Skip to main content Skip to search
29 Jan 2016
3 min 41 sec
Video Overview
Creators: 
Rinzin Dema, Tshering Bidha

Thinley Bidha recites a lozey ballada in this video. This particular ballad is actually an old proverb converted into a lozey.  This entire recitation is about a person called “Tongdeb Thedrel,” his life and trials.

 

དཔེ་གཏམ་ ས་བོད་ཀྱི་གཏོང་དེབ་མཐུད་གྲོལ་འདི་ ཧཱ་ སྐར་ཚོགས་ལས་ འཕྲིན་ལས་བུ་དར་གྱིས་འབད་ བློ་ཟེ་ནང་བསྒྱུརཝ་སྦེ་གཏང་སྟེ་འདུག དཔེ་གཏམ་བློ་ཟེ་ནང་ གཏོང་དེབ་མཐུད་གྲོལ་ཟེར་ མི་གི་མིང་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས། གཏོང་དེབ་མཐུད་གྲོལ་དེ་ ང་ཨ་མའི་ཁོང་ལས་དམ་ཆོས་དྲན། ལོ་དོ་གསུམ་ལུ་ཀ་ཀ་ལྷབ། ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་ཀུན་མཚམས་འཛུལ། ཟེར་ གཏོང་དེབ་མཐུད་གྲོལ་ཁོ་ར་གི་གནས་སྟངས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་འདུག།

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨམ་ཕྲིན་ལེགས་བུ་དར:
  The Tongdeb Thuedrel of Tibet,
  ས་བོད་ཀྱི་གཏོང་དེབ་མཐུད་མགྲོལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལེགས་བུད་དར:
  Longed for Dharma while he was still in his mother's womb,
  ཡུམ་ཨ་མའི་ཁོངས་ལས་དམ་ཆོས་དྲན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Learned the classical Tibetan alphabet at the age of three,
  ལོ་དོ་གསུམ་ལུ་ཀ་ཀུ་ལྷབ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Went into retreat at the age of five times three (fifteen),
  ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་སྐུ་མཚམས་འཛུལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Completed the retreat after six times three plus three (twenty-one) months,
  དྲུག་གསུམ་ཟླ་གསུམ་སྐུ་མཚམཧ་ཐོན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The tribulations for the outer body was withstood,
  ཕྱི་ལུས་ཀྱི་དཀའཝ་ཆོག་ནུག་པ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  ནང་སེམས་ཀྱི་སྡིག་པ་མ་དག་པས། །
  ནང་སེམས་ཀྱི་སྡིག་པ་མ་དག་པས། །
  But the sins of the inner mind were not purified,
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  As it (inner mind) was not purified, [he] went for pilgrimage,
  འདི་མ་དག་ཙམ་ལུ་གནས་བསྐོར་བྱོན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  (He) visited both the very sacred (big), and less sacred (small) pilgrimage sites,
  གནས་ཆེ་བ་མཇལ་ཅིག་ཆུང་ཡང་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Lhasa Samye was the very sacred site (he) visited,
  ཆེ་བ་ལྷ་ས་བསམ་ཡས་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Tsari Tsekor was the less sacred site (he) visited.
  ཆུང་བ་རྩ་རི་རྩེ་བསྐོར་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Up there by the mountainside, (he) visited the Lhading Temple.
  ཕུག་ཡར་ལས་ལྷཱ་བདུད་ལྷ་ཁང་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Down there at the tail of the valley, (he) visited Dzongdra Temple.
  དོ་མ་ལས་རྫོང་བྲག་ལྷ་ཁང་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  (He) visited Taktsang Singye Pelphug.
  སྟག་ཚང་སེང་གེ་པད་ཕུག་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  (He) visited Tuskpai Ugyen Tsemo.
  བཙུགས་པའི་ཨོ་རྒྱན་རྩེ་མོ་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  (He) visited Dhonam Sergi Patra.
  དོ་རྣམས་གསེར་གྱི་སྤ་པྲ་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  (He) visited Tadzong Dungi Alo.
  སྟག་རྫོང་དུང་གི་ཨ་ལོ་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  (He) visited Paro Namthakarchung.
  སྤ་རོ་གནམ་ཐ་དཀར་ཅུ་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  (He) visited all the pilgrimage sites, big and small (very sacred and less sacred).
  གནས་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་མཇལ་ཡི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  He circumambulated all the pilgrimage sites, big and small (very sacred and less sacred).
  གནས་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་བསྐོར་ཡི་བ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  [But] the sins of inner mind are not purified.
  ང་སེམས་ཀྱི་སྡིག་པ་མ་དག་པས། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  As it was not purified, (he) went for pilgrimage (again).
