Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
14 min 41 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Tupten and Mikmar perform their act "Sho" at the Tibetan comic performance at the University of Virginia. This act discusses how the game "sho" is played in Tibet and the need for new sho songs. 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཌབི༹ད
  So, our last presentation for the night will be by Thubten and Migmar.
 • ཌབི༹ད
  And it will discuss the traditional Tibetan game of dice, or "sho."
 • ཌབི༹ད
  In contemporary times in Lhasa and elsewhere, a lot of different, nontraditional Tibetan games have gone into ascendency.
 • ཌབི༹ད
  So this is asserting the need to think creatively about the role of Tibetan dice and the future of Tibetan culture.
 • ཌབི༹ད
  That also notes, if anyone is interested in just offering a donation, there's a box to the right on your way out, the money would go directly to the comedians.
 • ཌབི༹ད
  So, so, we'll welcome our last...
 • ཐུབ་བསྟན་
  པ་ར་པ་ར་ཟེར་བ།
  pa ra pa ra zer ba/
 • མིག་དམར་
  བཀྲ་ཤིས་ཤོ་མིག་ཡིན་པས།
  bkra shis sho mig yin pas/
 • ཐུབ་བསྟན་
  པར་རའི་པར་ཆང་དེ་ནས།
  par ra'i par chang de nas/
 • མིག་དམར་
  གསུམ་སྒྲོན་མཉེས་དག་བཀྱག་ཆོག།
  gsum sgron mnyes dag bkyag chog/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཏད་དེ་ཏུམ། པ་ར་ཤོག། པ་ར་ཤོག་་་་་་་་།
  tad de tum/_pa ra shog/_pa ra shog /
 • མིག་དམར་
  ལྷན་རྒྱས་གཟིགས་དང་། ང་ཚོའི་རྒན་ལགས་དགོང་ལོ་བགྲེས་པོ་དེ་འདྲས་ཡང་ཤོ་སྐྱོན་ཡས་ལ་ནམ་ལངས་མཁན་དེ་འདྲས་རེད་ཞག།
  lhan rgyas gzigs dang /_nga tsho'i rgan lags dgong lo bgres po de 'dras yang sho skyon yas la nam langs mkhan de 'dras red zhag/
 • ཐུབ་བསྟན་
  དེའི་རྩེད་མོ་གྲོས་པོ་དེ་འདྲས་ལ་དབྱིངས་མ་བཞུག་པ་ག་པར་ཡོའོ་རེད་ཁོང་།
  de'i rtsed mo gros po de 'dras la dbyings ma bzhug pa ga par yo'o red khong /
 • མིག་དམར་
  ཨཱ་ཞུས་ཙང་ཞུས་ཙང་། དངོས་གནས་འདི་ཡང་།
  A zhus tsang zhus tsang /_dngos gnas 'di yang /
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཁྱེད་རང་རྩེད་མོར་མཉེས་པོ་མེད་པས།
  khyed rang rtsed mor mnyes po med pas/
 • མིག་དམར་
  ངའི་རྩེད་པོར་དགའ་པ་ཡོད།
  nga'i rtsed por dga' pa yod/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོང་།
  ong /
 • མིག་དམར་
  རྩེད་མོའི་མིང་གོ་པ་ད་ག་ལག་པར་ཟབ་ཧྲག་ལངས་ནས་བསྡད་མ་ཐུབ་ཉན་དེ་འདྲས་ཡིན།
  rtsed mo'i ming go pa da ga lag par zab hrag langs nas bsdad ma thub nyan de 'dras yin/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨཱ་ཧའི། བྱས་ན་རྩེད་མོར་མཉེས་པོ་ཞེ་པོ་བྱུང་། རྩེད་མོ་ག་པར་མཉེས་པོ་ཡོད།
  A ha'i/_byas na rtsed mor mnyes po zhe po byung /_rtsed mo ga par mnyes po yod/
 • མིག་དམར་
  ང་ལོའོ།
  nga lo'o/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོང་།
  ong /
 • མིག་དམར་
  རྫེར་རྡོ་སློད་ཡས་དེ།
  rdzer rdo slod yas de/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ག་རེ་རྫོགས་རྡོ་སློད་ཡས།
  ga re rdzogs rdo slod yas/
 • མིག་དམར་
  ཨའ་ཙི་རྫོགས་རྡོ་མ་བྱས་དང་། རྫེར་རྡོ་མཁྱེན་གྱི་མེད་པས།
  a' tsi rdzogs rdo ma byas dang /_rdzer rdo mkhyen gyi med pas/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨཱ་མཱ་བྱང་མཁྱེན་གྱི་ཡོའོ་རེད། ཨཱ་ཧ་ཧ་་་་།
  A mA byang mkhyen gyi yo'o red/_A ha ha /
 • མིག་དམར་
  ཧ་་་་་མཱ་བྱང་ཟེར་འདི་དབྱིངས་ཡོའོ་རེད་དང་།
  ha mA byang zer 'di dbyings yo'o red dang /
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་ཞུས་ཙང་ཞུས་ཙང་། ཁོས་མག་རྟགས་༼མ་རབ་རྟགས་༽དེའི་ཏོག་ཙེ་བསླབ་ཀྱི་འདུག་གང་ཁོང་། ཧ་ཧ་་་་་། ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་ཤོའི་རྩེད་མོ་འདི་མཁྱེན་གྱི་མེད་པས།
  o'o zhus tsang zhus tsang /_khos mag rtags (ma rab rtags )de'i tog tse bslab kyi 'dug gang khong /_ha ha /_a ni khyed rang sho'i rtsed mo 'di mkhyen gyi med pas/
 • མིག་དམར་
  ཤོ་ཨཱེ།
  sho Ae/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོང་།
  ong /
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨང་། ཤོ་ཟེར་ཉན་དེ་བ་ཕྱུག་འཚོ་མཁན་གྱི་རྒྱག་ཡས་རེད།
  ang /_sho zer nyan de ba phyug 'tsho mkhan gyi rgyag yas red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨའ་ཙི་ཁོང་དེ་འདྲས་མ་གསུང་ཨོང་ཀོག།
  a' tsi khong de 'dras ma gsung ong kog/
 • མིག་དམར་
  ཨོང་།
  ong /
 • ཐུབ་བསྟན་
  ལྕི་བ་སེར་སྐམ་འོག་ལའི་མི་ཡོའོ་རེད་དང་།
  lci ba ser skam 'og la'i mi yo'o red dang /
 • མིག་དམར་
  འདི་ག་རེ་ཟེར་གྱི་རས་ཨ་ནི།
  'di ga re zer gyi ras a ni/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཡིན་ནའི་ཁྱེད་རང་ཚོ་མཱ་བྱང་བསྐྱོན་དུས་ཙམ་ནས་ཨ་ནི། ཤོ་ལག་པར་ཕྱང་གི་མེད་པས།
  yin na'i khyed rang tsho mA byang bskyon dus tsam nas a ni/_sho lag par phyang gi med pas/
 • མིག་དམར་
  ཨོའོ་ད་ཤོ་ལག་པར་ཕྱང་གོ་བྱུང་། ང་ཚོ་མཱ་བྱང་རྒྱག་དུས། ཤོ་དེ་འདུག་ཟེར་ཕུར་ཕུར་གཏང་བྱས། པོ་ཊ་ཕུར་ཤོག། རྟ་གཅིག་མཁས་ཅན་ཟེར་ལག་པས་དབྱུགས་ག་བྱེད་ཀྱི་རེད།
  o'o da sho lag par phyang go byung /_nga tsho mA byang rgyag dus/_sho de 'dug zer phur phur gtang byas/_po Ta phur shog/_rta gcig mkhas can zer lag pas dbyugs ga byed kyi red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨ་ལས། ད་བྱས་ན་ང་ཚོ་ཤོ་རྒྱག་མཁན་གྱི་ཤོ་དེ་རྐང་པས་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་ཐག་ཆོད། རེད་པས།
  a las/_da byas na nga tsho sho rgyag mkhan gyi sho de rkang pas rgyag gi yod pa thag chod/_red pas/
 • མིག་དམར་
  ཨོའོ་་་་གོ་པར་མི། ལག་པས།
  o'o go par mi/_lag pas/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་བྱས་ཙང་བྱས་ཙང་། རྩེད་མོ་ག་རེ་ཡིན་ནའི།
  o'o byas tsang byas tsang /_rtsed mo ga re yin na'i/
 • མིག་དམར་
  དགོངས་དག་་་་་་།
  dgongs dag /
 • ཐུབ་བསྟན་
  ད་དུང་ང་ཚོའི་བོད་ཀྱི་ཤོ་དེ་ལ་དམིགས་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོའོ་རེད།
  da dung nga tsho'i bod kyi sho de la dmigs gsal gyi khyad chos yo'o red/
 • མིག་དམར་
  ལགས། བོད་ཀྱི་ཤོ་དེ་ལ་དམིགས་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས། ཁྱད་ཆོས་ག་རེ་ཡོའོ་རེད།
  lags/_bod kyi sho de la dmigs gsal gyi khyad chos/_khyad chos ga re yo'o red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཁྱད་ཆོས་ཨཱེ།
  khyad chos Ae/
 • མིག་དམར་
  ཨོང་།
  ong /
 • ཐུབ་བསྟན་
  དཔེར་ན་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ཡོད་པའི་མ་ཚད། དེ་བཞིན་རིམ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་བྱས། དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཚོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྩེད་མོ་རྩེད་བྱེད་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་རེད།
