Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
21 min 43 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

巴桑旺堆先生根据西藏王臣记所述的内容为依据,讲解了桑耶寺建筑的艺术风格以及建筑时间、地理位置和关于赤松德赞迎请菩提萨都和白玛桑嘎瓦来藏建此寺。并从印度和尼泊尔等地请来了佛教学者,培育翻译人才,大量翻译佛经,同时初建了西藏历史上第一个僧团,自此藏传佛教在西藏的盛行等方面讲解得较为透彻。 该课主要讲述吐蕃王朝赤松德赞的伟大事迹和桑耶寺历史。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་གཤམ་ལ་ཡིན་ན། དེ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དང་བསམ་ཡས་བཞངས་༼བཞེངས༽པའི་ལོ་རྒྱུས། དུམ་བུ་དེའི་སྐོར་དེ། སྔོན་ལ་སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུ་གི་ཡིན། ཨ་ནི་དུམ་བུ་རེ་རེ་བྱས་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་གི་ཡིན།
  da gsham la yin na/_de khri srong lde'u btsan dang bsam yas bzhangs (bzhengs)pa'i lo rgyus/_dum bu de'i skor de/_sngon la sgrogs sbyang zhu gi yin/_a ni dum bu re re byas 'grel bshad zhu gi yin/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡང་མགོན་པོ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པའི་འཕྲིན་ལས་སུ་ཝ་རྞཱི་འཁོར་ལོའི་ལྟ་བུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རིགས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་མིའི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་འཕགས་པར་སྤྲུལ་ནས་ལུགས་ཟུང་གི་རྩིབས་སྟོང་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཁོར་བའི་ཆེད་དུ་ཡབ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་དང་། ཡུམ་ཀོང་ཇོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྣ་ཚོགས་ཞེས་པ་ཆུ་རྟའི་ལོ་ཕོ་བྲང་བྲག་དམར་དུ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའི་བཙན་སྐུ་བལྟམས།
  de yang mgon po zur phud lnga pa'i 'phrin las su wa r+NI 'khor lo'i lta bu lhun gyis grub pa'i mchod sdong chen po bod kyi rgyal po'i rigs kyi skyes bu mi'i khyu mchog tu 'phags par sprul nas lugs zung gi rtsibs stong thogs pa med par 'khor ba'i ched du yab khri lde gtsug brtan dang /_yum kong jo gnyis kyi sras su sna tshogs zhes pa chu rta'i lo pho brang brag dmar du rgyal po khri srong lde'i btsan sku bltams/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དུས་དེར་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་སྣ་རྣམ་བཟས་ཀྱང་རྒྱལ་པོའི་སྲས་ཤིག་མངལ་དུ་ཆགས་པ་སྐད་ཟེར་ནས་ཀོང་ཇོའི་སྲས་ཕྲོགས་ཏེ། ཁོང་རང་ལ་སྐྱེས་པ་ལྟར་བྱས་པས། རྗེ་བློན་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པས་ཞལ་ལྕེ་གཅོད་པའི་སྤོབས་པ་མ་བྱུང་ཞིང་།
  dus der rgyal po'i btsun mo sna rnam bzas kyang rgyal po'i sras shig mngal du chags pa skad zer nas kong jo'i sras phrogs te/_khong rang la skyes pa ltar byas pas/_rje blon rnams the tshom du gyur pas zhal lce gcod pa'i spobs pa ma byung zhing /
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཀོང་ཇོས་ཡིད་མ་རངས་པར་བོད་ཀྱི་ས་དཔྱད་བཟང་བ་འགའ་ཞིག་ཉམས་སུ་བཅུག མི་རིང་བར་སྲས་ཞབས་འཛུགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་བཙུན་མོ་གཉིས་ཀྱི་ཕ་མིང་དང་བློན་འབངས་རྣམས་འཚོགས་པའི་དབུས་སུ། རྒྱལ་པོས་འབྲས་ཆང་གིས་བཀང་པའི་གསེར་གྱི་ཕོར་པ་སྲས་ཀྱི་ལག་ཏུ་གཏད་དེ།
  kong jos yid ma rangs par bod kyi sa dpyad bzang ba 'ga' zhig nyams su bcug_mi ring bar sras zhabs 'dzugs kyi dga' ston la btsun mo gnyis kyi pha ming dang blon 'bangs rnams 'tshogs pa'i dbus su/_rgyal pos 'bras chang gis bkang pa'i gser gyi phor pa sras kyi lag tu gtad de/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྣོད་གསེར་སྐྱོགས་ཆང་གིས་གང་བ་འདི༎ བུ་ཁྱོད་རང་གི་ཞང་པོའི་ལག་ཏུ་ཐོད༎ མ་གང་ཡིན་གྱི་ཡིད་ཆེས་དེ་ལ་བྱེད༎ གསུངས་པས།
  snod gser skyogs chang gis gang ba 'di//_bu khyod rang gi zhang po'i lag tu thod//_ma gang yin gyi yid ches de la byed//_gsungs pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྲས་ཀྱི་རིན་པོའི་ཆེའི་ཕོར་པ་རྒྱ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་གཏད་ནས༎ ང་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་རྒྱ་ཚ་ཡིན༎ ་སྣ་རྣམ་གང་གི་དོན་མི་འཚལ༎ གསུངས་པ་དང་།
  sras kyi rin po'i che'i phor pa rgya rnams kyi lag tu gtad nas//_nga khri srong lde btsan rgya tsha yin//_ sna rnam gang gi don mi 'tshal//_gsungs pa dang /
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཀོང་ཇོ་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། ཚེ་སྔོན་མ་ལས་ཀྱི་ཕན་པ་ཡིས༎ ང་རྒྱ་ནས་འོངས་པའི་བུ་མོ་ལ༎ རྗེ་འགྲན་མེད་རྒྱལ་པོའི་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས༎ ཞེས་སོགས་ཀྱི་གཏམ་སྨྲས་ནས།
  kong jo yid rab tu dga' ste/_tshe sngon ma las kyi phan pa yis//_nga rgya nas 'ongs pa'i bu mo la//_rje 'gran med rgyal po'i sras gcig 'khrungs//_zhes sogs kyi gtam smras nas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྔར་ས་དཔྱད་ཉམས་སུ་བཅུག་པ་རྣམས་བསོས་སྐད། 
  sngar sa dpyad nyams su bcug pa rnams bsos skad/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དུམ་བུ་འདི་ཡིན་ན། གཙོ་བོ་རྦད་དེ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ད་ལྟ་འཁྲུངས་པའི་སྐོར་དེ་རེད་ ད་རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་འདིའི་རྩོམ་འདིའི་སྤྱིའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་ག་རེ་ཡོའོ་རེད།ཟེར་ན།
  da dum bu 'di yin na/_gtso bo rbad de khri srong lde'u btsan da lta 'khrungs pa'i skor de red _da rgyal ba lnga pa'i dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs 'di'i rtsom 'di'i spyi'i khyad chos la ga re yo'o red/zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གཅིག་གི་སྙན་ངག་དང་མངོན་་བརྗོད་ཀྱིས་བརྒྱན་བྱས་བྱས། ཚིག་གི་ཡིན་ན་རྦད་དེ་གཅིག་གི་རྗོད་བྱེད་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གི་སྙན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་རེད།
  gcig gi snyan ngag dang mngon brjod kyis brgyan byas byas/_tshig gi yin na rbad de gcig gi rjod byed yin na ha cang gi snyan po zhe drag yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བྱས་ཙང་དུམ་བུ་འདིའི་ནང་ལ་རྡོག་རྡོག་འདྲ་དེ་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  byas tsang dum bu 'di'i nang la rdog rdog 'dra de ga re gsungs kyi yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་འདི་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ས་སྟག་ལོ་ལ་ཆུ་ཕོ་རྟའི་ལོ་ལ་ཡི་ན་ན། ཡབ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་དང་ཡུམ་ཀོང་ཇོའི་སྲས་ལ་ཡིན་ན། འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར།  
  khri srong lde'u btsan/_rgyal po khri srong lde'u btsan 'di yin na rbad de sa stag lo la chu pho rta'i lo la yi na na/_yab khri lde gtsug brtan dang yum kong jo'i sras la yin na/_'khrungs pa red zer/__
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འང་ཆུ་རྟ་ལོ་ལ་ཡིན་ན་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར། འདི་ན་འཁྲུངས་པའི་དུས་ལ་དེ་ལ་ཨཱ། ཡབ་མེས་ཨག་ཚོམས་ཀྱི་གཅིག་གི་བཙུན་མོ། ཨ་བོད་བཟའ་སྣ་རྣམ་བཟའ་ལ་ཡིན་ནའི་སྲས་གཅིག་མངལ་དུ་ཆགས་བྱས་འཁྲུངས་ཡོད་པའི་རྦད་དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཅིག་གི་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་བྱས། འདིས་བཙུན་མོ་འདིས་བོད་བཟའ་འདི་ཡིས་ཡིན་ན་ཀོང་ཇོའི་སྲས་དེ་ཕྲོགས་སྟེ། ཁོང་རང་ལ་སྐྱེས་པ་ལྟར་བྱས་བྱས།
  'ang chu rta lo la yin na 'khrungs pa red zer/_'di na 'khrungs pa'i dus la de la A/_yab mes ag tshoms kyi gcig gi btsun mo/_a bod bza' sna rnam bza' la yin na'i sras gcig mngal du chags byas 'khrungs yod pa'i rbad de de 'dras kyi gcig gi bshad srol yod pa la brten byas/_'dis btsun mo 'dis bod bza' 'di yis yin na kong jo'i sras de phrogs ste/_khong rang la skyes pa ltar byas byas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཡིན་ན་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཕྲོགས་བྱས་ཁོང་རང་ལ་སྐྱེས་པ་ལྟར། གཅིག་གི་ད། བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  yin na khri srong lde'u btsan phrogs byas khong rang la skyes pa ltar/_gcig gi da/_byas pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ད་དེར་འཚོགས་པའི་བློན་པོ་རེད། ཨཱ་གཅིག་གི་གཞན་དག་གི་གཅིག་གི་ཨ་སུ་ཡིན་ནའི་འདིར་ལ་འདིར་བཙུན་མོ་བཙུན་མོ་བོད་བཟའ་ལ་འཁྲུངས་མི་འདུག དེ་རྒྱ་བཟའི་སྲས་རེད་ཟེར་དེ།
