Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
3 min 48 sec
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

Yeshey Dema and her friend from Sakteng sing a classical Boedra song called "Richik Norbui Remo". The song expresses gratitude to mother earth for providing all indispensible materials for every living being. Examples given include different varieties of grains that serve for the production of a local alcoholic beverage called singchang in the local language. The lyrics wish for this to continue forever.

 རི་ཅིག་ནོར་བུ་རི་མོ་ཆེ་བ་རི། །ཟེར་མི་བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་འདི་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ སག་སྟེང་རྒེད་འོག་ལས་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་དང་ཆ་རོགས་ཀྱིས་སྦེ་འཐེན་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ད་རེས་ནངས་པར་འཐེན་མི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མེདཔ་བཞིན་དུ་ དར་ཁྱབ་མ་འགྱོ་བའི་གླུ་གཞས་ཅིག་ར་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདི་ སོ་སོ་ཅིག་གིས་འཐེན་མི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ རིན་ཆེན་ནོར་བུ་རི་གི་རྩེ་མོ་དང་སྐེད་པ་ དེ་ལས་རྩ་བ་ཟེར་ འཐེན་ས་གོཝ་ཨིན་རུང་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་དང་ཆ་རོགས་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་འཐེན་མི་ནང་ རི་ཅིག་ནོར་བུ་རི་མོ་ཆེ་བ་རི་དང་བར་མ་རི་ དེ་ལས་ཆུང་བ་རི་ཟེར་ ཨ་ཙི་མ་འདྲཝ་སྦེ་འཐེནམ་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཉི་མ་སྒྲོལ་མ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་
    རི་ཅིག་ནོར་བུའི་རི་མོ་ རྩེ་མོ་རི། །(ཡ་)ས་ལས་འབྲི་མོ་བརྒྱ་ཡི་གདན་ས་རེད། །(ཡ་)ས་ལས་འབྲི་མོ་བརྒྱ་ཡི་གདན་ས་རེད། ། དཀར་མོ་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་ མེར་མེར་བཞུགས། །(ཡ་)སེར་པོ་མར་གྱི་བརྩེགས་པ་ རི་ལས་མཐོ། །(ཡ་)སེར་པོ་མར་གྱི་བརྩེགས་པ་ རི་ལས་མཐོ། ། བདུད་རྩི་སྔར་ཡང་བྱུང་བྱུང་ ད་ཡང་ཤོག །ཡ་ནམ་ཆད་རྒྱུན་དུ་མེད་པའི་བཀྲིས་ཤོག །ཡ་ནམ་ཆད་རྒྱུན་དུ་མེད་པའི་བཀྲིས་ཤོག ། The top of hill is the hill of jewels, And it is the dwelling of hundreds of clouds. The full-blown ocean dwells under the white clouds, And the yellow storied jewel overlaps the hill. (If possible moon can be together with me), And may this auspiciousness be forever.
  • ཉི་མ་སྒྲོལ་མ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་
    རི་ཅིག་ནོར་བུའི་རི་མོ་ བར་མ་རི། །ཡ་གཡང་མོ་ལུག་གུ་བརྒྱ་ཡི་གདན་ས་རེད། །ཡ་གཡང་མོ་ལུག་གུ་བརྒྱ་ཡི་གདན་ས་རེད། ། དཀར་མོ་བལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ མེར་མེར་བཞུགས། །ཡ་འཕུར་འགྲོ་ཏེབ་ཀེ་(བལ་བཏགས) བརྩེགས་པ་ རི་ལས་མཐོ། །ཡ་འཕུར་འགྲོ་ཏེབ་ཀེ་ (བལ་བཏགས་) བརྩེགས་པ་ རི་ལས་མཐོ། །བདུད་རྩི་ང་ཡང་བྱུང་བྱུང་ ད་ཡང་ཤོག །ཡ་ནམ་ཆད་རྒྱུན་དུ་མེད་པའི་བཀྲིས་ཤོག །ཡ་ནམ་ཆད་རྒྱུན་དུ་མེད་པའི་བཀྲིས་ཤོག ། The middle of hill is the hill of jewels, And it is the dwelling of hundreds of prosperious sheeps. The full-blown ocean dwells under the prosperious sheeps, And the (འཕུར་འགྲོ་ཏེབ་ཀེ)overlaps the hill. (If possible moon can be together with me), And may this auspiciousness be forever.
  • ཉི་མ་སྒྲོལ་མ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་
    རི་ཅིག་ནོར་བུའི་རི་མོ་ ཆུང་བ་རི། །ཡ་ས་གཞི་ནག་མོ་བརྒྱ་ཡི་གདན་ས་རེད། །ཡ་ས་གཞི་ནག་མོ་བརྒྱ་ཡི་གདན་ས་རེད། ། དཀར་མོ་ནས་ཀྱི་གཡུ་འདྲེས་(འདྲེས་མ་) མེར་མེར་མཐོ། །ཡ་སིང་ཆང་སེར་མོ་རྒྱ་མཚོ་ མེར་མེར་བཞུགས། །ཡ་སིང་ཆང་སེར་མོ་རྒྱ་མཚོ་ མེར་མེར་བཞུགས། ། བདུད་རྩི་ང་ཡང་བྱུང་བྱུང་ ད་ཡང་ཤོག །ཡ་ནམ་ཆད་རྒྱུན་དུ་མེད་པའི་བཀྲིས་ཤོག །ཡ་ནམ་ཆད་རྒྱུན་དུ་མེད་པའི་བཀྲིས་ཤོག ། The lower of hill is the hill of jewels, And it is the dwelling of hundreds of lands. The full-blown དཀར་མ་ནས་ཀྱི་གཡུ་འགྲིམ་ overlaps the hill. And the yellow brewed alcohol overlaps the hill. (If possible moon can be together with me), And may this auspiciousness be forever.