Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
10 min 2 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

作者反驳了拔协所述桑耶寺建立年代和赤松德赞时期,从印度和尼泊尔等地请来了佛教学者,培育翻译人才,大量翻译佛经同时初建了西藏历史上的第一个僧团,自此藏传佛教在西藏盛行等方面。 该课巴桑旺堆先生主要讲述了西藏王臣记。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་ད་གཤམ་གྱི་དུམ་བུ་དེ་ཡིན་ན་བསམ་ཡས་བཞེངས་པའི་སྒང་ལ། དེ་ནི་གཅིག་གི་སྦ་བཞེད་ལ་སོགས་པ་ཡིག་རྙིང་རྣམས་ཀྱིས་བཞེད་པ་མི་འདྲ་ལ་ཡིན་ན། རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་དགག་པ་བསྐྱོན་བྱས་ཡིན་ན། རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་ད་རྦད་དེ་གཅིག་གི་ཁོང་རང་གི་བཞེད་པ་དེ་ཡིན་ན་གསུངས་ཤག སྔོན་ལ་ཨ་ལས་དུམ་བུ་གཅིག་ཀློགས། དེ་ནི་དེར་མར་གཅིག་དེའི་སྙིང་པོ་དེ་ཨ་འགྲེལ་པ་རོབ་ཙམ་ཞུ་གྱི་ཡིན།
  a da gsham gyi dum bu de yin na bsam yas bzhengs pa'i sgang la/_de ni gcig gi sba bzhed la sogs pa yig rnying rnams kyis bzhed pa mi 'dra la yin na/_rgyal ba lnga pas dgag pa bskyon byas yin na/_rgyal ba lnga pa'i da rbad de gcig gi khong rang gi bzhed pa de yin na gsungs shag_sngon la a las dum bu gcig klogs/_de ni der mar gcig de'i snying po de a 'grel pa rob tsam zhu gyi yin/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་སྦ་བཞེད་སོགས་སྔོན་གྱི་ཡིག་རྙིང་རྣམས་བསམ་ཡས་བརྩིགས་པའི་དགའ་སྟོན་ལོ་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བྱས་པ་རྗེ་བློན་རྣམས་རྩེ་འཇོ་ལ་ཡེངས་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཆོད་པ་དང་ཞབས་ཏོག་མ་བྱུང་བར་བརྟེན། ལུག་གི་ལོ་ལ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་སྤྱན་དྲངས་ནས།
  de sba bzhed sogs sngon gyi yig rnying rnams bsam yas brtsigs pa'i dga' ston lo gcig gnyis kyi bar du byas pa rje blon rnams rtse 'jo la yengs nas/_gtsug lag khang gi mchod pa dang zhabs tog ma byung bar brten/_lug gi lo la thams cad yod par smra ba'i dge slong 'ga' zhig spyan drangs nas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྦ་ཁྲི་གཟིགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་བཤད་པ་སོགས་ནི་ལྷད་ཞུགས་པའི་བླུན་ཚིག་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་སྦ་བཞེད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཡོས་ནས་ཡོས་ལ་བརྩིགས་གྲུབ་པར་བཤད།
  sba khri gzigs kyis rab tu byung bar bshad pa sogs ni lhad zhugs pa'i blun tshig ste/_de ltar na sba bzhed du gtsug lag khang yos nas yos la brtsigs grub par bshad/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དགའ་སྟོན་ལོ་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བྱས་པས། ཡོས་ནས་སྟག་གི་བར་ལ་དུས་སྟོན་གྱིས་ཡེངས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྦས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ཐམས་ཅད་ཡོད་མེད་སྨྲའི་དགེ་སློང་ཡོས་ཀྱི་ལོ་ལ་གདན་འདྲེན་དགོས་པར། ལུག་ཏུ་བྱས་ན་ལོ་བཞི་ཙམ་གྱི་འཁྱམས་རྒྱུག་པས།
  dga' ston lo gcig gnyis kyi bar du byas pas/_yos nas stag gi bar la dus ston gyis yengs pa de la brten nas sbas rab tu byung ba'i rgyu mtshan gyis/_thams cad yod med smra'i dge slong yos kyi lo la gdan 'dren dgos par/_lug tu byas na lo bzhi tsam gyi 'khyams rgyug pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འགོར་བྲིས་པའི་ལོ་ཚིགས་རྣམས་ལ་བསམ་བློ་མ་གཏང་བའི་གཏམ་ཡིན་ཞིང་། སྤྱིར་ཡང་སྐྱེ་བོ་ཡ་རབས་དག་ཀྱང་རང་གིས་འབད་པས་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་ཡལ་བར་མི་འདོར་ན། བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ལྟ་བུ་རྗེ་བཙུན་བསྟན་པའི་འཁོར་ལོ་འགྲོ་བའི་མགོན་དུ་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་གྱིས་རྣམ་པར་རོལ་བའི་སྤྲུལ་པའི་གང་ཟག་གི་ཕན་བདེའི་སྨན་ཡོན་དུ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་བརྩིགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དགའ་སྟོན་གྱི་གཞན་དབང་དུ་བཏང་ནས་མཆོད་པ་དང་ཞབས་ཏོག་མེད་པར་སྨྲ་བ།
