Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
5 min 59 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Two men discuss the names of places around Labrang Monastery and their associated peoples.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཧེ་འེ་དེ༼དེ༽ད་འུ་ཁྱོ༼ང་ཚོ༽་བླ་རང་དགོན་པ་གཟོ་ཆགས་འཇོག་རྒྱུ་ན། ད་བླ་རང་ཆི་གཟིག་གཟེ་དགོ་ནོ་འདི་ཀུན་ཁྱབ་འཇའ་དབྱངས་བཞེད་པ་གི་བཏབ་ནོ་ཡིན་ཙིག་གི༼ཡིན་པའཡ་རྐྱེན་གྱིས༽་དེང་སང་གྲྭ་བ་གི་ཁྲིམས་ལ་ཧོན་གི་ཧྲ་གི་༼ངོ་མའི་བཟང་གི༽ན།
  he 'e de(de)da 'u khyo(nga tsho) bla rang dgon pa gzo chags 'jog rgyu na/_da bla rang chi gzig gze dgo no 'di kun khyab 'ja' dbyangs bzhed pa gi btab no yin tsig gi(yin pa'ay rkyen gyis) deng sang grwa ba gi khrims la hon gi hra gi (ngo ma'i bzang gi)na/
 • འིན་ཧྲ་གི་ཡ་ཞེ་གི༼ངོ་མའི་བཟང་གི༽ད
  'in hra gi ya zhe gi(ngo ma'i bzang gi)da
 • དགེ་འདུན་པ་དེ་རུ་ཀ༼དེ་ཚོ༽
  dge 'dun pa de ru ka(de tsho)
 • ཞེ་གི་ཆི་ཟེར་དགོ་ནི་རེད་ཀུན་སྤྱོད་ལྟས་ན།
  zhe gi chi zer dgo ni red kun spyod ltas na/
 • འོད་ལད
  'od lad
 • རེད་ལ།
  red la/
 • འེད་ལད་ད་དེ་ཁྲིམས་བཟང་ནོ། ད་དེ་ཁ་ཚང་གོ་ཡ་མཚན་གཟིག་རེད་ཡ།
  'ed lad da de khrims bzang no/_da de kha tshang go ya mtshan gzig red ya/
 • འང་འང་དེ་གི་ལ་ཀ༼དེ་ཐོག་༽་ད་བླ་མ་གི་བཀའ་འུ་གཟོ་ལ་ཀ་༼ང་ཚོ་ལ༽བྱམས་ནོ།
  'ang 'ang de gi la ka(de thog ) da bla ma gi bka' 'u gzo la ka (nga tsho la)byams no/
 • ཉན་ནས༼བཟང་བའི་དོན༽་ཡང་ཧ་འགོ་ན་ཀུན་ཁྱབ་འཇམ་དབྱངས་བཞེད་པ་བཞུགས་ནས་བུད་ལས་དེ་གི
  nyan nas(bzang ba'i don) yang ha 'go na kun khyab 'jam dbyangs bzhed pa bzhugs nas bud las de gi
 • འོད་ཡ།
  'od ya/
 • ཀུན་སྤྱོད་ལ་གྲྭ་བ་ཚོའི་ཁྲིམས་བཟང་ནོ
  kun spyod la grwa ba tsho'i khrims bzang no
 • དེ་གི་ཡས་དང་ན༼དེ་བཞིན་བྱས་ན༽།
  de gi yas dang na(de bzhin byas na)/
 • ཧོན་གི་གྲྭ་ཚང་གཟོ་ཡིན་ན་ལ་ཞེ་གི་ལམ་ནས་གསུང་བ་རྩིས་སྡད་ལས།
  hon gi grwa tshang gzo yin na la zhe gi lam nas gsung ba rtsis sdad las/
 • རེད།
  red/
 • ཧོན་གི་ཧྲ་གི་ན།
  hon gi hra gi na/
 • བདེན་གི་་་་་་འོད་ལད་་་་།
  bden gi 'od lad /
 • ཧྲ་གི་ཞེ་གི་ཧྲ་གི
  hra gi zhe gi hra gi
 • ཡ་ད་དེ་ཆགས་གཟོ་འཇོག་རྒྱུ་ན་ཡང་། དེ་མཐའ་གི་ཅིག་ལྷ་སྡེ་གཟོ་འདྲ་རྒྱུ་ན་ར། བྱུང་ལྷ་སྡེ་ཞོགས་ཀ་གཞི་ཟེར་དགོ་ནི་རེད་ར། ལྷ་སྡེ་ཞོགས་ཀ་གཞི་བཤད་ལས་སྡད་ལས་དེ་ད་སྔ་བཤད་མི་ཤེས་ནི་གཟིག་རེད་ར་ད་དེ་མཐའ་དེ་ཡེ་ཀད་༼མཐའ་དེ་ཐམས་ཅད༽ཡིན་ནི་རེ།