  de byed dus tsam pa da der 'tshogs pa'i blon po red/_A gcig gi gzhan dag gi gcig gi a su yin na'i 'dir la 'dir btsun mo btsun mo bod bza' la 'khrungs mi 'dug_de rgya bza'i sras red zer de/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེའི་གཅིག་གི་ཚིག་མཚོན་རྦད་དེ་གཅིག་གཅོད་པའི་སྤོབས་པ་མ་བྱུང་པ། བརྟེན་ནས་ཡིན་ན་ཀོང་ཇོ་ཁོང་རང་ཡིན་ན་རྦད་དེ་སོ་སོ་རང་གི་སྲས་དེ་བོད་ཀྱི་གཅིག་གི་བོད་བཟའ་ཐུག་དུས་ཡིན་ནའི་ཐུགས་མ་དགའ་པ་དང་། གཅིག་གི་མ་སྤྲོ་བ་བྱུང་བར་ལ་བརྟེན་ནས། བོད་ཀྱི་ས་དཔྱད་མང་པོས་ཉམས་སུ་ལེན་དུ་བཅུག་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཡིན་ནའི་སྤེལ་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de'i gcig gi tshig mtshon rbad de gcig gcod pa'i spobs pa ma byung pa/_brten nas yin na kong jo khong rang yin na rbad de so so rang gi sras de bod kyi gcig gi bod bza' thug dus yin na'i thugs ma dga' pa dang /_gcig gi ma spro ba byung bar la brten nas/_bod kyi sa dpyad mang pos nyams su len du bcug pa de 'dras kyi thabs shes yin na'i spel yo'o red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡིན་དུས་ད་དེ་ནས་དུས་ཚོད་རྒྱུན་མི་རིང་གཅིག་ལ་སྲས་དེ་རྦད་དེ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་འཁྲུངས་བྱས་ཞབས་བཙུགས་ཐུབ་ཙམ་གཅིག་གི་དགའ་སྟོན་ལ་བཙུན་མོ་གཅིག་ལ་ཡིན་ན། བཙུན་མོ་གཉིས་དང་དེ་ནི་བློན་འབངས་གང་ག་གཅིག་ཚོགས་པའི་དབུས་གཅིག་ལ་ཡིན་ན།
  de yin dus da de nas dus tshod rgyun mi ring gcig la sras de rbad de khri srong lde'u btsan 'khrungs byas zhabs btsugs thub tsam gcig gi dga' ston la btsun mo gcig la yin na/_btsun mo gnyis dang de ni blon 'bangs gang ga gcig tshogs pa'i dbus gcig la yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱལ་པོས་འབྲས་ཆང་གསེར་གྱི་ཕོར་པ་གང་དེ་སྲས་ཀྱི་ལག་པར་ཕུལ་ནས་གང་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  rgyal pos 'bras chang gser gyi phor pa gang de sras kyi lag par phul nas gang gsungs yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད། སྣོད་གསེར་སྐྱོགས་ལ་བླུགས་པའི་ཆང་དེ་ཡིན་ན། ཁྱོད་རང་གི་རྦད་དེ་ཞང་པོའི་ལག་ཏུ་ཐོགས་ཟེར། ཨ་ཞང་གི་ལག་ཏུ་སྤྲོད་ཟེར། ཡས་གཅིག
  da/_snod gser skyogs la blugs pa'i chang de yin na/_khyod rang gi rbad de zhang po'i lag tu thogs zer/_a zhang gi lag tu sprod zer/_yas gcig
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འོང་། འདི་སྤྲད་པ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་མ་དེ་སུ་ཡིན་མིན་ཐག་ཆོད་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས། སྲས་དེས་གཅིག་གི་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཕོར་པ་དེ་གཅིག་རྒྱའིཕོར་ཉའི་ལག་ཏུ་ཕུལ་ནས། ག་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད།
  'ong /_'di sprad pa yin na a ni ma de su yin min thag chod kyi red zer dus/_sras des gcig gi rin po che gi phor pa de gcig rgya'iphor nya'i lag tu phul nas/_ga re gsungs yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ང་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་རྒྱ་ཚ་ཡིན། ཟེར། ད་ང་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་རྒྱ་ནག་གི་ཚ་བོ་ཡིན།ཟེར།
  nga khri srong lde'u btsan rgya tsha yin/_zer/_da nga khri srong lde'u btsan rgya nag gi tsha bo yin/zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ་སྣ་རྣམ་གང་གིས་དོན་མི་འཚལ་ཟེར། རྣམ་སྣང་ཟེར་དེ་ད་བཙུན་མོ་རྣམ་སྣ་རྣམ་བཟའ་གི༼ཡི༽་འོང་ད་ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར།
  sna rnam gang gis don mi 'tshal zer/_rnam snang zer de da btsun mo rnam sna rnam bza' gi(yi) 'ong da ga re byed rgyu yod zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་གསུངས་པ་རེད་ཟེར། དེ་གསུངས་དུས་དེའི་ཚིག་དེ་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོས་རྦད་དེ་གཅིག་གི་གྱིམ་ཤིང་ཀོང་ཇོས་ཨ་གསན་དུས་ཡིན་པ་ཡིན་ན།
  de gsungs pa red zer/_de gsungs dus de'i tshig de rgya bza' kong jos rbad de gcig gi gyim shing kong jos a gsan dus yin pa yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས་ཡིན་ན་ག་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད། ཚེ་སྔ་མའི་ངའི་ལས་ཀྱི་བཀོད་པའི་ཨ་ནི་ང་ལ་རྒྱ་ནས་འོངས་པ་ལ་སྲས་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་རྦད་དེ་རྒྱལ་པོ་གཅིག་འཁྲུངས་ཡོད་ཟེར། དགའ་ཚོར་གྱི་དེ་འདྲས་གཅིག་གསུངས་པ་རེད། ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེའི་དུམ་བུ་དེ།
  a thugs shin tu dga' nas yin na ga re gsungs yo'o red/_tshe snga ma'i nga'i las kyi bkod pa'i a ni nga la rgya nas 'ongs pa la sras 'gran zla med pa'i rbad de rgyal po gcig 'khrungs yod zer/_dga' tshor gyi de 'dras gcig gsungs pa red/_zer yas kyi de'i dum bu de/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྔར་ས་དཔྱད་ཉམས་པ་དེ་གྱད་དེ་སླར་ཡང་ས་དཔྱད་བསོས་ཐབས་ཡིན་ན་གནང་པ་རེད། ཟེར། དུམ་བུ་འདི་ཡོའོ་འདི་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། 
  sngar sa dpyad nyams pa de gyad de slar yang sa dpyad bsos thabs yin na gnang pa red/_zer/_dum bu 'di yo'o 'di gsungs kyi yo'o red/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དུམ་བུ་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཨ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པས། གཅིག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་འཁྲུངས་ལོ་དེ་ཆུ་རྟ་ཡིན་ཟེར། འདི་ནས་ད་དུམ་བུ་གཤམ་དེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་སྔར་གྱི་མཁས་པ་གཞན་དག་གི་གཅིག་གི་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་འཁྲུངས་ལོའི་སྐོར་ལ་བཞེད་པ་འགའ་ཤས་ཡིན་ན་བཀག དགག་པ་བསྐྱོན་ཡོའོ་རེད།
  da dum bu 'di'i nang la yin na a rgyal ba lnga pas/_gcig khri srong lde'u btsan gyi 'khrungs lo de chu rta yin zer/_'di nas da dum bu gsham de yin pa yin na sngar gyi mkhas pa gzhan dag gi gcig gi khri srong lde'u btsan gyi 'khrungs lo'i skor la bzhed pa 'ga' shas yin na bkag_dgag pa bskyon yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ལྟ་ཨ་ལས་ངས་སྔོན་ལ་དེ་མར། འབྱོར་ཀློགས་ཞུ་གི་ཡིན།
  da lta a las ngas sngon la de mar/_'byor klogs zhu gi yin/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་འཕྲེང་བས། ཆོས་རྒྱལ་འཁྲུངས་ལོ་ལ་སྦ་བཞེད་བུ་སྟོན་གྱི་ལུགས་སོགས་ཡིག་ཚང་མང་པོ་ཞིག་གི་འདོད་པ་བསྐྱར་ཞིང་། སྦ་བཞེད་ལུགས་དེ་འཁྲུལ་པར་་བཤད་མ་ཐག་ཏུ། སྦ་བཞེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུས་ཚང་བར་བྲིས་པ་ལ། རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་དུ་བཞག་པ་དང་། གཞན་ལུགས་དགག་པའི་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་མིག་གིས་མཐོང་ཚད་དང་རྣ་བས་ཐོས་ཚད་ཡི་གེར་བྲི་བ་ནི་སོས་དུས་ཀྱི་ཉི་མ་འཕུལ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ནི་ཡིན་མཆིས།
  dpa' bo gtsug lag 'phreng bas/_chos rgyal 'khrungs lo la sba bzhed bu ston gyi lugs sogs yig tshang mang po zhig gi 'dod pa bskyar zhing /_sba bzhed lugs de 'khrul par bshad ma thag tu/_sba bzhed kyi gtam rgyus tshang bar bris pa la/_rang lugs 'thad ldan du bzhag pa dang /_gzhan lugs dgag pa'i rnam dbye med par mig gis mthong tshad dang rna bas thos tshad yi ger bri ba ni sos dus kyi nyi ma 'phul byed kyi thabs ni yin mchis/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མཁས་པ་ཆེན་པོ་བུ་སྟོན་ཞབས་ཀྱི་གསུང་ཕལ་ཆེར་ཚད་མར་གདའ་བས། རྒྱལ་པོ་ས་རྟ་ལ་འཁྲུངས་པར་གསུངས་པ་འདི་ཡིག་མཁན་གྱིས་ནོར་བའི་རྒྱུན་འབྱམས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།
  mkhas pa chen po bu ston zhabs kyi gsung phal cher tshad mar gda' bas/_rgyal po sa rta la 'khrungs par gsungs pa 'di yig mkhan gyis nor ba'i rgyun 'byams pa zhig yin nam/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གང་ལྟར་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་སོགས་འགའ་ཞིག་གིས། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ས་རྟ་ལ་འཁྲུངས་པ་དང་། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་མེ་གླང་ལ་འཁྲུངས་བྱེད་པ་ནི།
  gang ltar chos rje bsod nams grags pa sogs 'ga' zhig gis/_rgyal po khri srong lde'u btsan sa rta la 'khrungs pa dang /_chos rgyal srong btsan sgam po me glang la 'khrungs byed pa ni/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གཙུག་ལག་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཤར་བ་ཞིག་གིས་བརྟགས་ཚེ། ལོ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ཙམ་མི་འགྲིག་པའི་མུ་ཅོར་གྱི་གཏམ་དུ་ཟད་དོ།
