Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
9 min 1 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Doctors in the Department of Gastrointestinal Disorders discuss their work.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གསལ་བཤད་འདི་ནི་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིག་སྐད་གཞིར་བཟུང་ཏེ་བསྒྲིགས་པ་ཞིག་ཡིན།
  gsal bshad 'di ni gtso che ba yig skad gzhir bzung tebsgrigs pa zhig yin/
  This explanation is basically transcribed in accordance with written Tibetan.
 • ༼ཀ ༼འདི་ཅན་དེ་དྲི་བ་པོ་དང་༼ཀ༽རྐྱང་པ་དེ་སྨན་པ་༼ཁ༽དེ་ནད་པ་བཅས་ཡིན།
  (ka_('di can de dri ba po dang (ka)rkyang pa de sman pa (kha)de nad pa bcas yin/
  Kq refers to the person who asks questions; K refers to the doctor and Kha refers to the patients.
 • གཉིས་པ། ཕོ་བའི་ནད་ཀྱི་སྒྲ་ཕབ་སྤྱིན་ཤོག་འཇམ་དབྱངས།་མདུན་ངོས།
  gnyis pa/_pho ba'i nad kyi sgra phab spyin shog 'jam dbyangs/ mdun ngos/
  Side A of a cassette about gastrosis. Jamyang.
 • ཀ ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ནད་ཁང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་དེའི་ནང་ནས་ཕོ་རུབ་ཀྱི་ནད་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་དང་། ཕོ་བ་སྨུག་པོར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཕོ་རུབ་ཟེར་བ་དེ་དེང་སང་ཕོ་ཤེལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཕྱི་ལུགས་གསོ་རིག་དང་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་རིག་ཚང་མས་དེ་ལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ལོ་ཉིས་སྟོང་སྔོན་ནས་གསལ་ཐག་ཆོད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།
  ka_da lta nga tsho'i nad khang la zhib 'jug byed pa de'i nang nas pho rub kyi nad la zhib 'jug byas pa dang /_pho ba smug por zhib 'jug byas pa red/_yin na'ang da lta pho rub zer ba de deng sang pho shel brtag dpyad byas pa brgyud phyi lugs gso rig dang rgyal yongs gso rig tshang mas de ltar bshad kyi yod pa red/_yin na'ang da lta nga tsho'i bod lugs gso rig gi rig pa'i gzhung lugs kyi thog nas bshad pa yin na de ni lo nyis stong sngon nas gsal thag chod gsungs yod pa red/
  Ka: In terms of our clinical research, atrophic gastritis and gastric ulcer have been researched, (results of) which have been conformed by both western medicine and national medicine (Here perhaps refers to Chinese medicine) through gastroscope. However, it has been stated clearly 2000 years ago in Tibetan medicine theory.
 • ཀ ང་ཚོས་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་གོང་ནས་ཕོ་རུབ་ཀྱི་ནད་གཞིར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་རབ་འབྲིང་ཁག་གསུམ་དབྱེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁག་གསུམ་ནང་ནས་དེ་དུས་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ཕོ་རུབ་ཀྱི་ནད་གཞི་ཐེངས་དང་པོ་དེར་བད་ཀན་ལྷན་ལས་གྱུར་པའི་ཕོ་རུབ་ན་ཚ། གཉིས་པ་དེ་ལ་བད་ཀན་ལྷན་ལས་གྱུར་པའི་ཕོ་རུབ་ན་ཚ་སྨན་བཅོས་ཀྱིས་དེ་དྲག་བསྐྱེད་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན་བད་ཀན་ལྕགས་དྲེགས་ལ་གྱུར་པའི་ཕོ་རུབ་ན་ཚ་ཞེས་ན་ཆ་ལྗིད་རུ་ཕྱིན་པ་རེད། དེའི་སྐབས་གཉིས་པ་དེ་ཆགས་པ་རེད། གསུམ་པ་དེ་ནི་དེ་སྨན་བཅོས་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བར་བད་ཀན་ལྕགས་དྲེགས་ལས་གྱུར་པའི་ཕོ་རུབ་ན་ཚ་དེ་བད་ཀན་ལྷན་ལས་གྱུར་པའི་ཕོ་རུབ་ན་ཚ་དེར་སྨན་བཅོས་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན་སྟོབས་ཆུང་ཤ་སྐེམ་མཇུག་ཏུ་དམུ་འདྲེན་འགྱུར་ཟེས་དམུ་ཆུ་ལ་སྐྲན་ཆགས་ཏེ་ཕོ་བའི་སྐྲན་དུ་འགྱུར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལས་ཧ་ཅང་གི་གསལ་པོ་གསུང་ཡོད་པ་རེད།
  ka_nga tshos lo ngo nyis stong gong nas pho rub kyi nad gzhir cha bzhag pa yin na rab 'bring khag gsum dbye gyi yod pa red/_khag gsum nang nas de dus yin na nga tshos pho rub kyi nad gzhi thengs dang po der bad kan lhan las gyur pa'i pho rub na tsha/_gnyis pa de la bad kan lhan las gyur pa'i pho rub na tsha sman bcos kyis de drag bskyed yag po ma byung na bad kan lcags dregs la gyur pa'i pho rub na tsha zhes na cha ljid ru phyin pa red/_de'i skabs gnyis pa de chags pa red/_gsum pa de ni de sman bcos yag po ma byung bar bad kan lcags dregs las gyur pa'i pho rub na tsha de bad kan lhan las gyur pa'i pho rub na tsha der sman bcos yag po ma byung na stobs chung sha skem mjug tu dmu 'dren 'gyur zes dmu chu la skran chags te pho ba'i skran du 'gyur 'gro yi yod pa red ces rig pa'i gzhung lugs las ha cang gi gsal po gsung yod pa red/
  Ka: 2000 years ago, atrophic gastritis has been separated into three stages: 1. atrophic gastritis generated from ordinary phlegm; 2. if the atrophic gastritis has not been treated well, it would be on the second level, which is called atrophic gastritis generated from phlegm of digestive system and more serious than the first; 3. if atrophic gastritis generated from phlegm of digestive system has not been cured well in addition to the atrophic gastritis generated from ordinary phlegm, the dropsy of the internal organs would become gastric cancer. There are clearly stated in the Tibetan medicine theory.
