Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 35 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Two Tibetan men order food and drinks in an Amdo restaurant.

ཨ་མདོ་ཟ་ཁང་ནས་སྐྱེ་བུ་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་ལག་དང་འཐུང་ཆུ་མངགས་པ།

两位顾客在一个安多饭馆点菜和饮料。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དགེ་འདུན
  ཡ་་ཁྱེའི་༼ཁྱོད༽གཉིས་ཀ་ཐོན་དང་ང
  ya khye'i (khyod)gnyis ka thon dang nga
  Oh! You two came.
 • འོ་ཡ་
  'o ya
  OK!
 • ཅོགས་ལགས
  ཇ་ཀི་ནང་ང་༼ཇའི་ནང་དུ༽ཚྭ་ཁུ་བཏབ་དང་ན་ཧུ་ཀི་༼གཏན་ནས༽མི་ཞིམ་ཀི
  ja ki nang nga (ja'i nang du)tshwa khu btab dang na hu ki (gtan nas)mi zhim ki
  If put salt in the tea then it not so delicious.
 • དགེ་འདུན
  འུ་འུན་་་སྟོད་ཇ་སྐོལ་བཞག་ན་ར་ནང་ང་༼སྐོལ་ན་ཡང༽འོ་མ་བླུག་གཞོག་ནོ་༼བླུག་པའི༽ཇ་དཀར་རོ་ཞེ་གི་འུ་ཆོ་ཡུལ་ཀི༼འུ་ཚོའི་ཡུལ་གྱི༽་་་ཇ་དཀར་རོ་༼པོ༽ཁོ་ཐག་༼ངོ་མ་བོ༽གོ་ཡིན
  'u 'un stod ja skol bzhag na ra nang nga (skol na yang)'o ma blug gzhog no (blug pa'i)ja dkar ro zhe gi 'u cho yul ki('u tsho'i yul gyi) ja dkar ro (po)kho thag (ngo ma bo)go yin
  Yea, yea this is our Amdo real milk tea.
 • ཅོགས་ལགས
  ཡ་་་ད་ཟ་རྒྱུ་ཆི་ཟིག་༼ཅི་ཞིག༽ཡོད་ཀི
  ya da za rgyu chi zig (ci zhig)yod ki
  Then what food do you have?
 • དགེ་འདུན
  ཟ་རྒྱུ་ད་འདི་ན་གཙོ་བོ་ཤ་འབྲས་ཡོད་ཀི
  za rgyu da 'di na gtso bo sha 'bras yod ki
  The main food we have "Sha 'bras"(meat rice).
 • འོ་ཡ
  'o ya
  and,
 • དགེ་འདུན
  འོ་འདིས༼འདི༽གྱོ་འབྲས་༼གྲོ་འབྲས༽ཡོད་ཀི
  'o 'dis('di)gyo 'bras (gro 'bras)yod ki
  "Jo 'bras" (wheat rice)
 • ཅོགས་ལགས
  འུ་འུན པོད་ཙི་༼རྒྱ་སྐད་པོད་ཙི་ཟེར་བ་དེ་རེད༽ཨེ་ཡོད་ཀི
  'u 'un_pod tsi (rgya skad pod tsi zer ba de red)e yod ki
  Do you have "Baozi" (this is Chinese )?
 • དགེ་འདུན
  པོད་ཙི་ཡོད་ཀི དེ་ཀི༼དེ་ལས༽་་་་ཤ་་་སྐམ་ཤ་ལུག་ཤ་ཁྱོད་ཆི་ཟིག་དགོ་ན་༼ཅི་ཞིག་དགོས་ན༽ཡོད་ཀི
  pod tsi yod ki_de ki(de las) sha skam sha lug sha khyod chi zig dgo na (ci zhig dgos na)yod ki
  Yes, we have "Baozi" and meat we have both beef and mutton, what do you like to have?
 • ཅོགས་ལགས
  དེ་པོད་ཙི་དེ་ལུག་ཤ་ཀི་༼ཀྱིས༽ལས་ནི་ཡིན་རྒྱུ་ར༼རེད་དམ༽
  de pod tsi de lug sha ki (kyis)las ni yin rgyu ra(red dam)
  The "Baozi" is made by mutton isn't it?