  dper na lo rgyus yun ring yod pa'i ma tshad/_de bzhin rim gyi 'phel rgyas phyin byas/_de ring kha sang rgya che'i mang tshogs tsho'i thun mong ma yin pa'i rtsed mo rtsed byed cig tu 'gyur ba red/
 • མིག་དམར་
  ཨའ་ཡོང་ང་ཡོང་ང་། ད་ཨོའོ་ན་རྒན་ལགས་ཁྱེད་རང་གི་ང་ཡ་དཔེ་ཅིག་བཞག་བྱས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ན་གང་འདྲས་འདུག།
  a' yong nga yong nga /_da o'o na rgan lags khyed rang gi nga ya dpe cig bzhag byas ngo sprod gnang na gang 'dras 'dug/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ངོ་སྤྲོད་ཨེ།
  ngo sprod e/
 • མིག་དམར་
  ཨོང་།
  ong /
 • ཐུབ་བསྟན་
  འགྲིག་གི་རེད། འགྲིག་གི་རེད། དཔེར་ན་ངས་ཞིང་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྔན་མ་སྙེ་མོ་རྫོང་ཟང་རིའི་ཁུངས་ལ་བླ་ཆུ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་ཡུར་བུ་གཅིག་ལས་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱི་ཡིན་ན། ལོ་ལྟར་རེ་བཞིན་བོད་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་ལ་ཤོ་བཞུ་ཅེས་པའི་ཆུ་རིས་རྒྱན་བཙུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཅིག་སྤེལ་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  'grig gi red/_'grig gi red/_dper na ngas zhing khul gyi gnas tshul cig zhus pa yin na/_sngan ma snye mo rdzong zang ri'i khungs la bla chu zer yas kyi yur bu gcig las med pa'i rkyen gyi yin na/_lo ltar re bzhin bod zla gnyis pa'i nang la sho bzhu ces pa'i chu ris rgyan btsugs kyi byed sgo cig spel gyi yo'o red/
 • མིག་དམར་
  ཨའ། ཤོ་བཞུ་ཟེར་བའི་ཆུ་རིས་རྒྱན་བཙུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ།
  a'/_sho bzhu zer ba'i chu ris rgyan btsugs kyi byed sgo/
 • ཐུབ་བསྟན་
  དེ་དུས་ཙམ་ནས་ཤོ་སྐྱོན་མཁན་དེ་ཚོ་ཡིན་ན། ཕྱུ་པ་དཀར་པོ་གྱོན་བྱས། ཞྭ་མོ་འབོག་ཏོ་དེ་ཚོ་གྱོན་བྱས། ཕེབས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཁོང་། ཧ་་་་།
  de dus tsam nas sho skyon mkhan de tsho yin na/_phyu pa dkar po gyon byas/_zhwa mo 'bog to de tsho gyon byas/_phebs ka byed kyi red khong /_ha /
 • མིག་དམར་
  ཨ་ལས། བྱས་ན་ཁོང་རྣམས་དེ་གས་་ནང་བཞིན་བལྟས་བཟོ་དྲོད་པོ་དེ་འདྲས་ཡོད་པ་ཡིན་པ་རེད།
  a las/_byas na khong rnams de gas nang bzhin bltas bzo drod po de 'dras yod pa yin pa red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨའ་་་་། ཨོའོ་རེད་ཨོའོ་རེད། ད་དུང་ཡིན་ན་ཁོང་རྣམས་ཚོས་ཤོ་རྒྱབ་ཚར་རའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན། ཤོའི་ཤོ་མིག་ཆེ་ཆུང་ལ་བལྟས་བྱས་ཆུ་རིས་དང་པོ་གཉིས་པ་ཟེར་བྱས་འབངས་སྒྲིག་གི་ཡོའོ་རེད།
  a' /_o'o red o'o red/_da dung yin na khong rnams tshos sho rgyab tshar ra'i rjes la yin na/_sho'i sho mig che chung la bltas byas chu ris dang po gnyis pa zer byas 'bangs sgrig gi yo'o red/
 • མིག་དམར་
  ག་རེ་ག་རེ། ཤོའི་ཤོ་མིག་ཆེ་ཆུང་ལ་བལྟས་བྱས་འབངས་དང་པོ་གཉིས་པ་ཟེར།
  ga re ga re/_sho'i sho mig che chung la bltas byas 'bangs dang po gnyis pa zer/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་འདུག་ཟེར་བྱེད་ཀྱི་རེད།
  o'o 'dug zer byed kyi red/
 • མིག་དམར་
  དངོས་གནས་དཔེ་རེད་ཞག།
  dngos gnas dpe red zhag/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོང་།
  ong /
 • མིག་དམར་
  ད་བྱས་ན། འཚང་ག་རྒྱབ་བྱས་ཨེ་འདྲས་རྒྱག་རེས་རྒྱབ་ཉན་དང་ཡང་རྩིབ་རྨང་བཅག་ཉན་དེ་འདྲས་མེད་པ་ཡིན་པ་རེད།
  da byas na/_'tshang ga rgyab byas e 'dras rgyag res rgyab nyan dang yang rtsib rmang bcag nyan de 'dras med pa yin pa red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  དེ་འདྲས་ག་པར་ཡོའོ་མ་རེད་ཁོང་།
  de 'dras ga par yo'o ma red khong /
 • མིག་དམར་
  དངོས་གནས་སྤྱོད་ལམ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་འདུག་གང་།
  dngos gnas spyod lam yag po zhe drag red 'dug gang /
 • ཐུབ་བསྟན་
  ད་དུང་ཡིན་པ་ཡིན་ན་སྔན་མ་བོད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཉི་ཤུ་དགུའི་ཉིན་མོ་དེའི་ཚོགས་སྤྱོད་ཀྱི་ལྟོར་ཀྱག་སྐབས་ལ་ཡིན་ན། འཁྱམ་རའི་སྒོམ་ཕྱོགས་ལ། བྱང་ཆུབ་གླིང་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་འཁོར་གཉིས། ཡང་ཤོ་རྒྱག་གི་རེད།
  da dung yin pa yin na sngan ma bod zla gnyis pa'i nyi shu dgu'i nyin mo de'i tshogs spyod kyi ltor kyag skabs la yin na/_'khyam ra'i sgom phyogs la/_byang chub gling khang gi slob dpon dang slob 'khor gnyis/_yang sho rgyag gi red/
 • མིག་དམར་
  ག་རེ་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་འཁོར་ཨེ།
  ga re slob dpon dang slob 'khor e/
 • མིག་དམར་
  དེ་གང་འདྲས་ཟེར་རེད།
  de gang 'dras zer red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་ཧའེ།
  o'o ha'e/
 • ཐུབ་བསྟན་
  སློབ་དཔོན་གྱི་གཞས་གཏང་ཡས་ཡོའོ་རེད་ཁོང་།
  slob dpon gyi gzhas gtang yas yo'o red khong /
 • མིག་དམར་
  སློབ་དཔོན་གྱི་གཞས་གཏང་གི་ཨེ། ཨོའོ། སློབ་དཔོན་གྱི་གཞས་དེ་གང་འདྲས་འདྲ་ཅིག་གཏང་ག་བྱེད་ཀྱི་ཡིད་ན་ལོའོ།
  slob dpon gyi gzhas gtang gi e/_o'o/_slob dpon gyi gzhas de gang 'dras 'dra cig gtang ga byed kyi yid na lo'o/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཁྱེད་རང་གོ། གོ་མ་མྱོང་ངས་༼ངམ༽།
  khyed rang go/_go ma myong ngas (ngam)/
 • མིག་དམར་
  ཨོའོ་གོ་མ་མྱོང་འདི།
  o'o go ma myong 'di/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨཱེ་ངས་ཅིག་གཏང་ག།
  Ae ngas cig gtang ga/
 • མིག་དམར་
  རྒན་ལགས་ཁྱེད་རང་གིས། ཨོའོ་ཡོང་ང་ཡོང་། རྒན་ལགས་ཅིག་གཏང་རོགས་གནང་།
  rgan lags khyed rang gis/_o'o yong nga yong /_rgan lags cig gtang rogs gnang /
 • ཐུབ་བསྟན་
  འདུག་ཟེར་གཏང་གི་རེད་ཁྱེད་རང་གསན་ཨཱ། ཤོར་ཡང་ཤོར་སོང་། ད་འགྲོ་རྒྱུ་འཁེལ་སོང་ང་།
  'dug zer gtang gi red khyed rang gsan A/_shor yang shor song /_da 'gro rgyu 'khel song nga /
 • མིག་དམར་
  ཧ་ཧ་་་། དངོས་གནས་གསོན་པ་རང་རེད་ཞག་གཟིགས་དང་། གསོན་པ་ཁོ་རེ་རེད་ཞག་དེའི།
  ha ha /_dngos gnas gson pa rang red zhag gzigs dang /_gson pa kho re red zhag de'i/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ག་རེ། གསོན་པ་རེད། ང་སློབ་དཔོན་གསོན་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པས།
  ga re/_gson pa red/_nga slob dpon gson pa red zer gyi yo'o red pas/
 • མིག་དམར་
  ཨོའོ། རེ་བ་རེ་བ། ང་ཚོའི་རྒན་ལགས་སློབ་འཁོར་ཞེས་པ་ལགས་གང་ནས་དག་གི་རེད་ལོའོ། ངས་ཟེར་ན། གསུང་གཞས་དེ་སོས་པ་ཞིག་གཏང་གནང་སོང་ཟེར་གྱི་ཡོད།
  o'o/_re ba re ba/_nga tsho'i rgan lags slob 'khor zhes pa lags gang nas dag gi red lo'o/_ngas zer na/_gsung gzhas de sos pa zhig gtang gnang song zer gyi yod/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨའ་ཧེའི། གཞས་པ་སོས་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་གཏང་མ་ཐུབ་ན་གྲོང་ཁྱེར་ཟློས་གར་ནང་ལ་སུས་བཅུག་གི་རེད། ལགས།