 • ཀ དེང་རབས་ཀྱི་གསོ་རིག་ལས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཕོ་རུབ་ནད་དེར་སྨན་བཅོས་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཕོ་བའི་སྐྲན་དུ་འགྱུར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ང་རང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མཁས་པ་ཅན་གྱིས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
  ka_deng rabs kyi gso rig las bshad pa yin na/_pho rub nad der sman bcos yag po ma byung ba yin na pho ba'i skran du 'gyur 'gro yi yod ces nga rang tsho rgyal khab phyi nang yongs rdzogs kyi mkhas pa can gyis de ltar gsungs kyi yod pa red/
  Ka: Presently, it is commonly believed by experts in the world that if the atrophic gastritis is not treated well, it will become gastric cancer.
 • ཀ ང་རང་ཚོའི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་གོང་ནས་ཕོ་རུབ་ནད་ལ་ལྗི་ཡང་གསུམ་ཏེ། བད་ཀན་ལྷན། ལྕགས་དྲེགས། མེ་མཉམ། མེ་མཉམ་གསུམ་ནས་སྐྲན་དུ་འགྱུར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་གཞུང་ལུགས་ཚང་མ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུད་བཞིའི་ནང་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད། 
  ka_nga rang tsho'i gzhung lugs thog cha bzhag pa yin na lo ngo nyis stong gong nas pho rub nad la lji yang gsum te/_bad kan lhan/_lcags dregs/_me mnyam/_me mnyam gsum nas skran du 'gyur 'gro gi yod pa de ni phal cher gzhung lugs tshang ma dang /_lhag par du rgyud bzhi'i nang gsal po gsungs yod/_
  Ka: For instance of theory, two thousand years ago, atrophic gastritis is divided into three (developmental) stages (in accordance with how) serious the sickness is, nordinary phlegm, atrophic gastritis generated from phlegm of digestive system and menyam. After Menyam (of phlegm), it becomes cancer which is commonly stated in all theoritical book, particularly it has been clearly stated in rgyud bzhi.
 • ཀ ནད་གཞིའི་སྟེང་ལ་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད་ལ། སྨན་བཅོས་སྐོར་ལའང་གསལ་པོས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་ཕོ་རུབ་ལ་སྨན་བཅོས་ག་རེ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་མེད། སྨན་ག་རེ་ག་རེ་ཟ་དགོས་མེད། བད་ཀན་མེ་མཉམ་སྐབས་སྨན་བཅོས་ག་རེ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་དམ། སྐྲན་དུ་མི་འགྱུར་པའི་ཆེད་སྔོན་འགོག་ག་རེ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་དམ། དེ་དག་གསལ་ཐག་ཆོད་གསུངས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད།
  ka_nad gzhi'i steng la gsal po gsungs yod la/_sman bcos skor la'ang gsal pos gsungs yod pa red/_dper na/_nga tshos pho rub la sman bcos ga re ga re byed dgos med/_sman ga re ga re za dgos med/_bad kan me mnyam skabs sman bcos ga re ga re byed dgos red dam/_skran du mi 'gyur pa'i ched sngon 'gog ga re ga re byed dgos red dam/_de dag gsal thag chod gsungs pa de 'dra zhig red/
  Ka: It is not only clearly stated about the diseases, but also clearly stated about the treatments. For example, what kinds of medical treatments should be employed and what kinds of medicines shall be taken; what kinds of medical treatments shall be applied for treating Menyam of phlegm; how to prevent cancer, etc. have been clearly stated.
 • ཀ ད་ལྟ་ང་ཚོས་ནད་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་དང་འགྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཡོང་ཐུབ་པ་དེ་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་དེའི་ནང་གི་ཤེས་ཚོད་ཀྱི་སྨན་གྱི་སྦྱོར་སྡེ་ཁག་བེད་སྤྱད་ནས་སྨན་བཟོས་བྱས་བྱས་ད་ག་༼དེ་དག་༽ཞིབ་འཇུག་བྱས་པས་ད་ལྟ་ནད་གཞི་ཕོ་རུབ་ནད་དེ་སེང་དྲག་བཟོ་ཐུབ་པ་དང་ཕོ་རུབ་ནད་ཕོ་བའི་སྐྲན་དུ་འགྱུར་འགྲོ་བ་དེར་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་དེ་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་གཞུང་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཏེ་སྨན་བཟོས་པ་ཤ་སྟག་རེད། དེ་དོན་དག་གཅིག་རེད།
  ka_da lta nga tshos nad thog zhib 'jug zhe drag yag po dang 'grub 'bras chen po yong thub pa de bod lugs gso rig gi rig pa'i gzhung lugs dang de'i nang gi shes tshod kyi sman gyi sbyor sde khag bed spyad nas sman bzos byas byas da ga (de dag )zhib 'jug byas pas da lta nad gzhi pho rub nad de seng drag bzo thub pa dang pho rub nad pho ba'i skran du 'gyur 'gro ba der sngon 'gog byed thub de rnams yongs rdzogs gzhung lugs gzhir bzung te sman bzos pa sha stag red/_de don dag gcig red/
  Ka: We have been able to great research and got great achievements because of the fact that (we) use the Tibetan medicine theoy and knowledge of ingredients for making medicines, and use these medicines for research. Preseantly (we) are able to cure atrophic gastrits completely and prevent the (gastritiics) become cancer because we have been making all kinds of medicines according to the theory. That is one thing (I would like to talk about here).