  bstan bcos kyi 'gor bris pa'i lo tshigs rnams la bsam blo ma gtang ba'i gtam yin zhing /_spyir yang skye bo ya rabs dag kyang rang gis 'bad pas bsgrubs pa'i bya ba yal bar mi 'dor na/_btsan po khri srong lde btsan lta bu rje btsun bstan pa'i 'khor lo 'gro ba'i mgon du rgyal po'i tshul gyis rnam par rol ba'i sprul pa'i gang zag gi phan bde'i sman yon du thabs mkhas kyi mdzad pa brgya phrag gis brtsigs pa'i gtsug lag khang dga' ston gyi gzhan dbang du btang nas mchod pa dang zhabs tog med par smra ba/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དམ་པའི་ཡུལ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་པའི་སྒྲིབ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསོག་ཅིང་། སྐྱེ་བོ་ཐ་ཆད་པ་འགའ་ཞིག་དུས་སྟོན་དུ་མིང་གིས་བཏགས་པའི་ཆང་སོགས་ཀྱིས་བགས་མེད་པར་མྱོས་ཏེ། ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཡལ་བར་འདོར་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་ལ་འཆར་ཚིག་འདི་རྣམས་ལ་བརྟགས་ན། མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་གྱི་སྦ་བཞེད་ལ་ཁུངས་སུ་མཛད་ཀྱང་བསླད་པ་མ་ཞུགས་པའི་ཁུངས་ཐུབ་པ་ཞིག་དཀའ་བར་སྣང་ངོ་། ཟེར།
  dam pa'i yul skur pa btab pa pa'i sgrib pa dpag tu med pa gsog cing /_skye bo tha chad pa 'ga' zhig dus ston du ming gis btags pa'i chang sogs kyis bags med par myos te/_chos srid kyi bya ba mtha' dag la yal bar 'dor ba'i rnam pa chos kyi rgyal po de dag la 'char tshig 'di rnams la brtags na/_mkhas pa phal cher gyi sba bzhed la khungs su mdzad kyang bslad pa ma zhugs pa'i khungs thub pa zhig dka' bar snang ngo /_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དུམ་བུ་འདི་ཡིན་ན་གཙོ་བོ་སྦ་བཞེད་ལ་དཔྱད་པ་བཏང་གི་ཡོའོ་རེད། ཨ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་གསུངས་ཡས་བྱས་པ་ཡིན་ན། དུམ་བུ་འདིའི་ནང་ལ་སྦ་བཞེད་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡོས་ཀྱི་ལོ་ལ་བསམ་ཡས་བཞེངས་བྱས། ཡོས་ཀྱི་ལོ་ལ་གྲུབ་པ་ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་བར་ལ་ཡིན་ན། ད་གཅིག་གི་རྗེ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་རྩེད་འཇོར་ཡེངས་བྱས་ཡིན་ན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཆོད་པ་དང་ཞབས་ཏོག་བྱུང་མི་འདུག་ཟེར་དེ་འདྲས་གསུངས་ཤག ཨ། བྱུང་མི་འདུག་ཟེར།
  da dum bu 'di yin na gtso bo sba bzhed la dpyad pa btang gi yo'o red/_a rgyal ba lnga pas gsungs yas byas pa yin na/_dum bu 'di'i nang la sba bzhed nang la yin na yos kyi lo la bsam yas bzhengs byas/_yos kyi lo la grub pa lo 'khor bcu gnyis bar la yin na/_da gcig gi rje blon rnams kyis rtsed 'jor yengs byas yin na gtsug lag khang gi mchod pa dang zhabs tog byung mi 'dug zer de 'dras gsungs shag_a/_byung mi 'dug zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་དེ་བཞིན་ཡིན་ན་དེ་ནི་ལུག་གི་ལོ་ལ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི། ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་འགའ་ཞིག་རྒྱ་གར་ནས་གདན་དྲངས་བྱས་སྦ་ཁྲི་གཟིགས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སོགས་ཡིན་ན། ཨ། འོང་སྦ་ཁྲི་གཟིགས་ཡིན་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། སྦ་བཞེད་ནང་ལ་འཁོད་འདུག་ཟེར།
  a de bzhin yin na de ni lug gi lo la yin na thams cad yod par smra ba'i/_thams cad yod par smra ba'i dge slong 'ga' zhig rgya gar nas gdan drangs byas sba khri gzigs rab tu byung ba sogs yin na/_a/_'ong sba khri gzigs yin na rab tu byung pa red zer/_sba bzhed nang la 'khod 'dug zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡིན་ན་རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་ཁོང་རང་གི་དགོངས་པ་བྱས་ན་འདི་གས་དེ་གང་ག་ལྷད་ཞུགས་པའི་བླུན་པོའི་ཚིག་རེད་ཟེར།
  de yin na rgyal ba lnga pa'i khong rang gi dgongs pa byas na 'di gas de gang ga lhad zhugs pa'i blun po'i tshig red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འོང་། བླུན་པོའི་ཚིག་རེད་ཟེར། ཨ་སྦ་བཞེད་ནང་བཞིན་བཤད་པ་ཡིན་ན་གཙུག་ལག་ཁང་ཡོས་ལ་བརྩིགས་བྱས་ཡོས་ལ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནའི། དགའ་སྟོན་ལོ་བཅུ་གཉིས་བྱས་པ། འདི་ལྟ་བུའི་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་རྒྱལ་བློན་ཚང་མ་རྩེད་འཇོར་ཡེངས་བྱས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཆོད་པ་དང་ཞབས་ཏོག་མ་བྱུང་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན། མི་ཕལ་པ་གཅིག་ལ་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད་དའི།
