Skip to main content Skip to search
31 Jan 2012
25 min 16 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Dr. Jampa Trinley, a noted historian of medicine, discusses the history of the Empowering the Medicine ritual at the Mentsikhang in Lhasa.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྨན་པ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ Dr. Jampa Trinley
  དེ་རིང་འདའི་ཞུ་ཡག་དེ་གཙོ་བོ་འདི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་འདོན་ཡག་དེ་རེད་ཤག
  For today's topic, I am mainly going to give a talk on mendrup [sacred medicine] ritual.
 • ཆོ་ག་འདོན་ཡག་དེ་ལ་ལྟ་གཙོ་བོ་འདི་སྨན་སྒྲུབ་མ་ཚུགས་གོང་ལ་ཡིན་ན་ང་ཚོར་གང་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། འདི་ཡིན་ན་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་རང་བཞིན་བརྒྱད་ལྡན་ལས་དབང་བསྐུར་ལེགས་པ་ཐོབ་ཅན།
  Before initiating this mendrup ritual, it is critical that we have a vajra master who possess all the inner and outer secret qualities and who had received the empowerment before.
 • ལྟ་འདི་དབང་དང་མན་ངག་འདི་འདྲས་ལྷག་པར་དུ་འདི་འདྲས་ཡོད་པ་འདི་འདྲས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་ཨེ་འདྲས་བླ་མ་འདི་འདྲས་ཀྱི་སྐུ་འདུན་ནས་ཨཱ་ནི་ལྟ་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོ་ག ཕྱག་ལེན། མན་ངག འཁྲིད་འདི་གས་འདི་གང་ག་ཐོབ་པ་འདི་འདྲས་ཤིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར།
  The master must have received this kind of empowerment and secret oral teachings and instructions, such as Yuok Nyingtik, ritual practice, upadesha, and guidance from someone who knows how to keep the samayas.
 • འདི་མ་ཟད་པའི་འདི་ནས་ཡིན་ན་འདི་ཡོད་པ་ལ་རང་ཉིད་ཡིན་ན་བླ་མ་འདི་འདྲས་དད་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་འདི་འདྲས་ཤིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར།
  Not only that, the student must have great faith in his teacher and also know about to keep the samayas.
 • འདི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་དེ་གང་འདྲས་སེ་འདོན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། ལྟ་དེ་ལ་སྔོན་འགྲོ་བྱས། དངོས་གཞི་སྤྱི་བྱིངས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ལྟ།
  For the empowering the medicine ritual, there are three stages, namely, the preliminary stage, the actual middle stage, and a conclusion that summarized everything.
 • སྔོན་འགྲོ་འདི། ཐོག་མར་སྔོན་འགྲོ་འདི་གང་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ལྟ་འདི་ལོ་དང་ཟླ་བ་ཕུན་ཚོགས་པ། ལོ་འདི་ཡིན་ན་ལོ་ནག་དང་ཟླ་ནག་དང་འདི་འདྲས་མ་ཡིན་པར། ལོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།
  First of all, for the preliminary stage, the ritual must be on performed in an auspicious month and year. It can't be a black year or black month.
 • དེ་ནས་འདིའི་དུས་ཚོད་ཡིན་ན་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཟླ་བ། ཨཱ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་ཟླ་བ་དེ་ཡིན་ན་ཟླ་བ་དང་པོ་རེད། དེའི་དུས་ཚོད་དང་།
  Then the month should be chontrül dawa, the month in which the Buddha performed the miracles. It's the first lunar month of the year.
 • དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུད་བཞི་གསུངས་པའི་དུས་ཚེས་དེ་ནི་དབོ་ཟླ་བ་རེད། ཟླ་བ་གཉིས་པ་དེ་བྱས།
  Likewise, it can be the second lunar month in which the Four Medical Tantras was revealed.
 • དེ་ནས་སྣོད་བཅུད་སྨན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཨཱ་ནི་དུས་ཚོད་ཡིན་ན་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ་། ཟླ་བ་དྲུག་པ་དེ། ཟླ་བ་དྲུག་པ། བོད་ཟླ་དྲུག་པ། འདི་འདྲས་ཀྱི་དང་།
  Then another one is the chutö dawa, which is the sixth lunar month when the earth is blessed with healing power.
 • དེ་བཞིན་དུ་སྐར་མ་རི་ཥི་འཆར་འི་དུས་སྐབས་འདི་ཡིན་ན་ཟླ་བ་བོད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་དུས་སྐབས་ལ་གང་རུང་ཨཱ་ནི་རྒྱལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཞབས་ཀྱི་བཅགས་པའི་གནས་འདི་འདྲས་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཡང་ན་གཙུག་ལག་ཁང་ལྟ་བུར་བྱི་དོར་ལེགས་པར་བྱས་ཏེ་ཟེར།
  Likewise, the ritual can be performed in the eighth lunar month, during which the rishi star appears in the sky. And the place should be a holy site where the Buddha had set his foot or in a temple by thoroughly cleaning it.
 • དཔེར་ན་གད་ཕྱིས་མར་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས། ཨཱ་ནི་ཅིག་འདི་འདྲས་བྱས་བྱས་ནས་ཨཱ་ནི་འདི་ནང་ལ་འཛོམས་ཡག་དཔེར་ན་དར་། གདུགས། འཕན་དང་བླ་བྲེ། རྒྱལ་མཚན་སོགས་མཆོད་པའི་རྫས་སྤྱིར་སྦྱོར་དང་།
  For example, you have to clean the site properly and then decorate it with banners, parasols, ribbons, canopay, and other offering substances.
 • རྟེན་གསུམ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་རྣམས་འགྲམ་ཟེར། ང་ཚོ་སྨན་སྒྲུབ་འཚོག་དུས་ཡིན་ན་དེ་ནས་འདི་ཞལ་ཐང་དང་འདི་གས་དེ་གང་ག་ཆ་ཚང་དཔྱང་པ་མ་ཚད། ཨཱ་ནི་དཀྱིལ་འདའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞིག་བཞེངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  When we perform the sacred medicine ritual, we need to hang the scroll-paintings and build a mandala in the center.
 • དེ་བཞེངས་བཞངས་བྱས་ཨཱ་ནི་གཡས་གཡོན་ལ་མཆོད་པ་འདི་འདྲས་གང་ག་བཤམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར། སྒྲུབ་ན་མཆོད་སྦྱིན་དང་གསུང་རབ་བཀླག་པ་ཟེར། ལྟ་ཐོག་མར་ཡིན་ན་འདི་ཚུགས་པའི་སྒང་ལ་ཡིན་ན་འདི་ཆོས་ཀློག་ཡག་འདི་འདྲས་དང་། ཚ་ཚ་རྒྱག་ཡག་ཡག་ལ་སོགས་པ་འདི་འདྲས་ཨཱ་ནི་ཡག་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར།
  On its two sides, we need to make all the essential offerings. In the beginning, you need to say prayers, create tsa-tsa, or perform other religious activities.
 • འདི་ནས་དགེ་བའི་ལས་མང་དུ་སྤེལ་བ། སྦྱིན་པ་དང་འདི་འདྲས་ཡིན་ན་མང་ཙམ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར།
  Then you need to perform virtuous actions, such as giving alms to help the needy.
 • ལྟ་འདི་ནས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་ཨཱ་ནི་སྟེགས་ཀྱི་ཁར་དཀྱིལ་འཁོར། དཀྱིལ་འཁོར་དེ་བཞེངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར། དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཡིན་ན་ལྟ་ཡག་ཤོས་བྱུང་པ་ཡིན་ན། ག་རེ་ཟེར་དགོས་ཟེར་ན་རྡུལ་ཚན་གྱི་སྡོམ་མཚོན་ཁོ་རང་རང་བྱས་བྱས་བྱས། ཨཱ་ནི་ས་ལ་ཚོས་བརྒྱབ་བྱས་བྱས། གཙོ་བོ་འདི་ཡིན་ན་ད་ལྟ་སྡོམ་ཚོན་འདི་ཡིན་ན་ཅུང་གཞི་འཐག་བྱས་བྱས་འདི་འདྲས་སེ་བཟོ་ཡག་ཡོད་རེད།
  In connection with that, the mandala should be built on a support. The best thing is, how should I put it? The best thing to do is create a mandala that is made from colored sands, but there are other options too.
 • ཡང་དེ་མི་ཡིན་པའི་བྱེ་མ་ཁོ་རང་། བྱེ་མ་དཀར་པོ་བྱས་བྱས་བྱས། བྱེ་མ་དཀར་པོ་ལ་ཚོས་བརྒྱབ་བྱས་བྱས་ཨཱ་ནི་ཚོས་འདི་བརྒྱབ། འདི་མཉམ་དུ་ཞོ་སྦྱར་དགོས་རེད་ཞོ་སྦྱར་།
  For sand mandala, white sand is used by coloring it. Along with that, you need to blend it with curds.
 • ཨཱ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་བྱས་བྱས་བཞངས་[བཞེངས་]དགོས་ཀྱི་རེད། འདི་བཞངས་པ་ཡང་ན་རས་ཀྱི་སྒང་ལ་རི་མོ་བྲིས་བྱས་བྱས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཡ་གིར་སྨན་བླའི་ཞིང་ཁམས་འདི་འདྲས་ཡིན་ན་ཆ་ཚང་ཞིག་བྲིས་བཞག་ཡོད་རེད།
  Like that, you need to create the mandala properly. Alternatively, you can paint the mandala on a canvas. We have one painting depicting the entire adobe of the Medicine Buddha.
