Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
34 min 27 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་ནི་ཡུམ་བརྟན་གྱི་རྒྱུད་པ་ཟེར་ཡས་དེ་རེད་པ། མངའ་བདག་ཡུམ་བརྟན་གྱི་རྒྱུད་པ་ནི་དེ་ནི་སྐྱིད་ཤོད་དང་། གཡོར་པོ་ཀུན་ལ་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། དེ་ནི་སྐྱིད་ཤོད་དང་དེ་ནི་གཡོར་ལ་ཀུན་ལ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  da gong du zhus pa de ni yum brtan gyi rgyud pa zer yas de red pa/_mnga' bdag yum brtan gyi rgyud pa ni de ni skyid shod dang /_g.yor po kun la shin tu mang zhing /_de ni skyid shod dang de ni g.yor la kun la shin tu mang ba gcig yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་འོད་སྲུངས་གཤེགས་པའི་བང་སོ་དེ་འཕྲུལ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་བརྩིགས་ནས་ཟེར། དེ་ནི་བང་སོ་བརྩིགས་པའི་སྲོལ་དེ་ཡང་ནུབ་པ་རེད་ཟེར།
  de ni 'od srungs gshegs pa'i bang so de 'phrul rgyal gyi rgyab tu brtsigs nas zer/_de ni bang so brtsigs pa'i srol de yang nub pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་འོད་སྲུངས་ཀྱི་བཙུན་མོ་ལ་ད་དེ་ནི་སྲས་ཁྲི་བཀྲ་ཤིས་བརྩེགས་པ་དང་། ཆེན་མའི་སྲས་ཁྲི་སྐྱིད་ལྡེ་ཉི་མ་མགོན་གཉིས་འཁྲུངས་སོ།ཟེར།
  da 'od srungs kyi btsun mo la da de ni sras khri bkra shis brtsegs pa dang /_chen ma'i sras khri skyid lde nyi ma mgon gnyis 'khrungs so/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོད་སྲུངས་སྲས་ལ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་གཉིས་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར། དེ་གཉིས་ཀྱི་སྲིད་ཕལ་ཆེར་དེ་ཉིད་ད་སྲས་ཁྲི་སྐྱིད་ལྡེ་ཉི་མ་མགོན་དང་ཁྲི་བཀྲ་ཤིས་བརྩེགས་པ་དཔལ་དང་། སྐྱིད་ལྡེ་མགོན་གཉིས་ཀྱིས་སྲིད་ཕལ་ཆེར་དེ་ནི་ཡུམ་བརྟན་གྱིས་འཁྱེར་བས་དེ་ནི་སྟོད་དུ་བྱོན་པ་དེ་ནི་ད།
  'od srungs sras la de ni de 'dras gnyis 'khrungs pa red zer/_de gnyis kyi srid phal cher de nyid da sras khri skyid lde nyi ma mgon dang khri bkra shis brtsegs pa dpal dang /_skyid lde mgon gnyis kyis srid phal cher de ni yum brtan gyis 'khyer bas de ni stod du byon pa de ni da/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལ་སྟོད་ལ་ཡ་ཕེབས་དགོས་ཡས་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ལྷ་སར་ཁྱོན་ནས་བཞུགས་མ་ཐུབ་པ་བྱས། དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། 
  la stod la ya phebs dgos yas de 'dras byung yo'o red/_ga re red zer na/_lha sar khyon nas bzhugs ma thub pa byas/_de 'dras byung ba red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ལ་སྟོད་ལ་ཕེབས་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། བྱོན་པ་ལས་ཉི་མ་མགོན་གྱིས་དེ་ནི་མངའ་རིས་སུ་ཆབ་སྲིད་བཟུང་ཟེར། དེ་ནི་ཁྲི་ལྡེ་ཉི་མ་མགོན་གྱིས་མངའ་རིས་སུ་ཕེབས་ནས་ཡིན་ན་དེ་ནི་ཁོང་གིས་འོང་ཆབ་སྲིད་བཟུང་བ་རེད་ཟེར།
  phebs dus tsam pa de ni la stod la phebs nas ga re byas pa red zer na/_byon pa las nyi ma mgon gyis de ni mnga' ris su chab srid bzung zer/_de ni khri lde nyi ma mgon gyis mnga' ris su phebs nas yin na de ni khong gis 'ong chab srid bzung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཡར་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་དཱ། ལྷ་ས་བཞུགས། གང་ཟེར། གཡོ་རུ་བཞུགས་མ་ཐུབ་པ་བྱས། དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྦད་དེ། ཐུགས་སེམས་སྐྱོ་པོ་འདྲ་གཅིག་བྱུང་བྱས། ད་རྦད་དེ་སྟོད་ལ་ཕེབས་དགོས་དུས་ཙམ་ད་ཁོང་གི་རྦད་དེ། བློན་པོ་པ་ཚབ་དང་། དེ་ནི་ཅོག་རོ་ལེགས་སྒྲ་ལྷ་ལོད་ཟེར་ཡས་ཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  da yar phebs dus tsam pa da gang zer dgos red/_skabs de dus de ni dA/_lha sa bzhugs/_gang zer/_g.yo ru bzhugs ma thub pa byas/_de 'dras byed dus tsam pa de ni rbad de/_thugs sems skyo po 'dra gcgi byung byas/_da rbad de stod la phebs dgos dus tsam da khong gi rbad de/_blon po pa tshab dang /_de ni cog ro legs sgra lha lod zer yas cig yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ཁོང་ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་སྐྱོ་པོའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་གཙང་གི་དེ་ནི་གཙང་རོང་དེ་ནས། བྱེ་མ་གཡུང་དྲུང་བར་དུ་ཕེབས་སྐྱེལ་ལ་ཞུས། 
  byas nas khong tsho gnyis kyis sems skyo po'i thog nas de ni gtsang gi de ni gtsang rong de nas/_bye ma g.yung drung bar du phebs skyel la zhus/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་ནས་དེ་ནི་པ་ཚབ་ཀྱིས་དེ་ནི་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་་་་་་་་ལྕགས་དོང་གཅིག་ཕུལ་ཨེ་དེ་འདྲས་ཉི་མ་རྒྱུད་ནས་དྲི་བ་གཅིག་ཕུལ། དེ་ནས་དེ་གང་ར་༼ཟེར༽། ལྕོག་རོས་དེ་ནི་དེ་གཅིག་གང་ཟེར་དྲི་བ་གཅིག་ཕུལ་བྱས་དེ་ནི་ཁོང་ཚོས། ད་ཞེ་དྲག་གི་ངུས་བྱས་དེ་འདྲས་དེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  phebs skyel zhus nas de ni pa tshab kyis de ni ga re byas pa red zer na/_de ni lcags dong gcig phul e de 'dras nyi ma rgyud nas dri ba gcig phul/_de nas de gang ra (zer)/_lcog ros de ni de gcig gang zer dri ba gcig phul byas de ni khong tshos/_da zhe drag gi ngus byas de 'dras de byas pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེ་དྲག་གི་ངུསྦྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཁོང་རང་གཉིས་གསུངས་ཡས་ལ་གང་འདྲས་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། 
  zhe drag gi ngusbyed dus tsam pa de ni khong rang gnyis gsungs yas la gang 'dras gsungs yo'o red zer na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་རྗེས་མ་ང་ཚོར་སྲིད་དེ་ཟིན་པ་ཐུབ་ན། དེ་ནི་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ཡིན་ནའི་ཡར་བུ་མོ་རེ་རེ་ཡར་ང་བཏང་ཤོག་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་གསུངས་བ་རེད་ཟེར།
  da rjes ma nga tshor srid de zin pa thub na/_de ni khyed rang tsho'i yin na'i yar bu mo re re yar nga btang shog byas nas de 'dras kyi gsungs ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་བྱེད་དུས་ཙམ་། ཕྱིན་ཆད་ད་ཁོང་ཚོ་གཉིས་ཀྱི་རྦད་དེ་ད་དེ་གནང་ང་རེད་ཟེར། ཨེ་སྲས་གསུམ་བྱུང་བའི་སྲས་ཆེ་བ་དཔལ་ལྡེ་རིག་པ་མགོན་གྱིས་དེ་ནི་མང་ཡུལ་བཟུང་། བར་པ་བཀྲིས་ལྡེ་མགོན་གྱིས་སྤུ་རངས་བཟུང་། ཨེ་ཆུང་བ་ལྡེ་གཙུག་མགོན་གྱིས་དེ་ནི་ཞང་ཞུང་བཟུང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  byas nas byed dus tsam /_phyin chad da khong tsho gnyis kyi rbad de da de gnang nga red zer/_e sras gsum byung ba'i sras che ba dpal lde rig pa mgon gyis de ni mang yul bzung /_bar pa bkris lde mgon gyis spu rangs bzung /_e chung ba lde gtsug mgon gyis de ni zhang zhung bzung byas de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྡེ་གཙུག་མགོན་ལ་སྲས་ཁོ་རེ་དང་ཀྲོང་ངེ་གཉིས་བྱུང་བའི་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལྡེ་གཙུག་མགོན་ལ་སྲས་ཁོ་རེ་དང་ཀྲོང་ངེ་གཉིས་བྱུང་ང་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  lde gtsug mgon la sras kho re dang krong nge gnyis byung ba'i zer/_da de 'dras kyi lde gtsug mgon la sras kho re dang krong nge gnyis byung nga de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཀྲོང་ངེ་གཉིས་བྱུང་བའི་དེ་ནི་གཅེན་་་་་་་་། ཀྲོང་ངེ་ལ་དང་པོ་དེ་ནི་ཁབ་བཞེས་ཁབ་ལ་བཞེས་ཟེར་ན། ད་གང་ཟེར་བཙུན་མོ་དེ་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  krong nge gnyis byung ba'i de ni gcen /_krong nge la dang po de ni khab bzhes khab la bzhes zer na/_da gang zer btsun mo de byas de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁབ་བཞེས་ད་དེ་ནས་དེ། ཁབ་བཞེས་པའི་སྲས་ལ་དེ་ནི་དེ་ནཱ་ག་ར་ཛ་དང་། དེ་བ་ར་ཛ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་གཉིས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། དེ་འདྲས་རེད།
  khab bzhes da de nas de/_khab bzhes pa'i sras la de ni de nA ga ra dza dang /_de ba ra dza zer yas de 'dras gnyis byung ba red zer/_de 'dras red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་ད་གཅེན་གྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དེ་ནས་འདུག་བཟོ་བྱས་ནས་ད། ད་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་རྦད་དེ་དང་པོ་ལ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གང་ཟེར། ཁབ་ཏུ་བཞེས་དེ་ནས་གང་ཟེར། དེ་ན་གཅེན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གྲ་པའི་ནང་ལ་བཞུགས་བྱས་དེ་ནི་མཚན་ལ་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། 
  byas tsang da gcen gyi rab tu byung ba'i de nas 'dug bzo byas nas da/_da khong rnam gnyis kyi rbad de dang po la de ni rab tu byung ba gang zer/_khab tu bzhes de nas gang zer/_de na gcen rab tu byung ba gra pa'i nang la bzhugs byas de ni mtshan la lha bla ma ye shes 'od byas nas de 'dras zhu gi yo'o red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་དུས་བསྟན་པ་སྔ་དར་ཉམས་ཏེ་པཎྜི་ཏ་བོད་དུ་བྱོན་པའི་སྲོལ་ནུབ་ནས་ཡུན་རིང་བར་སོང་ཞིང་། ད་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་དུས་ལ་གང་འདྲས་བྱུང་ཟེར་ན། དེ་ནི་བོད་ལ་དེ་ནི་ད་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་ད་གཅིག་གི་འོང་། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དང་། རལ་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་དར་པ་ཡོད་པ་དེ་གས་དེ་ཉམས་ནས་ད་པཎྜི་ཏ་ཡིན་ནའི་བོད་ལ་ཡོང་ཡས་ཕལ་ཆེར་དེའི་སྲོལ་དེ་ཡིན་ནའི་ནུབ་ནས་དེ་ནི་ཡུན་རིང་ཕྱིན་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de'i dus bstan pa snga dar nyams te pN+Di ta bod du byon pa'i srol nub nas yun ring bar song zhing /_da lha bla ma ye shes 'od kyi dus la gang 'dras byung zer na/_de ni bod la de ni da bstan pa snga dar gyi da gcig gi 'ong /_srong btsan sgam po dang /_da ga nang ltar gyi khri srong lde'u btsan dang /_ral pa can la sogs pa de 'dras kyi sgo nas bstan pa snga dar gyi de ni shin tu dar pa yod pa de gas de nyams nas da pN+Di ta yin na'i bod la yong yas phal cher de'i srol de yin na'i nub nas de ni yun ring phyin byas de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེའི་སྐབས་དེ་ལ་ཡིན་ན་བོད་འདིར་བལ་པོ་སླེ་རུ་རྩེ་ཟེར་མཁན་གྱི་མི་གཅིག་གི་ལོ་ཙཱ་མཁས་པ་གཅིག་གི་དེ་ནི་པཎྜི་ཏ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་དང་། པཎྜི་ཏ་སྨྲི་ཏི་ཟེར་ཡས་གཅིག་དེ་གཉིས་ཚུར་རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད་ཟེར། བོད་ལ།
  da de'i skabs de la yin na bod 'dir bal po sle ru rtse zer mkhan gyi mi gcig gi lo tsA mkhas pa gcig gi de ni pN+Di ta phra la ring ba dang /_pN+Di ta smri ti zer yas gcig de gnyis tshur rgya gar nas tshur gdan 'dren zhus pa red zer/_bod la/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་པཎྜི་ཏ་སྨྲི་ཏི་ཟེར་ཡས་དེ་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ལ་སྨྲི་ཏི་ཛྙ་ན་ཀིརྟི་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ཁོང་གཉིས་ཚུར་བོད་ལ་གདན་དྲངས་ནས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ལམ་བར་ལ་དེ་ནི་ད་ལོ་ཙཱ་བ། བལ་པོ་སླེ་རུ་རྩེ་ཞུ་མཁན་དེ་ལོ་ཙཱ་དེ་ནི་འཕོ་བའི་སྐྲན་ནད་ཀྱིས་དེ་ནི་སྙུང་ནས་གྲོངས་བྱས་རེད་པ། གྲོངས་ནས་དེ་ནི་པཎྜི་ཏ་གཉིས་པོ་ཁོ་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་གཅིག་གི
  e pN+Di ta smri ti zer yas de legs sbyar skad la smri ti dz+nya na kirti byas nas zhu gi yo'o red zer/_khong gnyis tshur bod la gdan drangs nas yong dus tsam pa de ni lam bar la de ni da lo tsA ba/_bal po sle ru rtse zhu mkhan de lo tsA de ni 'pho ba'i skran nad kyis de ni snyung nas grongs byas red pa/_grongs nas de ni pN+Di ta gnyis po kho da gang zer dgos red gcig gi
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕ་ནས་ཚུར་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་ཁོང་གཉིས་ཡོན་ཏན་ད་ཞེ་དྲག་ཆེན་པོ་ཡོའོ་རེད་དའི། ཡིན་ནའི་ད་བོད་སྐད་མ་མཁྱེན་པ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། བོད་སྐད་མ་མཁྱེན་པ་དེ་འདྲས་རེད།  དེ་འདྲས་ཡིན་དུ་ཙམ་པ། དེ་ནི་ཡུན་རིང་པོར་ཕ་གའི་བོད་ཀྱི་གང་ས་གང་ལ་འཁྱམས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  pha nas tshur phebs dus tsam pa khong gnyis yon tan da zhe drag chen po yo'o red da'i/_yin na'i da bod skad ma mkhyen pa byed dus tsam pa/_bod skad ma mkhyen pa de 'dras red/__de 'dras yin du tsam pa/_de ni yun ring por pha ga'i bod kyi gang sa gang la 'khyams pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྨྲི་ཏིས་ཡིན་ནའི་གཙང་གི་རྟ་ནག་ཟེར་མཁན་དེ་རུ་དེ་ནི་མི་ཚང་གཅིག་གི་ལུག་རྫི་ལ་ཞུགས་དགོས་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྒྱུན་རིང་པོ་ལུག་རྫི་ལ་ཞུགས་དགོས་ཡས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de ni smri tis yin na'i gtsang gi rta nag zer mkhan de ru de ni mi tshang gcig gi lug rdzi la zhugs dgos yas de 'dras kyi rgyun ring po lug rdzi la zhugs dgos yas kyi gnas tshul de 'dras byung yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་གང་ཟེར་ན། སྐབས་དེ་དུས་ཁོང་ཚོ་མཁས་པ་ད་ཞེ་དྲག་རེད་དའི་ཡིན་ན་ཡང་ད། བོད་སྐད་མ་མཁྱེན་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་། སོ་སོའི་ནུས་པ་དེ་ཕར་གཅིག་གི་ཡོན་ཏན་དེ་དཔེར་ན་གཞན་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་ཡས་ཀྱི་ནུས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་ནི་གཙང་ལ་པཎྜི་ཏ་སྨྲི་ཏི་ཡིན་ན། གཙང་རྟ་ནག་ཏུ་མི་ཚང་གཅིག་གི་ལུག་རྗི་ལ་ཡིན་ན་རྒྱུན་རིང་པོ་བཞུགས་པ་རེད། ཟེར།
  byas nas gang zer na/_skabs de dus khong tsho mkhas pa da zhe drag red da'i yin na yang da/_bod skad ma mkhyen pa yin dus tsam pa de ni /_so so'i nus pa de phar gcig gi yon tan de dper na gzhan la khyab bsgrags gnang yas kyi nus pa med pa yin tsang /_de ni gtsang la pN+Di ta smri ti yin na/_gtsang rta nag tu mi tshang gcig gi lug rji la yin na rgyun ring po bzhugs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྒྱུན་རིང་པོ་བཞུགས་པའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་དུས་ཚོད་རྒྱུན་རིང་པོ་སོང་བའི་རྗེས་ལ། དེ་ནི་མཁས་པ་ཡིན་པ། མཁས་པ་འདྲ་སྟེ་དཔྱལ་ལོ་ཙཱ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞུ་མཁན་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར། 
