Skip to main content Skip to search
29 Aug 2018
6 min 26 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Chophel, Sangay Tshomo

༉  ལྷུན་རྩེ་ཆ་འོག་ བུ་དུར་ལས་ ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་གིས་འཐེན་ཏེ་ཡོད་མི་ བྱ་ལེགས་མོ་ཚེ་རིང་མི་བཞུགས་ཟེར་མི་བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་འདི་ ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ཆ་རོགས་འཆམ་མཐུན་ཚུ་ མ་འཕྱད་པར་ཡུན་རིངམོ་གི་རྒྱབ་ལས་འཕྱད་དེ་འཛོམས་ཞིནམ་ལས་ ལོག་སྟེ་ཁ་འབྱལ་བའི་སྐབས་ལུ་འཐེན་ནི་གི་སྐྱོ་གླུ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མི་ཚེ་འདི་ནང་འཕྱད་ནི་འདི་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་འཕྱད་ནི་གི་རེ་བ་མེད་དེ་འབད་རུང་ ད་ལྟོ་ཚར་གཅིག་ ཅིག་ཁར་འཕྱད་ཚུགས་མི་འདི་ ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ དགའ་བ་དང་སྐྱིད་པ་ཡོད་པའི་གུ་ལུ་ ན་བ་དང་ཚ་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་ ཟེར་འཐེནམ་ཨིན་པས།

Unlike today, meeting a person was extremely difficult in the past. The lyrics of this song say that meeting someone was considered as an act of fate. People would meet even if they had never thought of meeting that person. The composer wishes for two people who have met through fate, to stay together for their entire life.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  བྱ་ལེགས་མོ་ཚེ་རིང་མི་བཞུགས། །བྱ་ལེགས་ལ་ཚེ་རིང་ལ་བཞུགས་ཡོད། །བྱ་ལེགས་ལ་ཚེ་རིང་ལ་བཞུགས་ཡོད། །
  Beautiful longevity bird won’t exist in, But the beautiful longevity bird has resided.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  བྱ་ལེགས་མོ་ཚེ་རིང་བཞུགས་ན། །དགུང་སངས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་བཞུགས་ཡོད། །དགུང་སངས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་བཞུགས་ཡོད། །
  If beautiful longevity birds exist in, Will resides in sky.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  དགུང་དང་ལ་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ། །འཛོམས་ཡོང་བསམ་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱུང་། །མཇལ་ཡོང་བསམ་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱུང་། །
  The sky and the sun, Had never thought of coming together.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  དུས་ད་ལ་ལན་གཅིག་འཛོམས་པ། །ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ལ་ཨིན་པ། །ད་ལྟོ་གི་སྨོན་ལམ་ཡིན་པ། །
  Today had come together ones, Is the fate of former life.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ཡོད་དོ་ལ་སོགས་ཡོད་དོ་ལ་ཡོད་དོ། །དགའ་བ་ལ་སོགས་སྐྱིད་པོ་ལ་ཡོད་དོ། །དགའ་བ་ལ་སོགས་སྐྱིད་པོ་ལ་ཡོད་དོ། །
  There exists happiness and peace.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  མེད་དོ་ལ་སོགས་མེད་དོ་ལ་མེད་དོ། །ན་བ་ལ་སོགས་ཚ་བ་ལ་མེད་དོ། །ན་བ་ལ་སོགས་ཚ་བ་ལ་མེད་དོ། །
  There is no sickness
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ཁྱོད་རྣམ་པ་གངས་སྟོད་མཐོན་པོ། །ངེད་རྣམ་པ་སེང་གེ་ལ་དཀར་མོ། །ངེད་རྣམ་པ་སེང་གེ་ལ་དཀར་མོ། །
