Skip to main content Skip to search
29 Jan 2016
4 min 59 sec
Video Overview
Creators: 
Rinzin Dema, Tshering Bidha

Ap Tashi Tahi sings a song called "Omré Sangré La," in a slightly different version. Although the tune is same there is a difference in the lyrics.

 

གླུ་གཞས་ ཨོཾ་རི་སངས་རི་ལ་འདི་ ཧཱ་ སྐར་ཚོགས་ལས་ ཨཔ་ཚི་ཚི་གིས་འཐེན་ནི་འདུག ཁོ་གིས་འཐེན་མི་ནང་ལུ་ ཨོཾ་ལེགས་སངས་རི་ལ་ཟེར་ འཐེན་ཏེ་འདུག དེ་འབདཝ་ད་ འབྲུག་གི་གླུ་དེབ་དང་ འབྲུག་གི་གླུ་མཛོད་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ ཨོཾ་རི་སངས་རི་ལ་ཟེར་ ཡོད་པའི་ཁ་ལུ་ འོག་གི་ཚིག་ཡང་ ཡར་ཡར་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་སྤང་གཅིག་འདུག སྤང་འདི་ལྷ་སྤང་མ་རེད་འདྲེ་སྤང་རེད། ཟེར་ ཅོག་ར་གཅིགཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཨཔ་ཚི་ཚི་གིས་འཐེན་མི་འདི་ འོག་ལས་མར་གྱི་ཚིག་ཚུ་ཡང་ སོ་སོ་སྦེ་འདུག ཨིན་རུང་ གདངས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ཅོག་ར་གཅིགཔ་སྦེ་འཐེན་ཏེ་འདུག།

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  ཨོམ་ལས་གསང་རེད་ལ། །
  Omre lay Sang re la.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  རྐང་པ་རྟ་པོ་རང་རང་ཡ་ལ་ནི་ཐད་པའི་ཕྱོགས་ལ།
  Straight in front where I, the horse, step,
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  རྟ་པ་རང་ཡ་གསེར་གྱི་ཡ་ལ་ཟམ་པ་བཙུགས། །
  I, the horse, built myself a golden bridge.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  ཨོམ་ལས་གསང་རེད་ལ། །
  Omre Sang re la.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  གསེར་གྱི་ཟམ་པའི་སྟེང་ལས་ཡ་ལ་ནི་བདུད་རྩི་འཛག་ལ། །
  The holy water drops from the golden bridge.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་ལས་སྒྲིབ་ལ་ནི་ནཱི་གི་དག །
  Sins of a great father would be purified by this.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  ཨོམ་ལས་གསང་རེད་ལ། །
  Omre lay Sang re la
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  རྐང་པ་རྟ་པོ་རང་རང་ཡ་ལ་ནི་བར་གྱི་ཕྱོགས་ལ། །
  Towards the middle where I, the horse, step,
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  རྟ་པ་རང་ཡང་དངུལ་གྱི་ཡ་ལ་ཟམ་པ་བཙུགས། །
  I, the horse, built myself a silver bridge.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  ཨོམ་ལས་གསང་རེད་ལ། །
  Omre lay Sang re la.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི
  དངུལ་གྱི་ཟམ་པའི་སྟེང་ལས་ཡ་ལ་ནི་ཕྱེ་མར་སྒྱུར། །
  The butter flour is pilled from above the silver bridge.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  དངུལ་གི་ཟམ་པའི་སྟེང་ལུ་ཡ་ནི་ཕྱེ་མར་སྒྱུར། །
  The butter flour appears on the silver bridge.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  ཨོམ་ལས་གསང་རེད་ལ། །
  Omre lay Sang re la.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  ཡུམ་ཆེན་ཨ་མའི་ལས་ཡ་ལ་ནི་སྒྲིབ་གི་དག་ལ། །
  The since of a great mother would be purified by this.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  དངུལ་གྱི་ཟམ་པའི་བསམ་པ་ལ་ནི་ནཱི་གི་དག །
  The thoughts of a sliver bridge would be fulfilled by this.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  ཨོམ་ལས་གསང་རེད་ལ། །
  Omre lay Sang re la.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  རྐང་པ་རྟ་པོ་རང་རང་ཡ་ལ་ནི་སྨད་པའི་ཕྱོགས་ལ། །
  Towards the lower part where I, the horse, step,
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  རྟ་པ་རང་ཡང་དུང་གི་ཡ་ལ་ཟམ་པ་བཙུགས། །
  I, the horse, built myself a bridge of shell.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  ཨོམ་ལས་གསང་རེད་ལ། །
  Omre lay Sang re la.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  རྟ་པོ་རང་རང་དུང་གྱི་ཡ་ལ་ནི་མནྜལ་འདྲ།
  The horses ourselves like the mandala of shells.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  དུང་གི་མནྜལ་ནང་ལས་ཡ་ལ་བདུད་རྩི་ཞུ། །
  Receive the holy water from the mandala of shell.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  ཨོམ་ལས་གསང་རེད་ལ། །
  Omre lay Sang re la.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  མཉམ་རོགས་གཞོན་པའི་བསམ་པ་ཡ་ལ་ནི་ནཱི་གི་རྫོགས། །
  The wishes of the young friends would be fulfilled by this.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  དུང་གི་མནྜལ་ལས་སྒྲིབ་ལ་ནི་ནཱི་གི་དག །
  The sins of a mandala would be purified by this.
 • ཨཔ་ཚི་ཚི Ap Tsi Tsi
  འོ་ལགས་སོ་ལགས། འ་ནཱེ་ཅིག
  Laso la. That's it.