  a' he'i/_gzhas pa sos pa de 'dras cig gtang ma thub na grong khyer zlos gar nang la sus bcug gi red/_lags/
 • མིག་དམར་
  ཨོའོ་ཧ་ཧ་་་། ལོའོ་་་། 
  o'o ha ha /_lo'o /_
 • ཐུབ་བསྟན་
  བྱས་ཙང་ང་རས་ཤེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིན་ན། ཁྱེད་རང་ལ་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ན་དེ་འདྲས་རེད། ཨའེ།
  byas tsang nga ras shes pa'i lo rgyus yin na/_khyed rang la mdor bsdus cig ngo sprod zhus na de 'dras red/_a'e/
 • མིག་དམར་
  དངོས་གནས་དཔེ་རང་རེད་ཞག།
  dngos gnas dpe rang red zhag/
 • མིག་དམར་
  ད་བྱས་ན། ཨ་ནི་ད་དུང་ཤོ་ལ་ཡ་གཞན་དག་གི་ཁྱད་ཆོས་འདྲ་པོ་ག་རེ་ཡོའོ་རེད།
  da byas na/_a ni da dung sho la ya gzhan dag gi khyad chos 'dra po ga re yo'o red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨའ། དེ་རིང་ཁ་སང་ཤོ་རྒྱག་དུས་ཨཱེ།
  a'/_de ring kha sang sho rgyag dus Ae/
 • མིག་དམར་
  ཨོང་།
  ong /
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཁྱད་ཆོས་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་རེད།
  khyad chos zhe drag yo'o red/
 • མིག་དམར་
  ག་རེ་ཡོའོ་རས།
  ga re yo'o ras/
 • ཐུབ་བསྟན་
  སྔན་དང་པོ་དེའི་ཡིན་ན། བསད་རེས་གཏང་གི་རེད། དེའི་རྗེས་ལ་་་་་་།
  sngan dang po de'i yin na/_bsad res gtang gi red/_de'i rjes la /
 • མིག་དམར་
  ཨོའོ་འགྲིག་སོང་འགྲིག་སོང་་་་་་། ད་ཆོ་ག་རེ་ཡོའོ་རས། རྩེད་མོ་མགོ་ཚུགས་ལོང་མེད་པ། ཨ་ནི་མི་བསད་རེས་གཏང་ན། གོ་པར་ཨ་ནི་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་གྱི་རེད།
  o'o 'grig song 'grig song /_da cho ga re yo'o ras/_rtsed mo mgo tshugs long med pa/_a ni mi bsad res gtang na/_go par a ni khrims dang rgyal gyi red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨའ་ཙི་འདི་མི་བསད་རེས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་མ་རེད་དང། 
  a' tsi 'di mi bsad res zer gyi yo'o ma red dang/_
 • མིག་དམར་
  འོ་ན།
  'o na/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ལག་ཁྱི་ཕར་ཚུར་བསད་རེས་གཏང་ཡས་དང་འདེད་རེས་གཏང་ཡས་དང་། རུབ་རྒྱག་རྒྱག་ཡས་དང་དེ་ཚོ་ཟེར།
  lag khyi phar tshur bsad res gtang yas dang 'ded res gtang yas dang /_rub rgyag rgyag yas dngde tsho zer/
 • མིག་དམར་
  ཨ་ལས། ལག་ཁྱི་ཕར་ཚུར་བསད་རེས་གཏང་ཡས་དེ་འདྲས། ད་དུང་གཞན་དག།
  a las/_lag khyi phar tshur bsad res gtang yas de 'dras/_da dung gzhan dag/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ལགས་ད་དུང་ཨཱེ། ད་དུང་ཡིན་ན་ཤོ་མིག་རེ་རེ་ལ་མིང་གཉིས་གསུམ་གཏགས་ཡས་ཡོའོ་རེད། 
  lags da dung Ae/_da dung yin na sho mig re re la ming gnyis gsum gtags yas yo'o red/_
 • མིག་དམར་
  མིང་གཉིས་གསུམ་ག་རེ་གཏགས་ཀྱི་རེད།
  ming gnyis gsum ga re gtags kyi red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  དཔེར་ན་ཤོ་མིག་གསུམ་པར་ཆ་བཞག་ན། གཙོང་། རྩབ། སུག། གཟབ།
  dper na sho mig gsum par cha bzhag na/_gtsong /_rtsab/_sug/_gzab/
 • མིག་དམར་
  གཙོང་། རྩབ། སུག། གཟབ། ཨོའོ་ཏག་ཏག་རེད་ཞག།
  gtsong /_rtsab/_sug/_gzab/_o'o tag tag red zhag/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ད་དུང་ཡིན་ན་ཤོ་མིག་ག་རེ་འབབ་དགོས་མེད་ལ་བལྟས་བྱས། ཡང་ཤོབ་བཤད་གཏང་ཡས་ཡོའོ་རེད།
  da dung yin na sho mig ga re 'bab dgos med la bltas byas/_yang shob bshad gtang yas yo'o red/
 • མིག་དམར་
  ཤོབ་བཤད་ཨཱེ། ཡོང་ང་། ད་ཨོོའོ་ན་རྒན་ལགས་ཁྱེད་རང་གི་དཔེ་ཅིག་བཞག་བྱས་ཤོབ་བཤད་ཅིག་གཏང་གནང་དང་།
  shob bshad Ae/_yong nga /_da oo'o na rgan lags khyed rang gi dpe cig bzhag byas shob bshad cig gtang gnang dang /
 • ཐུབ་བསྟན་
  དཔེ་བཞག་བྱས།
  dpe bzhag byas/
 • མིག་དམར་
  ཨོང་།
  ong /
 • ཐུབ་བསྟན་
  འགྲིག་གི་རེད། འགྲིག་གི་རེད། དཔེར་ན་བྱང་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ཡ་ཤོ་རྒྱག་དུས་ཙམ་ནས་ཤོ་བཤད་དེ་འདྲས་ཟེ་གཏང་ག་བྱེད་ཀྱི་རེད།
  'grig gi red/_'grig gi red/_dper na byang rgyud sa khul ya sho rgyag dus tsam nas sho bshad de 'dras ze gtang ga byed kyi red/
 • མིག་དམར་
  གང་འདྲས་ཟེར།
  gang 'dras zer/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཡཱ་ཁོ་རེ་ཁོ་རེ་་་་་་་་། རི་མ་འདོད་མ་ཎིས་བྱུང་། མ་ཎི་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་རེད། ཁ་ལ་ཡིན་གྱི་ཆོས་པ་ཟེར། ཁ་ལ་མིན་གྱི་ཆོས་པ་ཟེར། གུང་ཐང་མེ་ཏོག་ཆོས་པ་ཟེར། ལྷ་སའི་བཅོ་ལྔ་ཆོས་པ་ཟེར། ཡཱ་ཁོ་རེ།
  yA kho re kho re /_ri ma 'dod ma Nis byung /_ma Ni chos kyi snying po red/_kha la yin gyi chos pa zer/_kha la min gyi chos pa zer/_gung thang me tog chos pa zer/_lha sa'i bco lnga chos pa zer/_yA kho re/
 • མིག་དམར་
  ཨོའོ། ཧའོ་་་་་། དངོས་གནས་དཔེ་རེད་ཞག། དཔེ་རེད་ཞག། ད་ལྟ་རྒན་ལགས་ཁྱེད་རང་གིས་ཤོབ་བཤད་འདུག་ཟེར་གཏང་གནང་པ་ཙམ་གྱིས། ངའི་མིག་གི་མདུན་དེ་ཡ། བྱང་རྩ་ཐང་སྔོ་ཐིང་ཐིང་གཅིག་གི་གང་འདི་ཡ། ཨ་ཕོ་རྒྱག་པ་ཅིག་གི་ཐུད་འདྲ་ཅིག་བཟས་བསྡད་པ་འདྲ་ཅིག་མཐོང་ཡོང་ཉན་འདྲ་ཅིག་བྱེད་གིས།
  o'o/_ha'o /_dngos gnas dpe red zhag/_dpe red zhag/_da lta rgan lags khyed rang gis shob bshad 'dug zer gtang gnang pa tsam gyis/_nga'i mig gi mdun de ya/_byang rtsa thang sngo thing thing gcig gi gang 'di ya/_a pho rgyag pa cig gi thud 'dra cig bzas bsdad pa 'dra cig nthong yong nyan 'dra cig byed gis/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་ཙི། ལྷན་རྒྱས་གཟིགས་དང་། མིག་དམར་ལགས་ཀྱིས་ཨ་པོ་ཧོར་གྱིས། ཐུད་བཟས་པ་དེ་མ་ཏོག། ཨ་ཕོ་ཧོར་གྱིས་བརྒྱབ་དེ་གཟིགས་མི་འདུག་གང། ཧ་་་་་།
  o'o tsi/_lhan rgyas gzigs dang /_mig dmar lags kyis a po hor gyis/_thud bzas pa de ma tog/_a pho hor gyis brgyab de gzigs mi 'dug gang/_ha /
 • མིག་དམར་
  ད་བྱས་ན། ད་དུང་ཡིན་ན། དཔེར་ན་ང་རང་ཚོའི་ལྷ་སའི་ཉེ་འཁོར་ལ་ཤོ་བྱབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོའོ་རེད་པས།
  da byas na/_da dung yin na/_dper na nga rang tsho'i lha sa'i nye 'khor la sho byab pa'i khyad chos yo'o red pas/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨ། ཁྱད་ཆོས་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་རེད།
  a/_khyad chos zhe drag yo'o red/
 • མིག་དམར་
  ཁྱད་ཆོས་ག་རེ་ཡོའོ་རས།
  khyad chos ga re yo'o ras/
 • ཐུབ་བསྟན་
  སྔན་དང་པོ་འདེའི་ཡིན་ན། ཆང་བད་ལེ་གང་འཁྲིས་འདེའི་ཡ་བཞག། དེ་འདྲས་ཅིག་ལ་ཡང་། ཤོབ་བཤད་གཏང་ཡས་ཡོའོ་རེད།
  sngan dang po 'de'i yin na/_chang bad le gang 'khris 'de'i ya bzhag/_de 'dras cig la yang /_shob bshad gtang yas yo'o red/
 • མིག་དམར་
  ཨཱ། གང་འདྲས་ཟེར་རྒྱག་དགོས་རེད།
  A/_gang 'dras zer rgyag dgos red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཤོབ་བཤད་ཨེ།
