Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
23 min 1 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

此章主要讲述了作者对雪域山川河流、风土人情的赞美感慨。 该课主要讲述了西藏的历史。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལགས་སོ། ད་ད་ལྟ་འདི་རེད།
  lags so/_da da lta 'di red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ལྟ་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་བཀའ་རྩོམ་གནང་བ། དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ཟེར་ཡས་དེའི་ནང་ལ་ད།
  da lta lnga ba chen pos bka' rtsom gnang ba/_deb ther dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs zer yas de'i nang la da/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དོན་དག་ཡིན་ན་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད། ད་དེའི་ནང་ནས་སྐབས་སུ་བབས་པ་བརྗོད་ཡས་དེ།
  don dag yin na mang po yod pa de 'dras cig red/_da de'i nang nas skabs su babs pa brjod yas de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེབ་དེ་ནས། དཔེར་ན་་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དེ་དེ་ཅིག་རེད།
  deb de nas/_dper na nga rang tsho bod kyi rgyal rabs de de cig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དེ་ཡིན་ན། དེའི་བསྟན་བྱ་སྙིང་པོ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་ཞུ་ཡས་དེ་ཡིན་རྦད་དེ། ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་བརྩིས་ན།
  bod kyi rgyal rabs de yin na/_de'i bstan bya snying po skabs su babs pa'i zhu yas de yin rbad de/_nga rang tsho bod kyi rgyal rabs nang brtsis na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐོག་མ་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་དང་མིའི་འགྲོ་བ། གང་འདྲས་ཟེར་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ཡས་གྱི་གནད་དོན་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  thog ma de bod kyi yul khams dang mi'i 'gro ba/_gang 'dras zer byas nas byung ba red zer yas gyi gnad don de 'dras gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྐབས་སུ་བབས་པ། ད་ང་རང་ཚོ་བོད་ལ་གནས་པའི་རི་བོ་དེ་ནི་གངས་རིས་བསྐོར་བའི་ལྗོངས་ཟེར་བྱས་ནས།
  byas tsang de la cha bzhag na skabs su babs pa/_da nga rang tsho bod la gnas pa'i ri bo de ni gangs ris bskor ba'i ljongs zer byas nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གངས་རིས་བསྐོར་བ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་ད་བོད་ཀྱི་མཐའ་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་དཔེར་ན་གངས་རིས་བསྐོར་ནས། བསྡད་བྱས་དེ་འདྲས་རེད།
  gangs ris bskor ba zer yas de ni da bod kyi mtha' bzhi yongs rdzogs dper na gangs ris bskor nas/_bsdad byas de 'dras red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གངས་རི། གངས་ཅན་ལྗོངས་ཟེར་ཡས། གངས་རིས་བསྐོར་བ་ཟེར་ཡས། གངས་རི་རྭ་བས་བསྐོར་བ་ལ་ཟེར་ཡས་ལ་སོགས་པ།
  gangs ri/_gangs can ljongs zer yas/_gangs ris bskor ba zer yas/_gangs ri rwa bas bskor ba la zer yas la sogs pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། བྱས་ཙང་ད་སྡོམས་ནས་བྱས་ན་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་མཐའ་རྩེ་དེ་གྱད༼དེ་རྣམས༽དེ་སྒང་ག་གངས་རིས་བསྐོར་བྱས།
  'o de 'dras kyi gnas tshul mang po yo'o red/_byas tsang da sdoms nas byas na nga rang tsho bod kyi mtha' skor du mtha' rtse de gyad(de rnams)de sgang ga gangs ris bskor byas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། གངས་རིས་བསྐོར་བའི་ལྗོངས་བོད་ཅེས་གྲགས་པ་འདིར་ཟེར།
  de 'dras red/_byas tsang de 'dras yin dus tsam pa/_gangs ris bskor ba'i ljongs bod ces grags pa 'dir zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་གངས་བསྐོར་བའི་ལྗོངས་ཨ་ནི་བོད་ཀྱི་འདིར་རྒྱལ་བ་བུ་རམ་ཤིང་པའི་མཛད་པའམ་ཟེར།
  de ni gangs bskor ba'i ljongs a ni bod kyi 'dir rgyal ba bu ram shing pa'i mdzad pa'am zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྒྱལ་བ་བུ་རམ་ཤིང་པ་ཟེར་མཁན་དེ། དེ་ནི་ང་རང་ཚོ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མཚན་ལ། རྒྱལ་བ་བུ་རམ་ཤིང་པའམ། ཉི་མའི་གཉེན། ཟེར་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  de ni rgyal ba bu ram shing pa zer mkhan de/_de ni nga rang tsho bdag cag gi ston pa shAky thub pa'i mtshan la/_rgyal ba bu ram shing pa'am/_nyi ma'i gnyen/_zer yas la sogs pa de 'dras kyi gnas tshul cig yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། མཛད་པའམ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཇུག་པ། དེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཛད་པའམ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཇུག་པ་དེ།
  byas tsang de yin dus tsam pa/_mdzad pa'am 'phrin las kyi 'jug pa/_de ni bcom ldan 'das kyi mdzad pa'am 'phrin las kyi 'jug pa de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་གང་དང་གང་ཤར་བའི་ཚུལ་ནི་ཅི་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཛད་པ་གང་འདྲས་གང་འདྲས་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན།
  de ni gang dang gang shar ba'i tshul ni ci zhig red/_de ni da bcom ldan 'das kyi mdzad pa gang 'dras gang 'dras byas nas byung ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ཚུལ་དེ་ནི་ཅི་རེད་ཟེར་ན། ཟེར།
  de'i tshul de ni ci red zer na/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད། དེ་ཡང་ཟླ་བ་གཞོན་ནུ་ལན་བརྒྱར་བཞུས་པའི་ཁུ་བ་རབ་ཏུ་བྱུགས་པའི་མན་ཤེལ་གྱི་ལྷུན་པོའི་ཕྲེང་བ་ཚར་དུ་དངར་བ།
  da/_de yang zla ba gzhon nu lan brgyar bzhus pa'i khu ba rab tu byugs pa'i man shel gyi lhun po'i phreng ba tshar du dngar ba/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་ཟེར་ན། ད་ཡང་ཟླ་བ་གཞོན་ནུ་ཟེར་ན༎ ཟླ་བ་ཟེར་ན་དཀར་པོ་དེ་རེད་པ།
  de yang zer na/_da yang zla ba gzhon nu zer na//_zla ba zer na dkar po de red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཟླ་བ་གཞོན་ནུ་དཀར་པོ་དེ་ཡི་གེ་དེ་དཔེར་ན། ད་བཞུར་བ་ནང་ལྟར་བྱས་ནས།
  zla ba gzhon nu dkar po de yi ge de dper na/_da bzhur ba nang ltar byas nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཞུ་བའི་ཁུ་བ་ནང་ལྟར་གི་དཀར་པོ་དེ་ཡི། དེ་ནི་གསེར་གྱི་དེ་ནི་བཞུ་བའི་རབ་ཏུ་དཀར་བས་བྱུགས་པའི་དེ་ནི་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུ།
  bzhu ba'i khu ba nang ltar gi dkar po de yi/_de ni gser gyi de ni bzhu ba'i rab tu dkar bas byugs pa'i de ni shel gyi phreng ba lta bu/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་རི། སྒང་ག་སྐྱ་ཐིང་ཐིང་ཡོད་པ་རེད་པ།
  de 'dras kyi dper na ri/_sgang ga skya thing thing yod pa red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་ཕྲེང་བ། ཨ་ནི་ཕྲེང་བས་རབ་ཏུ་མངའ་བ་ཟེར་ན། རབ་ཏུ་མངའ་བ་དེ་ནི་ཕྲེང་བ་སྒང་ག་གཅིག་ནས་གཅིག་དུ་འདྲེས་ཡོད་པ།
  de 'dras kyi phreng ba/_a ni phreng bas rab tu mnga' ba zer na/_rab tu mnga' ba de ni phreng ba sgang ga gcig nas gcig du 'dres yod pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་གངས་རིའི་འདབ་མས་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་བ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཨ་ནི་གཅིག་གི་ད། ལྗོངས་འདི་ཡིན་ན་ད།
  de gangs ri'i 'dab mas khor mo yug tu bskor ba de 'dras kyi a ni gcig gi da/_ljongs 'di yin na da/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་རྦད་དེ་ད་གངས་ཀྱི་འདབ་མ་ལྷུག་ལྷུག་ཏུ་གཡོ་བ་ནང་ལྟར་གྱི་ཨ་ནི་ད་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི།
  a ni rbad de da gangs kyi 'dab ma lhug lhug tu g.yo ba nang ltar gyi a ni da yongs su bskor ba'i/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཁྲིགས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་འདིར་ཐོག་མར་མིའི་འགྲོ་བ་དེ་ནི། མིའི་འགྲོ་བ་དེ་གང་འདྲས་ཟེར་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད།ཟེར།
  'khrigs pa'i yul ljongs 'dir thog mar mi'i 'gro ba de ni/_mi'i 'gro ba de gang 'dras zer byas nas byung ba red/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཟེར་བྱས་ནས་ཐོག་མར་བྱས་ན་མིའི་འགྲོ་བ་དེ་གང་འདྲས་ཟེར་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  de 'dras zer byas nas thog mar byas na mi'i 'gro ba de gang 'dras zer byas nas byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་སྐབས་སུ་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་ཡོའོ་རེད། གསུངས་རེད།
  de'i skabs su lo rgyus smra ba mkhas pa rnams kyi lo rgyus smra ba rnams kyi bzhed tshul gcig tu ma nges pa yo'o red/_gsungs red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་དཔེར་ན། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་གསུངས་ཡས་ཡིན་ན་མཁས་པ་མང་པོའི་བཞེད་ཚུལ་འདྲ་མི་འདྲ་དེ་འདྲས་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  da de lo rgyus nang la bod kyi dper na/_bod kyi rgyal rabs lo rgyus nang la gsungs yas yin na mkhas pa mang po'i bzhed tshul 'dra mi 'dra de 'dras mang po yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་དེ་ལ་ཡིན་ན་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  a ni de la yin na gcig tu nges pa de 'dras yo'o ma red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ནའི་ད་མཁས་པ་འགའ་ཤིག་གིས་དེ་ནི་རང་ཉིད། ད་སོ་སོ་སོ་སོའི་མིའི་བཞེད་ཚུལ་ཁོ་ར་རང་འཛིན་བྱས་རེད་པ།
  yin na'i da mkhas pa 'ga' shig gis de ni rang nyid/_da so so so so'i mi'i bzhed tshul kho ra rang 'dzin byas red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཞེད་ཚུལ་ཁོ་ར་རང་འཛིན་བྱས་དེ་ནི་རྦད་དེ། འཛིན་པ་ལས་དེ་ནི་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པའི་ཨ་འཐས་ལས།
  bzhed tshul kho ra rang 'dzin byas de ni rbad de/_'dzin pa las de ni gcig tu zhen pa'i a 'thas las/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྦད་དེ་ད་སོ་སོའི་གཅིག་གི་དགོངས་པ་ཁོ་ར་འདྲ་ཅིག་གཞིར་བཞག་མ་གཏོགས། ད་ཡང་ཁུངས་ལུང་ཀྱི་ལུང་དང་ཅིག་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཁུངས་ལུང་དེ་འདྲས་གའི་འདྲེན་པ་གནང་གི་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  de ni rbad de da so so'i gcig gi dgongs pa kho ra 'dra cig gzhir bzhag ma gtogs/_da yang khungs lung kyi lung dang cig gi gtan tshigs la sogs pa de 'dras kyi khungs lung de 'dras ga'i 'dren pa gnang gi yo'o ma red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པའི་ཨ་འཐས་ལས། ཁུངས་ལུང་དང་། གཏན་ཚིགས་རིགས་པའི་སྒོ་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དཔྱད་པ་མེད་པར། དེ་ནི་དཔེར་ན་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལུང་དང་།
