Skip to main content Skip to search
14 Dec 2016
6 min 49 sec
Video Overview
Creators: 
Dönkho, Jamyang Gyatso

In this song, a family named Nyagé Tsang from Amdo Golok proposes to a young woman from another place. 

གླུ་འདི་ནི་བོད་མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་ས་ཆའི་ཉྭ་དགེ་ཚང་ཟེར་བའི་ཁྱིམ་ཆེན་ཞིག་གིས་སྡེ་བ་གཞན་པའི་བུ་མོ་ཞིག་ལ་གཉེན་སློང་བའི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་པ་ཞིག་རེད།

བླང་རབས་འདི་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་གླུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། གཉེན་སློང་བའི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ཡིས་བོད་ཀྱི་འདས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་གླུ་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་མང་བོ་ཞིག་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱིན་པ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གནད་བསྡུས་ཤིག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ན། བོདམདོ་སྨད་འགོ་ལོག་གི་ཉྭ་དགེ་ཚང་ཞེས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་རོང་སྡེའི་བུ་མོ་ཞིག་མནའ་མར་བསུ་འདང་བྱས་ཀྱང་བུ་མོ་དེ་འཐད་པ་མ་བྱུང་བས་གཉེན་ལམ་དེ་ལེགས་འགྲུབ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག 

这首歌主要讲述了果洛地区一户叫尼尔仓的人家向来自另一个地方的女孩求婚的故事。

这不是一首简单的民歌,而是一首求婚之歌。在过去,社会中的许多新闻都是通过歌曲传唱的方式传播的。这首歌主要讲述了安多果洛地区一户叫尼尔仓的人家向一个来自农区的大家庭女孩求婚的故事。歌曲的结尾女孩断然拒绝,结果求婚以失败告终。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0