  shob bshad e/
 • མིག་དམར་
  ཨོང་།
  ong /
 • ཐུབ་བསྟན་
  འདུག་ཟེར་གཏང་གི་རེད། ཆུ་་་་་་་་་། དབྱར་ཆུ་དབྱར་གྱི་ཆུ། དགུན་ཆུ་དགུན་གྱི་ཆུ། རྫ་མོ་རོང་གི་ཆུ། དེ་རིང་ངའི་ཆུ། སང་ཉིན་ཁྱེད་རང་གི་ཆུ། ལྡིང་ཁུང་ཆུ་མིག་ནས་ཆུ་ཅིག་༼ཞིག༽ལེན་བྱས། ལྷས་སའི་ཇོ་བོ་ལ་ཡོན་ཆབ་ཅིག་འཕུལ་ལོ།
  'dug zer gtang gi red/_chu /_dbyar chu dbyar gyi chu/_dgun chu dgun gyi chu/_rdza mo rong gi chu/_de ring nga'i chu/_sang nyin khyed rang gi chu/_lding khung chu mig nas chu cig (zhig)len byas/_lhas sa'i jo bo la yon chab cig 'phul lo/
 • མིག་དམར་
  ཧ། དངོས་གནས་ཤོབ་བཤད་འདི་ཡང་། སྐལ་པ་བཟང་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་གཏང་གནང་སོང་།
  'ha'/_dngos gnas shob bshad 'di yang /_skal pa bzang po zhe po cig gtang gnang song /
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་ཧའེ། ད་དུང་ཤོབ་བཤད་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཤོབ་བཤད་ངར་པོ་དང་། འཇམ་པོ། ཟུར་ཟ་དང་། དམའ་འབེབས་སོགས་ཀྱི་ཤོབ་བཤད་གཏང་བྱས། གང་ལྟར་དགོད་བྲོ་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད་ཁོང་།
  o'o ha'e/_da dung shob bshad la cha bzhag na/_shob bshad ngar po dang /_'jam po/_zur za dang /_dma' 'bebs sogs kyi shob bshad gtang byas/_gang ltar dgod bro po zhe po cig yo'o red khong /
 • མིག་དམར་
  ག་རེ། ཤོ་རྒྱབ་པ་ཡིན་ན་དགོད་བྲོ་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད་ཨཱེ། ཨོའོ། ད་དགོད་བྲོ་པོ་དེ་དྲས་ཡིན་ན། ད་རེས་ང་རྒན་ལགས་ཁྱེད་རང་དང་ཤོ་ཅིག་མ་རྒྱབ་པ་ཐབས་བྱུང་མ་སོང་།
  ga re/_sho rgyab pa yin na dgod bro po zhe po cig yo'o red Ae/_o'o/_da dgod bro po de dras yin na/_da res nga rgan lags khyed rang dang sho cig ma rgyab pa thabs byung ma song /
 • ཐུབ་བསྟན་
  ག་རེ་ང་རང་གཉིས་ཤོ་རྒྱག་གི་ཡིན་ཟེར། འགྲིག་གི་རེད་ཁོང་། ཡིན་ནའི་ཤོབ་བཤད་གཏང་ཡས་མེད་ན། ང་ཤོ་རྒྱག་གི་མིན་དང་ཁོང་།
  ga re nga rang gnyis sho rgyag gi yin zer/_'grig gi red khong /_yin na'i shob bshad gtang yas med na/_nga sho rgyag gi min dang khong /
 • མིག་དམར་
  ཨ་ལས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཤོབ་བཤད་གཏང་དགོས་རེད་པས།
  a las yin gcig min gcig shob bshad gtang dgos red pas/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཡིན་དགོས་བྱུང་། ཤོབ་བཤད་གཏང་ཡས་དགོས་རེད།
  yin dgos byung /_shob bshad gtang yas dgos red/
 • མིག་དམར་
  ད་ལྷན་རྒྱས་ཚོར་ཞུ་རྒྱུར། ངས་སྔན་མའི་ཤོབ་བཤད་སྙིང་པོ་ཞེ་དྲག་རང་ཤེས་ཀྱི་མེད།
  da lhan rgyas tshor zhu rgyur/_ngas sngan ma'i shob bshad snying po zhe drag rang shes kyi med/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨ་ནི།
  a ni/
 • མིག་དམར་
  ཡིན་ནའི་དེ་རིང་ངས་ཤོབ་བཤད་གསར་པ་ཁག་ཅིག་གཏང་བྱས། རྒན་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀྱི་དཔལ་ཀོག་དཀར་པོ་དེ་ལ་ཡ། ངས་རྔུལ་ནག་གི་ཐིགས་པ་རྒྱག་གོ་བཟོས་གོ།
  yin na'i de ring ngas shob bshad gsar pa khag cig gtang byas/_rgan thub bstan lags kyi dpal kog dkar po de la ya/_ngas rngul nag gi thigs pa rgyag go bzos go/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་ཙི་ལགས། དེ་འདྲའི། ལགས། འགྲིག་གི་རེད་ཁོང་། དེ་ག་ཙེ་༼ཙམ༽ང་རྒྱལ་ཡོད་ན་ད།
  o'o tsi lags/_de 'dra'i/_lags/_'grig gi red khong /_de ga tse (tsam)nga rgyal yod na da/
 • མིག་དམར་
  ཨའ་ཙི་ཁོང་། རྩེད་མོ་ང་རྒྱལ་མེད་ན་དབྱིངས་འཕར་གྱི་མ་རེད་དང་།
  a' tsi khong /_rtsed mo nga rgyal med na dbyings 'phar gyi ma red dang /
 • ཐུབ་བསྟན་
  སྔ་དྲོ་ཆེ། དགོང་དྲོ་ཆུང་ཟེར་འདི་ཁྱེད་རང་གི་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ཞག།
  snga dro che/_dgong dro chung zer 'di khyed rang gi mkhyen gyi yod zhag/
 • མིག་དམར་
  འདེའི། སྔ་ཐོག་གྲོག་ཁོག་ཆེ་དང་། དགོང་དག་གྲོག་ཁོག་ཆུང་སུས་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་རེད།
  'de'i/_snga thog grog khog che dang /_dgong dag grog khog chung sus kyang shes kyi red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨའ་ཙི། འདི་གྲོད་ཁོག་ཆེ་ཆུང་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་མ་རེད་དང་། ཤོ་སྔན་ལ་སུས་མགོ་བཙུགས་མེད་ཀྱི་ལོག་སྲོལ་ཅིག་རེད།
  a' tsi/_'di grod khog che chung skad cha bshad kyi yo'o ma red dang /_sho sngan la sus mgo btsugs med kyi log srol cig red/
 • མིག་དམར་
  ག་རེ། ཤོ་རྒྱག་་ཡས་ཀྱི་ལོག་སྲོལ་ཨཱེ། ཨ་ལས་ད་བྱས་ན། སྔ་ཐོག་ལོ་ཆེན་པོ་ངའི་བཟོ་འདྲ་དེ་སྔན་ལ་འདོན་ག་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། རེད་པཱ།
  ga re/_sho rgyag yas kyi log srol Ae/_a las da byas na/_snga thog lo chen po nga'i bzo 'dra de sngan la 'don ga byed kyi yo'o red/_red pA/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་རེད་རེད་རེད། འོ་ན་ཁྱེད་རང་གསུང་དང་། ཡིན་དང་།
  o'o red red red/_'o na khyed rang gsung dang /_yin dang /
 • མིག་དམར་
  ཆོ་མཆོག། ཤོ་དང་པོ་ང་ཡིས་རྒྱབ། རྒྱན་ཚང་མ་ང་ཡིས་བཟས། ཧ་ཧ་་་་་་།
  cho mchog/_sho dang po nga yis rgyab/_rgyan tshang ma nga yis bzas/_ha ha /
 • ཐུབ་བསྟན་
  ལྷན་རྒྱས་གཟིགས་དང་། ཡང་མག་་རྟགས་སླད་ཚར་སོང་གོ།
  lhan rgyas gzigs dang /_yang mag rtags slad tshar song go/
 • མིག་དམར་
  མག་་རྟགས་གང་འདྲས་ཟེར་་ཨ་ནི།
  mag rtags gang 'dras zer a ni/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཡིན་གོ་བྱུང་། ཤོ་མགོ་བཙུགས་ལོང་མེད་པར་རྒྱན་ཚང་མ་ངས་བཟས་ཟེར་གྱིན་འདུག་གོ།
  yin go byung /_sho mgo btsugs long med par rgyan tshang ma ngas bzas zer gyin 'dug go/
 • མིག་དམར་
  ཨ་ནི་ཤོ་རྒྱབ་དུས་ག་རེ་ལབ་དགོས་རས་ཨ་ནི།
  a ni sho rgyab dus ga re lab dgos ras a ni/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཁྱེད་རང་གསན་ཞིག། ང་ཚོས་འདུག་ཟེར་ཟེར་གྱི་རེད། ཤོ་པ་ར་ལ་པ་ར་རྒྱབ་སོང་མ་གསུངས་ཨ། པ་རའི་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་དེ་ཁྱེད་རང་གསན་ཞིག། པ་ར་ཞུ་་་་་་་་་། སྔན་མ་སོང་། ཕྱི་མ་སོང་། དགྲ་ལག་འོག་ནས་མཐར་མ་སོང་ང་ཟེར་གྱི་རེད་ཁོང་།
  khyed rang gsan zhig/_nga tshos 'dug zer zer gyi red/_sho pa ra la pa ra rgyab song ma gsungs a/_pa ra'i skad cha snyan po de khyed rang gsan zhig/_pa ra zhu /_sngan ma song /_phyi ma song /_dgra lag 'og nas mthar ma song nga zer gyi red khong /
 • མིག་དམར་
  ཨའ། བཞུགས་ཞིག་་་་་་་་། འཛུགས་ཀར་པ་ར་རྒྱག་དོག་མེད། ཤི་ཀར་མནའ་མ་ལེན་དོག་མེད།
  a'/_bzhugs zhig /_'dzugs kar pa ra rgyag dog med/_shi kar mna' ma len dog med/
 • ཐུབ་བསྟན་
  པ་ར་དཔལ་འབར་བཀྲ་ཤིས་རེད། རྒྱག་མཁན་ཤོ་པ་ཐུབ་བསྟན་རེད།
  pa ra dpal 'bar bkra shis red/_rgyag mkhan sho pa thub bstan red/
 • མིག་དམར་
  ཨའ། ཤོ་པ་རས་འཁྲབ་ན་འཁྲབ་པ་རེད། རྒན་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀྱི་འཇོན་གྱི་མ་རེད་དང་།