  gtsug lag rtsis kyi gzhung lugs la blo gros kyi 'jug pa shar ba zhig gis brtags tshe/_lo grangs bcu gnyis tsam mi 'grig pa'i mu cor gyi gtam du zad do/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྲས་དགུང་ལོ་ཆུང་ངུའི་དུས། རྒྱ་ཡུལ་ནས་གསང་ཤི་གཙུག་ལག་འགའ་ཞིག་ལེན་དུ་གཏང་བར་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་། རྒྱ་ཡུལ་ཇོ་ཞག་མཁས་པ་ཞིག་གིས། ད་སྟེ་ཟླ་བ་གསུམ་ན་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་ཕོ་ཉ་རྟགས་དང་ཤ་ཚུགས་འདི་འདྲ་བ་བྱུང་ཞེས་གཟུགས་བརྙན་བྲིས་ནས་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་བཞིན་བྱུང་བས།
  sras dgung lo chung ngu'i dus/_rgya yul nas gsang shi gtsug lag 'ga' zhig len du gtang bar lam du zhugs pa dang /_rgya yul jo zhag mkhas pa zhig gis/_da ste zla ba gsum na nub phyogs nas bod kyi btsan po'i pho nya rtags dang sha tshugs 'di 'dra ba byung zhes gzugs brnyan bris nas rgyal por gsol ba bzhin byung bas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱ་རྗེ་དགྱེས་ནས་བཀའ་སྩལ་ཞིང་། མཐིང་ཤོག་ལ་གསེར་གྱིས་བྲིས་པའི་གླེགས་བམ་སོགས་བྱ་དགའ་ཆེན་པོ་གནང་། དུས་སྐབས་དེ་དག་ན་བོད་ཡུལ་ཀྱི་ཡབ་རྒྱལ་པོ་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་ལ་གཤེགས། བང་སོ་མུ་ར་རི་ལ་བརྩིགས། སང་ཤི་སླར་བོད་དུ་ཡོང་བའི་ལན་དུ་ཧྭ་ཤང་མངོན་ཤེས་ཅན་ཞིག་ལ་བོད་ཀྱི་བདེ་དོག་དྲིས་པས།
  rgya rje dgyes nas bka' stsal zhing /_mthing shog la gser gyis bris pa'i glegs bam sogs bya dga' chen po gnang /_dus skabs de dag na bod yul kyi yab rgyal po dgung lo drug cu re gsum la gshegs/_bang so mu ra ri la brtsigs/_sang shi slar bod du yong ba'i lan du hwa shang mngon shes can zhig la bod kyi bde dog dris pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བཙན་པོ་གཤེགས། རྒྱལ་བུ་ནར་མ་སོན། བདུད་བློན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་བུ་ཆུང་བཅས་ནས་ཆོས་བསྣུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ལུང་བསྟན། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་བུ་ནར་སོན་པ་ན་གླེགས་བམ་གསུམ་པོ་འདི་རྣམས་རིམ་གྱིས་སྙན་དུ་གསོལ།
  btsan po gshegs/_rgyal bu nar ma son/_bdud blon rnams kyis khrims bu chung bcas nas chos bsnub pa sogs kyi lung bstan/_'on kyang rgyal bu nar son pa na glegs bam gsum po 'di rnams rim gyis snyan du gsol/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཟ་ཧོར་གྱི་དགེ་སློང་ཤནྟི་རཀྵི་སྤྱན་དྲངས་ཤིག་ཆེས་ཟེར་བ་ཡིད་ལ་བཟུང་ནས་ཧྭ་ཤང་གཅིག་ཁྲིད་ནས་བོད་དུ་འོངས་པས། མ་ཞང་སོགས་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཚེ་ཐུང་བ་དང་བཀྲ་མ་ཤིས་པ་ཆོས་ཀྱིས་ལན་པས་ཆོས་བྱར་མེད་པའི་ཁྲིམས་བབཅས་ཏེ། 
  za hor gyi dge slong shn+ti rk+Shi spyan drangs shig ches zer ba yid la bzung nas hwa shang gcig khrid nas bod du 'ongs pas/_ma zhang sogs rgyal po'i sku tshe thung ba dang bkra ma shis pa chos kyis lan pas chos byar med pa'i khrims babacasa te/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཤཱཀྱ་མུ་ནི་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྐྱེལ་བའི་ཐབས་བྱས་ཀྱང་མ་ཐེག་པར་ས་འོག་ཏུ་སྦས། འཕྲུལ་སྣང་དུ་བཤས་ར་བྱས། དུས་ཟེར་སྣ་རྣམ་ཁྲི་ཐོག་རྗེ་ཐང་ལྷ་བར་བྱ་བ་རྒྱལ་བས། ལྕོག་རོ་སྐྱེས་བཟང་རྒྱལ་མགོ་བྱད་བསྐམས་ནས་ཤི་བས།
  shAky mu ni rgya yul du skyel ba'i thabs byas kyang ma theg par sa 'og tu sbas/_'phrul snang du bshas ra byas/_dus zer sna rnam khri thog rje thang lha bar bya ba rgyal bas/_lcog ro skyes bzang rgyal mgo byad bskams nas shi bas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ལྟས་ངན་དང་མི་ཕལ་ཆེ་གྱིས་ལྷ་ས་འོག་ཏུ་སྦས་པས་ལན་ཟེར་བས། སྐྱིད་གྲོང་དུ་བསྐྱལ། བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་བཤིག་དགོས་འདུག་པས། སང་ཤིས་རྒྱའི་གླེགས་བམ་རྣམས་མཆིམས་ཕུའི་རྫ་ལ་སྦས། ཧྭ་ཤང་སློག སྐབས་དེར་སྦ་གསལ་སྣང་གི་བུ་མོ་ཤི་བ། ཧྭ་ཤང་གི་རོའི་ཁར་མུ་ཏིག་མཚལ་གྱིས་བྱུགས་པའི་མཚན་མ་བཅུག་ནས་མའི་མལ་འོག་ཏུ་སྦས།
  ltas ngan dang mi phal che gyis lha sa 'og tu sbas pas lan zer bas/_skyid grong du bskyal/_brag dmar mgrin bzang bshig dgos 'dug pas/_sang shis rgya'i glegs bam rnams mchims phu'i rdza la sbas/_hwa shang slog_skabs der sba gsal snang gi bu mo shi ba/_hwa shang gi ro'i khar mu tig mtshal gyis byugs pa'i mtshan ma bcug nas ma'i mal 'og tu sbas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བུ་མོ་མའི་བུར་སྐྱེ་བ་འི་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་བཙས་པའི་སྐབས་སུ་ཁ་ན་མུ་ཏིག་བྱུང་བས། ཚེ་ཕྱི་མ་ཡོད་པའི་ངེས་པ་རྙེད་ནས། གསལ་སྣང་ཆོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལྷོ་བལ་དུ་འགྲོ་བར་རྗེ་ལ་གསོལ་པས་མང་ཡུལ་གྱི་ཁང་དཔོན་དུ་བརྫངས།
  bu mo ma'i bur skye ba 'i lung bstan pa bzhin btsas pa'iskbs su kha na mu tig byung bas/_tshe phyi ma yod pa'i nges pa rnyed nas/_gsal snang chos kyi ched du lho bal du 'gro bar rje la gsol pas mang yul gyi khang dpon du brdzangs/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྦ་བཞེད་དུ། གསལ་སྣང་མང་ཡུལ་དུ་སོང་བའི་རྗེས་སུ་སང་ཤི་རྒྱ་ནག་ནས་འཁོར་བར་བཤད་པ་འདུག་པ་དང་། དཔའ་པོ་གཙུག་ལག་ཀྱང་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནའང་། གོང་འོག་ཚིག་གི་འགལ་འདུ་ཡོད་མེད་མ་བརྟགས་པའི་བབ་ཅོལ་ཏེ། ཧྭ་ཤང་ནི་རྒྱའི་ཆོས་སྟོན་པའི་སློབ་དཔོན་ཡིན་ཞིང་།
  sba bzhed du/_gsal snang mang yul du song ba'i rjes su sang shi rgya nag nas 'khor bar bshad pa 'dug pa dang /_dpa' po gtsug lag kyang de'i rjes su 'brangs na'ang /_gong 'og tshig gi 'gal 'du yod med ma brtags pa'i bab col te/_hwa shang ni rgya'i chos ston pa'i slob dpon yin zhing /
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཆོས་ཁྲིམས་བཤིག་པའི་དོན་གྱིས་ར་མོ་ཆེའི་ཧྭ་ཤང་སོགས་བོད་ན་ཡོད་པ་ཀུན་ཕྱིར་བསྐྲད་ཟིན། གསལ་སྣང་གི་བུ་མོ་བུར་སྐྱེས་པའི་ལུང་བསྟན་བྱེད་པ་པོ་དེ་སང་ཤི་གསར་དུ་ཁྲིད་ཡོངས་པའི་ཧྭ་ཤང་དེར་ངོས་འཛིན་དགོས་པས། སྙིགས་དུས་མཁས་པ་ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་གཞོན་ནུ་དཔལ་བའི་དེབ་སྔོན་དང་། ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་གཟིགས་པའི་སྤྱན་ལྡན་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ནོར་བུའི་ཆོས་འབྱུང་བསྟན་པའི་པདྨ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད་དུ། ཟེར།
  chos khrims bshig pa'i don gyis ra mo che'i hwa shang sogs bod na yod pa kun phyir bskrad zin/_gsal snang gi bu mo bur skyes pa'i lung bstan byed pa po de sang shi gsar du khrid yongs pa'i hwa shang der ngos 'dzin dgos pas/_snyigs dus mkhas pa kun gyi gtsug gi nor bu gzhon nu dpal ba'i deb sngon dang /_shes bya kun la gzigs pa'i spyan ldan sprul sku ngag dbang nor bu'i chos 'byung bstan pa'i pad+ma rgyas pa'i nyin byed du/_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སང་ཤི་བོད་དུ་སླེབ་ནས་གསལ་སྣང་སྟོད་དུ་སོང་བའི་གོ་རིམ་མཛད་པ་འདི་འཐད་དོ།
  sang shi bod du sleb nas gsal snang stod du song ba'i go rim mdzad pa 'di 'thad do/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དུམ་བུ་འདི་ཨ་གཙོ་བོ་འདྲ་ཡིན་་ན། དོན་དག་གཅིག་གི་གཉིས་རེད། དོན་དག་གོང་དེར་ཡིན་ན་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་འཁྲུངས་པོ་ཐོག་ལ་ཡིན་ན།
  da dum bu 'di a gtso bo 'dra yin na/_don dag gcig gi gnyis red/_don dag gong der yin na khri srong lde'u btsan gyi 'khrungs po thog la yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱལ་བ་ལྔ་པས། ཨ་གཅིག་གི་མཁས་པ་གཞན་གྱི་གཅིག་གི་བཞེད་པ་ལ་ཡིན་ན་དགག་པ་བསྐྱོན་ཡོའོ་རེད། དགག་པ་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་ག་རེ་བསྐྱོན་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  rgyal ba lnga pas/_a gcig gi mkhas pa gzhan gyi gcig gi bzhed pa la yin na dgag pa bskyon yo'o red/_dgag pa gtso bo 'dra de ga re bskyon gyi yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་འཕྲེང་བ་གི་ད་འདི་ང་ཚོ་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་གི་བོད་ཀྱི་གྲགས་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་གཅིག་རེད། ཨ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་འཕྲེང་བ་ཞུ་གི་ཡོད།