 • འདི་གཞི་རས་ཀྱི་སྒང་ལ་བྲིས་པའམ་ཨཱ་ནི་འདིའི་བཀོད་པ་དེ་ཡིན་ན་ལྟ་ཁོ་རང་རང་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ལེན་ནང་བཞིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར།
  If you paint on the canvas, then you do it properly by following the practice of Tongwa Gyüpé.
 • ལྟ་གལ་སྲིད་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཨཱ་ནི་འདི་འདྲས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞན་པོ་ཡིན་པ་སོགས་པ་འདི་འདྲས་ཀྱི་རྐྱེན་བྱས་བྱས་སོ་སོ་གཅིག་པུ་སྒྲུབ་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ཨཱ་ནི་རས་ཀྱི་སྒང་ལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བྲིས་བྱས་བྱས། ད་ག་རང་སྒང་ལ་མཆོད་པ་བཞེངས་བྱས་བྱས་འདུག་སེ་བྱས་ནའང་འགྲིག་གི་རེད་ཟེར།
  However, if you don't have that kind of resources or you are performing the ritual alone, then it suffices that you paint one eight-petaled lotus on a piece of clothing and then built offerings on it.
 • ལྟ་འདི་སྒང་ལ་ཡིན་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འདའི་ག་རེ་བཞག་དགོས་ཟེར་ན་བཟའ་འབྲུ་དང་། ཙན་དན་ལ་སོགས་པ་ཕྲན་བུའི་བཞག འདིའི་སྒང་འདའི་ཨཱ་ནི་སྐུ་རྙིང་པ་བྱིན་ཅན་དེ་བཞག དེའི་འོག་འདའི་ཀ་ལི་བྱས། དེའི་ནང་ལ་བདུད་རྩི་བླུགས།
  In addition to that, in the middle of the mandala, you need to put the offering of grains, sandalwood, and other substances. And then place a blessed statue. Below that statute, fill a skull with the elixir.
 • དེའི་སྒང་འདའི་ཡིན་ན་འདི་ང་ཚོ་ལྟ་མེ་ལོང་ཞིག་བཞག མེ་ལོང་འདི་སྒང་འདའི་ཡིན་ན་ག་རེ་བྲིས་དགོས་རེད་ཟེར་ན། འདི་འབྲི་དགོས་ཀྱི་རེད། ལྟ་ས་སིན་རྡུ་ར་ཁོ་རང་རང་འདི་སྔོན་ལ་མར་འདི་འབྱུག དེ་ནས་ས་སིན་རྡུ་ར་བརྡབ་བརྡབ་བྱས།
  On top of that, we need to put a mirror. On that mirror, first, smear some butter and then put some sindura power.
 • ཨཱ་ནི་འདིའི་སྒང་འདའི་ཡི་གེ་དེ་ཡིན་ན་ག་རེ་བྲིས་དགོས་ཟེར་ན། འོ་མ། སྦྲང་རྩི། ཙན་དན། གྱིང་བ་འདི་གས་གང་ག་ཡག་པོ་བྱས་འདའི་སྦྱར་བྱས་བྱས། ཨཱ་ནི་འདི་སྒང་འདའི་སྭ་བ་བིད་ཏ་ཡི་སྭཱཧཱ། བྱས་བྱས་བྱས་འདིའི་སྒང་འདའི་རྟེན་བྱིན་ཅན་དེ་བཞག་བྱས་ཨཱ་ནི་སྒྲུག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར།
  Then you have to write these words, namely milk, honey, sandalwood, and gyingba on paper and paste them on the mirror. And then add this sentence, Sa ba bi ta yi saha. After that, place the holy statue there.
 • ལྟ་འདིའི་གཡས་གཡོན་ལ་རྡོ་རྗེ་དང་། དྲིལ་བུ་དང་། འདི་འདྲས་སེ་སྒང་ལ་བཞག་བྱས་བྱས་གསུང་རྟེན་བསྟེན་པ་ཡིན་ན་འདི་ཁོ་རའི་སྔོན་འགྲོ་གཅིག་རེད།
  On its two sides, you place the vajra and the bell. These are the part of preliminary.
 • ལྟ་དེ་ནས་ལྟ་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ལྷུང་གཟེད་དང་། ལྷུང་གཟེད་གང་་་དང་། ཨཱ་ནི་སྨན་འབོར་མང་ཉུང་ལ་ལྟོས་པས་པའི་དྭངས་བྱས། བཤད་རྒྱུན་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ནང་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དྭངས། ཕྱི་མ། རིལ་བུ། འདེགས་རྒུ། སྨན་དམར་ལ་སོགས་པ། ཨཱ་ནི་ཚ་གྲང་མ་འདྲེས་པ་བྱས་བྱས་བཞག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར།
  Besides those, on the two sides of the mandala, we also need place lhungzé filled with an appropriate amount of medicines as prescribed by the subsequent tantra. These include dang, chi ma, ril bu, dek gu, men mar, and others. And these should be separated into two groups depending on their hot or cold nature.
 • ཡང་ན་ཁོ་རང་རང་ཧྲོབ་ཙམ་ཧྲོབ་ཙམ་བརྡུངས་བྱས་བྱས་ཁྲུད་སྒྲུབ་བྱས་ནའང་རུང་སྟེ། ཨཱ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཨ་རུ་ར་དང་། བཟང་དྲུག སྤྱི་མེ་བཅས།
  Or you can beat them roughly and cleanse them. At the center of the mandala, you need to put myrobalan, the six precious substances, and chimé.
 • དེ་ནས་ཤར་དུ་ཡིན་ན། དཀྱིལ་འཁོར་འདིའི་ཤར་དུ་ག་པར་རྩིས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན་སློབ་དཔོན་ངོས་འདའི་ཤར་དུ་བརྩི་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར།
  As for the direction of the mandala, where the master sits in relation with the mandala is regarded as the east.
 • ཤར་དེ་ལ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོ་རྒྱུད་བཞི་རྩ་བརྒྱུད་ནང་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གྲོང་ཁྱེར་སོ་སོའི་ལྟ་སྨན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ནང་བཞིན་གྱི་སྐྱེས་གནས་ཀྱི་གནས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་རྩ་བ་ལྔ། ར་མཉེ། ཉེ་ཤིང། ལྕ་བ། བ་སྤུ། [གཟེ་མ་]འདི་གས་བཞག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དང་དྲོད་སྨན།
  As mentioned in our root text, the Gyüzhi, about the beautiful city of the medicine, we need to put the five principle medicines, namely ra nyé, nyé shing, cha ba, ba pu, [zé ma] and heat generating medicines.
 • ཨཱ་ནི་ལྷོ་ལ་སྦྲང་རྩི་དང་། མེ་ཏོག་ཨ་ཀར་རིགས་འདི་གས་དེ་བྱས་བཞག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར། ཨཱ་ནི་ནུབ་ཀྱི་ངོས་འདའི་ཚ་བ་གསུམ། ཨཱ་ནི་སྒ་པི་ཕོ་གསུམ་རེད་པ། འདི་གས་དྲོད་སྨན་འདི་གས་བཞག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར།
  On the south side, we need to put honey, flower, and akar. On the west side, we need to put three hots therapeutic substances, namely, ga, pi and po.
 • ལྟ་བྱང་ལ་ཡིན་ན་བསིལ་གསུམ་དེ་བཞག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར། སྨན་ཅུ། གུར་ཀུམ། ལི་ཤི་གསུམ། འདི་བསིལ་གསུམ་འདི་བྱང་ངོས་ལ་བཞག ཨཱ་ནི་འདི་སྐུའི་མཆོད་གཏོར། གཏོར་མ་ད་ལྟ་གཏོར་མའི་དཔེ་ཆ་འདི་ནང་འདའི་འདི་ཁོ་རང་རང་ཆ་ཚང་དཔེ་གཟུགས་འདི་འདྲས་ཡོད་རེད།
  On the north side, we need to put the three cold medical substances, namely menchu, gurkum, and lishi. And then we have the prepare the torma model. In this text, it has provided the design of the torma.
 • ལྟ་དཔེ་གཟུགས་འདི་ད་ལྟ་འདི་ནང་ལ་བྲིས་པ་འདི་ཡིན་ན་ཁོ་རང་རང་སྔོན་མ་འདའི་འདི་རེད། ལྟ་བྲིས་པ་ནང་བཞིན་བྱས།
  The designs mentioned in this text has the retained their originalities.
 • ལྟ་ང་ཚོས་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་བྱེད་ཡག་འདི་༧རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་དུས་སྐབས་ལ་བཞངས་[བཞེངས་]བཞག་པའི་འདི་ནང་བཞིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྡིག་སྐུལ་གཏོར་མ་དང་། ཨཱ་ནི་འདི་གས་ཀྱི་དཔྱད་འབབ་བྱས།
  The ritual and rite we perform follow the tradition existed during the time of the Fifth Dalai Lama, which the torma rituals and others.
 • ཨཱ་ནི་འཆད་དོ་དང་རྟེན་སྐྱོང་བྱས། དཀར་བགེགས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་སོགས་གཤམ། གཞན་ཡང་ཁྲུས་བུམ། བུམ་པ་དེ་འདྲས་བཞག་དགོས་ཡག་ལ་སོགས་པ། མཆོད་པ་དེ་འདྲས་བཞངས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར།
  Besides we need the essential articles and decorative offerings should be prepared both inside and outside wherever they are necessary. And we also need a ritual cleansing vase.
