Skip to main content Skip to search
28 Jun 2018
8 min 3 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Dorji, Khandu

Tshampa Samten from Langmikha Gewog, under Paro Dzongkhag, sings a zhungdra song called Gelong Zhenpai Dawa (Young Monk Dawa: A Song). This is a sad song which was composed based on the life of a young monk, Dawa, who had gone through various hardships after losing moral discipline as a monk. Since it is a sentimental song, it is not performed in celebrations, but at other times. It is performed by between five to twenty dancers in a straight line formation. 

 

སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ རྡོ་སྒར་རྒེད་འོག་ གླང་མིག་ཁ་གཡུས་ཚན་ལས་ མཚམས་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ གཞུང་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ དགེ་སློང་གཞོན་པའི་ཟླ་བ་ཟེར་མི་འདི་འཐེནམ་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ཡང་ དགེ་སློང་གཞོན་པའི་ཟླཝ་འདི་ དགེ་སློང་ནང་ལས་ཐོན་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཁོ་གི་མི་ཚེ་ནང་དཀའ་སྡུག་མྱོང་མི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བརྩམས་བརྩམསམ་ཅིག་མས། འདི་སྐྱོ་གླུ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དགའ་སྟོན་གྱི་སྐབས་འཐེན་ནི་མེད་རུང་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ མི་ལྔ་དང་ཁལ་སྦེ་ གྱལ་ནང་སྡོད་དེ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད། 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  དབའེ་དགེ་སློང་དགེ་སློང་དགེ་སློང་སྨོ། །
  wai...gelong, gelong, gelong mo.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  རང་དགེ་སློང་གཞོན་པའི་ཟླ་བ་སྨོ། །
  I am the young monk called Dawa.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ཕར་སྤུངས་ན་རྫང་(རྫོང་)གི་ནང་ལུ་སྨོ། །
  Inside the Puna dzong their.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ཉམས་དགའ་སྟེ་དགེ་སློང་མ་འབད་སྨོ། །
  Didn't become a monk with comfort.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ཉམས་མ་དགའ་བཙུན་ཁྲལ་འཐུ་དོ་སྨོ། །
  Don't be happy because selections for a monk is going on.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ཡབ་ཨ་པ་ཕོ་ཁྲལ་ཕོག་སྟེ་སྨོ། །
  My father got the mon'ks dicipline.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ལུས་བཙུན་ཁྲལ་མ་འཇལ་བཀའ་མིན་འདུག་སྨོ། །
  My body has no other option than to follow the monk's dicipline.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ཡུམ་ཨ་མ་མོ་ཡུལ་(ཁྲལ)ཕོག་སྟེ་སྨོ། །
  My mother got the monk's dicipline.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ལུས་བཙུན་ཁྲལ་མ་འཇལ་ཐབས་མིན་འདུག་སྨོ། །
  My body has no other option than to follow the monk's dicipline.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ཕར་སྤུངས་ན་རྫོང་གི་ནང་ལུ་སྨོ། །
  Inside the Puna dzong their.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ཕྱི་ལྕགས་རི་གཅིག་གི་གདན་ས་སྨོ། །
  Outside the wall fenced the place of residence.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ནང་གཟིམ་ཅུང་རང་སར་བཤེད་ས་སྨོ། །
  Inside the palace of ours.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ཕར་ཀུན་རའི་ཁྲ་མོའི་ནང་ལུ་སྨོ། །
  Inside the Kuenray
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  གྱལ་གཡས་གྲལ་བཅད་པའི་གྱལ་མགོ་སྨོ། །
  On top of the right line.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  རང་གྲྭ་ཚང་བླ་མའི་མཁན་ཆེན་བཞུགས། །
  stayed chief abbot of our monastic institute.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  མཁས་ཡོན་ཏན་བཅས་པའི་གྱལ་མཇུག་སྨོ། །
  At the end line of the wise and knowledgeble ones.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  རང་ལས་དབང་ཅན་གྱི་དགེ་སློང་ཞུ། །
  I am the monk of karmic force.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ཕར་ཕོ་ཆུ་གཡས་བསྐོར་རྐྱབ་ས་སྨོ། །
  Their, right side surrounded by Pho chhu.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  རང་བདག་གི་ཡབ་ཆེན་དྲན་དོ་སྨོ། །
  I am missing my beloved father.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ཚུར་མོ་ཆུ་གཡོན་བསྐོར་རྐྱབ་ས་སྨོ། །
  Here, left side surrounded by Mo chhu.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  རང་བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་དྲན་དོ་སྨོ། །
  Missing my beloved mother.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  ཨའེ་སྙན་ཆ་གསེར་གྱི་རྒྱ་གླིང་སྨོ། །
  Aii...music as the golden clarinet.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་
  [ཨའེ་ཕུལ་མི་ས་ལས་ཕྱག་དོ་སྨོ?]། །
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  རྒྱུམ་ཅན་གྱི་བང་རྔ་ཀྲིང་ཀྲི་སྨོ། །
  The cause of drum and gong.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  དབའེ་ཞར་དང་ཞོར་ལས་བརྡུང་དོ་སྨོ། །
  Bitting it incidental.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  རང་ལས་དབང་ཅན་གྱི་དགེ་སློང་སྨོ། །
  I am the monk of karmic force.
 • མཚམས་པ་བསམ་གཏན་ Tshampa Samten
  གྱལ་མཐོང་རྫོང་སྒོ་ལས་བཙར་དོ་སྨོ། །ཨུམ་་་་་་་་་་་།། །།
  Making lines from the door of Thang dzong. Aum...