  dpa' bo gtsug lag 'phreng ba gi da 'di nga tsho dus rabs bcu drug gi bod kyi grags can gyi lo rgyus deb ther gcig red/_a bka' brgyud bla ma dpa' bo gtsug lag 'phreng ba zhu gi yod/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཁོང་གི་དེབ་ནང་ལ་ཡིན་ན་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ནང་ལ་ཡིན་ན། ད་གཅིག་གི་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་འང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་འཁྲུངས་ལོར། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་འཕྲེང་བ་གིས་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་འཁྲུངས་ལོ་ཡིན་ནི། སྦ་བཞེད་དང་བུ་སྟོན་སོགས་ལུགས་མང་པོ་རྦད་དེ་ལུངས་དྲངས་ནས་དེ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པ་དེ་ཁོང་རང་གི་བཞེད་པར་ངོས་འཛིན་ནས། ཡིན་ན་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་ན་ཁྲི་སྲོང་ལྡིའུ་བཙན་དེ་ཡིན་ན་ས་རྟ་ལ་འཁྲུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  khong gi deb nang la yin na mkhas pa'i dga' ston nang la yin na/_da gcig gi gtso bo 'dra de 'ang chos rgyal gyi 'khrungs lor/_dpa' bo gtsug lag 'phreng ba gis chos rgyal gyi 'khrungs lo yin ni/_sba bzhed dang bu ston sogs lugs mang po rbad de lungs drangs nas de rnams kyi bzhed pa de khong rang gi bzhed par ngos 'dzin nas/_yin na gtso bo de yin na khri srong ldi'u btsan de yin na sa rta la 'khrungs yo'o red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ས་རྟ་ལ་འཁྲུངས་བཞག་ཟེར་། ད་དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་སྲོང་བཙན་དེ་གཅིག་གི་ཨཱ། འཁྲུངས་བཞག་འང་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཡིན་ན་མེ་གླང་ལ་འཁྲུངས་བཞག་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཅིག་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  sa rta la 'khrungs bzhag zer /_da de yin dus tsam pa srong btsan de gcig gi A/_'khrungs bzhag 'ang srong btsan sgam po yin na me glang la 'khrungs bzhag de 'dras kyi lta ba gcig bshad kyi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ལྟ་བ་འདིའི་རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ད་འདི་ལྟ་བ་འདི་ཡིན་རྦད་དེ་གཅིག་གི་གཞན་ལུགས་ལ་ད་གཅིག་གི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  da lta ba 'di'i rgyal ba lnga pas gsungs pa yin na/_da 'di lta ba 'di yin rbad de gcig gi gzhan lugs la da gcig gi ga re zer edgos red pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དཔྱད་པ་རྒྱུ་ནས་མེད་པ་ཨ་མིག་གིས་མཐོང་ཚད་དང་རྣ་བས་ཐོས་ཚད་གང་ག་ཡི་གེར་བྲིས་པ་གཅིག་གི་ཨ་བྱ་བ་གཅིག་རེད་ཟེར།
  dpyad pa rgyu nas med pa a mig gis mthong tshad dang rna bas thos tshad gang ga yi ger bris pa gcig gi a bya ba gcig red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ཉིན་མ་གཅིག་གི་གང་འཁྱོལ་གྱི་བྱེད་ཐབས་གཅིག་མ་གཏོགས་ཡིན་ན། ད་གཅིག་གི་མཁས་པ་ཆེན་པོའི་གཅིག་གི་་བྱེད་ཐབས་གཅིག་མ་རེད། ཡིན་ནའི་ད་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ས་རྟ་ལྟ་བ་དེ་བཞེད་ཡས་དེ་ཕལ་ཆེར་ད་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ད་དེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་བཟོ་འདྲ་དེ་འདྲས་ཀྱིས་ད་ནོར་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད།
  de yin dus tsam pa de nyin ma gcig gi gang 'khyol gyi byed thabs gcig ma gtogs yin na/_da gcig gi mkhas pa chen po'igcig gi byed thabs gcig ma red/_yin na'i da bu ston rin po che la sa rta lta ba de bzhed yas de phal cher da bu ston rin po che gis da de thams cad mkhyen pa bu ston rin po che bzo 'dra de 'dras kyis da nor srid kyi ma red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེ་གཙོ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཡིག་མཁན་གྱི་ནོར་པ་རེད་ཟེར། ཨ་རྒྱུ་མཚན་འདི་འདྲས་གཅིག་གསུངས་ཡོའོ་རེད།
  da de gtso bo phal cher yig mkhan gyi nor pa red zer/_a rgyu mtshan 'di 'dras gcig gsungs yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་འདི་ཡིན་ན། པཎ་ཆེན་བསོད་གྲགས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བཅུ་ལྔ་པ་དེ་ད་དེབ་ཐེར་དམར་མོ་གསར་མའི་རྩོམ་པོ་རེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  da de'i rjes la yin na chos rje bsod nams grags pa 'di yin na/_paNa chen bsod grags dga' ldan khri thog bcu lnga pa de da deb ther dmar mo gsar ma'i rtsom po red gsungs kyi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཡིན་ན་ད་ཁྲི་སྲོང་ལྡིའུ་བཙན་ས་རྟ་ལ་འཁྲུངས་ནས་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་མེ་གླང་ལ་འཁྲུངས་ཟེར་བ་དའི་གཅིག་གི་གཙུག་ལག་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཡིན་ན་ད་གཅིག་གི་ཨ་ཡག་པོ་གཅིག་དཔྱད་པ་བྱས་ན་ལོ་བཅུ་གཉིས་གཅིག་གི་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར།
  a chos rje bsod nams grags pa sogs kyi yin na da khri srong ldi'u btsan sa rta la 'khrungs nas chos rgyal srong btsan sgam po me glang la 'khrungs zer ba da'i gcig gi gtsug lag rtsis kyi gzhung lugs la yin na da gcig gi a yag po gcig dpyad pa byas na lo bcu gnyis gcig gi tag tag bsdad kyi mi 'dug zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་གཏམ་དེ་ཆོ་མེད་པའི་གཏམ་དེ་ལ་འགྲོ་གི་འདུག་ཟེར།
  'di yin dus tsam pa gtam de cho med pa'i gtam de la 'gro gi 'dug zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་དེ་བར་དུ་གི་ནང་དོན་དང་པོ་ཡིན་ན་ད་གཅིག་གི་ཁྲི་སྲོང་ལྡིའུ་བཙན་འཁྲུངས་ལོར་དཔྱད་པ་གཅིག་གནང་ཡོའོ་རེད། ད་དོན་དམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་ལ་ད་ང་ཚོ་གཅིག་གི་ཕྱིས་སུ་ཐོན་ཧོང་གི་ཡིག་རྙིང་འདོན་པ་ནས་བྱས་ཆུ་རྟ་ལོ་ལ་འཁྲུངས་པ་དེ་ཡིན་ན། ད་གཅིག་གི་ནོར་བ་རྒྱུ་ནས་ཡོའོ་མ་རེད། ད་ཡིན་ནའི་ཆུ་རྟ་དེ་ཁམས་ག་པར་ཡིན་མིན་དེའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་ཙམ་པ། ད་གཅིག་གི་མཁས་པ་མང་ང་གཅིག་གི་བཤད་སྲོལ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད།
  a de bar du gi nang don dang po yin na da gcig gi khri srong ldi'u btsan 'khrungs lor dpyad pa gcig gnang yo'o red/_da don dam gyi lo rgyus dngos la da nga tsho gcig gi phyis su thon hong gi yig rnying 'don pa nas byas chu rta lo la 'khrungs pa de yin na/_da gcig gi nor ba rgyu nas yo'o ma red/_da yin na'i chu rta de khams ga par yin min de'i thog la yin na tsam pa/_da gcig gi mkhas pa mang nga gcig gi bshad srol mang po yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྤྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡིན་ན། ད་ང་ཚོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་གཅིག་གི་བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཡིན་ན།
  spyir btang byas pa yin na/_da nga tsho rgyal spyi'i rgyal phyi nang gi gcig gi bod kyi btsan po'i lo rgyus la zhib 'jug byed mkhan yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཆུ་རྟ་དེ་ཨ་བདུན་བརྒྱ་ཞི་ཅུ་ཞེ་གཉིས་ལོ་ལ་འབབ་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། དེ་ཡིན་ན་སྤྱིར་བཏང་དོན་ལ་གནས་པ་གཅིག་རེད།
  chu rta de a bdun brgya zhi cu zhe gnyis lo la 'bab kyi yo'o red/_de yin na spyir btang don la gnas pa gcig red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་གཤམ་གྱི་དུམ་བུ་དེ་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། གཙོ་བོ་དེ་རྦད་དེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བོད་ལ་འདྲེན་ཡས་སྐོར་ལ་ཨ་དུམ་བུ་གཅིག་གསུངས་ཡོའོ་རེད། དེ་ག་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ཁྲི་སྲོང་ལྡིའུ་བཙན་དགུང་ལོ་ཆུང་ངུའི་དུས་ལ་ཡིན་ད་རྦད་དེ་ཁོང་རང་གི་ཡབ་ཀྱིས་ཡིན་ན།
  da gsham gyi dum bu de ga re gsungs kyi yo'o red zer na/_gtso bo de rbad de sangs rgyas bstan pa bod la 'dren yas skor la a dum bu gcig gsungs yo'o red/_de ga re gsungs yo'o red zer na/_khri srong ldi'u btsan dgung lo chung ngu'i dus la yin da rbad de khong rang gi yab kyis yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱ་ནག་ལ་ཡིན་ན་སང་ཤི་ཟེར་མཁན་གཅིག་ཆོས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ལེན་ག་བཏང་པ་རེད། ཟེར།
  rgya nag la yin na sang shi zer mkhan gcig chos kyi gtsug lag len ga btang pa red/_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ལམ་བཏང་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ན་ད་་དེ་ལམ་ཁར་བར་ལ་ཡིན་ན་མ་གའི་རྒྱ་ནག་ལ་གཅིག་གི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཇུ་ཞག་གི་མཁས་པ་དེ་འདྲས་ད་གཅིག་གི་ང་ཚོ་བོད་པའི་འབུ་རྩིས་མཁས་པ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། དེ་འདྲས་གཅིག་གི་ལུང་བསྟན་ལ་ཡིན་ན།