  da de 'dras kyi rgyun ring po bzhugs pa'i rjes la de ni dus tshod rgyun ring po song ba'i rjes la/_de ni mkhas pa yin pa/_mkhas pa 'dra ste dpyal lo tsA ba bsod nams rgyal mtshan zhu mkhan gcig.yo'o red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་འཕྲད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཁོང་རང་གཉིས་རང་དེ་ནི་སྨྲི་ཏིའི་གསུང་རྩོམ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་དེ་ནི་གོ་བ་འདྲ་པོ་དེ་གས་དེ་ལ་དེ་ནི་དཔྱལ་ལོ་ཙཱ་བས་མཁྱེན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྦད་དེ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཚོར་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  bsod nams rgyal mtshan 'phrad dus tsam pa de ni khong rang gnyis rang de ni smri ti'i gsung rtsom de 'dras kyi dper na de ni go ba 'dra po de gas de la de ni dpyal lo tsA bas mkhyen dus tsam pa de ni rbad de mkhas pa chen po yin pa tshor nas ga re byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔྱལ་ལོ་ཙཱ་བས་དེ་ནི་མི་ཚང་སྔ་མའི་དེ་ནི་སྨྲི་ཏི་མི་ཚང་ལུག་རྫི་བཞུགས་ས་དེ་ལ་དེ་ནི་སླེབས་ནས་དེ་ནི་གསེར་གྱི་རྔན་པ་མང་པོ་སྦྱིན་བྱས་དེ་ནི་རྦད་དེ། བླུས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  dpyal lo tsA bas de ni mi tshang snga ma'i de ni smri ti mi tshang lug rdzi bzhugs sa de la de ni slebs nas de ni gser gyi rngan pa mang po sbyin byas de ni rbad de/_blus byas de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་བླུས་བྱས་ཁོང་རང་ཕར་ཨེ་ཁོང་གཅིག་གི་བླ་མ་དང་སློབ་མ། བླ་མ་དེ་ནི་སྨྲི་ཏི་དང་། དེ་ནི་སློབ་མ་དེ་ནི་དཔྱལ་ལོ་ཙཱ་བ་ཁོང་ཚོ་གཉིས་རང་དེ་གནང་བ་རེད་ཟེར།
  byas nas da blus byas khong rang phar e khong gcig gi bla ma dang slob ma/_bla ma de ni smri ti dang /_de ni slob ma de ni dpyal lo tsA ba khong tsho gnyis rang de gnang ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་མདོ་ཁམས་ལ་ཕེབས་བྱས། མདོ་ཁམས་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་མདོ་ཁམས་ཀྱི་དེ་ནི་ལྡན་མ་ཟེར་ས་དེ་རུ་ཡིན་ན་ད། ཨ་ནི་འཆད་ཉན་གྱི་འཕྲིན་ལས། མདོ་ཁམས་ལྡན་མ་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ་དཱ། འོང་ཆོས་བསྒྱུར་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་འཆད་ཉན། གཞན་དག་ལ་དཔེར་ན། འཆད་འཁྲིད་གནང་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཡིན་ན། འགའ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  e mdo khams la phebs byas/_mdo khams la phebs nas de ni mdo khams kyi de ni ldan ma zer sa de ru yin na da/_a ni 'chad nyan gyi 'phrin las/_mdo khams ldan ma la phebs nas de ni rbad de dA/_'ong chos bsgyur yas la sogs pa de 'dras kyi dper na 'chad nyan/_gzhan dag la dper na/_'chad 'khrid gnang yas la sogs pa de 'dras kyi 'phrin las yin na/_'ga' zhig byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་དེའི་གཞུག་གུ་ལ་ཆ་བཞག་ན། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་སྨྲི་ཏིས་ཡིན་ན། སྨྲ་སྒོའི་མཚོན་ཆར་གྲགས་པའི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་ཀྱང་མཛད་དོ། ཟེར།
  e de'i gzhug gu la cha bzhag na/_skabs de dus de ni smri tis yin na/_smra sgo'i mtshon char grags pa'i brda sprod pa'i bstan bcos de dag kyang mdzad do/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྨྲི་ཏིས་ཡིན་ན་སྨྲ་སྒོའོ་མཚོན་ཆ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་དཔེར་ན་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ནང་ནས་ཡིན་ན་སྐད་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གྲས་གཅིག་རེད་དེ་ཡིན་ན། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་སྨྲི་ཏི་ཡིན་ན། བཀའ་རྩོམ་གནང་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  smri tis yin na smra sgo'o mtshon cha zer yas de ni bod kyi dper na brda sprod pa'i nang nas yin na skad grags che shos kyi gras gcig red de yin na/_de ni skabs de dus de ni smri ti yin na/_bka' rtsom gnang ba de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ཡིན་ནའི་ལར་ནི་དུས་སྐབས་བཟང་པོ་དེ་དག་དུ་ཡང་ཟེར་ན། ད་གཞི་ནས་ཡིན་ན་དེའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་སྔ་པའི་དུས་སྐབས་ལས། ད་དེའི་ཁ་ཐུག་དུས་སྐབས་བཟང་ང་དེ་འདྲས་རེད་དའི། དེ་ཡིན་ནའི་དུས་སྐབས་བཟང་པོ་དེ་དག་དུ་ཡང་དེ་ནི་བོད་སྟོན་གསུང་རབ་ཀྱི་གནས་ལ་བལྟ་བའི་མིག་དང་བྲལ་བའི་དྲེགས་ལྡན་བླུན་པོ་དག་ལ་བཀུར་ཞིང་ཟེར།
  'ong /_yin na'i lar ni dus skabs bzang po de dag du yang zer na/_da gzhi nas yin na de'i kha gtug la cha bzhag na/_da snga pa'i dus skabs las/_da de'i kha thug dus skabs bzang nga de 'dras red da'i/_de yin na'i dus skabs bzang po de dag du yang de ni bod ston gsung rab kyi gnas la blta ba'i mig dang bral ba'i dregs ldan blun po dag la bkur zhing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། དུས་སྐབས་བཟང་པོ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་སྟོན་པ་གསུང་རབ་ཀྱི་གནས་ལ་བལྟ་བའི་མིག་དང་བྲལ་བའི། གསུང་རབ་གནས་ལ་ཞེ་དྲག་གི་དཔེར་ན་མཁས་པ་མེད་མཁན་དཔེར་ན་བླུན་པོ་དག་ལ་བཀུར་བ། དེ་འདྲས་ལ་ཡིན་ན་བཀུར་བསྟི་བྱེད་ཡས་དང་།
  de'i kha gtug la cha bzhag na da gang zer dgos red pas/_dus skabs bzang po de 'dras gcig yin na yang /_de ni bod kyi ston pa gsung rab kyi gnas la blta ba'i mig dang bral ba'i/_gsung rab gnas la zhe drag gi dper na mkhas pa med mkhan dper na blun po dag la bkur ba/_de 'dras la yin na bkur bsti byed yas dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་པཎྜི་ཏ་སྨྲི་ཏི་ཛྙ་ན་ཀིརྟི་ལྟ་བུ། སྨྲི་ཏི་ལྟ་བུའི་མཁས་པ་ཡང་དེ་ནི་རྫི་བོ། སྨྲི་ཏི་ལྟ་བུའི་མཁས་པ་ཡང་ལུག་རྫི་གནང་དགོས་ཡས། གནས་ཚུལ་དེ་འདྲས་སེམས་སྐྱོ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  de ni pN+Di ta smri ti dz+nya na kirti lta bu/_smri ti lta bu'i mkhas pa yang de ni rdzi bo/_smri ti lta bu'i mkhas pa yang lug rdzi gnang dgos yas/_gnas tshul de 'dras sems skyo ba'i gnas tshul de 'dras byung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྫི་བོ་སོགས་ངན་པའི་ལས་འཚོལ་བ་འདི་དག་ལ་དཔགས་ཀྱང་རྗེ་བཙུན་ས་པཎ་གྱིས། དེ་དག་ལ་དཔགས་ན་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ལ་བལྟས་ནས་ན། རྗེ་བཙུན་ས་པཎ་གྱིས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ནང་ལ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  rdzi bo sogs ngan pa'i las 'tshol ba 'di dag la dpags kyang rje btsun sa paNa gyis/_de dag la dpags na gnas tshul de dag la bltas nas na/_rje btsun sa paNa gyis legs par bshad pa'i rin po che'i gter nang la gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལེགས་པར་བཤད་པའི་གཏེར་ཏེ་ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ནང་ལ་གང་འདྲས་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ཙུ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ན༎   རྐང་གཉིས་པ་ལ་མིར་མི་བརྩི༎ ཟེར། དེ་ནི་ཡུལ་ཙུ་ཏ་ཟེར་ཡས་དེའི་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་རྦད་དེ། དེ་ནི་ཡིན་ན་རྐང་པ་ཁོང་རང་ཚོའི་ལུང་པར་རྐང་པ་བཞི་བཙུགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་ནི་མི་རྐང་པ་གཉིས་བཙུགས་འགྲོ་མཁན་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་དེ། མི་མ་རེད་ཟེར་བྱས་ནས་ད་དུང་།  ཚུར་འཕྱ་ལས་འདྲ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  legs par bshad pa'i gter te sa skya legs bshad nang la gang 'dras gsungs yo'o red zer na/_tsu ta'i yul du phyin pa na//___rkang gnyis pa la mir mi brtsi//_zer/_de ni yul tsu ta zer yas de'i nang la phyin pa yin na de ni rbad de/_de ni yin na rkang pa khong rang tsho'i lung par rkang pa bzhi btsugs 'gro gi yod pa yin tsang /_de ni mi rkang pa gnyis btsugs 'gro mkhan yin dus tsam pa de ni de/_mi ma red zer byas nas da dung /__tshur 'phya las 'dra po byed kyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དང་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་རེད་ཟེར། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྦད་དེ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་མཁས་པ་མ་ཆགས་པའི་དེ་ནི། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་དེ། དེ་རྦད་དེ་བོད་ཡུལ་དུ་དུད་འགྲོའི་གནས་ལྟ་བུ་སླེབས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། རྦད་དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་རྦད་དེ། སྨྲི་ཏི་ལྟ་བུ་རྦད་དེ་མཁས་པ་དེ་འདྲས་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ། ཁོང་མཁས་པ་ལ་མི་བརྩིས་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de dang gcig pa gcig rkyang red zer/_gang yin zer na/_rbad de de ni bod kyi yul du skabs de dus de ni mkhas pa ma chags pa'i de ni/_ga re zer dgos red de/_de rbad de bod yul du dud 'gro'i gnas lta bu slebs dus tsam pa de ni/_rbad de gang zer dgos red rbad de/_smri ti lta bu rbad de mkhas pa de 'dras phebs dus tsam pa/_khong mkhas pa la mi brtsis ba'i gnas tshul de 'dras yin na'i byung yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་དེ་ཚོ་ད་བླུན་པོ་བརྟག་པའི་སྐབས་གསུངས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ཡིན་ན་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  byas nas de tsho da blun po brtag pa'i skabs gsungs pa de 'dras red zer/_da ga nang ltar de yin na gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆོ་ག་ཉམས་པར་བྱེད་པ་རྣམས། ཆོ་ག་ཚང་བར་བྱེད་ལ་བརྙས་ཟེར། ད་དཔེ་དོན་གཉིས་བྱས་ནས། ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད།
  cho ga nyams par byed pa rnams/_cho ga tshang bar byed la brnyas zer/_da dpe don gnyis byas nas/_da gang zer dgos red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། དེ་ལ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་རྦད་དེ་དཔེ་དོན་གཉིས་སྦྱར་ར་རེད་པ། དོན་དེ་ལ་བྱས་། ཨེ། ལགས་སོ། ཨེ་་་་་་། དཔེ་དོན་གཉིས་གསུངས་ཡོའོ་རེད་པ། དོན་དག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཆོ་ག་ཉམས་པར་བྱེད་པ་མ་ཟད། ཆོ་ག་ཉམས་པར་བྱས་ནས། མི་ཟེར་མཁན་དེ་རྐང་པ་གཉིས་བཙུགས་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་མ་གཏོགས། རྐང་པ་བཞི་བཙུགས་ནས་འགྲོ་གི་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  e/_de la ga re zer dgos red/_sa skya legs bshad la cha bzhag na de ni rbad de dpe don gnyis sbyar ra red pa/_don de la byas /_e/_lags so/_e /_dpe don gnyis gsungs yo'o red pa/_don dag la cha bzhag na cho ga nyams par byed pa ma zad/_cho ga nyams par byas nas/_mi zer mkhan de rkang pa gnyis btsugs 'gro gi yo'o red ma gtogs/_rkang pa bzhi btsugs nas 'gro gi yo'o ma red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ནའི་དེ་ནི་མི་དང་མི་དུད་འགྲོ་ལ་ལྟོས་ན་རྐང་པ་བཞི་ལ་འགྲོ་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྐང་པ་བཞི་ལ་ཆོ་ག་ཚང་བར་བྱེད་པའི་མི་ལྟ་བུ། རྐང་པ་གཉིས་བཙུགས་ནས་འགྲོ་མཁན་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་བརྙས་བྱས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  yin na'i de ni mi dang mi dud 'gro la ltos na rkang pa bzhi la 'gro mkhan de tsho la cha bzhag na rkang pa bzhi la cho ga tshang bar byed pa'i mi lta bu/_rkang pa gnyis btsugs nas 'gro mkhan thog la yin na brnyas byas pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་གི་དོན་ཐོག་ནས་དོན་དེའི་ཐོག་ནས་དཔེར་གསུངས་ཡས་ད་ལྟ་དེ་རེད། ཙུ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ན། རྐང་གཉིས་པ་ལ་མིར་མི་བརྩི། དེ་འདྲས་རེད་པ།
  da de gi don thog nas don de'i thog nas dper gsungs yas da lta de red/_tsu ta'i yul du phyin pa na/_rkang gnyis pa la mir mi brtsi/_de 'dras red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡང་ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་དེའི་ནང་ལ་གང་འདྲས་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ཙན་དན་གསེར་བས་རིན་ཆེ་བ། བླུན་པོས་སོལ་བར་བྱས་ཞེས་གྲགས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་ནི་ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ནང་ལ་དེ་ནི། ཙན་དན་དེ་ནི་གསེར་ལས་རིན་ཆེ་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  yang sa skya legs bshad de'i nang la gang 'dras gsungs yo'o red zer na/_tsan dan gser bas rin che ba/_blun pos sol bar byas zhes grags/_zhes gsungs pa dang /_de ni sa skya legs bshad nang la de ni/_tsan dan de ni gser las rin che ba de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཙན་དན་ཞེས་པ་དེ་ཞེ་དྲག་དཀོན་པོ་དང་། གསེར་ལས་རིན་ཆེ་གི་རེད་དའི་ཡིན་ནའི་བླུན་པོས་གང་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན།
  tsan dan zhes pa de zhe drag dkon po dang /_gser las rin che gi red da'i yin na'i blun pos gang byed kyi red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སོལ་བར་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་ཤིག་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་གསུངས་བ་རེད། ཟེར། ཟླ་བ་དངོས་པོའི་དཔེའི་ཐོག་ནས་གསུང་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de ni sol bar byas pa la ltos shig byas nas de 'dras gsungs ba red/_zer/_zla ba dngos po'i dpe'i thog nas gsung pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས་གསུངས་པ་དངོས་འབྲེལ་ཐུགས་མད་པར། དེ་གསུངས་ཡས་དེ་ནང་ལྟར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་གང་ལྟར། ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ལ་ཐུགས་ཁག་ཁྱོན་ནས་མི་འདུག་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་གསུངས་པ་རེད་ཟེར།
  zhes gsungs pa dngos 'brel thugs mad par/_de gsungs yas de nang ltar dngos gnas drang gnas kyi gang ltar/_ sa skya pN+Di ta la thugs khag khyon nas mi 'dug byas nas de 'dras gsungs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་མཐོ་ལྡིང་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་ཁོང་དེ་ནི་རྦད་དེ་དེ་བ་ར་ཛ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ལ་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཡོའོ་རེད་པ། ཁོང་གིས་ཡིན་ན་མཐོ་ལྡིང་དཔལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཟེར་མཁན་དེ་ད་མངའ་རིས་ལ་ཡིན་ན་མཐོ་ལྡིང་དཔལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཟེར་ཡས་དེ་བཞངས༼བཞེངས༽།
  lha bla ma ye shes 'od kyis mtho lding lha bla ma ye shes khong de ni rbad de de ba ra dza rab tu byung ba'i mtshan la lha bla ma ye shes 'od zhu gyi yo'o red yo'o red pa/_khong gis yin na mtho lding dpal gyi gtsug lag khang zer mkhan de da mnga' ris la yin na mtho lding dpal gyi gtsug lag khang zer yas de bzhangs(bzhengs)/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྱིའུ་བློ་རྣོ་བ། ཁྱིའུ་བློ་རྣོ་བ་ཉེར་གཅིག་རྒྱ་གར་ལ་བརྫངས་པས། དེའི་ནང་ནས་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་། ལོ་ཆུང་གྲགས་འབྱོར་ཤེས་རབ་གཉིས་བོད་དུ་ལོག་སྟེ་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཆེ་བ་དང་ཟེར་ན།