 • ཀ དོན་དག་གཉིས་པ་དེ་ག་རེ་རེད་དམ་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་ད་ལྟ་སྨུག་པོར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་སྐྲན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐྲན་དེ་ལའང་། འབྲས་དང་སྐྲན་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཟེར་བ་དེ་འབྲས་དེ་རེད། ཕོ་བ་སྨུག་པོ་དེ་ཕོ་བར་རྨ་ཆགས་ནས་ཕོ་བའི་འབྲས་སྐྲན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
  ka_don dag gnyis pa de ga re red dam zer na/_nga tsho'i da lta smug por zhib 'jug byas te skran la zhib 'jug byed kyi yod pa red/_skran de la'ang /_'bras dang skran gnyis yod pa red/_da lta nga tshos zer ba de 'bras de red/_pho ba smug po de pho bar rma chags nas pho ba'i 'bras skran chags kyi yod pa red/
  Ka: The second thing is that we have been researching gastric ulcer and cancer. The so-called cancer can be divided into two, result and cancer. What we talking about is the result, 'bras in Tibetan. Gastric perforation occurs on the gastric ulcer, which becomes cancer.
 • ཀ འབྲས་སྐྲན་ཆགས་ཚུལ་དེ་ང་ཚོའི་མན་ངག་རྒྱུད་ནང་ག་རེ་གསུངས་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། རྨའི་ལེའུའི་ནང་ཕལ་ཆེར་ཕོ་ལོང་མིད་པའི་མཚམས་སུ་མང་ཞེས་སྐྲན་དེ་ཕོ་བའི་ནང་ལོག་ལ། མིད་པའི་སྒང་ལ་བཅས་དེ་གཉིས་ལ་སྐྲན་དེ་མང་ཤོས་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་དེ་ལྟར་གསུངས་པས། ཕོ་བ་དང་ལོང་དང་། མིད་པ་དེ་གསུམ་པོར་སྐྲན་མ་ཤོས་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
  ka_'bras skran chags tshul de nga tsho'i man ngag rgyud nang ga re gsungs yod dam zhe na/_rma'i le'u'i nang phal cher pho long mid pa'i mtshams su mang zhes skran de pho ba'i nang log la/_mid pa'i sgang la bcas de gnyis la skran de mang shos yong gi yod ces de ltar gsungs pas/_pho ba dang long dang /_mid pa de gsum por skran ma shos yong gi yod ces zer gyi yod pa red/
  Ka: Regarding formation of gastric cancer, Manngag rgyud records that it commonly happens in stomach and on larynx, which means that cancer often occurs in stomach and on larinx. Therefore, cancer mostly occurs in stomch and intestines, and on the larinx.
 • ཀ བྱས་ཙང་དེང་སྐབས་ང་ཚོས་ནད་ཐོགས་ལ་བལྟ་དུས་ཀྱང་དེ་ག་རང་རེད་དེ། མང་ཆེ་བ་ཕོ་བའི་ཁ་དང་ཕོ་བའི་ནང་ལ་རྨ་ཆགས་ཏེ་སྐྲན་ཆགས་པ་དང་། ཁག་ཅིག་མིད་པར་རྨ་ཆགས་ཏེ་སྐྲན་ཆགས་སྟེ་ནད་ཐོག་སྟེང་དེ་ལྟར་དུ་རེད།
  ka_byas tsang deng skabs nga tshos nad thogs la blta dus kyang de ga rang red de/_mang che ba pho ba'i kha dang pho ba'i nang la rma chags te skran chags pa dang /_khag cig mid par rma chags te skran chags ste nad thog steng de ltar du red/
  Ka: For the time being while we check it on clinical practice, (we found) what (the medicine theory stated) is true. Most gastric cancer generated from the gastric perforation, while some of the cancers generated from the wound on larinx.
 • ཀ དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའི་སྨན་དེ་ཚོའི་ནང་ལའང་སྐྲན་གྱི་ཐོག་ཐོག་མའི་དུས་ཆགས་པའི་སྐྲན་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དཔེར་མཚོན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ནད་པ་ལོ་གཅིག་ཕྱིན་ནས་དྲག་བསྐྱེད་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ནི་ཐོག་མ་ནས་ན་ཚ་འཚོལ་ཞིབ་ཡག་པོ་བྱས་ཞིབ་འཇུག་ཡག་པོ་བྱ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་དྲག་བསྐྱེད་ཡག་པོ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེའི་རིགས་ལ་ང་རང་ཚོའི་གྲང་སྦྱོར་ལ་སོགས་པ་སྨན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱུད་བཞི་ནང་ལྟར་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ནད་ཐོགས་སྨན་བཅོས་བཅས་ལ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།
  ka_de 'dra song tsang nga tsho'i sman de tsho'i nang la'ang skran gyi thog thog ma'i dus chags pa'i skran yin na da lta nga tshos dper mtshon zhus pa nang bzhin red/_nad pa lo gcig phyin nas drag bskyed yag po byung ba ni thog ma nas na tsha 'tshol zhib yag po byas zhib 'jug yag po bya thub pa byung na drag bskyed yag po yong thub kyi 'dug_de'i rigs la nga rang tsho'i grang sbyor la sogs pa sman mang po yod pa red/_de tsho yongs rdzogs rgyud bzhi nang ltar rig pa'i gzhung lugs dang nad thogs sman bcos bcas la gsal po zhe drag gsungs yod pa red/
  Ka: In terms of action of these medicines for primary cancer as we have given example. That patient recovered very well after getting one-year medical treatment because of the fact that the sickness has been carefully checked up and researched. The medicines, such as Grang sbyor, we used in the medical treatment are clearly described in the theory and clinical medical treatment in rgyud bzhi.
 • ཀ དེའི་སྟེང་དུ་དེང་སང་ཕོ་ཤེལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་ལ་སོགས་པ་ཚན་རིག་གིས་བརྟག་དཔྱད་གཞན་དག་བྱེད་ཡས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཕན་ཚུན་ར་སྤྲོད་བྱེད་པའི་སྒང་ལ།
  ka_de'i steng du deng sang pho shel brtag dpyad byed thabs la sogs pa tshan rig gis brtag dpyad gzhan dag byed yas yod pa red/_de dag phan tshun ra sprod byed pa'i sgang la/
  Ka: In addition to this, there are some scientific methods such as gastroscope presently. These, (including Tibetan medicine and western biomedicines) can prove reach other.