  lam btang dus tsam pa yin na da de lam khar bar la yin na ma ga'i rgya nag la gcig gi de 'dras kyi ju zhag gi mkhas pa de 'dras da gcig gi nga tsho bod pa'i 'bu rtsis mkhas pa 'dra po de 'dras gcig red/_de 'dras gcig gi lung bstan la yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འོ་ད་བོད་ངོས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ནུབ་ཕྱོགས་བོད་ངོས་ནས་ཕོ་ཉ་རྦད་དེ་མི་བཟོ་ལྟ་འདི་འདྲས་བྱས་པ། ཁོ་རྦད་དེ་ཨོའོ་ཤ་ཚུགས་འདི་འདྲས་འདྲ་བ་ཟེར་མཁན་གྱི་རི་མོ་གཅིག་བྲིས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོང་གིས་ཟེར།
  'o da bod ngos nas zla ba gsum gyi nang la nub phyogs bod ngos nas pho nya rbad de mi bzo lta 'di 'dras byas pa/_kho rbad de o'o sha tshugs 'di 'dras 'dra ba zer mkhan gyi ri mo gcig bris pa de 'dras gcig yong gis zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་ཡས། ཕྱིས་སུ་དངོས་སུ་སང་ཤི་སླེབ་དུས་ཙམ་པ་ད་གཅིག་གི་མི་ཇོ་ཞག་མཁས་པ་དེ་གིའི་ལུང་བསྟན་ནང་བཞིན་ཡོད་པ། རྒྱ་རྗེ་ཧ་ཅང་གི་རྦད་དེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གི་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོས་བཀའ་སྩལ་བྱས་ཡིན་ན།
  rgya nag rgyal po la gsol yas/_phyis su dngos su sang shi sleb dus tsam pa da gcig gi mi jo zhag mkhas pa de gi'i lung bstan nang bzhin yod pa/_rgya rje ha cang gi rbad de rgya nag rgyal po yin na ha cang gi dgyes tshor chen pos bka' stsal byas yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སང་ཤི་དེ་ནི་ཤུག་པོ་མཐིང་ཤོག་སྒང་ལ་གསེར་གྱི་བྲིས་པའི་ཡིན་ན་གླེགས་བམ་སོགས་ཡིན་ན་བྱ་དགའ་མང་པོ་གནང་པ། ཨ་སྐབས་དེར་ཡིན་ན་ད་བོད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་མེས་ཨག་ཚོམས་ཡིན་ན་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་ལ་བཤགས་ཚར་པ།
  sang shi de ni shug po mthing shog sgang la gser gyi bris pa'i yin na glegs bam sogs yin na bya dga' mang po gnang pa/_a skabs der yin na da bod la cha bzhag pa yin na/_rgyal po khri lde gtsug brtan mes ag tshoms yin na dgung lo drug cu re gsum la bshags tshar pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེའི་བང་སོ་དེ་ཡིན་ན་མུ་ར་རི་ལ་བརྩིགས་ཟེར། ད་ད་ལྟ་འཕྱོང་རྒྱས་ཡོད་པ་དེ་བང་སོ་དེ་རིའི་སྒང་ལ་ཡོད་པ་དེ། ཨ་སང་ཤིས་ཡིན་ན་སླར་ཡང་བོད་དུ་ཡོང་བའི་ལམ་ཁ་ལ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཧྭ་ཤང་མངོན་ཤེས་ཅན་ཞིག་ལ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ད་རྦད་དེ། ཨ་གཅིག་གི་ཨ་བདེ་སྡུག་གི་སྐད་ཆ་དྲིས་དུས་པའི་སྐབས་ལ་ཧྭ་ཤང་དེས་ལུང་བསྟན་ག་རེ་བརྒྱབ་པ་རེད་ཟེར་ན།
  de'i bang so de yin na mu ra ri la brtsigs zer/_da da lta 'phyong rgyas yod pa de bang so de ri'i sgang la yod pa de/_a sang shis yin na slar yang bod du yong ba'i lam kha la yin na/_a ni hwa shang mngon shes can zhig la de ni bod kyi da rbad de/_a gcig gi a bde sdug gi skad cha dris dus pa'i skabs la hwa shang des lung bstan ga re brgyab pa red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་བཙན་པོ་ནི་གཤེགས་ཚར་བཞག རྒྱལ་པོའི་ཡིན་ན་སྲས་ཡིན་ན་ནི་ཡར་རྦད་དེ་དགུང་ལོ་སོན་མི་འདུག་ཟེར། དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་ད་ལྟ་བོད་ལ་ཡིན་ན། བདུད་ཀྱི་བློན་པོ་ད་དེའི་བདུད་ཟེར་ཡས་དེ་ཆོས་ལ་མ་དགའ་པའི་བློན་པོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དོན་དག་གཅིག་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  da btsan po ni gshegs tshar bzhag_rgyal po'i yin na sras yin na ni yar rbad de dgung lo son mi 'dug zer/_de yin dus tsam pa da da lta bod la yin na/_bdud kyi blon po da de'i bdud zer yas de chos la ma dga' pa'i blon po de 'dras kyi don dag gcig bshad kyi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་བྲིས་པ་གནང་དུས་ཙམ་པ་ཆོས་ལ་གཅིག་གི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་བློན་པོའི་རིགས་དེ་ལ་བདུད་བློན་ཟེར།
  da de nang pa sangs rgyas pas bris pa gnang dus tsam pa chos la gcig gi ngo rgol byed mkhan gyi blon po'i rigs de la bdud blon zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐ་སྙད་གཅིག་ཡོའོ་རེད། འོ་བདུད་བློན་རྣམས་ཀྱི་ཡིན་ན་ད་ཁྲིམས་བུ་ཆུང་བཅད་ནས་ཟེར། ཁྲིམས་བཅད་ནས། ད་དེ་ཁྲིམས་བུ་ཆུང་ཟེར་ཡས་དེ་ངའི་གོ་བ་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ནི། ད་བཙན་པོས་བཅད་པའི་ཁྲིམས་ངོ་མ་ཡིན་པ་གཅིག་ལ་ད་བཙུན་མོ་ད་གཅིག་གི་བློན་པོས་བཅད་པའི་ཁྲིམས་གཅིག་ཡིན་ན་དེ་ལ། དེ་ལ་ཁྲིམས་བུ་ཆུང་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ཐོག་སྲོལ་ཡོད་པ་འདྲ།
  de 'dras kyi tha snyad gcig yo'o red/_'o bdud blon rnams kyi yin na da khrims bu chung bcad nas zer/_khrims bcad nas/_da de khrims bu chung zer yas de nga'i go ba la byas pa yin na ni/_da btsan pos bcad pa'i khrims ngo ma yin pa gcig la da btsun mo da gcig gi blon pos bcad pa'i khrims gcig yin na de la/_de la khrims bu chung zer ba'i tha snyad thog srol yod pa 'dra/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་ཁྲིམས་བུ་ཆུང་ཟེར་ཡས་དེ་ཁྲིམས་བཅད་བྱས་ཡིན་ན། ད་ཁྲིམས་དེ་ག་རེ་རེད། ཆོས་བསྣུབས་ཡས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཅད་བྱས་ཟེར།
  a khrims bu chung zer yas de khrims bcad byas yin na/_da khrims de ga re red/_chos bsnubs yas kyi khrims bcad byas zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཧྭ་ཤང་དེས་ཡིན་ན་ལུང་བསྟན་པ་རེད། ཟེར། འོ་ད་ཡིན་ནའི་འོང་རྒྱལ་པོ་ནར་སོན་པ་ཡིན་ན།
  hwa shang des yin na lung bstan pa red/_zer/_'o da yin na'i 'ong rgyal po nar son pa yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཁྱེད་རས་༼རང་གིས༽གླེགས་བམ་སང་ཤི་ལ་ག་རེ་མུ་མཐུད་ནས་ལུང་བསྟན་གང་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  khyed ras (rang gis)glegs bam sang shi la ga re mu mthud nas lung bstan gang re byas pa red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱལ་པོ་སྐུ་ན་སོན་པ་ཡིན་ན། གླེགས་བམ་གསུམ་པོ་དེ་རྒྱལ་པོའི་སྙན་དུ་ཕུལ། འོ་ཟ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་ནས་ཡིན་ན་དགེ་སློང་ཤནྟི་རཀྵི་ཡིན་ནའི་སྤྱན་འདྲོང་ཞིག་ཟེར། 
  rgyal po sku na son pa yin na/_glegs bam gsum po de rgyal po'i snyan du phul/_'o za hor gyi yul nas yin na dge slong shn+ti rk+Shi yin na'i spyan 'drong zhig zer/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་ཡིན་ན་སང་ཤི་ཡིད་ལ་བཟུང་ནས་ཧྭ་ཤང་གཅིག་ཁྲིད་ནས་ཡིན་ན་བོད་ལ་ཡར་སླེབས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  'di yin na sang shi yid la bzung nas hwa shang gcig khrid nas yin na bod la yar slebs yo'o red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་སླེབས་དུས་ད་བོད་དེ་བོད་ལ་སྐབས་དེར་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་བློན་པོའི་དབང་དེ་སུ་ལ་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  de slebs dus da bod de bod la skabs der yin na bod kyi blon po'i dbang de su la yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བློན་པོ་མ་ཞང་ཟེར་ཡས་གཅིག་གི་ལག་པ་དབང་དེ་རྦད་དེ་དབང་ཆ་གང་ག་རྦད་དེ་འཛིན་ཡོད་དུས་ཙམ་པ། མ་ཞང་གི་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  blon po ma zhang zer yas gcig gi lag pa dbang de rbad de dbang cha gang ga rbad de 'dzin yod dus tsam pa/_ma zhang gi ga re bshad kyi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་རྒྱལ་པོ་བཤགས་མཁན་མེས་ཨག་ཚོམས་ཡིན་ནའི་སྐུ་ཚེ་ཐུང་ཐུང་ཡིན་པ་དང་། བོད་ལ་བཀྲ་མ་ཤིས་པའི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཡོང་ཡས་དེ། གཙོ་བོ་ཡིན་ན་འོང་ཆོས་བྱས་པའི་རྦད་དེ་ལན་རེད་ཟེར། བྱས་ཙང་ཆོས་མེད་པའི་རྦད་དེ་ཁྲིམས་བཅད་པ་རེད་ཟེར།
  da rgyal po bshags mkhan mes ag tshoms yin na'i sku tshe thung thung yin pa dang /_bod la bkra ma shis pa'i las ka mang po yong yas de/_gtso bo yin na 'ong chos byas pa'i rbad de lan red zer/_byas tsang chos med pa'i rbad de khrims bcad pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཁྲིམས་བཅད། ཤཱཀྱ་མུ་ནི་ཡིན་ནའི་རྦད་དེ་ད་གཅིག་གི་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་འོན་ཤིང་ཀོང་ཇོའི་དུས་ལ་གདན་དྲངས་པའི་རྒྱ་ནག་ནས་གདན་དྲངས་པའི་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་སྐུ་འདྲ་དེ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྐྱེལ་བའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཀྱང་ད་དེ་མ་ཐེག་པར་དེ་ནི་སའི་འོག་ཏུ་སྦས་བཞག་པ། ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་ལའི་སེམས་ཅན་བསད་བྱས། བཤས་ར་བྱས་པ། འང་དེའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན།
