Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
46 min 24 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཀ།
    མཆོད་མེ་དེ་སྤར་ཞོག་ད།ཡར་གའི་འཁྱེར་ན།དེའི།དེ་བར་ཅིག་ལ་བཞག་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་རེད།དེའི་བཞག་ན།དེའི་བཞག་ན་ཅིག་དེའི་བཞག་ན།དེའི་བཞག་དང་།
    mchod me de spar zhog da/yar ga'i 'khyer na/de'i/de bar cig la bzhag na 'grig gi yod red/de'i bzhag na/de'i bzhag na cig de'i bzhag na/de'i bzhag dang /
  • ཀ།
    ཨོའོ་ཡ་ཁྱེད་རང་དེའི་འགོ་དེའི་ཡ་བཞུགས་དང་།དེའི་བཞུགས་དང་དེའི་བཞུགས་དང་མར་ཙམ།ཁོང་ཡར་གེའི་བཞུགས་དང་ཨོའོ་དེའི་ཡར་ཙམ་དེའི་རེད་དང་།འདི་ཁྱེད་རང་གི་འདི་ཡིན་པས།ད་ཁོང་ལ།ད་གནང་དག་མེད།
    o'o ya khyed rang de'i 'go de'i ya bzhugs dang /de'i bzhugs dang de'i bzhugs dang mar tsam/khong yar ge'i bzhugs dang o'o de'i yar tsam de'i red dang /'di khyed rang gi 'di yin pas/da khong la/da gnang dag med/