  khyi'u blo rno ba/_khyi'u blo rno ba nyer gcig rgya gar la brdzangs pas/_de'i nang nas lo chen rin chen bzang po dang /_lo chung grags 'byor shes rab gnyis bod du log ste bstan pa la phan che ba dang zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ནང་ནས་དཱ། ཨེ་་་། ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་གང་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་མངའ་རིས་ནས་དེ་ནི་ཁྱིའུ་རིག་པ་རྣོ་བ་རེད་པ། དེ་འདྲས་བློ་རྣོ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཡིན་ན་དཔེར་ན་རྒྱ་གར་ལ་ཆོས་སློབ་ལ་བརྫངས་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de'i nang nas dA/_e /_lha bla ma ye shes 'od kyis gang gnang ba red zer na/_de ni mnga' ris nas de ni khyi'u rig pa rno ba red pa/_de 'dras blo rno ba nyi shu rtsa gcig yin na dper na rgya gar la chos slob la brdzangs ba de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བརྫངས་བའི་དེའི་ནང་ནས་ད་མང་ཆེ་བ་གཅིག་དེ་རེད་ཟེར། ཚ་བས་ཤི་པ་དང་། རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་ལོག་ཡས་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད་བྱས་ཙང་། ད་དེའི་ནང་ནས་ལོག་ཐུབ་པ་དེར་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་། ལོ་ཆུང་འོང་་་་་གྲགས་འབྱོར་གྲགས་པ་ཤེས་རབ་གཉིས་དེ་ནི་བོད་དུ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  brdzangs ba'i de'i nang nas da mang che ba gcig de red zer/_tsha bas shi pa dang /_rkyen sna tshogs kyi thog nas bod la log yas byung yo'o ma red byas tsang /_da de'i nang nas log thub pa der lo chen rin chen bzang po dang /_lo chung 'ong grags 'byor grags pa shes rab gnyis de ni bod du phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་དུ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་གང་བྱས་པ། དེ་ནི་བསྟན་པ་ལ་ཡིན་ནའི་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  bod du phebs nas de ni gang byas pa/_de ni bstan pa la yin na'i phan thog chen po byung yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་བོད་ཀྱི་དཔེར་ན། གསང་སྔགས་གསར་མའི་ད་ཨེ་ནི་མགོ་བཙུགས་ས་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ནས་བརྩིས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ། བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་རེད།
  da rin chen bzang po zer mkhan de bod kyi dper na/_gsang sngags gsar ma'i da e ni mgo btsugs sa rin chen bzang po nas brtsis kyi yo'o red pa/_byas tsang de 'dras red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་པཎྜི་ཏ་དྷརྨ་པཱ་ལ་སོགས་སྤྱན་དྲངས་ནས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་དག་ལ་རྒྱས་པར་མཛད། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་པཎྜི་ཏ་དྷརྨ་པཱ་ལ་སོགས་ཟེར་ཡས་ཀྱི་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་དྷ་རྨ་པཱ་ལ་དང་། འོང་སོགས།  སྤྱན་དྲངས་ནས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་དང་། འདུལ་བའི་བསྟན་པ་རེད་པ། ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་རེད་པ།
  byas tsang bstan pa la phan chen po byung ba red zer/_rgya gar shar phyogs kyi pN+Di ta d+harma pA la sogs spyan drangs nas 'dul ba'i bstan pa dag la rgyas par mdzad/_skabs de dus de ni rgya gar shar phyogs kyi pN+Di ta d+harma pA la sogs zer yas kyi da lta rgya gar gyi d+ha rma pA la dang /_'ong sogs/__spyan drangs nas 'dul ba'i bstan pa dang /_'dul ba'i bstan pa red pa/_da sangs rgyas kyi 'dul ba'i bstan pa red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདུལ་བའི་བསྟན་པ་དང་དེ་ནི་འཆད་པ་དང་ལག་ལེན་མཛད་ཟེར། སློབ་མ་དེ་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་སློབ་མ་ཡིན་ན་དེ་ནི་པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  'dul ba'i bstan pa dang de ni 'chad pa dang lag len mdzad zer/_slob ma de ni d+harma pA la slob ma yin na de ni pA la rnam gsum zer yas de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ས་དྷུ་པཱ་ལ་དང་། གུ་ཎ་པཱ་ལ་དང་། པྲཛྙ་པཱ་ལ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། པཱ་ལ་རྣམ་གསུམ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  sa d+hu pA la dang /_gu Na pA la dang /_pradz+nya pA la zer yas de 'dras kyi dper na/_pA la rnam gsum zer yas de 'dras yin na byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་བྱུང་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ། དེ་འདྲས་བྱུང་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དཱ། འོང་། དེ་འདྲས་བྱུང་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་ད་དེ་ནི་སྟོད་ཀྱི་འདུལ་བ་དེ་སྟོད་འདུལ་འམ་སྟོད་ཀྱི་འདུལ་བ་ཟེར་ཡས་དེ། འདུལ་བ་དང་སྟོད་འདུལ་ཟེར་ཡས། འདུལ་བ་དེ་ལ་སྟོད་ནས་བྱུང་བ་གཅིག་དང་སྨད་ནས་བྱུང་བ་གཅིག་ཡོང་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་རེད་པ།
  de 'dras byung 'gro dus tsam pa/_de 'dras byung 'gro dus tsam pa dA/_'ong /_de 'dras byung 'gro dus tsam pa da de ni stod kyi 'dul ba de stod 'dul 'am stod kyi 'dul ba zer yas de/_'dul ba dang stod 'dul zer yas/_'dul ba de la stod nas byung ba gcig dang smad nas byung ba gcig yong zer yas de 'dras red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྨད་ནས་བྱུང་བ་དེ་ལ་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་དུས་ལ་དེ་ནི་འདུལ་བ་སྨད་ནས་དར་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཡིན་ནའི་སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་ན། འདུལ་བ་དེ་སྨད་ནས་དར་བ་དེ་ཉམས་ཆགས་འདྲ་པོ་ག་ལ་གང་འཚམས་ཕྱིན་བྱས་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས། འདུལ་བ་སྟོད་ནས་འདུལ་བ་དེ་གཙོ་བོ། ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་ཨེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་འདྲས་གཅིག་བྱུང་བ་རེད། ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའི་བཀའ་དྲིན་ལས་དེ་ནི་འདུལ་བ། སྟོད་འདུལ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  smad nas byung ba de la bla chen dgongs pa rab gsal gyi dus la de ni 'dul ba smad nas dar ba de 'dras red/_yin na'i skabs de dus cha bzhag na/_'dul ba de smad nas dar ba de nyams chags 'dra po ga la gang 'tshams phyin byas de ni skabs de dus/_'dul ba stod nas 'dul ba de gtso bo/_lha bla ma ye shes 'od kyis e bka' drin la brten nas/_ye shes 'od kyi bka' drin la brten nas/_de 'dras gcig byung ba red/_lha bla ma ye shes 'od la sogs pa de tsho'i bka' drin las de ni 'dul ba/_stod 'dul de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ཁོ་རེའི་སྲས་ལྷ་ལྡེས་པཎྜི་ཏ་སུ་བྷུ་ཏི་ཤྲཱི་ཤཱནྟི་གདན་དྲངས་ནས། ཤེར་ཕྱིན་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་བསྒྱུར། དེ་ནི་ཁོ་རེའི་སྲས་ལྷ་ལྡེས་དེ་ནི་པཎྜི་ཏ་སུ་བྷུ་ཏི་ཤྲཱི་ཤཱནྟི་ཨེ་གདན་དྲངས་ནས། ཤེར་ཕྱིན་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་། ད་ཤེར་ཕྱིན་ཟེར་ཡས་དེ་དེ་རེད། གང་ཟར༼ཟེར༽།
  'ong /_kho re'i sras lha ldes pN+Di ta su b+hu ti shrI shAn+ti gdan drangs nas/_sher phyin phyogs kyi bstan bcos mang du bsgyur/_de ni kho re'i sras lha ldes de ni pN+Di ta su b+hu ti shrI shAn+ti e gdan drangs nas/_sher phyin phyogs kyi bstan bcos mang du bsgyur zhing /_da sher phyin zer yas de de red/_gang zar(zer)/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་་་་། གང་ཟར༼ཟེར༽བཀའ་འགྱུར་ནང་ལ་ཤེར་ཕྱིན་ཟེར་ཡས་དེའི་ནང་ལ་་ཡིན་ན་དེ་ནི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ཤེར་ཕྱིན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཟེར་ཡས་དེ་རེད། ཤེར་ཕྱིན་ཕྱོགས་ཀྱི་དེ་ནི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་ན་དེ་ནི་མང་པོ་བསྒྱུར་ར་རེད། ཟེར།
  e /_gang zar(zer)bka' 'gyur nang la sher phyin zer yas de'i nang la yin na de ni bstan bcos mang po gcig yo'o red/_byas tsang da sher phyin phyogs kyi shes rab kyi phar rol du phyin pa zer yas de red/_sher phyin phyogs kyi de ni bstan bcos yin na de ni mang po bsgyur ra red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་་་ལོ་ཆིན་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་དབུའི་མཆོད་གནས་སུ་མཛད་ཅིང་། དེ་ནི་ལོ་ཆེན་རིན་པོ། འོང་། ཁོ་རེའི་སྲས་གང་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ལོ་ཆེན་བཟང་པོ་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་དཔེར་ན་དབུའི་མཆོད་གནས་སུ་མཛད་ནས། དེ་ནི་མཛད་ནས། མཛད་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  lo lo chin rin chen bzang pos dbu'i mchod gnas su mdzad cing /_de ni lo chen rin po/_'ong /_kho re'i sras gang zer gyi yo'o red/_lo chen bzang po de ni rang nyid kyis dper na dbu'i mchod gnas su mdzad nas/_de ni mdzad nas/_mdzad pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་རིང་པོ། ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་ག་ལ་གང་འདྲས་ཅིག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན།
  lo ring po/_lo chen rin chen bzang po zer yas de ga la gang 'dras cig byung ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྤྱི་ལོ་༩༥༨ལོ་ལ་འཁྲུངས་བ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་འོང་། ཨེ་སྤྱི་ལོ་༡༠༥༥ལ་སྐུ་གཤེགས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de ni spyi lo 958lo la 'khrungs ba dang da ga nang ltar 'ong /_e spyi lo 1a0a5a5ala sku gshegs pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དེ་ཡིན་ན་དེ་ནི་མངའ་རིས་གུ་གེའི་སའི་ཆར་སྙུང་ཝོ་རཏྣ་དུ་ཞེས་བྱས་བར་དེ་ནི་འཁྲུངས་པ་ཟེར།
  lo chen rin chen bzang po de yin na de ni mnga' ris gu ge'i sa'i char snyung wo rat+na du zhes byas bar de ni 'khrungs pa zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མངའ་རིས་ས་ཆ་སྙུང་ཝ་རཏྣ་ཞེས་དུ་ཟེར་ཡས་དེ་དེ་རུ་ཡིན་ན། འཁྲུངས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  mnga' ris sa cha snyung wa rat+na zhes du zer yas de de ru yin na/_'khrungs pa de 'dras gcsig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ལོ་གཉིས་ལོན་པའི་ཚེ། ཁོང་དེ་ནི་དགུང་ལོ་གཉིས་ལ་ལོན་པའི་ཚེ་ལ་ཡིན་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་རང་བཞིན་གྱི་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ཨོའོ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ཐག་ཐག་གསུངས་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བོ་སྔོན་མའི་དེ་ནི་སྦྱངས་སྟོབས་དེ་གས་དེ་དཔེར་ན་མ་མཉེས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས། དཔེར་ན་གསུངས་ཐུབ་ཡས། དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  'ong /_lo gnyis lon pa'i tshe/_khong de ni dgung lo gnyis la lon pa'i tshe la yin na/_de ni rbad de rang bzhin gyi dbyangs dang gsal byed la sogs pa o'o de tsho yin na thag thag gsungs thub pa la sogs pa skye bo sngon ma'i de ni sbyangs stobs de gas de dper na ma mnyes pa nang ltar gyi thog nas/_dper na gsungs thub yas/_de 'dras byung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ད་ག་ནང་ལྟར་ས་ལ་རི་མོ། ས་ལ་་རི་མོ་འབྲི་བ་སོགས་ས་ལ་རི་མོ་འབྲི་བ་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན་དེ་ནི་སྔ་མའི་སྒྲ་སྦྱངས་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། ས་རིས་འབྲི་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ། དེའི་བག་ཆགས་དེ་དེ་ནི་དགུང་ལོ་གཉིས་ལ་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ། ས་ལ་རི་མོ་བྲིས་ཡས་ལ་སོགས་པ། ཨོའོ་དེ་ལྟར་ཀྱི་དཔེར་ན། བྱས་ནསསྔ་མའི་བག་ཆགས་གསལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲས་གསལ་པོ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  e da ga nang ltar sa la ri mo/_sa la ri mo 'bri ba sogs sa la ri mo 'bri ba zer yas de yin na de ni snga ma'i sgra sbyangs de 'dras yin na/_sa ris 'bri dgos kyi yo'o red pa/_de'i bag chags de de ni dgung lo gnyis la phebs dus tsam pa/_sa la ri mo bris yas la sogs pa/_o'o de ltar kyi dper na/_byas nasasnga ma'i bag chags gsal ba'i gnas tshul de 'dras gsal po byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། འོང་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་སྔ་མའི་བག་ཆགས་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་སྔ་མ་བག་ཆགས་སྐུ་སྐྱེ་སྔ་མ་ཡིན་ན། དེ་ནི་བླུན་པོ་ལུག་ལྟ་བུ། གང་ཡང་མ་ཤེས་པ་དེ་འདྲས་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ་རེད་པ།
  'ong /_'ong byas nas de 'dras kyi snga ma'i bag chags de 'dras yin na snga ma bag chags sku skye snga ma yin na/_de ni blun po lug lta bu/_gang yang ma shes pa de 'dras lta bu ma yin pa red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ། ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་དེ་ཡིན་ན་མཁས་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། འོང་། འོང་། ཨེ་སྐུ་སྐྱེ་མང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་མཁས་པ་པཎྜི་ཏ་རིམ་པར་གྱུར་པའི་དེ་ནི་མཛད་པ་ཡིན་ན་ངོ་མཚར་ངོ་་་མཚར་བ་དེ་འདྲས་མང་པོ་ཡིན་ན་བསྟན་པ་རེད་ཟེར།
  ma shes pa ma yin pa/_khong gi sku tshe de yin na mkhas pa chen po'i sku skye yin pa la sogs pa/_de 'dras kyi dper na/_'ong /_'ong /_e sku skye mang po la brten nas mkhas pa pN+Di ta rim par gyur pa'i de ni mdzad pa yin na ngo mtshar ngo mtshar ba de 'dras mang po yin na bstan pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ངོ་མཚར་མང་པོ་བསྟན་པ་ཟེར། ཁྱད་པར་དེ་ནི་ཁྱད་པར་དེ་ནི་ཁོང་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཡས། ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཡས་་ཀྱི་དེ་ནི་ཁོང་ལ་གཅིག་གི་དགོངས་པ་དེ་འདྲས་ཟེར་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན།
  ngo mtshar mang po bstan pa zer/_khyad par de ni khyad par de ni khong rgya gar la phebs yas/_thog mar rgya gar la phebs yas kyi de ni khong la gcig gi dgongs pa de 'dras zer byung ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་པཎྜི་ཏ་བསོད་སྙོམས་པ་གཅིག་གིས་རྒྱ་དཔེ་ཀློག་མ་མཁྱེན་པ་ཐུགས་ཕྱུང་ནས་ཟེར། དེ་ནི་ད་པཎྜི་ཏ་གང་ཟེར་དགོས་རེད། ཨེ་མཚན་ལ་ད་པཎྜི་ཏ་ཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད་དའི་ཡིན་ན་ཡང་གཅིག་གི་རྒྱ་དཔེ་དེ་འདྲས་ཀློག་མ་མཁྱེན་པ་དེ་འདྲས་ཀྱིས་དཔེར་ན་ཁོང་ལ་ཐུགས་ཕྱུང་ནས་ད། ད་ཁོང་པཎྜི་ཏ་ད་དེ་འདྲས་རེད་དའི་རྒྱ་དཔེ་ཡའི་ཀློག་མ་ཐུབ་པ་ཤིན་ཏུ་ནས་སྐྱོ་པོ་རེད་བསམ་བསམ་གྱིཨི་ཐོག་ནས་ཁོ་ལ་ཐུགས་སྐྱོ་པོ་བྱུང་བྱས་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད།