 • ༼ཀ ཕོ་བ་སྨུག་པོ་ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟའི་ཕོ་ཤེལ་རྒྱབ་པའི་དུས་སུ་རྨ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་པཱ། དེ་ཡིན་དུས་ཙང་སྔོན་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ནང་ལ་རྨ་ཆགས་པའི་སྐོར་གང་འདྲ་འདུག དེ་ནང་བཞིན་གྱིས་ནད་པ་རང་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་ཡས་ཀྱི་ཙོག་པ་ནག་པོ་ཆགས་པ་དང་ཁྲག་སྐྱུགས་པ་སོགས་དེ་རྣམས་ཀྱི་ནད་རྟགས་སྟེང་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ནང་གང་འདྲ་བསྟན་ཡོད་དམ།
  (ka_pho ba smug po zer ba de da lta'i pho shel rgyab pa'i dus su rma chags yong gi yod pa red pA/_de yin dus tsang sngon ma rig pa'i gzhung lugs nang la rma chags pa'i skor gang 'dra 'dug_de nang bzhin gyis nad pa rang gis dngos su mthong yas kyi tsog pa nag po chags pa dang khrag skyugs pa sogs de rnams kyi nad rtags steng rig pa'i gzhung lugs nang gang 'dra bstan yod dam/
  Kq: The so-called gastric ulcer is the gastric perforation which can be seen through gastroscope nowadays. So, how it is recorded in the theory (of Tibetan medicine) before? How those symptoms- such as the black stool and vomiting blood which can be seen by the patients themselves- are described in theory (of Tibetan medicine)?
 • ཀ ད་ལྟ་སྨུག་པོ་དེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོའི་ལེའུ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སྨུག་པོ་དེ་ལའང་ཕོ་བ་སྨུག་པོ་ད་ང་། མཆིན་པ་སྨུག་པོ། རྒྱུ་མ་སྨུག་པོ། ལོང་སྨུག་པོ་བཅས་ཁག་བཞི་ཙམ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།
  ka_da lta smug po de'i sgang la nga tsho'i le'u de ha cang gsal po zhig yod pa red/_smug po de la'ang pho ba smug po da nga /_mchin pa smug po/_rgyu ma smug po/_long smug po bcas khag bzhi tsam gsungs yod pa red/
  Ka: Regarding gastric ulcer, we have a very clear charpter, in which the gastric ulcer is divided gastric ulcer, liver ulcer, intestine ulcer and abdoen ulcer.
 • ཀ ཕོ་བ་སྨུག་པོ་བྱེད་དུས་དང་པོའི་དུས་ན་ཆུ་ཚན་ཆུ་སྐྱུར་སྐྱུགས་པ་དང་། བར་གྱི་དུས་ན་སེར་པོ་རྒྱ་ཤན་སྐྱུགས་པ་དང་མཐའ་མའི་དུས་ན་ཁྲག་རུལ་རྡུལ་ཁུ་སྐྱུགས་པ་བཅས་ང་ཚོས་ཕོ་བ་སྨུག་པོ་ལའང་ཁག་གསུམ་ཕྱེ་བ་རེད། ཁག་གསུམ་ཕྱེ་བ་དེ་རྣམས་དེང་སང་ང་ཚོས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུས་ཚང་མ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
  ka_pho ba smug po byed dus dang po'i dus na chu tshan chu skyur skyugs pa dang /_bar gyi dus na ser po rgya shan skyugs pa dang mtha' ma'i dus na khrag rul rdul khu skyugs pa bcas nga tshos pho ba smug po la'ang khag gsum phye ba red/_khag gsum phye ba de rnams deng sang nga tshos 'phrul chas kyis brtag dpyad byed dus tshang ma tag tag bsdad yod pa red/
  Ka: Regarding the gastric ulcer, there are three stages: at the first stage (the patients) vomiting chu tshan chu skyur; at the second stage vomiting yellow rgya shan; at the third stage vomiting blood and dusty liquid. While checking these three stages with machines nowadays, (we found that) all (these three stages) are exactly the same.
 • ཀ དེང་སང་ང་ཚོས་ཕོ་ཤེལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུས་མིད་ལན་ཤིང་དབུའི་དབྱན་༼རྒྱ་སྐད༽ཞེས་པ་དེ་སྨུག་པོ་ཐོག་མར་བཞག་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ད་ལྟ་ཡུའུ་ལན་མིད་ལན་ཤིང་དབུའི་དབྱན་ནས་ཕོ་བར་རྨ་ཆགས་བྱས་ཏེ་ཁྲག་སྐྱུགས་བྱེད་པ་དེ་ཕོ་བ་སྨུག་པོ། ང་ཚོའི་འདིར་ཕོ་བ་སྨུག་པོ་དང་། ལོང་སྨུག་པོ། རྒྱུ་མ་སྨུག་པོ། ཟངས་ཁྲག་ལུག་དགུའི་སྨུག་པོ་དང་། དེ་ཚོ་སྨུག་པོའི་གནས་དང་། སྨུག་པོའི་ནད་རྟགས་དང་བཅོས་ཐབས་དེ་ཚོ་གསལ་ཐག་ཆོད་གསུངས་ཡོག་རེད།
  ka_deng sang nga tshos pho shel brtag dpyad byed dus mid lan shing dbu'i dbyan (rgya skad)zhes pa de smug po thog mar bzhag gi yod pa red/_da da lta yu'u lan mid lan shing dbu'i dbyan nas pho bar rma chags byas te khrag skyugs byed pa de pho ba smug po/_nga tsho'i 'dir pho ba smug po dang /_long smug po/_rgyu ma smug po/_zangs khrag lug dgu'i smug po dang /_de tsho smug po'i gnas dang /_smug po'i nad rtags dang bcos thabs de tsho gsal thag chod gsungs yog red/
  Ka: Nowadays while we examined with gastroscope, erosive gastritis is cansidered as the first stage of gastric ulcer, the erosive gastritis generates gastric perforation and (the patients) vomit blood, which is considered as gastric ulcer. Gastric ulcer, abdomen ulcer, intestine ulcer, blood ulcer (zang khrag lug dgu'i in Tibetan), the locations of these ulcers and symptoms and the treatments are clearly stated (in the Tibetan medicince theoretical books).