  a ni gcig tu zhen pa'i a 'thas las/_khungs lung dang /_gtan tshigs rigs pa'i sgo nas dgag sgrub kyi dpyad pa med par/_de ni dper na da de 'dras kyi lung dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིགས་པའི་ཨ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཁུངས་ལུང་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དཔྱད་པ་མེད་པ་ལུགས་གཞན་དག་རྣམས་ཚད་ལྡན་མ་ཡིན་པ་ཁོ་ནར་སྨྲ་བ་། ཟེར་ན།
  rigs pa'i a ni gtan tshigs kyi khungs lung dang de 'dras kyi dgag sgrub kyi dpyad pa med pa lugs gzhan dag rnams tshad ldan ma yin pa kho nar smra ba /_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་སོ་སོའི་འདོད་ཚུལ་ཁོ་ར་རང་མ་གཏོགས་དེ་ནི་གཞན་དག་གི་དཔེར་ན་ལུགས་དེ་གྱད་དེ་ཚད་ལྡན་མ་ཡིན་པ།
  da de 'dras kyi dper na so so'i 'dod tshul kho ra rang ma gtogs de ni gzhan dag gi dper na lugs de gyad de tshad ldan ma yin pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚད་དང་ལྡན་པ་མ་རེད་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། བཤད་ཚུལ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  tshad dang ldan pa ma red zer yas kyi de 'dras kyi dper na/_bshad tshul de 'dras yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ཁོ་ནར་སྨྲ་བའི་གཏམ་གྱི་འབྲུག་སྒྲས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ། ཟེར་ན།
  'ong /_kho nar smra ba'i gtam gyi 'brug sgras tshul bzhin ma yin pa/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་གཏམ་གྱི་འབྲུག་སྒྲ་ཟེར་ན་དེ་འདྲས་ཀྱི། དཔེར་ན་གཏམ་དེ་འབྲུག་སྒྲའི་དེ་ནི་འབྲུག་གི་སྒྲའི་ངོ་བོ་ལ་བཀོད།
  da gtam gyi 'brug sgra zer na de 'dras kyi/_dper na gtam de 'brug sgra'i de ni 'brug gi sgra'i ngo bo la bkod/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འབྲུག་གི་སྒྲའི་ངོ་བོ་ལ་བཀོད་ནས། ལོག་པར་སྨྲ་བ་ཆོས་སྤོང་གི་རྨ་བྱ་རང་དབང་མེད་པ་དགའ་བའི་ལས་ཀྱིས་སྒྲིབ་པའི་སྒྲོ་གཤོག་ཕྱོགས་བཅུར་རྐྱོང་བ་འགའ་ཞིག་མཆིས་ན། ཟེར་ན།
  'brug gi sgra'i ngo bo la bkod nas/_log par smra ba chos spong gi rma bya rang dbang med pa dga' ba'i las kyis sgrib pa'i sgro gshog phyogs bcur rkyong ba 'ga' zhig mchis na/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་འབྲུག་སྒྲ་ལྡིར་པ་ན། ལོག་པར་སྨྲ་བའི་འབྲུག་གི་སྒྲ་དེ་སྒྲོག་དུས་ཙམ་པ། འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོག་སོང་ན་རྨ་བྱ་དེ་དེ་ནི་དགའ་པོ་ཡོང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  da de 'dras kyi dper na 'brug sgra ldir pa na/_log par smra ba'i 'brug gi sgra de sgrog dus tsam pa/_'brug sgra sgrog song na rma bya de de ni dga' po yong yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ཆོས་སྤོང་པ་ཁུངས་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་སྤོང་རྨ་བྱ་དེ་གྱད་དེ་ནི་དགའ་ཐག་མགུ་ཐག་འདྲ་པོ་ཆོད་བྱས་དེ་ནི་སོ་སོའི་སྒྲོ་གཤོག་དེ་འདྲས་ཕར་བསྟན་གྱི་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  byas tsang de 'dras yin dus tsam pa/_de ni chos spong pa khungs ldan ma yin pa'i chos spong rma bya de gyad de ni dga' thag mgu thag 'dra po chod byas de ni so so'i sgro gshog de 'dras phar bstan gyi yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། འགའ་ཞིག་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་ཡོའོ་རེད་། ཟེར།
  'ong /_'ga' zhig de 'dras yin na'i yo'o red /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ནའི་ད་དེ་ཚོ་རྦད་དེ། དེ་ཚོར་ཚད་དང་འཛིན་ཡས་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་གའི་ཡོའོ་མ་རེད། ཟེར།
  yin na'i da de tsho rbad de/_de tshor tshad dang 'dzin yas 'dra po de 'dras ga'i yo'o ma red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའ་འདི་དང་། ཟེར་ན། ད་རྦད་དེ་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་གང་ཡིན་ནམ་མིན་ནམ། དེ་དང་དེའི་ཐོག་ལ་ཨ་ནི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་འཇིང་ངམ། ཟེར་ན།
  de ni grub pa'i mtha' 'di dang /_zer na/_da rbad de grub pa'i mtha' chos lugs kyi grub mtha' gang yin nam min nam/_de dang de'i thog la a ni ris su ma chad pa'i gsung rab kyi rgya mtsho chen po'i 'jing ngam/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནི་དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་འཇིང་ངམ། ཟེར་ན།
  da de ni dam pa'i gsung rab kyi ris su ma chad pa rgya mtsho chen po'i 'jing ngam/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་གཏིང་མཐའ་དཔོག་པར་དཀའ་བ། དེ་འདྲས་ཀྱི་ནང་ལ་རང་གི་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་གྲུ་གཟིངས་ཀྱིས་རང་དབང་དུ་སྤྱོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་མཁས་པའི་དབང་པོ་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ཟེར་ན།
  da gting mtha' dpog par dka' ba/_de 'dras kyi nang la rang gi rnam par dpyod pa'i shes rab kyi gru gzings kyis rang dbang du spyod pa'i lo rgyus smra ba mkhas pa'i dbang po 'gos lo gzhon nu dpal zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོའོ་རེད་ཡིན་ནའི་ད་སོ་སོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་དེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གཏིང་གཟབ་པོ་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་།
  da de 'dras kyi gnas tshul yo'o red yin na'i da so so'i rnam dpyod kyi mkhyen rab de bsam gyis mi khyab pa'i gting gzab po yod pa la brten nas /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་གྲུ་གཟིངས་ལ་བརྟེན་ནས། ཤེས་རབ་ཀྱི་གྲུ་གཟིངས་དེ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་ལ་ག་ལ་གང་ཐུབ་བཏང་གི་ཡོད་ནའི། ཨ་ནི་རང་དབང་སྤྱོད་པ་ལ་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་མཁས་པའི་དབང་པོ་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་བས།
  rnam par dpyod pa'i de ni shes rab kyi gru gzings la brten nas/_shes rab kyi gru gzings de ni rgya mtsho chen po'i nang la ga la gang thub btang gi yod na'i/_a ni rang dbang spyod pa la lo rgyus smra ba'i dbang po mkhas pa'i dbang po 'gos lo gzhon nu dpal bas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་དང་ཟེར། འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་སྨྲ་བ་ཟེར་ཡས་དང་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་ནས་དེབ་ཐེར་ཚད་མ་དང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད། ཟེར།
  deb ther sngon po dang zer/_'gos lo gzhon nu smra ba zer yas dang deb ther sngon po zer yas de nga rang tsho bod kyi/_bod kyi rgyal rabs nang nas deb ther tshad ma dang shin tu gal chen po yod pa de 'dras cig red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ན་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོའི་ནང་ལ་ག་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད། ཟེར་ན།
  byas na deb ther sngon po'i nang la ga re gsungs yo'o red/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེབ་ཐེར་སྔོན་པོའི་ནང་ལ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ཡང་རྒྱ་གར་དང་འདྲ་བར། ཡུལ་དང་མི་ལ་སོགས་པ་གནས་པའི་བསྐལ་བ་ནས་བྱུང་བར་བྱས་ན་ཡང་། ཟེར།
  deb ther sngon po'i nang la de ni bod kyi yul 'di yang rgya gar dang 'dra bar/_yul dang mi la sogs pa gnas pa'i bskal ba nas byung bar byas na yang /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལུང་དང་རིགས་པའི་གནོད་པ་མེད་ཅིང་ཞེས་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་གསུངས་ནས། ཟེར་།
  lung dang rigs pa'i gnod pa med cing zhes spyi khyab tu gsungs nas/_zer /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི། དེབ་ཐེར་སྔོན་པོའི་ནང་ལ་གསུངས་ཡས་ཆ་བཞག་ན། ཨ་ནི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ཡང་རྦད་དེ་བསྐལ་པ་གནས་པའི་དུས་སྐབས་ལ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར་ད།
  de ni/_deb ther sngon po'i nang la gsungs yas cha bzhag na/_a ni bod kyi yul 'di yang rbad de bskal pa gnas pa'i dus skabs la byung ba de 'dras red/_zer da/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཇིག་རྟེན་ཁོ་ར་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟ་རྦད་དེ། བསྐལ་བ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དཔེར་ན།  ཆགས་པའི་བསྐལ་བ། གནས་པའི་བསྐལ་བ། འོང་། འཇིག་པའི་བསྐལ་བ། སྟོངས་པའི་བསྐལ་བ། ཟེར་ན། འཇིག་རྟེན་ཁོ་ར་རང་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ།
  'jig rten kho ra rang la cha bzhag na da lta rbad de/_bskal ba la cha bzhag na/_dper na/__chags pa'i bskal ba/_gnas pa'i bskal ba/_'ong /_'jig pa'i bskal ba/_stongs pa'i bskal ba/_zer na/_'jig rten kho ra rang la khyon yongs nas byed dus tsam pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་བསྐལ་བ་ལ་བརྩིས་ན་ཆགས་འཇིག་གནས་སྟོངས་བཞིའི་རིམ་པ་འདྲ་པོ་ཡོད་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ། ང་ཚོའི་བོད་ཀྱི། བོད་ཀྱི་དེ་ནི་ཡུལ་དེ་ཡང་རྦད་དེ། གཅིག་གི་དུས་ཚོད་ཡིན་ན་ཐུང་ཐུང་མ་ཡིན་པ། སྔ་མ་ཐོག་མ་ད་ལོ་དུང་ཕྱུར་མང་པོའི་སྔོན་ནས།
  de 'dras kyi bskal ba la brtsis na chags 'jig gnas stongs bzhi'i rim pa 'dra po yod 'gro dus tsam pa/_nga tsho'i bod kyi/_bod kyi de ni yul de yang rbad de/_gcig gi dus tshod yin na thung thung ma yin pa/_snga ma thog ma da lo dung phyur mang po'i sngon nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསྐལ་བ་ཆགས་པའི། བསྐལ་བ་གནས་པའི། བསྐལ་བ་ཆགས་པའི་རིམ་པར་བརྒྱུད་བྱས་བྱས་ཨ་ནི། བསྐལ་བ་གནས་པའི་དུས་སྐབས་ལ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  bskal ba chags pa'i/_bskal ba gnas pa'i/_bskal ba chags pa'i rim par brgyud byas byas a ni/_bskal ba gnas pa'i dus skabs la byung ba de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱུང་བ་དེ་ཡང་། དེ་ནི་རྒྱ་གར་དང་འདྲ་བ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ཞེ་དྲག་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་པ། དེ་དང་འདྲ་བ།