  de ni pN+Di ta bsod snyoms pa gcig gis rgya dpe klog ma mkhyen pa thugs phyung nas zer/_de ni da pN+Di ta gang zer dgos red/_e mtshan la da pN+Di ta zhu gyi yo'o red da'i yin na yang gcig gi rgya dpe de 'dras klog ma mkhyen pa de 'dras kyis dper na khong la thugs phyung nas da/_da khong pN+Di ta da de 'dras red da'i rgya dpe ya'i klog ma thub pa shin tu nas skyo po red bsam bsam gyii thog nas kho la thugs skyo po byung byas de 'dras kyi da/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ནི་ཨོའོ་ཤིང་སྡོང་ཤིང་གི་སྡོང་མ་གཅིག་ལ་གིས་གྲིབ་མ་ལ་གཟིམ་པ་རེད་ཟེར། ཤིང་གི་སྡོང་པོ་གཅིག་གི་མར་གྲིབ་མ་བྱས་བྱ་བ་དེའི་འོག་ལ་གཟིམས་གནང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། མནལ་ལམ་གང་འདྲས་ཟེར་ན། མཁའ་འགྲོའི་རྟགས་དང་ལྡན་པའི་དེ་ནི་བུད་མེད་ཅིག་གིས། དེ་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  de 'dras rkyen gyis de ni o'o shing sdong shing gi sdong ma gcig la gis grib ma la gzim pa red zer/_shing gi sdong po gcig gi mar grib ma byas bya ba de'i 'og la gzims gnang dus tsam pa de ni/_mnal lam gang 'dras zer na/_mkha' 'gro'i rtags dang ldan pa'i de ni bud med cig gis/_de ni gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྲིན་བུའི་ཁ་ཆུས་རང་ལུས་བཅིང་པ་ལྟར། ཡུལ་ལ་ཞེན་པས་བདུད་ཀྱི་རྒྱ་རུ་ཚུད། དེ་འདྲ་ཐར་བའི་འདོད་པའི་མི་སུ་དག བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཀྱང་། རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ཆུ་བཞིན་མྱུལ་ནས་ནི། དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་བོད་དུ་བསྒྱུར་ན་བདེ། ཞེས།
  srin bu'i kha chus rang lus bcing pa ltar/_yul la zhen pas bdud kyi rgya ru tshud/_de 'dra thar ba'i 'dod pa'i mi su dag_byang phyogs kha che'i yul du phyin nas kyang /_rgya gar shar nub chu bzhin myul nas ni/_dam chos rgya mtsho bod du bsgyur na bde/_zhes/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་གང་འདྲས་ཟེར་སྲིན་བུས་ཁ་ཆུས་ཁ་ཆུ་ཟེར་ན། དར་གྱི་རྒྱུ་ཆ་དེ་འདྲས་སྲིན་བུ་གཅིག་དེ་ཡིན་གང་ཟེར་ན། སོ་སོའི་ཁ་ནས་བྱུང་བ་དེ་ནི། ཁ་ཆུ་དེ་ཁ་ཆུ་དེ་དེ་ནི་སྲིན་བུ་ཟེར་མཁན་དེ་ཁ་ཆུ་དེ་དར་ལ་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་པ།
  da de gang 'dras zer srin bus kha chus kha chu zer na/_dar gyi rgyu cha de 'dras srin bu gcig de yin gang zer na/_so so'i kha nas byung ba de ni/_kha chu de kha chu de de ni srin bu zer mkhan de kha chu de dar la 'gro gi yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དར་ལ་འགྲོ་དུས་ཙམ་ཁོའི་ཁ་ཆུ་དེ་རྦད་དེ་མར་སྐྱུགས་པའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་ནི་སོ་སོའི་ལུས་པོ་དེ་གང་ག་ཁ་ཆུས་དེས་འཐུམས་བྱས་དེ་ནི་འགུལ་བརྒྱབ་དེ་ནི་ཁྱོན་ནས་བརྒྱས་ས་མེད་པ་བྱས་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  dar la 'gro dus tsam kho'i kha chu de rbad de mar skyugs pa'i mjug gu la de ni so so'i lus po de gang ga kha chus des 'thums byas de ni 'gul brgyab de ni khyon nas brgyas sa med pa byas de 'dras kyi gnas tshul 'dra gcig yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ནི་གཅིག་ནས་རང་ལུས་བཅིངས་པ་ནང་ལྟར་འགུལ་བརྒྱབ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དེ་འདྲས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཞེན་པའི་བདུད་ཀྱི་རྒྱ་རུ་ཚུད། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་བྱས་ནས་ཨེ་དེ་འདྲས་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས། ད་སོ་སོའི་དཔེར་ན་རང་ཡུལ་ལ་ཞེན་པ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི། སོ་སོའི་རྦད་དེ་གནས་སྐབས་འདིའི་རང་གི་ཡུལ་ལ་ཞེན་པ་འདི་འདྲས་གཅིག་བྱས་སོང་ན་མཐའ་མ་དེ་ནི་བདུད་ཀྱི་རྒྱ་རུ་ཚུད་ཀྱི་རེད་ཟེར།
  e ni gcig nas rang lus bcings pa nang ltar 'gul brgyab rgyag ma thub pa de 'dras yo'o red zer/_de 'dras kyi yul la zhen pa'i bdud kyi rgya ru tshud/_da de 'dras kyi byas nas e de 'dras nang ltar gyi thog nas/_da so so'i dper na rang yul la zhen pa dang da ga nang ltar gyi/_so so'i rbad de gnas skabs 'di'i rang gi yul la zhen pa 'di 'dras gcig byas song na mtha' ma de ni bdud kyi rgya ru tshud kyi red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བདུད་ཀྱི་རྒྱ་རུ་ཚུད་ཀྱི་རེད་ཟེར། འདི་འདྲ་ཐར་འདི་འདྲས་ལས་ཐར་བར་འདོད་པའི་མི་དེ་ནི་གང་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར་ན། 
  bdud kyi rgya ru tshud kyi red zer/_'di 'dra thar 'di 'dras las thar bar 'dod pa'i mi de ni gang 'dras gcig red zer na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདི་འདྲས་ལས་ཐར་བའི་འདོད་པའི་མི་གཅིག་ཡིན་ན། དེ་ནི་བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཡིན་ན་དེ་ནི་བྱང་ཕྱོགས་དེ་ནི་བྱང་གི་ཕྱོགས་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས།  དེ་ནི་ཁ་ཆེ་དང་རྒྱ་གར་དང་ཟེར་ཡས་དེ་ཚོ་སྔོན་མ་བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་པ། དེའི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་ནས་ཀྱང་། རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ཡུལ་ནས་ཆུ་བཞིན། 
  'di 'dras las thar ba'i 'dod pa'i mi gcig yin na/_de ni byang phyogs kha che'i yul du phyin nas yin na de ni byang phyogs de ni byang gi phyogs de ni skabs de dus/__de ni kha che dang rgya gar dang zer yas de tsho sngon ma byang gi phyogs nas de 'dras gcig red pa/_de'i tsho'i thog la phyin nas kyang /_rgya gar shar nub yul nas chu bzhin/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ཐོག་མར་རྒྱ་གར། བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་དེ་ནས་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ནས་དེ་ནི་ག་ས་ག་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི། དམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་ཚོ་དམ་པའི་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་ནི་བོད་དུ་རྦད་དེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་བསྒྱུར་ན་ཡག་པོ་ཡོའོ་རེད་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ལུང་བསྟན་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  e thog mar rgya gar/_byang phyogs kha che'i yul du phebs de nas rgya gar shar nub nas de ni ga sa ga la phebs nas de ni/_dam chos kyi rgya tsho dam pa'i chos rgya mtsho lta bu red/_de ni bod du rbad de bod kyi skad la bsgyur na yag po yo'o red byas nas de 'dras kyi dper na/_lung bstan de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་བས་རྐྱེན་བྱས་དེ་དཀའ་སྤྱད་དུ་མས། དེ་ནི་དཀའ་བ་མང་པོ་སྤྱད་བྱས་དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཁ་ཆེར་བྱོན་པ་རེད་ཟེར། 
  e zhes pa'i lung bstan byung bas rkyen byas de dka' spyad du mas/_de ni dka' ba mang po spyad byas de ni khong gis kha cher byon pa red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ཁ་ཆེར་བྱོན་ནས་ཀ་ལ་ཝ་རི་བྱ་བའི་གྲོང་དུ་ཕེབས། ཀ་ལ་ཝ་རི་བྱ་བའི་དེ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རུ་ཕེབས་པ་ཞིག་རེད་ཟེར།
  e kha cher byon nas ka la wa ri bya ba'i grong du phebs/_ka la wa ri bya ba'i de ni grong khyer du ru phebs pa zhig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་བྲམ་ཟེ་གཅིག་གིས་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་ཕྱག་གི་རི་མོ་ལ་བལྟས་ཏེ་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་དེ་ནི། བྲམ་ཟེ་གཅིག་གི་ཡིན་ན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་ཕྱག་གི་རི་མོ་ལ་བལྟས་ནས་ད་ལག་པའི་རི་མོ་ལ་རྦད་དེ་ཤེས་པ་ཆེ་ཆུང་དང་ཡོན་ཏན་ཆེ་ཆུང་དང་བསོད་ནམས་ཆེ་ཆུང་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་བལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བྱས་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  de ni skabs de dus de ni bram ze gcig gis rin chen bzang po'i phyag gi ri mo la bltas te shis pa brjod pa de ni/_bram ze gcig gi yin na rin chen bzang po'i phyag gi ri mo la bltas nas da lag pa'i ri mo la rbad de shes pa che chung dang yon tan che chung dang bsod nams che chung la sogs pa de 'dras yin na blta thub kyi yod zer byas nas de 'dras kyi blta thub kyi yod zer byas nas bshad kyi yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཕྱག་གི་རི་མོར་བལྟ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཁོང་མཁས་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་རེད་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་ནི་བསྔགས་བརྗོད་དེ་འདྲས་ཞུས་པ་རེད་ཟེར།
  de 'dras yin dus phyag gi ri mor blta dus tsam pa de ni khong mkhas pa chen po gcig red zer byas nas de ni bsngags brjod de 'dras zhus pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྐང་མགྱོགས་ཡེ་ཤེས་ནོར་བུའི་བསམ་འཕེལ་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཏ་མ་ལ་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ཚོ་བྱས་ནས་རྐང་མགྱོགས་ཡེ་ཤེས་ནོར་བུ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་རྐང་པ་མགྱོགས་པོ་ཟེར་ན། དེ་འདྲས་ཀྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་གཅིག་གྲུབ་སོང་ན།
  rkang mgyogs ye shes nor bu'i bsam 'phel bya ba bsgrub pa de la brten nas grong khyer ta ma la da ga nang ltar gyi de ni skabs de dus de tsho byas nas rkang mgyogs ye shes nor bu zer yas kyi de ni rkang pa mgyogs po zer na/_de 'dras kyi gsang sngags kyi sgrub pa gcig grub song na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་གཅིག་གོམ་པ་བརྒྱབ་དུས་ཡིན་ནའི་མགྱོགས་པོ་ལ་འགྲོ་དགོས་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་གྱི་དེ་ནི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། གྲོང་ཁྱེར་ཏ་མ་ལ། ཏ་མ་ལ་སནྟི་བྱོན་པ་རེད།
  de ni gcig gom pa brgyab dus yin na'i mgyogs po la 'gro dgos yas de 'dras kyi dper na/_nor bu bsam 'phel gyi de ni bya ba bsgrub pa de la brten nas/_grong khyer ta ma la/_ta ma la sn+tir byon pa red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཏ་མ་ལ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་དཔེར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ཏ་མ་ལ་སནྟི་བྱོན་པ་རེད། དེ་རུ་བྱོན་པ་རེད་ཟེར། པཎྜི་ཏ་ཤྲདྷ་ཀ་ར་རྨ་དང་མཇལ་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས། པཎྜི་ཏ་ཤྲདྷ་ར་རྨ་དང་མཇལ་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཡོ་གའི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ལེགས་པར་གསན་ཅིང་དེ་ནི་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཡོ་གའི་རྒྱུད། བསྒྲུབ་ཐབས་དང་དེ་གས་དེ་དཔེར་ན་དང་པོ་དེར་པཎྜི་ཏ་ལ་གསན་ནས། དེ་ནི་དེ་སྐད་དེ་ཡིན་ན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ར་རེད་ཟེར།
  ta ma la de ni rgya gar gyi dper na rgya gar gyi ta ma la sn+tir byon pa red/_de ru byon pa red zer/_pN+Di ta shrad+ha ka ra rma dang mjal te gsang sngags kyi chos/_pN+Di ta shrad+ha ra rma dang mjal nas gsang sngags kyi yo ga'i rgyud sgrub thabs rnams legs par gsan cing de ni bod skad du bsgyur/_de 'dras kyi dper na gsang sngags kyi yo ga'i rgyud/_bsgrub thabs dang de gas de dper na dang po der pN+Di ta la gsan nas/_de ni de skad de yin na bod skad du bsgyur ra red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་དེ་མིན་གྱི་པཎྜི་ཏ་གཞན་མང་པོ་ལ་ཡང་བསྟེན་ཏེ་ཟེར། ད་ཁོང་ད་ལྟ་ཤྲདྷ་རྨ་ལ་མ་ཡིན་པའི་གཞན་དག་གི་དེ་ནི་པཎྜི་ཏ་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ལ་བསྟེན་ནས་དེ་ནི་གཞུང་ལུགས་མང་པོར་དེ་་ནི་ཐོས་བསམ་གྱིས་དེ་ནི་གཅིག་གི་དཱ། ཨེ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་མང་པོ་ལ་ཡིན་ནི་ཐོས་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས། ཐོག་མ་ལ་ཚུར་གསན། གསན་པའི་ཐོག་ནས་ཁོང་རང་གིས་བསམ་དོན་བཞིན་དུ་རྦད་དེ། དེ་ནི་དཔྱད་པ་གནང་བྱས། དེ་འདྲས་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས། བོད་དུ་འབྱོན་པའི་ཚེ།
  e de min gyi pN+Di ta gzhan mang po la yang bsten te zer/_da khong da lta shrad+ha rma la ma yin pa'i gzhan dag gi de ni pN+Di ta yin na shin tu mang po la bsten nas de ni gzhung lugs mang por de ni thos bsam gyis de ni gcig gi dA/_e mdo sngags kyi gzhung lugs mang po la yin ni thos bsam gyis sgro 'dogs bcad nas/_thog ma la tshur gsan/_gsan pa'i thog nas khong rang gis bsam don bzhin du rbad de/_de ni dpyad pa gnang byas/_de 'dras kyis sgro 'dogs bcad nas/_bod du 'byon pa'i tshe/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་གས་དེ་དཔེར་ན་བསྒྱུར་ནས་ད་བོད་ལ་ཕེབས་ཡས་ཀྱི་དེ་དགོངས་པ་བཞེས་པའི་ཚེ། རྨིས་ལམ་གྱི་ལྟས་ལ་བལྟས་ནས། པཎྜི་ཏ་ནཱ་རོ་པ་དང་། ཐོག་མ་ལ་ད་དེ་གས་དེ་བསྒྱུར་ནས། ཨེ་བོད་ལ་ཚུར་ཕེབས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  da de gas de dper na bsgyur nas da bod la phebs yas kyi de dgongs pa bzhes pa'i tshe/_rmis lam gyi ltas la bltas nas/_pN+Di ta nA ro pa dang /_thog ma la da de gas de bsgyur nas/_e bod la tshur phebs kyi dgongs pa de 'dras byung pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་ལ་ཕེབས་ཡས་ཀྱི་དགོངས་པ་བྱུང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་མནལ་ལམ་ལ། མནལ་ལམ་གྱི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་པ་དང་། ཀ་མ་ལ་གུཔྟ། ཛི་ན་མི་ཏྲ་སོགས་ལ་ཟབ་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཟེར། ད་གནས་སྐབས་དེ་ནི་བོད་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་འགྲིག་གི་མེད་པ་ད་ལྟ། ཨེ་ད་ལྟ་པཎྜི་ཏ་དེ་ག་ཙམ་གཅིག་བསྟེན་ནས་འགྲིག་གི་མེད་པ། ད་དུང་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན།
  bod la phebs yas kyi dgongs pa byung dus tsam pa de ni mnal lam la/_mnal lam gyi rtags la brten nas de ni paNa chen nA ro pa dang /_ka ma la gup+t/_dzi na mi tra sogs la zab pa dang /_rgya che ba'i chos dpag tu med pa zer/_da gnas skabs de ni bod la phebs nas de ni 'grig gi med pa da lta/_e da lta pN+Di ta de ga tsam gcig bsten nas 'grig gi med pa/_da dung yin na'i dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་པ་ཟེར་ཡས་དེ། དེ་ནི་རྦད་དེང་རབས་ཀྱི་་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས་གཏུགས་ས་ནཱ་རོ་པཎ་ཆེན་ཞུ་ཡས་དེ་རེད་པ།
  paNa chen nA ro pa zer yas de/_de ni rbad deng rabs kyi bka' brgyud kyi khungs gtugs sa nA ro paNa chen zhu yas de red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་ནཱ་རོ་པ་དང་། ཀ་མ་ལ་གུཔྟ་དང་། ཛི་ན་མི་ཏྲ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་ཚོ་ལ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཡིན་ན་མང་པོ་ལེགས་པར་གསན་པ་རེད་ཟེར།
  byas tsang nA ro pa dang /_ka ma la gup+t dang /_dzi na mi tra la sogs pa de 'dras kyi dper na rgya gar gyi pN+Di ta bsam gyis mi khyab pa de tsho la/_zab pa dang rgya che ba'i chos yin na mang po legs par gsan pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མདོར་ན་པཎྜི་ཏའི་བླ་མ་ཡང་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་བསྟེན་པས་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕར་རོལ་ཏུ་སོན། ཁོང་གིས་ཡིན་ན། ད་སྔ་རྗེས་བསྡོམས་པའི་པཎྜི་ཏ། པཎྜི་ཏ་བླ་མ་དེ་འདྲས་གང་འདྲས་བསྟེན་པ་གནང་པ་རེད་ཟེར་ན།