 • དེ་བཞིན་དུ་གུར་ཀུམ། ཡུངས་དཀར་དེ་ཚོ་རྩའི་ཁོ་རང་རང་སློབ་དཔོན་གྱི་འཁྲིས་ལ་བཞག་ཡག དེ་གས་འདི་གང་ག་ཆ་ཚང་བྱས། ཨཱ་ནི་ཌ་རུ་དང་དྲིལ་བུ། ཌ་དྲིལ་དཀྲོག་ཡག་འདི་གས་གང་ག་བྱས། རོལ་མོའི་བྱེ་བྲག་ལྟ་རྔ་བརྡུང་ཡག རོལ་མོ་འདི་བརྡུང་ཡག་རྔ་བརྡུང་ཡག་ལ་སོགས་པ་ཨཱ་ནི་རྒྱ་གླིང་གཏོང་ཡག་ལ་སོགས་པ་འདི་གས་འདི་དུང་ཆེན་གང་ག་ཆ་ཚང་དགོས་རེད་ཟེར།
  Likewise, saffron, mustard seed, and the other essential substances need the be placed near the master. The ritual tools, such as bells, damarus, drums, the regular and long trumpets should accompany the ritual.
 • འདི་གས་འདི་ཡིན་ན་ཨཱ་ནི་ཁོ་རང་རང་འདི་འདྲས་སེ་ལྟ་ད་ག་སེ་ལྟ། ད་ག་སེ་ལྟ་ཁྲལ་བསྐུལ་བ་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པར། ལྟ་གང་ལྟར་སེམས་པ་ཡིད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཁོ་རའི་ཐོག་ནས་ཨཱ་ནི་དེ་ཡག་པོ་བཞེངས་ཐུབ་པ་བྱེད་ན། ཨཱ་ནི་འདི་ཡིན་ན་མི་གང་གས་ "སྐལ་ལྡན་དྭངས་བ་འདྲེན་པ་དང་། ལུས་ཅན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསྩལ་བ།" འདི་བཤད་བཞག་ཡོད་རེད།
  When you perform the ritual, you can't do it half-heartedly as if someone has given you a work to do. You must do it wholeheartedly. As the saying goes, "Kel den dang ba dren pa dang. Lü chen sö nam kyi tsok tselwa."
 • སྐལ་ལྡན་དྭངས་བ་འདྲེན་པ་ཟེར་མི་གང་གས་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་འོ་ལྟ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བསམ་བསམ་གྱི་བསླབ་བློ་གཏོང་ཡག་དད་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཡག་དང་། སོ་སོ་ཡིན་ན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་འདི་འདྲས་བྱས་བྱས། འདི་འདྲས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན་འདི་བཞག་དགོས་རེད་ཟེར།
  "Kel den dang ba dren pa" means when others observe the ritual, it would arouse their deep faith and thereby increase our merits.
 • འདི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་དགོས་པ། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའི་དུས་ཆེན་ཚེས་བརྒྱད་དང་ཨཱ་ནི་ཚེས་བཅུ་གང་རུང་ལ་ཨཱ་ནི་འདི་འཚུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར། འདི་སྔས་མ་ལྟ་ལྕགས་པོ་རི་ལ་ཆ་བཞག་སོང་ན། ཨཱ་ནི་ལོ་ལྟར་རེ་ཞིག་བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་པ་བརྒྱད་ནས་བྱས་བྱས་འཚུགས་གནང་གི་ཡོད་རེད་གསུངས་ཀྱིས།
  As I mentioned before, the ritual must be performed on desirable days, such as the Medicine Buddha's day on the eighth day or on the tenth day. I heard that in the past at Chokpori, the ritual was performed every year from the eighth day of the sixth lunar month.
 • དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་ལ་ཨཱ་ནི་ང་ཚོར་ཡ་ད་ལྟ་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་བཙུགས་ཡག་དེ་ཡིན་ན་བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་པ་བརྒྱད་ནས་ཨཱ་རྟག་པར་རེ་ཞིག་དེ་འདྲས་སེ་ལོ་ལྟར་རེ་ཞིག་འཚུགས་གནང་གི་ཡོད་རེད། འདི་བྱས་ཨཱ་ནི་ལྟ་འདི་ཐོག་མར་ཉིན་དང་པོའི་གོང་དེ་ཡིན་ན་སྟ་གོན་ཟེར་ཡག་དེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཡག་དེ།
  At the Tibetan Medical and Astro Institute, we observe the same tradition every year on the eighth day of the sixth Tibetan lunar month. Before performing the ritual, the first thing we have to do is tagön, which is preparation.
 • འདི་དབུ་ཚུགས་པ་ཡིན་ན་ཚོགས་བཞུགས་རྣམས་བདེ་བར་བབ་ཕེབས་པ་དང་། གང་ག་ཁ་ཐུག་བློ་བདེ་པོ་བྱས་བྱས་མར་འདི་བྱས་བྱས་ཨཱ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་དགེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དེ་ནས་ལྟ་རང་ཉིད་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྟ་གང་ལྟར་སྨན་གྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ནས་ཨཱ་ནི་ནད་དེ་མྱུར་དུ་འགྲོལ་བ་ཤོག་ཟེར། སྨོན་ལམ་དང་བདེ་བར་འཁོད་ནས། བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར།
  When it is started, all the participants of the ritual will be put at their ease. And we should pray that not only us, the participants of the ritual, but all the scient beings be blessed and liberated from illness by the merit of this ritual.
 • འདི་ནི་ཐོག་མར་ག་རེ་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། འདི་དབུ་གཙུག་ལ་ལྕགས་རིའི་་་འདུས་ཚོགས་སུ་ཞལ་འདོན་ལ་བཏོན་ཡག་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། ཤོག་ལྷེ་གཉིས་ཤིག་ཡོད་རེད། འདི་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་རྒྱན་བྱས། འདི་དེ་རེད་ད་ལྟ་འདི། འདི་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  So at the start, what are the texts we need to read? Here we have to recite a two-page text called Chimé Dütsi Bumgyen. This is the one. That one we need to read.
 • དེ་དཔལ་ལྡན་རྩ་བ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་ལྟ་ཐོག་མར་འདི་སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པ་ནས། ཡང་ན་ཁོ་རང་དུས་ཚེས་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་འདི་གས་ལ་བལྟས་བྱས་བྱས་འདི་གས་འདི་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  It began with these words, Penden tsawa lama rinpoché. Generally, we the recite these texts in the afternoon at three o'clock. Or during an auspicious coincidence.
 • འདི་བྱེད་དུས་ཙ་ན་དབུ་ཚུགས་དེ་ལ་ཡིན་ན་འདའི་ཐོག་མ་འདི་གས་འདི་བཏང་། འདིའི་གཞུག་གུ་འདའི་ཡིན་ན་ཨཱ་ནི་འཆི་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར་ཟེར། ཡང་འདི་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཆི་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར། འདི་ཕྱག་དཔེ་འདི་གཞིར་བཟུང་གིས། འདི་ལ་ཤོག་ལྟེ་འདི་ཡོད་རེད། འདི་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  So those are the text we read at the beginning of the ritual. It is followed by another text called Chimé Gyünkhyer. This is the scripture we need to read.
 • འདི་བཏང་པའི་གཞུག་གུ་འདི་ལ་ཨ་ནི་ལྟ་དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་འདི་གཅིག་བཏང་། དེ་ནས་འདི་བཏང་། དེའི་གཞུག་གུ་འདའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་འདི་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་གསེང་གདོང་མ་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  After that, then we have to pray an say Penden tsawa lama rinpoché one more time which is then followed the texts Shérap Nyingpo and Seng dong ma.
 • དེའི་གཞུག་གུ་དེ་ལ་ཡིན་ན་སྐྱབས་འགྲོ བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་ཟེར་བྱས་སྐྱབས་འགྲོ་ཡིན་ན་མང་ཙམ་སྐྱོར།
  After that text, we have to Take Refuge in Three Jewels and say, I take refuge in the Buddha. I take refuge in the Dharma. And I take refuge in the Sangha. Recite this prayer a few times.
 • དེ་ནས་མཎྜལ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མཎྜལ་ཕུལ། དེ་ནས་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང། ལས་བྱས་འདིའི་ནང་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། ལས་བྱས་འདི་གཞིར་བཟུང་གྱིས་ཨཱ་ནི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་བྱས།
  It is followed by mandala offering. After that, here in this scripture, it provided the practices we need to perform for the medicine ritual.
 • དེ་ནས་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་དེ་ཚར་སོང་ན། རྒྱུད་བཞི་གསོལ་འདེབས་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ཡོན་ཏན་བཞི་གྱུར་མ། ཟེར་འདི་གས་འདི་ཆ་ཚང་འདི་བཏང་ཚར་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཉིན་མོའི་ལས་ཀ་འདི་ཚར་བ་རེད། དེ་དགོང་དག་གི་ལས་ཀ་འདི་ཚར་བ་རེད།
  After completing these tasks, then we need the read the text Gyüzhi Söldep. It is followed by Tönten zhi gyur ma. If we finished all these prayers, then that day's work is done.
 • འདི་ནས་སང་ཉིན་གྱི་ལས་ཀ་འདི་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། ཡང་བསྐྱར་ལྟ་དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར། འདི་གཅིག་བཏང་། དེ་ནས་བདུད་རྩི་བུམ་པ་བཏང་། དེའི་གཞུག་གུ་འདའི་ཤེས་སྙིང་བཏང་། དེ་གཞུག་གི་གསེང་གདོང་མ་བཏང་། དེའི་གཞུག་གུར་དགའ་ལྡན་ལྷ་རྒྱ་མ་བཏང་དགོས་ཀྱི་རེད། དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དེ་གསུང་སྒྲོན་ཞུས།
  On the the next day, once again you have to say the paryer Penden tsawa lama rinpoché, which is followed by Dütsi Bumpa, Shérap Nyingpo, Seng dong ma, and then Ganden Lhagyama.