 • དགེ་འདུན
  རེད་ ལུག་ཤ་ཀི་ལས་ནི་རེད༼ལུག་ཤ་ཅན་རེད༽
  red _lug sha ki las ni red(lug sha can red)
  Yes, it was made by mutton.
 • ཅོགས་ལགས
  འོ་ཡ་དི་རེད༼དེ་རེད༽ ཞོ་ཡོད་རྒྱུ་ར༼ཞོ་ཡོད་དམ༽
  'o ya di red(de red)_zho yod rgyu ra(zho yod dam)
  Ok, do you have yoghurt?
 • དགེ་འདུན
  ཞོ་ཡོད་ཀི འོ་མ་རྐྱང་རྐྱང་སྐོལ་གཞོག་ནོ་ར་༼སྐོལ་ཡོད་པ་ཡང༽ཡོད་ཀི
  zho yod ki_'o ma rkyang rkyang skol gzhog no ra (skol yod pa yang)yod ki
  Yes. Also we have the boiled milk
 • ཅོགས་ལགས
  འོ་མ་རློན་པ་ར་ཡོད་ཀ༼ཡོད་དམ༽
  'o ma rlon pa ra yod ka(yod dam)
  You have the raw milk, too right?
 • དགེ་འདུན
  འོ་ལེ འོ་མ་རློན་པ་ར་ཡོད་ཀི
  'o le_'o ma rlon pa ra yod ki
  Yes, we have raw milk.
 • ཅོགས་ལགས
  ཡ ད་དེ༼དེ་ན་ད༽
  ya_da de(de na da)
  Then,
 • དགེ་འདུན
  དེ་ཆི་ནག་ག་༼ཁྱོད་གཉིས་ལ༽ཆི་ཟེར་ར་ནས་༼ཅི་ཞིག་ཡིན་ན༽བཞོད་དྲ་༼ཤོད་དང༽དེ་ངས་ཁྱེད་ནང་ཚོ་༼ཁྱེད་གཉིས་ལ༽ཁྱེར་ཁྱེར་ཡོང་།  
  de chi nag ga (khyod gnyis la)chi zer ra nas (ci zhig yin na)bzhod dra (shod dang)de ngas khyed nang tsho (khyed gnyis la)khyer khyer yong /__
  I will bring you what you orded.
 • ཅོགས་ལགས
  འོ་ཡ དེ་ད་ཧུ་གེ༼དེ་ན་དེ༽་་་་འཐེན་ཐུགས་ཨེ་ཡོད་ཀི
  'o ya_de da hu ge(de na de) 'then thugs e yod ki
  Ok, then do you have "'Ten Tugs" (a kind of noodle)?
 • དགེ་འདུན
  འཐེན་ཐུགས་ར་ཡོད་ཀི
  'then thugs ra yod ki
  We have " 'Ten Tugs ".
 • ཐུགས་ག
  thugs ga
  Noodle.
 • དགེ་འདུན
  འཐེན་ཐུགས་་་་ཐུགས་པ་་་་་འཐེན་ཐུགས་མིན་འདའ་༼མིན་པ་ལས༽་འོར་ཀི་ཁུར་རོད་ཅིག༼གཞན་ནས་ཅིག༽་་་་་ཡི་ཀི་མི་ཀི༼ཡར་མར་ཞིག༽་་་་་
  'then thugs thugs pa 'then thugs min 'da' (min pa las) 'or ki khur rod cig(gzhan nas cig) yi ki mi ki(yar mar zhig)
  Noodle we only have " 'Ten Tugs " others.....
 • ཅོགས་ལགས
  འུ་བཟོ་ཀྱང་མེད་ཀ༼དེ་ན་ཀྱང་མེད་ཀ༽
  'u bzo kyang med ka(de na kyang med ka)
  You don't have other kind of noodles.
 • དགེ་འདུན
  མེད་ཀི
  med ki
  Yes.
 • ཅོགས་ལགས
  འོ་ཡ
  'o ya
  OK!
 • དགེ་འདུན
  ལག་བཀའ་ཀི༼ལག་པ་ཡིས༽་བརྡ་ཞོག་ནོ་ཀི་༼ལག་པས་བདལ་བའི༽བརྡ་ཐུགས་ལ་༼བདལ་ཐུགས༽ཡོད་ཀི
  lag bka' ki(lag pa yis) brda zhog no ki (lag pas bdal ba'i)brda thugs la (bdal thugs)yod ki
  We also have " bdl Tugs " (a kind of noodle spread by hand with a stick).
