Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
12 min 30 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A monk points out and discusses the history of some royal tombs in the Chongyé area from the top of the Red Tomb.

该片讲述了历代藏王陵墓的形成以及它的历史。据说历代21个藏王陵墓全部在此地,但现存陵墓只有十六座。 该片细述了藏王墓的历史

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  དེ་ནས་དང་པོ་དེ་ཁྱེད་རང་གི་མཚན་ལ་ག་རེ་ཞུ་གི་ཡོད།
  de nas dang po de khyed rang gi mtshan la ga re zhu gi yod/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  འཇིག་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།
  'jig med ye shes rdo rje/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ལགས་སོ། ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་གི་འཁྲུངས་ས་ག་པ་ཡོའོ་རེད།
  lags so/_a ni khyed rang gi 'khrungs sa ga pa yo'o red/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  འཁྲུངས་ས་དེ་ཆོས་སྒོ་དཔལ་རི། དཔལ་རི་ནས་རེད། དཔལ་རི་རུ་ཁག་དང་པོ་ནས་རེད།
  'khrungs sa de chos sgo dpal ri/_dpal ri nas red/_dpal ri ru khag dang po nas red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་དེ་རབ་བྱུང་གནང་ནས་ལོ་ག་ཚོད་བྱུང་སོང་།
  a ni khyed rang de rab byung gnang nas lo ga tshod byung song /
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  ད་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད།
  da lo bcu gsum tsam 'gro gi yo'o red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ལས། ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་དགོན་པ་ག་གི་རེད།
  a las/_a ni khyed rang dgon pa ga gi red/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  དཔལ་རི་དགོན་པ་ནས་ཡིན།
  dpal ri dgon pa nas yin/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  དཔལ་རི་དགོན་པ་ཨ་ལས།
  dpal ri dgon pa a las/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  དེ་ནི་དཔལ་རི་དགོན་པ་ནས་མར་དེ་དུས་དའི་ཡ་ཆོས་སྡེ་ཆུས་ནས་དའི་ཡ་སྐུ་གཉེར་ཡོང་རོགས་བྱེད་ཟེར་ནས་དེ་ནི་མར་འདུ་རུ་ཡོང་རོགས་བྱེད་ཟེར་ནས་ད་ད་ལྟ་ལོ་བཞི་ཙམ་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད།
  de ni dpal ri dgon pa nas mar de dus da'i ya chos sde chus nas da'i ya sku gnyer yong rogs byed zer nas de ni mar 'du ru yong rogs byed zer nas da da lta lo bzhi tsam 'gro gi yo'o red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ལོ་བཞི་ཕྱིན་ཚར་སོང་།
  lo bzhi phyin tshar song /
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  འོང་ལོ་བཞི།
  'ong lo bzhi/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ནི་དཔལ་རི་དགོན་པ་ཟེར་ཡས་དེ་གཅིག་ཆོས་ལུགས་ག་གི་རེད།
  a ni dpal ri dgon pa zer yas de gcig chos lugs ga gi red/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  ཆོས་ལུགས་རྙིང་མ་རེད།
  chos lugs rnying ma red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  རྙིང་མ་རེད་པས།
  rnying ma red pas/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  འོང་བྲག་ཁྲེང་གོ་གཏེར་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་གསལ་གྱི་ཕྱག་བཏབ་པའི་དགོན་པ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ།
  'ong brag khreng go gter chen shes rab 'od gsal gyi phyag btab pa'i dgon pa gcig yo'o red pa/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ལགས་ཟེ།
  lags ze/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  ད་དེ་གནས་དའི་དེ་ཟེར་དགོས་རེད། དཔལ་རི་ཐེགས་ཆེན་གླིང་ཡའི་ཟེར་དགོས་རེད། ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་སྦས་ལུང་རེད་ཟེར་དགོས་རེད་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཤོད་སྲོལ་ཁག་གཉིས་ཡོའོ་རེད། དེ་དགོན་པ་དེ་ཕྱག་དང་པོ་བཏབ་མཁན་དེ་བྲག་ཁྲེང་གོ་གཏེར་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་གསལ་གྱི་ཕྱག་བཏབ་པའི་དགོན་པ་འདྲ་ཅིག་རེད།
  da de gnas da'i de zer dgos red/_dpal ri thegs chen gling ya'i zer dgos red/_u rgyan rin po che yi sbas lung red zer dgos red da de 'dras kyi shod srol khag gnyis yo'o red/_de dgon pa de phyag dang po btab mkhan de brag khreng go gter chen shes rab 'od gsal gyi phyag btab pa'i dgon pa 'dra cig red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ལགས་སོ། ཨ་ནི་འདི་ལ་སྒང་འདི་དང་དཔལ་རི་དགོན་པ་འདི་འབྲེལ་བ་དམིགས་བསལ་འདུག་གས།
  lags so/_a ni 'di la sgang 'di dang dpal ri dgon pa 'di 'brel ba dmigs bsal 'dug gas/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  འབྲེལ་བ་དམིགས་བསལ་དེ་ད་ཆོས་ལུགས་དེ་རྙིང་མ་བྱས། དཔལ་རི་དགོན་པ་དེ་མ་དགོན་གཙོ་བོ་དེ་བྱས། དཔལ་རི་དགོན་པའི་དགོན་ལག་དེ་དེ་ནི་སྲོང་བཙན་དགོན་པ་རེད་ཟེར་གསུངས་འདུག་ག།
  'brel ba dmigs bsal de da chos lugs de rnying ma byas/_dpal ri dgon pa de ma dgon gtso bo de byas/_dpal ri dgon pa'i dgon lag de de ni srong btsan dgon pa red zer gsungs 'dug ga/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ལས།
  a las/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  འོང་། དཔལ་རི་དགོན་པའི་དགོན་ལག་རེད་ཟེར།
  'ong /_dpal ri dgon pa'i dgon lag red zer/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  བྱས་ཙང་དགོན་ལག་དེ་ཡིན་ཙང་སྲུ་མའི་སྐང་གསོ་གཏོང་ཡས་ཡིན་ནའི་འདྲ་ཚོགས་ཆོས་དེ་འདྲས་འབུལ་ཡས་ཡིན་ནའི་འདྲ་དེའི་དཔལ་རི་དགོན་པ་ནས་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཙང་ཨ་ནི་མ་གའི་ཆོས་ལུགས་དེ་གཅིག་པ་རེད་པ་ཨ་ནི་དེ་ལ་ཚོགས་གཏོང་ཡས་ཡིན་ནའི་འདྲ་སྐང་གསོ་གཏོང་ཡས་ཡིན་ནའི་ད་དཔལ་རི་དགོན་པ་དང་ཆ་ཆ་རྐྱང་རེད་གསུང་པ་རེད། ཨ་ནི་ཡ་གའི་དཔལ་རི་དགོན་པ་ནས་མར་དཀོན་གཉེར་གཏང་། དོ་ཚོའི་དེ་འདྲ་དེ་ཚང་མ་འདིར་ཕེབས་ཀྱི་རེད། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་གི་དེ་གཅོད་ས་དེ་དང་འཕྲིན་ལས་གཅོད་ས་དེ་དང་དེ་ཚོ་ལ་དེ་འདྲས་ཐོས་ཀྱི་རེད་གསུང་པ་རེད།
