Skip to main content Skip to search
19 Oct 2016
54 sec
Video Overview
Creators: 
Dorjee Dondrup

འདི་ནི་མིའི་ལུས་ཕུང་སྐོར་གྱི་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན། གབ་ཚིག་འདིར་ལྕེ་ནི་གླང་དམར་ཞིག་ལ་དཔེ་བྱས་ནས་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མཚོན་ཡོད།

འདི་ནི་མིའི་ལུས་ཕུང་སྐོར་གྱི་གབ་ཚིག་ཅིག་ཡིན། གབ་ཚིག་འདིར་ལྕེ་ནི་གླང་དམར་ཞིག་ལ་དཔེ་བྱས་ནས་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མཚོན་ཡོད།

这是一则关于人体器官的谜语,谜语中将人的舌头比喻成一头红色的牛。

这则谜语描述的是人的舌头。谜语将人的嘴巴比喻成一件房子,将舌头比喻成关在房子里的一头红色的牛。

This riddle compares a human tongue to a red ox.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0