Skip to main content Skip to search
25 Aug 2018
5 min 23 sec
Video Overview
Creators: 
Dawa Tshering, Tseten Tshering

Tandin from Bongo Gewog (county) in Chukha district, narrates a story of a father who had seven sisters. The story speaks on how one should respect one's parents' decisions in order to achieve success. In the story the poor father offers any of his daughters in marriage to a big python. He first gives preference to his eldest daughters yet they go against his offer and decide to marry other animals. The youngest daughter listens to her father and marries the python. Surprisingly the python turned into a Western King and the youngest daughter had a wonderful life which made her sisters jealous and filled with regret.

 

༉  ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ སྦོང་སྒོར་རྒེད་འོག་ སྐྱུང་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་རྟ་མགྲིན་གྱིས་ ཨཔ་གཅིག་ལུ་བུམོ་སྤུན་བདུན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་སྲུང་གཏང་ནི་འདུག སྲུང་འདི་ རང་གི་མི་ཚེ་མཐར་འཁྱོལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཕམ་གིས་ཐག་ཆོད་མི་ལུ་དགའ་བ་བསྐྱེད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས། སྲུང་འདི་ནང་ལུ་ ཨ་པ་གིས་ བུམོ་ཚུ་ལུ་སྦུལམོ་ཆེན་དང་ཅིག་ཁར་གཉེན་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ནུག ཁོ་གིས་ བུམོ་སྦོམ་ཤོས་ལུ་ གདམ་ཁ་བྱིནམ་ད་ ཁོང་ཚུ་གིས་མ་ཉན་པར་ སེམས་ཅན་སོ་སོ་དང་ཅིག་ཁར་གཉེན་རྐྱབ་ནུག དེ་ལས་ བུམོ་ཆུང་ཤོས་འདི་གིས་ ཨ་པ་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ སྦུལམོ་ཆེན་དང་མཉམ་ཅིག་གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ སྦུལམོ་ཆེན་འདི་ ཧ་ལས་སི་སི་འབད་ ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལཔོ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ མོ་མི་ཚེ་གཅིག་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོད་ནུག དེ་ལས་ སྦུལམོ་ཆེན་དང་ཅིག་ཁར་གཉེན་རྐྱབ་མ་བཏུབ་མི་ཨ་ཞེམོ་ཚུ་ ཤུལ་ལས་མོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་མིག་ཏོ་ཚ་ ཕྲག་དོག་བསྐྱེད་ བློ་འགྱོད་སྦོམ་སྦེ་བསྐྱེད་དགོཔ་བྱུང་ནུག

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྟ་མགྲིན Tandin
  དང་ཕུ་དུང་ཕུག་ཅིག་མས་ སྟེ་འ་ནི་དང་ཕུ་དང་ཕུ་ ཨཔ་གཅིག་ཨམ་གཅིག་ཡོདཔ་མས་ གཡུ་ཚན་གཅིག་ནང་ལུ་ སྟེ་ཨམ་འདི་ཨཔ་འདི་དང་ཨམ་འདི་གིས་ ཨཔ་འདི་དང་ཨམ་འདི་ལུ་བུམ་སྤུན་བདུན་ཡོདཔ་མས་ ད་བུམ་སྤུན་བདུན་འདི་ ད་དང་ཕུ་བསྐལཔ་ས་ཁར་ཆགས་ བསྐལཔ་ས་ཁར་ཆགས་འབདཝ་ད་ ད་བུམ་སྤུན་བདུན་ཨཔ་འདི་དང་ཨམ་འདི་གིས་ བུམ་སྤུན་བདུན་འཐོན་འཐོནམ་མས།
  A long time ago, there lived a family with seven daughters. When the civilization emerged on earth,
 • རྟ་མགྲིན Tandin
