Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
2 min 5 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Zungbum Thar from Badzong, Amdo singing a song called "My Father Once Had One Hundred Horses." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།  སྒོ་ཕྱུགས་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་གྱི་འཕེལ་ཁ་དར་བར་རེ་བའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་ནི་གཙོ་བོ་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད་ལ་ཐད་ཀར་རག་ལས་ཡོད་པའི་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་གྱི་འཕེལ་ཁ་དར་རྒྱུར་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཀྱིན་པའི་གླུ་ཞིག་རེད། མགོ་ནག་བརྟེན་ས་སྤུ་རིགས་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་ཕྱུགས་ཀྱི་འཕེལ་ཁ་དར་ན་འཚོ་བའི་ཡོང་སྒོ་བཟང་བ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་རོལ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གལ་ཆེན་ཡིན་པས་སོ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0