Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
5 min 7 sec
Video Overview
Creators: 
Monika Subba, Kencho Wangmo

གསར་སྤང་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལས་ཨིན་མི་ཚེ་རིང་གིས་ གཞུང་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ ལྷ་ས་བསམ་ཡས་ཟེར་མི་འདི་འཐེན་ཡོདཔ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མ་འགྱོ་མི་དང་ཕུ་གི་གཞུང་སྒྲའི་གླུ་གཞས་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ར་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདི་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་བོད་ལྷ་ས་བསམ་ཡས་དང་མཁར་ཆུ་ དེ་ལས་སྤུ་ན་བདེ་ཆེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ནང་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་བླམ་རྩ་ཅན་ཚུ་མཇལ་བར་ལྷོད་པའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་འཐེནམ་ཨིན་པས།

Tshering from Jigmeling community sings a Zhungdra song called "Lhasa Sami". It is mostly sung by the Mandey people (Trongsap). The lyrics describe the abbot of Lhasa Monastery, Bumthang Kharchhu and Punakha Dzong.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཚེ་རིང་
  ཡ་ལྷ་ས་བསམ་ཡས་འཐེན་གེ་ནོ་ང་།
 • ཚེ་རིང་
  ལྷས་ས་བསམ་ཡས་སྣམ་བུ་ལས་ཡོང་སོང། ཤཱཀྱ་མ་ཎི་མཇལ་བ་ལས་ལྷག
 • ཚེ་རིང་
  ཕྲང་བྱུང་མིག་གིས་ལྟོད་མོ་ཡང་མཐོང་སོང། ལྷས་ས་བསམ་ནས་སྒྲིབ་པ་ཡང་དག
 • ཚེ་རིང་
  ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་སྣམ་བུ་ལས་ཡང་སོང་། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་མཇལ་བ་ལས་ལྷག
 • ཚེ་རིང་
  ཕྲང་བྱུང་མིག་གིས་སྟོད་མོ་ཡང་མཐོང་སོང། ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་སྒྲིབ་པ་ཡང་དག
 • ཚེ་རིང་
  སྤུང་ཐང་བདེ་ཆེན་སྣམ་བུ་ལས་ཡོང་སོང། ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཇལ་བ་ལས་ལྷག
 • ཚེ་རིང་
  ཕྲང་བྱུང་མིག་གིས་ལྷོད་མོ་ཡང་མཐོང་སོང་། སྤུང་ཐང་བདེ་ཆེན་སྒྲིབ་པ་ཡང་དག །
 • ཚེ་རིང་
  ལགས་སོ།