  ཨཔ་འདི་དང་ཨམ་འདི་ལུ་ ད་བུམ་སྤུན་བདུན་འཐོན་ ད་བུམ་འདི་གིས་ བལྟ་ཀོ་བུ་གཞི་ཚུ་ལུ་བཞེས་སྒོ་འབྱིན་པའི་ཅ་ལ་ཅིག་མེད་པ་ སྟེ་ཨཔ་འདི་ཨ་ནི་ཁམ་ཅིག་བཏོག་པར་སོང་སོང་མས་ ཁམ་བཏོག་པར་སོང་ ཨཔ་འདི་སྟེ་ཁམ་འདི་ ཁམ་མེད་པར་ཨཔ་སྟེ་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་སོང་ནུག་ ཨཔ་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་འབད་སྡོདཔ་ད་ སྟེ་དེ་ལས་སྟེ་ཨམ་འདི་ སླབ་ནུག་དབེ་སྟེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་བཞེས་སྒོ་ སྤྲོད་ཨཔ་ཁྱོད་སླབ་ནུག་ དེ་ལས་དང་ཕུ་འ་ནེམ་ ཁམ་འདི་འ་ནི་བང་ཅུང་ནང་འབད་སྤྲོད་དགོ་ཡོདཔ་མས་པ་ཚར་གྱི་བང་ཅུང་ཐག་འབད་
  the parents had nothing to fed their children and decided to collect palms. The father went to forest and got some fruits. When he returned, his wife told him to provide meals to their children. Then he puts some palms in the plates and gave
 • རྟ་མགྲིན Tandin
  ད་ཚར་གྱི་བང་ཅུང་ནང་ལུ་ བང་ཅུང་གང་གང་སྤྲོད་སྤྲོདཔ་མས་ སྟེ་ད་གོ་དང་པ་རང་བུམ་སྦོམ་པ་སྤྲོད་སྤྲོདཔ་མས་ཁམ་འདི་ བུམ་སྦོམ་པ་སྤྲོད་ འོ་ད་འབདན་ཁྱོད་སྦུལ་གྱི་མནའམ་མར་སོང་སྨ་རེ་སླབ་ ཁམ་འདི་བང་ཅུང་གང་སྤྲོད་སྤྲོདཔ་མས་ ང་སྦུལ་གྱི་མནའ་མར་སོང་བ་འདི་ ང་འ་མར་ཁྱི་གཅིག་གིས་མནའ་མར་ཡར་སོང་བ་སླབ་བུམ་འདི་ ཡར་སོང་ནུག།
  first to the elder daughter, saying that she must marry a snake. The daughter denied it, saying, "It would be better for me to go as a fox's wife than a snake's."
 • རྟ་མགྲིན Tandin
  ཁམ་འདི་ཧེམ་ཅུང་ནང་དེག་འབག་སྦེ་ ད་རུང་སླབ་ནུག་ ད་རུང་རང་གཅིག་གི་ལག་པར་སྤྲོད་སྤྲོདཔ་མས་ ད་རུང་རང་གཅིག་ལུ་ ཁམ་བང་ཅུང་གང་སྤྲོད་སྤྲོདཔ་མས་སྤྲོད་པ་ ད་ད་རེས་ཡང་ཁྱོད་སྦུལ་གྱི་མནའ་མར་སོང་ སྨ་རེ་ཕར་བྱག་ནང་སྦུལ་གྱི་མནའ་མར་སླབ་ ང་མར་སྦུལ་མནའ་མར་སོང་བ་འདི་ ང་མར་ཁྱི་ ང་མར་སེམས་ཅན་པགས་ཀོ་གནག་པའི་མནའ་མར་ཡར་སོང་བ་སླབ་ནུག་ སྟེ་སེམས་ཅན་པགས་ཀོ་གནགཔོ་འདི་གི་མནགའ་མར་ཡར་སོང་ནུག་བུམ་འདི་
  The father with the palms in his pocket went to the second eldest and told her to go to the snake, but she denied it as well, saying, "It would be better for me to go to the bear than the snake."
 • རྟ་མགྲིན Tandin
  སྟེ་དེ་ལས་ད་རུང་ཡང་ ད་རུང་གཅིག་ལུ་སྤྲོད་སྤྲོདཔ་མས་ ད་རུང་གཅིག་ལུ་སྤྲོད་ ད་རུང་གཅིག་ལུ་ཁམ་བང་ཅུང་གང་དེག་འབད་སྤྲོད་སྤྲོདཔ་མས་ ད་ཁྱོད་སྦུལ་གྱི་མནའ་མར་ སོང་སྨ་རེ་སླབ་ནུག་ ང་འམ་མའི་མནའ་མར་ཡར་སོང་བ་ཟེར་ནུག་ ཡར་སོང་ནུག་ བུམ་འདི་ཡང་འ་མནའ་མར་ བུམ་སྤུན་བདུན་བུ་ འ་མའི་མནའ་མར་སོང་ ད་རུང་ཡང་སླབ་ནུག་ དབེ་ད་རེས་བུམ་ཚུ་གཅིག་གི་ཡང་ སོང་མ་བཏུབ་ སྟེ་ད་རུང་ཡང་སྦུལ་འདི་ཕར་ན་ཧ་ཐག་ཆད་སྡོད་འོང་ སྦུལ་འདི་ཕར་ལམ་ཁར་ཡོད་པ་ཡང་སླབ་ནུག།
  Again, father offer the palms to one of his daughers but she denied, saying, "It would be better for me to go to the fox than the snake."