  'ong /_blun po'i tshig red zer/_a sba bzhed nang bzhin bshad pa yin na gtsug lag khang yos la brtsigs byas yos la grub par bshad pa yin na'i/_dga' ston lo bcu gnyis byas pa/_'di lta bu'i lo bcu gnyis kyi ring la yin na rbad de rgyal blon tshang ma rtsed 'jor yengs byas gtsug lag khang gi mchod pa dang zhabs tog ma byung pa zer yas de yin na/_mi phal pa gcig la yin na de 'dras kyi bya ba yong srid kyi red da'i/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གཅིག་གི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ལྟ་བུ་དེ་ནི་བསྟན་པའི་འཁོར་ལོ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་ཏུ་རྣམ་པར་རོལ་བའི་རྦད་དེ་ཨ་གཅིག་གི་རྒྱལ་པོ་གཅིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། གཅིག་གི་དམ་པ་ལ་སྐུར་བཏབ་པའི་སྡིག་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྐད་ཆ་རེད་ཟེར།
  gcig gi rgyal po khri srong lde btsan lta bu de ni bstan pa'i 'khor lo 'gro ba'i mgon po rgyal po'i tshul tu rnam par rol ba'i rbad de a gcig gi rgyal po gcig la cha bzhag pa yin na/_gcig gi dam pa la skur btab pa'i sdig pa dpag tu med pa'i skad cha red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་སྡིག་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རེད་ཟེར། མི་ཕལ་པ་སྐྱེ་བོ་ཐ་ཆད་པ་གཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ད་དུས་སྟོན་ལ་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་མིང་བཏགས་བྱས། ཡིན་ན་གཅིག་གི་ཆང་སོགས་བགས་མེད་དུ་མྱོས་པ་ཡོང་གི་རེད་ཟེར། 
  a sdig pa dpag tu med pa red zer/_mi phal pa skye bo tha chad pa gcig yin pa yin na da dus ston la skabs la yin na ming btags byas/_yin na gcig gi chang sogs bags med du myos pa yong gi red zer/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་པ་མཐའ་དག་ལ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ལྷོད་གཡེངས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཡོང་གི་རེད་ཡིན་ནའི། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་དག་ལ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཚིག་དེ་འདྲས་བཤད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཉེས་པ་ཆེན་པོའི་རེད་ཟེར། དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་སྦ་བཞེད་ཀྱི་ནང་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་སྐད་ཆ་དེ་ལྟ་བུ་བཤད་པ་དེ་ཡིན་ན། 
  chos srid kyi mdzad pa mtha' dag la yin na rbad de lhod g.yengs kyi de 'dras yong gi red yin na'i/_chos kyi rgyal po mtha' dag la de 'dras kyi tshig de 'dras bshad pa yin na/_de ni nyes pa chen po'i red zer/_de yin dus tsam pa sba bzhed kyi nang la de lta bu'i skad cha de lta bu bshad pa de yin na/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མཁས་པ་མང་པོ་གཅིག་ཡིན་ན། ད་སྦ་བཞེད་ཁུངས་དག་པོར་བརྩིས་ཀྱི་འདུག་དའི་རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་ངོས་ནས་གསུང་པ་ཡིན་ན་དེ་ཁུངས་ཐུབ་པ་གཅིག་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ན། རྦད་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཁག་པོ་གཅིག་རེད་ཤག ཟེར།
  mkhas pa mang po gcig yin na/_da sba bzhed khungs dag por brtsis kyi 'dug da'i rgyal ba lnga pa'i ngos nas gsung pa yin na de khungs thub pa gcig red zer ba de yin na/_rbad de ha cang gi khag po gcig red shag_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ལྟར་རབ་གནས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་གྲུབ་ནས། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་ནི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལ་རག་ལས་པས། བོད་ཡུལ་གྱི་མིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསླབ་པ་བསྲུང་ནུས་མི་ནུས་བརྟག་པའི་ཕྱིར་དུ། མེ་མོ་ལུག་གི་ལོ་ལ་རྒྱ་གར་དུ་རྩ་བའི་སྡེ་པ་བཞི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ་པ་བོད་དུ་ལེགས་པར་དགོངས་ནས།
