Skip to main content Skip to search
09 Nov 2017
2 min 21 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Drolma

རྩེད་རིག་འདིའི་ནང་དུ་བྱ་དངོས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་བྱས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། རྟ་རྒོད་རྐྱང་གི་རྒྱུག་ཤུལ་ན་རྡུལ་མེད་པ་སོགས་བཤད་ཡོད།

This tserig praises many things; for example, a beautiful horse that runs past but leaves no dust in its wake.

这首“则柔”赞美事物的特别之处

རྩེད་རིག་འདིའི་ནང་དུ་བྱ་དངོས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་བྱས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། སྤྱིར་བཏང་གི་རྟ་ཞིག་ཡིན་ན་རྒྱུག་ཤུལ་ན་རྡུལ་གྱིས་བཀང་ཡོད། ཡིན་ཡང་རྟ་རྒོད་རྐྱང་གི་རྒྱུག་ཤུལ་ན་རྡུལ་མེད་ལ་རྟ་རྒོད་རྐྱང་ནི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པ་སོགས་གླེང་ནས་དེ་ལ་བསྟོད་པ་བྱས་ཡོད།

This tserig extols the virtues of positive experiences. For example, when a mighty horse runs by, it leaves no dust in its wake, which is an indiciation of its special characteristics.

这首“则柔”歌颂了事物的特别之处。比如一般的骏马驰骋之后会尘土飞扬,可特别的骏马驰骋后在草原上却没有尘土飞起来。这表明不同的不同的事物有不同的特殊之处。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0