  khrims bcad/_shAky mu ni yin na'i rbad de da gcig gi rgya bza' kong jo 'on shing kong jo'i dus la gdan drangs pa'i rgya nag nas gdan drangs pa'i shAky mu ni sku 'dra de rgya yul la bskyel ba'i thabs shes byas kyang da de ma theg par de ni sa'i 'og tu sbas bzhag pa/_ra sa 'phrul snang gtsug lag khang la'i sems can bsad byas/_bshas ra byas pa/_'ang de'i skabs la yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་བོད་ལ་ལྟས་ངན་པ་མང་པོ་ཅིག་བྱུང་བྱས། བློན་པོ་སྣ་རྣམ་ཁྲི་ཐོག་རྗེ་ཐང་ལྷ་འབར་ཟེར་ཡས་དེ་རྒྱལ་བྱས་ཤི་པ། ལྕོག་རོ་སྐྱེས་བཟང་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན། མགོ་བསྐམས་བྱས་ཤི་བ།  ད་དེ་དུས་ལྟས་མཁན་ཟེར་ན།
  da bod la ltas ngan pa mang po cig byung byas/_blon po sna rnam khri thog rje thang lha 'bar zer yas de rgyal byas shi pa/_lcog ro skyes bzang zer yas de yin na/_mgo bskams byas shi ba/__da de dus ltas mkhan zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེ་མོ་བརྒྱབ་མཁན་དང་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལྟས་བལྟ་མཁན། མི་དང་མི་ཕལ་ཆེར་བས་ད་དེ་གྱད་དེ་གང་ག་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་སའི་འོག་ལ་སྦས་པའི་དེའི་རྦད་དེ་ལན་འབོད་རེད་ཟེར།
  da de mo brgyab mkhan dang da de 'dras kyi ltas blta mkhan/_mi dang mi phal cher bas da de gyad de gang ga jo bo shAky mu ni sa'i 'og la sbas pa'i de'i rbad de lan 'bod red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འང་དེ་བཤད་དུས་ཙམ་པ། འདིར་སླར་ཡང་ས་འོག་ནས་སྐྱིད་གྲོང་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད་ཟེར། 
  'ang de bshad dus tsam pa/_'dir slar yang sa 'og nas skyid grong la gdan 'dren zhus pa red zer/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྐྱིད་གྲོང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་དེ་གཞན་གྱི་རྦད་དེ་གཅིག་གི་བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་སོགས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཡིན་ནའི་རྦད་དེ་གཅིག་གི་ཨེ་བཤིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  skyid grong du gdan 'dren zhus/_de nas yang bskyar de gzhan gyi rbad de gcig gi brag dmar mgrin bzang sogs kyi gtsug lag khang yin na'i rbad de gcig gi e bshig yo'o red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འོང་ཕྱིས་སང་ཤི་ཡིན་ནའི་ད་ཐབས་ཤེས་མེད་པར་རྒྱ་ནག་ནས་གདན་དྲངས་པའི་རྒྱའི་ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་དེ་གྱད་དེ་ཨ་ནི་མཆིམས་ཕུའི་རྫའི་གསེབ་ལ་སྦས་བྱས། ཧྭ་ཤང་ཡིན་ནའི་རྒྱ་ནག་ལ་རང་ལོག་བརྒྱབ་ཀ་བཅུག ད་སྐབས་དེར་ཡིན་ན། དེ་ནི་བློན་པོ་སྦ་གསལ་སྣང་ཟེར་ཡས་གཅིག་བུ་མོ་ཤི། དེ་བུ་མོ་དེ་ཤི་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ན་ཨ།
  'ong phyis sang shi yin na'i da thabs shes med par rgya nag nas gdan drangs pa'i rgya'i chos kyi glegs bam de gyad de a ni mchims phu'i rdza'i gseb la sbas byas/_hwa shang yin na'i rgya nag la rang log brgyab ka bcug_da skabs der yin na/_de ni blon po sba gsal snang zer yas gcig bu mo shi/_de bu mo de shi dus tsam pa yin na a/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གཅིག་གི་ཧྭ་ཤང་གཅིག་གདན་འདྲེན་ཞུ་དུས་ཧྭ་ཤང་དེས་བུ་མོ་དེའི་རོའི་ཁ་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་མུ་ཏིག་གཅིག་ལ་ཚལ་དམར་པོ་བྱུགས་བྱས་ཨ་དེ་མཚན་རྟགས་གཅིག་ལ་བཅུག་བྱས་ཡིན་ན། ཨ་ནི་བུ་མོ་དེའི་ཁའི་ནང་ལ་བཅུག་བྱས། འང་དེ་ནི་སའི་འོག་ལ་སྦས་པ་རེད་ཟེར།
  gcig gi hwa shang gcig gdan 'dren zhu dus hwa shang des bu mo de'i ro'i kha la yin na de ni mu tig gcig la tshal dmar po byugs byas a de mtshan rtags gcig la bcug byas yin na/_a ni bu mo de'i kha'i nang la bcug byas/_'ang de ni sa'i 'og la sbas pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འདི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སྐབས་དེར་སྔ་མོའི་བོད་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཡིན་ན་མི་ཤི་སོང་ན་དུར་ཁྲོད་སྟེང་ལ་སྲོལ་དེ་འདྲས་གཅིག་ད་ལྟ་དར་ཡོའོ་མ་རེད། མང་ཆེ་བ་་ཡིན་ན་ས་འོག་ལ་སྦས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  da 'di ga re red zer na/_skabs der snga mo'i bod pa'i lugs srol yin na mi shi song na dur khrod steng la srol de 'dras gcig da lta dar yo'o ma red/_mang che ba yin na sa 'og la sbas kyi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་སྦས་དེ་སྦས་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན་ཕྱིས་སུ་ཡིན་ན་བུ་མོ་འདི་ཨ་གཅིག་གི་སྐྱེ་བ་གསར་པ་གཅིག་ལེན་དུས་ཙམ་པ། ལུང་བསྟན་གཅིག་ཧྭ་ཤང་གི་ལུང་བསྟན་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ལེན་དུས། བལྟ་སྐབས་སོགས་རྦད་དེ་གི་ཨ་བལྟས་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན།
  de sbas de sbas pa'i rjes la yin na phyis su yin na bu mo 'di a gcig gi skye ba gsar pa gcig len dus tsam pa/_lung bstan gcig hwa shang gi lung bstan gcig tu skye ba len dus/_blta skabs sogs rbad de gi a bltas pa'i rjes la yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཁ་ནས་གཅིག་མུ་ཏིག་ཡོད་པ་དང་གཅིག་གི མུ་ཏིག་ཡོད་པའི་གཅིག་གི་ད། མུ་ཏིག་ཡོད་པ་གཅིག་སྐྱེས་དུས་ཙམ་པ་ད་གསལ་སྣང་གི་ནང་མི་ཡིན་ནའི་རེད། ཕ་མ་ཡིན་ནའི་རེད། གང་གས་ཚེ་ཕྱི་མ་ཟེར་ཡས་དེ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཡིན་ན་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་པ་རེད་ཟེར།
  kha nas gcig mu tig yod pa dang gcig gi_mu tig yod pa'i gcig gi da/_mu tig yod pa gcig skyes dus tsam pa da gsal snang gi nang mi yin na'i red/_pha ma yin na'i red/_gang gas tshe phyi ma zer yas de yod pa de ni yin na nges shes skyes pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འང་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་པ་རེད་ཟེར། དེ་བྱས་དེ་ཡིན་དུས་ད་དེ་འདྲས་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་དུས་དེ་ནི་གསལ་སྣང་གིས་ཆོས་དེ་བོད་དུ་གདན་དྲངས་ཡས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ན།
  'ang nges shes skyes pa red zer/_de byas de yin dus da de 'dras la nges shes skyes dus de ni gsal snang gis chos de bod du gdan drangs yas kyi thabs shes gcig byed dus tsam pa yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གཅིག་གི་ཆེད་མངགས་ཡིན་ན་ལྷོ་བལ། ད་དེ་སྤྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་འདིར།
  gcig gi ched mngags yin na lho bal/_da de spyir btang byas pa yin na rgya gar dang bal yul la go dgos kyi yo'o red 'dir/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ལྷོ་བལ་རྦད་་དེ་ཆོས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ག་འགྲོ་དུས་བཙན་པོས་ཡིན་ན་སྔོན་ལ་ཡིན་ན་མང་ཡུལ་གྱི་ཁང་དཔོན་དུ་བརྫངས་ཟེར།
  lho bal rbad de chos gdan 'dren zhu ga 'gro dus btsan pos yin na sngon la yin na mang yul gyi khang dpon du brdzangs zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འདིའི་ལྕགས་དཔར་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཁང་དཔོན་ཟེར་བརྒྱབ་བཞག་ཡི་གེ་དེ་ནོར་ཤག ཁས་དཔོན་ཟེར་དུས་ད་དེ་ལུང་པའི་ཡུལ་དཔོན་འདྲ་པོ་འདྲ་གཅིག་རེད།
  da 'di'i lcags dpar nang la yin na khang dpon zer brgyab bzhag yi ge de nor shag_khas dpon zer dus da de lung pa'i yul dpon 'dra po 'dra gcig red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་མང་ཡུལ་ཟེར་ན། ད་དེང་སང་གི་རྦད་དེ་ཡིན་ན་ཕྱིས་སུ་མངའ་རིས་སྨད་དེང་སང་ཡིན་ན་ད་རྦད་དེ་གཅིག་གི་ཨ་ད་རྫོང་ཁ་དང་། སྐྱེ་རོང་ཟེར་སའི་ལུང་པ་དེའི་གཡས་གཡོན་ལ་རེད། དེ་ཡིན་ན་སྔོན་ཆད་ཡིན་ན་བོད་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་བ་ངེས་པར་དུ་བརྒྱུད་དགོས་་པའི་ལམ་ཞིག་རེད།
  de mang yul zer na/_da deng sang gi rbad de yin na phyis su mnga' ris smad deng sang yin na da rbad de gcig gi a da rdzong kha dang /_skye rong zer sa'i lung pa de'i g.yas g.yon la red/_de yin na sngon chad yin na bod nas bal yul du 'gro dgos byung ba nges par du brgyud dgos pa'i lam zhig red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་འདིའི་ཡིན་ན་ལུང་པ་འདི་ཡི་ཡིན་ན་ཁས་དཔོན་བརྫངས། བརྫངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་ན། གསལ་སྣང་དེ་བལ་ཡུལ་དང་ཐག་ཉེ་པོ། གཅིག་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་ཡིན་ནའི་གཅིག་ཨ། སྟབས་བདེ་པོ་འདྲ་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  a 'di'i yin na lung pa 'di yi yin na khas dpon brdzangs/_brdzangs dgos pa'i rgyu mtshan de yin na/_gsal snang de bal yul dang thag nye po/_gcig sangs rgyas bstan pa gdan 'dren zhu mkhan yin na'i gcig a/_stabs bde po 'dra yo'o red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་སྦ་བཞེད་དུ། གསལ་སྣང་མང་ཡུལ་སོང་བའི་རྗེས་ལ། ཟེར། ད་སྦ་བཞེད་ནང་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། གསལ་སྣང་དེ་མང་ཡུལ་ལ་་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་སང་ཤིས་རྒྱ་ནག་ནས་འཁོར་བར་ཡར་བཤད་འདུག་ཟེར།
