Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
11 min 16 sec
Video Overview
Creators: 
Penchela
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་ལ་སྨོ། །གང་གི་ལོ་ལས་འབྱུང་ཞེས་པའི། །ས་གཞི་བྱིའུ་འདེ་ཐིང་ཐིང་ཝ། །བྱི་བའི་ལོ་ལས་འབྱུང་། །
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  [བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་?]ལ་སྨོ། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ་ཞེས་པའི། །བདག་ལ་ཨོཾ་ས་མ་ལ་ཎི། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  བསམ་མོ་ཡས་ཀྱི་རྩིག་ལ་སྨོ། །གང་གི་ལོ་ལས་འབྱུང་ཞེས་པའི། །རྩིག་གཤམ་གླང་དེ་བཙུགས་བཙུགས་ཝ། །གླང་གྱི་ལོ་ལས་འབྱུང་།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  [བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་?]ལ་སྨོ། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ་ཞེས་པའི། །བདག་ལ་ཨོཾ་ས་མ་ལ་ཎི། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  བསམ་མོ་ཡས་ཀྱི་སྒོ་ལ་སྨོ། །གང་གི་ལོ་ལས་འབྱུང་ཞེས་པའི། །སྒོ་ཤིང་རྟ་འདེ་ལྷོང་ལྷོང་ཝ། །རྟ་གི་ལོ་ལས་འབྱུང་།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  [བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་?]ལ་སྨོ། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ་ཞེས་པའི། །བདག་ལ་ཨོཾ་ས་མ་ལ་ཎི། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  བསམ་མོ་ཡས་ཀྱི་ཀ་ལ་སྨོ། །གང་གི་ལོ་ལས་འབྱུང་ཞེས་པའི། །ཀ་ཆེན་ཕག་འདེ་ལྷོང་ལྷོང་ཝ། །ཕག་གི་ལོ་ལས་འབྱུང་།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  [བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་?]ལ་སྨོ། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ་ཞེས་པའི། །བདག་ལ་ཨོཾ་ས་མ་ལ་ཎི། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  བསམ་མོ་ཡས་ཀྱི་་་་་ལ་སྨོ། །གང་གི་ལོ་ལས་འབྱུང་ཞེས་པའི། །་་་་་སྦུལ་ཏེ་ཕྲང་ཕྲང་བ། །སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལས་འབྱུང་།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  [བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་?]ལ་སྨོ། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ་ཞེས་པའི། །བདག་ལ་ཨོཾ་ས་མ་ལ་ཎི། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  བསམ་མོ་ཡས་ཀྱི་རབ་ལ་གསལ། །གང་གི་ལོ་ལས་འབྱུང་ཞེས་པའི། །རབ་གསལ་ཡོས་འདེ་གཟར་གཟར་ཝ། །ཡོས་ཀྱི་ལོ་ལས་འབྱུང་།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  [བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་?]ལ་སྨོ། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ་ཞེས་པའི། །བདག་ལ་ཨོཾ་ས་མ་ལ་ཎི། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  བསམ་མོ་ཡས་ཀྱི་ཁྱིམ་ལ་སྨོ། །གང་གི་ལོ་ལས་འབྱུང་ཞེས་པའི། །ཁྱིམ་ཐོག་བྱ་འདེ་ལྡིང་ལྡིང་ཝ། །བྱ་ཡི་ལོ་ལས་འབྱུང་།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  [བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་?]ལ་སྨོ། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ་ཞེས་པའི། །བདག་ལ་ཨོཾ་ས་མ་ལ་ཎི། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  བསམ་མོ་ཡས་ཀྱི་རི་ལ་སྨོ། །གང་གི་ལོ་ལས་འབྱུང་ཞེས་པའི། །རི་མོ་སྟག་འདེ་བྲིས་བྲིས་ཝ། །སྟག་གི་ལོ་ལས་འབྱུང་།
 • ཚང་ཁའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ། Women from Tshangkha
  [བསམ་ཡས་ཀྱི་ས་?]ལ་སྨོ། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ་ཞེས་པའི། །བདག་ལ་ཨོཾ་ས་མ་ལ་ཎི། །མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ཧཱུཾ།། །།