  a'/_sho pa ras 'khrab na 'khrab pa red/_rgan thub bstan lags kyi 'jon gyi ma red dang /
 • ཐུབ་བསྟན་
  ག་རེ་ངས་འཇོན་གྱི་མ་རེད་ཟེ་ཨེ། ཧའེ་ཁོང་། སུག་མཐིལ་དཀར་པའི་ཐུག་པ་འདི། མིག་དམར་ལགས་སུ་ཇ་གང་བཀྱག་ཡོད་དང་།
  ga re ngas 'jon gyi ma red ze e/_ha'e khong /_sug mthil dkar pa'i thug pa 'di/_mig dmar lags su ja gang bkyag yod dang /
 • མིག་དམར་
  སུག་མཐིལ་དཀར་པོའི་ཐུག་པ་བཏུང་པ་ལས། ཕྱུ་ཞིབ་རྒྱབ་བྱས་ཇམ་འཐུང་ལྡག་པ་དགའ་གི་རེད། ལའོ།
  sug mthil dkar po'i thug pa btung pa las/_phyu zhib rgyab byas jam 'thung ldag pa dga' gi red/_la'o/
 • ཐུབ་བསྟན་
  གཙོང་གི་ངར་མ་མིག་ལ་རྒྱུགས། མིག་དམར་ལགས་སྒྲོག་ཙེའི་སྟེང་ནས་ཟགས་སོང་ངོ།
  gtsong gi ngar ma mig la rgyugs/_mig dmar lags sgrog tse'i steng nas zags song ngo/
 • མིག་དམར་
  གཙོང་དང་སྒོག་པར་དགའ་དྲག་ན། ཤ་ལ་ཡས་སེས་བརྒྱབ་ཡོང་གོ།
  gtsong dang sgog par dga' drag na/_sha la yas ses brgyab yong go/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཟིན་དང་མང་པོ་ཟིན་ཡོང་དེའི། རྒྱ་བཟའི་རྣམ་ཐར་ཟིན་མ་ཡོང་།
  zin dang mang po zin yong de'i/_rgya bza'i rnam thar zin ma yong /
 • མིག་དམར་
  ཟིན་དང་མང་པོ་ཟིན་ཡོང་དེའི། ཙི་ཙིའི་སྤུ་གུ་ཟིན་ཡོང་མེད།
  zin dang mang po zin yong de'i/_tsi tsi'i spu gu zin yong med/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཙི་ཙིའི་སྤུ་གུ་སྙིང་རྗེ་ཡང་། རྒན་ལོངས་ནས་རྩམ་་ཁུག་དབྲལ་མཁན་རེད་བྱས་པ་རེད།
  tsi tsi'i spu gu snying rje yang /_rgan longs nas rtsam khug dbral mkhan red byas pa red/
 • མིག་དམར་
  ཨའ། གེ་གེ་གནང་གི་མ་རེད། ཙི་ཙིའི་དཔོན་པོ་ཞི་མི་རེད། ཞི་མིའི་དཔོན་པོ་ང་རེ་ཡིན། ལོའོ།
  a'/_ge ge gnang gi ma red/_tsi tsi'i dpon po zhi mi red/_zhi mi'i dpon po nga re yin/_lo'o/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཙི་ཙི་ཙི་ཙི་མ་ཟེར་ལ། ཁྱེད་རང་ཅི་ཅིའི་རྒྱུད་རྩ་རེད་ཟེར་བྱས་པ་རེད།
  tsi tsi tsi tsi ma zer la/_khyed rang ci ci'i rgyud rtsa red zer byas pa red/
 • མིག་དམར་
  ང་ཙི་ཙིའི་རྒྱུད་རྩ་གང་འདྲས་ཟེར་ཨ་ནི།
  nga tsi tsi'i rgyud rtsa gang 'dras zer a ni/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཡིན་དགོས་བྱུང་། ཁྱེད་རང་ལོ་རྟགས་ག་རེ་རས། 
  yin dgos byung /_khyed rang lo rtags ga re ras/_
 • མིག་དམར་
  ངའི་ལོ་རྟགས། ཨོའོ། སྦི་རགས། ཨའ་ཙེ། སྐུ་རྩེད་ཞུས་པ། ངའི་ལོ་རྟགས་ཕག་གི་གང་མ། གླང་གི་སློག། བར་ཚ་ལ་དེའི་རེད།
  nga'i lo rtags/_o'o/_sbi rags/_a' tse/_sku rtsed zhus pa/_nga'i lo rtags phag gi gang ma/_glang gi slog/_bar tsha la de'i red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨ་ལས་ཨོའོ་རེད་རེད། ང་ཚོའི་མིག་དམར་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྟགས་ཙི་ཙི་མ་རེད། བྱི་བ་ཟེར་འདི་རེད། བྱི་བ།
  a las o'o red red/_nga tsho'i mig dmar lags kyi lo rtags tsi tsi ma red/_byi ba zer 'di red/_byi ba/
 • མིག་དམར་
  གང་ལྟར་གང་བྱས་མིའི་ལོག་ནས་བྱས་ན། སྙིང་རྗེ་ཤོས་དེ་རེད་ཞག།
  gang ltar gang byas mi'i log nas byas na/_snying rje shos de red zhag/
 • ཐུབ་བསྟན་
  སྐོམ་པ་ཁྱེད་ནི་ཚོགས་ལ་ཞུགས། དེ་རིང་ཚོགས་ལ་པོར་ཆང་ཡོད།
  skom pa khyed ni tshogs la zhugs/_de ring tshogs la por chang yod/
 • མིག་དམར་
  སྐོམ་གདན་རྐུབ་མེད་བསྡད་ལ་ནི། ཞ་ལའི་གང་གི་བརྒྱབ་ར་འདྲ།
  skom gdan rkub med bsdad la ni/_zha la'i gang gi brgyab ra 'dra/
 • ཐུབ་བསྟན་
  སྐོལའི་ཡང་རྩེ་རྒྱ་མིའི་ཤོ། རྒྱ་མིའི་ཤོ་ལ་ཤོ་བཤད་མེད་ཟེར།
  skola'i yang rtse rgya mi'i sho/_rgya mi'i sho la sho bshad med zer/
 • མིག་དམར་
  ལགས། རྒྱ་མིའི་ཤོ་ལ་ཤོ་བཤད་ཡོའོ་མ་རེད་པས།
  lags/_rgya mi'i sho la sho bshad yo'o ma red pas/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཡོའོ་མ་རེད། ཁོང་།
  yo'o ma red/_khong /
 • མིག་དམར་
  ངས་གཏང་ག།
  ngas gtang ga/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོང་།
  ong /
 • མིག་དམར་
  ཁྱེད་རང་གསན་་ཨ།
  khyed rang gsan a/
 • ཐུབ་བསྟན་
  གང་འདྲས་ཟེ།
  gang 'dras ze/
 • མིག་དམར་
  རྐོབ་ཕི་ཙི་གི་ལའེ་ལ་མཱ། སྔོན་མེའི་སྒྲོམ་ཀྱོག་ཡི་གེ་ཁྱིས་བཀྱག་ལའོ་མཱ་བྱས་པ་རེད། འདི་རྒྱ་སྐད་རེད།
  rkob phi tsi gi la'e la mA/_sngon me'i sgrom kyog yi ge khyis bkyag la'o mA byas pa red/_'di rgya skad red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  གྲུབ་པག་གྲུབ་པ་མ་ཐོབ་པར། སྡ་རུའི་གསུམ་རྒྱག་བཞག་རོགས་གྱིས།
  grub pag grub pa ma thob par/_sda ru'i gsum rgyag bzhag rogs gyis/
 • མིག་དམར་
  ཨཱ། གསུམ་རྒྱག་མ་རྒྱག་ཀ་མེད་རེད། གྲུ་པ་སོས་གྲོས་སྟོང་པ་རེད།
  A/_gsum rgyag ma rgyag ka med red/_gru pa sos gros stong pa red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཧ་་་་། རི་དེ་ལ་འཁོར་བའོ་རི་དགས་རེད། ཆུ་དེ་ལ་འཁོར་བའི་ཉ་མོ་རེད།
  ha /_ri de la 'khor ba'o ri dgas red/_chu de la 'khor ba'i nya mo red/
 • མིག་དམར་
  རི་དེ་ལ་འཁོར་མཁན་རྩམ་པ་ཁ་ཧྲལ་དང་། ཆུ་དེ་ལ་འཁོར་མཁན་སྦལ་པ།
  ri de la 'khor mkhan rtsam pa kha hral dang /_chu de la 'khor mkhan sbal pa/
 • ཐུབ་བསྟན་
  རི་དེ་ནི་གླ་བ་ཉལ་ས་ཟེར། གླ་བ་ཉལ་དྲགས་ན་ཤི་ས་རེད།
  ri de ni gla ba nyal sa zer/_gla ba nyal drags na shi sa red/
 • མིག་དམར་
  རི་པིན་དམག་མི་རི་ལ་འཛེགས། རི་ལ་ཕྱིན་ནས་ཟཱ་ཀེ་ཀེ།
  ri pin dmag mi ri la 'dzegs/_ri la phyin nas zA ke ke/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ག་རེ། རི་པིན་དམག་མི་རི་ལ་ཕྱིན། ག་རེ་བྱེད་ག་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད།
  ga re/_ri pin dmag mi ri la phyin/_ga re byed ga 'gro gi yo'o red/
 • མིག་དམར་
  ད་གིན་ཁྱེད་རང་གི་གསུངས་ཡས་གླ་གཡག་གི་ཤ་དེ་བཟའ་ག་ཕྱིན་པ་རེད།
  da gin khyed rang gi gsungs yas gla g.yag gi sha de bza' ga phyin pa red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨ་ལས། ཤ་ཞིམ་པོ་རུས་པའི་གསེང་ལ་ཡོད། དེ་དཔོན་ལ་མ་རག་གཡོག་ལ་རག་བྱས་པ་རེད།
  a las/_sha zhim po rus pa'i gseng la yod/_de dpon la ma rag g.yog la rag byas pa red/
 • མིག་དམར་
  ཤ་ཞིམ་པོ་ཁྲོམ་གཟིགས་ཁང་ལ་འདུག། དངུལ་མེད་ན་མིག་གི་བལྟས་མོ་རེད་ཞག།
  sha zhim po khrom gzigs khang la 'dug/_dngul med na mig gi bltas mo red zhag/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཧེ་་་། བཤན་པའི་ལག་པ་ནས་གྲི་བརྡར་དུས། རྒན་མོ་ཐང་སྟེང་ནས་ངུ་ཤོར་བྱས་པ་རེད།
  he /_bshan pa'i lag pa nas gri brdar dus/_rgan mo thang steng nas ngu shor byas pa red/
 • མིག་དམར་
  བཤན་པའི་དཔའ་བློ་བཀབ་ནས་བཞག་རོགས་གནང་། བོས་༼བྲོས་༽གོ་བྱུང་ན་ཁྱི་ལས་མགྱོགས་ཀ་འདུག།
  bshan pa'i dpa' blo bkab nas bzhag rogs gnang /_bos (bros )go byung na khyi las mgyogs ka 'dug/
 • ཐུབ་བསྟན་
  གུང་མཐོ་བ་ལྕང་ལོ་ཅན་པ་རེད། དེའི་འོག་ལ་ཧོར་ཁང་ཛ་སྒྲེད།
  gung mtho ba lcang lo can pa red/_de'i 'og la hor khang dza sgred/
 • མིག་དམར་