 • ཀ དེ་ལོ་ཉིས་སྟེང་གོང་ལ་ཡ། དང་པོ་འབྱུང་དུས་ཆུ་སྐྱུགས་ཡས་དང་། དེ་ནས་མཁྲིས་པ་སྐྱུགས་ཡས་དང་། དེ་ནས་ཁྲག་སྐྱུགས་ཡས་དང་། དེ་ནས་ཙོག་པ་སྐམ་པོ་ཆགས་ཡས་དེ་ལོ་ཉིས་སྟོང་གོང་ནས་ཕོ་ཤེལ་བརྟག་དཔྱད་དཱ་གཅིག་ཡའི་ཡོག་མ་རེད་དེ་ལས་ཙོག་པའི་ནང་ཁྲག་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་དེ་དྲི་མ་སྨུག་ལ་དཀར་ཞིང་ཤ་རུལ་འདྲ་ཞེས་དེ་འདྲ་ནས་ཙོག་པའི་ནང་ཁྲག་ནག་པོ་དེ་འདྲ་དོན་གྱི་ཡོད་ཞེས།་དེ་ཁག་གཅིག་གིས་ཁྲག་ཡར་སྐྱུགས་ཀྱི་རེད། ཁག་གཅིག་གི་ཙོག་པའི་ནང་དོན་བྱས་ཁྲག་ཤོར་གྱི་ཡོད་ཞེས་ཕོ་བ་སྨུག་པོ།
  ka_de lo nyis steng gong la ya/_dang po 'byung dus chu skyugs yas dang /_de nas mkhris pa skyugs yas dang /_de nas khrag skyugs yas dang /_de nas tsog pa skam po chags yas de lo nyis stong gong nas pho shel brtag dpyad dA gcig ya'i yog ma red de las tsog pa'i nang khrag shor gyi yod pa de dri ma smug la dkar zhing sha rul 'dra zhes de 'dra nas tsog pa'i nang khrag nag po de 'dra don gyi yod zhes/ de khag gcig gis khrag yar skyugs kyi red/_khag gcig gi tsog pa'i nang don byas khrag shor gyi yod zhes pho ba smug po/
  Ka: Two thousand years ago, the (symptoms of gastric ulcer such as vomiting water, vomiting liver, vomiting blood and the stool becomes dry were recored, although ther was not any gastroscope. Particularly it is recorded about vomiting blood that strongly stinking and looks like corrosive meat. Some kinds of black blood comes out. However, some patients throw up the blood, while sometimes the blood comes with stool.
 • ཀ ཕོ་བ་སྨུག་པོ་ཙམ་མ་ཟད་ཕོ་བ་སྨུག་པོས་རྐྱེན་བྱས་ནས་ཨ་ནི་ཟུངས་ཟད་བྱས་ནས་ཁྲག་ཤོར་ནས་ཨ་ནི་ཁྲག་ཤོར་བའི་ནད་རྟགས་དེ་ནི་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་གསུངས་ཡོག་༼ཡོད་༽རེད། ངོ་བོ་ཟད་པ་ཕལ་ཆེར་ཟུངས་ཁྲག་ཤོར། ཆུ་དམར་ཝུ་བ་ཆེ་ལ་རྩ་སྟོང་རྒྱུག གློ་སྙིང་མི་བདེ་དབུགས་འདེག་སྐྲ་འདབ་འདར། ལྕེ་མཆུ་སེན་མོའི་བཀྲག་ཤོར་གདོང་པ་སེར།
  ka_pho ba smug po tsam ma zad pho ba smug pos rkyen byas nas a ni zungs zad byas nas khrag shor nas a ni khrag shor ba'i nad rtags de ni gsal po zhe drag gsungs yog (yod )red/_ngo bo zad pa phal cher zungs khrag shor/_chu dmar wu ba che la rtsa stong rgyug_glo snying mi bde dbugs 'deg skra 'dab 'dar/_lce mchu sen mo'i bkrag shor gdong pa ser/
  Ka: Not only the gastric ulcer, but also the bleeding because of physical power loss, which is caused by the gastric ulcer is clearly described as the followings: the physical energy is used out because of lossing blood, the urine has a red clour and a lot of bubbles, pulse looks very big but the pulse wave is very weak, lung and heart are not confortable, and difficult breathing, the root of hair becomes rough, tough, lips and nails loss the colour, and the face becomes yellow.
 • ཀ ཨ་ནི་ཁྲག་གཅིག་ཡའི་༼ཀྱང་༽མེད་པའི་ནད་རྟགས་དང་། ལུས་ཟུངས་གསོ་དགོས་ཡས་དང་། ལུས་ཟུངས་གསོ་ཡས་ཐོག་ལའི་ཟས་སྤྱོད་སྨན་དཔྱད་བཞི་ཡི་ཐོག་ནས་ལུས་ཟུངས་གསོ་དགོས་ཡས་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་ང་ཚོས་ཁྲག་ཚབ་བླུགས་ཡས་དང་། ཁྲག་གསོ་བའི་ལས་ཀ་དེ་འདྲས་མཉམ་པོའོ་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་ཡས་དང་དེ་འདྲས་བྱེད་ཀྱི་ཡོག་རེད།
  ka_a ni khrag gcig ya'i (kyang )med pa'i nad rtags dang /_lus zungs gso dgos yas dang /_lus zungs gso yas thog la'i zas spyod sman dpyad bzhi yi thog nas lus zungs gso dgos yas dang /_lhag par du deng sang nga tshos khrag tshab blugs yas dang /_khrag gso ba'i las ka de 'dras mnyam po'o zung 'brel byed yas dang de 'dras byed kyi yog red/
  Ka: The symptom of bloodless and recovering physical power (have beed described). Regarding recovering physical power, physical power shall be recovered through food, behaviors, medicines and investigation (?). Nowadays, we combine hemotometachysis and recovering blood together.