 • དེའི་གཞུག་གུ་འདའི་སྨན་ལྷ་རྒྱས་པ། །མདོ་ཆོག་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ། འདི་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་གཞུག་གུར་ཨང་འདི་ཚར་སོང་ན་ཨཱ་ནི་གཞི་ནས་གསོ་བ་ཆོས་འདི་གས་འད་གང་ག་ཚར། འདི་ཚར་སོང་ན་ཨཱ་ནི་ཚོགས་ཐུན་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ་ཟེར་ཚོགས་ཐུན་དྲུག་འཚོག་དགོས་ཀྱི་རེད།
  After that, we have to read Dochok Yizhin Wang gyel, which is a grand version of the Medicine Buddha scripture. We need to conduct six sessions per day, session one through six.
 • ཚོགས་ཐུན་དྲུག་དེ་འཚོག་དུས་ཚོགས་ཐུན་དང་པོ་དེ་ལ་ལས་བྱང་། ཡང་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་ལས་བྱང་འདི་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་རྒྱུན་འདེབས་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་འདི་ཕྱི་བརྟེན་བདུན་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་རྒྱུད་བཞི་གསོལ་འདེབས་འདི་བྱས།
  In the first session, once gain we have the everything mentioned in this text, which is followed by Gyündep, Dichi Tendün, and Gyüzhi Söldep.
 • དེ་ནས་འདི་གས་དེ་གང་ག་ཚར་སོང་ན་དབུ་མཛད་ནས་ག་རེ་སྐུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནས་གསོལ་འདེབས་མར་འགྲོལ་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད། འགྲོལ་འགྲོ་དུས་ཙམ་ནས་ཏདྱཐཱ། ཨོཾ་བྷཻཥཛྱེ་བྷཻཥཛྱེ། མཧཱ་བྷཻཥཛྱེ་བྷཻཥཛྱེ། རཱཛཱ་སམུངྒ་ཏེ་སྭཱཧཱ། འདི་བཏོན།
  After completing all these prayers, we are reaching the end of the first session. At that point, following the lead chanter, we have to recite this the Medicine Buddha mantra, Tadyatha Om BhaiSaJye BhaiSaJye Maha-BhaiSaJye BhaiSaJya RajaSamudGate Svaha.
 • འདོན་ཚར་སོང་ན་ཨཱ་ནི་དམངས་ནས་ཀྱང་ཨཱ་ནི་རང་མོས་ཀྱི་དེ་ནས་བར་སེང་ཡོད་ཚད་ལ་སྨན་བླའི་གཟུང་སྔགས་དེ་མ་རྗེད་པ་བྱས་བྱས་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདི་བྱས།
  After completing that, people can recite the same mantra at their will. It is important that we don't forget to do it.
 • དེ་ནས་ཚོགས་ཐུན་གཉིས་ལ་པ་ལྟ་གཙོ་བ་འདི་ག་རེ་བཏང་གི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། སྨན་སྒྲུབ་འདིའི་ནང་ནས་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྨན་སྒྲུབ་དེ། སྨན་སྒྲུབ་འདིའི་ནང་འདའི་འདི་བྱས་བྱས། ཨཱ་ནི་འདིའི་ལས་བྱས། ལས་བྱས་འདི་སྦྱངས། བཏང་། ཡང་སྨན་སྒྲུབ་ནས་བཏང་། དེ་འདྲས་བྱས་བྱས་ཚོགས་ཐུན་དང་པོ་ཚར་བ་རེད།
  During the second [first] session, this is the main text for we read for the mendrup ritual. It is included in this scripture. With these, we conclude the first session.
 • དེ་ནས་ཚོགས་ཐུན་གཉིས་པ་ལ་ད་ག་རང་བྱོན་གྱི་འདི་གས་གཅིག་བཏང་། གསུམ་པ་ལའང་ལས་བུམ་མི་དམིགས་པའི་ངང་ནས་ཡང་སྨན་སྒྲུབ་ཁོ་རའི་ནང་ནས་རྩ་བའི་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་བུམ་མི་དམིགས་པའི་སྒང་ནས། འདི་བྱས། ཨཱ་ནི་ཐུན་ལ་བཀྲག་ཡག་དེ་འདི་གས་འདི་བགེགས་དོར་བྱེད་ཡག་ཐུན་དེ་བཀྲག་ཡག་ཡོད་རེད། ཐུན་དེ་བཀྲག དེ་བྱས།
  In the second session, we read the same texts. For the third session, we have to read from the main text. During that session, the tün [power substance] is burned to get rid of all the obstacles and hindrances.
 • དེ་ནས་ཚོགས་ཐུན་བཞི་པ་ལ། དེ་དུས་བསྐང་གསོ་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བསྐང་གསོ་བཏང་། དེ་ནས་སྔོན་མདོག་བཏང་། དེ་ནས་ལས་བྱང་བཏང་། འདི་གས་འདི་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདི་བཞི་པ་དེ་ལ་བྱས།
  In the fourth session, we have to make the offering to the guardian deities, which is followed by Ngöndok and other ritual prayers.
 • དེ་ནས་འཕྲིན་བཅོལ་དེ་བཏང་། དེ་ནས་ཚོགས་ཐུན་བཞི་པ་དེ་ལ་གནོད་སྦྱིན་ཙིའུ་ཙི་མ་ར། ཙི་མ་རའི་གསོལ་ཁ་འདི་གསོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདུག་སེ་བྱས་བྱས་བྱས། ཨཱ་ནི་གཞི་ནས་ཚོགས་ཐུན་བཞི་པ་དེ་འགྲོལ་བ་རེད།
  Then we perform the ritual to entrust the protectors. In the fourth session, we have offer libation to the protector spirit Tsi ma ra. With these, the fourth session comes to a conclusion.
 • དེ་ནས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ་ལ་དེ་ནས་འདི་བྱིན་རླབས་ལྗགས་ཆུ་འདི་ཡིན་ན་ལས་བྱང་གིས་ནང་ཁུལ་འདའི། ཡང་ལས་བྱང་འདིའི་ནང་ཁུལ་གྱི་ནང་ཆེན་འདི་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་མདངས་བསྐང་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། མདངས་བསྐང་ཀློག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདི་ཅིག་བཏང་།
  In the fifth session, we have the blessed water follow by other practices mentioned the manual. And then read the Dangkang, which is in this text. Read it once.
 • དེ་ནས་ཡང་ལས་བྱང་འདིའི་ནང་ཁུང་འདའི་གཅིག་བཏང་། དེ་ནས་གསོལ་ཁ་ཡང་འདིའི་ནང་ལ་གསོལ་ཁ་ཡོད་རེད། གསོལ་ཁ་འདིའི་ནང་ཁུལ་ནས་གཅིག་བཏང་། དེ་ནས། དེ་ནས་ཚོགས་འཚོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཚོགས་འཚོག་ནས་ཚོགས་ལ་རབ་གནས་བྱས།
  After that, we need to read this text and pour another libation. It is in this text. Then we have the group prayer session, which needs to be consecrated.
 • དེ་གས་དེ་ཚར་སོང་ན་ཕྱི་རོལ་ལ་ཆ་གསུམ། ཆ་གསུམ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཆ་གསུམ་དེ་དཔེ་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་དེ་ཡང་ཆ་གསུམ་དེ་གཞན་དང་ལོགས་ཀར་ཞིག་ཡོད་རེད། ཆ་གསུམ་དེ་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  After that, we have chasum which we need to read it outside. Unlike other, cha sum is a small unique text.
 • དེ་ནས་ཆ་གསུམ་དེ་བཏང་ནས་ཤེས་གཉེན་རྡུལ་ལྡོག་དང་སྨན་བླའི་གཟུང་སྔགས་དེ་བཏང་བྱས་བྱས་བྱས། ཨཱ་ནི་ནང་ལ་ཡར། ཕྱི་ལོགས་འདི་བཏང་ཚར་སོང་ན་ནང་ཁུལ་ལ་ཡར་ཡོང་། ནང་ཁུལ་ཡར་ཡོང་དུས་ཨཱ་ནི་སྨན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་གས་ལ་སྐོར་ར་བརྒྱབ་བྱས་བྱས་ཨཱ་ནི་སྐོར་ར་གསུམ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད།
  After cha sum, we need to read Shéyen Düldok and recite the Medicine Buddha mantra. Once these are done, then we go inside the house. Once inside, we have to circumambulate the medicine ritual mandalas.
 • སྐོར་ར་གསུམ་རྒྱག་ཚར་པའི་གཞུག་གུ་དེ་ལ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་འདི་འདྲས་སེ་གསུང་དར་དང་མདའ་དར་དང་འདི་གས་གང་ག་འཁྱེར། ཨཱ་ནི་དབུ་མཛད་ནས་འདའི་ཞལ་གདོན་འདི་ནས་གནང་བྱས་ཡར་བཞེངས་བཞེངས་པ་བྱིན་ཕེབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་བྱིན་ཕེབས་དེ་བྱས་བྱས།
  After circumambulating three times, the master will carry the ritual arrow-scarf and sung dar, and the chant master will lead the prayer. By standing, they have to give the blessing.
 • ལྟ་དེ་ནས་ཚོགས་ཐུན་དྲུག་པ་དེ་ལ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ཨཱ་ནི་ལས་བྱང་། ཡང་ལས་བྱང་འདི་ནང་ཁུལ་ནས་ཡོད་པའི་ལས་བྱང་གི་དེ་ནང་བཞིན་གྱི་མར་འདོན། དེ་གཞུག་གུ་འདའི་མངོན་རྟོགས་བཏོན། དེ་གཞུག་གུ་འདའི་ཨཱ་ནི་རྒྱུད་བཞི་གསོལ་འདེབས་ཡང་འདི་འདོན།
  During the sixth session, we need to read the text from here as before. It is followed by Ngöntok and then Gyüzhi Söldep, which we need to read one more time.