  ཨཱ་ལེའི་ལོའོ་ལོའོ་སོ་ཁོང་། གུང་མཐོ་བ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རེད། དེའི་འོག་ལ་ཨ་ཕོ་མིག་དམར་ཡིན།
  A le'i lo'o lo'o so khong /_gung mtho ba nyi ma zla ba red/_de'i 'og la a pho mig dmar yin/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ག་རེ། ཁྱེད་རང་ཡིན་ཟེར།
  ga re/_khyed rang yin zer/
 • མིག་དམར་
  ཨོང་།
  ong /
 • ཐུབ་བསྟན་
  གང་འདྲས་ཟེར།
  gang 'dras zer/
 • མིག་དམར་
  གཟའ་ཉི་མ་ཟླ་བ་གཞུག་གུ་ང་མིག་དམར་འགྲོ་གོ་རས་འགྲོ་གོ་མ་རས།
  gza' nyi ma zla ba gzhug gu nga mig dmar 'gro go ras 'gro go ma ras/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་ཧ་ཧ་་་་། ཁོ་རང་ཞེ་པོ་ཅིག་བཀྱག་ག་བྱས་སོང་ང་།
  o'o ha ha /_kho rang zhe po cig bkyag ga byas song nga /
 • མིག་དམར་
  ཡིན་གོ་བྱུང་། དེ་ཞག་སུ་ཡིན་ནའི་ང་རེ་ཡིན་ཟེར་ཉན་ཀྱང་ཀྱང་རེད།
  yin go byung /_de zhag su yin na'i nga re yin zer nyan kyang kyang red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  གུང་ཐང་ལ་འགྲོ་ཡོང་གས། མི་ལ་རས་པ་མཇལ་ཡོང་གས།
  gung thang la 'gro yong gas/_mi la ras pa mjal yong gas/
 • མིག་དམར་
  ཨོའོ་ད། གུང་ཐང་ལ་འགྲོ་མ་ཡོང། གུར་ཚང་ལའི་འཛུལ་མ་ཡོང་།
  o'o da/_gung thang la 'gro ma yong/_gur tshang la'i 'dzul ma yong /
 • ཐུབ་བསྟན་
  འ་ད་བྱས་ན་ཕང་གོ་རེད། ཁོང་།
  'a da byas na phang go red/_khong /
 • མིག་དམར་
  ལགས། ང་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་མ་ཕྱིན་ན། ཁྱེད་རང་ཕང་གི་འདུག་གས།
  lags/_nga btson khang nang la ma phyin na/_khyed rang phang gi 'dug gas/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨའ་ཙི། ངས་ཁྱེད་རང་གུར་ཚང་ཟེར་གྱི་མེད།
  a' tsi/_ngas khyed rang gur tshang zer gyi med/
 • མིག་དམར་
  ཨོའོ་ན།
  o'o na/
 • ཐུབ་བསྟན་
  མི་ལ་རས་པ་མཇལ་མ་ཡོང་ཙང་ཕང་ག་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད།
  mi la ras pa mjal ma yong tsang phang ga la zer gyi yod/
 • མིག་དམར་
  ཨའ་འདི་ང་རའི་དཔལ་ཀོག་དཀར་པོ་སོང་ཙང་བྱས་པ་རེད་ལའོ།
  a' 'di nga ra'i dpal kog dkar po song tsang byas pa red la'o/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་ཧའེ། ཆུ་ཟོམ་རྒྱབ་ལ་འཁྱེར་བའི་ལྟོ་བྱ་ཡེ་ལ་གཟིགས་དང་། ཨ་ཅག་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོའི་སྐེ་གཟེར་ཡེ་ལ་གཟིགས་དང་།
  o'o ha'e/_chu zom rgyab la 'khyer ba'i lto bya ye la gzigs dang /_a cag yid 'phrog lha mo'i ske gzer ye la gzigs dang /
 • མིག་དམར་
  ཨཱ་ཆུ་ཟོམ་སྒལ་པར་འཁྱེར་བྱས། སྐེ་གཟེར་བཞག་རོགས་གནང་དང། ནང་ལ་ཨ་མ་བཞག་བྱས། ལྟས་མོ་ལྟ་ལོང་མི་འདུག།
  A chu zom sgal par 'khyer byas/_ske gzer bzhag rogs gnang dang/_nang la a ma bzhag byas/_ltas mo lta long mi 'dug/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཕྱུ་པ་དཀར་པོ་ཨ་མས་གཡོགས། མིང་ལ་སྐྱ་རིལ་ཨ་མས་བཏགས།
  phyu pa dkar po a mas g.yogs/_ming la skya ril a mas btags/
 • མིག་དམར་
  ཕྱུ་པ་དཀར་པོ་ངས་གྱོན། ཁྱོད་ལ་ཇུས་ཏོག་ག་རེ་འདུག།
  phyu pa dkar po ngas gyon/_khyod la jus tog ga re 'dug/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཐོས་པ་དཀར་པོ་དེ་གྱིས་དང་། སྐྱིད་པོ་ཡོང་བ་ཁོ་ཐག་ཆོད།
  thos pa dkar po de gyis dang /_skyid po yong ba kho thag chod/
 • མིག་དམར་
  ཨཱ་ཐོས་པ་འདུག་ན་ཁྱེད་རང་གནང་། ང་རའི་ཨ་མ་ང་ར་དགོས།
  A thos pa 'dug na khyed rang gnang /_nga ra'i a ma nga ra dgos/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཐོ་རངས་ལངས་ནས་གང་བྱེད་ག། རྔ་ཤང་དཀྲོགས་ནས་གང་བྱེད་ག།
  tho rangs langs nas gang byed ga/_rnga shang dkrogs nas gang byed ga/
 • མིག་དམར་
  ཐོ་རེངས་ལངས་ནས་བིད་པ་བཞོན། རྔ་ཤང་དཀྲོགས་ནས་ཞབས་བྲོ་བརྒྱབ།
  tho rengs langs nas bid pa bzhon/_rnga shang dkrogs nas zhabs bro brgyab/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཧེ་་་་་་་་། ལྷན་རྒྱས་གཟིགས་དང་། མིག་དམར་ལགས་ཞོགས་པ་ཡར་བཞེངས་བྱས། རྐང་འགྱེལ་རིལ༼ལྕགས་རྟ་༽མ་བཞོན་པ་བྱས། བིད་པ་བཞོན་བྱས་ཐད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ།
  he /_lhan rgyas gzigs dang /_mig dmar lags zhogs pa yar bzhengs byas/_rkang 'gyel ril(lcags rta )ma bzhon pa byas/_bid pa bzhon byas thad kyi yod pa 'dra/
 • མིག་དམར་
  ཨོའོ། ད་འདི་ཡང་རྒན་ལགས་ཁྱེད་རང་གི་མཁྱེན་གྱི་མི་འདུག། དེ་ཞག་ང་ཚོ་ལྷས་སའི་ནང་ལ་ཡ་བཏང་འགྱེལ་རིལ་༼ལྕགས་རྟ༽བརླགས་ཡས་དེ་བས་པོ་ཅིག་འདུག་གང་། དེའི་ཚབ་ལ་ཡ་བིད་པ་ཅིག་བཞོན་ན་མ་བརླགས་པར་ཡོང་གི་མེད་འགྲོ་བསམ་གྱི་འདུག།
  o'o/_da 'di yang rgan lags khyed rang gi mkhyen gyi mi 'dug/_de zhag nga tsho lhas sa'i nang la ya btang 'gyel ril (lcags rta)brlags yas de bas po cig 'dug gang /_de'i tshab la ya bid pa cig bzhon na ma brlags par yong gi med 'grobsm gyi 'dug/
 • ཐུབ་བསྟན་
  བརླགས་ཡོང་བསམ་པ་རེད།
  brlags yong bsam pa red/
 • མིག་དམར་
  བརླགས་ཡོང་བསམ་བྱུང་། ཨོའོ་་་་་་།
  brlags yong bsam byung /_o'o /
 • ཐུབ་བསྟན་
  བྱང་ལས་ཆུ་ཤུལ་སྐྱིས་པ། པགས་ལས་མོག་མོག་ཞིམ་པའ་བྱས་པ་རེད།
  byang las chu shul skyis pa/_pags las mog mog zhim pa' byas pa red/
 • མིག་དམར་
  བྱང་ལས་མཉེས་ཐང་དགའ་བ། བུ་ལས་བུ་མོ་མཛེས་པ།
  byang las mnyes thang dga' ba/_bu las bu mo mdzes pa/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཆབ་མདོ་བར་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བུ་མོ་བཞག་རྒྱུ་ཡིན།
  chab mdo bar du 'gro rgyu yin/_de nas bu mo bzhag rgyu yin/
 • མིག་དམར་
  བུ་མི་ཆ་མདོར་བཟག་ནུས་ན། ང་རའི་མནའ་མར་ལེན་གྱི་ཡིན།
  bu mi cha mdor bzag nus na/_nga ra'i mna' mar len gyi yin/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་ཙི་ལགས་ཁོང་། ཁྱེད་རང་གཅིག་གི་ག་ང་ལ་གཉིས་ཨེ།
  o'o tsi lags khong /_khyed rang gcig gi ga nga la gnyis e/
 • མིག་དམར་
  ཨེ་་་། མ་རེད་།མ་རེད་ཁོང་། ཨོའོ་ཁ་ཤོར་པ་རེད། ངའི་བུའི་མནའ་མར་ལེན་གྱི་ཡིན།
  e /_ma red /ma red khong /_o'o kha shor pa red/_nga'i bu'i mna' mar len gyi yin/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨ་ལས། ཨོང་། ད་འོ་ན་ཡིན་དང།
  a las/_ong /_da 'o na yin dang/
 • མིག་དམར་
  ལོའོ་ལོའོ།
  lo'o lo'o/
 • ཐུབ་བསྟན་
  གཤམ་ལ་ངས་ཁྱེད་རང་ལ་ཡ་ཤོ་ནིག་གཉིས་བྱས་པའི་འདྲི་བ་བཏོན་གྱི་ཡིན།
  gsham la ngas khyed rang la ya sho nig gnyis byas pa'i 'dri ba bton gyi yin/
 • མིག་དམར་
  ཨོའོ་ད་གཉིས་མ་གོ་གསུམ་གསུངས་ནའི་གསུངས་ཞིག།
  o'o da gnyis ma go gsum gsungs na'i gsungs zhig/
 • ཐུབ་བསྟན་
  འགྲིག་གི་རེད་འགྲིག་གི་རེད། ད་འོ་ན་ཡིན་དང་།
  'grig gi red 'grig gi red/_da 'o na yin dang /
 • མིག་དམར་
  ལས་ཟེར།
  las zer/
 • ཐུབ་བསྟན་
  སྤ་ཕྲུག་བཙོང་ནས་མཆོད་ཆང་མཆོད། བུ་མོའི་སེམས་ནད་དེ་ནས་གསང་བྱས་པ་རེད།
  spa phrug btsong nas mchod chang mchod/_bu mo'i sems nad de nas gsang byas pa red/
 • མིག་དམར་
  སྤ་ཕྲུག་མེད་ན་ཉག་ཞྭ་གྱོན། པོག་སྐྲ་མེད་ན་མར་ཀོག་གྱོན་ཟེར་བྱས་པ་རེད།