 • རྟ་མགྲིན Tandin
  མནའམ་ལེན་པར་འོང་ཡི་བ་ཡང་སླབ་ནུག་ སྟེ་པུ་ལས་རང་སོང་མ་བཏུབ་པས་བུམ་ཅིགཔ་འདི་གིས་ སྟེ་པུ་ལས་རང་སོང་མ་བཏུབ་པ་ ད་རུང་ཡང་ ཁྱོད་སྦུལ་གྱི་མནའ་མར་སོང་སྨ་རེ་སླབ་ ད་རུང་འ་ནི་ཁམ་བང་ཅུང་གང་འདི་བཀལ་བཏང་ད་ནུག། སྟེ་འདི་ཡང་ ང་འདི་ལེ་ཀོ་གི་མནའ་མར་ཡར་སོང་བ་སླབ་ སྟེ་འ་ནི་ཁམ་བང་ཅུང་གངམ་འདི་འབག་ ལེ་ཀོ་གི་མནའམ་འབད་ཡར་སོང་ནུག་མོ་ཡང་། སྟེ་མོ་ཡང་འཁྱིད་ཡར་སོང་ནུག་ དེ་ལས་མཐའ་འཇུག་ཁར་རང་ འ་ནི་བུམ་ཆུང་ཤོས་འདི་གུ་ལྷོད་ལྷོདཔ་མས།
  Father went to yet another daugher and asked her to go to snake as his wife but she also denied and she went to leyko.
 • རྟ་མགྲིན Tandin
  བུམ་ཆུང་ཤོས་འདི་གཟེད་མས་ཁམ་འདི་ཧེམ་ཅུང་ནང་ བུམ་ཆུང་ཤོས་འདི་གཟེད་དེ་ ཁམ་འདི་བུམ་ཆུང་ཤོས་འདི་ལུ་སྤྲོད་དེ་ ཁམ་བང་ཅུང་གངམ་འདི་བུམ་ཆུང་ཤོས་འདི་གིས་ལག་པར་ཤེད་དེ་ བུམ་ཆུང་ཤོས་འདི་གིས་ལག་པར་བཀལ་བཏང་བཏངམ་མས་ བཀལ་ཏེ་ བུམ་ཆུང་ཤོས་འདི་གིས་ཁམ་འདི་བཏོག་ཟ་ཡི་རང་ རྔུ་ཡི་རང་ཡར་སོང་ནུག་ ཨའི་དང་ཨ་པ་ང་སྦུལ་གྱི་མནའ་མར་མཏང་ ད་རི་ལས་ང་སྦུལ་གྱིས་ཟ་ད་སླབ་ཡར་དུ་ཡར་ སོང་ཚེ་སྦུལ་མར་ལམ་ཁར་ལུ་ མར་ལམ་ཁ་ལུ་ལམ་གང་འབད་སྡོད་འདུག་སླབ་མས་ལོ་ འདྲོག་ར་སི་སི་འབད་
  Lastly, father went to the youngest daugher told her to go be the snake's wife and she agreed, and went away crying with the palms in her hand.