 • དེ་ནས་སྨན་བླའི་མདོ་ཕྱོགས་ཡེ་ཤེས་དབང་རྒྱལ་ད་ལྟ་དཔེ་ཆ་ཡོད་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་ནང་བཞིན་གྱི་བཏང་བྱས་བྱས། ཨཱ་ནི་ཁྲུས་གསོལ་རབ་གནས་འདི་གས་འདི་གས་འདི་ཁྲུས་གསོལ་ཡག་པོ་ཞིབ་བྱས། གཏང་རག་བཏང་། ཕྱག་འཚལ། མཎྜལ་ཕུལ།
  And then we need the read the Medicine Buddha text, Dochok Yeshé Wangyel, which is also a short text. After that, the purification and consecration rituals need to be performed, and then pour libation, do prostration, and present mandala.
 • འདི་གས་དེ་གང་ག་ཚར་སོང་ན་ཨཱ་ནི་ཉིན་མ་གཅིག་ལས་དེ་དེ་འདྲས་སེ་ཚར་བ་རེད། ལྟ་ཡིན་ནའི་འདི་ནང་ཁུལ་གྱི་བཤད་པ་ནང་བཞིན། ངས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་དེ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རེ་རེ་བྱས་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སོང་ཙང་གང་ག་ཆ་ཚང་འདའི་རེ་རེའི་བྱས་ལྟ་དཀར་ཆག་ནང་བཞིན་མ་བྱུང་དེ་འདྲས་སེ་ཡང་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།
  After all these activities, a day's work is done. However, as this ritual is a tantric ritual, if we fail to follow the steps as I have already mentioned before, then we won't get the desired result.
 • ལྟ་འདི་ནས་ཉིན་མ་གཉིས་པ། གསུམ་པ། དེ་གས་འདི་ཡིན་ན་གང་ག་གཅིག་པ་རེད། ཉིན་མ་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ། འདི་གས་དེ་གང་ག་ལྟ་ཚོགས་ཐུན་དྲུག་དེ་ཚོགས་ཐུན་གཅིག་པ་བྱས། ལྟ་ཉིན་མ་བཞི་པ་འདི་ལ་དབང་། དབང་འདི་སྟ་གོན་དེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། དབང་དེ་ཞུ་ཡག་ལ་སྟ་གོན་དེ་བྱས།
  On the second and third days, we follow the same steps as the first day. Once again, each day has six sessions. Then on the fourth day, the preparation for the empowerment needs to be done.
 • དེ་ཡང་ཚོགས་ཐུན་དང་པོ་དེ་ཉིན་མ་དང་པོ་ནང་བཞིན་རང་འཇགས་རེད། ཚོགས་མཐུན་གཉིས་པ་དེ་ལ་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་འདིའི་ནང་ཁུལ་ནས་ཡོད་པའི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་གི་དཀར་དགེ་དེ་ཚོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  On that day, the first session is similar to the others. In the second session, we need to read the empowerment text from here.
 • ཚོགས་ཐུན་དེ་ནས་ལྟ་དབང་གི་སྟ་གོན་དེ་བྱས་ནས་དབང་མཆོག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་དེ་ཡང་འདིའི་ནང་ནས། དཔེ་ཆ་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། དབང་མཆོག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།
  And then we need to read the text, Wangchok Dütsi Chugyün, which is in this volume.
 • ཨཱ་ནི་དེ་ནས་མཎྜལ་ཕུལ། དེ་ནས་རབ་གནས་ཀྱི་རྟེན་གསུམ་ལ་རབ་གནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རབ་གནས་དེ་བྱས། དེ་ནས་ལྟ་འདི་ཚར་སོང་ན་ཕྱི་ལོགས་ལ་སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྦྱིན་སྲེག་དེ།
  After that, we offer the mandala and consecrate the three jewels. After completion, we need to perform the fire offering rites outside the compound.
 • སྦྱིན་སྲེག་དེ་ཡིན་ན་ཞི་བ་སྦྱིན་སྲེག་དེ་རེད། ཞི་བ་དེ་ཨཱ་ནི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་བྱས་པའི་གནས་ཞི་བ་གི་སྦྱིན་སྲེག་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། ཡང་ཞི་བ་གི་སྦྱིན་སྲེག་དེ་ཕྱིར་ལོག་ལ་སྦྱིན་སྲེག་དེ། སྦྱིན་སྲེག་དེ་ཡིན་ན་ཐིག་དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དཀར་པོ། དཀར་པོ་བྲིས་དགོས་ཀྱི་རེད།
  That rite is for purification of sins and removing obstacles and hindrances. The text for this rite is in this volume. For that fire ritual, the lines must be in drawn in white color.
 • ལྟ་ཁོ་རང་རང་ཚོན་དུས་ཚོད་མང་ཆས་ལ་དཀར་པོ་ཡིན་པ་ལ་ཨཱ་ནི་ལྷ་སོ་སོའི་ཕྱག་འཛིན་དང་དེ་གས་གང་ག་བྱས་བྱས་ཨཱ་ནི་གཞོགས་ཤར་སློག་དགོས་ཡག དེ་འདྲས་སེ་བྱས་བྱས་ཞིབ་སྦྱིན་སྲེག་དེ་བྱས། ཞི་བ་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཚར་བྱས་བྱས་ཨཱ་ནི་ཡར་ནང་ལ་སླེབས་དུས་ཙམ་ཚོགས་ཐུན་བཞི་པ་དེ་རེད།
  A great portion of this fire ritual design is in white color, and there are representations of different gods in that design which need to be facing to the east side. After completing this ritual and once inside the house, we need to start the fourth session.
 • ཚོགས་ཐུན་བཞི་པ་དེ་ལ་འདི་ཁུལ་བསྐང་གསོ་དང་དམ་ཆེན་མངོན་རྟོགས་བཏང་བྱས་བྱས་ཡང་འདའི་ཚུར་ཉིན་མ་དང་པོ་ནང་བཞིན་བཏང་བྱས་བྱས་ཨཱ་ནི་ཚོགས་འགྲོལ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།
  In that session, we need to pour libation and read the prayer Damchen Ngöntok just like the day one. With that, this session is over.
 • ཨཱ་ནི་དེ་ནས་ཚོགས་ཐུན་ལྔ་པ་དེ་ལ་ཡིན་ན་ཡང་ལས་བྱང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བྱས། ཕྱི་རོལ་དུ་ཆ་གསུམ་བཏང་མཁན་བྱས། ནང་ལ་བྱིན་ཕེབས་བྱས་དེ་གས་གང་ག་གཅིག་པ་རེད།
  In the fifth session, there are also prayers and outside activities like the other sessions, including blessing the substances inside the house.
 • ཨཱ་ནི་ཚོགས་ཐུན་དྲུག་པ་དེ་ལ་ཡང་འདི་ཚོགས་ལྷག་འདི་གས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷག་མ་ཚོགས་ལྷག་ཕུལ་ཡག་དེ་ག་དང་། ཡང་གཞང་དག་གང་ག་ཉིན་པ་དང་པོ་ནང་བཞིན་གྱི་གཅིག་པ་རེད། ཨང་འདི་འདྲས་སེ་བྱས་བྱས་བྱས་ཨཱ་ནི་ཉིན་པ་བཞི་པ་དེ་ཚར་བ་རེད། ལྟ་ཉིན་པ་ལྔ་པོ་ནས་མ་གྲོལ་བར་དུ་ཚེ་སྒྲུབ་གྱི་རྩ་སྔགས་དེ་མང་ང་བགྲང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  During the sixth session, we need to complete the unfinished tasks and other work just like the first day. By completing these tasks, we finish the fourth day. From the fifth day onward, we need to recite the long life mantra many times.
 • མང་ང་བགྲང་དགོས་དུས་ཙམ་ནས་ཚོགས་ཐུན་དང་པོ་ལ་སྨན་ལྷའི་མདོ་ཕྱོགས་དང་ལྟ་འདི་གས་དེ་གང་ག་ཆ་ཚང་ཚར་བའི་གཞུག་གུ་དེ་ལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་བསགས་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་གཅིག་པ་རེད།
  That day in the first session, after completing all the prayers including Menlhé Dochok and others, we have to recite the long life mantra. And that is the only difference.
 • ཚོགས་ཐུན་གཉིས་པ་ལ་དབང་གྱི་འབྲེལ་བའི་སྨན་སྒྲུབ་ཡང་འདིའི་ནང་ནས། སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ནང་ནས་བུམ་པ། གཙོ་བ་དེ་བུམ་པ་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བུམ་པ་དེ་སྒྲུབ།
  During the second session, one of the main tasks is do bumpa practice. Complete the bumpa practice.
 • དེ་ནས་ཚོགས་ཐུན་གསུམ་པ་དེ་དབང་མཆོག ཡང་དབང་མཆོག་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། དབང་ཕྱོགས་འདི་བྱས། དེ་ནས་རབ་གནས་དེ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། རབས་གནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཨཱ་ནི་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱས་པའི་སྦྲིན་སྲེག
  Then in the third session, we have Wangchok. It's in that volume. And then we need to perform consecration rite. After that, we need to perform a fire ritual for growth.
 • དེ་རྒྱས་པ་དེ་ཡིན་ན་དབང་ཐང་དང་བསོད་ནམས་སོགས་རྒྱས་པ་བྱེད་པ། ཨཱ་ནི་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་དེ་ཡིན་ན་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་གྲུ་བཞི་རེད། མང་ང་དེ་ཁོ་རའི་ཚོད་གཞི་དེ་སེར་པོ་རེད། སེར་པོ་རེད་བྱས་བྱས་བྱས། རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་དེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  That is for growing power and good fortune. The mandala for this ritual is square, its design is mostly in yellow.