  spa phrug med na nyag zhwa gyon/_pog skra med na mar kog gyon zer byas pa red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཧེ་། གསེར་ཁུང་སྟེང་སུ་དམ་ཆོད་པད་མ་ལགས། ཡར་ཁུང་སྟེང་སུ་སྐུ་ཞབས་མིག་དམར་ལགས་བྱས་པ་རེད།
  he /_gser khung steng su dam chod pad ma lags/_yar khung steng su sku zhabs mig dmar lags byas pa red/
 • མིག་དམར་
  གསེར་ཁུང་བརྡིབ་ན་སྐམ་པས་བཟོ། ཡར་ཁུང་བརྡིབ་ན་ཕུང་མདའ་རྒྱབ།
  gser khung brdib na skam pas bzo/_yar khung brdib na phung mda' rgyab/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཕུང་མདའ་རྒྱབ་ནས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རས།
  phung mda' rgyab nas ga re byed dgos ras/
 • མིག་དམར་
  ཨང་རྒན་ལགས་ཁྱེད་རང་གི་ཡྭ་མ་ཀོང་མདོང་དེ་ཕུང་མདའ་རྒྱབ་དང་ཡར་གསང་ཡོང་གི་རེད།
  ang rgan lags khyed rang gi y+wa ma kong mdong de phung mda' rgyab dang yar gsang yong gi red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཧ་་་་་་། ང་ཚོའི་མིག་དམར་ལགས་གྲོག་ཁོག་ལྟོགས་དུས་ཙམ་ནས་ཕུ་རྒྱབ་ནས་ཡར་ཁེངས་པ་བཟོ་གི་ཡོའོ་རེད། རེད་པཱ།
  ha /_nga tsho'i mig dmar lags grog khog ltogs dus tsam nas phu rgyab nas yar khengs pa bzo gi yo'o red/_red pA/
 • མིག་དམར་
  ཨོའོ་དེ་འདྲས་ལོགས་སྲོལ་ག་པར་ཡོའོ་རས།
  o'o de 'dras logs srol ga par yo'o ras/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཁམ་མཆུ་མི་རྒྱག་ཀ་མེད་ལ། བུ་མོ་རྣམ་པའི་རྫོགས་རྫོགས་རེད།
  kham mchu mi rgyag ka med la/_bu mo rnam pa'i rdzogs rdzogs red/
 • མིག་དམར་
  ཁམ་ཆུ་རྒྱབ་ཞག་བུ་མོའི་དོན། བུ་མོའི་མདོང་ལ་ལྕེ་ལག་རྒྱབ་ཟེ།
  kham chu rgyab zhag bu mo'i don/_bu mo'i mdong la lce lag rgyab ze/
 • ཐུབ་བསྟན་
  བུ་མོའི་མདོང་ལ་ལྕེ་ལག་རྒྱབ་བྱས་ག་རེ་བྱས་དགོས་རས།
  bu mo'i mdong la lce lag rgyab byas ga re byas dgos ras/
 • མིག་དམར་
  ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་གི་རྔན་པས་རྫོགས་རྫོགས་རེད་ཞག་ཟེར་གྱི་འདུག་གོ་ཨ་ནི།
  a ni khyed rang gi rngan pas rdzogs rdzogs red zhag zer gyi 'dug go a ni/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ངས་རྫོགས་པ་རྣམས་གསུམ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  ngas rdzogs pa rnams gsum zer gyi yo'o red/
 • མིག་དམར་
  རྫོགས་པ་རྣམས་གསུམ། བྱས་ན་དགོངས་གལ་མེད་པ་ཞུ། ང་རས་གོ་ནོར་ཐེབས་ཞག།
  rdzogs pa rnams gsum/_byas na dgongs gal med pa zhu/_nga ras go nor thebs zhag/
 • ཐུབ་བསྟན་
  བདེ་སྐྱུང་བླ་རམ་གྱི་མེ་སེར་ཡིན་པས། སྣ་ཐག་སེར་མོ་གང་བསྟེར་རོགས་གནང་བྱས་པ་རེད།
  bde skyung bla ram gyi me ser yin pas/_sna thag ser mo gang bster rogs gnang byas pa red/
 • མིག་དམར་
  ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་གི་གཏང་གནང་ཡས་ཀྱི་ཤོབ་བཤད་དེ། ངས་ཚུར་རྒྱ་སྐད་རྒྱབ་བྱས་གཏང་གོ།
  da lta khyed rang gi gtang gnang yas kyi shob bshad de/_ngas tshur rgya skad rgyab byas gtang go/
 • ཐུབ་བསྟན་
  རྒྱ་སྐད་རྒྱབ་བྱས་གང་འདྲས་ཟེ།
  rgya skad rgyab byas gang 'dras ze/
 • མིག་དམར་
  ང་ཚོ་ཆེད་ལུགས་དང་ལུག་ནས། བི་ཡན་ཡི་སི་སི་དེ་སྐྱེས་ལོའོ༼རྒྱ་སྐད་ཀྱི་སྒྲ༽།
  nga tsho ched lugs dang lug nas/_bi yan yi si si de skyes lo'o(rgya skad kyi sgra)/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའ་ཧ་ཧ་་་་་་་། ཤ་རྡོག་བཟའ་ན་སྔགས་པའི་དགེ་ཕྲུག་གྱིས། སྔགས་པ་སོ་མེད་གཅིག་གི་དགེ་ཕྲུག་གྱིས། བྱས་པ་རེད།
  o' ha ha /_sha rdog bza' na sngags pa'i dge phrug gyis/_sngags pa so med gcig gi dge phrug gyis/_byas pa red/
 • མིག་དམར་
  ཤ་རྡོག་བཟས་བྱས་མིད་པ་ཆུས། རྩིས་ཁོག་ཕེ་གའི་སྐྱུག་པ་ཤོར་ཟེར།
  sha rdog bzas byas mid pa chus/_rtsis khog phe ga'i skyug pa shor zer/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཁ་ཤ་པགས་ན་བཟའ་ག། མིད་པའི་ལྟ་ཆོག་བཟའ་ག། ཨམ་ཅོག་རིང་པོ་བཟའ་བ། ཨམ་ཅོག་ཐུང་ཐུང་བཟའ་གའ་བྱས་པ་རེད།
  kha sha pags na bza' ga/_mid pa'i lta chog bza' ga/_am cog ring po bza' ba/_am cog thung thung bza' ga' byas pa red/
 • མིག་དམར་
  ཁ་ཤ་པགས་ནི་མི་དགོས། ཚགས་ཤ་བྱུང་ན་འགྲིག་པ། ཨམ་ཅོག་རིང་པོ་མི་དགོས། མཆུ་ཏོ་རིང་པོས་འགྲིག་པ།
  kha sha pags ni mi dgos/_tshags sha byung na 'grig pa/_am cog ring po mi dgos/_mchu to ring pos 'grig pa/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ག་རེ། མཆུ་ཏོ་རིང་པོ། ཁྱེད་རང་གླང་ཆེན་ཤ་ཡའི་བཟའ་གི་ཡོད་པས།
  ga re/_mchu to ring po/_khyed rang glang chen sha ya'i bza' gi yod pas/
 • མིག་དམར་
  སུས་གླང་ཆེན་གྱི་ཤ་བཟའ་གི་ཡིན་ཟེར་གྱི་འདུག་གས།
  sus glang chen gyi sha bza' gi yin zer gyi 'dug gas/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨ་ནི་མཆུ་ཏོ་རིང་པོ་ཟེ་ག་རེ་ཟེར་གི་ཡོའོ་རེད་པས།
  a ni mchu to ring po ze ga re zer gi yo'o red pas/
 • མིག་དམར་
  དེའི། ཐུགས་རྒྱུད་ཡོད་པས།
  de'i/_thugs rgyud yod pas/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨ་ལས། ཕག་ཤ་ཟེར་གི་ཡོའོ་རེད། རེད་པཱ། ཧ་་་་་། རྩིས་ཁུག་སློང་མཁན་གྱི་བསྡད་ས་རེད། སློང་མཁན་སློང་ནག་གི་བསྡད་ས་རེད།
  a las/_phag sha zer gi yo'o red/_red pA/_ha /_rtsis khug slong mkhan gyi bsdad sa red/_slong mkhan slong nag gi bsdad sa red/
 • མིག་དམར་
  རྩིས་ཁུག་ལ་བསྡད་དུས་ཚར་ལེ་རེད། སེར་ར་གཤག་ལ་འགྲོ་ལེ་རེད།
  rtsis khug la bsdad dus tshar le red/_ser ra gshag la 'gro le red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ལྗང་འདོད་གཞུ་ལ་རྐོ་བ་དང་། གཉེན་པོའི་ལགས་ཡང་ག་ལེར་ཞུགས།
  ljang 'dod gzhu la rko ba dang /_gnyen po'i lags yang ga ler zhugs/
 • མིག་དམར་
  རྟ་ལུག་སྤྲེལ་དང་བྱ་ཁྱི་ཕག། བྱི་བ་གླང་སྟག་ཡོད་ནའི་ཡོད། ཤོབ་གདན་ཤོ་པ་ང་ལ་ཧབ། བྱས་པ་རེད།
  rta lug sprel dang bya khyi phag/_byi ba glang stag yod na'i yod/_shob gdan sho pa nga la hab/_byas pa red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཏད་ཙེ་བཞུགས་ཞིག་་་་་་་་་་་། ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ལཱ་ཐོན་མེད་པཱ།
  tad tse bzhugs zhig /_da lta khyed rang lA thon med pA/
 • མིག་དམར་
  ཨེ། ང་ལཱ་མ་ཐོན་ན་ཁྱེད་རང་ག་རེ་གནང་ཡས་ཡོའོ།
  e/_nga lA ma thon na khyed rang ga re gnang yas yo'o/
 • ཐུབ་བསྟན་
  གལ་སྲིད་ངས་པ་ར་གསུམ་རྒྱབ་སོང་ན་ག་རེ་བྱེད་ག།
  gal srid ngas pa ra gsum rgyab song na ga re byed ga/
 • མིག་དམར་
  པ་ར་གསུམ།
  pa ra gsum/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོང་།
  ong /
 • མིག་དམར་
  ཨང་འདི་ལས་སླ་པོ་རེད། རྒན་ལགས་ཁྱེད་རང་གི་ངའ་དངུལ་ཅིག་སྤྲད་གནང་དང་། ངས་ཁྱེད་རང་ལ་ཡ་པར་ཆང་ཉོ་ག་ཕྱིན་གོ། རེད་པཱ་ལགས།
  ang 'di las sla po red/_rgan lags khyed rang gi nga' dngul cig sprad gnang dang /_ngas khyed rang la ya par chang nyo ga phyin go/_red pA lags/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་ཙི། མིག་དམར་ལགས་ཀྱི་སྣང་བ་སྐྱིས་དོག་ལ། པར་ར་ངས་རྒྱབ། པར་ཆང་རིན་པ་ངས་སྤྲད། ཆང་འདི་ཁྱེད་རང་གི་བཏུང་གོ་བསམ་པ་རེད།