  byung ba de yang /_de ni rgya gar dang 'dra ba ni rgya gar gyi lo rgyus ni zhe drag mang po yod pa de 'dras cig red pa/_de dang 'dra ba/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དང་འདྲ་བ་རྦད་དེ་བྱས་ནའི་དེ་ནི་རྦད་དེ་གཅིག་པ་རེད་བྱས་ནའི་འགལ་བ་ཡོའོ་མ་རེད། ཟེར། འགལ་བ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད། ཟེར།
  de dang 'dra ba rbad de byas na'i de ni rbad de gcig pa red byas na'i 'gal ba yo'o ma red/_zer/_'gal ba de 'dras yo'o ma red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཡིན་ནའི་དེ་འདྲས། མཁས་པའི་ལུགས་གཞན་པ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དུ་འདྲེན་པར་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་མཁས་པའི་ལུགས་གཞན་པ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དུ་འདྲེན་པར་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ།
  da yin na'i de 'dras/_mkhas pa'i lugs gzhan pa yang rgyu mtshan du 'dren par mdzad pa'i lo rgyus de dag mkhas pa'i lugs gzhan pa yang rgyu mtshan du 'dren par mdzad pa'i lo rgyus de dag dkyus gcig tu/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཡང་མཁས་པའི་གཞན་དག་ལུགས་གཞན་དག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཡང་འགའ་ཞིག་གི་ད་ལྟ་དེ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཐོག་མ་དེ་དགོངས་བཞེད་དེ་རེད།
  da yang mkhas pa'i gzhan dag lugs gzhan dag la cha bzhag na yang 'ga' zhig gi da lta de lnga pa chen pos thog ma de dgongs bzhed de red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེའི་ཐོག་ནས་ཡང་དགོངས་བཞེད་དེ་དང་མ་མཐུན་པའི་དགོངས་བཞེད་གཞན་དག་གང་ཡོའོ་རེད། ཟེར་ན།
  da de'i thog nas yang dgongs bzhed de dang ma mthun pa'i dgongs bzhed gzhan dag gang yo'o red/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྔ་མ་ཡང་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ན། དམ་པ་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་རྦད་དེ། བོད་ལ་སྔོན་མ་ཐེངས་མ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བདུན་ཕེབས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  snga ma yang mkhas pa 'ga' shas kyis gsungs yas la cha bzhag na/_dam pa sangs rgyas de ni rbad de/_bod la sngon ma thengs ma bcu gsum bcu bdun phebs yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕེབས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཐེངས་མ་དང་པོའི་སྐབས་དུས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་རྦད་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དེ་དེ་ནི་དེའི་སྒང་དེར་རེད་ཟེར།
  phebs yod dus tsam pa de ni thengs ma dang po'i skabs dus cha bzhag pa yin na/_a ni rbad de bod kyi yul de de ni de'i sgang der red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གང་ཟར༼ཟེར༽། བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ཡོངས་རྫོགས་ཆུས་གང་བ་དང་། དེ་ནས་ཐེངས་མ་གཉིས་ལ་ཡ་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ། ཤྭ་བ་དང་རྐྱང་ལ་སོགས་པ་གང་བའི་དེ་འདྲས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་ཡིན་ནའི་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  gang zar(zer)/_bod kyi yul ljongs yongs rdzogs chus gang ba dang /_de nas thengs ma gnyis la ya phebs dus tsam pa/_shwa ba dang rkyang la sogs pa gang ba'i de 'dras kyi gsung rgyun yin na'i yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དེ་ཡིན་ན། དེ་ཚོ་རྦད་དེ་གསུང་རྒྱུན་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྦད་དེ་ད་དུས་ཚོད་དེ་འདྲས་ཅིག་ཐག་དེ་བྱས་དྲག་པ་རེད་ཟེར། 
  de de yin na/_de tsho rbad de gsung rgyun la cha bzhag na rbad de da dus tshod de 'dras cig thag de byas drag pa red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གང་ཟར༼ཟེར༽ཐག་ཉེ་ཐག་ཆོད་ནས་ཨ་ནི་དེ་རེད། ཟེར།
  gang zar(zer)thag nye thag chod nas a ni de red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་བས་ཡིན་ན་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན་གསུང་རྩོམ་དེ་ཚོ་དེ་འདྲས་མ་རེད་གསུངས་ཡས་དེ་ཚོ་རེད།
  de tsho'i thog la yin na da lta 'gos lo gzhon nu dpal bas yin na de tsho la yin na gsung rtsom de tsho de 'dras ma red gsungs yas de tsho red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དམ་པ་སངས་རྒྱལ་ཆ་བཞག་ན་བོད་ལ་ཐེངས་མ་བཅུ་བདུན་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། དེ་ཅིག་གི་ཕྱིན་ཆད་ཟེར་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་མཁས་པ་གཞན། ཕྱི་མ་ཚོས་གསུངས་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་བོད་ལ་དེ་ནི་ཐེངས་མ་བཅོ་བདུན་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། དམ་པ་སངས་རྒྱས་རང་དཔེར་ན་དགུང་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་བཞུགས་ཡོད། ཟེར།
  de ni dam pa sangs rgyal cha bzhag na bod la thengs ma bcu bdun phyin pa yin na/_de cig gi phyin chad zer yas la cha bzhag na da mkhas pa gzhan/_phyi ma tshos gsungs yas la cha bzhag na/_de ni bod la de ni thengs ma bco bdun phebs pa yin na/_dam pa sangs rgyas rang dper na dgung lo lnga brgya bcu bdun bzhugs yod/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྔ་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་བཞུགས་ན་མཐའ་མ་དེ་ནི་དིང་རི་ལ་སྐུ་གཤེགས་པ་ཡིན་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  lnga brgya bcu bdun bzhugs na mtha' ma de ni ding ri la sku gshegs pa yin zer yas de 'dras kyi bshad tshul 'dra po de 'dras yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ཚོ་སྔོན་མ་མཁས་པ་ཚོའི་གསུངས་ཚུལ་ཙམ་རེད།
  da de tsho sngon ma mkhas pa tsho'i gsungs tshul tsam red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རེད་མ་གཏོགས་དེ་ནི་དེ་ལ་ཡ་རྦད་དེ། དམ་པ་སངས་རྒྱས་བོད་ལ་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་བོད་ཆུ་བོས་ཁངས་༼ཁེངས་༽པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཁུངས་ལུང་གའི་ཡོའོ་མ་རེད་བསམས་ཀྱིས། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ལུགས་དེ་འདྲས་ལ་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ་གནང་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  red ma gtogs de ni de la ya rbad de/_dam pa sangs rgyas bod la phebs dus tsam pa bod chu bos khangs (khengs )pa la sogs pa de tsho khungs lung ga'i yo'o ma red bsams kyis/_de 'dras kyi dper na/_lugs de 'dras la rgyu mtshan bstan pa gnang yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞན་དུ་ན་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་བདག་པོས་མཛད་པའི་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ།
  gzhan du na rgya gar gyi slob dpon bde byed bdag pos mdzad pa'i lha las phul byung gi bstod pa'i 'grel pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་ལས་རྒྱལ་པོ་རུ་པ་ཏི་ཞེས་བྱ་བའི་དཔུང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཟེར་ཡས་དེ་དེ་འདྲས། དེ་མིན་པའི་གཞན་དག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་དེ་ནི་སློབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་བདག་པོས་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་བདེ་བྱེད་བདག་པོས་གསུངས་པའི་། བདེ་བྱེད་བདག་པོས་མཛད་པའི་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་འགྲེལ་པ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  shes rab go chas mdzad pa las rgyal po ru pa ti zhes bya ba'i dpung gi tshogs dang bcas pa zer yas de de 'dras/_de min pa'i gzhan dag gi thog nas rgya gar de ni slob dpon bde byed bdag pos zer yas de ni bde byed bdag pos gsungs pa'i /_bde byed bdag pos mdzad pa'i lha las phul byung gi 'grel pa zer yas de 'dras kyi dpe cha gcig yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བདེ་བྱེད་བདག་པོས་རྒྱལ་པོ་བདེ་བྱེད་བདག་པོས་མཛད་པའི་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་ཟེར་ཡས་དེའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་གང་འདྲས་རེད། ཟེར་ན།
  bde byed bdag pos rgyal po bde byed bdag pos mdzad pa'i lha las phul byung gi bstod pa'i 'grel pa zer yas de'i nang la cha bzhag na gang 'dras red/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསྟོད་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ནང་ལ་བཞུགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  'ong /_lha las phul byung gi bstod pa zer yas de ni bstan 'gyur gyi nang la bzhugs pa de 'dras gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསྟན་འགྱུར་ནང་ལ་བཞུགས་ན། དེའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་གང་འདྲས་ཡིན་ནམ། ཟེར་ན།
  bstan 'gyur nang la bzhugs na/_de'i nang la cha bzhag na gang 'dras yin nam/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་རེད༎ སློབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་བདག་པོས་དེ་ནི་སྟོན་པ་ཤྭཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་བསྟོད་པའི་བསྟོད་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད།
  de ni de red//_slob dpon bde byed bdag pos de ni ston pa shwakya thub pa la bstod pa'i bstod pa de 'dras cig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ད་སྟོན་པ་ཤྭཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་བསྟོད་ནས་ད་གང་ཟེར་ན་དེ་རྦད་དེ། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ད། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ད་ག་ནང་བཞིན་པའི་དེ་མིན་པའི་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་ད།
  de la gang 'dras red zer na/_da ston pa shwakya thub pa la bstod nas da gang zer na de rbad de/_ston pa bcom ldan 'das da/_ston pa bcom ldan 'das dang da ga nang bzhin pa'i de min pa'i phyi nang gi grub mtha' da/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་བསྡུར་ནས་དེ་ནི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་དེ་ནི་རྦད་དེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སོགས་པ། ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སོགས་པ། དེ་ཚོ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་རེད།
