Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
9 min 8 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

An American Tibetan Studies graduate student is interviewed by a Tibetan English language professor.

བོད་པའི་དབྱིན་ཡིག་དགེ་རྒན་ཞིག་གིས་ཨ་རིའི་བོད་རིག་པ་ཞིམ་འཇུག་སློབ་མ་ཞིག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་པ།

西藏大学的英语老师采访一位美国的藏学研究学生。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སུའུ་ཟའན།
  བྱས་ཙང་། དེ་གཉིས་ང་ཁག་ཤོས་རེད་ཤག
  byas tsang /_de gnyis nga khag shos red shag
  So those are the two difficult things for me.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  ཞོགས་པ་བདེ་ལེགས།
  zhogs pa bde legs/
  Hi good morning.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  ཞོགས་པ་བདེ་ལེགས།
  zhogs pa bde legs/
  Hi.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  ཁྱེད་རང་བོད་ཡིག་སྦྱང་ཡག་ལ་དབྱིངས་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཚུད་སོང་དེའི་སྐོར་ལ་དྲི་བ་ཁག་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།
  khyed rang bod yig sbyang yag la dbyings ga 'dra byas nas tshud song de'i skor la dri ba khag cig zhu rgyu yod/
  I just have some few questions to hear about your interest in learning Tibetan.
 • སུའུ་ཟའན།
  ལེ་སེ།
  le se/
  Ok
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  དྲི་བ་དང་པོ་དེ་ཁྱེད་རང་ག་རེས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ལ་དབྱིངས་ཚུད་སོང་།
  dri ba dang po de khyed rang ga res bod kyi skad yig dang rig gzhung la dbyings tshud song /
  So my first question is; what made you interest in learning Tibetan language and culture?
 • སུའུ་ཟའན།
  འོང་ ང་དང་པོ་དངོས་གཞིའི་སློབ་ཕྲུག་སྐབས་ལ་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ལ་དབྱིངས་སླེབས་སོང་།
  'ong _nga dang po dngos gzhi'i slob phrug skabs la bod pa'i skad yig dang rig gzhung la dbyings slebs song /
  Well, I first became interested in learning about Tibetan language and culture as an undergradute.
 • སུའུ་ཟའན།
  འོང་ ང་དངོས་གཞིའི་སློབ་མ་བྱེད་དུས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་རིག་པ་དང་ཨེ་སི་ཡའི་སྐོར་ལ་སློབ་སྤྱོང་བྱས་པ་ཡིན།
  'ong _nga dngos gzhi'i slob ma byed dus 'gro ba mi rigs rig pa dang e si ya'i skor la slob spyong byas pa yin/
  Um, when I was an undergraduate student, I studied anthropology and Asian studies.
 • སུའུ་ཟའན།
  ངས་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་སྐོར་གྱི་སློབ་དེབ་མང་པོ་བལྟས་པ་ཡིན།
  ngas mi'i rigs kyi shes bya'i skor gyi slob deb mang po bltas pa yin/
  And I did a lot of readings of ethnographies about those subjects.
 • སུའུ་ཟའན།
  དེས་ང་རིག་གཞུང་དེ་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཡག་གི་བསམ་བློ་སྐྱེད་སོང་། དེའི་སྐོར་ལ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་སོང་།
  des nga rig gzhung de la slob gnyer byed yag gi bsam blo skyed song /_de'i skor la shes rtogs byed shugs che ru phyin song /
  And it sort of sparked my interest, uh, in the subject and made me want to learn more.
 • སུའུ་ཟའན།
  བྱས་ཙང་ངས་འས་ཇི་ཉི་ཡག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མར་ཞུ་ཡག་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡིན།
  byas tsang ngas 'as ji nyi yag slob grwa chen mo'i bod rig pa'i zhib 'jug slob mar zhu yag gi snyan zhu phul ba yin/
  So, uh, I applied to graduate school at the University of Virginia, uh in Tibetan Studies.