 • ༼ཀ ན་ཚ་རང་གི་ཚབས་ཆེ་ཆུང་གི་ན་ཚའི་དབྱེ་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་དུས་སྐབས་སྨན་བཅོས་སྒང་ལ་ཨ་ནི་སྨན་སྦྱོར་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་ར་གཅིག་རྒན་ལགས་ཀྱིས་དཔེར་མཚོན་བྱས་ནས་སྨན་ལ་དཔེ་ཆ་བཞག་ན་སྨུག་པོ་ལ་སྨན་བཅོས་སྨན་བཏང་ཡས་འདི་འདྲ་འདི་འདྲས་ཡོག་༼ཡོད་༽རེད། དེ་བྱིངས་ཀྱི་ད་ཨོའོ་སྐྲན་གྱི་རིགས་སྨན་འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་ཡོག་རེད་ཅེས་དཔེར་མཚོན་ཞིག་གསུངས་རོགས་གནང་།
  (ka_na tsha rang gi tshabs che chung gi na tsha'i dbye ba de 'dra yod dus skabs sman bcos sgang la a ni sman sbyor khyad chos yod pa ra gcig rgan lags kyis dper mtshon byas nas sman la dpe cha bzhag na smug po la sman bcos sman btang yas 'di 'dra 'di 'dras yog (yod )red/_de byings kyi da o'o skran gyi rigs sman 'di 'dra 'di 'dra yog red ces dper mtshon zhig gsungs rogs gnang /
  Kq: Since the sicknesses are various due to different levels of severities, would you give (us) some specific examples, for instance, what kinds of medicines can be used for treating gastric ulcer and what kinds of medicines can be used for treating cancer, please?
 • ཀ ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྨུག་པོའི་རིགས་ལ་སྨུག་པོ་དེ་ལ་ཁག་གསུམ་ཕྱེ་བ་ནང་བཞིན་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཐབས་ཀྱང་ད་ག་རང་རེད།
  ka_da lta nga tsho smug po'i rigs la smug po de la khag gsum phye ba nang bzhin sman bcos byed thabs kyang da ga rang red/
  Ka: There are three different medical treatment for gastric ulcer since there are three different stages of gastric ulcers.
 • ང་ཚོས་སྨན་བཅོས་བྱེད་དུས་སྨུག་པོ་ཐོག་མ། དང་པོ་བྱེད་དུས་ཆུ་ཚན་ཆུ་སྐྱུར་སྐྱུགས་པ་དེ་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཐབས་ཁོ་ར་ལོག་ཀར་རེད། དེའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་སྨན་བཅོས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོག་རས་ཟེར་ན་གཙོ་བོ་དེ་གཙོ་བཀྲུ་ཟླ་ཤེལ། མང་སྦྱོར། གྲུབ་ཐོབ་རིལ་དཀར། སྨུག་པོ་གཡུལ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་བཏང་གི་ཡོག་༼ཡོད་༽རེད།
  nga tshos sman bcos byed dus smug po thog ma/_dang po byed dus chu tshan chu skyur skyugs pa de sman bcos byed thabs kho ra log kar red/_de'i skabs la nga tshos sman bcos ga re byed kyi yog ras zer na gtso bo de gtso bkru zla shel/_mang sbyor/_grub thob ril dkar/_smug po g.yul rgyal la sogs pa de 'dras btang gi yog (yod )red/
  Ka: while we give medical treatments to the first stage of gastric ulcer, in which (patients) vomit water, we mainly give Gsto bkru zla shel, Mang sbyor, Grub thog ril dkar and Smug po gyul rgyal, and so on.
 • ཀ སྨུག་པོ་ཐོག་མའི་དུས་སུ་ག་རེ་རས་ཟེར་ན་བྲང་ཚ་ལངས་ཡས་དང་། ཆུ་སྐྱུར་སྐྱུགས་ཡས་དང་། ན་ཚ་བཏང་ཡས་དང་། ལྟོ་ཆས་སྐྱུགས་ཡས་དེ་ཚོ་རེད། སྨན་བཅོས་བྱེད་ཡས་བཟོ་དུས་ཐང་ཆེན་ཉེར་ལྔས་ཁ་ཚར་དེ་འདྲས་བཏང་གི་མ་རེད། ཁྲག་བཀག་ཡས་དེ་འདྲས་བཏང་གི་མ་རེད།
  ka_smug po thog ma'i dus su ga re ras zer na brang tsha langs yas dang /_chu skyur skyugs yas dang /_na tsha btang yas dang /_lto chas skyugs yas de tsho red/_sman bcos byed yas bzo dus thang chen nyer lngas kha tshar de 'dras btang gi ma red/_khrag bkag yas de 'dras btang gi ma red/
  Ka: While (the patients) are the first stage of gastric ulcer, there the following symptoms, hurting on the chest, vomiting water, pains, vomiting food. Those medicines- such as Thang chen nyer lnga- for stoping hemorrhage are not applied.
 • ཀ དེ་ནས་མཇུག་ཏུ་ང་ཚོས་ཕོ་བར་རྨ་བཟོས་བྱས་ཁྲག་སྐྱུགས་པའི་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཨ་ནི་གཞི་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་སྟངས་ལོགས་ཀར་རེད། ག་རེ་ཟེར་ན། མང་སྦྱོར་དང་ཐང་ཆེན་ཉེར་ལྔ་ཁ་ཚར་དང་གུར་བརྒྱད་དང་ཁྲག་བཀག་ཡས་དང་གཉེན་ཁ་བཅག་ཡས་དང་དེ་ཚོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་གི་རེད།
  ka_de nas mjug tu nga tshos pho bar rma bzos byas khrag skyugs pa'i skabs la cha bzhag na a ni gzhi nas sman bcos byed stangs logs kar red/_ga re zer na/_mang sbyor dang thang chen nyer lnga kha tshar dang gur brgyad dang khrag bkag yas dang gnyen kha bcag yas dang de tsho shugs che ru btang gi red/
  Ka: Later when the sickness developed to gastric perforation and started bleeding, the medical treatments are different from the former. Beside medicines like Mang sbyor, Thang chen nyer lnga, Gur brgyad, the medicines for stoping hemorrhage and detumescence will be enhanced.