  mdor na pN+Di ta'i bla ma yang bdun cu rtsa lnga bsten pas gsung rab rgya mtsho chen po'i phar rol tu son/_khong gis yin na/_da snga rjes bsdoms pa'i pN+Di ta/_pN+Di ta bla ma de 'dras gang 'dras bsten pa gnang pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ། བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ཙམ་བསྟེན་པ་གནང་བྱས། དེ་ནི་རྦད་དེ་གསུང་རབ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་གསན་བསམ་གནང་བྱས། དེ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་གསོན་པ་ཅིག་རེད་ཟེར།
  bdun cu rtsa lnga/_bdun cu don lnga tsam bsten pa gnang byas/_de ni rbad de gsung rab gyi rgya mtsho chen po'i pha rol tu gsung rab rgya mtsho chen po la gsan bsam gnang byas/_de ni rgya mtsho'i pha rol tu gson pa cig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། ཟབ་ཅིང་གསང་བ་ཟབ་གསང་གི་ཆོས་དུ་མ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཟབ་ཅིང་གསང་བ་ཆོས་ཀྱི་གསང་བ་དུ་མ་ཨ་ནི་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ནས། དར་བ་ལ་གསང་སྔགས་གསར་མ་ཞིག་ཟེར་བ་གཅིག་དེ་ནི། ཟབ་ཅིང་གསང་བའི་ཆོས་དེ་ནི་དུ་མ་བསྒྱུར་བ་ལ། ཨེ་དར་བ་ལ་གསང་སྔགས་གསར་མ་ཞིག་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་།
  e/_zab cing gsang ba zab gsang gi chos du ma bod skad du bsgyur te/_da de 'dras kyi dper na/_zab cing gsang ba chos kyi gsang ba du ma a ni bod skad du bsgyur nas/_dar ba la gsang sngags gsar ma zhig zer ba gcig de ni/_zab cing gsang ba'i chos de ni du ma bsgyur ba la/_e dar ba la gsang sngags gsar ma zhig zhes bya ba byung /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ཞེས་རླུང་ལྟར་གྲགས་པ་་བྱུང་། གྲགས་པ་བཅས་ཨེ། རླུངས་ལྟར་གྲགས་པ་བཅས་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ལ་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་འགྲན་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། མཁས་པའི་དབང་པོ་ཡེ་བཟང་རྩེ་མོ་འམ། འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་ཀྱང་ཟེར།
  'ong /_zhes rlung ltar grags pa byung /_grags pa bcas e/_rlungs ltar grags pa bcas bstan pa phyi dar la skad gnyis smra ba rin chen bzang po 'di nyid 'gran zla thams cad dang bral ba zhig yin pas/_mkhas pa'i dbang po ye bzang rtse mo 'am/_'gos lo gzhon nu dpal gyis kyang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ། སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་ཟེར་ན། ལོ་ཙཱ་བ་རེད་པཱ། རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་ཉིད་ཡིན་ན། འགྲན་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་སུས་ཡང་འགྲན་པ་མེད་པ། འགྲན་པའི་ཟླ་ཐབས་ཅད་དང་བྲལ་བ། དེ་འདྲས་ཞིག་ཡིན་པས།
  da de 'dras kyi dper na da bstan pa phyi dar la cha bzhag pa yin na/_bstan pa phyi dar la cha bzhag pa yin na skad gnyis smra ba/_skad gnyis smra ba zer na/_lo tsA ba red pA/_rin chen bzang po zer mkhan de nyid yin na/_'gran zla thams cad dang bral ba sus yang 'gran pa med pa/_'gran pa'i zla thabs cad dang bral ba/_de 'dras zhig yin pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཁས་པའི་དབང་པོ་ཡེ་བཟང་རྩེའམ། མཁས་པའི་དབང་པོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་ཡིན་ན་གང་འདྲས་གཅིག་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  mkhas pa'i dbang po ye bzang rtse'am/_mkhas pa'i dbang po gzhon nu dpal gyis yin na gang 'dras gcig gsungs yo'o red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡེ་བཟང་རྩེ་མོས། ཡེ་བཟང་རྩེ་མོའམ། འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ཟེར་ན། ད་ལྟ་འདིའི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་རྩོམ་པ་པོ་རྩོམས་པར་གནང་མཁན་གྱི་ཨེ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དེ་རེད།
  ye bzang rtse mos/_ye bzang rtse mo'am/_'gos lo gzhon nu dpal zer na/_da lta 'di'i deb ther sngon po rtsom pa po rtsoms par gnang mkhan gyi e mkhas pa chen po de red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་གིས་ཡིན་ནའི་དེ་དེ་ནི་བསྟན་པ་སྔ་དར་ལ་སྔ་དར་ཏེ། སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་ལས་ཕྱི་དར་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་བོད་དུ་དར་བ། དར་ཆེ་བ་དེ་ཡང་ལོ་ཙཱ་བ་འདི་ཁོ་ནའི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་ཞེས་ཆེ་བ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།ཟེར། ཡེ་བཟང་རྩེ་བ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་གསང་སྔགས་བསྟན་པ་སྔ་དར། བསྟན་པ་སྔ་དར་ཟེར་ཡས་དེ་ནས། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དུས་སྐབས་དེ་ནས་ཨེ་ཁྲི་སྲོང་གི་དུས་སྐབས། འོང་ཁྲི་རལ་པའི་དུས་སྐབས་ལ་སོགས་པ། ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྔ་དར་དེ།
  khong gis yin na'i de de ni bstan pa snga dar la snga dar te/_snga 'gyur rdo rje theg pa'i bstan pa las phyi dar gsang sngags kyi bstan pa bod du dar ba/_dar che ba de yang lo tsA ba 'di kho na'i bka' drin yin zhes che ba mdzad pa yin no/zer/_ye bzang rtse ba yin na'i de ni gsang sngags bstan pa snga dar/_bstan pa snga dar zer yas de nas/_srong btsan sgam po'i dus skabs de nas e khri srong gi dus skabs/_'ong khri ral pa'i dus skabs la sogs pa/_o'o de 'dras kyi bstan pa snga dar de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལ་སྔ་དར་གྱི་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་ལས། སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་ལས་ཕྱི་དར་གྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ། གསར་མ་བོད་དུ་དར་བ། ཕྱི་དར་དེ་ནི་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་བརྒྱུད་ནས་དེ་ནི་ཨེ་གསང་སྔགས་རྒྱུད་དེ་ནི་མང་པོ་ཨ་ནི་བོད་ལ་བསྒྱུར་བ། དེ་འདྲས་ཀྱི་གསང་སྔགས་བསྟན་པ་བོད་དུ་དར་བ་དེ་ནི་ཨེ། བསྟན་པ་གསར་མ་དར་ཆེ་བ་ཡང་དེ་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན་ན།
  de la snga dar gyi snga 'gyur rdo rje theg pa'i bstan pa las/_snga 'gyur rdo rje theg pa'i bstan pa las phyi dar gyi gsang sngags kyi bstan pa/_gsar ma bod du dar ba/_phyi dar de ni lo chen rin chen bzang po brgyud nas de ni e gsang sngags rgyud de ni mang po a ni bod la bsgyur ba/_de 'dras kyi gsang sngags bstan pa bod du dar ba de ni e/_bstan pa gsar ma dar che ba yang de ni gtso bo yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དེ། དེ་ཁོ་ནའི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་ཞེས་ཨེ་ཆེ་བ་མཛད་པ་ཡིན་ཟེར། ད་དེ་ཚོ་རྦད་དེ་ད་ལྟ་གང་ཟེར་དགོས་རེད།
  lo tsA ba rin chen bzang po de/_de kho na'i bka' drin yin zhes e che ba mdzad pa yin zer/_da de tsho rbad de da lta gang zer dgos red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱི་ཆེ་བ་མཛད་པ་ནང་ལྟར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་དཔེར་ན། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། མཁས་པ་ཆེན་པོ་དང་བོད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་ཡིན་ན། དེ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་ཟེར།
  e 'gos lo gzhon nu dpal gyi che ba mdzad pa nang ltar dngos gnas drang gnas kyi dper na/_bsam gyis mi khyab pa dang /_mkhas pa chen po dang bod la bka' drin chen po yin zer byas nas/_lnga ba chen pos yin na/_de la bsngags brjod gnang ba de 'dras gcig yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ད་དེ་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པའི་ལྷ་ལྡེ་ལ་སྲས་འོད་ལྡེ། ཞི་བ་འོད་དང་། བྱང་ཆུབ་འོད་དང་གསུམ་བྱུང་བ་ལས་ལྷ་ལྡེ་ཞུ་ཡས་དེའི་ནང་ལ་སྲས།  འོད་ལྡེ་དང་། ཞི་བ་འོད་དང་བྱང་ཆུབ་འོད་དང་བྱས་ནས་གསུམ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  e da de nas gong du zhus pa'i lha lde la sras 'od lde/_zhi ba 'od dang /_byang chub 'od dang gsum byung ba las lha lde zhu yas de'i nang la sras/__'od lde dang /_zhi ba 'od dang byang chub 'od dang byas nas gsum byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆུང་བ་ཆུང་བ་དགེ་སློང་བྱང་ཆུབ་འོད་བྱ་བ་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞིག་བཞུགས་ཤིང་། ཟེར། ད་དེའི་ནང་ནས་ཆུང་བ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་འོད་ཟེར་ཡས་བྱང་ཆུབ་འོད་ཟེར་ཡས་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དགེ་སློང་བསྒྲུབ་བྱས་ད་དེ་ཁོང་གིས་ཡིན་ན་རྦད་དེ། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་དང་ལོ་ཙཱ་བ་གནང་ཡས་ལ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་གཅིག་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  chung ba chung ba dge slong byang chub 'od bya ba phyi nang gi chos dang lo tsA ba shin tu mkhas pa zhig bzhugs shing /_zer/_da de'i nang nas chung ba de ni byang chub 'od zer yas byang chub 'od zer yas de rab tu byung ba dge slong bsgrub byas da de khong gis yin na rbad de/_phyi nang gi chos dang lo tsA ba gnang yas la de ni shin tu mkhas pa gcig byung yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་བྱང་ཆུབ་འོད་ཟེར་ཡས་དེ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ད་དེ་བོད་ལ་ཡིན་ན་བཀའ་དྲིན་ན་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  'ong byang chub 'od zer yas de shin tu mkhas pa da de bod la yin na bka' drin na chen po byung ba de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་རང་གིས་རང་གི་གཅུང་ལ་རྒྱལ་སྲིད་སྔོན་ནས་གཏད་ཟིན་ཀྱང་། ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་དེ་ནི་གཅུང་རྒྱལ་སྲིད་ན་ག་ར་ཛཱ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་སྔོན་དུ་གཏད་ཟིན་ནའང་། གཏད་ཟིན་ན་ཡང་། སྔོན་དུ་ཡིན་ན་རྒྱལ་སྲིད་གཏད་བྱས་ཁོ་རང་རང་དཔེར་ན་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བཞུགས་བྱས། དམ་པའི་ཆོས་ལ་བཞུགས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་དའི། ཡིན་ན་ད་རྒྱ་གར་ནས་པཎྜི་ཏ་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ཚེ། རྒྱ་གར་ནས་དེ་ནི་པཎྜི་ཏ་སྤྱན་འདྲེན་པའི་འོང་བོད་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན།
  de yang lha bla ma ye shes 'od kyis rang gis rang gi gcung la rgyal srid sngon nas gtad zin kyang /_lha bla ma ye shes 'od kyis de ni gcung rgyal srid na ga ra dzA la rgyal srid sngon du gtad zin na'ang /_gtad zin na yang /_sngon du yin na rgyal srid gtad byas kho rang rang dper na dam pa'i chos la bzhugs byas/_dam pa'i chos la bzhugs byas de 'dras red da'i/_yin na da rgya gar nas pN+Di ta spyan 'dren pa'i tshe/_rgya gar nas de ni pN+Di ta spyan 'dren pa'i 'ong bod la spyan 'dren yas kyi ched du yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔེར་ན་སྐུ་ངལ་ཡིན་ན་ཚད་མེད་བསྐྱོན་བྱས་གར་ལོག་ཡུལ་ལ་ཕེབས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར། དེ་ནི་གར་ལོག་རྒྱལ་པོས་དེ་ནི། གར་ལོག་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ནས་གར་ལོག ཁ་ཆེ་རྒྱལ་པོས་དེ་ནི་དམག་དང་དེ་ནི་འཐབ་ནས་དེ་ནི་གང་རེད་ཟེར་ན་དེ་ནི་རྦད་དེ། ཁོང་དེ་ནི་དམག་ཕམ། དམག་ཕམ་ནས་གང་བྱས་པ་རེད། གར་ལོག་གིས་དེ་ནི་བཙོན་ལ་ཤོར་ར་རེད་ཟེར།
  dper na sku ngal yin na tshad med bskyon byas gar log yul la phebs byas de 'dras red/_zer/_de ni gar log rgyal pos de ni/_gar log yul la phebs nas gar log_kha che rgyal pos de ni dmag dang de ni 'thab nas de ni gang red zer na de ni rbad de/_khong de ni dmag pham/_dmag pham nas gang byas pa red/_gar log gis de ni btson la shor ra red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་དེ་ནི་བཙོན་ལ་ཤོར་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་གར་ལོག་རྒྱལ་པོས་ཁོང་ལ་དེ་ནི་ཁོང་ལ་གང་འདྲས་ཟེར་ཞུས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨེ་ཞི་བ་ལྷ། ཞི་བ་འོད་ལ་གང་འདྲས་ཞུས་པ་རེད་ཟེར་ན
  e de ni btson la shor dus tsam pa de ni gar log rgyal pos khong la de ni khong la gang 'dras zer zhus pa red zer na/_e zhi ba lha/_zhi ba 'od la gang 'dras zhus pa red zer na
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡེ་ཤེས་འོད་ལ་གང་འདྲས་ཟེར་ཞུས་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་འོང་ན་དེ་བྱེད་ཟེར། ཡང་ན་དཔེར་ན་ཁྱེད་རང་གིས་དེ་རེད་ཟེར། དཀོན་མཆོག་གི་སྐྱབས་འགྲོ་དོར་ཟེར། དོར་གྱི་ཡིན་པ་མིན་པ་ཟེར། ཡང་ཁྱེད་རང་གིས་དཀོན་མཆོག་གི་སྐྱབས་འགྲོ་དོར་ན་དེ་ནི་ངས་བཙོན་ནས་གློད་དགོས་ཟེར།
  ye shes 'od la gang 'dras zer zhus pa red zer na/_da 'ong na de byed zer/_yang na dper na khyed rang gis de red zer/_dkon mchog gi skyabs 'gro dor zer/_dor gyi yin pa min pa zer/_yang khyed rang gis dkon mchog gi skyabs 'gro dor na de ni ngas btson nas glod dgos zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡང་ཁྱེད་རང་གིས་དཔེར་ན། ཁྱེད་རང་བླུ་ཡས་ཀྱི་རིན་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་གི་སྐུ་ལུས་དང་མཉམ་པའི་གསེར་བྱུང་ན། དེ་ནི་ངས་དེ་ནི་བཙོན་ནས་བཏང་གི་ཡིན་ཟེར།
  yang khyed rang gis dper na/_khyed rang blu yas kyi rin la cha bzhag na/_a ni khyed rang gi sku lus dang mnyam pa'i gser byung na/_de ni ngas de ni btson nas btang gi yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་དེ་མ་བྱུང་ན་བཏང་གི་མིན་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། བདམས་ཁ་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  e de ma byung na btang gi min byas nas de 'dras kyi dper na/_bdams kha yin na de 'dras byung pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བདམས་ཁ་བྱུང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཁོང་གི་དབོན་སྲས་དེ་ནི་དེ་ནས་འོད་ལྡེ་དང་། ཞི་བ་འོད། བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་སོགས་པ་ཁོང་ཚོས་དཔེར་ན་དབོན་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་ག་རེ་གནང་བ་རེད། ཟེར་ན།
  bdams kha byung dus tsam pa de ni khong gi dbon sras de ni de nas 'od lde dang /_zhi ba 'od/_byang chub 'od la sogs pa khong tshos dper na dbon sras rnams kyis de ni ga re gnang ba red/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་གསེར་མང་པོ་བཙལ་བྱས་གསེར་མང་པོ་བཙལ་བྱས་ད་རྦད་དེ་ཞི་བ་འོད་ཀྱིས་ཨེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་དེ་ནི་སྐུ་ལུས་དང་མཉམ་པའི། དབུ་ཕུད་པའི་དེ་ནི་སྐུ་གཟུགས་དང་མཉམ་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཙམ་བྱུང་བའི་དེ་ནི་གསེར་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  da gser mang po btsal byas gser mang po btsal byas da rbad de zhi ba 'od kyis e shes 'od kyi de ni sku lus dang mnyam pa'i/_dbu phud pa'i de ni sku gzugs dang mnyam pa'i sku gzugs kyi ljid tsam byung ba'i de ni gser de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསེར་དེ་འདྲས་བརྙེད་བྱས་ད་དབུ་མ་ལོངས་པ་མ་གཏོགས་བརྙེད་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། བརྙེད་དུས་ཙམ་པ་ད་དེ་གསེར་འཚོལ་ཡས་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་དུས་ཚོད་ཡིན་ན་ཞེ་དྲག་འགོར་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་འགོར་བྱས་ནས་དེ་ནི་མགོ་ནས་མཐའ་མ་དེ་སྐུ་གཟུགས། དབུ་ཕུད་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ལྗིད་ཙམ་གྱི་གསེར་འབྱོར་པའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་གསེར་བརྙེད། གསེར་དེ་དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་འོད་བླུ་ཡས་ལ་གར་ལོག་རྩ་ལ་དེ་ཡེ་ཤེས་འོད་བླུ་ཡས་གར་ལོག་རྩ་ལ་ཕྱིན་ནས། བླུ་ཡས་རྩ་ལ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་གསུངས་ཡས་ཙམ་པ་ལ། 