  byas tsang dgon lag de yin tsang sru ma'i skang gso gtong yas yin na'i 'dra tshogs chos de 'dras 'bul yas yin na'i 'dra de'i dpal ri dgon pa nas de dang 'brel ba yod tsang a ni ma ga'i chos lugs de gcig pa red pa a ni de la tshogs gtong yas yin na'i 'dra skang gso gtong yas yin na'i da dpal ri dgon pa dang cha cha rkyang red gsung pa red/_a ni ya ga'i dpal ri dgon pa nas mar dkon gnyer gtang /_do tsho'i de 'dra de tshang ma 'dir phebs kyi red/_srong btsan sgam po'i gi de gcod sa de dang 'phrin las gcod sa de dang de tsho la de 'dras thos kyi red gsung pa red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ལགས་སོ།
  lags so/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  ད་བང་སོ་ཚུར་བ་ཡོད་པ་ལ་ཆ་བཞག་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉི་སུ་རྩ་གཅིག་གི་བང་སོ་ཡོད་གསུང་གི་འདུག
  da bang so tshur ba yod pa la cha bzhag nas bod kyi rgyal po nyi su rtsa gcig gi bang so yod gsung gi 'dug
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ནི་ང་འདི་ཕར་འགྲོ་གི་ཡིན། ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་གི་འདི་ནས་མར་་་་་་་་།
  a ni nga 'di phar 'gro gi yin/_a ni khyed rang gi 'di nas mar /
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་བང་སོ་དེ་འཕྱོངས་རྒྱས་ཀྱི་ད་དའི་འཕྱོངས་རྒྱས་ཤན་གྱི་སྡང་སེ་དེ་ལ་ཡོད་ཟེར་གན་དེ་ད་འདི་ལ་ཟེར་གྱི་རེད། ད་འདི་བང་སོ་དེ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉེ་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་ནང་ནས་མ་ཚང་བ་གཅིག་དེ་སྟོད་མངའ་རིས་ལ་ཡོད་པའི་ཡུམ་བརྟན་ཡོའོ་རེད་པ། ཡུམ་བརྟན་གྱི་བང་སོ་དེ་འདི་ལ་ཚང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། སྟོད་མངའ་རིས་ལ་ཡོའོ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ད་འདི་གས་ནང་ནས་རྩལ་ཡས་ཡོད་པའི་བང་སོ་ཁག་བཅུ་དྲུག་དངོས་སུ་མཐོང་ཐུབ་པ་དེ་ཡོད་པ་དེ།
  bod kyi rgyal po nyi shu rtsa gcig gi bang so de 'phyongs rgyas kyi da da'i 'phyongs rgyas shan gyi sdang se de la yod zer gan de da 'di la zer gyi red/_da 'di bang so de bod kyi rgyal po nye shu rtsa gcig gi nang nas ma tshang ba gcig de stod mnga' ris la yod pa'i yum brtan yo'o red pa/_yum brtan gyi bang so de 'di la tshang yo'o ma red zer/_stod mnga' ris la yo'o red zer gyi 'dug_da 'di gas nang nas rtsal yas yod pa'i bang so khag bcu drug dngos su mthong thub pa de yod pa de/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  གཙོ་བོ་དང་པོ་དེ་ཆོས་རྒྱལ་བང་སོ་ཆུ་མགོའི་མདའ་རུ་ཆགས་ཡོད་ཟེར། ཆུ་མགོ་ཡར་གའི་བྱས་མདའ་དེ་ལ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བང་སོ་ཆགས་ཡོད་ཟེར། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྲས་མང་སྲོང་མང་བཙན་གྱི་བང་སོ་དེ་འདི་རེད་གསུང་འདུག། མང་སྲོང་མང་བཙན་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྲས་རེད་གསུང་འདུག། མང་སྲོང་མང་བཙན་གྱི་སྲས་དེ་བློ་རྣ་འཁྲུལ་རྒྱལ་རེད་པ། བློ་རྣ་འཁྲུལ་རྒྱས་ཀྱི་བང་སོ་དེ་མང་སྲོང་མང་བཙན་གྱི་བང་སོ་འདིའི་རྒྱབ་ལ་བང་སོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། ད་གཞོགས་འདི་ག་གཡས་གཡོན་དའི་ཡོད་པའི་བང་སོ་རིམ་པ་གསུམ་པ་དེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་ཅོག་ཅོག་༼གཅེན་པོ་༽གི་བང་སོ་འཇང་ཚ་ལྷ་དབོན་གྱི་བང་སོ་རེད་ཟེར། འཇམ་ས་ལྷ་ཡུལ།
  gtso bo dang po de chos rgyal bang so chu mgo'i mda' ru chags yod zer/_chu mgo yar ga'i byas mda' de la chos rgyal srong btsan sgam po'i bang so chags yod zer/_srong btsan sgam po'i sras mang srong mang btsan gyi bang so de 'di red gsung 'dug/_mang srong mang btsan srong btsan sgam po'i sras red gsung 'dug/_mang srong mang btsan gyi sras de blo rna 'khrul rgyal red pa/_blo rna 'khrul rgyas kyi bang so de mang srong mang btsan gyi bang so 'di'i rgyab la bang so gcig yo'o red/_da gzhogs 'di ga g.yas g.yon da'i yod pa'i bang so rim pa gsum pa de chos kyi rgyal po khri srong lde btsan gyi cog cog (gcen po )gi bang so 'jang tsha lha dbon gyi bang so red zer/_'jam sa lha yul/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  འདིའི་སྟེང་གི་བང་སོ་རིམ་པ་བཞི་པ་ཡར་གྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་ཡབ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་ལྡན་གྱི་བང་སོ་རེད་ཟེར། ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་ལྡན། ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་ལྡན་གྱི་བང་སོ་དེའི་གཡས་གཡོན་དེ་ལ་སེང་གེ་གཉིས་འདུག་ག རྡོའི་སེང་གེ་གཉིས། དེ་གནས་ལུགས་གཅིག་ཤོས་སྲོལ་འདྲ་དའི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་དུས་ཚོད་དེ་ལ་ཁ་དུས་སྔོན་མ་བོད་གྱི་རྩྭ་རི་ཆགས་ཡས་དེ་འདའི་ཆགས་རབས་བྱས་པ་རེད་ཟེར། རྟགས་དེ་གང་འདྲས་ཅིག་ཐོན་པ་རེད་ཟེར་ན་ཨ་ནི་སྨྱུག་མ་ཏས་ཙ་ཏས་ཙ་སྐྱེ་ཡོའོ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ད་དེ་དུས་སྨྱུག་མ་ཏས་ཙ་ཏས་ཙ་སྐྱེ་ཡས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དེ་ལ་སླེབས་པའི་ག་ཚང་དེ་ནི་ཁོ་རའི་ཡང་ཆགས་ཡས་ཀྱི་བསྐལ་བ་དེ་མེད་པའི་རྟགས་དེ་ལ་ཁ་ལྟས་དེ་ནི་ཤེད་ཚུལ་འདྲ་དི་ཁ་ལྟས་བུད་མེད་འདྲེས་སྲོང་གཅིག་གས་དེ་འདྲས་སེང་གེ་དེ་གཉིས་དེ་འདྲས་ཅིག་ཐུབ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་སེང་གེ་དེ་རྡོ་ལ་འཐིམ་ནས་གཞི་ནས་རང་གནས་ལ་འཐིམ་བྱས་དེ་ནི་བསྐོར་ར་དེ་འདུག་ཟེར་ཏག་ཏག་ཐུབ་མ་ཐུབ་བྱས་དེ་ནི་རང་གནས་ལ་གནས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་ནི་ད་ལྟ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོང་ཡས་དེ་ཡའི་རྡོའི་སེང་གེ་ཡོང་ཡས་དེ་ཡའི་འོ་དེ་ནི་རང་གནས་ལ་བསྡད་ནས་དེ་ནི་བང་སོ་ལ་ཁ་ལོག་བྱས་བསྡད་པ་མ་གཏོགས་ཁོ་གཉིས་དེ་འདྲས་ཐུབ་ཡས་དེ་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར་སེང་གེ་དེ་གཉིས་འོ་དེ་ནི་དའི་བང་སོ་དེ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་ཡབ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་ལྡན་གྱི་བང་སོ་དེ་འདི་བྱས།
