Skip to main content Skip to search
25 Aug 2018
4 min 10 sec
Video Overview
Creators: 
Dawa Tshering, Tseten Tshering

Rinchen from Ketokha village, in Bongo Gewog (county) in Chukha district, sings an old Boedra song called "Norbu Rigi Pangshog La" (On the Jewel of Pastoral Land). The song tells of a sacred residence being built in the jewel-like pasture land and receiving blessings from the residence in the form of meals. It is an auspicious song that can be performed on any special celebration, gathering and occasion. It is performed in a circular formation with around five to twenty dancers. It is said that this song was immensely popular during the time of the third king Jigme Dorji Wangchuck yet the composer and the origin of the song remain unknown.

 

༉  ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ སྦོང་སྒོར་རྒེད་འོག་ སྐྱེས་ཏོག་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་རིན་ཆེན་གྱིས་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ ནོར་བུ་རི་གི་སྤང་གཤོང་ཟེར་མི་ཅིག་འཐེན་ཏེ་འདུག གླུ་གཞས་འདི་ནང་ ནོར་བུ་འདྲ་བའི་སྤང་གཤོང་ནང་ ཀ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་གཟིམ་ཅུང་ཅིག་ གནསཔ་བརྙའ་བའི་བསྐོར་ལས་ཨིནམ་ད་ གནསཔ་དེ་ཡང་ སྟེང་ཐོག་ཁར་མི་བརྒྱ་ཤོང་བའི་གནསཔ་དང་ འོག་ཐོག་ཁར་རྟ་བརྒྱ་ཤོང་བའི་གནསཔ་བརྙའ་ཞིནམ་ལས་ མིའི་བཟའ་འཐུང་དང་རྟའི་རྩྭ་ཆག་ཚུ་བྱིན་པའི་དགའ་ཚོར་སྦེ་ འཐེནམ་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་མའི་གླུ་གཞས་རྩ་ཅན་ཚུ་ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་དུས་སྟོན་དང་དགའ་སྟོན་ཚུ་ནང་འཁྲབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ མི་གྲངས་ལྔ་ལས་ ཁལ་གཅིག་དེ་ཅིག་གིས་སྒོར་སྒོརམ་འབད་འཁྲབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཁ་རྒྱུན་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ གླུ་གཞས་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་སྡོད་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ གླུ་གཞས་འདིའི་ རྩོམ་པ་པོ་དང་བྱུང་རབ་ཚུ་མི་ཤེས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • རིན་ཆེན
    ནོར་བུ་རི་གི་སྤང་གཤོང་ལ་ལྡན་པའི་ནང་ལ།། སོ་ཡ་ལ་སྤང་གི་མེ་ཏོག་སྤང་གི་སྟེང་ལ་ཤར་ལ།། གཟིམ་ཅུང་དཀར་གཞི་ནང་དུ་ལ།། གནསཔ་གཅིག་བརྙ་ལ།། སོ་ཡ་ལ་གཟིམ་ཅུང་མིག་གིས་མ་མཐོང་ཞག་གཉིས་ཉལ་ལ།། There is a palace inside in the jewel like place with flower blooming. I wished to hold the night and went there and seached it for three days, but I didn't able to find it.
  • རིན་ཆེན
    སྟེང་ལ་མི་བརྒྱ་ཤོང་པའི་ལ་གནསཔ་གཅིག་བརྙ་ལ།། སོ་ཡ་ལ་འོག་ལ་རྟ་བརྒྱ་ཤོང་པའི་གནསཔ་གཅིག་བརྙ་ལ།། སྟེང་ལ་མི་བརྒྱ་འདྲང་པའི་ལ་ཇ་གཅིག་འཐུང་ལ།། སོ་ཡ་ལ་འོག་ལ་རྟ་བརྒྱ་འདྲངས་པའི་ཆ་གཅིག་བླུག་ལ།། I hold the night in the first floor of the house where it can accomodate hundreds of horses.
  • རིན་ཆེན
    རྟ་ལ་ཕོ་དང་རྣམ་གསུམ་ལ་གསེར་སྒ་བཀལ་ལ།། སོ་ཡ་ལ་རྟ་ལ་མོ་དང་རྣམ་གསུམ་དངུལ་སྒ་བཀལ།། ཕོ་འདྲེས་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་ལ་ས་ལ་འགྲོ་ལ།། སོ་ཡ་ལ་མོ་འདྲེས་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ས་འགྲོ་ལ།། ཇ་ཆང་ལོངས་སྤྱོད་རྫས་རྣམས་ལ་དགའ་ཡང་དགའ་ལ།། སོ་ཡ་ལ་ཇ་ཆང་ལོངས་སྤྱོད་རྫས་རྣམས་ལ་སྐྱིད་ཡང་སྐྱིད་ལ།། ལགས་སོ་ལགས། The male horses were fixed with the golden saddle, and the females were fixed with the silver. The fifty female and fourty male horses were moving in line and it is a sign of good omen as there is a wealth of drinks and tea.