Skip to main content Skip to search
01 Oct 2018
7 min
Video Overview
Creators: 
Penchela

Aum Lemo and her friends from Trongsa sing the zhungdra song “Melodious Voice of Cuckoo” (Sungke Khuju Ngonmo). This nostalgic song talks about sacred places in Tibet. According to Sonam Chophel, Jadrel Trülku, one of the reincarnations of the head of the Nyingma lineage Jadrel Rinpoche, was meditating in Bumdra, Paro, when he saw a flock of cuckoo birds flying over a huge white mountain toward Tibet. This beautiful sight reminded him of his previous visits to sacred places in Tibet, a country considered a treasury of holy and sacred places. Thus, he composed the song as a tribute to significant religious places in Tibet. In Tashiling there is a renowned spiritual teacher who symbolizes the flourishing of Dharma; a holy turquoise lake is an eighteen-day journey away by horse from the closest village, and crossing it brings joy; a sacred golden bridge traverses a river in Lhasa.

བརྙན་འཁོར་འདི་ནང་ལུ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ནང་ལས་ ཨམ་ལེ་མོ་དང་ མོ་རའི་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ གཞུང་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ གསུང་སྐད་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་ཟེར་མི་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། གཞུང་སྒྲ་འདི་ རང་ལུགས་གིས་གླུ་གཞས་གདངས་དབྱངས་རིངམོ་སྦེ་འཐེན་མི་ཅིག་ཨིན། ཨ་ནཱི་གླུ་གཞས་འདི་གིས་ བོད་ལུ་ཡོད་པའི་ གནས་རྩ་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས་བཤད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། བློ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་ནང་ལས་ ཤེས་རྒྱུན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་པ་ བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་གྱི་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྙིང་མ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ རིགས་རྒྱུད་ བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ རྣམ་སྤྲུལ་ བྱ་བྲལ་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ སྤ་རོ་བུམ་བྲག་ལུ་ སྒོམ་གནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ བྱ་ཁུ་བྱུག་འདི་ གངས་ཆེན་གུ་ལས་ བོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ འཕུར་འགྱོ་ས་མཐོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ མཐོང་སྣང་འདི་གིས་ ཁོ་རང་ ས་གནས་རྩ་ཅན་དང་ བྱིན་བརླབ་ཅན་ བོད་ལུ་འགྱོ་བའི་ ཉམས་མྱོང་དང་ ཚོར་བ་ཚུ་ དྲན་གསོ་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་གིས་སྦེ་ ཁོ་གིས་ བོད་ལུ་ཡོད་པའི་ གནས་རྩ་ཅན་ཚུ་ལུ་ གུས་བཏུད་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ གླུ་གཞས་འདི་རྩམ་ཅིག་ཟེར་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་གིས་ཚིག་ནང་ལུ་ དམ་པའི་ཆོས་དར་ས་ རྩ་བའི་བླ་མའི་གདན་ས་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དང་ ཉིནམ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལུ་ རྟ་གུ་གཞོན་འགྱོ་དགོ་པའི་མཚོ་ གཡུ་མཚོ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། མཚོ་འདི་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ སེམས་ཁར་ལུ་ དགའ་སྤྲོ་འབྱུང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ བོད་ལྷ་ས་ལུ་ གསེར་གྱི་ཟམ་པ་ཡང་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ གླུ་གཞས་འདི་གིས་ འདས་པའི་ཚོར་བ་དང་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་རྗེས་དྲན་འབདཝ་ཨིན་མས། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0