 • རྟ་མགྲིན Tandin
  མིག་ཏོ་ཡང་ཁི་རིག་ཁི་རིག་བཏང་བལྟ་མས་སླབ་མས་ལོ་ དབེ་ད་མིག་ཡང་ཁི་རིག་ཁི་རིག་བལྟ་མས་ ད་རེས་ང་སྦུལ་གྱི་ཟ་ར་ཟ་ནི་མས་ དབེ་ཨ་པ་ཟེར་ང་སྦུལ་གྱིས་ཟ་དོ་ སླབ་སླབ་མས་ བུམ་འདི་གིས་ སྟེ་བུམ་འདི་མོ་སྦུལ་གྱི་ཟ་དོ་སླབ་སྟེ་ མར་ལས་ཡར་བལྟ་ཡར་ལོག་འཇུག་འཇུག་མས་ སྟེ་ཨ་པ་ཡར་འོང་མ་སྟེ་བས་ ལྟས་ཐ་གིས་བརྡུངས་ ད་མོ་སྦེལ་གྱི་ཟ་དོ་སླབ་ཡར་བལྟ་འཇུག་འ་ནེམ་ཅིག་གི་བར་ན་རང་ དེ་ལས་སྦུལ་འདི་སོགཔ་ཕར་བཤུབ་འབད་ཚེ་ལས་སྟེ་ རོགས་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལཔོ་ཨིན་མས་སྟེ་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོའི་མནའམ་འབད་བུམ་འདི་ཡར་སོང་ནུག།
  When she reached the abode, the snake was waiting for her with his eyes blinking furiously. She screamed and shouted, "Father, father, the snake is eating me''. The snake shed his skin and appeared in another form: as a king from the south.
 • རྟ་མགྲིན Tandin
  སྟེ་བུམ་འདི་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོའི་མནའམ་འབད་སོང་སྟེ་ བུམ་འདི་ལྷོ་ཕྱོག་རྒྱལ་པོའི་མནའམ་འབད་སོང་འདི་སྡོད་སྡོདཔ་མས་བུམ་འདི་ སྟེ་དེ་ལས་ཕར་ལས་ཚུར་བུམ་འདི་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོའི་མནའམ་མས་སླབ་མས་སླབ་སྟེ་ འདི་ཁར་གྱི་ཁོང་སེམས་ཅན་དང་འ་མའི་མནའམ་ལེ་ཀོ་གི་མནའམ་འདི་ཚུ་པུ་ར་དེ་དང་འདུད་ཀྱི་ཟ་འབད་རྩིགཔ་ཟ་ ད་རོགས་ཕར་རྒྱལ་པོའི་མནའམ་མར་ཡར་སོང་ནུག་ སླབ་སྟེ་ ད་ང་བཅས་ང་བཅས་ག་དེ་འབད་ནི་ཟེརཝ་སླབ་སྟེ་ རྒྱལཔོ་རོགས་རྒྱལ་པོའི་མནའམ་ཨིན་མས་གོ་སླབ་སྟེ་ ད་སུ་རུས་འཐིང་ནུག་ ཁྱིམ་ཐོག་ལྔམ་འདི་གིས་ གུ་ལུ་སུ་རུ་ཅིག་འཐིང་གྱལ་འགོར་སུ་རུ་ཅིག་འཐིང་བུམ་འདི་ཚུ་ཕུས་སོང་ནི་འབད་པུ་ར་ར་སུ་རུ་འཐིང་བཞག་བཞགཔ་མས་ ད་སུ་རུ་འཐིང་བཞག་ད་འ་ནི་སུ་རུ་ པུ་ར་ར་རོགས་རྒྱལ་པོའི་མནའམ་འདི་ཕར་ལས་ལོགས་སྟེ་ རྟ་ཅ་མི་ཅ་འབད་མོ་ར་རྟ་གུ་འཆིབས་ ད་རོགས་རྒྱལཔོ་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལཔོ་རྟ་གུ་གཞོན་འཁྱིད་འོང་འོང་མས་ ཨའི་དང་ཨཔ་སྡོད་སར་ ད་ལས་སུ་རུ་ཁོང་ཆ་ཁྱབས་པུ་ར་ར་འཐིང་སུ་རུ་ནང་ཕུར་བརྐྱབ་པ་སྟེ་པུ་ར་ཤི་འཇུག་བསྡུག་འབད་མོ་ར་ཕུད་དོ་ཅིག་ལུདཔ་ཨིན་ལོ་འ་ནེམ་ཅིག་ཨིན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ ངེད་སྲུང་འདི།
  The wives of the fox, bear, and leyko were regretful, saying, now what shall we do, after all she is Queen. They all collected dry bushes and arranged them on the ground. When the younger daughter and the king visited their parent's house for their marriage celebration, the regretful girls jumped from the roof of the house and all died on the spot. Only this much. Thank You.