 • ཡང་སྦྱིན་སྲེག་དེ་བྱས་ཚར་སོང་ན་ཡང་ནང་ལ་སླེབས་སོང་ན་འདི་གང་ཟེར་དགོས་ཀྱི་རེད། ཉིན་གྱི་ཚོགས་ཐུན་བཞི་པ་དང་། ལྔ་པ། དྲུག་པ་བྱིན་ཕུད་བྱས། ཕྱག་གསུམ་བཏང་ཡག་འདི་གས་གང་ག་གཅིག་པ་རེད། སྨན་བླའི་མདོ་ཕྱོགས་བཏང་ཡག་བྱས་ནས།
  Again, after finishing this fire ritual, we go inside and perform the same activities for sessions four, five and six, which includes the Medicine Buddha prayer.
 • ལྟ་ཉིན་པ་དྲུག་པ་དེ་ལ་ཉིན་པ་དང་པོ་ནང་བཞིན་གཅིག་མཚུངས་གཅིག་པ་ཡིན་པ་རེད། ལྟ་ཚོགས་ཐུན་བཞི་པ་དེ་ལ་འོ་དབང་གི་སྦྱིར་སྲེག་དེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག་དེ་བྱེད་དུས་ཡང་འདའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཟླ་གམ་གྱི་གཟུགས་དེ་བྲིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཟླ་གམ་གཟུགས་བྱས། དམར་པོ་བྱས།
  On the sixth day, we have the similar activities as day one. However, during the fourth session, the fire ritual for empowerment need to be performed. The shape of the mandala for that ritual is similar to that of a monk's cloak. And the main color is red.
 • འདའི་ཨང་དབང་ཐང་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་དབང་གི་དེ་འདི་བྱས་བྱས་འདི་སྦྱིར་སྲེག་དེ་བྱས་ཚར་སོང་ན་ཨཱ་ནི་ནང་ལ་ཡར་སླེབས་ནས་ཨཱ་ནི་ཡང་ལས་ཀ་བྱེད་ཡག་དེ་གཅིག་པ་རེད། ཚོགས་ཐུན་དྲུག་དེ་འཚོག་ཡག་བྱས།
  That is also for increasing power. After that fire ritual, we go inside the house and perform similar activities as on the other days.
 • ལྟ་ཉིན་མ་བདུན་པ་དེ་ལ་སྔ་པོ་ནས་ཡར་ལངས། དེའི་ཉིན་མོ་འདའི་སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་བོད་ཟླ་དྲུག་པའ་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ། ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་སོང་ཙང་དེའི་ཉིན་མོ་འདའི་གང་ག་དཀར་སྐྱོང་རེད།
  On the seventh day, we need to get up early in the morning. Normally, it will be on the fifteenth day of the sixth lunar month of the Tibetan calendar. It's time for kar kyong.
 • དཀར་སྐྱོང་སོང་ཙང་ཨཱ་ནི་ཤ་དང་ཨེ་འདྲས་བཟའ་ཆོག་གི་མ་རེད། དེ་བྱས་ཚོགས་ཐུན་དང་པོ་དེ་ལ་སྨན་ལྷ་རྒྱས་པ་བཏོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་མ་གཅོག་པ་ཡིན་ན་སྨན་ལྷ་བསྡུས་པ་བཏང་ནའང་འགྲིག་གི་རེད། དེ་བྱེད་དུས་དེའི་ཉིན་མོ་འདའི་ཚེ་དབང་གནང་གི་རེད། ཚེ་དབང་།
  As it is kar kyong, so you can't eat any meat. On that day and during the first session, if time allows, you need to read the grand version of the Medicine Buddha prayer. Otherwise, you can read the shorter version. Also on that day, longevity empowerment will be given.
 • ཚེ་དབང་དེ་གནང་དགོས་ཙང་ཨཱ་ནི་སྔོན་ལ་ཚེ་དབང་གི་སྒྲུབ་ཡག་དེ་གང་ག་ཆ་ཚང་སྒྲུབ། ཚོགས་ཐུན་དང་པོ་འདའི་དེ་ནས་ཚེ་འགུགས་དེ་བྱས་བྱས་སློབ་དཔོན་གྱི་འདི་བྱས་བྱས་ལྟ་ལྷན་གྱི་ཚེ་དབང་ཕྱི་དང་བདུད་འཇོམ་གྱི་ཁ་རང་རང་གི་གཞུང་གཞིར་བཟུང་ཨཱ་ནི་དབང་དེ་གནང་། འདི་གས་དེ་གང་ག་ཆ་ཚང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  As longevity empowerment need to be given on that day, for that we need to perform all required tasks first. Everything needs to follow the text for the empowerment.
 • ལྟ་དེ་ནས་ལྟ་འདིའི་ཉིན་མོ་འདའི་དབང་དེ་གང་ག་ཆ་བསྒྲུབས། དེ་གས་གང་ག་བྱས་སོང་ན་ཨཱ་ནི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་འདིའི་ནང་ནས། [ཏདྱཐཱ།] ཨོཾ་བྷཻཥཛྱེ་བྷཻཥཛྱེ། མཧཱ་བྷཻཥཛྱེ་བྷཻཥཛྱེ། རཱཛཱ་སམུངྒ་ཏེ་སྭཱཧཱ། གང་ག་ཆ་ཚང་འདི་ཁ་ཐུག་འདའི་ཁ་ཐུག་ཏག་ཏག་སླེབས་སོང་ན་ཨཱ་ནི་སྨན་གྱི་བཟུང་ཐག་གིས་ཕར་སློབ་དཔོན་གྱིས་བཏུལ་ཚར་སོང་ན། ཨཱ་ནི་གང་ག་སྡུབ་སོག་བརྒྱབ། དེ་མ་གཏོགས་ཨམ་་་
  After giving the empowerment and completing all other related tasks, then at that point, with recitation the Medicine Buddha, [Tadyatha] Om BhaiSaJye BhaiSaJye Maha-BhaiSaJye BhaiSaJya RajaSamudGate Svaha, the master will remove the sacred thread, marking the end of the ritual. And then you pack the things. Otherwise, um...
 • ཉིན་མ་གཉིས་པ་ནས་ཉིན་མ་བདུན་པ་བར་དུ་ལ་སྒང་ག་ལྟ་མི་བཞི་བཞི་རེ་མོས་བྱས་བྱས་བྱས་སྔགས་དེ་མ་ཆད་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཨང་མི་གཉིས་དེ་འདའི་ཇ་འཐུང་བསྡད་པ་ཡིན་ན། མི་གཉིས་ཀྱིས་བགྲང་བྱས། མི་གཉིས་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕྱིན་སོང་ན། མི་གཉིས་ཀྱིས་བགྲང་བྱས་བྱས།
  From day two through day seven, a group of four people needs to recite the Medicine Buddha mantra without any pause in between. Suppose, two of them want to take a tea break, the other two need to recite the mantra. Likewise, if two people go outside, the other two need to continue the recitation of the sacred mantra.
 • གང་ལྟར་དེ་ཆད་པ་ཡིན་ན་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། ཨང་ད་ལྟ་སྔ་མ་བཤད་སྲོལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། འདི་ཆད་པ་ཡིན་ན་སྣ་ཁྲག་འདོན་གྱི་ཡོད་ཟེར། ལྟ་ཡང་ཕྱིས་སུ་ང་ཚོ་ལྟ་༨༧ལོ་ནས་འདི་འདྲས་སེ་འཚོག་དུས་ཡང་སེམས་པ་རྣམ་དག་མ་བགྲང་པ་ཡིན་ན་སྣ་ཁྲག་འདོན་མཁན་དེ་འདྲས་བྱྱུང་བ་རེད། སྣ་ཁྲག་དེ་འདྲས་འདོན་མཁན་བྱུང་བ་རེད། [གད་མོ།]
  If the continuity is not maintained, then the consequence is very severe. In the past, people believe that if there is a break in between, it will cause nose bleeding. Since 1987, when the same ritual was organized, some people did bleed for not doing it wholeheartedly. [Laughs]
 • ལྟ་འདི་སོང་ཙང་ཨཱ་ནི་སེམས་པ་རྣམ་དག་གིས་བགྲང་། ཨཱ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་གནས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ལྟ་གང་ལྟར་སྦྱངས་ཤིང་དག་པའི་ཆེད་དུ་ཨཱ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་སེམས་པ་རྣམ་དག་བྱས་པ་ཡིན་ན། སོ་སོ་རང་ཉིད་ལའི་ན་ཚ་ཉུང་ང་ཡོང་གི་རེད་ལ། སེམས་ཅན་གཞན་དག་འདའི་ཕན་པ་ཆེན་པོ་བྱས་བྱས། སྔགས་འདི་ཡིན་ན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྩི་གི་ཡོད་རེད། འདི་བྱས།
  Therefore, it is important to recite it wholeheartedly and to pray for the benefits of all living beings and their liberation from illness. If you do it like that with such motivation, you will get less illness and also serve the other beings. So that mantra is essential.
 • ཨཱ་ནི་འདིའི་གཞུག་གུ་དེ་ལ་ལྟ་ཉིན་ལྟ་ཉིན་པ་བདུན་པའི་ནང་ཁུལ་འདའི་ལྟ་དབང་བསྐུར་བ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་གང་ག་འདིའི་ཉིན་མོ་འདའི་ཆ་གསུམ་ཡོད་རེད། ཆ་གསུམ་ཡོད་མ་རེད། ཨཱ་ནི་ཨང་གང་ག་ལྟ་གཞན་དག་ཚོགས་ཐུན་ལྔ་པ། དྲུག་པ། འདི་གས་འདི་གང་ག་གཅིག་པ་རེད། གཅིག་པ་བྱས།
  Other than giving empowerment on the seventh day, that day we don't have chasum. Otherwise, remaining sessions five and six are same as the other days.