  gser de 'dras brnyed byas da dbu ma longs pa ma gtogs brnyed pa de 'dras red zer/_brnyed dus tsam pa da de gser 'tshol yas thog la yin na dus tshod yin na zhe drag 'gor dus tsam pa/_de ni 'gor byas nas de ni mgo nas mtha' ma de sku gzugs/_dbu phud pa'i sku gzugs kyi ljid tsam gyi gser 'byor pa'i mjug gu la de gser brnyed/_gser de de ni ye shes 'od blu yas la gar log rtsa la de ye shes 'od blu yas gar log rtsa la phyin nas/_blu yas rtsa la byed dus tsam pa de ni ye shes 'od kyi gsungs yas tsam pa la/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ག་རེ་ཟེར། ད་ང་ལོ་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་རེད། ཟེར། ང་ལོ་ཡིན་ནའི་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་རེད། དེས་མ་ཟད་པས་བཙོན་དེ་ནས་ཐོན་ན་ཡང་རྦད་དེ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྨན་ལོག བཙོན་འདི་ནས་ཐོན་ན་ཡང་ད་འདུག་རུ་བཙོན་ལ་བསྡོད་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྨན་ལོག་དང་དཔྱད་ལོག་སོགས་མང་པོ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ད་ཤེས་པ་ཡིན་ནའི་སྔ་ས་ལ་བསྡད་མི་འདུག གསལ་པོ་མི་འདུག་ཟེར།
  de ni ga re zer/_da nga lo yin na chen po chags pa red/_zer/_nga lo yin na'i chen po chags pa red/_des ma zad pas btson de nas thon na yang rbad de mu stegs kyi sman log_btson 'di nas thon na yang da 'dug ru btson la bsdod pa'i kha gtug la mu stegs kyi sman log dang dpyad log sogs mang po byed dus tsam pa da shes pa yin na'i snga sa la bsdad mi 'dug_gsal po mi 'dug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཤེས་པ་ཡིན་ནའི་གསལ་པོ་འདུག་ད་ལོ་རྒན་ཁོག་རེད་དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་ད་ཕྱིན་ཆད་དེ་ནི་ད་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་དཀའ་བས། ཕན་ཐོག་ཡས་དཀའ་པོ་ཡིན་ན་དེ་ལས་ང་བླུ་ཡས་ཀྱི་གསེར་དེ་ཡིན་ན། དེ་བསྐུར་བྱས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ནས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་སྤྱན་འདྲོངས་ལ། རྒྱ་གར་ནས་པཎྜི་ཏ་སྤྱན་དྲངས་ནས་དེ་ནི་བོད་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དར་བའི་བྱེད་པའི་དེ་ནི་བཀའ་གནང་དེ།
  shes pa yin na'i gsal po 'dug da lo rgan khog red de 'dras byed dus tsam da phyin chad de ni da bstan 'gro la phan par dka' bas/_phan thog yas dka' po yin na de las nga blu yas kyi gser de yin na/_de bskur byas de ni rgya gar nas de ni rgya gar gyi pN+Di ta spyan 'drongs la/_rgya gar nas pN+Di ta spyan drangs nas de ni bod la dam pa'i chos dar ba'i byed pa'i de ni bka' gnang de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་ལས་དེ་འདྲས་གསེར་དེ་བསྐུར་བྱས་རྒྱ་གར་ལ་མི་བཏང་བྱས་རྒྱ་གར་ལ་པཎྜི་ཏ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ག་བཏང་བྱས། ཨ་ནི་རྦད་དེ་དམ་པའི་ཆོས་བསྒྱུར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཡིན་ན་རྦད་དེ་བཀའ་ཕབ་བྱས། བཀའ་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de ni de las de 'dras gser de bskur byas rgya gar la mi btang byas rgya gar la pN+Di ta gdan 'dren zhu ga btang byas/_a ni rbad de dam pa'i chos bsgyur yas de 'dras kyi yin na rbad de bka' phab byas/_bka' gnang byas de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཀའ་གནང་བྱས་ནས་བཀའ་གནང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྦད་དེ་འོང་སྐུ་མཆེད་ཚོས་ཡིན་ནི་ད་ག་རང་ཞུས་ཡས་བྱས་པའི་མཇུག་གུ་ལ་ཡིན་ན། དེ་ནི་དུས་ཚོད་མི་རིང་བར་ཁོང་ཡིན་ན་བཙོན་ཁང་ལ་བཙོན་ཁང་རུ་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་རེད་ཟེར། ཁོང་བཙོན་ཁང་དེར་དགོངས་པ་རྫོགས་སོང་ཟེར།
  bka' gnang byas nas bka' gnang dus tsam pa de ni rbad de 'ong sku mched tshos yin ni da ga rang zhus yas byas pa'i mjug gu la yin na/_de ni dus tshod mi ring bar khong yin na btson khang la btson khang ru dgongs pa rdzogs pa red zer/_khong btson khang der dgongs pa rdzogs song zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་སྐོར་ལས་ཆེན་ཀུན་དགའ་འོད་ཞུ་མཁན་གཅིག་ཡོའོ་རེད། དེས་ཡིན་ན་གང་འདྲས་གཅིག་བཤད་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  de'i skor las chen kun dga' 'od zhu mkhan gcig yo'o red/_des yin na gang 'dras gcig bshad yo'o red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ནི་གསེར་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པས་གར་ལོག་གིས་བཙོན་དུ་བཟུང་བར་བཤད་པ་ནི། ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ནི་རྦད་དེ་གར་ལོག་གིས་བཟུང་ཡས་ནི་གསེར་གྱི་འཚོལ་ལ་ཕེབས་པ་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་གར་ལོག་གིས་བཙོན་དུ་འོང་བཟུང་བར་བཤད་པ་དེ་ནི། འོང་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་ནོར་སློང་བ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་རྣམ་པ་ཤར་བ་བློ་གྲོས་དམན་པ་ཞིག་རེད། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ལས་ཆེན་ཀུན་དགའ་བས་བཤད་ཡས་དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་ཤིན་ཏུ་དམན་པ་གཅིག་རེད་ཟེར།
  'ong lha bla ma ye shes 'od ni gser 'tshol du phyin pas gar log gis btson du bzung bar bshad pa ni/_lha bla ma ye shes 'od ni rbad de gar log gis bzung yas ni gser gyi 'tshol la phebs pa 'gro dus tsam pa de ni gar log gis btson du 'ong bzung bar bshad pa de ni/_'ong skye bo phal pa nor slong ba lta bu'i rnam par rnam pa shar ba blo gros dman pa zhig red/_da de 'dras kyi dper na las chen kun dga' bas bshad yas de ni skye bo shin tu dman pa gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐྱེ་བོ་དམན་པ་དེ་ནི་ནོར་སློང་ག་ཕྱིན་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་དཔེར་ན་གཅིག་ད་ཁོང་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཆེན་པོ་ལ་བྱས་ན། བྱས་ནས་དེ་འདྲས་བཤད་ཡས་དེ་ནི་བློ་གྲོས་དམན་པ་ཞིག་རེད་ཟེར།
  skye bo dman pa de ni nor slong ga phyin pa nang ltar gyi thog nas de ni dper na gcig da khong lha bla ma ye shes 'od chen po la byas na/_byas nas de 'dras bshad yas de ni blo gros dman pa zhig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་བླ་ཡེ་ཤེས་འོད་དེ་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། མངའ་རིས་ཀྱི་དེ་ནི་བཙད་པོ་ཆེན་པོ་གཅིག་རེད་ཟེར། མངའ་རིས་ཀྱི་བཙད་པོ་གཅིག བཙད་པོ་ཟེར་ན་ད་རྒྱལ་པོ་གཅིག་རེད་པ། མངའ་རིས་ཀྱི་བཙད་པོ་གཅིག་ཡིན་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ཁོང་ལ་གསེར་འདུ་འགོད་གནང་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྐུ་ངལ་སྤྱད་དགོས་རྒྱུ་མཚན་རྒྱུ་ནས་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། གསེར་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  lha bla ye shes 'od de ni gang 'dras red zer na/_mnga' ris kyi de ni btsad po chen po gcig red zer/_mnga' ris kyi btsad po gcig_btsad po zer na da rgyal po gcig red pa/_mnga' ris kyi btsad po gcig yin 'gro dus tsam pa/_de ni khong la gser 'du 'god gnang yas kyi ched du sku ngal spyad dgos rgyu mtshan rgyu nas yo'o ma red zer/_gser yin na shin tu mang po yod pa de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་དེ་འདྲས་བཤད་ཡས་དེ་ནི་ཨེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་ཡས་ཐོག་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་ཏུ་མ་དཔྱད་པའི་སྐྱོན་ནོ་ཟེར།
  byas tsang de 'dras yin dus tsam pa da de 'dras bshad yas de ni e lo rgyus kyi gnas tshul bshad yas thog la rgyu mtshan zhib tu ma dpyad pa'i skyon no zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཞིབ་ཏུ་མ་དཔྱད་པའི་སྐྱོན་རེད་ཟེར། ད་དེ་ཚོ་རྦད་དེ་དགག་པ་བསྐྱོན་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  lo rgyus kyi gnas tshul la rgyu mtshan la zhib tu ma dpyad pa'i skyon red zer/_da de tsho rbad de dgag pa bskyon byas de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྐབས་དེ་དུས་དེའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཡེ་ཤེས་བླུས་སྐབས་དེ་དུས་གང་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར་ན། དེ་ལྟར་དུ་རྔ་ལ་བཞོན་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ཐུབ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ཨ་ར་མོ་བནྡེ་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་ལུགས་འཛིན་དུ་མའི་སྐྱེ་བོ་མཚོན་གྱིས་གསོད་པ་དང་། དེ་འདྲས་དེའི་སྐབས་དེར་ཆ་བཞག་ན།
  da skabs de dus de'i kha gtug la ye shes blus skabs de dus gang 'dras gcig red zer na/_de ltar du rnga la bzhon nas nam mkha' la 'phur thubpa'i rdzu 'phrul can a ra mo bn+dhe bco brgyad sogs kyi lugs 'dzin du ma'i skye bo mtshon gyis gsod pa dang /_de 'dras de'i skabs der cha bzhag na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད། བོད་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་རྦད་དེ་རྔ་ལ་བཞོན་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ཐུབ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་བཏོན་ཡས་ལ་སོགས་པ། ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཨ་ར་མོ་བནྡྷེ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་བན་དེ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ལུགས་འཛིན་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་དུ་མའི་ཡིན་ན། གང་འདྲས་རེད། སྐྱེ་བོ་དུ་མའི་དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་ལུགས་འཛིན་མཁན་མང་པོས་ཡིན་ན།
  de ni gang zer dgos red/_bod la cha bzhag na'i rbad de rnga la bzhon nas nam mkha' la 'phur thub pa'i rdzu 'phrul bton yas la sogs pa/_o'o de 'dras kyi a ra mo bn+d+he zer yas kyi ban de bco brgyad la sogs pa/_de 'dras kyi dper na lugs 'dzin mkhan gyi skye bo du ma'i yin na/_gang 'dras red/_skye bo du ma'i de ni skye bo lugs 'dzin mkhan mang pos yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་ཡིན་ན་མཚོན་གྱིས་གསོད་པ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་ལ་ཤ་ཆང་། ཤ་དང་ཆང་། བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་བག་མེད་དུ་སྤྱོད་པ་དང་། གཅིག་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ཡང་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ཡང་གོང་དུ་བླ་ཆེན་ལ་སོགས་པ་ནས་རྒྱུད་དེ་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་བན་དེ་ཨེ་དེ་ནི་ད་ཕྱོགས་གཅིག་ནས། དེ་འདྲས་ཟེར་སྔགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲས་ཟེར་རེད་ཟེར།
  de ni skye bo yin na mtshon gyis gsod pa dang /_da ga nang ltar la sha chang /_sha dang chang /_bud med la sogs pa de 'dras bag med du spyod pa dang /_gcig 'dul ba'i bstan pa yang 'dul ba'i bstan pa yang gong du bla chen la sogs pa nas rgyud de dar rgyas chen po yod na yang /_bstan pa snga dar gyi ban de e de ni da phyogs gcig nas/_de 'dras zer sngags kyi thog nas de 'dras zer red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་ནང་ལྟར་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་གོང་དུ་བླ་ཆེན་པོ་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ནས་བརྒྱུད་ནས། ཨེ་བོད་བསྟན་ལ་ཆ་བཞག་ན། བོད་ལ་དར་རྒྱས་ཡིན་ན་ཆེ་ཙམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཡང་། ད་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་པཎྜི་ཏའི་ཕྱག་སྲོལ་ཕལ་ཆེར་ཉམས་ཟེར།
  da ga nang ltar 'dul ba'i bstan pa la cha bzhag na de ni gong du bla chen po bla chen dgongs pa rab gsal la sogs pa de 'dras nas brgyud nas/_e bod bstan la cha bzhag na/_bod la dar rgyas yin na che tsam byung ba yin na yang /_da bstan pa snga dar gyi pN+Di ta'i phyag srol phal cher nyams zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་པཎྜི་ཏའི་ཕྱག་སྲོལ་ཕལ་ཆེར་ཉམས་པ་དང་། གསར་དུ་པཎྜི་ཏ་ད་ག་ནང་ལྟར་པཎྜིཏ་ཡིན་ནའི་གསར་དུ་རྒྱ་གར་ནས། པཎྜི་ཏ་གསར་དུ་དེ་འདྲས་མ་འབྱོན་པ་ལ་སོགས་པའི་དེ་ནི་བོད་སྟོན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། རང་རང་སོ་སོའི་ལུགས་སུ་བྱས་པས་དེ་ནི་བོད་བསྟན། བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཡིན་ནའི་སོ་སོའི་དཔེར་ན་འདོད་པ་དུ་བྱས་པས་དེ་ནི་སོ་སོའི་ལུགས་རེ་རེ་བྱས་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་འདུལ་བའི་བསླབ་བྱ་དེ་གནས་ཤིང་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པ་མཐའ་དག་དེ། འདུལ་བའི་བསླབ་བྱ་ཟེར་མཁན་དེ།
  e bstan pa snga dar gyi pN+Di ta'i phyag srol phal cher nyams pa dang /_gsar du pN+Di ta da ga nang ltar pN+Di ta yin na'i gsar du rgya gar nas/_pN+Di ta gsar du de 'dras ma 'byon pa la sogs pa'i de ni bod ston rnams kyis kyang /_rang rang so so'i lugs su byas pas de ni bod bstan/_bod kyi bstan pa rnams kyis bod kyi bla ma rnams kyis yin na'i so so'i dper na 'dod pa du byas pas de ni so so'i lugs re re byas pa yin dus tsam pa de ni 'dul ba'i bslab bya de gnas shing phra zhing zhib pa mtha' dag de/_'dul ba'i bslab bya zer mkhan de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གནས་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པ་དང་དེ་ནི་འདུལ་བ་ལུང་སྡེ་བཞི་ཟེར་ཡས་དེ་རེད་པ། འདུལ་བ་ལུང་སྡེ་བཞི་ཟེར་ཡས་དེ། འདུལ་ལུང་འབྱེད་པ་དང་། འདུལ་བ་ལུང་གཞི་དང་། འདུལ་བ་ཕྲན་ཚེགས། འདུལ་བ་གཞུང་ཟེར་ཡས་དེ་དཔེར་ན། ད་འདི་བཀའ་འགྱུར་ནང་ལ་ཡིན་ནའི་ད་ལྟ་འདུལ་བ་རང་ལ་པོད་བཅུ་གསུལ་ཡོད་བྱས་དེ་འདྲས་རེད།
  gnas phra zhing zhib pa dang de ni 'dul ba lung sde bzhi zer yas de red pa/_'dul ba lung sde bzhi zer yas de/_'dul lung 'byed pa dang /_'dul ba lung gzhi dang /_'dul ba phran tshegs/_'dul ba gzhung zer yas de dper na/_da 'di bka' 'gyur nang la yin na'i da lta 'dul ba rang la pod bcu gsul yod byas de 'dras red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་འདུལ་བ་ཟེར་ཡས་དེ་འདུལ་ཁོ་རང་རང་ལ་འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཟེར་ཡས་དེའི་ནང་ལ་ཡིན་ན། དེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ག་རེ་ཟེར། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད།