  lha dbang phyug la sogs pa de 'dras la dad pa byed mkhan gyi phyi nang gi grub mtha' gnyis bsdur nas de ni ston pa bcom ldan 'das ni de ni rbad de lha dbang phyug gi grub mtha' la sogs pa/_phyi rol pa'i grub mtha' la sogs pa/_de tsho las phul du byung ba de 'dras red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་རེད། དེ་ཚོས་བསྡུར་ཐུབ་ཐབས་ཡོའོ་མ་རེད། གསུངས་ཡས་འོ་ད་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསྟོད་པ་ཟེར་ཡས། ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བསྟོད་པ། ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བསྟོད་པ།
  de 'dras red/_de tshos bsdur thub thabs yo'o ma red/_gsungs yas 'o da lha las phul byung gi bstod pa zer yas/_lha las phul du byung ba'i bstod pa/_lha chen dbang phyug las phul du byung ba'i bstod pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཟེར་ཡས་དེ་ལས་དེ་ནི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བཅོམ་ལྡན་དེ་ནི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  zer yas de las de ni phul du byung ba bcom ldan de ni phul du byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་བསྟོད་པ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  de 'dras kyi bstod pa gcig yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི། འདིའི་ནང་ནས་ད་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་བསྟོད་པ་ཟེར་ཡས་དེའི་ནང་ནས་ད་གྲུབ་མཐའ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་ད། ཨ་ནི་ག་གི་ཡང་དག་པ་ཡིན་དང་། ག་གི་གཅིག་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་དེ་མི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། 
  de'i nang la yin na'i de ni/_'di'i nang nas da lha las phul byung bstod pa zer yas de'i nang nas da grub mtha' phyi nang gnyis kyi thog la yin na da/_a ni ga gi yang dag pa yin dang /_ga gi gcig dge mtshan che ba yod pa la sogs pa de tsho de mi rgyu mtshan mang po zhib tu dpyad rgyu yod pa de 'dras gcig red/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་ད་དེ་གིའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་འགྲེལ་པའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་ཡིན་ནའི་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་གསུངས་ཡས་ལ་ཆབཞག་ན་རྒྱལ་པོ་རུ་པ་ཏི་ཟེར་ཡས། ཞེས་བྱ་བ་དཔུང་གི་ཚོགས་དང། ཞེས་བྱ་བའི་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་རུ་པ་ཏི་ཟེར་ཡས་གཅིག་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  byas tsang da de gi'i nang la cha bzhag na/_de ni 'grel pa'i nang la cha bzhag na'i yin na'i slob dpon shes rab go chas gsungs yas la chabazhaga na rgyal po ru pa ti zer yas/_zhes bya ba dpung gi tshogs dang/_zhes bya ba'i de ni rgyal po ru pa ti zer yas gcig byung yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡིན་ན་དེ། ཞེས་བྱ་བ་དཔུང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་གཡུལ་འགྱེད་པའི་ཚེ། དེ་ནི་རྦད་དེ་ཕམ། ཕམ་བྱས་དེ་ནི་བུད་མེད་ཀྱི་ཆ་ལུགས་འཛིན་དེ་ནི་བྲོས་ནས་རི་ཁ་བ་ཅན། ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་ཁྲོད་དུ་ཞུགས་ཏེ། ཟེར་ན།
  de yin na de/_zhes bya ba dpung gi tshogs dang bcas pa g.yul 'gyed pa'i tshe/_de ni rbad de pham/_pham byas de ni bud med kyi cha lugs 'dzin de ni bros nas ri kha ba can/_kha ba can gyi ljongs su khrod du zhugs te/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རི་ཁ་བ་ཅན་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོ་ད་བོད་དེ་རི་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཁྲོད་དུ་ཞུགས་ཏེ། གནས་པའི་རི་ལ་དེང་སང་ཡང་ཕལ་ཆེར་བོད་བྱ་བར་གྲགས་པ་ཡིན། ཅེས་གསུང་པ་ཡིན་ཟེར།
  ri kha ba can yin na nga rang tsho da bod de ri kha ba can gyi khrod du zhugs te/_gnas pa'i ri la deng sang yang phal cher bod bya bar grags pa yin/_ces gsung pa yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཨ་ནི་རུ་པ་ཏི་དུས་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་གི་རྦད་དེ། འང་། བོད་ལ་བོས༼བྲོས༽ཕྱིན་པའི་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཨ་ནི་དེ།
  de ni de 'dras kyi a ni ru pa ti dus skabs la cha bzhag na de gi rbad de/_'ang /_bod la bos(bros)phyin pa'i de ni de 'dras kyi a ni de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཁ་བ་ཅན་དུ་ཞུགས་པའི་གནས་པའི་རི་ལ་ཡང་དེང་སང་བོད་ཅེས་བྱས་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་བྱས་ན་དེ་འདྲས་གསུངས་ཡོའོ་རེད།
  de ni kha ba can du zhugs pa'i gnas pa'i ri la yang deng sang bod ces byas nas zer gyi yo'o red zer byas na de 'dras gsungs yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ན་ཡང་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་དེ་ཚོ་ཨ་ནི་རྦད་དེ་ཨ་ནི་སྔ་མའི་གཞན་དག་གི་དཔེར་ན་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས་གཞན་ལུགས་འགོག་པ་དེ་གནང་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  yin na yang de 'dras kyi dper na de tsho a ni rbad de a ni snga ma'i gzhan dag gi dper na da gang zer dgos red pas gzhan lugs 'gog pa de gnang pa de 'dras gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་གཙོ་བོ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་ལ་ད་གཙོ་བོ་གཞན་ལུགས་འགོག་པ་དང་རང་ལུགས་སྒྲུབ་པ་སྟེ། ཟེར།
  da gtso bo yin na/_de'i nang la da gtso bo gzhan lugs 'gog pa dang rang lugs sgrub pa ste/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཚོ་དཔེར་ན་གཞན་གྱི་ལུགས་འགོག་པ་དང་།  རང་ལུགས་སྒྲུབ་པ་ནི་གཙོ་བོ་ནི་ད་ཕྱག་ན་པད་མའི། དེ་ནི་རྦད་དེ་གཙོ་བོ། ལྔ་པ་ཆེན་པོ་རང་གི་དགོངས་པ་དེ་ལ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། 
  de tsho dper na gzhan gyi lugs 'gog pa dang /__rang lugs sgrub pa ni gtso bo ni da phyag na pad ma'i/_de ni rbad de gtso bo/_lnga pa chen po rang gi dgongs pa de la gang 'dras red zer na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཙོ་བོ་དེ་གཅིག་གི་བོད་ཀྱི་གཅིག་གི་ཡུལ་ཁམས་ཐོག་མར་ཆགས་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  gtso bo de gcig gi bod kyi gcig gi yul khams thog mar chags yas de gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྱག་ན་པདྨའི་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲིན་ལས་ཟེར་ན། ཕྱག་ན་པདྨ་ཟེར་ན། སྤྱན་རས་གཟིགས་དེ་བོད་དེ་ཨ་ནི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་ཡིན་པ།
  phyag na pad+ma'i thugs rje'i 'phrin las zer na/_phyag na pad+ma zer na/_spyan ras gzigs de bod de a ni spyan ras gzigs kyi gdul zhing yin pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རེད་པ། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ཐུགས་རྗེའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འགོག་པ་མེད་པར་ཤར་བས་ཟེར།
  red pa/_de 'dras yin dus tsam pa de ni/_thugs rje'i 'phrin las kyi 'od zer 'gog pa med par shar bas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གངས་རིའི་ཨ་ནི་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར། འགོག་པ་མེད་པར་ཤར་བའི་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གནས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཀྱི་པད་མའི་ཚལ་རྣམ་པར་རྒྱས་པའམ་འཕེལ་བ་ཞིག དེ་ཟེར།
  gangs ri'i a ni thugs rje'i 'phrin las 'od zer/_'gog pa med par shar ba'i gangs ri'i khrod kyi yul du gnas pa'i 'gro ba mi'i rigs kyi kyi pad ma'i tshal rnam par rgyas pa'am 'phel ba zhig_de zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཅིག་དཱ། ད་ལྟ་དེའི་སྙན་ངག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་རེད་པ། ཉིན་མ་ཤར་སོང་ན་པད་མ་རྒྱས་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་པ།
  de 'dras cig dA/_da lta de'i snyan ngag la cha bzhag na de red pa/_nyin ma shar song na pad ma rgyas 'gro gi yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་མཛད་པ་དེ་ཨ་ནི་འདོ་ཟེར་དེ་རྦད་དེ་ཉིན་མའི་འོད་ཟེར་དེ་ཤར་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ། ཨ་ནི་བོད་དུ་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་དེ་ནི་པད་མའི་ཚལ་དེ་གྱད་དེ་ཨ་ནི་ཚང་མ་འཕེལ་ནས་ཨ་ནི་རྒྱས་པ་དང་འཕེལ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ཟེར།
  o'o de 'dras yin dus tsam pa de ni/_spyan ras gzigs kyi thugs rje'i mdzad pa de a ni 'do zer de rbad de nyin ma'i 'od zer de shar 'gro dus tsam pa/_a ni bod du yod pa'i 'gro ba mi'i de ni pad ma'i tshal de gyad de a ni tshang ma 'phel nas a ni rgyas pa dang 'phel ba la sogs pa de 'dras gcig red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དག་ནི། དེ་དག་གི་སྐོར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་གི་སྔོན་གྱི་བྱུང་བའི་ཚུལ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དཱི་པམ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའམ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས། ད་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ཟེར་ཡས་དེ།
  de dag ni/_de dag gi skor la cha bzhag pa yin na/_de dag gi sngon gyi byung ba'i tshul rig pa'i gnas lnga yongs su rdzogs pa'i pN+Di ta chen po dI pam ka ra shrI dz+nyA na'am dpal mar me mdzad ye shes/_da shrI dz+nyA zer yas de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ཡིན་ནའི་ཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད། ཡང་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡིན་ནའི་ཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད། ཇོ་བོ་རྗེ་ཡིན་ནའི་ཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  de ni dpal ldan a ti sha yin na'i zhu gyi yo'o red/_yang dpal mar me mdzad yin na'i zhu gyi yo'o red/_jo bo rje yin na'i zhu gyi yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོ་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་འཛིན་པ་་ཁོང་གིས་ཡིན་ན་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་བཏོན་པའི་དེ་ནི་དེ་ཡོའོ་རེད། གང་ཟར༼ཟེར༽།