 • འོ་ཡ
  'o ya
  Ok!
 • ཅོགས་ལགས
  ཀོ་རེ་་་ཀོ་རེ་དཀར་དམར་གཉི་ཀ་ཡོད་ཅོ་རེད༼ཡོད་དམ༽
  ko re ko re dkar dmar gnyi ka yod co red(yod dam)
  You have both oiled and non oiled bread isn't it.
 • དགེ་འདུན
  ཀོ་རེ་དཀར་རོ་དམར་རེ་གཉི་ཀ་ཡོད་ཀི
  ko re dkar ro dmar re gnyi ka yod ki
  Yes, we have both.
 • ཟངས་དབོར་༼ཀོ་རེ་ཡི་རིགས་ཤིག༽ཨེ་ཡོད་ཀི
  zangs dbor (ko re yi rigs shig)e yod ki
  Do you have " zGs dbor " (a kind of bread cooked in a pot)?
 • དགེ་འདུན
  འུན་་་་ཟངས་དབོར་ར་ཡོད་ཀི
  'un zangs dbor ra yod ki
  Yea, we have "zGs dbor" , too.
 • ཅོགས་ལགས
  འོ་་་ངེ་གཉིས་ཀི་ཟངས་དབོར་ཟིག་འ་ཙི་མེད་ཟིག་༼དེ་ཙམ་ཞིག༽ཟ་གོ་ཀི༼ཟ་གི་ཡིན༽
  'o nge gnyis ki zangs dbor zig 'a tsi med zig (de tsam zhig)za go ki(za gi yin)
  Ok, we two want to have some "zGs dbor".
 • ན་༼དེ་ན༽ཟངས་དབོར་ཟ་ཡ
  na (de na)zangs dbor za ya
  Ok, then you can have "zGs dbor".
 • དགེ་འདུན
  ཡ་ཡ་ཡ་་་ ན་༼དེ་ན༽ངས་ཆི་གཉིས་ཀ་༼ཁྱོད་གཉིས་ལ༽ཟངས་དབོར་ཁྱེར་ར་ཡོང་ཡ
  ya ya ya _na (de na)ngas chi gnyis ka (khyod gnyis la)zangs dbor khyer ra yong ya
  Ok, ok ok i will bring "zgs dbor" for you two.
 • ཅོགས་ལགས
  ཟངས་དབོར་ད་ཞིམ་པོ་ཟིག་༼ཞིག༽ཡིན་ཡ
  zangs dbor da zhim po zig (zhig)yin ya
  "zGs dbor is really delicious".
 • དགེ་འདུན
  ཡ་ཡ་ཡ་་་ད་འུ་ཆོ་ཞེ་ཀི༼འུ་ཚོའི་ངོ་མས༽་་ད་ཡུལ་ཀི་༼ཡུལ་གྱི༽ཟ་མ་ཁོ་ཐག་༼ངོ་མ༽གོ་རེད
  ya ya ya da 'u cho zhe ki('u tsho'i ngo mas) da yul ki (yul gyi)za ma kho thag (ngo ma)go red
  Yes, it is our home's real food.
 • ཅོགས་ལགས
  འོ་ཡ་་
  'o ya
  Ok!
 • དགེ་འདུན
  ན་༼དེ་ན༽ངས་ཆི་གཉིས་ཀ་༼ཁྱོད་གཉིས་ལ༽ཟངས་དབོར་ཟིག་༼ཞིག༽ཁྱེར་ཁྱེར་ར་ཡོང
  na (de na)ngas chi gnyis ka (khyod gnyis la)zangs dbor zig (zhig)khyer khyer ra yong
  I will bring "zGs dbor" for you two.
 • འོ་ཡ
  'o ya
  Thanks.
 • ཅོགས་ལགས
  འོ་ཡ ད་དི་ཧྲ་ཀི༼ད་དེ་བཟང་གི༽
  'o ya_da di hra ki(da de bzang gi)
  Thanks, it's really good.