  ya da de chags gzo 'jog rgyu na yang /_de mtha' gi cig lha sde gzo 'dra rgyu na ra/_byung lha sde zhogs ka gzhi zer dgo ni red ra/_lha sde zhogs ka gzhi bshad las sdad las de da snga bshad mi shes ni gzig red ra da de mtha' de ye kad (mtha' de thams cad)yin ni re/
 • བདེན་གི་བདེན་གི་་་་་
  bden gi bden gi
 • ད་ཡེ་གི་སྔོན་ཆོག ཐང་ནག་གོང་མ་ཞོད་མ་་་་་་་དེ་མཐའ་གི་རེད་མོ།
  da ye gi sngon chog_thang nag gong ma zhod ma de mtha' gi red mo/
 • དེ་ནས་ཡ་ར་སོང་ན་གླས་སྒྲིག་གཟོ
  de nas ya ra song na glas sgrig gzo
 • བདེན་གི
  bden gi
 • དེ་གི་ས་ཝར་དེ་བར་ན་ད་སྔགས་ཀ་གྲྭ་ཚང་ཡོད་ཀ།
  de gi sa war de bar na da sngags ka grwa tshang yod ka/
 • འང་ཡོད་ཀི།
  'ang yod ki/
 • འང་དེ་གི་མ་ར་༼མར་༽སོང་ན་ད་མཐའ་བ་ར།
  'ang de gi ma ra (mar )song na da mtha' ba ra/
 • རེད་མ་ར་སོང་ན་མཐའ་བ་རེད།
  red ma ra song na mtha' ba red/
 • འོད་ཡ་དེ་མཐའ་བ་གོང་འགད།
  'od ya de mtha' ba gong 'gad/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • རིག་སྒྲ་གཟོ མི་ནག་གཟོ བསམ་ཡས་ལམ་ཟེར་གཟོ ཀླུ་རྒྱག་གཟོ
  rig sgra gzo_mi nag gzo_bsam yas lam zer gzo_klu rgyag gzo
 • བདེན་གི
  bden gi
 • ཧོད་སྡེ་འགའ་སྡེ། དེ་ཡ་ཀ༼དེ་ཡན་གི༽་ཟ་སོ་འཐུང་སོ༼ཟ་ཚུལ་འཐུང་ཚུལ༽་ད་ཙི་ཀད་གཟིག༼དུ་ཙམ༽་མི་གཅིག་ཀ༼མི་འདྲ་ག༽ ཨེ་རེད།
  hod sde 'ga' sde/_de ya ka(de yan gi) za so 'thung so(za tshul 'thung tshul) da tsi kad gzig(du tsam) mi gcig ka(mi 'dra ga)_e red/
 • ད་ཙིག་ཀད་མི་གཅིག་རྒྱུ༼ད་དེ་དུ་ཙམ་མི་འདྲ་ས༽ཡོད་ཀྱི་རེད་དགོད༼ཡོད་ངེས་རེད༽།
  da tsig kad mi gcig rgyu(da de du tsam mi 'dra sa)yod kyi red dgod(yod nges red)/
 • དེ་གཅིག་ནི་མ་རེ་མོ།
  de gcig ni ma re mo/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • ལྷ་སྡེ་གོང་མ་གཟོ་ཡིན་རྒྱུ་ན། ལྷ་སྡེ་གོང་བཞོག་གཟེ་ནི་རེ་མོ། དགོན་པའི་ཡ་ནང་ལྷ་སྡེ་གོང་མ་གཟེ་ནི་རེད། དགོན་པའི་མ་ནང་ང་ལྷ་སྡེ་ཞོད་མ་གཟེ་ནི་རེ་མོ།
  lha sde gong ma gzo yin rgyu na/_lha sde gong bzhog gze ni re mo/_dgon pa'i ya nang lha sde gong ma gze ni red/_dgon pa'i ma nang nga lha sde zhod ma gze ni re mo/
 • འོད་ལད་བདེན་གི
  'od lad bden gi
 • དེ་གོང་ཐང་གསུམ་ཅད་ནས་གཟིག་རེ་ལ་ཟེར་དགོ་གི་ར། གོང་ཐང་གསུམ་གཟེ་དེ་ན་ཟམ་གཟིག་ཡོད་ནོ་་་་་་་མཆོད་རྟེན་གི་སྔན་ན་དགོན་པའི་མཐའ་ཞོད།
  de gong thang gsum cad nas gzig re la zer dgo gi ra/_gong thang gsum gze de na zam gzig yod no mchod rten gi sngan na dgon pa'i mtha' zhod/
 • འོད་ཡོད་གི་ཡོད་གི་་་་་་་འོད་ལད་འོད་ལད་ཡོད་གི
  'od yod gi yod gi 'od lad 'od lad yod gi
 • འོད་ཡ་དེ་གི་ལྷ་སྡེ་གོང་མ་གཟོ་ཡིན་ན་འབྲོག་གཞི་གཟོ་ཙི་མེད་༼དུ་ཙམ༽འདྲེས་ནས་ཁ་དགའ༼དེ་ཞེས་པ་སྟེ་ལྷ་སྡེ་གོང་མ་མཚོན༽།