  byas tsang khong tsho mtshan gyi rnam grangs 'dzin pa khong gis yin na lha ldan gtsug lag khang gi lha sa'i gtsug lag khang nas bton pa'i de ni de yo'o red/_gang zar(zer)/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཏོན་པའི་ཀ་བ། ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁྱམས་ནང་མའི་ཟུར་བཞི་ལ་ཀ་བ་བཞི་ཡོད་པ་སྟེ།ཀ་བ་བཞི་ལ། ཀ་བ་ཤིང་ལོ་ཅན་དང་། ཀ་བ་སྦྲུལ་མགོ་ཅན།  ཀ་བ་སེང་མགོ་ཅན་དང་། ཀ་བ་ཁྱུང་མགོ་ཅན་དང་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཨ་ནི།
  bton pa'i ka ba/_lha ldan sprul pa'i gtsug lag khang gi khyams nang ma'i zur bzhi la ka ba bzhi yod pa ste/ka ba bzhi la/_ka ba shing lo can dang /_ka ba sbrul mgo can/__ka ba seng mgo can dang /_ka ba khyung mgo can dang zer yas de 'dras kyi thog nas a ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སོ་སོ་རེ་རེ་ལ་དེ་ནི་གཏེར་རེ་རེ་བཞེས་ཡོད་ཟེར། གཏེར་བཞེས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དེ་ནི་ཀ་བ་ཤིང་ལོ་ཅན་གྱི་བྱང་ངོས་ནས་ཇོ་བོ་རྗེས་བཞེས་པའི་དེ་ནི། རྒྱལ་པོའམ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་གཏེར་བཞེས་པ་དེའི་ནང་ནས་རྒྱལ་པོའམ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བཀའ་ཆེམས་ཀ་འཁོལ་མ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  so so re re la de ni gter re re bzhes yod zer/_gter bzhes yod pa'i nang nas de ni ka ba shing lo can gyi byang ngos nas jo bo rjes bzhes pa'i de ni/_rgyal po'am srong btsan sgam po'i gter bzhes pa de'i nang nas rgyal po'am srong btsan sgam po'i bka' chems ka 'khol ma zer yas de 'dras gcig yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལྟར་ད་ག་ནང་ལྟར་དངོས་སློབ། སློབ་དཔོན་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་གཏེར་ནས་བཞེས་པར་གྲགས་པའི་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་ནང་ནས།
  de ltar da ga nang ltar dngos slob/_slob dpon dngos grub kyis gter nas bzhes par grags pa'i ma Ni bka' 'bum zer yas de 'dras kyi nang nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་ནང་ན་ཆ་བཞག་ན། ཨེ་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་བཀའ་འབུམ།  
  de 'dras kyi nang na cha bzhag na/_e nang la cha bzhag na da ma Ni bka' 'bum zer yas de 'dras kyi dper na bka' 'bum/__
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སོགས་ད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ན་དར་རོ་ཅོག དེ་ནང་ལྟར་དེ་དང་དེ་འདྲ་བའི་བོད་རྦད་དེ་དར་བའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྦད་དེ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  sogs da gangs can ljongs na dar ro cog_de nang ltar de dang de 'dra ba'i bod rbad de dar ba'i spyan ras gzigs kyi rbad de ga re zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དེ་ནི་རྦད་དེ་། འོང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་སོགས་པ་རེད་པ། སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ཆོས་སྐོར་དུ་མ་ཞིག་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  spyan ras gzigs kyi de ni rbad de /_'ong /_thugs rje chen po'i sgrub thabs la sogs pa red pa/_sgrub thabs sogs chos skor du ma zhig yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ད་གྱད་དེའི་ནང་ལ་དགོངས་པ་དེ་ནི་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་ལ། དེ་གྱད་དེ་དོན་གཅིག་ལ་བསྒྲིལ་ནས་བཤད་ན་གང་འདྲས་རེད། ཟེར་ན།
  de'i da gyad de'i nang la dgongs pa de ni gcig pa gcig rkyang la/_de gyad de don gcig la bsgril nas bshad na gang 'dras red/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་ཏུ་མཐུན་པའམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ན། དེ་ནི་མིའི་འགྲོ་བ་ནི་ཐོག་མར་དེ་ནི་སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། ཟེར། 
  gcig tu mthun pa'am gcig tu bsdus na/_de ni mi'i 'gro ba ni thog mar de ni spre'u byang chub sems dpa' dang /_zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་རང་གི་དགོངས་པ་བཞེད་ཡས་དེ་རེད། བྱས་ནས་ཐོག་མ་དེ་བོད་ཀྱི་མིའི་དེ་ཐོག་མ་བྱུང་ས་དེ་ཕ་སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་མ་སྲིན་མོ་བྲག་སྲིན་མ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་། བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར།
  da de lnga pa chen po rang gi dgongs pa bzhed yas de red/_byas nas thog ma de bod kyi mi'i de thog ma byung sa de pha spre'u byang chub sems dpa' dang ma srin mo brag srin ma gnyis lhan cig tu 'dus pa la brten nas /_byung ba yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཕྲུ་གུ་གདོང་དམར་ཤ་ཟན་གྱི་རིགས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། རྒྱལ་བ་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་ཚད་མེད་པ་ཐུགས་རྗེའི་མངལ་ཁུར་ལས་ཐོན་པ་དེ་ལྟར་གྱིས་ཤིག་པའི་གསུང་གི་སྣང་བ་བསྩལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས།བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་ཟེར།
  de la cha bzhag na lhan cig tu 'dus pa'i phru gu gdong dmar sha zan gyi rigs su bshad pa ltar/_rgyal ba nyi ma'i gnyen gyi tshad med pa thugs rje'i mngal khur las thon pa de ltar gyis shig pa'i gsung gi snang ba bstsal ba la brten nas/bod chen po'i rgyal khams su zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ན་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་ན་རྦད་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་མ་སྲིན་མོ་བྲག་སྲིན་མ་ཟེར་ཡས་དེ་ལྷན་ཅིག་འདུས་པའི་དེ་ནི་ཕྲུ་གུ་དེ་ནི་གདོང་དམར་མ་ཤ་ཟན་གྱི་རིགས་སུ་བཤད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྲུ་གུ་དེ། དེ་གྱད་དེ་གདོང་དམར་ཤ་ཟན་གྱི་རིགས་སུ་བཤད་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  byas na da de 'dras kyi dper na/_skabs de dus cha bzhag na rbad de bod kyi yul la cha bzhag na'i spre'u byang chub sems dpa' dang ma srin mo brag srin ma zer yas de lhan cig 'dus pa'i de ni phru gu de ni gdong dmar ma sha zan gyi rigs su bshad pa la brten nas/_phru gu de/_de gyad de gdong dmar sha zan gyi rigs su bshad pa de 'dras cig yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱལ་བ་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་ཨ་ནི་ཚད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེའི་མངལ་ཁུར་ལས་ཐོན་པའི། དེ་ནི་རྒྱལ་བ་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་དེ་ནི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྦད་དེ་དགོངས་པའི་ཐུགས་རྗེའི་མངལ་ཁུར་ལས་ཐོན་པའི་དེ་ནི་ད་ཁོང་ཚོས་སྣང་བ་དེ་ལྟར་གྱིས་ཞེས་པའི་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་།
  de tsho la cha bzhag na rgyal ba nyi ma'i gnyen gyi a ni tshad med pa'i thugs rje'i mngal khur las thon pa'i/_de ni rgyal ba nyi ma'i gnyen gyi de ni ston pa bcom ldan 'das kyi rbad de dgongs pa'i thugs rje'i mngal khur las thon pa'i de ni da khong tshos snang ba de ltar gyis zhes pa'i gsung la brten nas /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་། འཇམ་དབྱངས་། ཕྱག་རྡོར་བཅས་འཕགས་པ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་རེད་ཟེར།
  bod chen po'i rgyal khams su spyan ras gzigs dang /_'jam dbyangs /_phyag rdor bcas 'phags pa rigs gsum mgon po red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ཟེར་མཁན་དེ། དེ་ནི་སྙིང་རྗེའི་ལྷ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་། མཁྱེན་པའི་ལྷ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། དེ་ནི་མགོན་པོ་ཁོང་ཚོས་ཁོང་ཚོ་གསུམ་གྱིས་ཨ་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་ལ་གཟིགས་ནས།
  rigs gsum mgon po zer mkhan de/_de ni snying rje'i lha spyan ras gzigs dang /_mkhyen pa'i lha 'jam dpal dbyangs/_mthu stobs kyi lha phyag na rdo rje/_de ni mgon po khong tshos khong tsho gsum gyis a ni bod kyi rgyal khams de la gzigs nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སུའི་གདུལ་བྱ་ལ་གྱུར་པ་དེ་འདྲས་གཟིགས་པ་རེད། ཟེར།
  de ni su'i gdul bya la gyur pa de 'dras gzigs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཟིགས་པ་རེད། གཟིགས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྦད་དེ། དེ་རྒྱལ་ཁམས་དེ་གྱད་དེ་གཟིགས་དུས་ཙམ་པ་ཨ་ནི།
  gzigs pa red/_gzigs dus tsam pa de ni rbad de/_de rgyal khams de gyad de gzigs dus tsam pa a ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ལ་གཟིགས་དུས་ཙམ་པ་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་ནི། སྟོད་ཀྱི། སྟོད་མངའ་རིས་ཀྱི་ཆ་དེ་ནི་ཡུལ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་དང་རི་དྭགས་ཀྱི་ཡུལ།
  bod kyi yul de la gzigs dus tsam pa stod mnga' ris skor gsum ni/_stod kyi/_stod mnga' ris kyi cha de ni yul ni glang po chedng ri dwags kyi yul/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བར་དབུས་གཙང་གི་ཆ་ནི་རི་དྭགས་དང་སྤྲེའུའི་ཡུལ། སྨད་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ནི་སྤྲེའུ་དང་བྲག་སྲིན་གྱི་ཡུལ།
  bar dbus gtsang gi cha ni ri dwags dang spre'u'i yul/_smad mdo khams kyi cha ni spre'u dang brag srin gyi yul/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡུལ་དེ། དེ་ནི་གནས་སྟངས་ཁོ་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  byas nas de 'dras cig yul de/_de ni gnas stangs kho de 'dras cig yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་དེ་ནི་སྟོད་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་གཡའ་རི་དང་གངས་རིས་བསྐོར་བ་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། གླང་པོ་ཆེ་དང་རི་དྭགས་ཀྱི་ཡུལ་དེ་འདྲས་ཡིན། ཟེར།
  de yang de ni stod de gang 'dras red zer na/_de ni rbad de g.ya' ri dang gangs ris bskor ba de 'dras cig yin dus tsam pa/_glang po che dang ri dwags kyi yul de 'dras yin/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བར་བྲག་དང་སྤངས་ལྗོངས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། 