  byas tsang de tsho'i nang la 'dul ba zer yas de 'dul kho rang rang la 'dul ba lung rnam par 'byed pa zer yas de'i nang la yin na/_de ni bcom ldan 'das kyi ga re zer/_ga re zer dgos red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་གི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་པས། དགེ་སློང་ཕོ་མོ་དང་དགེ་ཚུལ་ཕོ་མོ་དང་དགེ་བསྙེན་ཕོ་མོ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི། དེ་འདྲས་ཀྱི་གཅིག་གི་དགེ་སློང་མ་དེ་འདྲས་མང་པོས་ཐོག་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ་གཅིག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བྱ་བ་གང་འདྲས་བྱས་ན། ཉེས་པ་གང་འདྲས་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ། ཨོའོ་དེ་འདྲས་དེ་ནི་ཞིབ་ཅིང་རྣམ་པར་ཕྲ་བ་དེ། འདུལ་བ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཟེར་ཡས་དེ།
  gcig gi ga re zer dgos red pas/_dge slong pho mo dang dge tshul pho mo dang dge bsnyen pho mo la sogs pa de 'dras kyi/_de 'dras kyi gcig gi dge slong ma de 'dras mang pos thog nas de ni rbad de gcig gi spyi tshogs nang la bya ba gang 'dras byas na/_nyes pa gang 'dras yod pa la sogs pa/_o'o de 'dras de ni zhib cing rnam par phra ba de/_'dul ba rnam par 'byed pa zer yas de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་བཀའ་འགྱུར་ནང་ལའི་དཔེར་ན་ཞིབ་ཞིང་ཕྲ་བ་གསུངས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། བྱས་ཙང་དེའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ཚོའི་འོང་། འོང་དོན་དག་མང་པོ་གསུངས་བྱས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ཉེས་པ་རེ་རེ་ལ་གཅིག་གི་ཁྲིམས་རེ་རེ་ཡོད་པ་གཅིག་བྱས་བྱས། ད་དེ་འདྲས་རེད། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ད་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། དེ་ནི་འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད་པ།
  de 'dras kyi dper na bka' 'gyur nang la'i dper na zhib zhing phra ba gsungs byas de 'dras red/_byas tsang de'i kha gtug la cha bzhag na/_de tsho'i 'ong /_'ong don dag mang po gsungs byas de 'dras kyi dper na nyes pa re re la gcig gi khrims re re yod pa gcig byas byas/_da de 'dras red/_da de 'dras kyi dper na/_da 'grel pa dang bcas pa'i dgongs pa ji lta ba bzhin/_de ni 'phags yul mkhas pa'i lugs dang mthun pa zhig red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུངས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་དེ་ནི་འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ལག་ལེན་བྱེད་མཁན་ནི་མེད་པར་མཁྱེན་ནས་ཟེར།
  'phags yul mkhas pa'i lugs dang mthun pa zhig da bcom ldan 'das kyi gsungs pa nang ltar gyi de ni 'phags yul mkhas pa'i lugs dang mthun pa zhig lag len byed mkhan ni med par mkhyen nas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མེད་པར་མཁྱེན་ནས་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་གངས་ཅན་ཡུལ་ལ་ད་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་གང་འདྲས་གཅིག་དགོངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ད་སྐབས་དེ་དུས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའི་ཡིན་ན་ཡང་བླ་མ། བསྟན་པ་སྔར་དར་གྱི་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་བྱུང་བ་ནས་བར་སྐབས་ད་ལྟ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་གཅིག་གི་གསེར་ལྷད་འདྲ་པོ་མང་པོ་ཤོར་བྱས། དེ་འདྲས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ཡང་དག་པ་གཅིག་མེད་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ།
  med par mkhyen nas lha bla ma byang chub 'od kyis gangs can yul la da de ni skabs de dus de ni lha bla ma byang chub 'od kyi gang 'dras gcig dgongs yo'o red zer na/_da skabs de dus 'dul ba'i bstan pa yod pa yin na'i yin na yang bla ma/_bstan pa sngar dar gyi 'dul ba'i bstan pa byung ba nas bar skabs da lta/_dngos gnas drang gnas gcig gi gser lhad 'dra po mang po shor byas/_de 'dras 'dul ba'i bstan pa yang dag pa gcig med pa yin dus tsam pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ལོག་པར་རྟོག་པའི་ཚུལ་མིན་གྱི་མུན་པ་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་བར་བྱ་བའི་སླད་དུ་ཟེར་ན། ད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལ་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ཨེ་ཡག་པོ་གཅིག་མེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ཨ་ནི་རྦད་དེ་ལོག་པར་སྤྱོད་པ་ཚུལ་མིན་སྤྱོད་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཚུལ་མིན་གྱི་མུན་པ་དེ། མུན་པས་ཁེངས་བསྡད་པ་དེ་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་བའི་གསལ་བར་བྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་གནས་ལྔ་འོང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་གནས་ལྔ་མཁྱེན་པ་རྟ་ལྗང་གི་དབང་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྤྱན་དྲངས་བར་དགོངས་སོ། བོད་ཀྱི་དཔེར་ན།
  de ni gangs can gyi ljongs 'dir log par rtog pa'i tshul min gyi mun pa drungs nas phyung bar bya ba'i slad du zer na/_da gangs can ljongs la 'dul ba'i bstan pa e yag po gcig med dus tsam pa de ni/_a ni rbad de log par spyod pa tshul min spyod pa de 'dras kyi tshul min gyi mun pa de/_mun pas khengs bsdad pa de drungs nas phyung ba'i gsal bar byed kyi ched du/_skyes bu dam pa gnas lnga 'ong /_skyes bu dam pa gnas lnga mkhyen pa rta ljang gi dbang po lta bu zhig spyan drangs bar dgongs so/_bod kyi dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔེར་ན་མུན་པ་དེ་གས་དེ་སེལ་ཡས་ཆེད་དུ་དེ་ནི་གནས་ལྔ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་དེ་ནི་རིག་པ་གནས་ལྔ་མཁྱེན་པ་རེད་པ། དེ་ནི་གནས་ལྔ་མཁྱེན་པ་རྟ་ལྗང་དབང་པོ་ཟེར་ཡས་དེ། ཉི་མ་རེད་པ། ད་ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་ད་རིག་པའི་གནས་ལྔ་མཁྱེན་པའི་དེ་ནི་ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་དེ་ནི་བོད་ལ་སྤྱན་དྲངས་བ་ལ་དགོངས་པ། སྤྱན་དྲངས་པར་དགོངས་པ་བཞུགས་སོ་ཟེར།
  dper na mun pa de gas de sel yas ched du de ni gnas lnga rig pa'i gnas lnga de ni rig pa gnas lnga mkhyen pa red pa/_de ni gnas lnga mkhyen pa rta ljang dbang po zer yas de/_nyi ma red pa/_da nyi ma lta bu zhig da rig pa'i gnas lnga mkhyen pa'i de ni nyi ma lta bu zhig de ni bod la spyan drangs ba la dgongs pa/_spyan drangs par dgongs pa bzhugs so zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོན་ཀྱང་གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ལས་ཆེན་ཀུན་རྒྱལ་བས། ཡང་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  'on kyang gnad don 'di'i skor las chen kun rgyal bas/_yang ga re byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ཙརྱ་དམར་པོ་ཞེ་བྱ་བའི་གསང་སྔགས་ཏིག་ལེའི་སྐོར་བསྒྱུར་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དུ་མ་ཁྱིམ་དུ་ཕབ་པའི་ཆོས་ལོག་མཁན་པོ་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། པཎྜི་ཏ་རང་གི་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་དོད་མ་མཉམ་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ཉིད་མ་རྟོགས་པར་འཆལ་བའི་སྐྱོན་བྱུང་བར་བདེན་ནའང། འོང་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་པཎྜི་ཏ་རང་ཉིད་ཀྱི་དཔེར་ན། 
  a tsar+ya dmar po zhe bya ba'i gsang sngags tig le'i skor bsgyur nas rab tu byung ba du ma khyim du phab pa'i chos log mkhan po yin zhes smra ba ni/_pN+Di ta rang gi rtogs pa'i yon tan gyi dod ma mnyam pa'i rab tu byung ba 'ga' zhig sngags kyi de kho nyid ma rtogs par 'chal ba'i skyon byung bar bden na'ang/_'ong da de 'dras kyi dper na pN+Di ta rang nyid kyi dper na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྟོགས་པ་དང་ཡོན་ཏན་གྱིས་དོད་མ་མཉམ་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་གི་དེ་ནི་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་དེ་ཁོ་ཉིད་མ་རྟོགས་པའི་རྐྱེན་གྱི་དེ་ནི་འཆལ་བའི་སྐྱོན་བྱུང་བ་ཨོའོ་དེ་འདྲས་བདེན་ན་ཡང་། པཎྜི་ཏ་གསང་བ་ཤེས་རབ་ལྟ་བུའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ལ་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཆོས་ལོག་མཁན་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས། བཤད་པ་དེ་ནི་རྩ་བ་ནས་མ་འགྲིག་པ་རེད། ཟེར།
  rtogs pa dang yon tan gyis dod ma mnyam pa'i rab tu byung ba 'ga' zhig gi de ni sngags kyi theg pa de kho nyid ma rtogs pa'i rkyen gyi de ni 'chal ba'i skyon byung ba o'o de 'dras bden na yang /_pN+Di ta gsang ba shes rab lta bu'i grub pa'i dbang phyug la de ni rbad de chos log mkhan po zer yas de 'dras/_bshad pa de ni rtsa ba nas ma 'grig pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ཞེས་ངན་སྨྲས་བྱེད་པ་ནི། རང་ཉིད་དེ་ནི་ངན་སོང་། ད་དེ་འདྲས་དཔེར་ན་དམ་པ་ལ་སྐྱེ་བོ་དམ་པ་དཔེར་ན་སྨྲོས་པ་བཏབ་ཡས་དེ་ཡིན་ན་དེ་ནི་རང་ཉིད་དེ་ནི་ངན་སོང་མུ་མཐའ་མེད་པའི་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་པས་ཤེས་ལྡན་རྣམས་བག་ཡོད་པར་བྱོས་ཤིག དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་ཚང་མས་ཡིན་ན་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་དེ་འདྲས་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱས་པ་ཡིན་ན།
  yin zhes ngan smras byed pa ni/_rang nyid de ni ngan song /_da de 'dras dper na dam pa la skye bo dam pa dper na smros pa btab yas de yin na de ni rang nyid de ni ngan song mu mtha' med pa'i bsgrub pa'i rgyu yin zhes pas shes ldan rnams bag yod par byos shig_de 'dras yin dus tsam pa da de tsho'i thog la yin na tshang mas yin na gzab gzab byed dgos red ma gtogs de 'dras gang byung ma byung byas pa yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སོ་སོ་ལ་ཕན་ཐོག་མེད་པ་དེ་ནི་སོ་སོ་ལ་ཡིན་ན་གནོད་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཀྱི་རེད་བྱས་ནས། དེ་འདྲས་ཐོག་ལ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་རེད་བྱས་ནས། ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཚང་མ་ལ་ཕར་ལྕགས་སྐུལ་གཅིག་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད།
  so so la phan thog med pa de ni so so la yin na gnod pa chen po skyes kyi red byas nas/_de 'dras thog la tshang mas gzab gzab byed dgos red byas nas/_lnga pa chen pos tshang ma la phar lcags skul gcig gnang byas de 'dras red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེའི་བསྡོམ་དེ་ལ་སྨྲས་པ། ཡིད་བསྲུབས་བྱེད་པོའི་དཔུང་གིས་སྔོ་བསངས་མའི༎ བདེ་སྲིད་རྣམ་པར་བཞད་པའི་འདབས་སྟོང་ཚལ༎ ཟུམ་ཚེ་སླར་ཡང་སྐལ་བཟང་རྟ་བདུན་གྱིས༎ ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་གསར་དུ་དྲངས་སོ་ཀྱེ༎ ཅེས་ཟེར།
  da de'i bsdom de la smras pa/_yid bsrubs byed po'i dpung gis sngo bsangs ma'i//_bde srid rnam par bzhad pa'i 'dabs stong tshal//_zum tshe slar yang skal bzang rta bdun gyis//_thub bstan nyin byed gsar du drangs so kye//_ces zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས་གསུང་པ་དེ་ད་ལྟ་དེའི་དུམ་བུ་དེ་གས་དེ་གླང་དར་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་གས་དེ། དེའི་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསུངས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། བྱས་ནས་རེད་པ།
  zhes gsung pa de da lta de'i dum bu de gas de glang dar ma la sogs pa de gas de/_de'i tsho'i gnas tshul la gsungs pa de 'dras gcig red/_byas nas red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་སྐྱེས་བུའི་ཡིད་བསྲུབས་པར་བྱེད་པ་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་སྐྱེས་བུའི་ཡོད་བསྲུབས་པར་བྱེད་པོ་ཟེར་ཨེ་མཁན་དེ་ཨེ་སྐྱེས་བུའི་ཡིད་ལ་དེ་ནི་རྦད་དེ། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟར་ཀྱི་བསྲུབས་པར་བྱེད་པ་པོ། དེ་ནས་གླང་དར་མ་དང་། བློན་པོ་སྦས་སྟག་སྣ་དེ་ནི་བློན་པོ་སྦས་སྟག་སྣ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔུང་སྔོ་བསངས་མ་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་དང་མཉམ་པ་ཟེར་ན།
  byas nas skyes bu'i yid bsrubs par byed pa po zer yas de skyes bu'i yod bsrubs par byed po zer e mkhan de e skyes bu'i yid la de ni rbad de/_'dod chags zhe sdang gti mug la sogs pa de ltar kyi bsrubs par byed pa po/_de nas glang dar ma dang /_blon po sbas stag sna de ni blon po sbas stag sna la sogs pa de 'dras kyi dpung sngo bsangs ma nam mkha'i khyon dang mnyam pa zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྔོ་བསངས་མ་ཟེར་ཡས་དེ་ནམ་མཁའ་རེད་པཱ། ནམ་མཁའི་ཁྱོན་དང་མཉམ་པའི་དེ་ནི་གངས་རིའི་ལྗོངས་ཀྱི་དེ་ནི་ཁམས་འདིར་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་བའི་ཉེར་ལེན་སྲིད་དང་འབྱོར་པ་རྣམ་པར་བཞད་པའི་རྩ་ལག་བསྟན་པའི་དེ་ནི་གངས་ཅན་གྱི་་ལྗོངས་འདིར་དེ་ནི་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་འབྱུང་བ་རྩ་བའི་ཉེར་ལེན་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན།
  sngo bsangs ma zer yas de nam mkha' red pA/_nam mkha'i khyon dang mnyam pa'i de ni gangs ri'i ljongs kyi de ni khams 'dir bde skyid byung ba'i nyer len srid dang 'byor pa rnam par bzhad pa'i rtsa lag bstan pa'i de ni gangs can gyi ljongs 'dir de ni bde zhing skyid pa 'byung ba rtsa ba'i nyer len de gang yin zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་སྲིད་འབྱོར་འཕེལ་ཡས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། བསྟན་པའི་དེ་ནི་བསྟན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་རེད་ཟེར། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་བསྟན་པའི་འདབ་སྟོང་གི་ཚལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་དེ་གས་དེ། འདབ་སྟོང་གི་ཚལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་དེ་དག་རེ་ཞིག་ཟུམ་པར་བྱེད་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ཟེར།
  de srid 'byor 'phel yas kyi nyer len de gang yin zer na/_bstan pa'i de ni bstan pa sangs rgyas kyi bstan pa de red zer/_de 'dras yin dus tsam pa de ni bstan pa'i 'dab stong gi tshal rab tu rgyas pa de gas de/_'dab stong gi tshal rab tu rgyas pa de dag re zhig zum par byed pa de 'dras yin na zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདབ་སྟོང་ཟུམ་ཚེ་ཟུམ་པར་བྱེད་པ། ཟུམ་པར་བྱེད་པ་དེ་དེ་དག་རེ་ཞིག་ཟུམ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་སླར་ཡང་། འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ཐོབ་པ་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དང་། དེའི་དུས་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་ན་སླར་ཡང་དེ་ནི་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  'dab stong zum tshe zum par byed pa/_zum par byed pa de de dag re zhig zum par gyur pa de'i tshe slar yang /_'gro ba'i bsod nams kyi bgo skal du thob pa bla chen dgongs pa rab gsal dang /_de'i dus skabs la cha bzhag na slar yang de ni da gang zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ཐོབ་པ་བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དང་། འོང་། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ལ་བསུབ་ཏུ་མེད་པའི་མཛད་རྗེས་མངའ་བ་སྐལ་བ་བཟང་པོ་དང་ལྡན་པ། རྟ་ལྗང་བདུན་གྱིས་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱིས་བོད་ལ་ད་གང་ཟེར་དགོས་་རེད། སྔོན་མ་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་མེད་དུས་མེད་པའི་དེ་ནི་མུན་པའི་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲས་ལ་གྱུར་པ་ཡིན་ནའི་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་དཱ། བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་ཇོ་བོརྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས། བསྟན་པ་སྔ་དར། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ལ་རེད་པ།