  Tomorrow you will be heights of ice-peak, Me (I) will be the white lion.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  གངས་དང་ལ་སེང་ཆེན་གཉིས་པོ། །འཛོམས་ཡོང་བསམ་པ་ཡིད་ལ་ལ་མ་བྱུང་། །མཇལ་ཡོང་བསམ་པ་ཡིད་ལ་ལ་མ་བྱུང་། །
  The height of ice-peak and lion, Had never thought of being together.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  དུས་ད་ལ་ལན་གཅིག་འཛོམས་པ། །ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ལ་ཡིན་པ། །ད་ལྟོ་གི་སྨོན་ལམ་ལ་ཡིན་པ། །
  Today had come together ones, Is the fate of former life.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ཡོད་དོ་ལ་སོགས་ཡོད་ལ་ཡོད་དོ། །དགའ་བ་ལ་སོགས་སྐྱིད་པོ་ལ་ཡོད་དོ། །དགའ་བ་ལ་སོགས་སྐྱིད་པོ་ལ་ཡོད་དོ། །
  There exists happiness and peace.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  མེད་དོ་ལ་སོགས་མེད་དོ་ལ་མེད་དོ། །ན་བ་ལ་སོགས་ཚ་བ་ལ་མེད་དོ། །ན་བ་ལ་སོགས་ཚ་བ་ལ་མེད་དོ། །
  There is no sickness
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ཁྱོད་རྣམ་པ་སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ། །ངེད་རྣམ་པ་ཤཝ་རྒས་རྭ་བཅུ། །ངེད་རྣམ་པ་ཤཝ་རྒས་རྭ་བཅུ། །
  Tomorrow you will be meadow, Me (I) will be stag.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  སྤང་དང་ལ་ཤཝ་རྒས་རྭ་བཅུ། །འཛོམས་ཡོང་བསམ་པ་ཡིད་ལ་ལ་མ་བྱུང་། །མཇལ་ཡོང་བསམ་པ་ཡིད་ལ་ལ་མ་འབྱུང་། །
  The meadow and stag, Had never thought of coming together.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  དུས་ད་ལ་ལན་གཅིག་འཛོམས་པ། །ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ལ་ཡིན་པ། །ད་ལྟོ་གི་སྨོན་ལམ་ལ་ཡིན་པ། །
  Today had come together ones, Is the fate of former life?
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ཡོད་དོ་ལ་སོགས་ཡོད་དོ་ལ་ཡོད་དོ། །དགའ་བ་ལ་སོགས་སྐྱིད་པོ་ལ་ཡོད་དོ། །དགའ་བ་ལ་སོགས་སྐྱིད་པོ་ལ་ཡོད་དོ། །
  There exists happiness and peace.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  མེད་དོ་ལ་སོགས་མེད་དོ་མེད་དོ། །ན་བ་ལ་སོགས་ཚ་བ་ལ་མེད་དོ། །ན་བ་ལ་སོགས་ཚ་བ་ལ་མེད་དོ། །
  There is no sickness
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  ཁྱེད་རྣམ་པ་གངས་་་་་གཡུས་བཟང་མཐོན་པོ། །ངེད་རྣམ་པ་དྲིན་ཆེན་ལ་ཕ་མ། །ངེད་རྣམ་པ་དྲིན་ཆེན་ལ་ཕ་མ། །
  Tomorrow you will be mount…[singer makes error] village, Me (I) will be a gracious parent.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  གཡུས་དང་ལ་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ། །འཛོམས་ཡོང་བསམ་པ་ཡིད་ལ་ལ་མ་བྱུང་། །མཇལ་ཡོང་བསམ་པ་ཡིད་ལ་ལ་མ་བྱུང་། །
  The village and gracious parents, Had never thought of coming together.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ། Tshewang Lhamo
  དུས་ད་ལ་ལན་གཅིག་འཛོམས་པ། །ཚེ་སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ལ་ཡིན་པ། །ད་ལྟོ་གི་སྨོན་ལམ་ལ་ཡིན་པ། །
  Today had come together ones, Is the fate of former life.
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་ Tshewang Lhamo
  ལགས་སོ།། །།
  Thank you.