  bar brag dang spangs ljongs de 'dras red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྲག་དང་སྤངས་ལྗོངས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་དབུས་གཙང་གི་ཆ་དེ་ནི་བྲག་དང་སྤངས་ལྗོངས་ཀྱིས་གང་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  brag dang spangs ljongs yin dus tsam pa de ni dbus gtsang gi cha de ni brag dang spangs ljongs kyis gang ba de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། དེ་ཡིན་ན་དེ་ནི། དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན།
  e/_de yin na de ni/_de yin dus tsam pa de'i nang la cha bzhag na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྤྲེའུ་དང་བྲག་སྲིན་བུས་གང་བ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་ཟེར།
  de ni spre'u dang brag srin bus gang ba de 'dras cig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྨད་དེ་ནི་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་དང་ཡལ་ག་སྟུག་པོས་ཁངས༼ཁེངས་༽པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད།
  de ni smad de ni rtsi shing nags tshal dang yal ga stug pos khangs(khengs )pa de 'dras cig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་རི་དྭགས་དང་སྤྲེའུ་ཡུལ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་ཟེར། རེད། ཟེར།
  de la cha bzhag na ri dwags dang spre'u yul de 'dras gcig yin zer/_red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ནང་ན་ད་རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་ལ་སོགས་པ་ས་གཞི་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཅིག དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ། གཏེར་དང་བཅས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་་ནོར་བུས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་གི་རྦད་དེ་གོས་སུ་བཀླུབས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ལྟ་བུར་གཟིགས་ནས་ཟེར།
  de'i nang na da rin po che gter la sogs pa sa gzhi mang po yod pa de 'dras cig_de 'dras kyi rbad de/_gter dang bcas pa de 'dras kyi rbad de nor bus yongs su khyab pa de 'dras cig gi rbad de gos su bklubs pa nang ltar gyi lta bur gzigs nas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གནས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  gnas pa de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་མིའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱང་སྐབས་དེ་དུས་ཆགས་པའི། དེ་དུས་ཟེར་དུས་ཙམ་པ་མིའི་འགྲོ་བ་རིགས་སུ་འགྱུར་བ། འོང་། མིའི་འགྲོ་བར་གྱུར་པ་ཀུན་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྲོག་གཅོད་པ་དང་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ། མི་ཚངས་པ་གཅོད་པ་གསུམ་དང་།
  de ni mi'i 'gro ba rnams kyang skabs de dus chags pa'i/_de dus zer dus tsam pa mi'i 'gro ba rigs su 'gyur ba/_'ong /_mi'i 'gro bar gyur pa kun kyang lus kyi sgo nas srog gcod pa dang ma byin par len pa/_mi tshangs pa gcod pa gsum dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ངག་གི་སྒོ་ནས་བརྫུན་དང་། ཚིག་རྩུབ། ཕྲ་མ། ངག་ཀྱལ་སྨྲ་བ་བཞི།
  ngag gi sgo nas brdzun dang /_tshig rtsub/_phra ma/_ngag kyal smra ba bzhi/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྣབ་སེམས། གནོད་སེམས། ལོག་ལྟ།དང་གསུམ་བཅས་མི་དགེ་བ་བཅུ་སོགས་ངན་སོང་གི། ཨེ། ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ། ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་རྒྱུ་ལ་བག་མེད་དུ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡུལ་གྲུ་དེ་དག་གི་འོག་ཏུ་ཟེར།
  yid kyi sgo nas brnab sems/_gnod sems/_log lta/dang gsum bcas mi dge ba bcu sogs ngan song gi/_e/_ngan song gi sdug bsngal/_ngan song gi sdug bsngal myong ba'i rgyu la bag med du longs spyod pa'i rkyen gyis yul gru de dag gi 'og tu zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་མིའི་འགྲོ་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཆགས་ཡོའོ་རེད།
  de ni da de 'dras kyi yin na'i de ni mi'i 'gro ba de 'dras gcig chags yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དཔེར་ན་མི་དགེ་བཅུ་ལ་སྤྱོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས། དེ་ནི་མི་རྒྱལ་ཁམས་དེའི་ནང་ལ་བྱས་ན་དེ་ནི་རྦད་དེ།
  yin na yang de tsho la cha bzhag na/_dper na mi dge bcu la spyod pa'i rkyen gyis/_de ni mi rgyal khams de'i nang la byas na de ni rbad de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ལ་བག་མེད་དུ་སྤྱོད་པའི་ཆེད་དུ་དེ་ནི་ཡུལ་གྲུ་དེ་དག་བར་ཏུ་མི་ཟད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ནས་དེ་ནི་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་འདྲས་མང་པོ་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  sdug bsngal gyi rgyu la bag med du spyod pa'i ched du de ni yul gru de dag bar tu mi zad pa'i sdug bsngal byung nas de ni dmyal ba'i sdug bsngal de 'dras mang po yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚ་གྲང་གི་མནར་གཅོད། ཚ་བའི་དམྱལ་བ་དང་གྲང་བའི་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་པ་མྱོང་དགོས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དམྱལ་བའི་མནར་གཅོད་ཀྱི་གནས་ལྕགས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་དང་འདྲ་བའི་ནང་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་སྒྲིབ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གཟིགས་པས་མཁྱེན་ནས་ཟེར།
  tsha grang gi mnar gcod/_tsha ba'i dmyal ba dang grang ba'i dmyal ba la sogs pa de 'dras kyi mnar gcod tshad med pa myong dgos pa/_de 'dras kyi dmyal ba'i mnar gcod kyi gnas lcags kyi za ma tog dang 'dra ba'i nang du sems can rnams lhung bar gyur pa sgrib bral ye shes kyis gzigs pas mkhyen nas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཟར༼ཟེར༽། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཁོ་རང་བཞིན་ཁོ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོད་ནའི་དེ་ནི་དེའི་མི་དེ་གྱད་དེ་ཚང་མ་དེ་ནི་དམྱལ་བ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་གཟིགས་པ་རེད། ཟེར། 
  da de 'dras kyi zar(zer)/_bod kyi sa cha kho rang bzhin kho de 'dras gcig yod na'i de ni de'i mi de gyad de tshang ma de ni dmyal ba nang ltar gyi thog nas sdug bsngal khyab pa de 'dras cig gzigs pa red/_zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཟིགས་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་། དེ་ནི་འཇལ་དཔལ་དབྱངས། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཁོ་ཚོ་གསུམ་རང་གི་ད་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ད་མི་དེ་གྱད་དེ་འགྲོ་བ་དེ་གང་འདྲས་ཟེར་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  gzigs dus tsam pa/_de ni 'phags pa spyan ras gzigs dang /_de ni 'jal dpal dbyangs/_phyag na rdo rje kho tsho gsum rang gi da rnam pa gsum gyis da mi de gyad de 'gro ba de gang 'dras zer 'gro dgos kyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་རྣམ་ཚོ་བཀའ་མོལ་གནང་ང་རེད། ཟེར།
  khong rnam tsho bka' mol gnang nga red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཀའ་མོལ་གནང་བྱས་ནས། དེ་དག་གི་དོན་དག་དེ་བཀའི་འགྲོ་བ་གནང་བ་ལ་ཐོག་མ་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས་ད་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ།
  bka' mol gnang byas nas/_de dag gi don dag de bka'i 'gro ba gnang ba la thog ma de ni 'jig rten dbang phyug gis da de 'dras yin dus tsam pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ཟེར། ཐོག་མ་དེ་རེད།  ཐོག་མར་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རེད་པ། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་དེ་ནི་རྦད་དེ། འགྲོ་བ་དེ་གྱད་དེ་གདུལ་བྱ་འདུལ་བར་བྱེད་པའི་གདུལ་བྱ་དེ་བྱེད་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁུར་དེ། དེ་འདྲས་བྱས་པ་རེད། ཟེར།
  yin zer/_thog ma de red/__thog mar 'jig rten dbang phyug red pa/_'jig rten dbang phyug_'phags pa spyan ras gzigs kyis de ni rbad de/_'gro ba de gyad de gdul bya 'dul bar byed pa'i gdul bya de byed yas kyi ched du khur de/_de 'dras byas pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དགོངས་པར་བཞུགས་ཟེར། དགོངས་པ་ནི་ཕུལ་དུ། ཨ་ནི་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་ཡས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་འདྲར་བཞུགས་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད། ཟེར།
  phul du byung ba'i dgongs par bzhugs zer/_dgongs pa ni phul du/_a ni gdul bya skyong yas kyi dgongs pa de 'drar bzhugs pa de 'dras cig red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ནི་ཨ་ནི་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས།
  'phags pa spyan ras gzigs ni a ni de 'dras yin dus tsam pa/_'phags pa spyan ras gzigs kyis rgyu mtshan de la brten nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ཕྱག་སྟོང་དང་སྤྱན་སྟོང་གི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་དེ་ནི་རེད་པ།
  'phags pa spyan ras gzigs kyis phyag stong dang spyan stong gi rnam par sprul nas de ni red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྱག་སྟོང་དང་སྤྱན་སྟོང་། སྐུའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་དེ་ནི་ལྷ་སའི་ཐད་ཀྱི་འཛིན་མའི་ངོས་སུ་གཟིགས་པས། ཟེར།
  phyag stong dang spyan stong /_sku'i rnam par sprul nas de ni lha sa'i thad kyi 'dzin ma'i ngos su gzigs pas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་ཕྱག་སྟོང་། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གི་སྐུའི་རྣམ་པས་ལྷ་སའི་ཐད་ཀྱི་དེ་ནི་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་གཟིགས་དུས་ཙམ་པ།
  da de nas phyag stong /_spyan ras gzigs kyi phyag stong spyan stong gi sku'i rnam pas lha sa'i thad kyi de ni sa gzhi'i ngos la gzigs dus tsam pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དམྱལ་བའི་གནས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བའི། འོང་། སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བའི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གནས་འཆི་མེད་བདག་པོའི་དགའ་བའི་ཚལ་ལ་སྐྱེངས་པ་སྟེར་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་སྟེ། ཟེར།