  de ltar rab gnas kyi dga' ston grub nas/_rgyal ba'i bstan pa rin po che 'phel rgyas su 'byung bar byed pa ni dge 'dun gyi sde la rag las pas/_bod yul gyi mis rab tu byung ba'i bslab pa bsrung nus mi nus brtag pa'i phyir du/_me mo lug gi lo la rgya gar du rtsa ba'i sde pa bzhi las thams cad yod par smra ba'i sde pa bod du legs par dgongs nas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དགེ་སློང་བཅུ་གཉིས་སྤྱན་དྲངས་ནས། གནས་ལྔ་མཁྱེན་པ་ཞི་བ་འཚོས་མཁན་པོ་མཛད་དེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་མཆོག་གིས་ཡོངས་དུ་ཟིན་པའི་སྲས་མི་མི་འདུན་གྱིས་བསྟན་པའི་རྩ་བ་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་མནོས། དེའི་རྗེས་སུ་བློ་གསལ་ཞིང་ཡིད་གཞུངས་པའི་ལས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དུ་མས་རབ་ཏུ་ཞིང་།
  dge slong bcu gnyis spyan drangs nas/_gnas lnga mkhyen pa zhi ba 'tshos mkhan po mdzad de/_mya ngan las 'das pa'i bsam pa mchog gis yongs du zin pa'i sras mi mi 'dun gyis bstan pa'i rtsa ba so sor thar pa'i sdom pa mnos/_de'i rjes su blo gsal zhing yid gzhungs pa'i las ldan gyi skyes bu du mas rab tu zhing /
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཤེབ་རབ་ཀྱི་རྩལ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ལོ་ཙཱ་བསླབས་པས། བྱཱ་ཀ་ར་ཎའི་གནད་མཐའ་དག་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ཅིང་། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་གཅིག་པུ་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་མང་དུ་བྱོན། ལོ་པཎ་དེ་དག་གིས་དམ་པའི་ཆོས་བསྒྱུར་ཞིང་བཤད་ཉན་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་ལ་མི་བསྲུན་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྤྱོད་པར་མི་ནུས་པའི་ཁྲིམས་བཙན་པོ་ཞིག་དགོས་པས།
  sheb rab kyi rtsal dang ldan pa dag la lo tsA bslabs pas/_byA ka ra Na'i gnad mtha' dag la sgro 'dogs chod cing /_gzhung lugs kyi don khong du chud pa'i 'jig rten gyi mig gcig pu skad gnyis smra ba mang du byon/_lo paNa de dag gis dam pa'i chos bsgyur zhing bshad nyan gyis gtan la 'bebs par byed pa la mi bsrun pa'i skye bo rnams rang nyid kyis spyod par mi nus pa'i khrims btsan po zhig dgos pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མེས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་སོགས་ཀྱིས་བཀས་བཅད་པའི་ཁྲིམས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བར་སྐབས་སུ་མི་དགེ་བར་སྤྱོད་པའི་དྲི་མས་ཅུང་ཟད་སྦགས་པ་རྣམས་སླར་བྱི་དོར་མཛད་ནས། རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ལྟར་ལྕི་བས་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་གནའ་བ་གནོན་པར་མཛད་དོ
  mes srong btsan sgam po sogs kyis bkas bcad pa'i khrims yid bzhin gyi nor bu rin po che bar skabs su mi dge bar spyod pa'i dri mas cung zad sbags pa rnams slar byi dor mdzad nas/_rgyal khrims gser gyi gnya' shing ltar lci bas mchog dman kun gyi gna' ba gnon par mdzad do
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དུམ་བུ་འདི་ཡིན་ན་ཨ་དུམ་བུ་འདིའི་སྙིང་པོ་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  da dum bu 'di yin na a dum bu 'di'i snying po gtso bo de ga re gsungs kyi yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་བོད་ལ་དང་པོ་ཐོག་མ་རབ་བྱུང་བྱུང་སྟངས་སྐོར་ད་གསུངས་ཡོའོ་རེད། དེ་ཡང་དེ་ནི་ཨ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་གྲུབ་བྱས། དེའི་རབ་གནས་གྲུབ་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན། ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི། འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་ན་ག་པར་རག་ལས་ཡོའོ་རེད། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལ་རག་ལས་ཡོའོ་རེད།