  da sba bzhed du/_gsal snang mang yul song ba'i rjes la/_zer/_da sba bzhed nang ga re bshad kyi yo'o red/_gsal snang de mang yul la phyin pa'i rjes la de ni sang shis rgya nag nas 'khor bar yar bshad 'dug zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འང་འདི་ལ་ཡིན་ན་རྒྱལ་བ། དཔའ་བོའི་གཙུག་ལག་འཕྲེང་བ་གི་ལྟ་བ་ཡིན་ནའི་ད་ག་རང་གི་བཞེད་པ་གཅིག་བསྒྱུར་གཅིག་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོའོ་རེད།ཟེར།
  'ang 'di la yin na rgyal ba/_dpa' bo'i gtsug lag 'phreng ba gi lta ba yin na'i da ga rang gi bzhed pa gcig bsgyur gcig ngos 'dzin gnang yo'o red/zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འོང་། དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་ཕྱག་དེབ་འདི་གིའི་ནང་ལ་ཁོང་རང་གིས་དགོངས་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན།
  'ong /_de yin dus tsam pa da rgyal ba lnga pas phyag deb 'di gi'i nang la khong rang gis dgongs pa byas pa yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་གཉིས་ཡིན་ན་ནང་འགལ་འདུག་ཟེར། དེ་ལ་གོང་འོག་འགལ་འདུ་ཡིན་ན་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་འཕྲེང་བ་དང་སྦ་བཞེད་སོགས་ལ་ཡིན་ན། བརྟག་པ་རྒྱུ་ནས་མི་འདུག་ཟེར།
  de gnyis yin na nang 'gal 'dug zer/_de la gong 'og 'gal 'du yin na dpa' bo gtsug lag 'phreng ba dang sba bzhed sogs la yin na/_brtag pa rgyu nas mi 'dug zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡིན་དུས་དོན་དག་ངོ་མ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཧྭ་ཤང་ནི་ཧྭ་ཤང་ཟེར་ཡས་དེ་ག་རེ་རེད།
  de yin dus don dag ngo ma de ga re red zer na/_hwa shang ni hwa shang zer yas de ga re red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱའི་ཆོས་སྟོན་མཁན་གྱི་སློབ་དཔོན་གཅིག་རེད། འང་དེའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན། ཆོས་ཁྲིམས་་བཤིག་པའི་ཡིན་ན་ར་མོ་ཆེ་ལ་ཡོད་པའི་ཧྭ་ཞང་གང་ག་ཡིན་ན། བོད་ནས་མར་ཕྱིར་བསྐྲད་ཟིན་ཚར་པ་རེད།
  rgya'i chos ston mkhan gyi slob dpon gcig red/_'ang de'i skabs la yin na/_chos khrims bshig pa'i yin na ra mo che la yod pa'i hwa zhang gang ga yin na/_bod nas mar phyir bskrad zin tshar pa red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་གསལ་སྣང་གི་བུ་མོ་ལ་བུ་སྐྱེས་དུས་ཧྭ་ཤང་ལུང་བསྟན་མཁན་དེ་སུ་རེད་ཟེར་ན།
  da gsal snang gi bu mo la bu skyes dus hwa shang lung bstan mkhan de su red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སང་ཤིས་རྒྱ་ནག་ནས་ཁྲིད་ཡོང་བའི་ཡིན་ན་ཧྭ་ཤང་གསར་པ་གཅིག་རེད་ཟེར། འདི་འདྲས་གཅིག་གསུངས་ཡོའོ་རེད།
  sang shis rgya nag nas khrid yong ba'i yin na hwa shang gsar pa gcig red zer/_'di 'dras gcig gsungs yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ཨ་ལས་གཤམ་གྱི་དུམ་བུ་དེ་སྔོན་ལ་སྒྲོགས་སྦྱངས་ཞུ་གི་ཡིན།
  da a las gsham gyi dum bu de sngon la sgrogs sbyangs zhu gi yin/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མི་རིང་བར་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ནར་སོན་ཏེ། མེས་རྣམས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གཟིགས་པས་ཆོས་མཛད་པར་དགོངས་པའི་གཏམ་མཛད་པས་སང་ཤིས་སྔར་ཧྭ་ཤང་གིས་ལུང་བསྟན་པའི་དུས་དེར་་གོ་ནས་གླེགས་བམ་རྣམས་རྫ་ཁྲོད་ནས་བླངས་ཏེ། དགེ་བ་བཅུའི་མདོ། རྡོ་གཅོད། ས་ལུ་ལྗང་པ་རྣམས་གཟིགས་སུ་ཕུལ་བས་ལྟ་སྤྱོད་དག་ཅིང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བར་གོ་ནས་དད་དེ། 
  mi ring bar rgyal po sku nar son te/_mes rnams kyi yig tshang gzigs pas chos mdzad par dgongs pa'i gtam mdzad pas sang shis sngar hwa shang gis lung bstan pa'i dus der go nas glegs bam rnams rdza khrod nas blangs te/_dge ba bcu'i mdo/_rdo gcod/_sa lu ljang pa rnams gzigs su phul bas lta spyod dag cing zung du 'brel bar go nas dad de/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱ་མེ་མགོ་དང་ཁ་ཆེ་ཨ་ནནྟས་སྐད་འགྱུར་བྱས་པས་མ་ཞང་སོགས་ཀྱིས་བཀག ཆོས་བློན་རྣམས་ཀྱིས་སང་ཤི་སྟོད་དུ་བརྫངས། གསལ་སྣང་གི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དང་། ན་ལེནྡྲར་མཆོད་པ་བྱས། མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་ཏེ་མང་ཡུལ་དུ་སྤྱན་དྲངས།
  rgya me mgo dang kha che a nan+t+sa skad 'gyur byas pas ma zhang sogs kyis bkag_chos blon rnams kyissng shi stod du brdzangs/_gsal snang gi byang chub chen po dang /_na len+d+rr mchod pa byas/_mkhan po rin po che dang mjal te mang yul du spyan drangs/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གསལ་སྣང་གིས་བཙད་པའི་དྲུང་དུ་འོངས་ནས་མཁན་པོའི་གསུང་དང་རྒྱུ་མཚན་རྒྱལ་པོར་གསོལ། མ་ཞང་གི་ཆད་པ་བྱུང་དོགས་ནས་གསལ་སྣང་ཡིབས་སུ་བཅུག བཙད་པོས་ལྐོག་ཏུ་འགོས་རྒན་སོགས་ཆོས་བློན་རྣམས་དང་བཀའ་བགྲོས་ནས། མོ་རྩིས་པ་སོགས་ལུང་བསྟན་མཁན་པོ་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་བྱིན་ཏེ།
  gsal snang gis btsad pa'i drung du 'ongs nas mkhan po'igsung dang rgyu mtshan rgyal por gsol/_ma zhang gi chad pa byung dogs nas gsal snang yibs su bcug_btsad pos lkog tu 'gos rgan sogs chos blon rnams dang bka' bgros nas/_mo rtsis pa sogs lung bstan mkhan po rnams la bya dga' byin te/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ལུང་བསྟན་མཁན་པོ་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་བྱིན་ཏེ། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་སྲིད་དང་བཅས་པ་ལ་ཆགས་ཆེན་པོ་བདོག་པས། དེའི་རིམ་གྲོར་བློན་པོ་ཆེ་བ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་ལ་དུར་དུ་འཇུག་དགོས་པར་བསྒྲག་ཏུ་བཅུག་སྟེ། 
  lung bstan mkhan po rnams la bya dga' byin te/_rgyal po rgyal srid dang bcas pa la chags chen po bdog pas/_de'i rim gror blon po che ba zla ba gsum gyi bar la dur du 'jug dgos par bsgrag tu bcug ste/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འགོས་ཀྱི་རྐང་པ་བྱ་རྒོད་ཀྱི་ལྷམ་གོན་པ་སོགས་ཐབས་འཕྲུལ་དུ་མས་མ་ཞང་དང་ལྡན་ཅིག་པར་དུར་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཕྱིར་བྲོས་པས་མ་ཞང་གིས་བསྙབས་ཀྱང་རྒོད་སྤུ་སྙིམ་པ་གང་ལས་མ་བྱུང། དེ་མ་ཐག་དོང་ཁ་བཅད་དེ། རྗེ་བློན་ཀུན་ཆོས་བྱེད་པའི་ཆད་སོ་བྱས། ཆོས་བྱེད་པའི་ཆད་སོ་བྱས།
  'gos kyi rkang pa bya rgod kyi lham gon pa sogs thabs 'phrul du mas ma zhang dang ldan cig par dur nang du phyin nas phyir bros pas ma zhang gis bsnyabs kyang rgod spu snyim pa gang las ma byung/_de ma thag dong kha bcad de/_rje blon kun chos byed pa'i chad so byas/_chos byed pa'i chad so byas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དུམ་བུ་འདིའི་ནང་དོན་དེ་ཁྲི་སྲོང་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ཁྲི་སྲོང་ལྡིའུ་བཙན་དགུང་ལོ་སོན་པའི་རྗེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བོད་ལ་གདན་དྲངས་ཡས་དེ། དེའི་གོ་རིམ་དེ་དང་ཐོག་མའི་གོ་རིམ་དེ་བཤད་ཡོའོ་རེད།
  da dum bu 'di'i nang don de khri srong ga re bshad kyi yo'o red zer na/_khri srong ldi'u btsan dgung lo son pa'i rjes la sangs rgyas kyi bstan pa bod la gdan drangs yas de/_de'i go rim de dang thog ma'i go rim de bshad yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འདི་དང་པོ་ཐོག་མའི་གོ་རིམ་དེ་ག་རེ་ཟེར་ན། ཁྲི་སྲོང་ལྡིའུ་བཙན་སྐུ་ན་སོན་དུས་ཁོང་རང་མེས་པའི་ཡིག་ཚགས་རྣམས་གཟིགས་དུས་ཙམ་པ་ད་འོང་། གཅིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་གཅིག་བྱེད་དགོས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཅིག་བྱུང་། 
  da 'di dang po thog ma'i go rim de ga re zer na/_khri srong ldi'u btsan sku na son dus khong rang mes pa'i yig tshags rnams gzigs dus tsam pa da 'ong /_gcig sangs rgyas kyi chos gcig byed dgos da de 'dras kyi dgongs pa gcig byung /_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྔ་མོ་ཡིན་ན་སང་ཤིས་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གི་གཅིག་གི་རྦད་དེ་ཧྭ་ཞང་གི་ལུང་བསྟན་པ་ནང་བཞིན་ཡིན་ན་ཨ། ཨ་གཅིག་གི་ཡིན་ན་སང་ཤིས་ཡིན་ནའི་ད་སྔ་མོ་ཧྭ་ཤང་གི་ལུང་བསྟན་པ་དེ་ཚོ་དུས་ལ་སླེབས་བཞག་དགོངས་ནས་ཡིན་ན། མཆིམས་ཕུའི་རྫའི་གསེབ་ལ་སྦས་པའི་གླེགས་བམ་རྣམས་རྫ་ཁྲོད་ནས་ཚུར་བླངས་ཏེ།