  dmyal ba'i gnas kyang sdug bsngal dang bral ba'i/_'ong /_sdug bsngal dang bral ba'i yid du 'ong ba'i gnas 'chi med bdag po'i dga' ba'i tshal la skyengs pa ster ba lta bu'i snang ba dang bcas pa ste/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཟིགས་དུས་ཙམ་པ། ད་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལྷ་སའིདེ་ནི་གནས་ཀྱི་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་གཟིགས་དུས་ཙམ་པ།
  de de 'dras kyi gzigs dus tsam pa/_da dngos gnas drang gnas lha sa'ide ni gnas kyi sa gzhi'i ngos la gzigs dus tsam pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དམྱལ་བའི་གནས་དེ་འདྲས་ཡིན་ཀྱང་། འོང་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གནས་དེ་ནི་ལྷ་ཡུལ་ནང་ལྟར། དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་འོང་། འོང་། གྱུར་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་དེ་འདྲས་ཨ་ནི་ཁོང་གི་ཐུགས་ལ་སྣང་བ་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  de ni dmyal ba'i gnas de 'dras yin kyang /_'ong de ni sdug bsngal dang bral ba yid du 'ong ba'i gnas de ni lha yul nang ltar/_de ni de 'dras kyi rbad de 'ong /_'ong /_gyur ba lta bu'i snang ba de 'dras a ni khong gi thugs la snang ba de 'dras byung pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལ་གནས་པའི་སྤྲིན་མགྲིན་རྣམས་ཀྱང་། འོང། སྤྲིན་མགྲིན་ཟེར་ན། ད་འཇིག་རྟེན་ལ་གནས་པའི་གཅིག་གི། འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་བསྐལ་པ་དང་པོའི་་དུས་ལ་ས་ཞག་གི་ཟས་ནུབ་རྗེས་དེ་ནི་མི་ཚོས་ཉོན་མོངས་པ་སྤྲིན་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཟེར་བས།
  de la gnas pa'i sprin mgrin rnams kyang /_'ong/_sprin mgrin zer na/_da 'jig rten la gnas pa'i gcig gi/_'jig rten 'di la bskal pa dang po'i dus la sa zhag gi zas nub rjes de ni mi tshos nyon mongs pa sprin tsam zhig yod zer bas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཨ་ནི་མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་མིང་ལའང་སྤྲིན་མགྲིན་ཞེས་ཡིན་ནའི་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  de la brten nas a ni mi dang sems can gyi ming la'ang sprin mgrin zhes yin na'i zer gyi yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སེམས་ཅན་རྣམས་སྤྲིན་མགྲིན་བྱ་བ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། སེམས་ཅན་དེ་ལྟ་བུའི་དེ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཏེ། ལྷའི་བདེ་བ་ལ་སྤྱོད་པ་དང་མཚུངས་པར་དབུགས་དབྱུང་བའམ་ངལ་གསོ་བར་མཛད་ནས་ཟེར།
  sems can rnams sprin mgrin bya ba yo'o red zer/_sems can de lta bu'i de ni de lta bu'i sdug bsngal las grol te/_lha'i bde ba la spyod pa dang mtshungs par dbugs dbyung ba'am ngal gso bar mdzad nas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། མི་དེ་གྱད་དེ་གཅིག་གི་ད་ཨེ། ད་དམྱལ་བ་ལ་སྤྱོད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་བ་ད་རྦད་དེ་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལས་གྲོལ་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ། སྡུག་བསྔལ་གྲོལ་ནས་ལྷའི་བདེ་བ། བདེ་འགྲོ་ལྷ་ཡུལ་གྱི་བདེ་བ་དང་བཅས་པར་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ།
  da de 'dras yin dus tsam pa/_mi de gyad de gcig gi da e/_da dmyal ba la spyod pa'i sems can de gyad de yin na phal cher ba da rbad de ngan song gi sdug bsngal de las grol yas kyi ched du/_sdug bsngal grol nas lha'i bde ba/_bde 'gro lha yul gyi bde ba dang bcas par mtshungs par spyod pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྤྱོད་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་དབུགས་དབྱུང་བའམ་ངལ་གསོ་བར་མཛད་ནས་ཟེར། ་
  spyod yas kyi thog la yin na dbugs dbyung ba'am ngal gso bar mdzad nas zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། ད་དེ་རྦད་དེ་ཨ་ནི་མི་དེ་གྱད་དེ་རྦད་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་རྦད་དེ་སེམས་ཅན་དེ་ནས་ཐར་བར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས། དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་དབུགས་དབྱུང་གིས། དགོངས་པ་དེ་འདྲས་མཛད་པ་རེད། ཟེར།
  e/_da de rbad de a ni mi de gyad de rbad de khyed rang tsho rbad de sems can de nas thar bar byed kyi yin zer byas nas/_de 'dras kyi da dbugs dbyung gis/_dgongs pa de 'dras mdzad pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་། དེ་ནི་ད་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད། བོད་ཀྱི་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པར་དམ་བཅས་པ་དེ་ཡང་། དེ་ལྟར་ཡང་འདུད་འགྲོ་ནི་གླེན་ཞིང་གཏི་མུག་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ལ་བླང་དོར་གྱི་གནས་ཚུལ་བཞིན་སྟོན་པའི་མཐུ་དམན་པའི་མིའི་རིགས་སྤེལ་བར་དགོངས་ཏེ། འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེས་རིགས་བསྒྱུར་བའི་སྤྲེའུ་ཞིག་དང་། ཟེར།
  de yang /_de ni da de 'dras yin dus tsam pa da/_bod kyi 'gro ba'i don mdzad par dam bcas pa de yang /_de ltar yang 'dud 'gro ni glen zhing gti mug pa'i ngang tshul can la blang dor gyi gnas tshul bzhin ston pa'i mthu dman pa'i mi'i rigs spel bar dgongs te/_'phags pa'i thugs rjes rigs bsgyur ba'i spre'u zhig dang /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད། ཨེ་གང་ཟེར་དགོས་རས༼རེད༽།
  de 'dras yin dus tsam pa da/_e gang zer dgos ras(red)/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་མིའི་འགྲོ་བ་དང་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  da de 'dras kyi rbad de mi'i 'gro ba dang de 'dras yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་ཀྱི་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པར་དམ་བཅས་པ་དེ་འདྲས་རེད་། ཟེར།
  bod kyi 'gro ba'i don mdzad par dam bcas pa de 'dras red /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ནའི་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ཡང་། ད་འདུད་འགྲོ་ཟེར་མཁན་དེ་གླེན་ཞིང་གཏི་མུག་པའི་སྡུག་བསྔལ་ངང་ཚུལ་ཅན་ལ་བླང་དོར་གྱི། ཨ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ཨ་ནི་བོད་ཀྱི་མི་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་རྩ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད།
  yin na'i de 'dras yin na yang /_da 'dud 'gro zer mkhan de glen zhing gti mug pa'i sdug bsngal ngang tshul can la blang dor gyi/_a ni skabs de dus a ni bod kyi mi la cha bzhag na'i rtsa ba'i gnas tshul de gang zer dgos red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་བོད་ཡུལ་གྱི་མི་ཁོ་རང་རང་བཞིན་ཆགས་མེད་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། སེམས་ཅན་ནང་ལྟར་ཡིན་དུས་ཙམ་པ།
  gcig bod yul gyi mi kho rang rang bzhin chags med pa yin dus tsam pa/_sems can nang ltar yin dus tsam pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་མཐུ་དམན་པས་མིའི་རིགས་སྤེལ་བར་དགོངས་ཏེ། ད་མིའི་རིགས། དེ་ནི་ས་ཆ་དེའི་སྒང་གི་བོད་ནང་ལ་དེ་ནི་མིའི་རིགས་མི་རྒྱུད་དེ་སྤེལ་བར་དགོངས་ནས་འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེས་རིགས་བསྒྱུར་བའི་སྤྲེའི་ཞིག་དང་། ཟེར།
  de ni mthu dman pas mi'i rigs spel bar dgongs te/_da mi'i rigs/_de ni sa cha de'i sgang gi bod nang la de ni mi'i rigs mi rgyud de spel bar dgongs nas 'phags pa'i thugs rjes rigs bsgyur ba'i spre'i zhig dang /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དེ་ནི། ཨེ་དེ་བརྒྱབ་པའི། འོང་། བྱིན་རླབས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའི་དེ་ནི་སྤྲེའུ་ཞིག་དང་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཅན་གྱི་རི་དྭགས། བྱིན་རླབས་ཀྱི་རི་དྭགས་ཀྱི་རི་བོང་གི་གཟུགས་བརྙན་བློའི་ཟླ་གཞོན་དྭངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ངོས་སུ་ཤར་བ་དང་། ཟེར།
  'phags pa thugs rje chen po'i de ni/_e de brgyab pa'i/_'ong /_byin rlabs kyis bsgyur ba'i de ni spre'u zhig dang 'phags ma sgrol ma can gyi ri dwags/_byin rlabs kyi ri dwags kyi ri bong gi gzugs brnyan blo'i zla gzhon dwangs pa'i dkyil 'khor ngos su shar ba dang /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་འཕགས་པ་དེ་ཐུགས་རྗེས་རིགས་བསྒྱུར་བའི་སྤྲེའུ་ཞིག་དང་།  འཕགས་མ་་སྒྲོལ་མ་དེ་ནི་དེ་ཡང་སྲིན་མོ་དེ་ཡང་ཨེ་གང་འདྲས་ཅིག་རེད་ཟེར་ན།
  de ni 'phags pa de thugs rjes rigs bsgyur ba'i spre'u zhig dang /__'phags ma sgrol ma de ni de yang srin mo de yang e gang 'dras cig red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྗེ་བཙུན་་སྒྲོལ་མའི་དེ་ནི་རྦད་དེ་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དེ་ནི་རྦད་དེ། བྱིན་རླབས་དེ་སྙིང་ལ་བཞུགས་པ་རི་དྭགས་ཀྱི་རི་བོང་གི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་བློའི་ཟེར་ན།
  de ni rje btsun sgrol ma'i de ni rbad de byin rlabs kyis de ni rbad de/_byin rlabs de snying la bzhugs pa ri dwags kyi ri bong gi gzugs brnyan gyi blo'i zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རི་དྭགས་ཀྱི་དེ་ནི་རི་བོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ནང་ལའི་དེ་ནི་དེ་ནང་ལྟར་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  ri dwags kyi de ni ri bong gi gzugs brnyan nang la'i de ni de nang ltar yo'o red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་གི་ཨ་ནི་ཟླ་བ་ནང་ལྟར་ཡོད་པ། དེ་འདྲས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་དེ་ནི། ཨེ། སྲིན་མོ་བྲག་སྲིན་མོའི་སྙིང་དེ་ལ་ཡི་ན་ཡང་ ཨ་ནི་རྦད་དེ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་བྱིན་རླབས་ཡིན་ནའི་འཇུག་པ།
  gcig gi a ni zla ba nang ltar yod pa/_de 'dras byas pa yin na a ni de ni/_e/_srin mo brag srin mo'i snying de la yi na yang _a ni rbad de 'phags ma sgrol ma'i byin rlabs yin na' i'jug pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོགས་ནས་རིགས་མོ་བྲག་སྲིན་མོ་གཉིས་འདུས་པ་ལས། དེ་ནི་མིའི་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར།
