Skip to main content Skip to search
10 Sep 2016
2 min 1 sec
Video Overview
Creators: 
Jamyang Gyamtso

གླུ་དབྱངས་འདི་ནི་་དྲིན་ཆེན་གྱི་ཕ་མ་ཚོའི་ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་ཀྱང་སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་ཡོང་དགོས་བར་སྨོན་འདུན་ཞུས་བའི་དམངས་གླུ་ཞིག་རེད།།

གླུ་དབྱངས་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་རྒན་བཀུར་གཞོན་བྱམས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་མཚོན་པའི་གླུ་དབྱངས་ཤིག་རེད།གླུ་དབྱངས་འདིར་ཁྱོན་དུམ་ཚན་གསུམ་ཡོད་ལ། སྔ་མ་གཉིས་ནི་དཔེ་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ནི་དཔེ་ཅན་རེད། གླུ་ཚིག་འདིའི་དཔེ་དོན་སྦྱོར་བ་ཡང་ཧ་ཅང་ལེགས་ཏེ། རྨ་རྒྱལ་སྦོམ་རི་དང་ཙན་ཏན་གཉིས་ནི་བོད་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་སེམས་སུ་མཐོང་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། དཔེ་དེ་དང་འདྲ་བར་དཔེ་ཅན་གྱི་ཕ་མ་ནི་མི་གང་རུང་ཞིག་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན་འདུག  

This is a folk song to wish that one's parents to enjoy a long and healthy life. 

 

这是一首祝愿父母健康长寿的民歌。

这首民歌讲述了传统文化中藏人是如何尊重长辈,如何爱护幼者。这首歌共有三节,前两个是喻体,而后一个是本体。这些本体和喻体有着密切的联系。比如:玛嘉蚌冉神山和檀香对藏族人极为珍视,正如此父母对所有人来说是无法比拟的宝物。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0