  'di'i steng gi bang so rim pa bzhi pa yar gyi chos kyi rgyal po khri srong lde btsan gyi yab khri lde gtsug ldan gyi bang so red zer/_khri lde gtsug ldan/_khri lde gtsug ldan gyi bang so de'i g.yas g.yon de la seng ge gnyis 'dug ga_rdo'i seng ge gnyis/_de gnas lugs gcig shos srol 'dra da'i de 'dras kyi da bskal pa bzang po'i dus tshod de la kha dus sngon ma bod gyi rtswa ri chags yas de 'ad'i chags rabs byas pa red zer/_rtags de gang 'dras cig thon pa red zer na a ni smyug ma tas tsa tas tsa skye yo'o red zer gyi 'dug da de dus smyug ma tas tsa tas tsa skye yas kyi dus tshod de la slebs pa'i ga tshang de ni kho ra'i yang chags yas kyi bskal ba de med pa'i rtags de la kha ltas de ni shed tshul 'dra di kha ltas bud med 'dres srong gcig gas de 'dras seng ge de gnyis de 'dras cig thub yo'o red zer/_de ni seng ge de rdo la 'thim nas gzhi nas rang gnas la 'thim byas de ni bskor ra de 'dug zer tag tag thub ma thub byas de ni rang gnas la gnas pa red zer gyi 'dug_byas tsang de ni da lta mjal rgyu yong yas de ya'i rdo'i seng ge yong yas de ya'i 'o de ni rang gnas la bsdad nas de ni bang so la kha log byas bsdad pa ma gtogs kho gnyis de 'dras thub yas de byung yo'o ma red zer seng ge de gnyis 'o de ni da'i bang so de khri srong lde btsan gyi yab khri lde gtsug ldan gyi bang so de 'di byas/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  ད་འདའི་གི་གཡོན་དི་དེ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག མུ་ནེ་བཙན་པོའི་གི་བང་སོ། གཞོགས་འདའི་མ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཡས་དའི་དེ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མའི་སྲས་འོད་སྲུངས་ཀྱི་བང་སོ། སྲས་འོད་སྲུངས་ཀྱི་བང་སོ་དེ་ད་དའི་གྲོག་བུའི་མདའ་ཕ་གའི་ཆུ་མང་པོ་ཐོན་པ་རེད་པ་ཕ་གིའི་འོག་ལ་ཏས་ཙ་ནུབ་བསྡད་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ད་ཁོང་གི་ཡུམ་དེ་དེ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ག་ཡུམ་རྟེན་དེ་སྟོད་མངའ་རིས་ལ་ཡོའོ་རེད་ཟེར་བབ་ས་དེ་སྟོད་མངའ་རིས་ལ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། འོ་དེའི་བང་སོ་དེ་འདིའི་ཁོངས་ལ་ཚུད་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།ད་དེའི་གཤམ་འོག་ལ་ཡོད་པའི་བང་སོ་རིམ་པ་གཉིས་པ་དེ་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མའི་བང་སོ་རེད་ཟེར། རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མའི་བང་སོ།
  da 'ad'i gi g.yon di de red zer gyi 'dug_mu ne btsan po'i gi bang so/_gzhogs 'ad'i ma phyogs kyi g.yas da'i de red zer gyi 'dug _rgyal po glang dar ma'i sras 'od srungs kyi bang so/_sras 'od srungs kyi bang so de da da'i grog bu'i mda' pha ga'i chu mang po thon pa red pa pha gi'i 'og la tas tsa nub bsdad yod zer gyi yo'o red/_da khong gi yum de de red zer gyi 'dug ga yum rten de stod mnga' ris la yo'o red zer bab sa de stod mnga' ris la yo'o red zer/_'o de'i bang so de 'di'i khongs la tshud yo'o ma red zer/da de'i gsham 'og la yod pa'i bang so rim pa gnyis pa de rgyal po glang dar ma'i bang so red zer/_rgyal po glang dar ma'i bang so/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  གླང་དར་མའི་བང་སོའི་རྒྱབ་ཀྱི་བང་སོ་དེ་མགྲིན་པ་མུ་ཏིག་བཙན་པོའི་བང་སོ་ཡིན་ཟེར། མགྲིན་པ་མུ་ཏིག་བཙན་པོའི་བང་སོ། ད་གཞོགས་འདི་ལ་ཡོད་པའི་བང་སོ་ཆེན་པོ་དེ་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་བང་སོ་རེད་གསུང་པ། མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་བང་སོ། ད་རྡོ་རིང་དེ་དེ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་རྡོ་རིང་། ཨ་ནི་དེའི་འོག་ལ་ཁ་གཏད་རུས་སྦལ་བྱས། རུས་སྦལ་གྱི་སྒལ་པའི་སྟང་ལ་དེ་ནི་རྡོ་རིང་འདི་བྱས། དེའི་སྟེང་ལ་ལོ་རྒྱུས་དེ་གས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག།
  glang dar ma'i bang so'i rgyab kyi bang so de mgrin pa mu tig btsan po'i bang so yin zer/_mgrin pa mu tig btsan po'i bang so/_da gzhogs 'di la yod pa'i bang so chen po de mnga' bdag khri ral pa can gyi bang so red gsung pa/_mnga' bdag khri ral pa can gyi bang so/_da rdo ring de de red zer gyi 'dug chos rgyal khri srong lde btsan gyi rdo ring /_a ni de'i 'og la kha gtad rus sbal byas/_rus sbal gyi sgal pa'i stang la de ni rdo ring 'di byas/_de'i steng la lo rgyus de gas yo'o red zer gyi 'dug/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  ད་དངོས་སུ་གསལ་ཐུབ་ཡས་ཞེ་དྲག་མིན་འདུག། ཡི་གེ་འབྲུ་བསྡད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། རྨང་གཞི་དེ་འདྲས་གསལ་པོ་རང་ཚུར་ཀློག་ཐུབ་ཡས་ཡི་གེ་བསྡད་མི་འདུག། ད་སྔོན་མ་དེ་གས། མཐའ་བསྐྱོར་དང་རྒྱ་ཕིབས་དང་དེ་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད།ཞིང་ཁའི་དཀྱིལ་ཕེ་གའི་ཡར། དག་ཟེར་འདུག་ཟེར་རྡོག་རྡོག་འདྲ་ཅིག་མ་གཏོགས། འོག་དེ་གས་མཐོང་ཡས་ཡོའོ་མ་རེད་ད།
  da dngos su gsal thub yas zhe drag min 'dug/_yi ge 'bru bsdad pa tsam ma gtogs/_rmang gzhi de 'dras gsal po rang tshur klog thub yas yi ge bsdad mi 'dug/_da sngon ma de gas/_mtha' bskyor dang rgya phibs dang de 'dras yo'o ma red/zhing kha'i dkyil phe ga'i yar/_dag zer 'dug zer rdog rdog 'dra cig ma gtogs/_'og de gas mthong yas yo'o ma red da/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  དེ་ནི་གཞུག་ལ་ཁ་གཏད་དེ་ནི་སྲིད་གཞུང་ཕེབས་ནས་ཡང་དགོན་པ་འདི་བསྐྱར་བཟོ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ཁ་གཏད། དེ་ནི་ཡར་རྔོགས་ནས། དེ་ནི་གནས་ལུགས་དེ་འདྲས་དེ་བཤད་པ་དང་། དེ་ནི་རུས་སྦལ་འོག་ལ་ཡོའོ་རེད། རུས་སྦལ་གྱིས་བྱང་ཕྱོགས་ལ་མར་ཁ་སློག་བསྡད་པ་རེད་ཟེ་བཤད་པ་དང་དེ་ནི། གནས་ལུགས་དེ་དེ་འདྲས་ཅིག་དངོས་གནས་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དེ་ང་ཚོས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བྱས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག། དེ་དེ་དུས་ཙམ་པ་ཐོག་རྩེགས་གཉིས་ཙམ་ཅིག་ཡར་རྔོགས་ནས། དེ་ནི་རུས་སྦལ་དངོས་སུ་འདོན་པ་དང་། དེ་ནི་ད་ག་རང་རེད་ཟེར་བྱས་ནས། དེ་ནི་ཕ་གའི་རྒྱ་ཕིབས་སྐོང་། མཐའ་བསྐྱོར་དེ་སྐོང་། ཨོའོ་དེ་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག།