 • ཀ དེ་ནས་ག་རེ་རས་ཟེར་ན། ད་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྐྲན་ཆགས་པའི་དུས་སྐབས་ལ་ཕོ་བ་སྨུག་པོ་དེ་ཞེ་དྲག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཆགས་ནས་སྐྲན་ཆགས་པའི་སྐབས་ལ་ཨ་ནི་ང་ཚོས་རིན་ཆེན་གྲང་སྦྱོར་བེད་སྤྱོད་བཏང་གི་རེད། རིན་ཆེན་གྲང་སྦྱོར་དེ་ཕོ་བ་སྨུག་པོའི་ཐོག་མའི་འབྲས་སྐྲན་བཅག་ཡས་ལ་ཞེ་དྲག་གི་ནུས་པ་ཡག་པོ་ཡོག་རེད།
  ka_de nas ga re ras zer na/_da da lta nga tsho skran chags pa'i dus skabs la pho ba smug po de zhe drag rgya chen po chags nas skran chags pa'i skabs la a ni nga tshos rin chen grang sbyor bed spyod btang gi red/_rin chen grang sbyor de pho ba smug po'i thog ma'i 'bras skran bcag yas la zhe drag gi nus pa yag po yog red/
  Ka: When it developed to cancer due the wide spread of the gastric ulcer, rin chen grang sbyor is employed, which is really functional for treating early stage of gastric cancer.
 • ཀ སྔོན་འགོག་བྱེད་ཡས་དང་། ན་ཟུག་གཙོག་ཡས། ལྷག་པར་དུ་ཕོ་བ་སྨུག་པོའི་འབྲས་སྐྲན་བྱས་ནས་ན་ཚ་ཞེ་དྲག་ཚབས་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་རེ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནའི་ན་ཚ་བཏང་ཡས་དེ་རྦད་དེ་བཅག་གི་ཡོག་རེད། ན་ཟུག་རྦད་དེ་བཅག་གི་ཡོག་རེད། ཨ་ནི་ཐོག་མའི་སྐྲན་ཆགས་པའི་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའི་ཞེ་དྲག་ནུས་པ་ཡག་པོ་ཡོག་རེད།
  ka_sngon 'gog byed yas dang /_na zug gtsog yas/_lhag par du pho ba smug po'i 'bras skran byas nas na tsha zhe drag tshabs chen po byas te re ba med pa yin na'i na tsha btang yas de rbad de bcag gi yog red/_na zug rbad de bcag gi yog red/_a ni thog ma'i skran chags pa'i skabs la cha bzhag pa yin na'i zhe drag nus pa yag po yog red/
  Ka: Grang sbyor is beneficial for preventing sickness and killing pains, particularly it can completely kill the pains of patients hwo have no hope to survive. At the same time, it is also very functional at the early stage of cancer.
 • ཀ ང་ཚོས་དེ་དུས་གྲང་སྦྱོར་བཏང་ཡས་གྲང་སྦྱོར་མཉམ་དུ་སེ་འབྲུ་ལྔ་པ་བཏང་ཡས་ལ་སོགས་པ། ཨ་ནི་གཞན་དག་གི་སྨན་དེ་མཉམ་དུ་ཁྲག་སྐྱུག་གི་ཡོད་ན་ཐང་ཆེན་ཉེར་ལྔ་ཁ་ཚར་བཏང་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོས་གྲང་སྦྱོར་དང་སེ་འབྲུ་ལྔ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་སྦྱོར་བ་དང་དེ་མཉམ་དུ་བསྲེས་བྱས་ནས་དྭངས་གནས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་སྐྲན་གྱི་རིགས་ལ་ལོགས་བཀར་བྱས་བཏང་གི་ཡོག་རེད།
  ka_nga tshos de dus grang sbyor btang yas grang sbyor mnyam du se 'bru lnga pa btang yas la sogs pa/_a ni gzhan dag gi sman de mnyam du khrag skyug gi yod na thang chen nyer lnga kha tshar btang yas la sogs pa de gnyis zung 'brel byas nas gtso bo de nga tshos grang sbyor dang se 'bru lnga pa la sogs pa de tsho sbyor ba dang de mnyam du bsres byas nas dwangs gnas la sogs pa de tsho skran gyi rigs la logs bkar byas btang gi yog red/
  Ka: (We give) Grang sbyor with Se 'bru 25. Otherwise, we give (Grang sbyor) with Thang chen 25 if the patient is vomiting blood. Any we mainly give a combination of Grang sbyor with Se 'bru 25 for treating cencers.
 • ཀ གཙོ་བོ་དུས་མཚམས་མི་འདྲ་བ་སྨན་བཅོས་མི་འདྲ་བ། ནད་གཞི་མི་འདྲ་བ་སྨན་བཅོས་མི་འདྲ་བ།
  ka_gtso bo dus mtshams mi 'dra ba sman bcos mi 'dra ba/_nad gzhi mi 'dra ba sman bcos mi 'dra ba/
  Ka: Therefore, according to the different stages (of the diseases), various medical treatments are applied; and according the differences of diseases, various medical treatments are applied.
 • ༼ཀ དེ་ཕོ་བ་སྨུག་པོ་དེ་ཚང་མ་ལོགས་ད་དུས་མཐའ་མ་མཐའ་མ་དེར་སླེབས་ཡོང་དུས་འབྲས་སྐྲན་ཟེ་བྱས་ནས་ད་དེང་རབས་གསོ་རིག་པས་སྨན་བཅོས་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོག་༼ཡོད་༽རེད་པཱ། དེའི་སྐོར་དེ་བོད་སྨན་གྱི་གཞུང་ལུགས་དང་དེ་འདྲས་ཚང་མ་ལོགས་དེ་ཨ་ནི་འབྲས་སྐྲན་ནང་བཞིན་རྦད་དེ་འདྲིལ་བྱས་དེ་འདྲས་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཟེར་ཡས་དེ་ལྟ་བུ་གཞུང་ལུགས་ནང་བསྟན་ཡོག་༼ཡོད་༽རེད་པས།
  (ka_de pho ba smug po de tshang ma logs da dus mtha' ma mtha' ma der slebs yong dus 'bras skran ze byas nas da deng rabs gso rig pas sman bcos byed ma thub pa zhig yog (yod )red pA/_de'i skor de bod sman gyi gzhung lugs dang de 'dras tshang ma logs de a ni 'bras skran nang bzhin rbad de 'dril byas de 'dras chags pa yin na a ni sman bcos byed thub kyi ma red/_zer yas de lta bu gzhung lugs nang bstan yog (yod )red pas/
  Kq: When the gastric ulcer developes to the last stage, it becomes gastric cancer, which may not be cured by modern medicines. Would you tell (me) little bit that if there are any statements in Tibetan medical theory where the gastric cancer is stated as incurable sickness, please?