  'od ya de gi lha sde gong ma gzo yin na 'brog gzhi gzo tsi med (du tsam)'dres nas kha dga'(de zhes pa ste lha sde gong ma mtshon)/
 • འིན་་་་་་
  'in
 • ཡང་མར་ར་ཤ་ར་དེ་ཧོན་ད་ཟང་ཁོག ད་དགོན་པའི་མཐའ་གི་གན་རྒྱ ཧ་ར་ཁོལ་ཚེ་འོད་དེ་བཞོག་ཚ་གི་ཤ་གཟོ་ཁྱེར་ཡོང་ན་ཡིན་ད་མིན་འདའ་དེ་གཟོ་ཁྱེར་ཡོང་ཡས་བཙོང་ནས་དུ་མོ་གཟིག་རེ་མོ།
  yang mar ra sha ra de hon da zang khog_da dgon pa'i mtha' gi gan rgya_ha ra khol tshe 'od de bzhog tsha gi sha gzo khyer yong na yin da min 'da' de gzo khyer yong yas btsong nas du mo gzig re mo/
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • ཡང་མཐའ་བ་ཐར་འ་སོང་ན་ཡང་ཙི་འད་གཟིག་ཧ་ར་རེབ་གོང་བཞོག་ས་ཡང་མཚོ་སྔོན་བཞོག་ས་གི་མི་མང་ས་དུ་མོ་གཟིག་ཡིན་ནི་རེ་མོ འོད་ལད་འུ་གཟོ་མཐའ་ཝར་གཟེ་ནོ་དེ་དུ་མོ་གཟིག་ཡས་ཡོང་གཟིག་མོ།
  yang mtha' ba thar 'a song na yang tsi 'ad gzig ha ra reb gong bzhog sa yang mtsho sngon bzhog sa gi mi mang sa du mo gzig yin ni re mo_'od lad 'u gzo mtha' war gze no de du mo gzig yas yong gzig mo/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • དེང་འགོ་ཡིན་འཇོ༼སྔོན་ཆད་ཡིན་ན༽།
  deng 'go yin 'jo(sngon chad yin na)/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • དེང་འགོ་དགོན་པ་དེ་ཆགས་རེ་ཐ་ཚོད༼ཆགས་པའི་སྐབས༽ མཐའ་ཀ་ན་སྡེ་བ་གྲུང་བ་དེ་མེད་ཀ་དེ།
  deng 'go dgon pa de chags re tha tshod(chags pa'i skabs)_mtha' ka na sde ba grung ba de med ka de/
 • འོད་་་་་་་
  'od
 • མེད་ཚུལ་ཀི་དེ་གི་ད་མཐའ་བ་་་
  med tshul ki de gi da mtha' ba
 • གཞི་ཟེར་རྒྱོ་དེ་མེད་གི་པད།
  gzhi zer rgyo de med gi pad/
 • འོད་ཡ།་དགོན་པའི་མཐའ་སྐོར་དང་ནི་ར་ད་མཐའ་བ་གཟེ། དགོན་པའི་མཐའ་དེ་རེ་མོ
  'od ya/ dgon pa'i mtha' skor dang ni ra da mtha' ba gze/_dgon pa'i mtha' de re mo
 • འིན་་་་
  'in
 • མཐའ་སྐོར་བ་གཟེ་ནི་རེད། ཆགས་བཞག་ན་དུ་མོ་གཟིག་རེ་མོ།
  mtha' skor ba gze ni red/_chags bzhag na du mo gzig re mo/
 • བདེན་གི་
  bden gi
 • དེ་གི་ད་མུ་འེ་བཞོག་ས༼དེ་རྐྱེན་ཀྱིས་ད་དེ་མར་ཕྱོགས་ས༽་གོ་རེ་ཡང་ཁུ་དགའ༼དེ་རང༽རོང་བཞོག་ཚ་ཙི་འད་གཟིག་འདྲེས་ནས།
  de gi da mu 'e bzhog sa(de rkyen kyis da de mar phyogs sa) go re yang khu dga'(de rang)rong bzhog tsha tsi 'ad gzig 'dres nas/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • འོད་དུ་མོ་གཟིག་ཡས་བསྡའ་གི་མོ
  'od du mo gzig yas bsda' gi mo
 • འིན་་་་
  'in
 • དེ་གི་མ་ར་སོང་ན་བསམ་ཡས་གོང་འགད་གཟོ ཡ་ད་ཧོད་སྡེ་གཟོ དེ་གི་ལྷ་སྡེ་གོང་མ་གཟོ་འདྲ་ན་ཐང་ནག་གོང་གི་སྔོན་ཆོག་གཟོ་འདྲ་ན་ཡང་ཁུ་དགའ་ཞིང་གཟིག་ཙི་འད་གཟིག་ར་ཡོད་ནས།
