Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
5 min 7 sec
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

Kezang Choden from Chaling village in Shongphu Gewog (county) in Trashigang district, sings an old Boedra song called "Gungtoed Yarla Keke". It reveals the importance of an eternal mind without any change in spirituality. Even if he happens to change, the author requests to be a follower of the dharma and to memorize the important and spiritual verses of Padmai Khathang (a brief biography of Guru Rinpoche). Bhutanese classical songs mostly use metaphors in their lyrics and similarly this song references the mountains, space, etc. as unchanging entities; the song desires to remain forever on the mountain top.

༉  བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ གཤོང་ཕུག་རྒེད་འོག་ ཅ་གླིང་གཡུས་ཚན་ལས་ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་འཐེན་མི་ དགུང་སྟོད་ཡར་ལ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཟེར་མི་འདི་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་རྙིངམ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ ཡོངས་གྲགས་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མེད་པའི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན། གླུ་གཞས་འདི་ནང་གི་བཅུད་དོན་འདི་ རང་གི་སེམས་འདི་འགྱུར་མ་བཅུག་པར་གཏན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་ད་ གངལ་སྲིད་འགྱུར་རང་འགྱུར་བ་ཅིན་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱུར་དགོ་ དམ་པའི་ཆོས་ཁ་ཐུག་ལུ་གྱུར་ཞིནམ་ལས་ ཆོས་པདྨའི་བཀའ་ཐང་གི་ནང་དོན་ཚུ་ རང་གི་སེམས་ཁར་སིམ་པར་ཤོག་ཟེར་ འཐེནམ་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདི་ རེམ་གཉིསམ་གིས་མ་གཏོགས་ འཐེན་མི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མིན་འདུག

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Kezang Choden
  དགུང་སྟོད་འདི་སྟོད་ལ་བཞུགས་པའི། །དགུང་སྨད་ནི་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག །
  The one who resides on the upper side of the space And the ornaments of flowers below the space
 • སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Kezang Choden
  མཆོད་པ་འདི་ཡར་ལ་འབུལ་ལོ། །ཁྲི་གདུགས་ཀྱི་ཉི་མ། །ཁྲི་གདུགས་ཀྱི་ཉི་མ། །
  I want to make offering, the sun.
 • སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Kezang Choden
  གངས་སྟོད་འདི་སྟོད་ལ་བཞུགས་པའི། །གངས་སྨད་ནི་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག །
  The one who resides on the upper side of the mountain And the ornaments of flowers below the mountain
 • སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Kezang Choden
  མཆོད་པ་འདི་ཡར་ལ་འབུལ་ལོ། །སེང་ཆེན་གྱི་དཀར་མོ། །སེང་ཆེན་གྱི་དཀར་མོ། །
  I want to make offering, the great white lioness.
 • སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Kezang Choden
  སྤང་སྟོད་འདི་སྟོད་ལ་བཞུགས་པའི། །སྤང་སྨད་ནི་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག །
  The one who resides on the upper side of the meadow, And the ornaments of flowers below the meadow
 • སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Kezang Choden
  མཆོད་པ་འདི་ཡར་ལ་འབུལ་ལོ། །ཤ་བ་གྱི་རྭ་བཅུ། །ཤ་བ་གྱི་རྭ་བཅུ། །
  I want to make offering, the deer of ten antlers.
 • སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Kezang Choden
  གཡུས་སྟོད་འདི་སྟོད་ལ་བཞུགས་པའི། །གཡུས་སྨད་ནི་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག །
  The one who resides on the upper side of the village, And the ornaments of flowers below the village,
 • སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན Kezang Choden
  མཆོད་པ་འདི་ཡར་ལ་འབུལ་ལོ། །དྲིན་ཅན་གྱི་ཕ་མ། །དྲིན་ཅན་གྱི་ཕ་མ། །
  I want to make offering, the gracious parents.