  འདི་་མ་དག་ཙམ་ལུ་གནས་བསྐོར་བྱོན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The clear and golden mountain pass,
  ཨ་རྟག་མ་འཛེག་གསེར་གྱི་ལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  While peering down the golden mountain pass,
  གསེར་གྱི་ལ་ལས་མར་བལྟ་ཚེ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The high hill that is not seen usually,
  ཨ་རྟག་མ་མཐོང་མཐོ་བའི་རི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  While peering down the high hill,
  མཐོ་བའི་རི་ལས་མར་བལྟ་ཚེ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  (He sees) the Arya Dewa of India.
  མ་རྒྱའི་ཨཱརྱ་དེཝ། ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Listen Arya Dewa,
  ཉན་མས་ཨཱརྱ་དེཝ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Listen Arya Dewa,
  གསན་མས་ཨཱརྱ་དེཝ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  I, Tongdeb Thuedrel, from Tibet,
  ང་བོད་ཀྱི་གཏོང་དེབ་མཐུད་མགྲོལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Visited all pilgrimage sites, big and small,
  གནས་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་མཇལ་ཆེ་ཡི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Circumambulated all the pilgrimage sites, big and small,
  ནས་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་བསྐོར་ཆེ་ཡི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Without visiting the Namdakarchung of India,
  རྒྱའི་གནམ་དག་དཀར་ཅུ་མ་མཇལ་བ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  My mind can’t be purified.
  ངེ་སེམས་ཀྱི་སྡིག་པ་མི་དག་པས། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The Namdakarchung of India,
  ས་རྒྱའི་གནམ་དག་དཀར་ཅུ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Where is it?
  ས་ག་གི་ཕྱོགས་ལུ་ཨིནམ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The rainbow-like feathers of yours,
  ཁྱོད་གདོང་སྒྲོ་མཇའ་རིལ་ཅཔ་མ་ནི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Lend me your feathers please.
  གདོང་སྒྲོ་ང་ལུ་བརྙ་གནང་མས། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  You the arrogant (man), the arrogant(man),
  ཁྱོད་ཧམ་པུ་ཅན་ཅིག་ཧམ་པུ་ཅན།།
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The arrogant Tongdeb of Tibet.
  ས་བོད་ཀྱི་གཏོང་དེབ་ཧམ་པུ་ཅན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The Namdakarchung of India.
  རྒྱའི་གནམ་དག་དཀར་ཅུ་འདི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Its top is just about a foot below the sky.
  རྩེ་གནམ་ལུ་མ་རེག་ཆུ་གང་ཨིན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The sun might see it.
  ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་གྱིས་མཇལན་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The stars might circumambulate it.
  དཀར་གསལ་དམངས་ཀྱིས་བསྐོརན་བསྐོར། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  But other people can’t see it.
  མི་ཚུ་གཞན་གྱིས་ནཱི་མི་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  How can you see it, Tongdeb?
  གཏོང་དེབ་ཁྱོད་ཀྱིས་གན་མཇལཝ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The base is just about a foot above the ground.
  རྩཝ་ས་ལུ་མ་རེག་ཆུ་གང་ཨིན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The Draktse Gyelmo might see it.
  བྲག་རྩེ་རྒྱལ་མོའི་མཇལན་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The buzzing bees might circumambulate it.
  གཟིར་གཟིར་སྦྲང་མ[མཚོ་སྨནརྒྱལ་མོ]སྐོརན་སྐོར། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  But other people have not seen it.
  མི་ཚུ་གཞན་གྱིས་ནཱི་མ་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  How can you see it, Tongdeb?
  གཏོང་དེབ་ཁྱོད་ཀྱིས་གན་མཇལ་བ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The waist is just a foot away from the cliff.
  སྐེདཔ་བྲག་ལུ་མ་རེག་ཆུ་གང་ཨིན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The Draktse Gyelmo might see it.
  བྲག་གིས་རྩེ་རྒྱལ་མོའི་མཇལན་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The buzzing bees might circumambulate it.
  སེམས་གཟིར་གཟིར་སྦྲངམོ་བསྐོརན་བསྐོར།།
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Others people can't see it.
  མི་ཚུ་གཞན་གྱིས་འདི་མི་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  How can you see it, Tongdeb?
  གཏོང་དེབ་ཁྱོད་ཀྱིས་གན་མཇལ་བ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  I, Thuedrel from Jiligongmo,
  ངེ་མཐུད་མགྲོལ་བྱི་ལི་སྒོང་མོ་འདི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  My) upper body has the saddle made of gold.
  ཡར་འཁོད་སྟོད་གསེར་ལུ་གསེར་ལྒ་ཨིན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  It is the riding horse of the sun in the sky.