  da bod la dang po thog ma rab byung byung stangs skor da gsungs yo'o red/_de yang de ni a bsam yas gtsug lag khang bzhengs grub byas/_de'i rab gnas grub pa'i rjes la yin na/_da sangs rgyas kyi bstan pa 'di/_'phel rgyas su 'gro dgos kyi yod na/_gtso bo de yin na ga par rag las yo'o red/_dge 'dun gyi sde la rag las yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལ་རག་ལས་དུས་ད་བོད་པའི་མིས་དེའི་སྔོན་ལ་དགེ་འདུན་བྱེད་པའི་རྦད་དེ་གཅིག་གི་ཨ་ལོ་རྒྱུས་མེད་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ན།
  dge 'dun gyi sde la rag las dus da bod pa'i mis de'i sngon la dge 'dun byed pa'i rbad de gcig gi a lo rgyus med dus tsam pa yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བོད་པའི་མིས་དགེ་འདུན་བྱེད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། བོད་པའི་མིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་དགེ་འདུན་གྱི་རྦད་དེ་བསླབས་དེ་གས་བསྲུང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་། དེ་གྱད་དེ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན། མེ་མོ་ལུག་གི་ལོ་ལ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་བའི་སྡེ་པ་བཞིའི་ནང་ནས་ཐབས་ཅད་ཨ་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ་པའི་ད་རྦད་དེ་གཅིག་གི་དགེ་སློང་བཅུ་གཉིས་སྤྱན་དྲངས། 
  bod pa'i mis dge 'dun byed thub dang ma thub/_bod pa'i mis rab tu byung na dge 'dun gyi rbad de bslabs de gas bsrung thub dang ma thub /_de gyad de brtag dpyad byed pa'i ched du yin na/_me mo lug gi lo la yin na/_rgya gar gyi rtsa ba'i sde pa bzhi'i nang nas thabs cad a yod par smra ba'i sde pa'i da rbad de gcig gi dge slong bcu gnyis spyan drangs/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་ད་གཅིག་གནས་ལྔ་མཁྱེན་པའི་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ཡིན་ན་མཁན་པོ་མཛད་ནས། གཅིག་གི་དང་པོ་ཐོག་མ་ཡིན་ན། མི་བདུན་ཅིག་རབ་ཏུ་བྱུང་བྱས་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྩ་བ་འཚུགས་པ་ལྟ་བུ།འོང་། 
  'di spyan drangs pa'i thog la yin na da gcig gnas lnga mkhyen pa'i mkhan chen zhi ba 'tshos yin na mkhan po mdzad nas/_gcig gi dang po thog ma yin na/_mi bdun cig rab tu byung byas yin na/_sangs rgyas bstan pa'i rtsa ba 'tshugs pa lta bu/'ong /_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མི་བདུན་པོ་དེ་ལ་ཡིན་ན་ལོ་རྒྱུས་ཡོངས་གྲགས་སུ་སད་མི་མི་བདུན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ད་དེའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་གཅིག་གི་བོད་ཕྲུག་ནང་ནས་བློ་གསལ་ཞིང་ཡིད་གཞུངས་པ། ཨ་རིག་པ་ཤིན་ཏུ་རྣོ་པའི་སྐྱེས་བུ་མང་པོ་ཡིན་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་པ།
  mi bdun po de la yin na lo rgyus yongs grags su sad mi mi bdun zer gyi yo'o red/_da de'i rjes la yin na/_rab tu byung pa'i rjes la yin na de ni gcig gi bod phrug nang nas blo gsal zhing yid gzhungs pa/_a rig pa shin tu rno pa'i skyes bu mang po yin na rab tu byung pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་དེའི་ནང་ནས་ཤེས་རབ་དང་རྩལ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ལོ་ཙཱ་བ་བསླབས་བྱས་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་གཞུང་མང་པོ་ཡིན་ན་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བྱས་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་ཡིན་ན་བོད་དུ་དར་གཅིག་གི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། དར་ཞིང་རྒྱས་པ་བྱུང་ཡོད་པ། 
  a de'i nang nas shes rab dang rtsal dang ldan pa rnams la lo tsA ba bslabs byas yin na sangs rgyas kyi chos gzhung mang po yin na bod yig tu bsgyur byas yin na/_sangs rgyas kyi bstan pa de yin na bod du dar gcig gi ga re zer dgos red/_dar zhing rgyas pa byung yod pa/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་དེ་ཡིན་ནའི་ད་གཅིག་གི་ཨ། གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་འང་རྦད་དེ་རྒྱལ་ཁྲིམས་ཡིན་ན། གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ལྟ་བུའི་ལྗིད་པོ་ཡོད་དུས་ད་ཁྲིམས་ཡང་དག་པ་དང་། ཁྲིམས་བཙན་པོ་གཅིག་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱིས། ཚང་མ་ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་ལ་ཚུད་པ་ལྟ་བུའི་ཨོའོ། སྲིད་ཀྱི་རྣམ་པ་གཅིག་བྱུང་ཤག ཟེར།