  de gi ma ra song na bsam yas gong 'gad gzo_ya da hod sde gzo_de gi lha sde gong ma gzo 'dra na thang nag gong gi sngon chog gzo 'dra na yang khu dga' zhing gzig tsi 'ad gzig ra yod nas/
 • འིན་་་་
  'in
 • འང་སྔོན་ན་ཡིན་ན་ད་བླ་རང་གི་ས་རེ་མོ།
  'ang sngon na yin na da bla rang gi sa re mo/
 • འོད་་་་་་་་
  'od
 • འོད་རེད་དགོན་པའི་ས
  'od red dgon pa'i sa
 • འོད་དགོན་པའི་ས་ར།
  'od dgon pa'i sa ra/
 • འོད་དགོན་པའི་ས་ཡིན་ནི་རེད། དགོན་པའི་ས་ཡིན་ནི་ར་ད་ཁུ་དགའ་བྱུང་དགོན་པ་ལོ་རེ་གཟོ་ཅིག་ནས་གཟོ་ཙི་འད་གཟིག ཡ་དེ་གི་ད་དགོན་པ་རྟ་གཟོ་ཡོད་ན་རྩྭ་གཟིག་ཙི་འད་གཟིག་གི་འཕྱ་འདྲ་འདྲ དེ་གི་ད་དགོན་པའི་མཐའ་གི་འཚོ་བ་ཆགས་ཡས་བསྡའ་ནི་དུ་མོ་གཟིག་ཡིན་དགོ་གི་མོ།
  'od dgon pa'i sa yin ni red/_dgon pa'i sa yin ni ra da khu dga' byung dgon pa lo re gzo cig nas gzo tsi 'ad gzig_ya de gi da dgon pa rta gzo yod na rtswa gzig tsi 'ad gzig gi 'phya 'dra 'dra_de gi da dgon pa'i mtha' gi 'tsho ba chags yas bsda' ni du mo gzig yin dgo gi mo/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • འོད་ཡ་དེ་གི་ད་ཧ་ར་སོང་ན་ད་ཁོལ་ཚེ་རེ་མོ། ཁོལ་ཚེ་ད་འབྲོག་ཀ་འབྲོག་ནག་རེ་མོ
  'od ya de gi da ha ra song na da khol tshe re mo/_khol tshe da 'brog ka 'brog nag re mo
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • འོད་ཡ།
  'od ya/
 • ད་འདེ༼འདི༽ལྷ་སྡེ་གོང་འགལ་གཞི་འདེ་བར་དྲ་ཁོལ་ཚེ་འདི་གཉིས་བར་ལ་ད་ཟ་མ་ཟ་འཐུང་ལ་ཀ དེ་འགྱོ་སྟངས༼འགྲོ་སྟངས༽་འདུག་སྟངས་ལ་ཀ་ཁྱད་པར་ཧོན་གི་ཡོད་ཀི
  da 'de('di)lha sde gong 'gal gzhi 'de bar dra khol tshe 'di gnyis bar la da za ma za 'thung la ka_de 'gyo stangs('gro stangs) 'dug stangs la ka khyad par hon gi yod ki
 • འོད་དེ་ཙིག་འེ་གཟིག་ཡོད་ནས་རེད།
  'od de tsig 'e gzig yod nas red/
 • དེ་ཞོང༼སྔོན་ན༽ཡིན་འགྱོ་འུ་ཆོ་ཟང་ཆུ་རྫོང་གི་མངའ་ཡོག་༼མངའ་འོག༽རེ་མོ།
  de zhong(sngon na)yin 'gyo 'u cho zang chu rdzong gi mnga' yog (mnga' 'og)re mo/
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • འང་་་་་་་་་
  'ang
 • ཡིན་ན་ར་ད་ཁོལ་ཚེ་གཟོ་ཡིན་ན་ཙིག་འེ་གཟིག་འབྲོག་ཀ་འབྲོག་ནག་གཟིག་གི་ཚིགས་ཀ་འདྲ།
  yin na ra da khol tshe gzo yin na tsig 'e gzig 'brog ka 'brog nag gzig gi tshigs ka 'dra/
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • ཟང་ཁོག་གཟོ་སོང་ན་ཡང་ཙིག་འེ་གཟིག་ཅིག་ཡང་མ་ར་བླ་རང་གཞོས་ནས་གཟིག༼འདྲེས་པའམ་མཐུན་པ༽
  zang khog gzo song na yang tsig 'e gzig cig yang ma ra bla rang gzhos nas gzig('dres pa'am mthun pa)
