Skip to main content Skip to search
25 Aug 2018
3 min 32 sec
Video Overview
Creators: 
Dawa Tshering, Tseten Tshering

Rinchen from Ketokha village, in Bongo Gewog (county) in Chukha district, sings an old Boedra song introducing a meadow plain, an incense tree and the water of the Lopen (teacher) Sherub Dorji. It is an auspicious song that can be performed during any special occasion, celebration or gathering. It is a Boedra song so it is performed in a circular formation with around five to twenty dancers. The origin and the composer of the song are unknown.

 

༉  ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ སྦོང་སྒོར་རྒེད་འོག་ སྐྱེས་ཏོག་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་རིན་ཆེན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ ཨོཾ་རི་སངས་རི་ལ་ཟེར་མི་འདི་འཐེན་ཏེ་འདུག གླུ་གཞས་འདི་གིས་ ཡར་ཡར་ལུངམ་པའི་ཕུག་ལུ་ཐང་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ངོ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཐང་འདི་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེའི་པད་ཐང་དང་ ཤིང་དེ་ཡང་ ཁོ་ར་གི་བསང་ཤིང་ དེ་ལས་ཆུ་དེ་ཡང་ སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཁྲུས་ཆུ་ཨིན་པས་ཟེར་ དེ་ཚུ་ངོ་སྤྲོད་འབད་བའི་སྒོ་ལས་ སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྐོར་ལས་བསྟོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་འཐེན་འཐེནམ་གི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་མའི་ གླུ་གཞས་འདི་ རྩ་ཆེ་བའི་དུས་སྟོན་དང་དགའ་སྟོན་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་ཡང་འཁྲབ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་འདི་ སྒོར་སྒོརམ་འབད་དེ་ལེའུ་འཁྲབ་ནི་ཡོདཔ་ད་ ལེའུ་ཚུ་ཡང་གླུ་གཞས་ཀྱི་གདངས་དབྱངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཁྲབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། གླུ་གཞས་འདི་གི་བྱུང་རབས་དང་ རྩོམ་པ་པོ་ཚུ་ཡང་མི་ཤེས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • རིན་ཆེན
    ཨོམ་ལས་ནི་བསང་རེ་ལ།། ཡར་ཡར་ལུང་པའི་ཕུག་ལས་ལུ་ཡར་ལ་ནི་ཐང་གཅིག་འདུག་ལགས།། ཐང་འདི་ཐང་ངོ་མ་ཤེས་ཡར་ལ་ཐང་གཅིག་འདུག། ཨོམ་ལས་ནི་བསང་རེ་ལ།། ཐང་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཐང་ངོ་ཡར་ལ་ནི་མ་ཤེས་ན་ལ།། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་ཡར་ལ་པད་ཐང་རེ།། ཨོམ་ལས་ནི་བསང་རེ་ལ།། ཡར་ཡར་ལུང་པའི་ཕུག་ལུ་ཡར་ལ་ནི་ཤིང་ཅིག་འདུག་ལ།། ཤིང་ནི་ཤིང་ངོ་མ་ཤེས་ཡར་ལ་ཤིང་གཅིག་འདུག། ཨོམ་ལས་ནི་བསང་རེ་ལ།། ཤིང་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ཤིང་ངོ་ཡར་ལ་ནི་མ་ཤེས་ནང་ལ།། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་ཡར་ལ་བསང་ཤིང་རེ།། ཨོམ་ལས་ནི་བསང་རེ་ལ།། ཡར་ཡར་ལུང་པའི་ཕུག་ལུ་ཡར་ལ་ནི་ཆུ་གཅིག་འདུག་ལ།། ཆུ་འདི་ཆུ་ངོ་མ་ཤེས་ཡར་ལ་ཆུ་གཅིག་འདུག། ཨོམ་ལས་ནི་བསང་རེ་ལ།། ཆུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཆུ་ངོ་ཡར་ལ་ནི་མ་ཤེས་ན་ལ།། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་ཡར་ལ་འཁྲུས་ཆུ་རེ།། ལགས་སོ།