  rgyal po'i rgyal khrims gser gyi gnya' shing de yin na'i da gcig gi a/_gser gyi gnya' shing 'ang rbad de rgyal khrims yin na/_gser gyi gnya' shing lta bu'i ljid po yod dus da khrims yang dag pa dang /_khrims btsan po gcig yod dus tsam pa yin na bod kyi mchog dman kun gyis/_tshang ma khrims kyi 'og la tshud pa lta bu'i o'o/_srid kyi rnam pa gcig byung shag_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དུམ་བུ་འདིའི་ནང་དོན་དེ་གཙོ་བོ་འདི་གྱད་རེད་དེ་རེད་ཤག
  dum bu 'di'i nang don de gtso bo 'di gyad red de red shag
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་གཤམ་གྱི་དུམ་བུ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་རྦད་དེ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་མཛད་པའི་སྐོར་རེད།
  da gsham gyi dum bu de mu mthud nas rbad de khri srong lde btsan gyi mdzad pa'i skor red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནས་རྒྱ་གར་སོགས་ཡུལ་གྲུ་དུ་མའི་པཎ་གྲུབ་འགའ་ཞིག་སྤྱན་དྲངས། རྒྱལ་པོའི་བཀས། སྡེ་པ་གཞན་གསུམ་བོད་ལ་མི་འཚམ་པས། ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་ལུགས་ཀྱི་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་དང་། གཞན་ཡང་མདོ་སྡེ་དང་། མངོན་པ་སྟེ་སྡེ་སྣོད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ། རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་རྣམས་བསྒྱུར་བར་བཀས་གནང་པ་བཞིན་བཀའ་བསྟན་བཅོས་མཐའ་དག་བསྒྱུར་ཏེ། བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་དབང་པོས་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་པད་ཚལ་རྒྱས་པར་མཛད།
  de nas rgya gar sogs yul gru du ma'i paNa grub 'ga' zhig spyan drangs/_rgyal po'i bkas/_sde pa gzhan gsum bod la mi 'tsham pas/_thams cad yod smra'i lugs kyi 'dul ba'i sde snod dang /_gzhan yang mdo sde dang /_mngon pa ste sde snod rin po che rnam pa gsum/_rgyud sde 'og ma rnams bsgyur bar bkas gnang pa bzhin bka' bstan bcos mtha' dag bsgyur te/_bod chen po'i rgyal khams kun tu dam pa'i chos kyi nyin byed dbang pos lung dang rtogs pa'i pad tshal rgyas par mdzad/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་སོགས་ཐེག་པའི་རྩེ་མོ་ཁྱབ་གདལ་དུ་མི་བསྒྱུར་བར། སྣོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱད་བྱར་བཀས་གནང་སྟེ། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བེ་རོ་ཙ་ན་དང་། དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་སོགས་སྔ་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་ཏེ་ཟབ་དོན་བླ་ན་མེད་པའི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་སྙིང་གི་བུམ་པར་གཏམས་ཏེ། 
  rnal 'byor chen po sogs theg pa'i rtse mo khyab gdal du mi bsgyur bar/_snod ldan rnams kyi spyad byar bkas gnang ste/_lo tsA ba chen po be ro tsa na dang /_dge slong nam mkha'i snying po sogs snga phyir rgya gar du byon te zab don bla na med pa'i bdud rtsi'i zil mngar snying gi bum par gtams te/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བོད་དུ་བྱོན་ཀྱང་སྡིག་བློན་རྣམས་ཀྱི་ཕྲ་མའི་དབང་གིས་རེ་ཞིག་སྤྱུགས་ནའང་། སླར་སྤྱན་དྲངས། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲཱའི་གྲགས་སྙན་གྱི་ནོར་བུ་བཙན་པོའི་འགྲམ་པར་འཕྱང་བས་གདན་དྲངས་ཏེ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཟས་རོ་བརྒྱ་པས་ཚིམ་པར་མཛད།