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • རྒན་འཇའ་གཟོ་འདྲ་ན་ཧ་ར་ཡང་རེབ་གོང་བཞོག་ས༼ཕྱོགས་ས༽བཞོས་ནས་གོ་རེ་ལ་མང་ས་ཁ་དགའ༼དེ༽
  rgan 'ja' gzo 'dra na ha ra yang reb gong bzhog sa(phyogs sa)bzhos nas go re la mang sa kha dga'(de)
 • འང་་་་་་
  'ang
 • གོན་རྒྱུ་གཟོ་ཡོག་ཀ་༼ཡག་པོ༽གཟིག་གོན་ས་དུ་མོ་གཟིག་རེ་མོ།
  gon rgyu gzo yog ka (yag po)gzig gon sa du mo gzig re mo/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • ཕུ་རོང་རིང་ནས།
  phu rong ring nas/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • གོང་བ་གཟོ་ལ་ཙིག་འེ་གཟིག་ཅིག་མཐོ་ནས།
  gong ba gzo la tsig 'e gzig cig mtho nas/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • འོད་ས་ཆ་དུ་མོ་གཟིག་རེ་མོ།
  'od sa cha du mo gzig re mo/
 • འང་་་་་
  'ang
 • དེ་གི་སོང་ན་ད་ཧ་ར་སོང་ན་ཧི་འེ་འ་ཅོག་འཚོ་བ་བརྒྱད་གཟེ་དགོ་ནོ༼ཟེར་ནོ༽
  de gi song na da ha ra song na hi 'e 'a cog 'tsho ba brgyad gze dgo no(zer no)
 • འིན་་་་
  'in
 • ད་དེ་རོང་བ་ཁོ་ཏག་གོ༼ངོ་མ༽་ཡས་བསྡད་གི་མོ།
  da de rong ba kho tag go(ngo ma) yas bsdad gi mo/
 • འང་་་་་་་
  'ang
 • ད་དེ་ནང་ན་ཉི་མ་རོང་འབྲོག་གཟེ་རྒྱུ་གཟིག་འ་འབྲོག་ཀ་གཟིག་ཡོད་གོ་ནོ་མིན་ད་རོང་བ་ཡིན་གོ་གི་མོ།
  da de nang na nyi ma rong 'brog gze rgyu gzig 'a 'brog ka gzig yod go no min da rong ba yin go gi mo/
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • ཨ་ཚོགས་འཚོ་བ་བརྒྱད་གཟེ་ནས།
  a tshogs 'tsho ba brgyad gze nas/
 • བདེན་གི་བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi bden gi
 • ལྷ་སྡེ་ཞོགས་ཀ་བཞི་གཟེ་དགོ་གི
  lha sde zhogs ka bzhi gze dgo gi
 • འང་་་་
  'ang
 • དེ་གི་ད་ཡེ་གི་ཞོགས་ཀ་བརྒྱད་གཟེ་རྒྱུ་གཟིག ད་དགོན་པའི་མཐའ་ཀ་ན་དེ་ཡོད་གི་མོ།
  de gi da ye gi zhogs ka brgyad gze rgyu gzig_da dgon pa'i mtha' ka na de yod gi mo/
 • ད་སྤྱི་སྡོམས་ཡས་དང་ན།
  da spyi sdoms yas dang na/
 • སྤྱི་སྡོམས།
  spyi sdoms/
 • ཡེ་གི་ཞོགས་
  ye gi zhogs
 • འང་་་་་་
  'ang
 • བརྒྱད་ཟེར་གི
  brgyad zer gi
 • དེ་ནས་ད་ཟང་ཚོར་ཙེ་བདུན།
  de nas da zang tshor tse bdun/
 • འང་བདེན་གི
  'ang bden gi
 • རྒན་འཇའ་འཚོ་དྲུག་འོད་དུ་མོ་གཟིག་ཡོད་གོ་གི་མོ།
  rgan 'ja' 'tsho drug 'od du mo gzig yod go gi mo/
 • འང་་་་་་་
  'ang
 • འོད་ཡ་རྒན་འཇའ་འཚོ་དྲུག་དེ་གཟོ་ཆགས་འཇོག་རྒྱུ་ན་ད་རྒན་འཇའ་གི་དགོན་པ་བྲག་དཀར་གཟོ་གཟེ་དང་ན་ད་སྔོན་ན་གཟོ་ཡིན་ན་ཨ་མདོ་ལྷ་དབང་དཀར་མོ་གཟེ་ནི་རེ་གཟེ་གི་ད།
