Skip to main content Skip to search
25 Aug 2018
2 min 41 sec
Video Overview
Creators: 
Dawa Tshering, Tseten Tshering

Rinchen from Kethoka village, in Bongo Gewog (county) in Chukha district, sings an old Boedra song called "Chumola Lingcha Lingmey" (The Uncountable Flow of the River). It is an auspicious song that describes hundreds and thousands of rivers, saints, butter lamps and altars. It is performed in any kind of special occasion, celebration and gathering. The song can be performed with around five to twenty dancers in a circular formation with different steps as per the change of the verses and the lyrics. The origin and the main composer of the song are unknown.

 

༉  ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ སྦོང་སྒོར་རྒེད་འོག་ སྐྱེས་ཏོག་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་རིན་ཆེན་གྱིས་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ ཆུ་མོ་གླིང་ཆགས་གླིང་མེད་ཟེར་མི་ཅིག་འཐེན་ནི་འདུག གླུ་གཞས་འདི་ རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ་གིས་ བརྒྱ་དང་སྟོང་ལས་བཅད་པའི་གཙང་ཆུ་དང་ བླམ་ དེ་ལས་མཆོད་བཤམ་དང་ དཀར་མེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཨིན་མས། ཉིནམ་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གླུ་གཞས་འདི་རྩ་ཆེ་བའི་དུས་སྟོན་དང་དགའ་སྟོན་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་ཡང་འཁྲབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།  གླུ་གཞས་འདི་ མི་གྲངས་ལྔ་ལས་ ཁལ་གཅིག་དེ་ཅིག་གི་ སྒོར་སྒོརམ་འབད་འཁྲབ་ནི་ཡོདཔ་ད་ ལེའུ་ཚུ་ཡང་གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཁྲབ་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ རྩོམ་པ་པོ་གཙོ་བོ་འདི་མ་ཤེསཔ་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རིན་ཆེན་/ Rinchen
  [ཆུ་མར་གླིང་བཀྱག་གླིང་མེད་གླིང་ལ་ཤིག་གླིང་། །ཡང་བཀྱག་གླིང་བཀྱག་གླིང་མེད་གླིང་ལ་ཤིག་གླིང་། །
 • རིན་ཆེན་/ Rinchen
  མཚན་ལྡན་བརྒྱ་དང་བརྒྱ་ལ་བརྒྱ་ལ་ཤིག་བརྒྱ། །ཡང་བཀྱག་མཚན་ལྡན་བརྒྱ་ལ་བརྒྱ་ལ་ཤིག་བརྒྱ། །
 • རིན་ཆེན་/ Rinchen
  མཆོད་བཤམ་བརྒྱ་དང་བརྒྱ་ལ་བརྒྱ་ལ་ཤིག་བརྒྱ། །ཡང་བཀྱག་ཆོས་འཁོར་ས་ལ་ས་ལ་ཤིག་ས། །
 • རིན་ཆེན་/ Rinchen
  ཀ་ཅོ་གྲོ་སྟེ་གཉིས་ཀུ་ས་ལ་ཤིག་ས། །ཡང་བཀྱག་མཆོད་བཤམ་བརྒྱ་ལ་བརྒྱ་ལ་ཤིག་འབུམ། །?]
 • རིན་ཆེན་/ Rinchen
  ལགས་སོ།། །།