  bod du byon kyang sdig blon rnams kyi phra ma'i dbang gis re zhig spyugs na'ang /_slar spyan drangs/_paNa chen bi ma la mi trA'i grags snyan gyi nor bu btsan po'i 'gram par 'phyang bas gdan drangs te/_rdzogs pa chen po'i chos kyi zas ro brgya pas tshim par mdzad/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྔར་བོད་འདིར་བོན་དར་ཞིང་ཕལ་ཆེར་དེའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པས། ཆོས་སྒྲུབ་པའི་གེགས་མང་དུ་བྱུང་ཡང་། དུས་དེར་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་བོན་གྱི་རིང་ལུགས་མཐའ་དག་དྲི་མ་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་རིག་པས་ཚར་བཅད། 
  sngar bod 'dir bon dar zhing phal cher de'i rjes su 'jug pas/_chos sgrub pa'i gegs mang du byung yang /_dus der lo paNa rnams kyis bon gyi ring lugs mtha' dag dri ma med pa'i gtan tshigs rig pas tshar bcad/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སློབ་དཔོན་གྱིས་མཆིམས་ཕུ་སོགས་སུ་ངེས་གསང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་མང་དུ་བསྒྱུར་ཏེ། འཇིག་པ་མེད་པའི་སྒྲོམ་བུར་རྒྱས་བཏབ་ནས་ལས་ཅན་ལ་སྨོན་ལམ་དང་རྗེ་འབངས་དུ་མ་སྨིན་གྲོལ་དུ་མཛད་པའི་མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་ཀྱིས་གྲགས་པའི་རྣ་རྒྱན་ཕྱོགས་བྲལ་གྱི་རྣ་བའི་ལམ་དུ་དོག་པོར་འགེང་བར་མཛད་དོ།
  slob dpon gyis mchims phu sogs su nges gsang rdo rje theg pa'i rgyud sgrub thabs mang du bsgyur te/_'jig pa med pa'i sgrom bur rgyas btab nas las can la smon lam dang rje 'bangs du ma smin grol du mdzad pa'i mthu phul du byung ba'i ngo mtshar ba'i rtags kyis grags pa'i rna rgyan phyogs bral gyi rna ba'i lam du dog por 'geng bar mdzad do/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲུང་མར་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་བཀའ་བགྲོས་ཏེ། རྒྱལ་པོའི་དམག་གིས་བྷ་ཏ་ཧོར་གྱི་སྒོམ་གྲྭ་བཅོམ་པའི་ཀ་ཅའི་རྗེས་སུ་དཔེ་ཧར་འབྲངས་ཏེ་བྱུང་བར་དཀོར་སྲུང་བཅོལ། འགའ་ཞིག་ཏུ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་ཕོ་ཉ་འཕྲིན་ཡིག་མངགས་པ་ལྟར། གཡུའི་ཐུབ་པ། བསེ་འབག ཟ་ཧོར་རྒྱལ་རིགས་དྷརྨ་པཱ་ལ་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་དྲངས་པའི་རྗེས་ལ་དཔེ་ཧར་བྱོན་པར་བཤད་པ་འདི་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ལ་སྨྱོ་འབོག་སོགས་འཚེ་བ་ཆེ་དྲགས་པར། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཨར་ལ་གཏད་པས་བྷ་ཏ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དུ་བྲོས་པར་བཤད་པ་དང་གོ་རིམ་འགྲིག་པར་མངོན་ནོ།
  de nas gtsug lag khang gi srung mar mkhan slob chos gsum bka' bgros te/_rgyal po'i dmag gis b+ha ta hor gyi sgom grwa bcom pa'i ka ca'i rjes su dpe har 'brangs te byung bar dkor srung bcol/_'ga' zhig tu mkhan slob chos gsum gyis pho nya 'phrin yig mngags pa ltar/_g.yu'i thub pa/_bse 'bag_za hor rgyal rigs d+harma pA la rnams kyis sna drangs pa'i rjes la dpe har byon par bshad pa 'di skye 'gro rnams la smyo 'bog sogs 'tshe ba che drags par/_slob dpon gyis ar la gtad pas b+ha ta hor gyi yul du bros par bshad pa dang go rim 'grig par mngon no/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དུམ་བུ་འདི་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་མཛད་པ་མུ་མཐུད་ནས་ཡིན་དུས། དེའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་ཡིན་ན། ད་གཅིག་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཅིག་གི་སད་མི་བདུན་གྱི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་ནས་ཨ་གཅིག་གི་པཎ་ཆེན་དང་གྲུབ་ཐོབ་པ་འགའ་ཞིག་ཅིག་སྤྱན་དྲངས་ནས།
  da dum bu 'di khri srong lde btsan gyi mdzad pa mu mthud nas yin dus/_de'i nang don gtso bo 'dra de yin na/_da gcig sangs rgyas bstan pa gcig gi sad mi bdun gyi rjes la yin na/_sangs rgyas bstan pa yun du gnas pa'i ched du yin na rgya gar nas a gcig gi paNa chen dang grub thob pa 'ga' zhig cig spyan drangs nas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱལ་པོས་ད་གཅིག་གི་སྡེ་པ་གསུམ་གྱི་གཞན་གསུམ་བོད་ལ་འཚམ་པོ་མི་འདུག་ཟེར། རྒྱ་གར་གྱི་ད་ཆོས་གཞུང་སྡེ་པ་བཞིའི་ནང་ནས་གཅིག་གི་སངས་རྒྱས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སྡེ་པ་བཞིའི་ནང་ནས་གསུམ་འཚམ་གྱི་མི་འདུག ཐམས་ཅད་སྨྲ་བར་ཡོད་པའི་སྡེ་དེའི་ནང་གི་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད། གཞན་ཡང་མདོ་སྡེ། མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད། སྡེ་སྣོད་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་རྣམས་དེ་ནི་བོད་ལ་འཚམ་པོ་ཡོད་པ། དེ་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་བསྩལ་བྱས་ཡིན་ན་བསྟན་བཅོས་ཆོས་མཐའ་དག་ཡིན་ན་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོའོ་རེད་ཟེར༎