  'od ya rgan 'ja' 'tsho drug de gzo chags 'jog rgyu na da rgan 'ja' gi dgon pa brag dkar gzo gze dang na da sngon na gzo yin na a mdo lha dbang dkar mo gze ni re gze gi da/
 • འིན་་་་
  'in
 • ད་ཨ་ལག་གོང་རི་སང༼ཚང༽གི་དགོན་པ་གཟིག་ཡིན་དགོ་གི་མོ།
  da a lag gong ri sang(tshang)gi dgon pa gzig yin dgo gi mo/
 • འང་་་
  'ang
 • འོད་ད་དེ་མཐའ་གཟོ་ད་དེང་སང་གཟོ་བཤད་རྒྱུ་ན་འུ་གཟོ་གཞུང་ཀ་བསྟན་འགྱུར་གཟོ་ཆོས་གི་ལ་ཀ་འཛོམས་ནས་ས་ཆ་ར་སྐྱིད་ས་དུ་མོ་གཟིག་རེ་མོ།
  'od da de mtha' gzo da deng sang gzo bshad rgyu na 'u gzo gzhung ka bstan 'gyur gzo chos gi la ka 'dzoms nas sa cha ra skyid sa du mo gzig re mo/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • ང་ཞོང་རྒན་འཇའ་ནས་ཙིག་འེ་གཟིག་འ་བསྡད་ནས་རེ་མོ།
  nga zhong rgan 'ja' nas tsig 'e gzig 'a bsdad nas re mo/
 • འོད་འོ་་་་
  'od 'o
 • འོད་ཡ་རྒན་འཇའ་ཟེར་གི
  'od ya rgan 'ja' zer gi
 • བདེན་གི
  bden gi
 • ང་ཙིག་འེ་གཟིག་བསྡད་ནས་སྐྱིད་ས་དུ་མོ་གཟིག་རེ་མོ།
  nga tsig 'e gzig bsdad nas skyid sa du mo gzig re mo/
 • ང་རྒན་འཇའ་བྲག་དཀར་དེ་འཇལ་ས་ཧོན་གི་ཧྲ་ནི་རེ་ཟེར་གི་ད་དུ་རེད་ད་རུང་སོང་ནས་མེད།
  nga rgan 'ja' brag dkar de 'jal sa hon gi hra ni re zer gi da du red da rung song nas med/
 • འོད་ཡ།
  'od ya/
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • འོད་དེ་གི་ཡིན་ན་ད་དགོན་པ་གཟོ་འདྲ་ན་ར་ད་དེ་རེད། ད་དགོན་པའི་མཐའ་གཟོ་ཡིན་ན་ར་ཅིག་ཡ་ད་འུ་གཟོ༼ང་ཚོ༽བོད་སྣ་མ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་ས། ད་དགོན་པའི་མཐའ་ན་ཧེ་ཧེ་གཟོ།
  'od de gi yin na da dgon pa gzo 'dra na ra da de red/_da dgon pa'i mtha' gzo yin na ra cig ya da 'u gzo(nga tsho)bod sna ma sna tshogs yong sa/_da dgon pa'i mtha' na he he gzo/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • ཡ་དགོན་པའི་མ་ནང་ན་མིན་ད་ཡ་ནང་ན་ཧེ་ཧེ་ཡོད་ནི་མ་རེད།
  ya dgon pa'i ma nang na min da ya nang na he he yod ni ma red/
 • འོད་ཡ་མགོ་ཚ་ན་མེད་གི་ཨེ་རེད། བདེན་གི་བདེན་གི
  'od ya mgo tsha na med gi e red/_bden gi bden gi
 • འང་་་་
  'ang
 • བདེན་གི
  bden gi
 • ད་མ་ནང་ན་ཧེ་ཧེ་ཡོད་ནི་རེད། ཧ་ར་རིག་སྒྲ་བཞོག་ས་གསུམ་བརྒྱུད་ལས་ཧ་ཀ༼ཧར་ཕྱོགས༽བུད་སོང་ན། འོད་ད་འུ་ཆོ་དེ་ཧེ་ཀེ་༼ང་ཚོ་དེ་གི༽རྒྱ་གི་ལྷུ་དབང་གཟིག་ཡོད་ནི་རེད།
  da ma nang na he he yod ni red/_ha ra rig sgra bzhog sa gsum brgyud las ha ka(har phyogs)bud song na/_'od da 'u cho de he ke (nga tsho de gi)rgya gi lhu dbang gzig yod ni red/
 • འིན་་་་་
  'in
 • འོད་དེ་ཧི་འི༼འོད་དེ༽་ཨར་ལང་གི
  'od de hi 'i('od de) ar lang gi
