Skip to main content Skip to search
28 Aug 2018
5 min 5 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Chophel, Dawa Tshering

Tshewang sings a Boedra song called "Neyla Dangpa Micha", describing sacred spiritual masters and their monasteries. The first stanza speaks of Jowo, the Maitreya (future Buddha), and the main hall of the temple which holds his statue. In the second stanza, the song continues with Lama Namkhai Nyingpo and his residence at Lodra Kharchu monastery in Bumtang Dzongkhag (district). The last part of the song tells of Lama Zhabdrung Ngawang Namgyal and his residence at Punakha Dzong. The Dzong was made as a winter residence of the central monastic body instituted by him after the completion of the Dzong in 1637.

༉  མགར་ས་ལུང་སྒོ་ལས་ དབང་རྒྱལ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་འཐེན་མི་བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ གནས་ལ་དང་པ་མི་ཆགས་དང་པ་ཆགས་ཟེར་མི་འདི་ནང་ བླམ་ཅིག་དང་ ཁོ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྐོར་ལས་བསྟོད་པ་རྐྱབ་ཨིན་པས། ཚིག་རྐངས་དང་པ་འདི་ནང་ ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་ ཇོ་བོ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མོ་ དེ་ལས་ཚིག་རྐངས་གཉིས་པའི་ནང་ བླམ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དང་གདན་ས་བུམ་ཐང་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་ དེ་ལས་མཇུག་ར་ བླམ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་ སྤུ་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་མོའི་ཕོ་བྲང་གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཨིནམ་ད་ ཏེ་སྤུང་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་མོའི་ཕོ་བྲང་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༣༧ ལུ་རྒྱས་པར་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ བླམ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གདན་ས་སྦེ་བཞུགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དབང་རྒྱལ་དང་ཆ་རོགས། Wangyel & Group གནས་ལ་དང་པ་མི་ཆགས་དང་པ་ཆགས། །གནས་ལ་དང་པ་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་ཆགས། །གནས་ལ་དང་པ་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་ཆགས། །
  The first holy place was not formed, but formed. The first holy place was formed in Lhasa (Tibet)
 • དབང་རྒྱལ་དང་ཆ་རོགས། Wangyel & Group ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་ཆགས་པའི་ནང་ཤེད་ནང། །ཤཱཀྱ་མ་ཎི་གསེར་ཁྲི་སྟེང་ལུ་བཞུགས། །ཤཱཀྱ་མ་ཎི་གསེར་ཁྲི་སྟེང་ལུ་བཞུགས། །
  In the holy place of Lhasa, where Sakyamuni (Lord Buddha)seated on the golden throne.
 • དབང་རྒྱལ་དང་ཆ་རོགས། Wangyel & Group ཤཱཀྱ་མ་ཎི་གསེར་ཁྲི་སྟེང་ལུ་བཞུགས། །ཕྱག་དང་མཆོད་པ་གསེར་ཁྲི་རྩཝ་ལས་ཕུལ། །ཕྱག་དང་མཆོད་གསེར་ཁྲི་རྩཝ་ལས་ཕུལ། །
  On the goldhen throne of Sakyamuni, we prostrate and worship to the main golden throne.
 • དབང་རྒྱལ་དང་ཆ་རོགས། Wangyel & Group གནས་ལ་གཉིས་པ་མི་ཆགས་གཉིས་པ་ཆགས། །གནས་ལ་གཉིས་པ་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་ཆགས། །གནས་ལ་གཉིས་པ་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་ཆགས། །
  The second holy place was not formed, but formed. The first holy place was formed in Lhodrak Kharchu (Tibet)
 • དབང་རྒྱལ་དང་ཆ་རོགས། Wangyel & Group ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་ཆགས་པའི་ཆགས་པའི་ནང་ཤེད་ནང་། །ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དངུལ་ཁྲི་སྟེང་ལུ་བཞུགས། །ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དངུལ་ཁྲི་སྟེང་ལུ་བཞུགས། །
  In the holy place of Lhodrak Kharchu, where Namkhai Nyinpo seated on the sliver throne.
 • དབང་རྒྱལ་དང་ཆ་རོགས། Wangyel & Group ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དངུལ་ཁྲི་སྟེང་ལུ་བཞུགས། །ཕྱག་དང་མཆོད་པ་དངུལ་ཁྲི་རྩཝ་ལས་ཕུལ། །ཕྱག་དང་མཆོད་པ་དངུལ་ཁྲི་རྩཝ་ལས་ཕུལ། །
  On the sliver throne of lhodrak kharchu, we prostrate and worship to the main sliver throne.
 • དབང་རྒྱལ་དང་ཆ་རོགས། Wangyel & Group གནས་ལ་གསུམ་པ་མི་ཆགས་གསུམ་པ་ཆགས། །གནས་ལ་གསུམ་པ་སྤུང་ཐང་བདེ་ཆེན་ཆགས། །གནས་ལ་གསུམ་པ་སྤུང་ཐང་བདེ་ཆེན་ཆགས། །
  The third holy place was not formed, but formed. The third holy place was formed in Pungthang Denchen (Bhutan)
 • དབང་རྒྱལ་དང་ཆ་རོགས། Wangyel & Group སྤུང་ཐང་བདེ་ཆེན་ཆགས་པའི་ནང་ཤེད་ནང་། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དུང་ཁྲི་སྟེང་ལུ་བཞུགས། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དུང་ཁྲི་སྟེང་ལུ་བཞུགས། །
  In the holy place of Pungthang Denchen, where Zhabdrung seated on the viewing throne
 • དབང་རྒྱལ་དང་ཆ་རོགས། Wangyel & Group ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དུང་ཁྲི་སྟེང་ལུ་བཞུགས། །ཕྱག་དང་མཆོད་པ་དུང་ཁྲི་རྩཝ་ལས་ཕུལ། །ཕྱག་དང་མཆོད་པ་དུང་ཁྲི་རྩཝ་ལས་ཕུལ། །
  In the vewing throne of Zhabdrung, we prostrate and worship to the main veiwing throne.
 • དབང་རྒྱལ་དང་ཆ་རོགས། Wangyel & Group ལགས་སོ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།། །།
  Well, Thank