Skip to main content Skip to search
04 Nov 2014
9 min 34 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

Dorjé from Gartsé village in Repgong tells the story of two men who bet on the faithfulness of their wives.

བརྙན་ཐུང་འདིར་སྐྱེས་པ་གཉིས་ཀྱིས་རང་གི་ཆུང་མ་དེ་ལྷག་བསམ་དཀར་མིན་ལ་རྒྱལ་འཇོག་བྱས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་བརྗོད་ཡོད། 

བརྙན་འདིར་སྐྱེས་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་བརྡ་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་པའི་བར་ལ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཇིག་རྟེན་ན་རང་གི་སྐྱེས་པ་གཅིག་པུ་ལ་ལྷག་བསམ་དཀར་བའི་བུད་མེད་ཞིག་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་ཟེར་ནས། གཅིག་གིས་ངའི་ཆུང་མ་ནི་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཟེར། དེ་ནས་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་སོགས་རྒྱན་ལ་བཞག་ནས་ཁོའི་ཆུང་མ་དེ་འདྲ་ཡིན་མིན་ལ་བལྟས། སྐྱེས་པ་དེས་ཐབས་བཀོད་སྣ་ཚོགས་ཞིག་འཐེན་པས། ཁོ་རང་ཕམ་ནས་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་དོ་ཅོག་བྱིན་པ་ཡིན། རྗེས་ནས་ཁོའི་ཆུང་མའི་ཁོ་རང་བཙལ་ཚུལ་དང་རྙེད་རྗེས་ཕྱིར་འོང་ནས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་རོལ་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད།

本段讲述了两个男人想看看自己的妻子是否忠诚,因而打赌,输了的那位答应把所有的财产给另一位的故事。

这段视频讲了两个男人在聊天中说世上没有一个女人对自己的男人忠于一辈子,其中一位说我的妻子正是。为了试探他的妻子他们用自己所有的财产来打赌,另外一个人用尽办法证明了他的妻子的不忠。当他输了所有的财产之后去流浪,到另外地方去当了马夫,最后妻子找到后他们又过上美满的生活。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0