 • འང་་་་
  'ang
 • དུ་མོ་གཟིག་ལྷུ་དབང་གཟིག་ར་ཡོད་ནི་རེ། དེ་གི་ད་མཐར་བ་རྩེ་གཟོ་དགོན་པའི་མཐའ་ན།
  du mo gzig lhu dbang gzig ra yod ni re/_de gi da mthar ba rtse gzo dgon pa'i mtha' na/
 • འིན་་་
  'in
 • མ་ད་ལ་རི་ཁྲོད་གཟོ།
  ma da la ri khrod gzo/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • ཡ་རྒྱུད་བརྒྱ་རི་ཁྲོད་གཟོ ཡ་དེ་གི་ད་རི་ཁྲོད་ཞོལ།
  ya rgyud brgya ri khrod gzo_ya de gi da ri khrod zhol/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • ད་ད་སོ་མ་བཤད་གོ་ནོ༼ད་ལྟ་བཤད་པ༽རྒྱལ་བོའི་ནང་གཟེ་དགོ་ནོ།
  da da so ma bshad go no(da lta bshad pa)rgyal bo'i nang gze dgo no/
 • འང་་་
  'ang
 • འུ་གཉིས་ཀི་་་་ཡོང་སོ་སྡེ་བ་དེ་རེ་མོ།
  'u gnyis ki yong so sde ba de re mo/
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • འོད་ད་དེ་ཧ་ནས༼དེ་ཚང་མ༽མཐའ་ཀ་གི་འཚོ་བ་གི་སྐྱ་ཐངས༼འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས༽་དེ་ཞོང་དུ་མོ་གཟིག་རེད་ལ་གཟེ༼དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་ལ༽།
  'od da de ha nas(de tshang ma)mtha' ka gi 'tsho ba gi skya thangs('tsho ba skyel stangs) de zhong du mo gzig red la gze(de 'dra zhig red la)/
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • རགས་ཙམ་གཟིག་བརྗོད་ན།
  rags tsam gzig brjod na/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • དུ་མོ་གཟིག་ཡས་བསྡའ་ཨེ་ཡོད་གི་ཁྱོས་ལྟོས་ན༼ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་ན་དེ་འདྲ་ཞིག་ཨེ་རེད༽
  du mo gzig yas bsda' e yod gi khyos ltos na(khyod kyis bsam na de 'dra zhig e red)
 • དུ་མོ་གཟིག་ཡས་བསྡའ་གི༼དེ་འདྲ་ཞིག་རེད༽།
  du mo gzig yas bsda' gi(de 'dra zhig red)/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • དེ་འོར་གོ༼དེ་ལས་གཞན༽།
  de 'or go(de las gzhan)/
 • དེ་འབྲོག་ཀ་དེ་ཞོང་གི་ད་ཁུ་དགའ་ཆི་ཟེ་དགོ་ནི་རེ་ཅིག་ཚ་ཚལ་འདྲ་མ་དེ་སྡུམ་འབུ་གི་རིགས་དེ་ཧོན་གི༼དེ་འབྲོག་པ་ཚོས་དངོས་ནས་སྔོ་ཚོལ་གྱི་རིགས་༽
  de 'brog ka de zhong gi da khu dga' chi ze dgo ni re cig tsha tshal 'dra ma de sdum 'bu gi rigs de hon gi(de 'brog pa tshos dngos nas sngo tshol gyi rigs )
 • མི་ཟ་གི་མི་ཟ་གི
  mi za gi mi za gi
 • མི་ཟ་གི་ཨེ་རེད།
  mi za gi e red/
 • ད་ཁུ་དགའ་ཞོང་ལུག་ཡོད་ནི
  da khu dga' zhong lug yod ni
 • དེ་རྒྱུན་དུ་འུ་ཆོ་ཡིན་ན་ཇ་ཏོག་གསུམ་པོ་ཁུ་དགའ་ཅིག་ད་ཤ་ར་མར་ར།
  de rgyun du 'u cho yin na ja tog gsum po khu dga' cig da sha ra mar ra/
 • འོད་ཤ་ར་མར་ར་རྩམ་པ་རེ།
  'od sha ra mar ra rtsam pa re/