  དགུང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མའི་གཞོན་རྟ་ཨིན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The lower body has the saddle made of silver.
  མར་མཁོད་སྨད་དངུལ་ལུ་དངུལ་ལྒ་ཨིན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  It is the riding horse of the moon.
  ཆུ་ཤལ་ཟླ་བའི་གཞོན་རྟ་ཨིན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The waist has the saddle made of shell.
  སྐེདཔདར་ལུ་དུང་ལྒ་ཨིན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  It is the riding horse of my father, the king.
  ངེ་ཡབ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་གཞོན་རྟ་ཨིན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Why do I need to borrow these from you Tongdeb?
  ནཱི་གཏོང་དེབ་ཁྱོད་ལས་ག་བརྙ་དགོ་ཟེར། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The Namdakarchung of India,
  རྒྱའི་གནམ་དག་དཀར་ཅུ་འདི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Its top is just about a foot below the sky,
  རྩེ་གནམ་ལུ་མ་རེག་ཆུ་གང་ཡོད། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Putting the sun as the horse underneath,
  ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་ཝ་རྟ་བཙུགས། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Setting the stars as the saddle and rein,
  དཀར་གསལ་དམངས་ཀྱིས་ལྒ་སྲབ་མགྲོན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Other people have not seen it.
  མི་ཚུ་གཞན་གྱིས་འདི་མ་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  [But] I, Tongdeb, have seen it.
  ནཱི་གཏོང་དེབ་ང་གིས་མཇལ་ཆེ་ཡི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The base is just about a foot above the ground,
  རྩཝ་ས་ལུ་མ་རེག་ཆུ་གང་འདི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Putting the goddess of lake (mermaid) as the horse underneath,
  མཚོ་སྨན་རྒྱལམོ་ཝ་རྟ་བཙུགས། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Setting the golden fishes as the saddle and the rein,
  གསེར་མའི་ཉ་མོ་ལྒ་སྲབ་མགྲོན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Other people have not seen it.
  མི་ཚུ་གཞན་གྱིས་ནཱི་མ་མཇལ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  [But] I, Tongdeb, have seen it.
  ནི་གཏོང་དེབ་ང་གིས་མཇལ་ཆེའ་ཡི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The waist which is just a foot away from the cliff,
  སྐེདཔ་བྲག་ལུ་མ་རེག་ཆུ་གང་འདི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  I put Draktsen Gyem as the horse underneath,
  ང་བྲག་རྩེ་རྒྱལ་མོའི་ཝ་རྟ་བཙུགས། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Set the buzzing bees as the saddle and the rein,
  གཟིར་གཟིར་སྦྲང་མོ་ལྒ་་སྲབ་མགྲོན། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Other people haven't seen it.
  མི་ཚུ་གཞན་གྱིས་ནཱི་མ་མཇལ་བ། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  [But] I, Tongdeb, have seen it.
  ནི་གཏོང་དེབ་ང་གིས་མཇལ་ཆེ་ཡི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Now accept my apologies, accept my apologies.
  ད་བཤགས་པ་བཞེས་ཅིག་གཤགས་པ་བཞེས། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Accept my apologies, the Tongdeb from Tibet.
  ས་བོད་ཀྱི་གཏོང་དེབ་གཤགས་པ་བཞེས། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  I didn't know even when the Buddha visited me at my pillow.
  སངས་རྒྱས་ཧང་ཁར་བྱོན་རུང་ང་མ་འཚོར། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  I didn't know even when the blessings were endowed by the god.
  བྱིན་རླབས་ལྷ་གིས་གནང་རུང་ང་མ་ཤེས། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  My feather Jiligongmo,
  ངེ་གདོང་སྒྲོ་བྱི་ལི་སྒོང་མོ་འདི། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The upper body has a golden saddle.
  འཁོད་སྟོད་གསེར་ལུ་གསེར་ལྒ་་ཡོད། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Please accept that (as my offering), Tongdeb.
  དེ་གཏོང་དེབ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཞེས་གནང་མས། ཐ།
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The lower body has a sliver saddle.
  འཁོད་སྨད་དངུལ་ལུ་དངུལ་ལྒ་ཡོད། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Please accept that (as my offering), Tongdeb.
  འདི་གཏོང་དེབ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཞེས་གནང་མས། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  The waist has a saddle made of shell.
  སྐེད་དར་ལུ་དུང་ལྒ་ཡོད། །
 • ཨམ་འཕྲིན་ལས་བུད་དར
  Please accept that (as my offering), Tongdeb.
  ནཱི་གཏོང་དེབ་ཁྱོད་ལུ་བཞེས་གནང་མས་ཟེར། །