  de ni gzhug la kha gtad de ni srid gzhung phebs nas yang dgon pa 'di bskyar bzo byed dus tsam pa kha gtad/_de ni yar rngogs nas/_de ni gnas lugs de 'dras de bshad pa dang /_de ni rus sbal 'og la yo'o red/_rus sbal gyis byang phyogs la mar kha slog bsdad pa red ze bshad pa dang de ni/_gnas lugs de de 'dras cig dngos gnas yin pa yin na/_de nga tshos srung skyob byed kyi yin zer byas pa red zer gyi 'dug/_de de dus tsam pa thog rtsegs gnyis tsam cig yar rngogs nas/_de ni rus sbal dngos su 'don pa dang /_de ni da ga rang red zer byas nas/_de ni pha ga'i rgya phibs skong /_mtha' bskyor de skong /_o'o de 'dras byas pa red zer gyi 'dug/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  ཨོའོ་ད་ཕ་གའི། དེའི། འོག་གི་འདི་དེ་མར་བྱང་ཕྱོགས་ལ། རུས་སྦལ་དེ་ཁ་སློག་བསྡད་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེའི་སྟང་གི། སྒལ་པའི་སྟང་ནས་དེ་ཡར། སྒལ་ཚིགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་དེ་ཡར་ཨོང་རྡོ་རིང་དེ་བྱས། རྡོ་རིང་དེ་ལ་ལོ་རྒྱུས་དེ་བྲིས་བྱས། འབྲུག་ཁ་འཕྲོད་བྱས་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡོའོ་རེད་གསུང་གི་འདུག། ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་རྡོ་རིང་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག། འདི། ད་གཞོགས་ཕ་གའི་ཡར་འདི་རེད། ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཞེ་དྲག་གསལ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་གང་། ཞོགས་པ་ཡིན་ན་བང་སོ་དེ་ལྟ་བུའི་གི་དེ་ནི་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་མཐོང་གི་འདུག། གྲིབ་ནག་དེ་འཁོར་བསྡད་པ་རེད་པཱ། ད་ཉིན་དགུང་གི་དུས་ཚོད་དེ་འདྲས་སླེབས་དུས་ཙམ་པ་ལ་དེ་ནི་ཞེ་དྲག་གསལ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག། དེ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་གང་། གྲིབ་ནག་དེ་ཕོག་ནས་བྱས་ཉི་མ་ཤར་ཙང་དཀར་པོ་ཆགས་བསྡད་པ་རེད་པཱ། བྱས་ཙང་དེ་ནི་གསལ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར། ཕ་གི་གུང་རི་གོང་བཙན་གྱི་བང་སོ་རེད་ཟེ། གུང་རི་གོང་བཙན།
  o'o da pha ga'i/_de'i/_'og gi 'di de mar byang phyogs la/_rus sbal de kha slog bsdad yo'o red pA/_de'i stang gi/_sgal pa'i stang nas de yar/_sgal tshigs kyi steng nas de yar ong rdo ring de byas/_rdo ring de la lo rgyus de bris byas/_'brug kha 'phrod byas de 'dras cig yo'o red gsung gi 'dug/_khri srong lde btsan gyi rdo ring red zer gyi 'dug/_'di/_da gzhogs pha ga'i yar 'di red/_da lta dngos su zhe drag gsal thub kyi mi 'dug gang /_zhogs pa yin na bang so de lta bu'i gi de ni gsal po zhe drag mthong gi 'dug/_grib nag de 'khor bsdad pa red pA/_da nyin dgung gi dus tshod de 'dras slebs dus tsam pa la de ni zhe drag gsal thub kyi mi 'dug/_de red zer gyi 'dug gang /_grib nag de phog nas byas nyi ma shar tsang dkar po chags bsdad pa red pA/_byas tsang de ni gsal thub kyi mi 'dug zer/_pha gi gung ri gong btsan gyi bang so red ze/_gung ri gong btsan/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་བང་སོ་རང་དེ། དེའི་མུ་ར་རི་ཡི་བརྒྱབ་ལ་ཡོད་ཟེར། མུ་ར་རི་ཟེར་དེ་རི་ཟུར་དེའི་བརྒྱབ་ལ་ཡོད་གསུང་གི་འདུག། ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཅིག་གསུང་གི་འདུག། ཧ་ཧ་། ད་སྔོན་མ་དེའི་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་འཁྲུངས་ས་དེ་དེའི་སྡེ་པ་གཟིམ་ཁང་ཟེར་དེ་ཨོའོ་ཕ་གི་རེད། སྡེ་པ་གཟིམ་ཁང་གི། ཨོང་། ད་བང་སོ་དེའི་ནང་ལོག་དེ་གས་བཤད་དགོས་རེད་པས།
  khri srong lde'u btsan gyi bang so rang de/_de'i mu ra ri yi brgyab la yod zer/_mu ra ri zer de ri zur de'i brgyab la yod gsung gi 'dug/_o'o de 'dras cig gsung gi 'dug/_ha ha /_da sngon ma de'i rgyal ba lnga pa 'khrungs sa de de'i sde pa gzim khang zer de o'o pha gi red/_sde pa gzim khang gi/_ong /_da bang so de'i nang log de gas bshad dgos red pas/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  སྐར་མ་གཅིག་གཉིས་གསུང་རོགས་གནང་། ངས་ཁ་སྣོན་ཁ་ཤས་གཅིག་བཞུ་གི་ཡིན། འདི་ཨོའོ་དང་པོ་དེ་ཨ་ནི་བང་སོ་དང་པོ་དང་པོ་བྱུང་དུས་རེད་པཱ། དེའི་ཅིག་གནས་ཚུལ་དང་ཆ་རྐྱེན་གང་འདྲས་ཟེ་རད། དཔེར་ན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལོག་དེ་ནི་བང་སོ་མེས་པའི་དེ་ཚོ་ཡུན་རིང་པོ་རེད་པཱ། དེ་ནི་སྐབས་གཅིག་ནང་ལ་འདི་བང་སོ་ལུགས་སྲོལ་དེ་གསར་པ་མགོ་བཙུགས་པ་རེད་རེད་པཱ། ཨ་ནི་འདི་ག་དུས་མགོ་བཙུགས་པ་རད། ཨ་ནི་ཨོའོ་འདི་ཅིག་གསུང་རོགས་གནང་།
  skar ma gcig gnyis gsung rogs gnang /_ngas kha snon kha shas gcig bzhu gi yin/_'di o'o dang po de a ni bang so dang po dang po byung dus red pA/_de'i cig gnas tshul dang cha rkyen gang 'dras ze rad/_dper na bod kyi lo rgyus nang log de ni bang so mes pa'i de tsho yun ring po red pA/_de ni skabs gcig nang la 'di bang so lugs srol de gsar pa mgo btsugs pa red red pA/_a ni 'di ga dus mgo btsugs pa rad/_a ni o'o 'di cig gsung rogs gnang /
