Skip to main content Skip to search
14 Dec 2016
4 min 5 sec
Video Overview
Creators: 
Dönkho, Jamyang Gyatso

This song talks about a broken relationship between two partners.

གླུ་འདི་ནི་ཕོ་མོའི་བར་གྱི་བརྩེ་དུང་ལ་གས་ཁ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་པ་ཞིག་རེད།

གླུ་འདི་ནི་རོགས་འཐེན་གྱི་ཁོངས་སུ་འདུ་ལ། བྱེ་བྲག་ཏུ་དབྱེ་ན་རོགས་འཐེན་གྱི་འགལ་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོག་པ་རེད། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ན་ཆུང་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་བརྩེ་དུང་ལ་གས་ཁ་ཤོར་ཏེ་མ་འགྲིག་པའི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་པ་ཞིག་རེད། གླུ་འདིའི་གནས་ཚུལ་རག་ཙམ་བརྗོད་ན། ན་ཆུང་ཕོ་མོ་གཉིས་མ་འགྲིག་པའི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཚིག་གི་བརྗོད་པའི་ངོས་ནས་བལྟས་ན་དཔེ་དོན་ཟུང་འབྲེལ་དུ་བྱས་པ་ཞིག་རེད།  

这首歌主要讲述了一对男女之间有缘无份的爱情故事。

这是一首情歌,讲述了一对男女之间有缘无份的爱情故事。歌曲运用暗喻和明喻的手法描述了男孩和女孩的爱情是如何一步一步走向结束的过程。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0