 • སུའུ་ཟའན།
  ང་སློབ་གྲྭ་འདིར་ལོ་གཉིས་རིང་བོད་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ལོ་རྒྱུས་བཅས་སྦྱང་རྗེས་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ལོ་གཅིག་སློབ་སྤྱོང་བྱེད་པར་ཕྱིན་པ་ཡིན།
  nga slob grwa 'dir lo gnyis ring bod skad yig dang rig gzhung lo rgyus bcas sbyang rjes bod ljongs slob grwa chen mor lo gcig slob spyong byed par phyin pa yin/
  And uh I came here, and, uh, after two years of studying language, culture and history, uh, I went to Tibet University for a year.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  ཨ་ལེ། ངས་ཧ་གོ་སོང་། བྱས་ན་ཁྱེད་རང་ལོ་གཉིས་་་ ཁྱེད་རང་བོད་ལ་ལོ་ག་ཚོད་བསྡད་པ
  a le/_ngas ha go song /_byas na khyed rang lo gnyis _khyed rang bod la lo ga tshod bsdad pa
  Oh I see. So you stayed there for two...uh for how long did you stay in Tibet?
 • སུའུ་ཟའན།
  ཟླ་བ་དགུ།
  zla ba dgu/
  For about nine months.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  བྱས་ན་ཁྱེད་རང་མྱོང་ཚོར་ག་རེ་བྱུང་།
  byas na khyed rang myong tshor ga re byung /
  So what's your experience there like?
 • སུའུ་ཟའན།
  ཡག་པོ་ཞེ་དྲགས་བྱུང་སོང་།
  yag po zhe drags byung song /
  Uh, It was very positive.
 • སུའུ་ཟའན།
  བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རྒན་ལགས་ཚོ་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་། འོང་།
  bod ljongs slob grwa chen mo'i rgan lags tsho dpe yag po 'dug /_'ong /
  Um the teachers at Tibet University are wonderful.
 • སུའུ་ཟའན།
  ཁོ་ཚོ་དགེ་རྒན་མཁས་པ་རེད་ཤག འོང་ དཔེ་ཡིན་མདོག་ཁ་པོ་འདུག འོང་ རྒན་ལགས་ཚོས་ང་ཚོར་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཡག་གི་མོས་པ་ཆེན་པོ་འདུག་་་་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ག་རེ་སྦྱང་འདོད་ཡོད་ནའི་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་འདུག
  kho tsho dge rgan mkhas pa red shag_'ong _dpe yin mdog kha po 'dug_'ong _rgan lags tshos nga tshor slob khrid gnang yag gi mos pa chen po 'dug slob phrug tshos ga re sbyang 'dod yod na'i rogs ram byed kyi 'dug
  Uh, very skilled as teachers, um very personable, um very willing to help...uh, the students learn in whatever way they need to learn.
 • སུའུ་ཟའན།
  བྱས་ཙང་ཧ་ཅང་་་་་འཛིང་གྲྭ་ནང་༼སློབ་ཁྲིད་༽ཉམས་མྱོང་ཡག་པོ་འདུག
  byas tsang ha cang 'dzing grwa nang (slob khrid )nyams myong yag po 'dug
  So that was very...it was a good experience in the classroom.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  ཨ་ལས་། ད་ངས་ཧ་གོ་སོང་། བྱས་ན་ཁྱེད་རང་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ལ་བོད་ཡིག་ཟླ་བ་དགུ་ཙམ་སྦྱང་འདུག་ག བོད་སྐད་སྦྱང་ཡག་ལ་ཁག་ཤོས་ག་རེ་རེད་འདུག ང་ཤེས་འདོད་འདུག
  a las /_da ngas ha go song /_byas na khyed rang bod ljongs slob grwa chen mo la bod yig zla ba dgu tsam sbyang 'dug ga_bod skad sbyang yag la khag shos ga re red 'dug_nga shes 'dod 'dug
  Oh I see. So then you stayed there to study Tibetan language for 9 months which part of the Tibetan language is most difficult for you I'm wondering?
 • སུའུ་ཟའན།
  འོང་ ངས་བསམ་ན་དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་དེ་་་ འོང་། གཉིས་འདུག ཉན་ཡག་དེ་མིས་སྐད་ཆ་མགྱོགས་པོ་བཤད་དུས་ཚིག་རེ་རེ་གོ་ཡག་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་འདུག
  'ong _ngas bsam na dka' las khag shos de _'ong /_gnyis 'dug_nyan yag de mis skad cha mgyogs po bshad dus tshig re re go yag ha cang khag po 'dug
  Mhm. I think the most difficult part for me is...well two things; listening comprehension, when people are speaking very quickly, it's very difficult for me to, uh, get the entire like each and every word they're saying
 • སུའུ་ཟའན།
  འོང དེ་ནས་ལེགས་བཤད་དང་ཕལ་སྐད། གཏམ་དཔེ་བེད་སྤྱོད་གཏང་ཡག་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་འདུག རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་ཚོའི་ནང་དོན་ཐད་སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་མིན་འདུག
  'ong_de nas legs bshad dang phal skad/_gtam dpe bed spyod gtang yag ha cang khag po 'dug_rgyu mtshan ni de tsho'i nang don thad sgyur byed kyi min 'dug
  Um and the second thing is uh the use of idiomatic phrases is very difficult because they don't translate directly.
