Skip to main content Skip to search
25 Aug 2018
3 min 19 sec
Video Overview
Creators: 
Penchela, Ugyen Phuntsho

 Daw Dem and her friend Dorjim from Jangsagang village in Dagana Dzongkhag (district), sing an old Boedra song called "Ray Chung". The song seems to be dedicated to a spiritual master called Ray Chung, who was a disciple to Lama Justun Mila Repa (a yogi and poet). The author pays his reverence to the great spiritual master through faithful and devoted prostration. He prays for his master to retain a healthy body, speech and mind. In the later part of the lyrics, the author assumes the role of the masters and desires to leave the universe. If happiness is not obtained by practicing dharma and attaining heaven, he will soon return to the universe. The lyrics contain many metaphors referencing the sun and the snow lion.

 

༉  སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་དར་བའི་ཧེ་མ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གནག་དུང་ནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་  མི་ཚུ་ག་ར་གདོན་དང་ལྷ་བཙན་འདྲེ་ཚུ་གིས་དབང་སྟེ་སྡོད་ནུག ལྷ་བཙན་ཟེ་ཝ་ཕུན་ཚོགས་ཟེར་མི་འདི་ ས་གནས་ཅིག་གི་གནས་བདག་ཨིནམ་ལས་ མིའི་ཚེ་སྲོག་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་གི་སྲུང་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དེ་བསྒང་མི་བློ་སྟོབས་དང་རིག་པ་ཡོད་མི་ཅིག་གིས་ ལྷ་བཙན་ཟེ་ཝ་ཕུན་ཚོགས་འདི་དབང་དུ་བསྡུ་སྟེ་དམ་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ འབྱུང་བ་བཞི་ལས་སྒྲུབ་པའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་བཀག་མི་སྦེ་བཞག་གནང་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་ ད་ལྟོ་བྱང་ས་སྒང་ལུ་ཡོད་མི་ མི་ཚུ་གི་ཞིང་ནང་ ས་རུད་དང་ཆུ་རུད་ཚུ་འཐོན་ནི་མེདཔ་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ Dawa Peljor
  ལགས་སོ་ལགས། ཨ་ནཱི་ལྷ་སྲས་ཞི་བ་ཕུན་ཚོགས་ཟེར་ཞུ་དོ་བ་ལགས།
  ok la, i am going to talk about deity Zhiwa Phuntsho
 • ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ Dawa Peljor
  ཨ་ནཱི་ཧེ་མ་གནསཔོ་གནམ་མེད་ས་མེད་གནོདཔ་བཀལ་མི་ཅིག་ཨིན་མས་བ་ལགས། ད་ཨ་ནཱི་གནོད་བཀལ་མི་ཅིག་འབད་སྦེ་ ཤུལ་མ་ཡར་ བསམ་ཡས་ལུ་ཨཔ་རྒྱ་བོད་སུ་ན་ཁབ་ཟེར་ ཏེ་ཁོ་ཡང་ཨ་ནཱི་ [མགྲོན་རྒྱུས་མཁྱེནམ་?]བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས་བ་ལགས།
  This was the deity which used to cause harm to the people before. And later man called Ap Suna khap, who was kind of
 • ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ Dawa Peljor
  ཏེ་ཨ་ནཱི་ཚར་གཅིག་ཕར་རྫོང་འགྱོཝ་ད་ ཡར་ཡར་རླུང་མ་མ་ནི་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོད་བ་ལགས་ས་གོ་ཅིག མཆོད་རྟེན་ཅིག་འབད་སྦེ་ཡོད། འ་ནཱི་ནང་ལུ་ གཟི་མིག་ཏོ་དགུ་མ་ཅིག་སྦེ་མི་འདུག་ཟེརཝ་མས་ལོ། དེ་ལས་དབའེ་ད་རིས་ཀྲིག་ཀྲི་མས། ད་ང་བུམོ་དགུ་ཡོདཔ་ཨིན། བུམོ་དགུ་ལུ་མིག་ཏོ་རེ་རེ་ཁྱབ་ནི་མས་ཟེར། ཏེ་འདི་གཟི་འདི་འཐུ་འབག ལག་པའི་སྤར་རི་སྦུག་བསྡམས་བསྡམས་ས་འབག་ཕར་ཁྱིམ་ན་སོང་།
  Once, while he was going to another place, on the way in certain place called Lungma Mani, he found priceless onyx bearing nine eyes. He thought it was good to find onyx bearing nine eyes, for my nine daughters it is going to be enough to divide among them. And he went home, wrapping onyx in his palm carefully.
 • ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ Dawa Peljor
  ཡ་བུམོ་དགུ་ཤོག་ཤིག ད་རིས་འབདན་ཨ་པ་གིས་གཟི་གཅིག་མཐོང་ཅི། ཁྱོད་མིག་ཏོ་རེ་རེ་ རེ་རེ་འབད་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་བྱིན་གེ་ཟེར། ཏེ་དེ་སྦེ་གསུངས་གསུངསམ་མས་བ་ལགས་ཨཔ་འདི་གིས། ཏེ་དེ་ལས་བུམོ་ཚུ་འོང་ནི་འབདཝ་ད་ ཨཔ་འདི་གིས་ དཔའ་རྟགས་འབལ་ ཏེ་འདི་གཟི་གི་མིག་ཏོ་འདི་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི་འབདཝ་ད་ སྐུ་ཆེ་གསུང་ཆེ་ ད་དེ་སྦེ་འབད་མ་གནང་། ང་ཁྱོད་ལུ་གོལ་རང་མི་གོལ་ཟེར། ཏེ་ཁོ་ར་གིས་བྱེལ་སྐད་ར་ཤོར་འབད་སྦེ་ ཏེ་བཏང་ད་འདུག་ལགས་ དེ་ལས།
  He said, all nine of you come here, i found onyx bearing nine eyes. I shall divide each eye for you all. Before daughters arrived, he tried dividing the eyes of onyx into nine by using his sword. When he was about to divide, the onyx screamed saying, please place mercy over me. I will not go against you. Then he freed him.
 • ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ Dawa Peljor
  བཏང་སྦེ་ད་རུང་ཡང་ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ རྫོང་འགྱོཝ་ཅིག་ཁར་ ད་རུང་ནོར་གྱི་གློཝ་ཅིག་ ནོར་ནང་ལས་བཏོན་བཏོནམ་བཟུམ་སྦེ་ ད་ལྟོ་རང་བཏོན་བཏོནམ་བཟུམ་སྦེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་རླངསམ་ཕེ་ཕེ་འདུག་ཟེར་བས་ལོ། ཏེ་དེ་ལས་དབའེ་ ངེའི་ཨ་ལོ་ཚུ་ ཤ་ཟ་ནི་མེད་པར་ལེ་ཤ་ཡར་སོ་ཡི།
 • ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ Dawa Peljor
  ད་རིས་འབདན་ཀྲིག་ཀྲི་མས་ ངེའི་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་བཙོ་བྱིན་དགོ་པས་ཟེར་ ཤ་འདི་ ཚ་ངེར་བཏོན་ ཚ་ལ་ནང་བཙུགས་ཁ་བསྡམས་ གཉའ་བ་དཔྱངས་འབག་ཕར་སོང་། ཁྱིམ་ནང་སོང་སྦེ་ ཨ་ལོ་གིས་ཆུ་ཚན་བསྐོལ་ཤིག ཨ་པ་ད་རིས་གློཝ་ཅིག་ཐོབ་ཆི་ ཨ་ནཱི་བཤུར་སྦེ་སྤགས་བཙོ་བྱིན་གེ་ཟེར།
  Then, once, while going to Dzong, on the way he encountered cow’s lungs. It was as if it was taken out from the cow right away because vapour was rising from it. And he thought, it has been too long for my children without having eaten meat. It is good that I found this lungs, I shall take this home for my children. Then he took lungs home putting it in sack. Going home, he called out his daughters and said, boil the water and I shall cook lungs for you all.
 • ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ Dawa Peljor
  དེ་ལས་ཆུ་ཚན་ལྷོང་ལྷོང་བསྐོལ་ ཆུ་ཚན་གྱི་ཐོག་ཁར་བཀལ་ ཏེ་བཙོ་ནི་འབདཝ་ད་ ད་སྐུ་ཆེ་གསུང་ཆེ་ ང་ཁྱོད་ལུ་གོལ་རང་མི་གོལ་ ད་སྐུ་ཆེ་ ག་དེ་འབད་རུང་སྐུ་ཆེ་འབད་གེ་ཟེར། ཏེ་དེ་ལས་ཁོ་ར་གིས་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ལེན་སྦེ་བཏང་ད་འདུག་ལགས།
  Then after making water extremely hot, and when it is about to place in boiled water, the lungs said, please pity me. I will not go against you. Then, again, lungs promised not to cause harm to anyone. He then freed the lungs.
 • ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ Dawa Peljor
  ཏེ་ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨ་ཕ་ལུ། ང་བཅས་གཡུས་ཀྱི་ཕ་ལོགས་ལུ་ ཨ་རིང་ཅིག་ཡོད་བ་ལགས། ཏེ་འ་ནཱ་གླང་རྨོ་སྡོད་ས་ཅིག་ ཁོ་གླང་དམརཔོ་ཅིག་ལུ་འཛུལ་སྦེ་ཨག་ས་རྐྱབ་ ཨང་ཨང་ཟེར་འོང་དེས་ཟེརཝ་མས་ལོ་ལགས།
  Once, he was ploughing field, in the paddy field which is located in other side of our village. The deity disguised in red bull and came towards him making sound which projects the cesture of anger.
 • ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ Dawa Peljor
  དེ་ལས་ཁོ་ཨ་ཀྲིག་ཀྲི་མས། ངེའི་གླང་འདི་ཚུ་འུ་སྡུག་སུ་ཅིག་ཡར་སོ་ཡི་ས་ཟེར་ ཏེ་གླང་འདི་འཁྱིད་ ཏེ་གཉའ་ཤིང་འོག་ལུ་བཙུགས། ཨ་ལོ་གིས་མེ་ཆག་བཟོ་ཤིག ད་རིས་ད་གནམ་ནུབ་མོ་འགྱོ་རུང་ཡང་ རྨོ་མི་ཚར་ནི་སྨེ་ཟེར།
 • ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ Dawa Peljor
  ཏེ་རྨོ་ ཡུདཔ་ཅིག་ལས་མེ་ཆག་ཡང་གཉའ་ཤིང་གུར་ལས་བཅིངས་ ཁོ་ར་གི་གླང་འདི་གཅིག་འུ་སྡུགཔ་ད་རང་གཅིག་བཏང་། གཅིག་འུ་སྡུགཔ་ད་རང་གཅིག་བཏང་འབདཝ་ད་ དེ་ལས་ཁོ་བྱེལ་སྐད་རང་ཤོར་ སྐུ་ཆེ་གསུང་ཆེ་རང་ཨིན། ད་དེ་སྦེ་འབད་མ་གནང་ཟེར། ད་ང་གིས་ཁྱོད་མགུ་གནག་མི་ལུ་ མ་པ་ལས་གནོདཔ་མི་བཀལ།
  He felt, it is good that red bull came, my ox is already tried. And he put the red bull under the yoke. He asked his daughter to make torch flambeau, he said, for him it would be difficult to complete the task otherwise. And after sometime he placed his torch on the yolk and made his own ox to take a turn in ploughing field, when they got weary. And the red bull cried asking to let him go. He promised he would never ever harm mankind.
 • ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ Dawa Peljor
  ཏེ་ད་ང་མཆོད་རུང་ཡང་ ཁྱོད་ར་གསེར་སྐྱེམས་ཅིག་སྐྱེལ་རུང་ཡང་བཏུབ། ད་འདི་ལས་ལྷགཔ་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་དགོ་ཟེར། ད་འ་ནཱི་སྦེ་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་འ་ནཱི་སྦེ་འབད་སྦེ་ དེ་ལས་ཨཔ་འདི་གིས་ ཡ་མགུ་གནག་མི་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་འཐོན་འོང་པ་ཅིན་ ད་ཁྱོད་ ད་ང་གིས་དམ་བཏགས་ར་བཏགས་ནི་ཟེར། དེ་སྦེ་བཞག་རང་མི་བཞག་ཟེར།
 • ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་ Dawa Peljor
  ཏེ་ཁོ་རང་གིས་ཡང་ཁ་བཟེད་སྦེ་འབད་ཞིན་ན། བཏུབ་ད་ དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ང་མགུ་གནག་མི་ལུ་གནོདཔ་མི་བཀལ་ཟེར། ད་འདི་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ཨ་ཕི་ཞིང་འདི་ ཁ་མར་ལྟ་ཆད་ཡར་སོང་པ་ཅིན་ ཏེ་ཉེན་ཁ་ཁོ་འབག་གེ་ཟེར། ཁ་ཡར་ལྟ་ཆད་ཡར་སོང་པ་ཅིན་ ཉེན་ཁ་ཁྱོད་ར་འབག་ཟེར་ ཏེ་ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ཨ་ཕི་ཞིང་འདི་ཁ་མར་ལྟ་མ་པ་ལས་རང་ཆད་ནི་མེདཔ་ཨིན་ཟེར་ ཏེ་ཨ་ནཱི་སྦེ་སླབ་མས་ལགས།། །།
  He said, you only have to make wine offering to appease me. I will never expect anything better than this. He promised to not harm and Ap suna khab said, if you happen to cause harm to anyone henceforth, i will subjugate you, i will not leave you free. And he also took an oath to take care of that paddy field. He said, i will never let that paddy field to get eroded. It is said, that paddy never got eroded then.