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  བང་སོ་རང་དེའི་ཆགས་ཡས་དེ་དང་། མགོ་བཙུགས་ཡས་དེ་ད་ང་གསལ་པོ་བཤད་ཐུབ་ཡས་མི་འདུག་ལགས། ཨོང་ལགས། ད་བང་སོ་ད་ལྟ་ཡོད་ཡོད་པ་དེ་གས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ད་འདྲས་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག། ལོ་རབས་ཆིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ཟེ། ལོ་རབས་ཆིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག། གཞན་མ་གཏོགས་ད་བང་སོ་དེ་ད་ལྟའི་འདུག་ཟེར་ཆགས་ཡས་དེ་དང་། ཆགས་པའི་དུས་ཚོད་དང་དེ་འདྲས་ཅིག་ད་ང་ལ་རྦད་ཤོད་ཡས་ཁྱོན་ནས་མི་འདུག་ཟེ།
  bang so rang de'i chags yas de dang /_mgo btsugs yas de da nga gsal po bshad thub yas mi 'dug lags/_ong lags/_da bang so da lta yod yod pa de gas da de 'dras kyi lo rgyus de da 'dras yod zer gyi 'dug/_lo rabs chig stong lnga brgya'i lo rgyus yod ze/_lo rabs chig stong lnga brgya'i lo rgyus yod zer gyi 'dug/_gzhan ma gtogs da bang so de da lta'i 'dug zer chags yas de dang /_chags pa'i dus tshod dang de 'dras cig da nga la rbad shod yas khyon nas mi 'dug ze/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  དེ་ཨའ་དངོས་གནས་བྱས་ན། འདི་བང་སོ་དེ་ཚོ་དང་པོ་ཡར་བརྒྱབ་འདུག། དེ་ནི་ཁོང་ཚོའི་འདི། ནང་ལོག་བང་མཛོད་འདྲ་པོ་བརྒྱབ་པ་རེད་པཱ། ཨ་ནི་ནོར་བུ་དང་།
  de a' dngos gnas byas na/_'di bang so de tsho dang po yar brgyab 'dug/_de ni khong tsho'i 'di/_nang log bang mdzod 'dra po brgyab pa red pA/_a ni nor bu dang /
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  ཨོང་། རིག་དངོས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས་ཡོད་ཟེར་གི་འདུག། རེད།
  ong /_rig dngos thams cad dbang du bsdus yod zer gi 'dug/_red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  དེ་ནི་རྗེས་ལ་གླང་དར་མའི་གི་རྗེས་སུ། དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་འཕྲོ་བརླགས་ཕྱིན་སོང་། དེ་ནི་དེ་ནས་རྐུ་མ་དེ་འདྲས་མང་པོ་ཤོར་སོང་།
  de ni rjes la glang dar ma'i gi rjes su/_de ni rgyal khab 'phro brlags phyin song /_de ni de nas rku ma de 'dras mang po shor song /
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཡིན་ན་ཡང་དེ་རིང་སང་ནངས་དེ་ད་ཅིག་མིས་བང་སོ་ནས་ད་ནང་ལོག་བྲུས་ནས་ཕྱིར་ལེན་བྱས་དེ་འདྲས་འདྲ་པོ་ཅིག་ལབ་རྒྱུ་འདུག་གས།
  yin na yang de ring sang nangs de da cig mis bang so nas da nang log brus nas phyir len byas de 'dras 'dra po cig lab rgyu 'dug gas/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  དེ་འདྲས་མི་འདུག་ལགས། ནོར་བུ་ཡེ་བཏོན་པ་དེ་འདྲས་ཨེ། དེ་འདྲས་བང་སོ་རྔོགས་གཤེར་ཁྱོན་ནས་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག། སྔོན་མ་སོག་པོ་ཇུན་གར་གྱི་ད་དེ་རེད་པཱ། རྙིང་མའི་ཆོས་ལུགས་ཏད་ཙེ་གཏོར་བརླགས་གཏང་འདུག་གང་། དེ་དུས་ཙམ་པ། ལྕགས་གཟོང་ཏད་ཙེ་བརྒྱབ་ནས་རྟགས་དཔྱད་གཅིག་བྱས་ཡོད་ཟེར་གྱི་རེད། དེ་ནི་དེ་ཁོས་རྦད་རང་བརྩད་མ་ཆོད་པ་ཡིན་གྱི་རེད། དེ་ནི་རྔོགས་གཤེར་ཁྱོན་ནས་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག། ཨོང་། ཡོད་ཡས་བྱས་ན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་བང་སོ་ཚང་མ་ཨོའོ་དེའི་ནང་ལ་ཡོད་ཟེར། ད་དངོས་སུ་མཐོང་ཐུབ་པ་དེ་ཁག་བཅུ་དྲུག་གི། དེའི་གཤམ་དེ་ལ་ཡ་མཚན་བརྗོད་ཐུབ་པ་ཅིག་ཡོད་ཟེ། ཁག་ལྔ་ཅིག་ད་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་རི་ཕ་གའི་གཤམ་ཕ་གའི་སྦུག་ཕ་གའི་ཡོད་ཟེར།
  de 'dras mi 'dug lags/_nor bu ye bton pa de 'dras e/_de 'dras bang so rngogs gsher khyon nas byung yo'o ma red zer gyi 'dug/_sngon ma sog po jun gar gyi da de red pA/_rnying ma'i chos lugs tad tse gtor brlags gtang 'dug gang /_de dus tsam pa/_lcags gzong tad tse brgyab nas rtags dpyad gcig byas yod zer gyi red/_de ni de khos rbad rang brtsad ma chod pa yin gyi red/_de ni rngogs gsher khyon nas byung yo'o ma red zer gyi 'dug/_ong /_yod yas byas na bod kyi rgyal po nyi shu rtsa gcig gi bang so tshang ma o'o de'i nang la yod zer/_da dngos su mthong thub pa de khag bcu drug gi/_de'i gsham de la ya mtshan brjod thub pa cig yod ze/_khag lnga cig da ngos 'dzin rgyu med pa de ri pha ga'i gsham pha ga'i sbug pha ga'i yod zer/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  གཏོར་བརླག་ཏས་ཙེ་ཕྱིན་འདུག་ཟེ། དེ་དངོས་པོ་དེ་འདྲས་བཏོན་པ་རེད་ཟེར་བཤད་ཡས་མི་འདུག་ཟེ། ཨོང་།
  gtor brlag tas tse phyin 'dug ze/_de dngos po de 'dras bton pa red zer bshad yas mi 'dug ze/_ong /
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  དེ་ནས་མི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ནས་སྐད་ཆ་དེ་འདྲས་འདྲ་པོ་གོ་བྱུང་། མི་ཁ་ཤས་ཀྱི་བསམ་པ་ཨ་ནི་བང་སོ་ཡི་ནང་ལོག་་་་་་་་་གང་ཡིན་ཟེར་ན་བང་སོ་ཡི་ནང་ལོག་ཕལ་ཆེར་ད་ནོར་བུ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་གཅིག་བྱས་ན་ཡིག་གེ་རྙིང་པ་ཡོའོ་རེད་གཅིག་བྱས་ན་་་་་་ཡོའོ་རེད་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གནས་སྐོར་ལ་ཏས་ཙ་མང་པོ་གསལ་པོ་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།
  de nas mi kha shas kyi nang nas skad cha de 'dras 'dra po go byung /_mi kha shas kyi bsam pa a ni bang so yi nang log gang yin zer na bang so yi nang log phal cher da nor bu med pa yin na yang gcig byas na yig ge rnying pa yo'o red gcig byas na yo'o red de ni bod kyi lo rgyus dang rig gnas skor la tas tsa mang pa ogsl po ha go thub kyi red/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  དེ་འདྲས་ཞེ་དྲག་གོ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག།
  de 'dras zhe drag go thub kyi mi 'dug/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  དེ་ཁྱེད་རང་དེ་འདྲས་འདྲ་བུ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་གས།
  de khyed rang de 'dras 'dra bu go thub kyi mi 'dug gas/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  དེ་འདྲས་གོ་གི་མི་འདུག།
  de 'dras go gi mi 'dug/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ལགས་ཟེ།
