Skip to main content Skip to search
14 Dec 2016
1 min 42 sec
Video Overview
Creators: 
Dönkho, Jamyang Gyatso

A tragic story of two young lovers from Ngaba.

འདས་པའི་དུས་ཤིག་ལ་རྔ་བ་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྐྱོ་གར་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ན་ཆུང་ཕོ་མོ་ཟུང་གི་བརྩེ་དུང་གི་གཏམ་བརྒྱུད་བརྗོད་པ་ཞིག་རེད། 

གླུ་འདི་ནི་འདས་པའི་དུས་ཤིག་ལ་ཕ་ཡུལ་རྔ་བའི་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་བའི་སྐྱོ་གར་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ན་ཆུང་ཕོ་མོ་ཟུང་གི་བརྩེ་དུང་གི་གཏམ་བརྒྱུད་བརྗོད་པ་ཞིག་རེད།  གླུ་འདི་ལས་འདས་བའི་དུས་ཀྱི་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཉེན་འབྲེལ་གྱི་སྣང་ཚུལ་གཅིག་གསལ་བོ་མཐོང་ཐུབ་སྟེ། དེ་ནི་ན་ཆུང་ཕོ་མོ་དག་ལ་བརྩེ་དུང་གི་རྨང་གཞི་ཡོད་མེད་ལ་མི་ལྟ་བར། གཉེན་སྒྲིག་གི་དོན་དག་ཚང་མ་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གིས་ཐག་གཅོད་པ་དེ་ཡིན་ལ། ད་དུང་ཁྱིམ་གྱི་འཁོས་ཀ་གཅིག་མཚུངས་བར་ལ་གཉེན་སྡེབ་པ་ལས་དབུལ་ཕྱུག་བར་ཁྱད་ཆེ་བའི་ཁྱིམ་ཚང་བར་ལ་གཉེན་སྡེབ་པའི་གནས་ཚུལ་མེད་པ་དེ་རེད། 

这首歌主要讲述了两个来自阿坝地区年轻人的悲剧爱情故事。

这首歌主要讲述了两个来自阿坝地区年轻人的悲剧爱情故事。这首歌阐释了过去西藏社会的各种婚姻现象。婚姻不是根据年轻人双方的爱情决定的,而是由父母决定。此外,人们还将与拥有相同家庭条件的家庭进行联姻,讲究门当户对,而富裕家庭和贫穷家庭之间的婚姻往往希望渺茫。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0