 • རྩམ་པ་ད་ཞོ་འོ་མ།
  rtsam pa da zho 'o ma/
 • ཞོ་འོ་མ།
  zho 'o ma/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • དབྱར་ཁ་གཟོ་འདྲ་རྒྱུ་ན།
  dbyar kha gzo 'dra rgyu na/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • འོད་ད་དགུན་ཁ་གཟོ་འདྲ་རྒྱུ་ན་མང་བཞོག་༼མང་ཆེས་ཤས་༽གི་ཟ་རྒྱོ་ཤ་རེ་མོ།
  'od da dgun kha gzo 'dra rgyu na mang bzhog (mang ches shas )gi za rgyo sha re mo/
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • འོད་ཡ་དེ་གི་ད་ཐུལ་གཟོ
  'od ya de gi da thul gzo
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • ཡ་དེ་གི་ད་ཞིན་གཟོ་དུ་མོ་དག་དག་ར།
  ya de gi da zhin gzo du mo dag dag ra/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • དེ་གི་མ་ར་ཡོང་ན་ད་འུ་གཟོ་ད་དགོན་པ་མཐའ་དེ་དགོན་པ་གི་སྐུ་དྲིན་གི རོང་འབྲོག་གཉིས་ཀའི་ཟ་མ་འཛོམས་ས་གཟིག་རེ་མོ།
  de gi ma ra yong na da 'u gzo da dgon pa mtha' de dgon pa gi sku drin gi_rong 'brog gnyis ka'i za ma 'dzoms sa gzig re mo/
 • དེ་ཡས་བསྡའ་གི་མོ༼དེ་བཞིན་རེད་མོ༽།
  de yas bsda' gi mo(de bzhin red mo)/
 • འོད་ཡ
  'od ya
 • བདེན་གི
  bden gi
 • ཁུ་དགའ་ཤ༼དེ་ཤ༽
  khu dga' sha(de sha)
 • དེ་མཐའ་ཀ་དེ
  de mtha' ka de
 • གོ་རེ་ཡ་དེ་གི་ད་ཞོ་འོ་མ་དེ་སྣ་མ་སྣ་ཚོགས་ཙོང་རྒྱུ་ཡོང་གོ་ག
  go re ya de gi da zho 'o ma de sna ma sna tshogs tsong rgyu yong go ga
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • དེ་གི་མཐའ་བ་ཐར་ར་སོང་ན་ཧེ་ཧེ་ཆོ་༼ཧེ་ཧེ་ཚོ༽གོ་རེ་ཙོང་ནས་མང་ག
  de gi mtha' ba thar ra song na he he cho (he he tsho)go re tsong nas mang ga
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • ཡ་གོ་རེ་ཀ་རོ༼དཀར་བོ༽་དམའ་རོ༼དམར་བོ༽།
  ya go re ka ro(dkar bo) dma' ro(dmar bo)/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • ཡ་དེ་གི་རེབ་གོང་བཞོ་ག་ས་གི་ཚུར་ར་ཡོང་ནོ་རེབ་གཟའ་མོ་ཚོ་གོ་རེ་སྐྱ་ཐེ་ཙོང་ནི་མང་ག
  ya de gi reb gong bzho ga sa gi tshur ra yong no reb gza' mo tsho go re skya the tsong ni mang ga
 • བདེན་གི
  bden gi
 • འོད་ཧོད་ཧོད་ཡ།
  'od hod hod ya/
 • བདེན་གི་བདེན་གི
  bden gi bden gi
 • དེ་ཡས་བཏང་ན་མཐའ་བ་དགོན་པའི་མཐའ་དེ་ཧོན་ད་སྐྱིད་ས་གཟིག་རེ འཚོ་བ་ཁུ་དགའ་སྐྱེལ་སྟགས་འདྲ་མང་བཞོག་གི་དུ་མོ་གཟིག་ར།
  de yas btang na mtha' ba dgon pa'i mtha' de hon da skyid sa gzig re_'tsho ba khu dga' skyel stags 'dra mang bzhog gi du mo gzig ra/
 • བདེན་གི
  bden gi
 • ཨེ་རེད།
  e red/
 • དུ་མོ་གཟིག་རེད།
  du mo gzig red/
 • འོད་ཡ།
  'od ya/
 • བདེན་གི
  bden gi