  lags ze/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  ད་བང་སོ་འདིའི་ནང་ལོག་ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟ་གནས་བཤད་བྲིས་བཞག་པ་དེའི་ནང་ལ་གསལ་བཤད་ནང་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ད་བང་སོ་འདིའི་ནང་ལོག་ལ་ཤར་རུ་སྒྲོན་མ་ལྷ་ཁང་ཡོད་ཟེར། ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ལ་སྨན་ལྷ་བདེ་བཤེགས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཡོད་ཟེར། ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་སངས་རྒྱས་དགའ་བ་ཡི་ལྷ་ཁང་ཡོད་ཟེར། བྱང་གི་ཕྱོགས་ལ་སྣོན་སྦྱིན་རྫ་པ་ལྷ་ཡི་ལྷ་ཁང་ཡོད་ཟེར། ད་མཐའ་ད་གས་གཙོ་འཁོར་བཞུགས་ཡོད་ཟེར་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བང་སོའི་ནང་ལོག་ཁ་ཏས་ད་ཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་ཁག་ལྔ་པོ་དེ་གས་དབུས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་དེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་འདྲ་སྐུ་གཅིག་ཡོད་ཟེར་ཨོའོ་དེ་འདྲས་བཤད་སྲོལ་འདུག། ད་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཐུགས་སེམས་དེ་ད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་འཐིམ་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་གང་བྱས་ཙང་དབུས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་དེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་འདྲ་སྐུ་དེ་འོ་དའི་བང་སོ་དེའི་དཀྱིལ་ལ་ཡོད་ཟེར་འོ་དེ་འདྲས་གཤད་སྲོལ་འདུག།
  da bang so 'di'i nang log cha bzhag na da lta gnas bshad bris bzhag pa de'i nang la gsal bshad nang la byas pa yin na da bang so 'di'i nang log la shar ru sgron ma lha khang yod zer/_lho yi phyogs la sman lha bde bshegs brgyad kyi lha khang yod zer/_nub kyi phyogs la sangs rgyas dga' ba yi lha khang yod zer/_byang gi phyogs la snon sbyin rdza pa lha yi lha khang yod zer/_da mtha' da gas gtso 'khor bzhugs yod zer srong btsan sgam po'i bang so'i nang log kha tas da zhal yas khang chen khag lnga po de gas dbus kyi sku rten de la thugs rje chen po spyan ras gzigs kyi 'dra sku gcig yod zer o'o de 'dras bshad srol 'dug/_da srong btsan sgam po'i thugs sems de da thugs rje chen po spyan ras gzigs kyi thugs la 'thim pa red zer gyi 'dug gang byas tsang dbus kyi sku rten de la thugs rje chen po spyan ras gzigs kyi 'dra sku de 'o da'i bang so de'i dkyil la yod zer 'o de 'dras gshad srol 'dug/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  བང་སོ་དེ་གནས་སྒོ་དེ་ནུབ་ཕྱོགས་བལ་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་བསྟན་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་ནི་ཕ་གིའི་རྒྱབ་ཕ་གའི་མི་དམངས་ཀྱི་བསྐོར་རྩ་མང་པོ་ཡར་ཕུལ་བཞག་པའི་དེ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། འོ་དེ་ནས་ཡར་དེ་ནི་གནས་སྒོ་དེ་འོ་དེ་ནས་ཡར་ཡོད་ཟེར། ད་གནས་སྒ་ཨོ་དེ་བརྗེས་ཡས་ཀྱི་དེ་དི་ཨ་ནི་སྔོན་མ་ལུག་རྫི་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ད། ད་ང་ལས་ད་གཞན་དག་མི་གས་གཙོ་བོ་སྔོན་མ་ཡི་སྐུ་ཞབས་འདྲེས་པ་ཚོས་ཚུར་ང་ཚོ་འདྲ་ཅིག་ལ་ཚུར་བཤད་གནང་པ་དེ་མ་གཏོགས་འདྲ་ཅིག་གཞན་ང་ལའི་ཤོད་ཡས་ཞེ་དྲག་མེད། དེ་ནི་དེ་ཚུར་ཤོད་གནང་པ་དེ་ད་དེ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ད་སྔོན་མ་གི་ལུག་རྫི་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ལྡན་མན་གྱི་ཡ་གའི་སྦི་དབང་ལུག་རྫི་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར། སྔོན་མག་ཡ་གའི་ར་ལུག་འཚོ་བ་ལ་ཉིར་ལྟར་རེ་ཞིག་ར་ལུག་འཚོ་བ་ལ་འགྲོ་གྱི་རེད་ཟེར་ལུག་རྫི་དེ་འོ་དེ་ནི་ར་ལུག་འཚོ་བ་ལ་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་ར་དཀར་པོ་གཅིག་ཉིན་ལྟར་རེ་ཞིག་དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་ཁ་ཏད་རྒྱང་བརླ་ནས་དེ་ནི་སྔོན་སུ་མཐོང་ཐུབ་ཡས་རྒྱུ་ནས་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར་འགྲོ་གི་དའི་མཐོང་གི་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར་དེ་ནི་གཞུག་ལ་ཁ་ཏད་དེ་ནི་དེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ཕུད་སྤྲུག་བྲུ་གུ་ཆེན་པོ་གཅིག་ར་དའི་རྭ་ཅོ་དའི་རྟགས་རྒྱབ་བཞག་པ་ཡིན་ཟེར་དེ་ནི་ར་དེ་ལ་རྟགས་དེ་འདྲས་ཅིག་རྒྱབ་བཞག་པ་དང་དེ་ནི་ཉིན་མོ་གཅིག་ཁོང་ཚོ་ཡང་དུས་ཚོད་དེ་ཏག་ཏག་ར་དེ་བསྡད་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ར་དེ་བསྡད་མེད་ཙང་ཨ་ནི་ཕུད་སྤྲུག་བྲུ་གུ་ཆེན་པོ་དེ་ད་གའི་རྫར་རེའི་བསྡད་པ་རེད་པ་དེ་ནི་དེ་མར་ལུག་རྫི་དེ་གས་བྲུ་གུ་རྒྱག་གི་རྒྱག་གི་རྒྱག་གི་མར་འདུག་ཟེར་ཡོང་དུས་ཙང་མ་དེ་ནི་གནས་སྒོ་དེ་བྱེ་བསྡད་པ་དའི་སླད་པ་དང་གནས་སྒོ་བྱེ་བསྡད་པ་དེ་ཧ་གོ་ཡས་དེ་དེ་ནས་གོ་པ་ཡིན་ཟེར། དེ་ནི་ར་དཀར་པོ་དེ་རྒྱུན་གཏན་རྒྱང་བརླག་ཡས་དེ་ཡའི་༔་ཕ་གའི་ཡ་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་དེ་ཡོད་སའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ནང་ལ་ཕྱིན་ནས་དེ་ནི་སོ་སོའི་འོ་ཕུད་དེ་ར་དཀར་པོ་དེ་གས་འོ་མའི་འོ་ཕུད་དེ་འོ་ལྷ་ཁང་དེའི་ནང་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་དེ་དུས་གནས་སྒོ་དེ་བྱེ་བསྡད་ཡོའོ་རེད་ཟེར་དེ་ནི་ཉིན་ལྟར་རེ་ཞིག་རྒྱང་བརླག་ཡས་དེ་འོ་དེའི་བཟོས་ནས་དེ་ནི་ཟེར་སྲོལ་ལ་འོ་ཕུད་དེ་མི་གས་མ་བཞོས་སྒོ་ནས་དེ་ནི་སོ་སོའི་འོ་ཕུད་དེ་དེ་ནི་ཞལ་ཡས་ཁང་ནང་ལ་ཁ་ཏད་འོ་ཕུད་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཟེར་དེ་ནི་ར་དཀར་པོའི་འོ་མའི་འཁུ་བ་བྱས་ནས་དེ་ནི་འོ་མའི་རྟ་མགྲིན་གཅིག་བཞངས་པ་རེད་ཟེར་དེ་ལ་ཡ་དྲོད་རྟེན་ང་ཙམ་ཅིག་ཡོད་ཟེར་འོ་དེ་འདྲས་ཅིག་གསུང་ཡས་འདུག།