 • སུའུ་ཟའན།
  བྱས་ཙང་ངས་མིང་ཚིག་ཧ་གོ་ཡང་ནང་དོན་གོ་ཚོད་ཀྱི་མིན་འདུག གང་རས་ཟེར་ན་ནང་དོན་འབྲེལ་ཆགས་པོ་མི་འདུག
  byas tsang ngas ming tshig ha go yang nang don go tshod kyi min 'dug_gang ras zer na nang don 'brel chags po mi 'dug
  And so sometimes I will understand the words of a sentence but I won't understand the meaning because they don't match up entirely.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  ད་ངས་ཧ་གོ་སོང་ བྱས་ན་ག་རེ་་་་ག་རེ། ཁྱེད་རང་གི་རྒན་ལགས་ཚོ་ལ་བསམ་འཆར་ག་རེ་ཡོད། དཀའ་ངལ་གཉིས་པོ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་ཡོད
  da ngas ha go song _byas na ga re ga re/_khyed rang gi rgan lags tsho la bsam 'char ga re yod/_dka' ngal gnyis po sel thabs kyi thabs shes ga re yod
  I see. Then what would...what would be your suggestions to lang...the Tibetan language teachers to help you to solve the problems you've just encountered, you just mentioned?
 • སུའུ་ཟའན།
  ཡའ་ངས་བྱས་ན་ཐབས་ཤེས་ཨང་་་་མ་གཞི་དཀའ་ལས་གཅིག་ཉན་ཡག་དེ་རེད། བྱས་ནའི་ངས་བལྟས་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ནི་དགེ་རྒན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་བཤད་རེས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།
  ya' ngas byas na thabs shes ang ma gzhi dka' las gcig nyan yag de red/_byas na'i ngas bltas na dka' ngal sel thabs kyi thabs shes ni dge rgan dang slob phrug phan tshun skad cha bshad res byed dgos kyi 'dug/
  Yeah, um... I think one thing would be to uh...although I said that the problem was listening comprehension I think that a way to rectify that would actually be to incorperate more uh back and forth dialog between the teachers and students if that's possible.
 • སུའུ་ཟའན།
  འོང་། ཐབས་ཤེས་དེ་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཤེས་ཡོད་མེད་བལྟ་ཡག་ཡག་ཤོས་རེད་། སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཉན་ཤེས་ཐུབ་མིན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཡིན།
  'ong /_thabs shes de slob phrug tshos shes yod med blta yag yag shos red /_slob phrug tshos nyan shes thub min gyi thabs shes cig yin/
  Because its a way of uh quickly checking the comprehension, the listening comprehension of the students.
 • སུའུ་ཟའན།
  འོང་།  གལ་སྲིད་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འཛིན་གྲའི་སློབ་ཁྲིད་ནང་ཞུགས་ཡག་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཡོད་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོ་རེད།
  'ong /__gal srid slob phrug tsho dang mnyam du 'dzin gra'i slob khrid nang zhugs yag thabs shes cig yod na phan thogs chen po yo red/
  Um so if there is a way to involve more of a student participation in the classroom, I think that would help.
 • སུའུ་ཟའན།
  འོང་། ལེགས་བཤད་དང་གཏམ་དཔེ་སྦྱང་ཡག་ལ་རྒན་ལགས་ཚོས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་སློབ་ཀྱི་འདུག
  'ong /_legs bshad dang gtam dpe sbyang yag la rgan lags tshos ha cang yag po slob kyi 'dug
  Um in terms of, you know, learning the...the idioms of the language I thought the teachers were very...did a very good job of that.
 • སུའུ་ཟའན།
  གང་རས་ཟེར་ན་ གཏམ་དཔེ་གོ་ཁག་པོ་དེ་ཚོའི་ནང་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཡག་པོ་རྒྱག་གི་འདུག ད་དུང་གཏམ་དཔེ་དེ་ཚོའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་གི་འདུག
  gang ras zer na _gtam dpe go khag po de tsho'i nang don 'grel bshad yag po rgyag gi 'dug_da dung gtam dpe de tsho'i 'byung khungs yang 'grel bshad rgyag gi 'dug
  You know they...they picked out the phrases that they thought would be difficult and explained the meaning and how they thought that phrase came into being.