  e 'gro ba'i bsod nams kyi bgo skal du thob pa bla chen dgongs pa rab gsal dang /_'ong /_jo bo rje dpal ldan a ti sha la sogs pa bstan pa phyi dar la bsub tu med pa'i mdzad rjes mnga' ba skal ba bzang po dang ldan pa/_rta ljang bdun gyis zer/_da de 'dras kyis bod la da gang zer dgos red/_sngon ma 'dul ba'i bstan pa med dus med pa'i de ni mun pa'i bstan pa lta bu de 'dras la gyur pa yin na'i de 'dras gcig gi dA/_bla chen dgongs pa rab gsal dang da ga nang ltar jo borje dpal ldan a ti sha la sogs pa de 'dras kyi thog nas/_bstan pa snga dar/_bstan pa phyi dar la red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསྟན་པ་ཕྱི་དར་ལ་བསུབ་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱུ་ནས་བསུབ་ཏུ་མེད་པའི་དེ་ནི་མཛད་རྗེས་མངའ་བ་སྐྱེ་བུ་དམ་པ་དེ་ཚོས་རྦད་དེ་ཉི་མ་དེ་ཤར་ཡོང་དུས་ཙམ་པ། ག་རེ་བྱས་ཡིན་ཟེར་ན། ལེགས་པར་བཤད་པའི་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པ་གསར་བ་བྱུང་བའི་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི། ལྷ་ལམ་ཡངས་པོར་དྲངས་སོ་ཀྱེ། ཟེར།
  bstan pa phyi dar la bsub tu med pa'i rgyu nas bsub tu med pa'i de ni mdzad rjes mnga' ba skye bu dam pa de tshos rbad de nyi ma de shar yong dus tsam pa/_ga re byas yin zer na/_legs par bshad pa'i 'dul ba'i bstan pa nyin mor byed pa gsar ba byung ba'i gangs can ljongs kyi/_lha lam yangs por drangs so kye/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་སླར་ཡང་གསར་དུ་ཨེ། སྔོན་མ་དེ་རྦད་དེ་སྔོན་མའི་བསྟན་པ་དེ་གས་དེ་བསྟན་པའི་པད་ཚལ་དེ་གས་དེ་རྦད་དེ་ཟུམ་ནས་བསྡད་པ་དེ་གས་དེ་བར་དུ་ལ་རྦད་དེ། ཨེ་སྨག་རུམ་མུན་པའི་ཨེ་ཟུམ་པ་དེ་གས་དེ་སླར་ཡང་དེ་ནི་དེ་བྱས་སོང་། ཨེ། གངས་ཅན་ལྗོངས་ལ་རྦད་དེ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ལྷ་བླ་མ་གང་ཟེར། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་དང་དེ་ནི་འོང་། བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ཟེར་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོས་དཔེར་ན་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་སླར་ཡང་གསར་དུ་བྱེད་པའི་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་རྦད་དེ་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་དེ་སླར་ཡང་། དེ་ནི་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལ་དེ་ནི་ཨེ་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  da de 'dras kyi de ni 'dul ba'i bstan pa slar yang gsar du e/_sngon ma de rbad de sngon ma'i bstan pa de gas de bstan pa'i pad tshal de gas de rbad de zum nas bsdad pa de gas de bar du la rbad de/_e smag rum mun pa'i e zum pa de gas de slar yang de ni de byas song /_e/_gangs can ljongs la rbad de nyi ma shar ba dang lha bla ma gang zer/_jo bo rje dpal ldan a ti sha dang de ni 'ong /_bla chen dgongs pa rab gsal zer yas la sogs pa de tshos dper na 'dul ba'i bstan pa slar yang gsar du byed pa'i de ni bod kyi rbad de 'dul ba'i bstan pa de slar yang /_de ni gangs can ljongs la de ni e gsar du skyes pa de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེའི་གནས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ཏེ། དྲིན་གཟོ་བའི་ཐབས་ལ་འབུངས་ཤིག་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་དེ་ཚོའི་མི་སྐྱེ་བོ་དམ་པ་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ན་ད་ང་རང་ཚོ་དཔེར་ན་ང་རང་ཚོས་དྲིན་གཟོ་བྱེད་དགོས་ཡས་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་འབུངས་དགོས་ཀྱི་རེད་བྱས་ནས་སྐུལ་མ་གནང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  de 'dras yin dus tsam pa/_blo dang ldan pa rnams kyis de'i gnas khong du chud par byas te/_drin gzo ba'i thabs la 'bungs shig zer/_da de 'dras yin dus tsam pa da de tsho'i mi skye bo dam pa de tsho la bltas na da nga rang tsho dper na nga rang tshos drin gzo byed dgos yas thog la yin na 'bungs dgos kyi red byas nas skul ma gnang ba de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ནུས་པའི་སྟོབས་ལྡན་དཔའ་དང་རྟུལ་ཕོད་པའི༎   དཔལ་ལྡན་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་སྡེས༎      རྣོན་པོའི་ཉག་ཕྲན་རྒྱུད་ལས་འཕོས་པའི་ཚེ༎    སྡིག་ཅན་བཙད་པོའི་སྙིང་ལ་ཟུག་རྔུ་བྱིན༎ ཟེར།
  nus pa'i stobs ldan dpa' dang rtul phod pa'i//___dpal ldan phyogs las rgyal ba'i rdo rje'i sdes//______rnon po'i nyag phran rgyud las 'phos pa'i tshe//____sdig can btsad po'i snying la zug rngu byin//_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས་གསུངས་པ་ནི་མཐུ་དང་ལྡན་པས་སྟོབས་དང་ལྡན་ལ་ཟེར། ཨེ། ཞེས་གསུངས་པ་ནི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་སྟོབས་དང་ལྡན་ལ་ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྡེར་བཅས་བཅོམ་ལ་དཔའ་བ་དང་།ཟེར།
  zhes gsungs pa ni mthu dang ldan pas stobs dang ldan la zer/_e/_zhes gsungs pa ni mthu dang ldan pa stobs dang ldan la chu srin rgyal mtshan gyis sder bcas bcom la dpa' ba dang /zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། ཞུམ་པ་མེད་པ་བརྟུལ་ཕོད་པ་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ། ད་དེ་འདྲས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལས་དཔེར་ན་ད་མཐུ་དང་ནུས་པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་རེད་པ། དཔལ་དང་རྟུལ་ཕོད་པ་དཔལ་ལྡན། དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེའི་སྡེས་ཟེར།
  e/_zhum pa med pa brtul phod pa dpal dang ldan pa phyogs kun nas rnam par rgyal ba lha lung dpal gyi rdo rje/_da de 'dras kyis rang nyid las dper na da mthu dang nus pa'i stobs dang ldan pa red pa/_dpal dang rtul phod pa dpal ldan/_dpal dang ldan pa phyogs kun las rnam par rgyal ba rdo rje'i sdes zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དཔལ་འོང་། དཔལ་འོང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེས་ཡིན་ན་གང་འདྲས་རེད་ཟེར། རྡོ་རྗེས་དེ་ནི་རྣོན་པོའི་ཉག་ཕྲན་དེ་ནི་རྣོན་པའི་ཉག་ཕྲན་ཟེར་ན། ཉག་ཕྲན་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་་མདའ་རེད་པ་དེ་ནི་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་གནམ་རུའི་རྒྱུད་ལས་འཕོས་པའི་ཚེ་ན། གནམ་རུ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་གཞུ་རེད་པ། གཞུ་ལས་འཕོས་པའི་དེ་ནི་བྱས་ནས་གཞུ་ལས་འཕོས་པའི་དེ་ནི་དེ་རེད་ཟེར།
  de ni dpal 'ong /_dpal 'ong rnam par rgyal ba lha lung dpal gyi rdo rjes yin na gang 'dras red zer/_rdo rjes de ni rnon po'i nyag phran de ni rnon pa'i nyag phran zer na/_nyag phran zer yas de ni mda' red pa de ni da de 'dras kyi thog nas de ni gnam ru'i rgyud las 'phos pa'i tshe na/_gnam ru zer yas de ni gzhu red pa/_gzhu las 'phos pa'i de ni byas nas gzhu las 'phos pa'i de ni de red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚེ་ན་དེ་ནི་བསྟན་པ་བསྣུབ་པའི་སྡིག་ཅན་དེ་ནི་བཙད་པོ་གླང་དར་མའི་སྙིང་ལ་དེ་ནི་ཟུག་རྔུ་མི་བཟད་པ་མི་བྱིན་པ་ཅི་ཞིག་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱི་དེ་ནི་ཨེ་གླང་དར་མ་ལ་རྦད་དེ་མདའ་འཕངས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཁོའི་སྙིང་ལ་ཟུག་རྔུ་མི་བཟད་པ་བྱིན་ནས་མཐའ་མ་བ་ཁོ་རང་ཉིད་ཤི་དགོས་ཡས་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  tshe na de ni bstan pa bsnub pa'i sdig can de ni btsad po glang dar ma'i snying la de ni zug rngu mi bzad pa mi byin pa ci zhig de ni de 'dras kyi dper na/_lha lung dpal rdor gyi de ni e glang dar ma la rbad de mda' 'phangs dus tsam pa de ni kho'i snying la zug rngu mi bzad pa byin nas mtha' ma ba kho rang nyid shi dgos yas gnas tshul de 'dras byung yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ། ཨེ་་་། ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱི་ཡིན་ན་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེས་གླང་དར་མ་བསྒྲལ་བའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་བྱ་བ་མཐའ་གསལ་གྱི་རྒྱན་དང་སྦྱར་བའོ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་གཅིག་རེད་ཟེར།
  byas tsang de/_e /_lha lung dpal rdor gyi yin na lha lung dpal gyi rdo rjes glang dar ma bsgral ba'i gnas lugs kyi bya ba mtha' gsal gyi rgyan dang sbyar ba'o de 'dras yin na gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཟུག་རྔུ་བྱིན་བྱས་ནས་མཐའ་མ་སྡིག་ཅན་བཙད་པོའི་སྙིང་ལ་ཟུག་རྔུ་བྱིན་བྱས་ནས་བྱ་བ་མཐའ་གསལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཨེ་གསུང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  zug rngu byin byas nas mtha' ma sdig can btsad po'i snying la zug rngu byin byas nas bya ba mtha' gsal gyi thog nas e gsung ba de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་སྙན་གྲགས་ཀྱི༎   ཡོན་པོར་བལྟ་བའི་མིག་གི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༎       བྱང་ཆུབ་འོད་སྟོངས་གསལ་མཛད་སྒྲ་འཛིན་གྱི༎    ཞགས་པའི་ཕོན་པོ་ཡང་ཡང་འགུགས་སམ་སྙམ༎ ཟེར།
  e ma mkhas btsun bzang po'i snyan grags kyi//___yon por blta ba'i mig gi lcags kyu yis//_______byang chub 'od stongs gsal mdzad sgra 'dzin gyi//____zhags pa'i phon po yang yang 'gugs sam snyam//_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཨེ་མ་ཧོ་ཟེར། ད་ཡང་ངོ་མཚར་ཆེ་སོང་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ། འོང་ད་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ། མཁས་པ་དང་བཙུན་པ་དང་བཟང་བ་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དཱི་པ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙ་ནའི་དེ་ནི་དཔལ་མར་མེ་མཛད་པ་རེད་པ།
  zhes gsungs pa ni e ma ho zer/_da yang ngo mtshar che song zer gyi yo'o red pa/_'ong da mkhas btsun bzang gsum/_mkhas pa dang btsun pa dang bzang ba dang de 'dras kyi mkhas btsun bzang gsum gyi yon tan gyis de ni yongs su rdzogs pa dI pa ka ra shrI dz+nya na'i de ni dpal mar me mdzad pa red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཤྲཱི་ཛྙ་ནའི་སྙན་གྲགས་སྲིད་པའི་ཁྱོན་ཏུ་མངོན་པར་གསལ་བ་ཡོན་པོར་བལྟ་བའི་མཛེས་མའི་མིག་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔལ་ཤྲཱི་ཛྙ་ན་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་སྙན་གྲགས་དེ་རྦད་དེ་སྙན་གྲགས་དེ་དེ་ལ་ཆ་བཞག ཡོན་པོར་བྱ་བའི་མཛེས་མིའི་མིག་གི་ལྕགས་ཀྱུས་ཟེར།
  shrI dz+nya na'i snyan grags srid pa'i khyon tu mngon par gsal ba yon por blta ba'i mdzes ma'i mig zer/_da de 'dras kyi dpal shrI dz+nya na jo bo rje dpal ldan a ti sha'i snyan grags de rbad de snyan grags de de la cha bzhag_yon por bya ba'i mdzes mi'i mig gi lcags kyus zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྙན་གྲགས་དེ་ནི་དེ་རེད་ཞག་ཟེར་མཛེས་མའི་མིག ཨེ་མཛེས་མའི་མིག་དེ་ནི་མིག་གི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ཆ་བཞག ལྕགས་ཀྱུས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་བརྩེ་བའི་བྱང་ཚུབ་སེམས་ཀྱི་འོད་སྟོང་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་གསལ་བ་མཛད་པ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་སྒྲ་འཛིན་གྱི་དེ་ནི་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཁོང་གིས་རྦད་དེ་ལྷ་བླ་མའི་རྦད་དེ་འོང་། འོང་་་། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་དེ་ནི་རྦད་དེ། སྙན་གྲགས་དེ་གས་དེ་དཔེར་ན་རྦད་དེ་མཛེས་མའི་མིག་གི་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་ཆ་བཞག་པ་དེ། གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ནི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་བཞིན་བརྩེ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་འོད་སྟོང་ཕྱོགས་བཞིར། ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་གསལ་བར་མཛད་པ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ། ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་དེ་ནི།
  snyan grags de ni de red zhag zer mdzes ma'i mig_e mdzes ma'i mig de ni mig gi lcags kyu la cha bzhag_lcags kyus 'gro ba rnams la bu gcig ltar brtse ba'i byang tshub sems kyi 'od stong phyogs kun tu gsal ba mdzad pa skyes bu dam pa'i gnas lugs ji lta ba lha bla ma byang chub 'od kyi sgra 'dzin gyi de ni da de 'dras kyi khong gis rbad de lha bla ma'i rbad de 'ong /_'ong /_jo bo rje dpal ldan a ti sha'i de ni rbad de/_snyan grags de gas de dper na rbad de mdzes ma'i mig gi lcags kyu la cha bzhag pa de/_gang la zer na de ni 'gro ba kun la bu bzhin brtse ba'i byang chub kyi sems kyi 'od stong phyogs bzhir/_phyogs kun tu gsal bar mdzad pa skyes bu dam pa'i gnas lugs ji lta ba/_lha bla ma byang chub 'od kyi de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྒྲ་འཛིན་གྱི་ཞགས་པའི་ཕོན་པོ་སྒྲ་འཛིན་གྱི་སྙན་ལ་དཔེར་ན་ན་ད་ལྕགས་ཀྱུ་དེ་ཡང་ཡང་ཟུགས་པ་ནང་ལྟར་བྱས་ནས་ཡང་ཡང་འགུགས་སམ་སྙམ་དེ་ནི་ལྕགས་ཀྱུ་དེ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་དེ་ནི་སྙན་ཅོག་དེ་ཡང་ཡང་བཀུགས་པ་ནང་ལྟར་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བྱུང་སོང་ཟེར།
  de ni sgra 'dzin gyi zhags pa'i phon po sgra 'dzin gyi snyan la dper na na da lcags kyu de yang yang zugs pa nang ltar byas nas yang yang 'gugs sam snyam de ni lcags kyu de yin na/_de ni lha bla ma byang chub 'od kyis de ni snyan cog de yang yang bkugs pa nang ltar de 'dras yin na byung song zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་འདི་རབ་རྟོག་གི་རྒྱན་གི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་མཛད་པ་ལ་བསྟོད་པ་གནང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  byas nas 'di rab rtog gi rgyan gi thog nas de ni byang chub 'od kyi mdzad pa la bstod pa gnang ba de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་དེའི་དུམ་བུ་དེ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཞུ་ཡས་ཚར་སོང་ལགས།
  byas nas da de'i dum bu de de 'dras gcig zhu yas tshar song lags/