  bang so de gnas sgo de nub phyogs bal yul phyogs su bstan zer byas nas de ni pha gi'i rgyab pha ga'i mi dmangs kyi bskor rtsa mang po yar phul bzhag pa'i de gcig yo'o red/_'o de nas yar de ni gnas sgo de 'o de nas yar yod zer/_da gnas sga o de brjes yas kyi de di a ni sngon ma lug rdzi gcig yo'o red zer gyi 'dug da/_da nga las da gzhan dag mi gas gtso bo sngon ma yi sku zhabs 'dres pa tshos tshur nga tsho 'dra cig la tshur bshad gnang pa de ma gtogs 'dra cig gzhan nga la'i shod yas zhe drag med/_de ni de tshur shod gnang pa de da de red zer gyi 'dug da sngon ma gi lug rdzi gcig yo'o red zer ldan man gyi ya ga'i sbi dbang lug rdzi zer yas gcig yo'o red zer/_sngon mag ya ga'i ra lug 'tsho ba la nyir ltar re zhig ra lug 'tsho ba la 'gro gyi red zer lug rdzi de 'o de ni ra lug 'tsho ba la 'gro dus tsam pa ra dkar po gcig nyin ltar re zhig dus tshod gcig la kha tad rgyang brla nas de ni sngon su mthong thub yas rgyu nas yo'o ma red zer 'gro gi da'i mthong gi yo'o ma red zer de ni gzhug la kha tad de ni de byas pa red zer gyi 'dug phud sprug bru gu chen po gcig ra da'i rwa co da'i rtags rgyab bzhag pa yin zer de ni ra de la rtags de 'dras cig rgyab bzhag pa dang de ni nyin mo gcig khong tsho yang dus tshod de tag tag ra de bsdad yo'o red zer ra de bsdad med tsang a ni phud sprug bru gu chen po de da ga'i rdzar re'i bsdad pa red pa de ni de mar lug rdzi de gas bru gu rgyag girgyg gi rgyag gi mar 'dug zer yong dus tsang ma de ni gnas sgo de bye bsdad pa da'i slad pa dang gnas sgo bye bsdad pa de ha go yas de de nas go pa yin zer/_de ni ra dkar po de rgyun gtan rgyang brlag yas de ya'i : pha ga'i ya 'gro gi yo'o red zer de yod sa'i gzhal yas khang nang la phyin nas de ni so so'i 'o phud de ra dkar po de gas 'o ma'i 'o phud de 'o lha khang de'i nang la 'bul gyi yod zer gyi yo'o red de dus gnas sgo de bye bsdad yo'o red zer de ni nyin ltar re zhig rgyang brlag yas de 'o de'i bzos nas de ni zer srol la 'o phud de mi gas ma bzhos sgo nas de ni so so'i 'o phud de de ni zhal yas khang nang la kha tad 'o phud 'bul gyi yod zer de ni ra dkar po'i 'o ma'i 'khu ba byas nas de ni 'o ma'i rta mgrin gcig bzhangs pa red zer de la ya drod rten nga tsam cig yod zer 'o de 'dras cig gsung yas 'dug/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  དེ་ནི་དེ་དུས་ཙ་ནས་གཞི་ནས་ལུག་རྫི་དེ་གས་ད་ར་དཀར་པོ་དེ་དེ་ནི་ཉིས་ལྟར་རེ་ཞིག་རྒྱག་བརླག་ཡས་དེ་འོ་ད་དི་རེ་ནས་ཧ་གོ་སོང་ཟེར་དེ་ནི་དེ་དུས་དའི་རྫུལ་བསྡད་ཞག་ཟེར་དེ་ནི་འོ་དེ་འདྲས་ཅིག་ལ་འགྲོ་གི་ཡོའོ་འདྲ་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་ནི་ཁོས་ངོས་འཛིན་དེའི་ཐོག་ནས་གཞི་ནས་གནས་སྒོ་དེ་ཕྱེ་མཇལ་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་ར་དཀར་པོ་ནང་ལོག་ལ་ཚུད་པ་ཡིན་གསུང་པ་རེད་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་མཇལ་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་དེ་ནི་གཞི་ནས་གནས་སྒོ་དེ་བསྐལ་པའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ག་དུས་སླེབས་པའི་སྒང་གཅིག་ལ་གཏོགས་གནས་སྒོ་དེ་བྱེ་གི་མ་རེད་ཟེར། འོ་དེ་འདྲས་ཅིག་ཁྱབ་བསྡད་ཡོའོ་རེད་ཟེར། གནས་སྒོ་འབྱེ་ཡས་ད་གའི་ད་བསྐལ་པའི་དུས་ཚོད་དེ་བརྩམ་པའི་དུས་ལ་དེ་ནི་ཕ་གའི་སྣོན་ཟེར་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པ་ཕ་གི་ཆུ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་རི་ཚང་མ་ཆུ་རེད་ཟེར་ཆུ་དེ་རི་དེ་ཁ་འབར་ནས་དེ་ནི་ཆུ་ཚང་མ་ཚུར་དོན་ནས་དེ་ནི་གལ་པ་མཐོ་པོ་དེ་མཁལ་གཞི་ནས་དེ་ནི་གནས་སྒོ་དེ་བྱེ་གི་ཡོད་ཟེར་མ་གཏོགས་གཞན་ད་དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་སྒོ་བྱེ་ཀྱི་རེད་ཟེར་བྱས་བྱས་དེ་ནི་དེ་བྱེད་ཡས་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། གནས་སྒོ་འབྱེ་རན་པ་ཟེར་མི་རིགས་ཕྱེ་ཕྱེ་ཟེར་ཡས་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། དེ་སོ་སོ་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སྒོ་དེ་འབྱེ་གི་ཡོད་ཟེར་བསྐལ་པའི་དུས་ཚོད་དེ་བསླད་དུས་ཙམ་པ། འོ་དེ་འདྲས་བཤད་སྲོལ་འདུག་ལ།
  de ni de dus tsa nas gzhi nas lug rdzi de gas da ra dkar po de de ni nyis ltar re zhig rgyag brlag yas de 'o da di re nas ha go song zer de ni de dus da'i rdzul bsdad zhag zer de ni 'o de 'dras cig la 'gro gi yo'o 'dra zer byas nas de ni khos ngos 'dzin de'i thog nas gzhi nas gnas sgo de phye mjal rgyu med pa chags ra dkar po nang log la tshud pa yin gsung pa red de ni de 'dras kyi mjal rgyu med pa chags de ni gzhi nas gnas sgo de bskal pa'i dus tshod gcig ga dus slebs pa'i sgang gcig la gtogs gnas sgo de bye gi ma red zer/_'o de 'dras cig khyab bsdad yo'o red zer/_gnas sgo 'bye yas da ga'i da bskal pa'i dus tshod de brtsam pa'i dus la de ni pha ga'i snon zer cig yo'o red pa pha gi chu chen po red zer ri tshang ma chu red zer chu de ri de kha 'bar nas de ni chu tshang ma tshur don nas de ni gal pa mtho po de mkhal gzhi nas de ni gnas sgo de bye gi yod zer ma gtogs gzhan da de de 'dras kyi gnas sgo bye kyi red zer byas byas de ni de byed yas yo'o ma red zer/_gnas sgo 'bye ran pa zer mi rigs phye phye zer yas yo'o ma red zer/_de so so rang bzhin gyi gnas sgo de 'bye gi yod zer bskal pa'i dus tshod de bslad dus tsam pa/_'o de 'dras bshad srol 'dug la/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨོང་དེ་ནི་ཡང་འདིའི་བང་སོ་དང་་་དེ་གྱི་་་་དམིགས་བསལ་དེ་འདུག་གས། དཔེར་ན་འདི་མཛད་རྗེས་འདྲ་བུ་ཡིན་ནའི་མཛད་པ་ཐོག་ལ་དབྱེར་ན། དེ་ནི་ཕྱོགས་ཁག་མི་བསལ་གྱི་གནས་སྐོར་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་ཡས་འདྲ་བུ་ཅིག་དེ་ནི་འདྲ་བུ་་་་དམིགས་བསལ་འདུག་གས།
  ong de ni yang 'di'i bang so dang de gyi dmigs bsal de 'dug gas/_dper na 'di mdzad rjes 'dra bu yin na'i mdzad pa thog la dbyer na/_de ni phyogs khag mi bsal gyi gnas skor byed mkhan mang po yong yas 'dra bu cig de ni 'dra bu dmigs bsal 'dug gas/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  དེང་སང་ཨས།