 • སུའུ་ཟའན།
  དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་སློབ་སྦྱོང་གི་ནང་དོན་ཞིག་ཡིན་ དུས་ཚོད་བེད་སྤྱད་ནས་གཏམ་དཔེ་ངག་སྐྱོར་གཏོང་དགོས།
  dka' ngal de tsho slob sbyong gi nang don zhig yin _dus tshod bed spyad nas gtam dpe ngag skyor gtong dgos/
  And that part its just a matter of uh learning and taking the time to memorize the idioms.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  དེ་ནི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་རེད།
  de ni slob sbyong byed pa'i brgyud rim zhig red/
  That is process of learning.
 • སུའུ་ཟའན།
  ད་ག་རང་རེད།
  da ga rang red/
  Exactly.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  བྱས་ཙང་འཛིན་གྲའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་དང་དགེ་སློབ་ཕན་ཚུན་གཏམ་གླེང་བྱེད་དགོས།
  byas tsang 'dzin gra'i nang slob phrug phan tshun dang dge slob phan tshun gtam gleng byed dgos/
  So you are saying like in a classroom there will be needed for uh interaction between students and teacher and students and students and maybe teacher with students.
 • སུའུ་ཟའན།
  རེད། ཡའ། ངས་བལྟས་ན་ད་འདྲ་རེད་ཤག ངས་བལྟས་ན་ཕིན་འདྲས་སེ་བྱས་ན་ཏོག་ཙམ་ཡག་པོ་ཡོ་རེད། ཡིན་ནའི་དེ་ཁག་པོ་རེད་རྒྱུ་མཚན་་་་གལ་སྲིད་འཛིན་གྲའི་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཡོད་ན་སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་ལ་དུས་ཚོད་སྤྲད་ཡག་ཉུང་ཉུང་རེད། 
  red/_ya'/_ngas bltas na da 'dra red shag_ngas bltas na phin 'dras se byas na tog tsam yag po yo red/_yin na'i de khag po red rgyu mtshan gal srid 'dzin gra'i slob phrug mang po yod na slob phrug re re la dus tshod sprad yag nyung nyung red/_
  Yes, yeah I think so. I think that would...that would make it a little bit better. It's difficult though because there are some...if there...the more students there are in the classroom, the more...the less time you have to devote to each one.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  ད་ག་རང་རེད།
  da ga rang red/
  Right, yeah.
 • སུའུ་ཟའན།
  Um, but yeah I think that if that could be increased a little bit it could be benificial to the students.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  I see. And also you mentioned the foundation...the teachers...may be helpful for teachers to have some foundation in English right?
 • སུའུ་ཟའན།
  Yeah, I think that if the...if the teachers...um...had, most of the teachers that I had they had a few words of English but weren't able to express a, you know, whole...like a whole sentence or a whole thought
 • སུའུ་ཟའན།
  And there were times when uh, you know, they had done their best to explain it in Tibetan and nobody in the classroom understood what they were saying.
 • སུའུ་ཟའན།
  And so at a time like that it would have been useful if they could have just, you know, gone into English and said the sentence.
 • སུའུ་ཟའན།
  And then we could have moved on instead of spending time trying, you know, decipher the meaning.
 • སུའུ་ཟའན།
  So yeah, I think like a very rudimentary, you know knowlege of English would...would help in the classroom where it would speed the lear...learning process a bit.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  So there are people, some people saying like no English is involved in their classroom will be very helpful for their students for learn like English because they will be immersed in the language environment.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  However from your point it seems like still teachers will...it will be helpful for students if they have basic English foundation.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  It can help them to explain better.
 • སུའུ་ཟའན།
  Right, right. I mean I think that...at the later stages of learning a language the full immersion technique is the best.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Yes.
 • སུའུ་ཟའན།
  Um, but I think in the earlier stages of learning the language you just have to be able to communicate in the, you know, in the language of...the native language of the students.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Otherwise you will got...you will be very frustrated by not being understanded what people are talking about.
 • སུའུ་ཟའན།
  Yeah it just...it...it just...yeah it takes a lot of time, you know, to figure out just the...something that could be explained very quickly.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Right, time consuming.
 • སུའུ་ཟའན།
  Yes.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  In the classroom, yeah...
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  So then uh you being there for 6 months and I would to know what...w...w...what was your most exciting experience in Tibet for example.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  I'm sure you've been to different places and done lots of visitings.
