Skip to main content Skip to search
30 Aug 2018
3 min 49 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Sangay Tshomo

འ་ནཱི་གླུ་གཞས་འདི་ ཧེ་མ་ལས་གོ་ར་མ་གོ་བའི་འབྲུག་གི་བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་ ལྷུན་རྩེ་ཆ་འོག་ བྲག་སྒོང་ལས་ཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་འཐེན་ཏེ་འདུག གླུ་གཞས་འདི་ནང་ ས་གནས་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ས་ཆ་ཅིག་ལས་ ཨ་མའི་དབུ་ཞྭ་དང་སྨད་གཡོག་ སྐེ་སྐོར་ལ་སོགས་པ་ཨ་མའི་རྒྱན་ཆ་ཚུ་ ནངས་པར་ཁྲོམ་ཁ་ལུ་ཉོ་བར་ཤོག་ཟེར་ སླབ་སླབ་མ་གཏོགས་ ཨ་མ་ཡང་ག་ཨིན་ན་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ལུ་ཁ་གསལ་སྦེ་མིན་འདུག

This is a unique Bhutanese bodra song that has never heard before. The song is likely to be advertising song because the verses of lyrics call the listeners to come and buy items such as cap, skirt, niddles etc from a unknown place called Serthang. It encourages that the quality of stuffs are of best quality from their production. Therefore, it constantly request the listerners to come and buy their best quality products from a place called Serthang.

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  རྩེ་ཐང་བྱང་རྩེ་གཞུང་ལ། །རྩེ་ཐང་བྱང་རྩེ་གཞུང་ལ། །ཨ་མའི་དབུ་ཞྭ་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?] ཨ་མའི་དབུ་ཞྭ་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?]
  From the Tserthang government, Buy mother’s cap.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  དབུ་ཞྭ་ལེགས་རེ་ལེགས་ཚད། །དབུ་ཞྭ་ལེགས་རེ་ལེགས་ཚད། །སང་ཤོག་ཁྲོམ་དུ་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?] སང་ཤོག་ཁྲོམ་དུ་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?]
  The best among best caps, Buy from next day’s town.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  རྩེ་ཐང་བྱང་རྩེ་གཞུང་ལ། །རྩེ་ཐང་བྱང་རྩེ་གཞུང་ལ། །ཨ་མའི་སྨད་གཡོག་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?] ཨ་མའི་སྨད་གཡོག་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?]
  From the Tserthang government, Buy mother’s lower skirt.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  སྨད་གཡོག་ལེགས་རེ་ལེགས་ཚད། །སྨད་གཡོག་ལེགས་རེ་ལེགས་ཚད། །སང་ཤོག་ཁྲོམ་དུ་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?] སང་ཤོག་ཁྲོམ་དུ་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?]
  The best among best skirt, Buy from next day’s town.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  རྩེ་ཐང་བྱང་རྩེ་གཞུང་ལ། །རྩེ་ཐང་བྱང་རྩེ་གཞུང་ལ། །ཨ་མའི་ཐིང་ཁབ་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?] ཨ་མའི་ཐིང་ཁབ་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?]
  From the Tserthang government, Buy mother’s needle.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  ཐིང་ཁབ་ལེགས་རེ་ལེགས་ཚད། །ཐིང་ཁབ་ལེགས་རེ་ལེགས་ཚད། །སང་ཤོག་ཁྲོམ་དུ་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?] སང་ཤོག་ཁྲོམ་དུ་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?]
  The best of best needle, Buy from next day’s town.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  རྩེ་ཐང་བྱང་རྩེ་གཞུང་ལ། །རྩེ་ཐང་བྱང་རྩེ་གཞུང་ལ། །ཨ་མའི་སྐེ་འཁོར་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?] ཨ་མའི་སྐེ་འཁོར་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?]
  From Tserthang government, Buy mother’s mandala.
 • འཕྲིན་ལས་དཔལ་སྒྲོན། Thinley Pelden
  སྐེ་འཁོར་ལེགས་རེ་ལེགས་ཚད། །སྐེ་འཁོར་ལེགས་རེ་ལེགས་ཚད། །སང་ཤོག་ཁྲོམ་དུ་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?] སང་ཤོག་ཁྲོམ་དུ་ཉོ་ཤོག་[ནེ་ནེ་བྱམ་པ་རུག་རུག །?] ལགས་སོ།། །།
  The best of best mandala, Buy from next day’s town.