 • དགེ་འདུན
 • ཅོགས་ལགས
  འོ་ཡ འོ་ཡ 
  'o ya_'o ya_
  Yes, yes
 • དགེ་འདུན
  ཡ་ཡ་ཡ་་་ ཆི་གཉིས་ཀི་༼ཁྱོད་གཉིས་ཀྱི༽ཇ་ཆི་ཟིག་༼ཅི་ཞིག༽འཐུང་གོ་ཀི་ར འདི་ན་ཇ་དཀར་རོ་ཡོད་ཀི དེས་༼དེ་ལས༽པོད་༼བོད༽ཇ་ཡོད་ཀི ཇ་དཀྲུག་མ དི་ཀི་་༼ད་དུང༽ཆུ་རྒོད་༼ཆུ་འཁོལ༽ར་ཡོད་ཀི ཆི་ཟིག་འཐུང་གི་ཀི་ར༼ཅི་ཞིག་འཐུང་གི་ཡིན༽ ཇ་གང་ནས་འཐུང
  ya ya ya _chi gnyis ki (khyod gnyis kyi)ja chi zig (ci zhig)'thung go ki ra_'di na ja dkar ro yod ki_des (de las)pod (bod)ja yod ki_ja dkrug ma_di ki (da dung)chu rgod (chu 'khol)ra yod ki_chi zig 'thung gi ki ra(ci zhig 'thung gi yin)_ja gang nas 'thung
  Ok, what would you two like to drink? Here are milk tea, Tibetan butter tea and also there is hot water so what would you two like to drink?
 • ཅོགས་ལགས
  ངེད་ཉི་འ་༼ངེད་གཉིས་ལ༽ཇ་དཀར་རོ་༼དཀར་པོ༽གང་རེ་བླུག་འ་བཏང་རེ༼བླུག་རོགས་གནོངས༽
  nged nyi 'a (nged gnyis la)ja dkar ro (dkar po)gang re blug 'a btang re(blug rogs gnongs)
  Please offer us a cup of milk tea.
 • དགེ་འདུན
  ཇ་དཀར་རོ་༼དཀར་པོ༽ཧྲ་ཀ༼བཟང་ངམ༽ ཡ་ཡ
  ja dkar ro (dkar po)hra ka(bzang ngam)_ya ya
  Milk tea is ok right?
 • ཅོགས་ལགས
  ཇ་དཀར་རོ་ཧྲ་ཀི༼དཀར་པོ་བཟང་གི༽
  ja dkar ro hra ki(dkar po bzang gi)
  Yes, milk tea.
 • ཧྲ་ཀི༼བཟང་གི༽ ཧྲ་ཀི
  hra ki(bzang gi)_hra ki
  OK! ok.
 • དགེ་འདུན
  འདི་ན་ཇ་དཀར་རོ་ཡོད་ཀི འདི་ཆི་གཉི་ཀི་༼ཁྱོད་གཉིས་ཀྱིས༽ཅིག་འཐུང་ར༼དང༽
  'di na ja dkar ro yod ki_'di chi gnyi ki (khyod gnyis kyis)cig 'thung ra(dang)
  Here is the milk tea, please you two drink.
 • ཅོགས་ལགས
  སྟོད་ཇ་ཡིན་བཟེད༼ཟེར༽་ནང་གི་དེ
  stod ja yin bzed(zer) nang gi de
  The tea inside is "dod ja" (Tea from India) right?
 • དགེ་འདུན
  ཡིན་ཡིན་ཡིན སྟོད་ཇ་ཡིན
  yin yin yin_stod ja yin
  Yes,yes. It is "dod ja"
 • འུན་འུན་འུན་་་ 
  'un 'un 'un _
  Yea, yea...
 • ཅོགས་ལགས
  ནང་ང་༼ལ༽ཚྭ་ཁུ་མ་འདེབས་གོ་་་ཨ་ར༼གྲོགས་པོ༽
  nang nga (la)tshwa khu ma 'debs go a ra(grogs po)
  Hey friend don't put salt inside.
 • དགེ་འདུན
  ཚྭ་ཁུ་བཏབ་མེད འདི་འུག་ཆོ་༼འུ་ཚོ༽ཨ་མདོ་ཀི་༼ཡི༽ཇ་དཀར་རོ་ཡིན འུ་འུན་་ཨ་མདོ་ཀི
  tshwa khu btab med_'di 'ug cho ('u tsho)a mdo ki (yi)ja dkar ro yin_'u 'un a mdo ki
  Didn't put salt inside. This is our Amdo milk tea.