Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 55 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A doctor discusses the factory room in which herbs and other medicinal materials are ground into powder.

.藏药材需要充分正确地进行药材的前处理后方可入药。例如,藏药悬钩木干燥去除外皮和髓的茎部后方可入药。 药材的前处理包括去除杂质、粉尘和非药用部位,以及炮制加工。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དེ་རིང་ང་ཚོའི་འདིར་ཀཎྜ་ཀ་རི་བལྟ་གི་ཡོག་རེད། ཀཎྜ་ཀ་རི།
  de ring nga tsho'i 'dir kaN+Da ka ri blta gi yog red/_kaN+Da ka ri/
 • ཐོག་མར་ཤིང་ཚུར་བསྡུས་ཚར་སོང་ན་པགས་པ་བཤུས། པགས་པ་བཤུས་ཚར་སོང་ན། ཨེའི་་། འཕྲུལ་འཁོར་ནང་བཏགས།ཞིབ་ཞིབ་བཟོས། 
  thog mar shing tshur bsdus tshar song na pags pa bshus/_pags pa bshus tshar song na/_e'i /_'phrul 'khor nang btags/zhib zhib bzos/_
 • ཞིབ་ཞིབ་བཟོས་ཚར་སོང་ན་དེའི་ནང་ལོགས་གི་དེ། ཤིང་གི་ནང་ལོགས་ཀྱི་སོབ་སོབ་དེ་གས་ཕར་བད་བད་༼བྲུད་པ་༽བཏང་བྱས་དེ་ལྷགས་འཕྱར་བཏང་།
  zhib zhib bzos tshar song na de'i nang logs gi de/_shing gi nang logs kyi sob sob de gas phar bad bad (brud pa )btang byas de lhags 'phyar btang /
 • སྨན་ལ་བརྒྱབ་ཡས་གཙོ་བོ་དེ། འདི་རེད། ཤིང་འདི། ཕྱིའི་པགས་པ་བཤུས། ནང་གི་ནང་རྩི་བཏོན།
  sman la brgyab yas gtso bo de/_'di red/_shing 'di/_phyi'i pags pa bshus/_nang gi nang rtsi bton/
 • ཨེ་ནི་གཞི་ནས་སྨན་ལ་བརྒྱབ་ཆོག་གི་ཡོག་རེད།
  e ni gzhi nas sman la brgyab chog gi yog red/
 • དེ་རིང་འདིའི་གད་བརྒྱབ་ཡས་དེ། དེ་ཕྱེ་མ་འཐག་ཚར་སོང་ན་ཡང་འདིའི་བཤུལ་རྗེས་༼གཞུག་མ༽འདི་ཚགས་བརྒྱབ་དགོས་རེད།
  de ring 'di'i gad brgyab yas de/_de phye ma 'thag tshar song na yang 'di'i bshul rjes (gzhug ma)'di tshags brgyab dgos red/
 • དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོག་རེད།
  de byed kyi yog red/
 • ནམ་རྒྱུན་སྨན་གད་བརྒྱབ་དུས་སྨན་ཁ་ཅིག་ནང་ལ་ཐལ་ལ་༼ཐལ་རྡུལ༽མང་པོ་ཡོད་ན། ཨེ་ནི་འདི་རླུང་འཁོར་བཏང་བྱས་རླུང་བརྒྱབ་བྱས་ཐལ་ལ་༼ཐལ་རྡུལ༽དེ་གས་ཕར་མེད་པ་བཟོ་གི་ཡོག་རེད།
  nam rgyun sman gad brgyab dus sman kha cig nang la thal la (thal rdul)mang po yod na/_e ni 'di rlung 'khor btang byas rlung brgyab byas thal la (thal rdul)de gas phar med pa bzo gi yog red/
 • ཨོའོ། སྨན་ཁ་ཅིག་ནང་ལོགས་ལ་དངོས་པོ་གཞན་དག་འདྲེས་ཡོད་ན་ཨེ་ནི་འདི་ཁྲི་འདིའི་སྒང་དེ་ཡཱ་ལ་སྨན་མར་བཀྲམ།