 • ལྟ་དེ་ནས་ཉིན་མ་བརྒྱད་པ་དེ་ག་རེ་གསོལ་དགོས་རེད་ཟེར་ན། ཞང་བློན་འདིའི་ནང་འདའི་ཡིན་འདི་ཡོད་རེད། ཞང་བློང་སྨན་གྱི་སྲུང་མ་ཞང་བློན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་དང་། ཨཱ་ནི་གཞན་དག་འདི་གས་འད་ཡིན་ན་སྨན་གྱི་གཙོ་བོ་བྱས་པ་འདི་ནི་དཔལ་ལྷ་སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ། བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས། འདི་གས་འདི་གསོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  On the eighth day, we need to pour libation to Zhanglön or the protector deities of the medicine. The text for this offering is in this volume. So we need to make an offering to Zhanglön Dorjé Düdül and the other main deities of the medicinal world. We also need to make an offering to Pel lha Dé gyé, Tséring Chénga, and Tenma Chunyi.
 • བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དེ་ཚོ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་མ་རེད། ཨཱ་ནི་གསོལ་ཁ་དེ་ཚོ་བཏང་། ཨཱ་ནི་བཀའ་དྲིན་གཏོང་རག་ཆེད་དུ་མཎ་ཌལ་དང་ཡོན་ཆབ་ཕུལ། དེ་ཚོ་གང་ག་ཆ་ཚང་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  The text for Tenma Chunyi is not included in these volumes. We need to offer drink, mandala, and water offering. Everything must be done properly.
 • དེ་ནས་དེ་འདི་གས་དེ་བྱས་པ་ཡིན་ན། གཙོ་བོ་འདི་ཡིན་ན་འདི་རིང་འདིའི་ནང་འདའི་བཤད་པ་འདིའི་ནང་ནས་གང་རེ་ཟེར་དགོས་ཀྱི་རེད། ལྟ་ཕན་ཡོན་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ལྟ་ཕན་ཡོན་དེ་སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གྱིས་ནད་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་ལྟ་རང་ཉིད་ཡང་སྨན་[ནད་]འདི་ན་བ་ཡིན་ན་ཟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  If you do all these, as I have mentioned today, mainly concerning its benefit, as said by the Medicine Buddha himself, if you take the pill to bless by the ritual, it is like an elixir that cure your illness.
 • གཞན་དག་ཡིན་ན། ན་བ་ཡིན་ན་སྨན་ཟ་དགོས་ཀྱི་རེད། སྨན་བཟས། སྨན་གྱིས་འདི་བྱས་ནས་ཨཱ་ནི་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་འདི་འདྲས་ཡོད་ན་གཞལ་དུ་མེད་པ་འདི་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  You have to take the pill if you are ill. And it will bring immeasurable benefit.
 • དེ་ནས་འདི་ཡིན་ན་ཨང་བཤད་ནས་བཤད་ཚར་ཡག་ཡོད་མ་རེད་ཟེར། ཨཱ་ནི་འདའི་མིས་བལྟས་པ་ཡིན་ནའི་ལྟ་གང་ལྟར་དཔག་པ་དཀའ་བ་འདི་འདྲས་ལྟ་ཁོ་ལམ་སེང་། ལམ་སེང་འདི་ལྟ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ཨང་། མདའ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་ཕ་གིར་འབེན་ལ་ཕོགས་པ་འདི་འདྲས་ཀྱི་ཡོང་གི་ཡོད་རེད་འདའི།
  So we can talk about the benefit continuously without an end. It is beyond the scope of anyone's estimation. It does have an effect like shooting an arrow at its target.
 • དངོས་ས་རང་ལྟ་འདི་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ལྟ་དངོས་སུ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་འདི་འདྲས་ཡིན་ན་དད་པ་ཡོད་ན་ཁོ་དངོས་གྲུབ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དད་པ་མེད་པ་ཡིན་ན་ནི་དངོས་གྲུབ་ཞེ་དྲགས་འདི་ཡོང་གི་མ་རེད། དེ་སོང་ཙང་དད་པ་དེ་ཆེན་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ལྟ་དངོས་གྲུབ་དེ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།
  However, we can't see it with our eyes. It's largely a matter of faith. If you have faith, you will get siddhi. Otherwise, you won't get much. The more faith you have, the more siddhi you will get.
 • འདི་ག་རེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདུད་རྩི་དེ་ཐོག་མར་བླུགས་དུས་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལས་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་ནའང་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཤག་བྱས་གང་ག་ཚར་ཙམ་ལ་གང་ག་ལུས་བྱས་བྱས་དེ་ནས་མར་འབོ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། འདི་གས་འདི་གང་ག་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་ལྷ་དང་། དེ་དུས་གསུམ་མ་དང་། ཐམས་ཅད་སྡིག་སྐུ་ལ་སོགས་སོགས་ཁོང་རྣམས་ཚོའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་སྔོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདི་གས་འདི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་པ།
  At the start of the ritual, there is only a small amount of elixir in the container for the mandala. However, as we progress and by the time when we complete the entire ritual, the elixir would overflow from its container. It is an indication that the Medicine Buddha, the protector deities, yidams, and others have blessed the sacred ritual.
 • འདི་འདྲས་སོང་ཙང་ཨཱ་ནི་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། ལྟ་གཙོ་བོ་འདི་ཡིན་ན་སེམས་ཀྱི་ན་ཚ་འདི་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཐུགས་རྗེ་གནང་།
  So it is beneficial to many people. And above all, the ritual heal their mental afflictions. Thank you.
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  ཨཱ་ནི་རྒན་ལགས་དཔེ་ཆ་འདི་གི་ལོ་རྒྱུས་ཁྱེད་རང་གིས་ཕ་གིར་གསུངས་སོང་།
  Sir, you told about the history of this scripture over there.
 • སྨན་པ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ Dr. Jampa Trinley
  འོ་འོ།
  Yes.
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  འདི་ཡར་བསྐྱར་ཞིག་གསུངས་དང་།
  Please tell one more time.
 • སྨན་པ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ Dr. Jampa Trinley
  ལགས་སོ། ལགས་སོ།
  Sure. Sure.
 • ལྟ་འདིའི་ནང་འདའི་ད་ལྟ། ཨམ་་་
  Now in this. Um ...
 • སྐྱེས་པ་ Man
  ཁ་བྱང་འདི་ནང་།
  In the note.
 • སྨན་པ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ Dr. Jampa Trinley
  ལགས།
  What?
 • སྐྱེས་པ་ Man
  ཁ་བྱང་འདི་ནང་།
  In the note.
 • སྨན་པ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ Dr. Jampa Trinley
  འོ་འོ།
  Okay.
 • སྨན་པ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ Dr. Jampa Trinley
  ཨམ་འདི། ཨང་། ད་ལྟ་འདི་ནང་འདའི། དཔེ་ཆ་འདིའི་ནང་འདའི་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ཨང་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་རྒྱུན་འཁྱེར་སྙིང་པོ་འབྲེལ་བ་ལ་ཨཱ་ནི་ཤོག་ལྟེ་གསུམ་ཡོད་རེད། དེ་ནས་འདིའི་ནང་འདའི་ཤོག་ལྷེ་གསུམ་དེ་འདི་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། འདི་ཤོག་ལྷེ་གསུམ་དེ། རྒྱུན་སྙིང་པོ་བསྒྲིལ་བ་དེ་འདི་ཤོག་ལྷེ་གསུམ་དེ་རེད་དེ།
  Um... In this scripture, we have prayer called Dütsi Bumpé Gyünkhyer Nyingpo which is three-page text. For Yutok Ladrup Gyüpé Söldep, it has four pages. It is also in this volume.
 • འདི་དཀར་ཆགས་བྱས། འདི་ཤོག་ལྷེ་གསུམ་དེ་བྱས། དེ་ནས་ཨང་མཆི་མེད་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་རྒྱུན་འཁྱེར་འདི་མཉམ་པར་བསྡུས་ནས་ཤོག་ལྷེ་གསུམ་བྱས། གཡུ་ཐོག་བླ་གྲུབ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འདི་ལ་ཤོག་ལྷེ་བཞི་བྱས། འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། ལྟ་འདི་གང་ག་དཀར་ཆག་འདི་གཞིར་བཟུང་གི་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ད་གས་ཧ་གོ་གི་ཡོད་རེད།
  And there is another three-page text called Chimé Dütsi Bumpé Gyünkhyer. Together, there are three pages. According to this mannual, everthing is it.
 • ཨང་གསོལ་འདེབས་འདའི་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། ལས་བྱང་འདའི་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། འདི་ལས་བྱས། ཨཱ་ནི་གཡུ་ཐོག་རྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡིད་དམ་གྱི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་འདིའི་ནང་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད།
  The prayers and practices are all included in this scripture. And then the text, Yutok Nyingtik Ladrup Yidam gyi Ngöntok, is in this volume.
 • ཨཱ་ནི་བྱིན་རླབས་བླ་སྒྲུབ་ལའི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་གདངས་བསྐང་། གདངས་བསྐང་གསོ་ཡག་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། ལྟ་རེ་རེ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རེ་རེ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་པ།
  And then the text for making a ritual offering of dang kang is also in this volume. I don't think I will need to show you each one of them.