 • ཀ ད་ལྟ་དེ་གཞུང་ལུགས་ནང་དེ་འདྲས་མང་པོ་བསྟན་ཡོག་༼ཡོད་༽རེད། ཐ་མ་སྐྲན་ཆགས་ནས་བཟོ་ཡས་མེད་པའི་ན་ཚ་མང་པོ་བསྟན་ཡོག་༼ཡོད་༽རེད། དཔེ་ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསམ་པར། སྨུག་པོ་ཆགས། སྨུག་པོ་ཆགས། ཟུངས་ཟད་ཆགས། དེ་ནང་གཞུང་ལ་ངོ་བོ་ཟད་པ་ཕལ་ཆེར་ཟུངས་ཁྲག་ཤོར། ཆུ་དམར་ཝུ་བ་ཆེ་ལ་རྩ་སྟེང་རྒྱུག གློ་སྙིང་མི་བདེ་དབུགས་འདེག་སྐྲ་འདབ་འདར། ལྕེ་མཆུ་སེན་མོའི་བཀྲག་ཤོར་གདོང་པ་སེར། སྐེ་རྩ་སྤྲུགས་ཤིང་བོལ་གོང་ཅུང་ཟད་གཡོ། སྐོམ་དད་ཆེ་ལ་སྙིང་ལ་གྲང་མོ་འདོད། ཕལ་ཆེར་འཆི་ལ་འཚོ་བ་འགའ་འབྱུང་སྲིད། ཞེས་ཕལ་ཆེར་དེ་འདྲས་ཤི་གི་༼ཡི་༽རེད། འཚོ་བ་ཉུང་ཉུང་ཡིན།
  ka_da lta de gzhung lugs nang de 'dras mang po bstan yog (yod )red/_tha ma skran chags nas bzo yas med pa'i na tsha mang po bstan yog (yod )red/_dpe cha bzhag na da lta nga tshos bsam par/_smug po chags/_smug po chags/_zungs zad chags/_de nang gzhung la ngo bo zad pa phal cher zungs khrag shor/_chu dmar wu ba che la rtsa steng rgyug_glo snying mi bde dbugs 'deg skra 'dab 'dar/_lce mchu sen mo'i bkrag shor gdong pa ser/_ske rtsa sprugs shing bol gong cung zad g.yo/_skom dad che la snying la grang mo 'dod/_phal cher 'chi la 'tsho ba 'ga' 'byung srid/_zhes phal cher de 'dras shi gi (yi )red/_'tsho ba nyung nyung yin/
  Ka: There are a lot of statements or records about incurable cancer. For example, gastric ulcer occurs first and then loss pf phyical power occurs, about these "the physical energy is used out because of lossing blood, the urine has a red clour and a lot of bubbles, pulse looks very big but the pulse wave is very weak, lung and heart are not confortable, and difficult breathing, the root of hair becomes rough, tough, lips and nails loss the colour, and the face becomes yellow, the pulse on neck becomes protruding, having tumefaction inside of feet, feeling thirsty and desire to have something cold for the heart. Most dies but few may live" are recorded in (Tibetan medical) theory. Those patients would mostlikely die, and survival is rare.
 • དེའི་སྐབས་དེ་ནས་ཟུངས་ཟད་སྐབས་དེ་ནས་སྐྲན་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད། ཟུངས་ཟད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཨ་ནི་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཟེ། གཤམ་ལ་ག་རེ་རས་ཟེར་ན་ཁོང་ཚོ་ལ་སྨན་ལ་འབྲས་སྐྲན་ལ་ན་ཚ་དེ་རིགས་བཟོ་ཐུབ་པ་རེ་གཉིས་ཙམ་ཡིན་ཟེར། འབྲས་སྐྲན་སྒང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཟེ་ཡས་དེ་འབྲས་སྐྲན་ཐོག་མར་ཆགས་པ་དེ་ང་ཚོས་ཚོད་ཞིབ་བྱས་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་བྱས་པའི་ནད་པ་དེ་འདྲ་ཁག་གཅིག་ཡོག་རེད་པཱ། ལོ་དེའི་རིགས་ལ་ང་ཚོས་སྨན་བཅོས་བྱས་བྱས་དྲག་བསྐྱེད་བྱུང་གི་ནད་པ་དེ་འདྲས་དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཁ་ཤས་ཡོག་རེད་པཱ།
  de'i skabs de nas zungs zad skabs de nas skran la 'gro gi yod/_zungs zad chags kyi yod/_a ni bzo thub kyi med ze/_gsham la ga re ras zer na khong tsho la sman la 'bras skran la na tsha de rigs bzo thub pa re gnyis tsam yin zer/_'bras skran sgang la cha bzhag na/_da da lta nga tshos ze yas de 'bras skran thog mar chags pa de nga tshos tshod zhib byas pa dang zhib 'jug byas byas pa'i nad pa de 'dra khag gcig yog red pA/_lo de'i rigs la nga tshos sman bcos byas byas drag bskyed byung gi nad pa de 'dras dpe mtshon zhus pa kha shas yog red pA/
  Ka: When the physical power lost, cancer comes, which is mostly incurable, but one or two curable cases may occur, regarding the the gastric cancer. What we are talking about now is the early stage of gastric cancer. We have done some clinical trials and researches on several patients, and we also have cases where the patients recovered as the exaples- we have given above- showed.