Skip to main content Skip to search
25 Aug 2018
3 min 45 sec
Video Overview
Creators: 
Dawa Tshering, Tseten Tshering

Dorji Bidha from Ketokha village, in Bongo Gewog (county) in Chukha district, sings an old Boedra song called "Chumola Lingcha Lingmey" (The Uncountable Flow of the River). It is an auspicious song that describes hundreds and thousands of rivers, saints, butter lamps and altars. It is performed in any kind of special occasion, celebration and gathering. The song can be performed with around five to twenty dancers in a circular formation with different steps as per the change of the verses and the lyrics. The origin and the main composer of the song are unknown.

 

༉  ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ སྦོང་སྒོར་རྒེད་འོག་ སྐྱེས་ཏོག་ཁ་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ རྡོ་རྗེ་བུ་དར་གྱིས་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ ཆུ་མོ་གླིང་ཆགས་གླིང་མེད་ཟེར་མི་ཅིག་འཐེན་ནི་འདུག གླུ་གཞས་འདི་ རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ་གིས་ བརྒྱ་དང་སྟོང་ལས་བཅད་པའི་གཙང་ཆུ་དང་བླམ་ དེ་ལས་མཆོད་བཤམ་དང་ དཀར་མེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཨིན་མས། ཉིནམ་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གླུ་གཞས་འདི་རྩ་ཆེ་བའི་དུས་སྟོན་དང་དགའ་སྟོན་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་ཡང་འཁྲབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།  གླུ་གཞས་འདི་ མི་གྲངས་ལྔ་ལས་ ཁལ་གཅིག་དེ་ཅིག་གིས་སྒོར་སྒོརམ་འབད་འཁྲབ་ནི་ཡོདཔ་ད་ ལེའུ་ཚུ་ཡང་གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཁྲབ་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ རྩོམ་པ་པོ་གཙོ་བོ་འདི་མ་ཤེསཔ་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • རྡོ་རྗེ་བུ་དྷ
    ཆུ་མར་ལ་གླིང་བཀྱག་གླིང་མེད་གླིང་ལ་ཞེས་གླིང་ ཡང་བཀྱག་གླིང་བཀྱག་གླིང་མེད་གླིང་ལ་ཞེས་གླིང་།། མཚན་ལྡན་བརྒྱ་དང་བརྒྱ་ལ་བརྒྱ་ལ་ཞེས་བརྒྱ་ཡང་བསྐྱར་མཚན་ལྡན་བརྒྱ་ལ་འབུམ་ལ་ཞེས་འབུམ།། ཁ་སྟོད་འབྲུག་སྟོད་ས་ལ་ ས་ལ་ཞེས་ས་ཡར་བསྐྱར་འབྲུག་སྟོད་ས་ལ་འབུམ་ལ་སེ་འབུམ།། The rivers down the valleys is uncountable and the thousand lakhs of saints in Druk Toe.
  • རྡོ་རྗེ་བུ་དྷ
    མཆོད་བཤམ་བརྒྱ་དང་བརྒྱ་ལ་བརྒྱ་ལ་ཞེས་བརྒྱ་ཡང་བཀྱག་མཆོད་བཤམ་བརྒྱ་ལ་འབུམ་ལ་སེ་འབུམ།། དཀར་མེ་ཆོས་བསྐོར་ས་ལ་ས་ལ་ཞེས་ས།། ཡར་བཀྱག་མཆོད་བསྐོར་ས་ལ་ས་ཞེས་ས།།་ལགས་སོ་ལགས།། There is a thousands and lakhs of altars offered with thousands and lakhs of butter lamps in the place of Chokor Sa.