 • བྱས་ཨཱ་ནི་ཆོས་སྐྱོང་གི་གསོལ་ཁ་འདའི་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། ཨཱ་ནི་ཚོགས་བསླུ། ཚོགས་བསླུའང་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་རེད། ལྟ་གནོད་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་གྱི་འདའི་ད་ལྟ་འདའི་ཞང་བློན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་འདིའི་ནང་འདའི་འདུག འདིའི་ནང་འདའི་ཕྱག་དཔེ་འདིའི་ནང་འདའི་འདུག
  The ritual text for libation to the dharma protectors is included in this scripture. The texts for Tsok lu and Zhanglön Dorjé Düdül is also included in the same scripture.
 • ལྟ་འདི་ནས་ཨང་ཚེ་ཡི་རིགས་གཅིག་གི་སྟུམ་པོའི། སྟུམ་པོའི་ཆ་ཚང་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། ཨཱ་ནི་ཙེའུ་དམར་པོ། གནོད་སྦྱིན་ཙེའུ་དམར་རའི་གསོལ་འདའི་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། སྨན་ལྷ་དང་། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ། བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་འདའི་གཏོར་མ་འབུལ་ཚུལ་འདའི་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད།
  The prayers to the wrathful form of the deities, such as Tseu mar ra in included the same scripture. Likewise, the prayers to the Medicine Buddha and Tséring Chénga, and the ritual text for torma offering to Tenma Chunyi are all included.
 • ལྷ་མོའི་སེམས་ཉིད་པ་ཟེར་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་ཡོད་རེད། འདའི་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། ལྟ་འདི་གས་འདི་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། ལྟ་དེ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་དེ་སྐོར་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད།
  Then there is a one-page long text called Lhamö Semnyipa. That one is also included in this same volume. The remaining players are in that volume.
 • འདི་འདིའི་ནང་འདའི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་དེ་གཡུ་ཐོག་དྲང་སྲོང་དགོན་གྱི་འདི་གཅིག་བྱས། འདི་ནས་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་། དབང་བསྐུར་ཡག་འདའི་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། འདའི་དབང་མཆོག་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད།
  In that, we have Yutok Drangsong gön and Yutok Nyingtik. The latter one is the ritual text for empowerment.
 • དེ་ནས་རབ་གནས་འདའི་འདི་རེད། རབས་གནས་འདི། རབས་གནས་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། ལྟ་དེ་བཞིན་དུ་ཡང་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་བསྐང་གསོ་འདའི། འདི་སྙན་པོ་ཞེ་དྲགས་ཡོད་རེད། ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་འདའི་གདངས་བཏང་བྱས་བྱས་གསོལ་ཁ་བྱས་སྙན་པོ་ཡོད་རེད་ལ་ཨཱ་ནི་་་འཇོན་པོ་ཡོད་རེད། འདི་བྱས།
  And then the text for consecration is here. It is in this volume. Likewise, the offering prayer to the Sixteen Goddesses is included in this volume. It is a lovely prayer when you chant it with its tune.
 • དེ་ནས་ཨཱ་སྦྱིན་སྲེག་སྦྱིན་སྲེག་གི་དཔེ་ཆ་འདའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་འདིའང་འདིའི་ནང་ཡོད་རེད། ཨང་ལྷ་དེ་ནས་འདིའི་སྐོར་འདི་གས་གང་ག་ཆ་ཚང་འདིའི་ནང་འདའི་བྱས་ཤོག་ལྷེ།
  The text for performing fire ritual is included in this volume. So all these prayers are included in these volumes.
 • ལྟ་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་སྟངས་འདི་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། སྨན་སྒྲུབ། ལྟ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་ཡིན་ན་འཁྲིད་དེ་ཡིན་ན་འདིའི་ནང་། ཁམས་གསུམ་ཐིང་ཀ་འགྲོལ་བ། གཅིག་བྱས།
  Now the text for implementation of sacred medicine is included in that scripture, and Khamsum Tingka Drölbé is one text.
 • དེ་ནས་ བྱིན་རླབས་བླ་སྒྲུབ་རྒྱུད་པའི་མུན་སེལ། བྱས་བྱས་གཉིས་བྱས། དེ་ལ་ཤོག་ལྷེ་སུམ་ཅུ་སོ་སུམ་བྱས། གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་རེ་རྩོལ་་་རྔན་ཡིག་རེད། རྔན་པ་གང་འདྲ་སེ་སྐྱེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། སྨན་གྱི་བླ་སྒྲུབ་དེ་གས་གང་གནས། གཡུ་ཐོག་གི་གཏོར་མའི། གཏོར་མའི་དཔེ་ཆ་འདའི་འདི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད།
  Jinap Ladrup Gyüpé Münsel is the second text, and it has thirty-three pages. And then we have the text for Yutok Nyingtik gi Ngödrup Retsöl, which is about how to make gift offerings. The torma ritual text is included that volume.
 • ལྟ་དེ་ནས་མར་གཡུ་ཐོག་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁ་བྱང་འདའི་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད། ཨཱ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཡོད་རེད། མདོ་རྒྱུད་རྒྱལ་བའི་ལྕགས་ཀྱུ། ལྟ་འོ་སྨན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གང་འདྲ་སེ་བྱུང་ཡོད་མེད། གཡུ་ཐོག་གསར་མ་གྱི་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཡོད་རེད། འདའི་འདིའི་ནང་འདའི་ཡོད་རེད། དེ་གང་ག་ཆ་ཚང་འདི་འདྲས་བྱས། ཁྱོན་བསྡོམས་ཤོ་ལོ་༢༦༡ཡོད་རེད།
  And then the general introduction of Yutok's blessing is again in that volume. Next, there is one historical text called Dogyü Gyelwé Chakkyu, which was written by Yotok Sarma. That one is also included in that volume. So in total, there are 261 pages of texts to go through.
 • ༢༦༡ འོ་འདི་རེད།
  261. That is.
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  འདིའི་ནང་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་རེད་པས།
  Does it contains any history?
 • སྨན་པ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ Dr. Jampa Trinley
  ལོ་རྒྱུས་ཡོད་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཡོད་རེད། གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་དགོན་པོ་སྨན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་རེད། ལོ་རྒྱུས་དགེ་བའི་ལྕགས་ཀྱུ། ཡོད་རེད།
  There is history. It contains the medical history of the Yutok Sarma Yönten Gönpo, it is called Logyü Gewé Chak Kyu.
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  སྨན་འདི་ཆེན་པོ་འདིའི་ནང་ལ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཏིག་ཙམ་ཡོད་རེད་པས།
  In this big medical text, does it talks about [human] anatomy?
 • སྨན་པ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ Dr. Jampa Trinley
  ལུས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཨཱ་ཏ་འདའི་མང་པོ་ཡོད་མ་རེད། མང་པོ་ཡོད་མ་རེད།
  It contains very little about anatomy.
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  དེ་ནས་སྔས་མ་སྔས་མ་ཆོ་ག་འདི་ཨང་ཨིམ་ཆི་ཁ་ཤས་ཨང་ལྕོགས་པོ་རི་ལ་སྦྱངས་པ་རེད་[པས།]
  Did some Tibetan doctors learned this ritual at Chokpori in the past?
 • སྨན་པ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ Dr. Jampa Trinley
  རེད། རེད། རེད།
  Right. Right. Right.
 • དྲི་བ་ལེན་མཁན་ Questioner
  དེ་ནས་དེང་སང་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ལ་ཨིམ་ཅི་གསར་པ་འདི་ཆོ་ག་འདི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་རེད་པས།
  Nowadays, do new Tibetan doctors still study these rituals in the medical school?
 • སྨན་པ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས་ Dr. Jampa Trinley
  ཨམ་སློབ་ཚན་དེ་དེ་སྔ་རྒན་ཚེ་རྣམ་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲིད་གནང་གི་རེད། དེ་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱན་མཚན་ལགས་དབང་འདི་གས་ཆ་ཚང་གང་ག་གནང་གི་རེད།
  In the past, master Tsénam Rinpoché used to teach this subject. And then master Tsültrim Gyentsen used to give all the empowerments.
 • འདི་ནས་ལྟ་སོ་སོ་སོ་འདོད་མོས་རེད། བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གནང་གི་རེད། བྱེད་མཁན་མེད་ན་མེད་པ་རེད། འདི་འདྲས་གནང་གི་མ་རེད།
  However, it depends on an individual person. If someone wants it, it will be provided. If nobody wants, that is. Nothing will be provided.
 • ལྟ་ཡིན་ནའི་འདི་བྱས་པའི་གཞུག་གུ་དེ་ལ་སོ་སོའི་སེམས་པ་རྣམ་དག་བྱས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་བྱས། དེ་སྔ་ཨམ་འདི་ཨཱ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱས་ན་ཨམ་འདི་ཁོ་རང་ལྕོགས་པོ་རི་ལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཨཱ་ནི་དེ་ནས་གཞུག་གུ་འདི་ལ་ཡང་བར་དེ་ལ་དུས་སྐབས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ཨཱ་ནི་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད།
  However, if you want to learn it, then you should be committed and do it faithfully. Historically speaking, this tradition was continued at Chokpori without any break in between. Later due to changes in the situation, that continuity was lost.
 • ལྟ་གང་ལྟར་བྱེད་ཆོག་གི་མ་རེད། ཨང་དེ་ནས་༨༧ལོ་ལ་ང་ཡི་དགེ་རྒན་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་འདི་ལྕོགས་པོ་རི་ཡི་འདའི་དགེ་རྒན་རེད། དགེ་རྒན་རེད། ཁོང་གས་འདི་ཡར་དང་པོ་སྔ་མ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གྱི་འདི་འདྲས་སེ་གསར་གཏོད་བྱས་པ་རེད།
  In another word, it was prohibited. Later in 1987, my teacher master Tupten Tséring, who served at the Chokpori as a teacher, he restored the tradition.