Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
3 min 30 sec
Video Overview
Creators: 
Sherig Dentshog

This Boedra song can be heard in Western Bhutan. It describes a man from the Indian plain called Wangchuk who wanted to visit Tibet, a place filled with religious sites. The song also recounts the story of Nangsa Woebum, a girl who desired to follow a religious life. The singer learned the lyrics and tune from Nimchu Pem who was serving as a dancer at Trongsa Dzong.

གླུུ་གཞས་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་མ་ཤེས་པའི་གླུ་གཞས་འདི་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ཨིནམ་སྦེ་བསམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། གླུ་གཞས་འདི་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུགས་ལུ་འཐེནམ་ཨིན། གླུ་གཞས་འདི་གི་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ཕོ་སྐྱེས་གཅིག་གི་ དབང་ཕྱུག་འབོ་ཞིནམ་ལས་ རྩ་ཆེ་བའི་ས་གནས་ བོད་ལུ་འགྱོ་ནི་ཟེར་བའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ གླུ་གཞས་འདིགི་ དམ་པའི་ཆོས་གྲུབ་ནིའི་འདོད་པ་ཡོད་མི་ སྣང་ས་འོས་བུམོ་གྱི་སྐོར་ལས་ཡང་ ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་འཐེན་མི་འདི་གི་ གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་དང་ གདངས་དབྱངས་འདི་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ ཨམ་ཉིན་ཅུ་པདྨ་ལས་ལྷབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལྷ་མོ་ Lhamo
  ཡུལ་ཡང་མི་འདྲ་རྒྱ་ཡུལ་པདྨེའི་ཐང་ལ། མི་ཡང་མི་འདྲ་དབང་ཕྱུག་རྒྱ་བཟའ་བཞུགས། དབང་ཕྱུག་དགའ་བ་བོད་ལ་བྱོན་བ་མི་ལ། གནམ་མཁའི་བོད་ལ་བཀོད་དེ་མ་བཏུབ་པ།
  The land is differnt from indian plan, there born differnt man call Wangchuk Wangchuk likes Tibet, because visitor find Tibet peace.
 • ལྷ་མོ་ Lhamo
  ཡུལ་ཡང་མི་འདྲ་སྣང་ས་ཡུལ་གཅིག་འདུག་ལ། མི་ཡང་མི་འདྲ་སྣང་ས་བུ་མོ་བཞུགས། སྣང་ས་དགའ་བ་ཆོས་ལུ་བྱོན་པ་མི་ལ། གནམ་གྱི་ཕྱོགས་ལུ་བཀོད་དེ་མ་བཏུབ་པ།
  There was a land of NANG SA, with diffrent lady called Nang sa. She likes to presue religion because is claer like sky.
 • ལྷ་མོ་ Lhamo
  ཆོས་ཡང་མི་འདྲ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་བཞུགས་ལ། བཟའ་མོ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་སྨྱུར་དུ་ཤོག ། བཀྲིན་ཆེ་ལགས།
  She want to persue KANJUR TENJUR, may she gets excess to it. Thanks