  rgyal pos da gcig gi sde pa gsum gyi gzhan gsum bod la 'tsham po mi 'dug zer/_rgya gar gyi da chos gzhung sde pa bzhi'i nang nas gcig gi sangs rgyas nang pa sangs rgyas pa'i sde pa bzhi'i nang nas gsum 'tsham gyi mi 'dug_thams cad smra bar yod pa'i sde de'i nang gi 'dul ba'i sde snod/_gzhan yang mdo sde/_mngon pa'i sde snod/_sde snod rin po che gsum dang /_rgyud sde 'og ma rnams de ni bod la 'tsham po yod pa/_de bsgyur ba'i bka' bstsal byas yin na bstan bcos chos mtha' dag yin na bod yig tu bsgyur yo'o red zer//
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཡིན་ན་ད་དེའི་བསྒྱུར་པའི་ཕྱོགས་མཚུངས་ཡིན་ན། གཅིག་གི་ཨ། བོད་ཀྱི་སྣོད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་གི་ད་སྣོད་ལྡན་གཅིག་གི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བེ་རོ་ཙ་ན་ལ་སོགས་པ། ཨ་དགེ་སློང་ནམ་མཁའ་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ་ད་གཅིག་གི་སྔ་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་བརྫངས་ནས་ཡིན་ན། ཟབ་དོན་བླ་ན་མེད་པའི་ད་གཅིག་གི་ཨ་དེ་པར་གཅིག་གི་ཨ། ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་མང་པོ་ཡིན་ན་སྦྱངས་བྱས་ཡིན་ན་བོད་དུ་སྤེལ་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན་སྦྱངས་པའི་སྐོར་ཅིག་གསུངས་ཡོའོ་རེད། 
  'di yin dus tsam pa phyogs mtshungs yin na da de'i bsgyur pa'i phyogs mtshungs yin na/_gcig gi a/_bod kyi snod ldan rnams la yin na rbad de gi da snod ldan gcig gi lo tsA ba chen po be ro tsa na la sogs pa/_a dge slong nam mkha' snying po la sogs pa da gcig gi snga phyir rgya gar du brdzangs nas yin na/_zab don bla na med pa'i da gcig gi a de par gcig gi a/_chos kyi snying po mang po yin na sbyangs byas yin na bod du spel yas kyi ched du yin na sbyangs pa'i skor cig gsungs yo'o red/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འདིའི་ནང་ལ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པས་གསུངས་ཡས་དེ་ད་གཅིག་གི་བེ་རོ་ཙ་ན་དང་། ད་དེ་དགེ་སློང་ནམ་མཁའ་སྙིང་པོ་སོགས་ཡིན་ན། ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་ཡིན་ན། ཁག་གཅིག་ཡིན་ན་ད་དེང་སང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་དཔྱད་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན།
  da 'di'i nang la rgyal dbang lnga pas gsungs yas de da gcig gi be ro tsa na dang /_da de dge slong nam mkha' snying po sogs yin na/_lo rgyus mi sna khag gcig yin na/_khag gcig yin na da deng sang gi lo rgyus kyis dpyad pa byas pa yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དཔེར་ན་བེ་རོ་ཙ་ན་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་དུས་ཀྱི་མི་རེད། ནམ་མཁའ་སྙིང་པོ་དེ་ཧ་ལམ་མ་གཏོགས་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་སྐུའི་དུས་ལས་ཕྱི་ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ་ཡིན་དུས། ད་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་གཅིག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་དུས་ཀྱི་མི་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་རང་མ་འགྲིག་པའི་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཅིག་གི་ཨཱ། གཅིག་གི་ཨ་སྐྱོན་ཆ་འདྲ་དེ་འདྲས་ལྷག་གི་ཡོའོ་རེད།
  dper na be ro tsa na khri srong lde btsan dus kyi mi red/_nam mkha' snying po de ha lam ma gtogs khri srong lde btsan sku'i dus las phyi tsam gyi lo rgyus mi sna yin dus/_da 'di'i nang la yin na gcig khri srong lde btsan dus kyi mi la bzhag pa yin na/_tag tag rang ma 'grig pa'i de 'dras kyi gcig gi A/_gcig gi a skyon cha 'dra de 'dras lhag gi yo'o red/