  deng sang as/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  འོང་དེང་སང་།སས
  'ong deng sang /sas
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  ད་དེང་སང་མང་ཆེ་བ་ཕ་གའི་རེད་ད་གཙོ་བོ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་དེ་རེད་པ་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་དང་ཤང་ཁང་དང་ཐན་དབེན་དང་ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད། ཡང་སྔོན་མག་དེ་བར་དེ་ཡའི་ཏས་ཙ་ཅིག་ཡོང་སོ་རི་པིང་ཡིན་ཟེར་ཡན་འདྲ་བུ་ཏས་ཙ་འདྲ་ཅིག་གཞན་བོད་པ་དང་ཁམས་པ་མང་ཆེ་བ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་གཞན་དག་མི་ཟེར་གཞན་དག་ཡོང་མཁན་མི་འདུག་ལ།
  da deng sang mang che ba pha ga'i red da gtso bo phyi rgyal dang de red pa la/_phyi rgyal dang shang khang dang than dben dang o'o de 'dras cig red/_yang sngon mag de bar de ya'i tas tsa cig yong so ri ping yin zer yan 'dra bu tas tsa 'dra cig gzhan bod pa dang khams pa mang che ba red ma gtogs gzhan gzhan dag mi zer gzhan dag yong mkhan mi 'dug la/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ལས་གནས་སྐོར་འགྲོ་མཁན་མང་ཤོས་དེ་ཡུལ་གྱི་མི་རེད་པས།
  a las gnas skor 'gro mkhan mang shos de yul gyi mi red pas/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  འོང་། དེ་ནི་མང་ཆེ་བ་དེ་ཡུལ་དེ་རེད། ད་ཁ་ཤས་དེ་རྒྱང་རྩེ་ནས་སླེབས་ཀྱི་རེད་གཞི་ཀ་རྩེ་འོང་དེ་ནས་སླེབས་ཀྱི་རེད་གཙང་ནས་ཡའི་སླེབས་ཀྱི་རེད། འོང་ཕ་གའི་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་དེ་ནས་ཡའི་སླེབས་ཀྱི་རེད་ག་རེ་ཟ་ཟངས་རི་ངོ་ཕྱོགས་ཟེར་ཡས་འདྲ་བུ། རྒྱ་རྩེ་ངོ་ཕྱོགས་ཟེར་ནས་འདྲ་བུ་ད་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་མཐའ་མཐའ་ལ་སླེབས་བསྡད་པའི་མང་ཆེ་བ་འདྲ་ཞིག་སླེབས་ཡས་སླེབས་ཀྱི་རེད་འདའི་ད་ཁ་ཤས་དེ་འདྲས་ཅིག་བརྩད་ཆོད་ཀྱི་མི་འདུག་ག་བརྩད་མི་ཆོད་བྱས་དེ་ནས་ཡར་སླེབས་ཀྱི་མི་འདུག་ཁ་ཤས་ཡང་ཨོའོ་དེ་འདྲས་འདྲ་གོ་ཐོས་རང་བྱུང་པ་དང་ཨ་ནི་དའི་ཡ་འདུག་ཟེར་ཡིན་ཟེར་གསལ་བཤད་འདྲ་ཅིག་བྱས་འདུག་ཟེར་སླེབས་ཀྱི་འདུག། དེ་ནི་དིག་ཙ་པས་བང་སོ་གང་འདྲས་ཅིག་ཡོད་མེད་སྐད་ཆ་འདྲ་ཅིག་འདྲིས་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་བཤད་དེ་ཚོ་ཤད་བྱས་དེ་འདྲས་ཟེར་གྱི་འདུག། ད་ཞེ་དྲག་ཟེར་བྱེད་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་དའི་ད་ཕྱོགས་བསྡུས་འདྲ་ཅིག་ངོ་ཕྲོད་པ་ད་གས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཟེར་རེད་བྱས་ནས་ཨོའོ་དེ་འདྲས་འདྲ་ཞིག་གསལ་བཤད་འདྲ་ཞིག་བྱས། ད་གཏན་གཏན་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར་བྱས་དཔང་རྟགས་ང་ཚོ་ལའི་ཡོའོ་མ་རེད། ང་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གསར་པ་ཕེབས་པའི་ཕྲུ་གུ་ཡིན་ཙང་དེ་འདྲས་ཅིག་བཤད་ཡས་མེད་བྱས། ད་ཕྱོགས་བསྡུས་བཤད་ཡས་ཡོད་པ་དེ་ད་ཞང་ཞང་དེ་ད་སྔོན་མག་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཏས་ཙ་ཤོད་ཡས་ཡོད་ཙང་དེ་ནི་སེམས་ལ་ངེས་བསྡད་པའི་ཏས་ཙ་བཤོད་ཡས་བསྡད། ཨོའོ་དེ་རེད།
  'ong /_de ni mang che ba de yul de red/_da kha shas de rgyang rtse nas slebs kyi red gzhi ka rtse 'ong de nas slebs kyi red gtsang nas ya'i slebs kyi red/_'ong pha ga'i cha bzhag pa yin na de nas ya'i slebs kyi red ga re za zangs ri ngo phyogs zer yas 'dra bu/_rgya rtse ngo phyogs zer nas 'dra bu da bod kyi yul gyi mtha' mtha' la slebs bsdad pa'i mang che ba 'dra zhig slebs yas slebs kyi red 'ad'i da kha shas de 'dras cig brtsad chod kyi mi 'dug ga brtsad mi chod byas de nas yar slebs kyi mi 'dug kha shas yang o'o de 'dras 'dra go thos rang byung pa dang a ni da'i ya 'dug zer yin zer gsal bshad 'dra cig byas 'dug zer slebs kyi 'dug/_de ni dig tsa pas bang so gang 'dras cig yod med skad cha 'dra cig 'dris de 'dras kyi gnas bshad de tsho shad byas de 'dras zer gyi 'dug/_da zhe drag zer byed shes kyi ma red da'i da phyogs bsdus 'dra cig ngo phrod pa da gas de ni de 'dras zer red byas nas o'o de 'dras 'dra zhig gsal bshad 'dra zhig byas/_da gtan gtan de 'dras red zer byas dpang rtags nga tsho la'i yo'o ma red/_nga tsho srid gzhung gsar pa phebs pa'i phru gu yin tsang de 'dras cig bshad yas med byas/_da phyogs bsdus bshad yas yod pa de da zhang zhang de da sngon mag 'di'i lo rgyus de tas tsa shod yas yod tsang de ni sems la nges bsdad pa'i tas tsa bshod yas bsdad/_o'o de red/
 • འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ
  འདི་འཕྱོངས་རྒྱས་རི་བོ་བདེ་ཆེན་རེད། འཕྱོངས་རྒྱས་རི་བོ་བདེ་ཆེན་དགེ་ལུགས་ཀྱི་དགོན་པ་རེད། ང་ཚོ་རྙིང་མ་དང་གཅིག་པ་གཅིག་པ་རང་མ་རེད་ཆོ་ག་དེ་འདིའི་སྔོན་མག་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་འཁྲུངས་ས་དེ་ཨོའོ་དེ་གས་སྡེ་པ་གཟིམ་ཁང་ཟེར་ཡས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག། ང་ལའི་མཇལ་ཡོང་མེད་མེད། སྡེ་པ་གཟིམ་ཁང་ལ་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་སྔོན་མག་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་དེ་ཨོའོ་ད་འཕྱོངས་རྒྱས་རི་བོ་བདེ་ཆེན་གྱི་དགོན་པ་དེ་དེ་རེད། དེ་ནི་ཕ་གའི་རི་ཟུར་ཕ་གིའི་རྩེ་དེ་འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་རེད་འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་འོ་དེ་འདྲས་ཅིག་དེ་རེད།
  'di 'phyongs rgyas ri bo bde chen red/_'phyongs rgyas ri bo bde chen dge lugs kyi dgon pa red/_nga tsho rnying ma dang gcig pa gcig pa rang ma red cho ga de 'di'i sngon mag rgyal ba lnga pa 'khrungs sa de o'o de gas sde pa gzim khang zer yas yo'o red zer gyi 'dug/_nga la'i mjal yong med med/_sde pa gzim khang la 'khrungs pa red zer gyi 'dug sngon mag rgyal ba lnga pa de o'o da 'phyongs rgyas ri bo bde chen gyi dgon pa de de red/_de ni pha ga'i ri zur pha gi'i rtse de 'phyongs rgyas rdzong red 'phyongs rgyas rdzong 'phyongs rgyas rdzong 'o de 'dras cig de red/