  snga mo yin na sang shis yin na rgya nag gi gcig gi rbad de hwa zhang gi lung bstan pa nang bzhin yin na a/_a gcig gi yin na sang shis yin na'i da snga mo hwa shang gi lung bstan pa de tsho dus la slebs bzhag dgongs nas yin na/_mchims phu'i rdza'i gseb la sbas pa'i glegs bam rnams rdza khrod nas tshur blangs te/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེའི་ནང་ནས་དགེ་བ་བཅུའི་མདོ། རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ། ས་ལུ་ལྗང་པ་རྣམས་ཡིན་ན་བཙན་པོ་ལ་ཕུལ་ནས་གཟིགས་སུ་བཅུག དེ་བྱེད་དུས་བཙན་པོས། ཨ་གཞུང་དེ་རྣམས་གཟིགས་དུས་དེར་དད་པ་སྐྱེས་ནས་ཡིན་ན།
  de'i nang nas dge ba bcu'i mdo/_rdo rje gcod pa/_sa lu ljang pa rnams yin na btsan po la phul nas gzigs su bcug_de byed dusbtsn pos/_a gzhung de rnams gzigs dus der dad pa skyes nas yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱ་མེ་མགོ་དང་ཁ་ཆེ་ཨ་ནནྟས་ཟེར་ཡས་སོགས་པ་སྐད་འགྱུར་བྱས་བྱས་ཡིན་ན། ཨ་ཆོས་གཞུང་མང་པོ་བོད་ལ་བསྒྱུར་རྩིས་གནང་པ་རེད་ཟེར།
  rgya me mgo dang kha che a nan+tasa zer yas sogs pa skad 'gyur byas byas yin na/_a chos gzhung mang po bod la bsgyur rtsis gnang pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བསྒྱུར་རྩིས་བྱས་པ་དའི་བར་ཆད་བྱུང་བྱས་མ་ཞང་བློན་པོ་མ་ཞང་གིས་བཀག་པ་རེད། འང་བཀག་དུས་ཙམ་ཡིན་ན། ད་ཆོས་བློན་རྣམས་ཀྱི་ཡིན་ནའི་ད་འདི་ཆོས་ཀྱི་ཨ་གདན་ཞུ་མཁན་ཙམ་ལ་གདན་པ་པོ་གཙོ་བོ་སང་ཤིས་མཆོག་ལ་ཡིན་ནའི་ཉེས་པ་འཕོག་གིས་དོགས་པས། སང་ཤིས་ཡིན་ནའི་སྟོད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡར་བརྫངས།
  bsgyur rtsis byas pa da'i bar chad byung byas ma zhang blon po ma zhang gis bkag pa red/_'ang bkag dus tsam yin na/_da chos blon rnams kyi yin na'i da 'di chos kyi a gdan zhu mkhan tsam la gdan pa po gtso bo sang shis mchog la yin na'i nyes pa 'phog gis dogs pas/_sang shis yin na'i stod kyi phyogs la yar brdzangs/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གསལ་སྣང་གིས་རྦད་དེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དང་། ན་ལེནྡྲར་རྦད་དེ་འོང་། སང་ཤི་ཡིན་ནའི་སྟོད་ལ་བརྫངས། གསལ་སྣང་ཡིན་ནའི་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས། ཨ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ། བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན། འོང་ན་ལེནྡྲར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཆེན་པོར་ད་གཅིག་གི་ད་རྩ་ཆེན་གནས་ལ་མཆོད་པ་བྱས། མཆོད་པ་བྱས་པ།
  gsal snang gis rbad de byang chub chen po dang /_na len+drr rbad de 'ong /_sang shi yin na'i stod la brdzangs/_gsal snang yin na'i rgya gar yul du phyin nas/_a byang chub chen po/_byang chub mchod rten/_'ong na len+drr sangs rgyas kyi gnas chen por da gcig gi da rtsa chen gnas la mchod pa byas/_mchod pa byas pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ། མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ་ནས་ཡིན་ན་མང་ཡུལ་དུ་སྤྱན་དྲངས། འདིར་མཁན་པོ་ད་གཅིག་གི་དངོས་སུ་ཡིན་ན་ད་གཙོ་བོ་སློབ་དཔོན་བོ་དྷི་་ས་ཏོ་ལ་ཞུ། དེ་འདྲས་གཅིག་ལ་གོ་གི་ཡོད་པ་འདྲ།
  a/_mkhan po rin po che dang mjal nas yin na mang yul du spyan drangs/_'dir mkhan po da gcig gi dngos su yin na da gtso bo slob dpon bo d+hi sa to la zhu/_de 'dras gcig la go gi yod pa 'dra/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་དེ་གདན་ཞུས་བྱས་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་ནས་མང་ཡུལ་དུ་སྤྱན་དྲངས་པ།  ཨ་དེ་ནས་བཙན་པོས། གསལ་སྣང་གིས་བཙན་པོའི་དྲུང་དུ་ཡོང་ནས། ཨ་མཁན་པོ་བོ་དྷི་ས་ཏོཨོ་རྦད་དེ་གསུང་དང་གཅིག་གིས་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་རྒྱལ་པོར་གསོལ་ནས། གཅིག་གི་ཨ་ཆོས་ཀྱི་ད་གཅིག་གི་ཆོས་ཀྱི་འོང་ཆོས་ཀྱི་མཛད་པ་མཛད་པ་ཡིན་ན།
  a de gdan zhus byas yin na rgya gar nas mang yul du spyan drangs pa/__a de nas btsan pos/_gsal snang gis btsan po'i drung du yong nas/_a mkhan po bo d+hi sa too rbad de gsung dang gcig gis rgyu mtshan rnams rgyal por gsol nas/_gcig gi a chos kyi da gcig gi chos kyi 'ong chos kyi mdzad pa mdzad pa yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གཅིག་གི་བོད་སྤྱིར་རེད། ཨ་བོད་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐོག་ག་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད། དེ་སྙན་དུ་གསོལ་དུས་ད་བཙན་པོ་པས་དེ་ལ་མ་ཞང་གི་ཡང་། ཆད་པ་ཡོང་གི་དོགས་ནས་ཡིན་ན་གསལ་སྣང་ཡིན་ནའི་ཡིབས་སུ་བཅུག་པ། བཙན་པོ་ལྐོག་ཏུ་ཡིན་ན་གཅིག་གི་ཆོས་བློན་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་གྱི་བློན་པོ་འགོས་རྒན་ཁྲི་བཟང་ཡབ་ལྷ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ། དེ་འདྲས་ཆོས་བློན་རྣམས་ལ་ཡིན་ན།
  gcig gi bod spyir red/_a bod spyi la phan thog ga re yong gi yod med/_de snyan du gsol dus da btsan po pas de la ma zhang gi yang /_chad pa yong gi dogs nas yin na gsal snang yin na'i yibs su bcug pa/_btsan po lkog tu yin na gcig gi chos blon chos la dad pa yod mkhan gyi blon po 'gos rgan khri bzang yab lha zer mkhan de la/_de 'dras chos blon rnams la yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བཀའ་བགྲོས་གནང་ནས་གཅིག་མོ་རྩིས་པ་དང་མོ་རྒྱག་མཁན་དང་རྩིས་པ་མང་པོ་གཅིག་ལ་ད་ལྟས་བལྟས་མཁན་མང་པོ་གཅིག་ལ་རྔན་པ་གནང་ནས་ཡིན་ན། རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་ཡིན་ན། ད་གཅིག་གི་བར་ཆད་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོང་ང་ད་དེ་རིམ་འགྲོ་བྱས་པ་ཡིན་ན།
  bka' bgros gnang nas gcig mo rtsis pa dang mo rgyag mkhan dang rtsis pa mang po gcig la da ltas bltas mkhan mang po gcig la rngan pa gnang nas yin na/_rgyal po'irgyl srid la yin na/_da gcig gi bar chad chen po gcig yong nga da de rim 'gro byas pa yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་བློན་པོ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡིན་ན་གསོན་པོའི་དུར་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱིས་ཟེར། ད་འདི་གཙོ་བོ་དེ་ཇུས་དེ་བཏིངས་བྱས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།ཟེར་ན།
  yin gcig min gcig blon po chen po gcig yin na gson po'i dur la 'gro dgos kyis zer/_da 'di gtso bo de jus de btings byas ga re byed dgos kyi yo'o red/zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཆོས་ལ་བཀའ་འགོག་བྱེད་མཁན་མ་ཞང་གྲོང་པ་སྐྱེས་དེ་ཡིན་ན་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་ཆོས་བློན་འགོས་རང་གི་གཅིག་གི་ལྷམ་དང་གོས་པ་སོགས་ལ་ཡིན་ན། རྦད་དེ་ཐབས་དང་འཕྲུལ་མང་པོས་ཡིན་ན་གཅིག་གི་རྐང་པ་ལ་བྱ་རྒོད་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་སྒྲོ་ཡོད་པ་མང་པོ་གྱོན་བྱས་མ་ཞང་གྲོང་པ་སྐྱེས་དང་མཉམ་པོ་གསོན་པོ་དུར་ཁང་ནང་ལ་ཨ། དང་ཐོག་ཨ། འགྲོ་ཁ་བྱས། ཕྱིན་ཚར་ནས་ཡིན་ན་དེ་ནི།
  chos la bka' 'gog byed mkhan ma zhang grong pa skyes de yin na med pa bzo thabs kyi thabs shes gcig red/_de yin dus tsam pa da chos blon 'gos rang gi gcig gi lham dang gos pa sogs la yin na/_rbad de thabs dang 'phrul mang pos yin na gcig gi rkang pa la bya rgod de 'dras gcig gi sgro yod pa mang po gyon byas ma zhang grong pa skyes dang mnyam po gson po dur khang nang la a/_dang thog a/_'gro kha byas/_phyin tshar nas yin na de ni/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་འགོས་ཀྱིས་དུར་ཁང་ནང་ནས་བྲོས་ཐབས། དེ་རྦད་དེ་མ་ཞང་གྲོང་པ་དེས་འགོས་ཟིན་དགོས་བསམས་ཀྱང་། ལག་པ་དེ་ནི་བྱ་སྒྲོ་ཐེབས་བྱས། ཨ་མ་ཞང་གྲོང་པ་སྐྱེས་དེ་ཡིན་ན་ཐབས་དེ་འདྲས་གཅིག་བདེ་སྤྱད་བྱས་ཡིན་ན། ཨ་གསོན་པོར་དུར་ཁང་དུ་བཅུག་ནས་ཨ། ཨ་གཅིག་གི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཡས་ཀྱི་འགོག་རྐྱེན་དེ། འགོག་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་དེ་མེད་པར་བཟོས་པས་དེ་ནི་རྒྱལ་བློན་ཀུན་ཆོས་བྱེད་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་མགོ་འཚུགས་པ་རེད་ཟེར། 
  a 'gos kyis dur khang nang nas bros thabs/_de rbad de ma zhang grong pa des 'gos zin dgos bsams kyang /_lag pa de ni bya sgro thebs byas/_a ma zhang grong pa skyes de yin na thabs de 'dras gcig bde spyad byas yin na/_a gson por dur khang du bcug nas a/_a gcig gi sangs rgyas bstan pa bod la gdan 'dren yas kyi 'gog rkyen de/_'gog rkyen che shos de med par bzos pas de ni rgyal blon kun chos byed yas kyi de 'dras kyi mgo 'tshugs pa red zer/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་འདྲས་དུམ་བུ་གཅིག་རེད།
  'di 'dras dum bu gcig red/