Skip to main content Skip to search
30 Aug 2018
4 min 12 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

Kanjur from Tsenkhar Gewog sings a song describing a Tungkulung bird. That bird resides on the peaceful tip of a tree, eating its fruits and drinking water from a clean natural pond. The song reveals a message of purity.

 

གླུ་གཞས་འདི་ནང་ བྱ་ཏུང་ཀུ་ལུང་གི་སྐོར་ལས་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་འཐེནམ་ཨིནམ་ད་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ བཙན་མཁར་རྒེད་འོག་ སྟོང་ཕུ་སྒང་ལས་ བཀའ་འགྱུར་གྱིས་འཐེནམ་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་འདི་གི་ཚིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བྱ་འདི་ ཤིང་གི་གུ་ལུ་སྡོད་དེ་ ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ཚུ་ཟ་ དེ་ལས་ཆུ་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་འཁྱིལ་བའི་ཆུའི་རྫིང་གཙང་ཏོག་ཏོ་ནང་ལས་འཐུངམ་ཨིན་ ཟེར་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ བྱ་འདི་གིས་ ཤིང་འབྲས་ཟ་ ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་འཐུང་སྦེ་ ཤིང་ཁར་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཉལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་ར་ག་ར་འབད་རུང་ གཙང་ཏོག་ཏོ་སྡོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ ཟེར་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ང་ནི་ཆགས་ས་ནི་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung I resides, {Tungkulung is the sound of bird}
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ང་ཤིང་མོ་རྩེ་ལ་ཆགས་ཡིན་ནོ་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung i land on top of tree.
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ཟ་བ་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ཟ་ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung i take fruit as meal,
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་འཐུང་མ་ཨོམ་ཆུ་གཙང་མོ་འཐུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung i drank clean pound water,
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ང་ནི་ཆགས་ས་ནི་ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung i resides,
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ང་བཞུགས་ས་ཤིང་གི་ཁོག་པའི་ནང་ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung i live in hole of trees,
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་སྲས་དང་སྲོས་མོ་མ་འགྲིག་ཡོ་ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung there is complicated between nail and flesh.
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ང་གཤོག་སྒྲོ་མཉམ་དང་མ་མཉམ་བལྟ་ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung i practise either my feather works or not.
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་[གསང་ལམ་ཐམས་ཅད་ལྕགས་སྒོ་འོ་?]ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung all private hole are iron door.
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ང་ཡི་[ཁམས་འགྱུར་ནི་?]ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung my kham is
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ཁ་དོག་རང་ལ་བཀོད་པ་མེད་ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung there is no colour associated with me,
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ང་ཤིང་མོ་སྦོམ་པའི་སྨོན་ལམ་བཞག་ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung I pray for big trees.
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ལ་མོ་[དགུ་བརྒྱའི་དུང་ཡོད་འོ་?]ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung is beaten by nine hundreds of passes.
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་གཤོག་སྒྲོ་བལྟ་ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung seeing father and mother's wings,
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་དགྲ་བོ་ཆེ་བ་ཡང་ཆུང་ཡང་འོང་ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung there will be vase difference in similarities
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་བདའ་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདའ་མ་ཟུན་ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung don't make mistake in similarities
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་[བྲཱུར་མ་ལེ་ང་དང་འཐུང་རྒྱུ་མེད་?]ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་། །
  Tungkulung tungkulung I don't drink Brumar
 • བཀའན་འགྱུར། Kanjur
  ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་དང་པོ་[བུ་མོ་ལའི་ཁ་ཉོག་སོང་?]ཏུང་ཀུ་རུང་ཏུང་ཀུ་རུང་།། ལེགས་སོ།། །།
  Tungkulung tungkulung first addicted to lass, Thank you.