Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
11 min 9 sec
Video Overview
Creators: 
Sherig Dentshog

Norbu Choejay from Maenjiwong village sings a Boedra song called "Sungyala". He says the sing is about an orphan boy. The song implicitly says that the boy has not been practicing dharma to attain Buddhahood, instead he sends his mother to practice dharma. The lyrics list numerous barriers and obstacles in practicing dharma, which he says each have their own solution: the snow mountain can be walked by wearing shoes, malaria can be fought with medicine, huge trees can be cut down with an axe. As well for attaining Buddhahood, there are solutions to the obstacles in the way.

བསམ་ལྗོངས་མཁར་ གསེར་ཐིག་རྒེད་འོག་ སྨན་ཇི་འུང་གཡུས་ཚན་ལས་ ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ཀྱིས་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ གསུང་(སྭོ་)ཡ་ལ་ཨེ་ ཟེར་མི་ཅིག་འཐེན་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གླུ་གཞས་འདི་ དྭཝ་བུཚ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་སྦེ་སླབ་ཨིན་རུང་ འདིའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བདེན་ཁུངས་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཤར་རི་ལ་མ་འགྲོ་ཨ་མའི་བུ་ ཟེར་མི་གླུ་གཞས་དང་འདྲ་སུ་ཅིག་ཡོདཔ་ད་ ཚིག་དང་གདངས་དབྱངས་ཨ་ཙི་རེ་མ་འདྲཝ་མ་གཏོགས་ ནང་གི་བརྗོད་དོན་ག་ར་ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་འདུག ནང་གི་བརྗོད་དོན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨའི་དང་བུ་གི་བར་ན་ཕར་ཚུར་བློ་སླབ་པའི་ཚུལ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ ཨའི་གིས་ བུ་ཕར་ཚུར་མ་གཏང་པར་བཞག་ནི་གི་དོན་ལས་ཐབས་ཤེས་བཏོན་པའི་ཚུལ་ཅིག་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ Norbu Chojay
  དང་ཕུ་དྭཝ་བུ་ཚུ་གི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་གེ་ལགས།
  [I would like to say] this is the old song of orphan.
 • ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ Norbu Chojay
  གསུང་ཡ་ལ་ཨེ། བོད་གཡུས་ལ་མ་འགྲོ་ཨ་མས་འགྲོ། །བོད་གཡུས་ལ་འགྲོ་ན་ཁ་བ་མང་པོ་འཕྲད། །བོད་གཡུས་ལ་འགྲོ་ན་ཁ་བ་མང་པོ་འཕྲད། །
  Sungyang la aee, [child] Don't go to a village of Tibet, let me [mother] go. If you go to a village of Tibet you will come across a thick snow
 • ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ Norbu Chojay
  གསུང་ཡ་ལ་ཨེ། ཁ་བ་ཏ་མང་པོ་འཕྲད་ན། །ངའི་ཚོགས་ལྷམ་གཅིག་མོ་ངའི་ལག་ལ་ཡོད། །ངའི་ཚོགས་ལྷམ་གཅིག་མོ་ངའི་ལག་ལ་ཡོད། །
  Sungyang la aee, if a snow is met, I have a boot at my hand
 • ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ Norbu Chojay
  གསུང་ཡ་ལ་ཨེ། ཤར་གཡུས་ལ་མ་འགྲོ་ཨ་མས་འགྲོ། །ཤར་གཡུས་ལ་འགྲོ་ན་བ་མེན་མང་པོ་འཕྲད། །ཤར་གཡུས་ལ་འགྲོ་ན་བ་མེན་མང་པོ་འཕྲད། །
  Sunagyang la aee, [Child] Don't go to a village at the East, let me [mother] go. If you go to a village at the East you will come across many mithuns.
 • ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ Norbu Chojay
  གསུང་ཡ་ལ་ཨེ། བ་མེན་ཏ་མང་པོ་འཕྲད་ན། །ངའི་ཐག་ཤུག་གཅིག་མོ་ངའི་ལག་ལ་ཡོད། །ངའི་ཐག་ཤུག་གཅིག་མོ་ངའི་ལག་ལ་ཡོད། །
  Sungyang la aee, if many mithuns are met I have a laso in my hand
 • ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ Norbu Chojay
  གསུང་ཡ་ལ་ཨེ། རྒྱ་གཡུས་ལ་མ་འགྲོ་ཨ་མས་འགྲོ། །རྒྱ་གཡུས་ལ་འགྲོ་ན་ཚད་པ་མང་པོ་འཕྲད། །རྒྱ་གཡུས་ལ་འགྲོ་ན་ཚད་པ་མང་པོ་འཕྲད། །
  Sungyang la aee, [Child] Don't go to a village in India, let me [mother] go. If you go to a village in India you will come across malaria.
 • ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ Norbu Chojay
  གསུང་ཡང་ལ་ཨེ། ཚད་པ་ཏ་མང་པོ་འཕྲད་ན། །ངའི་སྨན་ཆེན་ག་བུར་ངའི་ལག་ལ་ཡོད། །ངའི་སྨན་ཆེན་ག་བུར་ངའི་ལག་ལ་ཡོད། །
  Sungyang la aee, If malaria is met, I have a strong medicine camphor at my hand
 • ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ Norbu Chojay
  གསུང་ཡ་ལ་ཨེ། ནུབ་གཡུས་ལ་མ་འགྲོ་ཨ་མས་འགྲོ། །ནུབ་གཡུས་ལ་འགྲོ་ན་ཤིང་ཆེན་མང་པོ་འཕྲད། །ནུབ་གཡུས་ལ་འགྲོ་ན་ཤིང་ཆེན་མི་པོ་འཕྲད། །
  Sungyang la aee, [Child] Don't go to a village at the West, let me [mother] go. If you go to a village at the West you will come across thick forest.
 • ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ Norbu Chojay
  གསུང་ཡ་ལ་ཨེ། ཤིང་ཆེན་ཏ་མང་པོ་འཕྲད་ན། །ངའི་སྟ་རི་གཅིག་མོ་ངའི་ལག་ལ་ཡོད། །ངའི་སྟ་རི་གཅིག་མོ་ངའི་ལག་ལ་ཡོད། །
  Sungyang la aee, if thick forest is met, I have a axe in my hand.
 • ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ Norbu Chojay
  གསུང་ཡ་ལ་ཨེ། བྱང་གཡུས་ལ་མ་འགྲོ་ཨ་མས་འགྲོ། །བྱང་གཡུས་ལ་འགྲོ་ན་ཆུ་ཆེན་མང་པོ་འཕྲད། །བྱང་གཡུས་ལ་འགྲོ་ན་ཆུ་ཆེན་མང་པོ་འཕྲད། །
  Sungyang la aee, [child] Don't go to a village at the North, let me [mother] go. If you go to a village at the North you will come across big rivers.
 • ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ Norbu Chojay
  གསུང་ཡ་ལ་ཨེ། ཆུ་ཆེན་ཏ་མང་པོ་འཕྲད་ན། །ངའི་གསེར་གྱི་ཟམ་པ་ངའི་ལག་ལ་ཡོད། །ངའི་གསེར་གྱི་ཟམ་པ་ངའི་ལག་ལ་ཡོད། །
  Sungyang la aee, if big rivers are met I have a golden bridge in my hand.
 • ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ Norbu Chojay
  གསུང་ཡ་ལ་ཨེ། དབུས་གཡུས་ལ་མ་འགྲོ་ཨ་མས་འགྲོ། །དབུས་གཡུས་ལ་འགྲོ་ན་ཆང་ཆེན་མང་པོ་འཕྲད། །དབུས་གཡུས་ལ་འགྲོ་ན་ཆང་ཆེན་མང་པོ་འཕྲད། །
  Sungyang la aee, [Child] Don't go to a village in the centre, let me [mother] go. If you go to a vilage in the centre you will come across strong alcohol
 • ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱས་ Norbu Chojay
  གསུང་ཡ་ལ་ཨེ། ཆང་ཆེན་ཏ་མང་པོ་འཕྲད་ན། །ངའི་དཀར་ཡོལ་དཀར་སངས་ངའི་ལག་ལ་ཡོད། །ངའི་དཀར་ཡོལ་དཀར་སངས་ངའི་ལག་ལ་ཡོད།། ལགས་སོ་ལགས།། །།
  Sungyang la aee, if strong achohol is met, I have a white porcelian cup in my hand. ok.