  o'o de 'dras kyi thogs nas rigs mo brag srin mo gnyis 'dus pa las/_de ni mi'i 'gro ba rigs drug byung ba yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མིའི་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་བྱུང་ཡས་དེ་ནི། མིའི་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ཡོང་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད། ཟེར་ན།
  mi'i 'gro ba rigs drug byung yas de ni/_mi'i 'gro ba rigs drug yong yas de gang 'dras red/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། དེ་ནི་མིའི་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་པོ་དེ་ནི་གང་འདྲས་རེད། ཟེར་ན།
  'ong /_de ni mi'i 'gro ba rigs drug po de ni gang 'dras red/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ། ལྷ་མ་ཡིན། མི། ཡི་དྭགས། དུད་འགྲོ དམྱལ་བ། བྱས་དེ་འདྲས་ནས་ཚེ་འཕོས་པའི་ཨ་ནི་མིའི་འགྲོ་བ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  lha/_lha ma yin/_mi/_yi dwags/_dud 'gro_dmyal ba/_byas de 'dras nas tshe 'phos pa'i a ni mi'i 'gro ba de 'dras byung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། དེ་འདྲས་ཚེ་འཕོས་པའི་ཉེར་ལེན་གྱིས་སྤྱོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཕྲུ་གུ་དྲུག་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  e/_de 'dras tshe 'phos pa'i nyer len gyis spyod tshul mi 'dra ba'i phru gu drug byung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་དཔེར་ན་ད་ལྷ་ནས་སྐྱེ་བ་འཕོས་པ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་ནས་སྐྱེ་བ་འཕོས་པ་དང་། དུད་འགྲོ་ནས་སྐྱེ་བ་འཕོས་པ་དང་། མི་ནས་སྐྱེ་བ་འཕོས་པ་དང་། ཡི་དྭགས་ནས་སྐྱེ་བ་འཕོས་པ་དང་། དམྱལ་བ་ནས་སྐྱེ་བ་འཕོས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན།
  de 'dras dper na da lha nas skye ba 'phos pa dang /_lha ma yin nas skye ba 'phos pa dang /_dud 'gro nas skye ba 'phos pa dang /_mi nas skye ba 'phos pa dang /_yi dwags nas skye ba 'phos pa dang /_dmyal ba nas skye ba 'phos pa la sogs pa de 'dras kyi dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་མིའི་འགྲོ་བ་དེ་འདྲས་རིགས་མི་འདྲ་བ་དེ་ནི་སྤྲེའུ། ད་ཕ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། མ་བྲག་མ་་་་དེ་ནི་བྲག་སྲིན་མོ་གཉིས་ལ་ད་ཨེ་འདྲས་ཀྱི་རིགས་མི་འདྲ་བ་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྤེའུ་༼སྤྲེའུ་༽དེ་འདྲས་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲས་དྲུག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  da mi'i 'gro ba de 'dras rigs mi 'dra ba de ni spre'u/_da pha byang chub sems dpa' dang /_ma brag ma de ni brag srin mo gnyis la da e 'dras kyi rigs mi 'dra ba 'dus pa la brten nas/_spe'u (spre'u )de 'dras chung chung de 'dras drug byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྤྲེའུ་དེ་གྱད་དྲུག་བྱུང་ཡས་ཡིན་ནའི། ཡ་ཕའི་རིགས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་བསམ་བློའི་འཆར་སྒོ་དེ་འདྲས་མྱུར་པོ་ཡོད་པ། རེད་པ།
  da spre'u de gyad drug byung yas yin na'i/_ya pha'i rigs su gyur ba rnams bsam blo'i 'char sgo de 'dras myur po yod pa/_red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསམ་བློའི་ནང་ལ་ལམ་སང་ལམ་སང་དྲན་ཐུབ་པ་རེད་པ། འོང་། དེ་ནི་མའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་དེ་ནི་ཕའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཆར་མྱུར་པོ་དེ་ནི། གཞན་ལ་ཡང་སྙིང་རྗེ་ཆེ་བ། 
  bsam blo'i nang la lam sang lam sang dran thub pa red pa/_'ong /_de ni ma'i rigs su gyur pa de ni pha'i rigs su gyur pa las 'char myur po de ni/_gzhan la yang snying rje che ba/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མི་གཞན་དག་དེ་ཚོ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེ་པོ་ཡོད་པ། ཨེ། མའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་དེ་ནི་གང་འདྲས་རེད། ཟེར་ན།
  mi gzhan dag de tsho la snying rje che po yod pa/_e/_ma'i rigs su gyur pa de ni gang 'dras red/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་སྲིན་མོའི་རིགས་སུ། སྲིན་མོའི་རྣམ་པ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ཙང་། མིའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་དེ་ནི་གདོང་མདོག་ཡིན་ན་དམར་པོ་ཡིན་པ་དང་།
  skabs de dus srin mo'i rigs su/_srin mo'i rnam pa la bltas pa yin tsang /_mi'i rigs su gyur pa de ni gdong mdog yin na dmar po yin pa dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་ནང་ལྟར་སྡིག་པའི་ལས་ལ་དེ་ནི་ཆགས་ཤིང་། དེ་ནི་རོ་གྱོང་བ་རེད་པ། གཤིས་ཀ་ཡིན་ན་འཇམ་པོ་མེད་པ་རོ་གྱོང་བ།རེད་པ། ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད། ཟེར།
  da ga nang ltar sdig pa'i las la de ni chags shing /_de ni ro gyong ba red pa/_gshis ka yin na 'jam po med pa ro gyong ba/red pa/_o'o de 'dras cig red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རོ་གྱོང་བ་བྱུང་བ་དེ་དག་ལས་རིམ་པར་མཆེད་པ་འཕེལ་བས་བོད་ལྗོངས་འདི་ཉིད་མིའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་གྱུར་ཏེ།
  ro gyong ba byung ba de dag las rim par mched pa 'phel bas bod ljongs 'di nyid mi'i rgyal khams su gyur te/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ད་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཨ་ནི་དེ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ནས་ཚེ་འཕོས་པའི་ཨ་ནི་མིའུ། གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  da de 'dras kyi dper na/_da 'phags pa thugs rje chen po'i bka' drin la brten nas a ni de 'gro ba rigs drug gi nang nas tshe 'phos pa'i a ni mi'u/_gang zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྤེའུ༼སྤྲེའུ༽དྲུག་བྱུང་པ་དེ་ནས་ལས་རིམ་པས་རིམ་པས་དེ་ནི་བོད་ལྗོངས་དེ། འདིའི་ནང་ལ་རྦད་དེ་ཨ་ནི་མི་དེ་འཕེལ་བྱས་ཨ་ནི་བོད་ལྗོངས་དེ་གྱད་དེ་དཔེར་ན་མིའི་འགྲོ་བ་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་ཅིག་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  spe'u(spre'u)drug byung pa de nas las rim pas rim pas de ni bod ljongs de/_'di'i nang la rbad de a ni mi de 'phel byas a ni bod ljongs de gyad de dper na mi'i 'gro ba yin na de 'dras cig byung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་དེ་ཡང་། མིའི་འགྲོ་བ་དེ་ཡིན་ན་ཐོག་མ་ཆགས་པའི་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་དེ་ད་ལྟ་གསུངས་ཡས་དེའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན།
  a ni de yang /_mi'i 'gro ba de yin na thog ma chags pa'i skabs la cha bzhag na/_da de da lta gsungs yas de'i nang la cha bzhag na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ལྟ་སྤྲེའུ་ཟེར་ཡས་གཅིག་དང་སྲིན་མོ་བྲག་སྲིན་མོ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ། ད་དེ་རིང་ཁ་སང་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ད་དེ་ཚོ་མི་དེ་རིང་ཁ་སང་ཚན་རིག་གི་བྱེད་དུས་ཙམ་པར་།
  da lta spre'u zer yas gcig dang srin mo brag srin mo zer yas de 'dras gcig yo'o red pa/_da de ring kha sang byed dus tsam pa da de tsho mi de ring kha sang tshan rig gi byed dus tsam par /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ད་གང་ཟེར་དགོས་རས༼རེད༽་མི་སེམས་ཅན་དཔེར་ན། སྤྲ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ། དེ་འདྲས་གཅིག་གི་དེ་རེད། ཟེར།
  de ni da gang zer dgos ras(red) mi sems can dper na/_spra nas byung ba yin zer yas de yin na rbad de tshan rig dang mthun pa/_de 'dras gcig gi de red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ན་དེ་རིང་ཁ་སང་གི་དཔྱད་པ་བྱེད་དུས་ཙམ་ནས་དེ་རྦད་དེ་ཐོག་མ་དེ་ངོ་ཚས་་མི་ཡི་ཟས་ནས། སེམས་ཅན་ཐོག་མ་ཡོང་ཡས་དེསྤྲ་རིགས་ནས་མི་ལ་འཕོས་པ་ཡིན་ཟེར་དེ་ད་ཡིན་ན།
  byas na de ring kha sang gi dpyad pa byed dus tsam nas de rbad de thog ma de ngo tshas mi yi zas nas/_sems can thog ma yong yas despr rigs nas mi la 'phos pa yin zer de da yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ཡིན་ན་སྔོན་མའི་རྒྱུ་མཚན་འདྲ་པོ་དེ་རེད། གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  da dde yin na sngon ma'i rgyu mtshan 'dra po de red/_gsungs kyi yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་བྱས་ན་དེ་རིང་ཁ་སང་བྱས་ན་གོ་བ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་འདྲ་གཅིག་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  da byas na de ring kha sang byas na go ba 'dra po de 'dras 'dra gcig len dgos kyi yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་མི་མང་པོ། ད་མི་མང་པོ་བྱུང་དུས་ཙམ་པ་ད་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་མི་དེ་དེ་གྱད་དེ་ལ་ཡིན་ན་རུས་དག་རུས་ཆེན་ནས་ཁག་གཅིག་བྱུང་ཡིན་ཟེར།
  de de 'dras kyidper na mi mang po/_da mi mang po byung dus tsam pa da de la cha bzhag na mi de de gyad de la yin na rus dag rus chen nas khag gcig byung yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རུས་ཆེན་བཞི་ལས་གྱེས་པའི་ཁམས་དེ་ཡེ་སང་དཀར་པོ་གནམ་གྱི་འཇུ་ཐག་ཅན་དང་གཅིག
  de ni rus chen bzhi las gyes pa'i khams de ye sang dkar po gnam gyi 'ju thag can dang gcig
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡེ་སྨོན་ནག་པོ་ཁྲོ་ཆུའི་ཕ་ཕོང་འདྲ་བ་དང་གཉིས། 
  ye smon nag po khro chu'i pha phong 'dra ba dang gnyis/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྤྱང་ཁྲིག་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་སྒྲོན་མེ་དང་གསུམ།
  spyang khrig ye shes lha'i sgron me dang gsum/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མོན་རྫུ་ནག་པོ་ཁྱིའི་རྟ་ལྗང་ཅན་དང་བཞི། ཟེར་བྱས།
  mon rdzu nag po khyi'i rta ljang can dang bzhi/_zer byas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དབྱེ་ན་བྱུང་ནས་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་དང་མིའི་འགྲོ་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིན་ན།
  byas nas de 'dras kyi dbye na byung nas de ni bod kyi yul khams dang mi'i 'gro ba ji ltar byung ba'i lo rgyus yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་གསུངས་ཡས། བྱས་ནས་ད་དུམ་བུ་འདིའི་སྐོར་ལ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཤག ཟེར།
  de 'dras gcig red gsungs yas/_byas nas da dum bu 'di'i skor la de 'dras gcig red shag_zer/