 • སུའུ་ཟའན།
  Umhm, yeah. Well I...I was able to do a bit of travelling um to...to places that where in, you know, the Lhasa area.
 • སུའུ་ཟའན།
  Um but I would have to say that the most exciting part was actually not going to any of those different places but was being able to go down to the Barkor.
 • སུའུ་ཟའན།
  Um in the winter months when all the people from Lhasa like avoided the Barkor like the plague and um all the pilgrams came in.
 • སུའུ་ཟའན།
  And uh were, you know, doing kor ra and um going, you know, on pilgramage to see...to see the Jowo Rinpoche.
 • སུའུ་ཟའན།
  For me that was the most exciting because it was people coming from all over Tibet um that I was able to meet.
 • སུའུ་ཟའན།
  It was like they were coming to me instead of me going to all these different places...in TIbet.
 • སུའུ་ཟའན།
  And so I was able to um hear a lot of different dialects as well and to see different types of regional clothing and that sort of thing.
 • སུའུ་ཟའན།
  So for me that...that was the most exciting part. Even though it was a very normal experience, I was able to go down there every day in the winter but it was very exciting for me.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Then you met people from all over the places of Tibet.
 • སུའུ་ཟའན།
  Mhm.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  So which part of like Tibet really facinated you? For example you met people from Kham area, people from Nakchu area, or from Shigatse area.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  So what was in your mind now like if I'm asking the people from which area like facinating you the most.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Like including the language or the dialect.
 • སུའུ་ཟའན།
  Right. Well I really liked the people from Kham.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Yeah, there you go.
 • སུའུ་ཟའན།
  ...um yeah. I mean there is just a straight-forward manner about them that I found very like appealing you know.
 • སུའུ་ཟའན།
  And they were always willing to just talk to me and say like "What are you doing here?", you know.
 • སུའུ་ཟའན།
  And uh,so I was able to have some good conversations with them.
 • སུའུ་ཟའན།
  So I think that sparked my interest in going to...to travel to Kham.
 • སུའུ་ཟའན།
  I also met a lot of people from Amdo.
 • སུའུ་ཟའན།
  But that was...it was much more difficult for me to communicate with them.
 • སུའུ་ཟའན།
  Because the dialect was so different from what I was used to.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Right right.
 • སུའུ་ཟའན།
  And uh so there it was too much of a...of a communication gap I think between the two of us.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  I see.
 • སུའུ་ཟའན།
  It did...it did spark my interest I would like to travel to Amdo but I think it would be more difficult for me.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  I see. I think many people are impressed by people from Kham area because they are very tall...
 • སུའུ་ཟའན།
  Yes.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  And very uh different right?
 • སུའུ་ཟའན།
  And very straight-forward with my experience.
 • སུའུ་ཟའན།
  It was very easy to um start a conversation with them.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Amdo people also have that personality.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Then...
 • སུའུ་ཟའན།
  Maybe it is more similar to American personalities.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Yeah, I guess so yeah.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  So another question is regarding since we are learing...studying Tibetan language and I would like to know what would be your future... future goal...goal.
 • སུའུ་ཟའན།
  Um well I would like to...in the future I would like to finish my PhD and uh work at a college in the United States.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  I see, ok.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  So I think I just finish up those questions and I w...welcome you to do your further study at TU and you can also introduce the program to some other students.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  And just tell them the teachers are very nice and...
 • སུའུ་ཟའན།
  Yes, well I live...I do that all the time.
 • སུའུ་ཟའན།
  Um I definately think that if a person is interested in...in really trying to learn the Tibetan language that doing the program at Tibet University is the best way to do it.
 • སུའུ་ཟའན།
  Because uh it is an immersion experience.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Right.
 • སུའུ་ཟའན།
  Most people in Lhasa don't...like you just meet on the street do not speak English.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Right, right.
 • སུའུ་ཟའན།
  So you can't lapse, you know, and be lazy um.
 • སུའུ་ཟའན།
  Um, but also the teachers are just really incredible.
 • སུའུ་ཟའན།
  Um they are just very passionate about teaching and about helping the students and um they were just great and I mean meeting the teachers was actually one of the best parts of being at Tibet University.
 • སུའུ་ཟའན།
  So I defineately...I advertise Tibet University's program to people who are interested in learning Tibetan language.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Then I hope I will see you on campus someday.
 • སུའུ་ཟའན།
  Yes, me too.
 • བྱམས་པ་དབྱངས་ཅན
  Ok, thank you.
 • སུའུ་ཟའན།
  You're welcome, thank you.