Skip to main content Skip to search
15 Sep 2016
4 min 27 sec
Video Overview
Creators: 
Jamyang Gyamtso

གླུ་དབྱངས་འདི་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་དམངས་གླུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གླུ་ཤགས་ཀྱི་རིགས་ལ་གཏོག་པའི་དམངས་གླུ་ཞིག་རེད།།

གླུ་དབྱངས་འདི་ནི་མི་གཅིག་གིས་ལེན་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་མི་གཉིས་ཀྱིས་ཤགས་འགྱེད་བྱེད་པའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།འདྲན་སྡུར་སྐབས་སུ་ རང་གིས་གསར་རྩོམ་བྱེད་ཆོག་ལ། སྔོན་གྱི་གླུ་བས་བླང་མྱོང་བའི་གླུ་རྣམས་བསྐྱར་ལེན་ཀྱང་བྱ་ཆོག  ཡིན་ནའང་གླུ་ཤགས་ལ་འབུད་སྐབས་སུ་གླུ་གང་རུང་ཞིག་བླང་བས་མི་ཆོག་པར་ཕ་རོལ་བའི་གླུ་ཚིག་དང་བསྟུན་ནས་གླུ་ཚིག་གསར་རྩོམ་དང་འདེམ་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པ་རེད།  གླུ་ཤག་འདིར་ཁྱོན་ཕར་ལེན་ཚུར་ལེན་ཐེངས་གསུམ་ཡོད་ལ་གླུ་ཤགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱང་གསལ་བོར་འཛོམས་འདུག 

This song is an example of using extemporaneous humor as a competition between performers.

这一首充满幽默色彩的以辩论为歌词形式的民歌。

这是一首歌词以辩论为形式的民歌,因此需要由两个人对唱。在比赛中,歌手可以创造自己的新歌,也可以对之前的歌曲做些改变。然而,他们不能只唱他们喜欢的歌曲,而是需要根据他或她的竞争对手的歌词内容而自由发挥。在这首歌中,歌手会相互对唱三次以应答对方的问题,这是辩论民歌的主要特点。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0