  o'o tsi/_mig dmar lags kyi snang ba skyis dog la/_par ra ngas rgyab/_par chang rin pa ngas sprad/_chang 'di khyed rang gi btung go bsam pa red/
 • མིག་དམར་
  ཧ་ཧ་་་་་། དེའི་མིང་ལ་ཡ་ར་མགོ་ཆུ་ལུག་ཟ། ར་མགོ་ཆུ་ལུག།
  ha ha /_de'i ming la ya ra mgo chu lug za/_ra mgo chu lug/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨ་ནི་ངས་ཤོབ་བརྩག་རྒྱབ་སོང་ན་ག་རེ་བྱེད་ག།
  a ni ngas shob brtsag rgyab song na ga re byed ga/
 • མིག་དམར་
  ཤོབ་བརྩག་ཨེ།
  shob brtsag e/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོང་།
  ong /
 • མིག་དམར་
  རྒན་ལགས་ཁྱེད་རང་གི་ཤོབ་བརྩག་རྒྱབ་བྱས། ཤོབ་བཤད་ཆ་ཚང་ག་ཅིག་གཏང་ཐུབ་སོང་ན། ངས་ཁྱེད་རང་སྒལ་པར་འཁྱེར་བྱས་ཤར་ཀྱག་སེར་ར་གཤག་བར་དུ་བསྐྱལ་རོགས་བྱེད་གོ།
  rgan lags khyed rang gi shob brtsag rgyab byas/_shob bshad cha tshang ga cig gtang thub song na/_ngas khyed rang sgal par 'khyer byas shar kyag ser ra gshag bar du bskyal rogs byed go/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་ཙི། ཡང་ཡའི་མག་་རྟགས་སླད་ཚར་སོང་།
  o'o tsi/_yang ya'i mag rtags slad tshar song /
 • མིག་དམར་
  མག་རྟགས་གང་འདྲས་ཟེར།
  mag rtags gang 'dras zer/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཡིན་གོ་བྱུང་།
  yin go byung /
 • མིག་དམར་
  ཨོང་།
  ong /
 • ཐུབ་བསྟན་
  ང་སེར་ར་གཤག་ལ་བསྐྱལ་ཚར་སོང་ན། ངའི་རྒྱུ་དེ་གས་ཁྱེད་རང་བཟའ་གོ་བསམ་བྱུང་གས།
  nga ser ra gshag la bskyal tshar song na/_nga'i rgyu de gas khyed rang bza' go bsam byung gas/
 • མིག་དམར་
  ཨའ་ཙི་ད། མི་ལྟོགས་པ་ཡ་ཁྱི་སྐྱུགས་པའི་རེ་བ་ཁྱོན་ནས་མེད། དེ་ལས་ངའ་ཤོབ་བཤད་གཏང་གནང་དང་འགྲིག་ག།
  a' tsi da/_mi ltogs pa ya khyi skyugs pa'i re ba khyon nas med/_de las nga' shob bshad gtang gnang dang 'grig ga/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཤོབ་བཤད་གཏང་ཨཱ། འགྲིག་གི་རེད། འགྲིག་གི་རེད། ཁྱེད་རང་གསན་ཨཱ།
  shob bshad gtang A/_'grig gi red/_'grig gi red/_khyed rang gsan A/
 • མིག་དམར་
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཡཱ་རྟེན་འབྲེལ་མ་སྒྲིག་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག། ཤོ་པ་ར་རྒྱབ་དང་པར་ཆང་བཏུང་གོ། ཤོ་ཤོབ་བརྩག་རྒྱབ་ན་ཤོབ་བཤད་གཏོང་གོ། པར་གཟུགས་རྩེས་ག་དྲུག་རི་མ། བརྒྱད་དགུ་ཆུ་མདོག་ལྕོང་ངོ་ལྗང་། ཤོ་དང་ཤོ་ཕོར་ང་ལ་ཧོབ། མདེའི་དང་ལག་ཁྱི་ང་ལ་ཧོབ། རྒྱན་དང་རྟ་པ་ང་ལ་ཧོབ། སྤྲད་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཆ་ཚང་སྤྲོད། སྤྲད་རྒྱུ་མེད་ན་སྤུས་མོ་བཙུགས།
  yA rten 'brel ma sgrig rten 'brel sgrig/_sho pa ra rgyab dang par chang btung go/_sho shob brtsag rgyab na shob bshad gtong go/_par gzugs rtses ga drug ri ma/_brgyad dgu chu mdog lcong ngo ljang /_sho dang sho phor nga la hob/_mde'i dang lag khyi nga la hob/_rgyan dang rta pa nga la hob/_sprad rgyu yod na cha tshang sprod/_sprad rgyu med na spus mo btsugs/
 • མིག་དམར་
  ཨ་ལའི། བཞུགས་ཞིག་་་་་་། འཁྲབ་རྒྱུ་ལ་པ་ར་འཁྲབ་བཅུག་ནའི། ཤོར་རྒྱུ་ལ་སྐྱུག་པ་ཤོར་སོང་ང་། འཁྲིད་འཁྲིད་ལ་པད་པད་འཁྲིས་སྔོ་དེའི། བཞག་རྒྱུ་དེའི་ར་གཟི་བཞག་སོང་ང་། ཤོ་པས་རང་ཚོད་མ་ཟིན་ན། ཤོབ་གདན་མགོ་ལ་གཟེས་ཡོང་ང་། སྒྲོམ་བུ་ཁ་ལ་གཟེས་ཡོང་ང་། ལྟར་ཁུང་ས་ལ་བརྡབ་ཡོང་ང་བྱས་པ་རེད།
  a la'i/_bzhugs zhig /_'khrab rgyu la pa ra 'khrab bcug na'i/_shor rgyu la skyug pa shor song nga /_'khrid 'khrid la pad pad 'khris sngo de'i/_bzhag rgyu de'i ra gzi bzhag song nga /_sho pas rang tshod ma zin na/_shob gdan mgo la gzes yong nga /_sgrom bu kha la gzes yong nga /_ltar khung sa la brdab yong nga byas pa red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨོའོ་ཙི་ལགས། ཁྱེད་རང་ནི་ང་རྒྱལ་ལ་ཨཱ།
  o'o tsi lags/_khyed rang ni nga rgyal la A/
 • མིག་དམར་
  ང་རྒྱལ་བྱེད་གོ་བྱུང་། མི་ཏོམ་རྣམས་འདིའི་དཀྱིལ་དུ་ཁྱེད་རང་སྤུས་མོ་བཙུགས་ཟེ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་རས། ཨ་ནི།
  nga rgyal byed go byung /_mi tom rnams 'di'i dkyil du khyed rang spus mo btsugs ze ga re zer gyi ras/_a ni/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཨའ་ཙི། འདི་ངས་ཁྱེད་རང་ལ་སྐུ་རྩེད་ཞུས་པ་ཡིན་པཱ།
  a' tsi/_'di ngas khyed rang la sku rtsed zhus pa yin pA/
 • མིག་དམར་
  བྱས་ན་ངས་ཁྱེད་རང་ལའི་སྐུ་རྩེད་ཞུས་པ་ཡིན།
  byas na ngas khyed rang la'i sku rtsed zhus pa yin/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཧ་ཧ་་་་་། ད་ཨོའོ་ན་ཁྱེད་རང་གསན་ཨཱ། ཤོ་ཤོ་ལ་ཀུན་ལ་དག་ལེ་རེད། རྒྱན་བཙུགས་པ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་ལེ་མིན་བྱས་པ་རེད།
  ha ha /_da o'o na khyed rang gsan A/_sho sho la kun la dag le red/_rgyan btsugs pa khrims dang mthun le min byas pa red/
 • མིག་དམར་
  ཤོ་པ་ཊ་ཟེར་བའི་རྩེད་མོ་དེ། བོད་ཁ་བ་ཅན་ནས་དར་ལེ་རེད།
  sho pa Ta zer ba'i rtsed mo de/_bod kha ba can nas dar le red/
 • ཐུབ་བསྟན་
  ཤོ་པ་རའི་པར་ཆང་དང་པོ་དེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཞལ་ལ་འཕུལ། དེ་ནས་པ་ར་རྒྱབ་སོང་ན། པར་ཆང་ང་རས་བཏུང་གི་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་པ་ར་འཁྲབ་རྒྱུ་ཡིན། པ་རའི་པར་བཤད་གཏང་རྒྱུ་ཡིན། ཤོ་ཕོར་མགོ་ལ་གྱོན་རྒྱུ་ཡིན། ཤོབ་གདན་སྒལ་པར་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡིན། སྐྱེས་སྐྱེས་སོ་སོ་བཀྲ་ཤོས་སོ། ཏད་དེ་ཏུམ། པ་ར་ཤོག།
  sho pa ra'i par chang dang po de/_dkon mchog gsum gyi zhal la 'phul/_de nas pa ra rgyab song na/_par chang nga ras btung gi yin/_bkra shis pa ra 'khrab rgyu yin/_pa ra'i par bshad gtang rgyu yin/_sho phor mgo la gyon rgyu yin/_shob gdan sgal par 'khyer rgyu yin/_skyes skyes so so bkra shos so/_tad de tum/_pa ra shog/
 • མིག་དམར་
  ད་དེ་རིང་ནས་ང་ཚོའི་འཁྲབ་སྟོན་དེ། འདི་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་། མཇུག་ཏུ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་པ་ལྷན་རྒྱས། སྐུ་ཁམས་གསལ་ཐང་དང་། དགུང་གསར་མུ་མཐུད་བྱས་སྤྲོ་པོ་ཡོང་བ་དང་། ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་ད་ལོའི་ལོ་ལ་ཡིན་ན་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་་ཕྱག་ལས་ཐོག་ལ་ཡིན་ན། མཛད་འཕྲིན་དབྱར་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་པའི་སྨོན་འདུན་ཀྱང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་ཆེ་གནང་།
  da de ring nas nga tsho'i 'khrab ston de/_'di nas mjug sgril song /_mjug tu yin na a ni spun zla rnams pa lhan rgyas/_sku khams gsal thang dang /_dgung gsar mu mthud byas spro po yong ba dang /_da ga nang bzhin gyi da lo'i lo la yin na lhan rgyas tshang ma phyag las thog la yin na/_mdzad 'phrin dbyar mtsho ltar rgyas pa'i smon 'dun kyang zhu rgyu yin/__thugs che gnang /