  o'o/_sman kha cig nang logs la dngos po gzhan dag 'dres yod na e ni 'di khri 'di'i sgang de yA la sman mar bkram/
 • བཀྲམ་ཚར་སོང་ན་ཨེ་ནི། དེའི་དཀྱིལ་ནས་ཡང་ན་སྨན་ཕན་ཐོགས་པ་དེ་ཚུར་སྒྲུག། ཡང་ན་ཕན་མ་ཐོགས་དེ་ཚོ་ཚུར་སྒྲུག། ད་དེ་མང་ལོས་༼མང་ཉུང་༽བལྟ་རྒྱུ་རེད་པཱ།
  bkram tshar song na e ni/_de'i dkyil nas yang na sman phan thogs pa de tshur sgrug/_yang na phan ma thogs de tsho tshur sgrug/_da de mang los (mang nyung )blta rgyu red pA/
 • ཕན་མ་ཐོགས་པ་མང་ང་༼མང་བ༽ཡོད་ན་ཕན་ཐོགས་པ་ཚུར་སྒྲུག། ཕན་ཐོགས་པ་མང་ང་༼མང་བ༽ཡོད་ན་ཕན་མ་ཐོགས་པ་ཚུར་སྒྲུག་བྱས།ཨེ་ནི་གཙང་མ་བཟོས།
  phan ma thogs pa mang nga (mang ba)yod na phan thogs pa tshur sgrug/_phan thogs pa mang nga (mang ba)yod na phan ma thogs pa tshur sgrug byas/e ni gtsang ma bzos/
 • བཟོས་བྱས་བྱས་གད་ཕྱིད་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོག་རེད།
  bzos byas byas gad phyid brgyab kyi yog red/
 • དེའི་ནང་ལོགས་དཱ། ཕེ་ནས་༼ཕ་གི་༽མཛོད་ཁང་ནས་མར་སླེབས་སོང་ན་དཱ། གཙོ་བོ་གད་ཕྱིད། སྨན་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ས་རེད། གད་ཕྱིད་བརྒྱབ།
  de'i nang logs dA/_phe nas (pha gi )mdzod khang nas mar slebs song na dA/_gtso bo gad phyid/_sman gyi dbye ba phye sa red/_gad phyid brgyab/
 • དེ་ནས་ཨེ་ནི།གད་བརྒྱབ་ཚར་སོང་ན། ཨེ་ནི་གད་སྙིགས་རྒྱ་མ་ག་ཚོད་ཕྱིན་འདུག འདི་ཡ་༼འདི་ལ་༽་སྨན་ངོ་མ་རྒྱ་མ་ག་ཚོད་འདུག 
  de nas e ni/gad brgyab tshar song na/_e ni gad snyigs rgya ma ga tshod phyin 'dug_'di ya ('di la ) sman ngo ma rgya ma ga tshod 'dug_
 • ཨེ་ནི་རྒྱ་མ་བཀྱག ཨེ་ནི་རྩིས་རྒྱག་ཡས་གནས་ཚུལ་ཨོ་འདི་ནས་གཅིག་ཡོང་གི་ཡོག་རེད།
  e ni rgya ma bkyag_e ni rtsis rgyag yas gnas tshul o 'di nas gcig yong gi yog red/
 • སྨན་ཁ་ཤས་ལ་བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ཙམ་གད་སྙིགས་དོན་གྱི་ཡོག་པ་རེད། 
  sman kha shas la brgya cha bzhi bcu tsam gad snyigs don gyi yog pa red/_
 • སྨན་ཁ་ཤས་ལ་གད་སྙིགས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་དོན་གྱི་རེད།
  sman kha shas la gad snyigs brgya cha lnga bcu tsam don gyi red/
 • གཙང་མ་ཡག་པོ་ཆགས་པའི་སྐབས་ལ་ཡཱ། སྤྱིར་བཏང་ཨོ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  gtsang ma yag po chags pa'i skabs la yA/_spyir btang o de 'dras gcig red/