Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
3 min 16 sec
Video Overview
Creators: 
Dawa Tshering, Tseten Tshering

A wish fulfilling gem is surrounded by external walls, a golden table stands over the wish fulfilling gem and a vessel sits on the golden table. The vessel is filled with mandala and holy water. The song calls for prosperity to fill the space inside the walls that surround the wish fulfilling gem (which could refer to a dzong, temple, or shrine, etc.). The lyrics of the song seem to not be complete.

 

༉ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ སྐྱེས་ཏོག་ཁ་ལས་རྡོ་རྗེ་བུ་དར་གྱིས་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཕྱི་ལས་ལྕགས་རི་སྒོར་སྒོར་ཟེར་མིན་ཅིག་འཐེན་ཏེ་འདུག གླུ་གཞས་འདི་ནང་ ནོརབུ་དགོས་འདོད་སྤུངས་འཇོམས་འདི་ ཕྱི་ལས་ལྕགས་རིས་བསྐོར་ཏེ་ ནོརབུ་དགོས་འདོད་སྤུངས་འཇོམས་གུ་ལུ་ གསེར་གྱི་ཁྲི་སྟེགས་ཅིག་བཞག་ དེ་ལས་ཁྲི་སྟེགས་འདི་གུ་ལས་ གཡང་ཁྲོ་དཀར་ཡོལ་བཞག་ གཡང་ཁྲོ་དཀར་ཡོལ་ནང་ལུ་ བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་བཀང་ཡོད་ ཟེར་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་འདི་ནང་ མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ ཚེ་བཀུག་གཡང་བཀུག་གི་སྐབས་ལུ་ ཚེ་ཆང་གཡང་ཆང་བཀང་མི་གི་བཤད་པ་བཟུམ་ཅིག་འདུག

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྡོ་རྗེ་བུདྡྷ་ Dorji Bidha
  ཕྱི་ལས་ལྕགས་རི་སྒོར་སྒོར། །ནང་ལས་ལྕང་མ་ཅིག་བཙུགས་ཡོད། །ནང་ལ་བྱུང་སེ་རུག །ཨེ་ལ་བྱུང་བྱུང་། །ནང་ལ་བྱུང་སེ་རུག །
 • རྡོ་རྗེ་བུདྡྷ་ Dorji Bidha
  ལྕགས་རི་ལྕང་མའི་ནང་ལུ། །ཡེ་ཤེས་ནོར་བུ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། །ནང་ལ་བྱུང་སེ་རུག །ཨེ་ལ་བྱུང་བྱུང་། །ནང་ལ་བྱུང་སེ་རུག །
  Inside the iron fenced mountain, there are willow trees grown. And inside it there is a jewel.
 • རྡོ་རྗེ་བི་ད Dorji Bidha
  ཡེ་ཤེས་ནོར་བུའི་གུ་ལུ། །གསེར་གྱི་ཅོག་ཙེ་ཅིག་བཀལ་ཡོད། །ནང་ལ་བྱུང་སེ་རུག །ཨེ་ལ་བྱུང་བྱུང་། །ནང་ལ་བྱུང་སེ་རུག །
  On top of the jewels, there is a golden table.
 • རྡོ་རྗེ་བུདྡྷ་ Dorji Bidha
  གསེར་གྱི་ཅོག་རྩེ་གུ་ལུ་ གཡང་ཁྲོ་དཀར་ཡོལ་ཅིག་བཀལ་ཡོད། །ནང་ལ་བྱུང་སེ་རུག །ཨེ་ལ་བྱུང་བྱུང་། །ནང་ལ་བྱུང་སེ་རུག །
 • རྡོ་རྗེ་བུདྡྷ་ Dorji Bidha
  གཡང་ཁྲོ་དཀར་ཡོལ་ནང་ལ། །བདུད་རྩི་མནྜལ་ཅིག་ཕུལ་ཡོད། །ནང་ལ་བྱུང་སེ་རུག །ཨེ་ལ་བྱུང་བྱུང་། །ནང་ལ་བྱུང་སེ་རུག །འོ་ལགས་སོ་ལགས།། །།
  On the golden table there is a white bowl with the sacred offerings of Mendrel.