Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
4 min 34 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A local scholar points out important sites in and around Chongyé in the Lhoka region of Central Tibet.

此处讲述了穷结县周围的青瓦达孜宫、日乌德庆寺以及金城公主陵墓等一些历史名胜古迹。 该片讲述了穷结县周围的一些名胜古迹。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • འདི། འཕྱོངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་རི་བོ་བདེ་ཆེན་དགོན་པ་ཟེར་འདི་རེད། ཡ་གི། ཁང་པ་ཡ་གི། དཀར་པོ་ཡ་གི། རི་བོ་བདེ་ཆེན་རེད། ཨོའོ་འདི། འདི་རི་བོ་བདེ་ཆེན་རེད།
    'di/_'phyongs rgyas kyi dgon pa che shos ri bo bde chen dgon pa zer 'di red/_ya gi/_khang pa ya gi/_dkar po ya gi/_ri bo bde chen red/_o'o 'di/_'di ri bo bde chen red/
  • རི་བོ་བདེ་ཆེན།
    ri bo bde chen/
  • དགེ་འདུན་
    རི་བོ་བདེ་ཆེན་རེད་ལགས།
    ri bo bde chen red lags/
  • གཞན་དག། ཁྱེད་རང་ཚོའི།
    gzhan dag/_khyed rang tsho'i/
  • དགེ་འདུན་
    ཨ་ནི་འདི་ཕྱོགས། ཁང་པ་དམར་པོ་འདི། ཨོང་ཁང་པ་དམར་པོ་འདི་རི་བོ་བདེ་ཆེན་གྱི་སྔོན་མ་གི་དགོན་པ་གནས་སའི་ད་གྱང་ཁོག་རེད། གྱང་ཤུལ་རེད། དེ་ད་བཙན་དེ་འདྲས་ཅིག། བཙན་དེ་འདྲས་ཅིག་གནས་ས་ཅིག་རེད། འདི་ཨ་ནི་ཨོང་རྒྱལ་པོ་མེས་ཨག་ཚོམ་གྱི་ད་བཙུན་མོ་ཨོང་རྒྱ་རྗེ་འུན་ཤིང་། ཅིན་ཁྲང་ཀུང་གྲུའུ་ཟེར་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། གྱིམ་ཤིང་ཀོང་ཇོ་གི་ཁོང་གི་བང་སོ་རེད། ཨོའོ་དེའི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་གྱིས། ཨོང་དེ་དང་ད་དུང་ཨ་ནི་བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་ཨ་ནི་རི་འདིའི་གང་ལ། བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་ད་ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེའི་གྱང་དེ་རེད། ཕྱིས་ཀྱི་གྱང་། དེའི་ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེ་ཡོད་ས་འདི། ས་ཆ་འདི། ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེ་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཨོང་། དེའི་འདུག།
    a ni 'di phyogs/_khang pa dmar po 'di/_ong khang pa dmar po 'di ri bo bde chen gyi sngon ma gi dgon pa gnas sa'i da gyang khog red/_gyang shul red/_de da btsan de 'dras cig/_btsan de 'dras cig gnas sa cig red/_'di a ni ong rgyal po mes ag tshom gyi da btsun mo ong rgya rje 'un shing /_cin khrang kung gru'u zer cig yo'o red pA/_gyim shing kong jo gi khong gi bang so red/_o'o de'i yo'o red zer gyis/_ong de dang da dung a ni btsan po'i skabs kyi a ni ri 'di'i gang la/_btsan po'i skabs kyi da phying ba stag rtse'i gyang de red/_phyis kyi gyang /_de'i phying ba stag rtse yod sa 'di/_sa cha 'di/_phying ba stag rtse yo'o red pA/_ong /_de'i 'dug/
  • འདི་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པའི་སྐབས་ཀྱི་ས་ཆ་སྟོང་པ་རེད་པས།
    'di spyi tshogs rnying pa'i skabs kyi sa cha stong pa red pas/
  • དགེ་འདུན་
    ཨོའོ་ཕ་གི་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པའི་སྐབས་ལ། ཨོང་ད་ལྟ་འདི་ཁང་པ་དཀར་པོ་ཡོད་ས་འདི། ཨ་ནི་འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་གནས་སའི་ས་ཆ་རེད་ལ། དེའི་སྔོན་གྱི་ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེའི་ཕོ་བྲང་བརྒྱབ་སའི་ས་ཆ་འདི་ཨོའོ་འདི་རེད། ཨོའོ་འདི། འདིའི་གཤམ་འདི་གས་འདི་ཨ་ནི་འཕྱོངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞོལ་རེད། དེའི་ཞོལ་གྱི་མེ་སེར་གྱི་ཁང་པ་རེད།
    o'o pha gi spyi tshogs rnying pa'i skabs la/_ong da lta 'di khang pa dkar po yod sa 'di/_a ni 'phyongs rgyas rdzong gnas sa'i sa cha red la/_de'i sngon gyi phying ba stag rtse'i pho brang brgyab sa'i sa cha 'di o'o 'di red/_o'o 'di/_'di'i gsham 'di gas 'di a ni 'phyongs rgyas kyi zhol red/_de'i zhol gyi me ser gyi khang pa red/
  • ད་གཞན་དག་འདུག་གས།
    da gzhan dag 'dug gas/
  • དགེ་འདུན་
    ད་གཞན་དག་མི་འདུག།
    da gzhan dag mi 'dug/
  • འདི་ད་ལྟ་ཁང་པ་གསར་པ་དེ་ཚོ་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཨོའོ་འདིའི་ནང་ལ་མིག་མཐོང་གི་འདུག།
    'di da lta khang pa gsar pa de tsho yo'o red pA/_o'o 'di'i nang la mig mthong gi 'dug/
  • དགེ་འདུན་
    ཨོང་ཁང་པ་གསར་པ་དེ་ཚོ་ལྕགས་དཀར་གྱི་ཁང་པ་དང་དེ་ཚོ་ཨ་ནི་འཕྱོངས་རྒྱས་དེང་སང་གི་ད་འཕྱོངས་རྒྱས་ཤན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཨ་ནི་ཁང་པ་རེད།
    ong khang pa gsar pa de tsho lcags dkar gyi khang pa dang de tsho a ni 'phyongs rgyas deng sang gi da 'phyongs rgyas shan mi dmangs srid gzhung gi a ni khang pa red/
  • ཨ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ཚོ་གང་ག་ཞིང་ཁང་གང་ག་རེད་པས།
    a ni spyi tshogs rnying pa'i skabs su de tsho gang ga zhing khang gang ga red pas/
  • དགེ་འདུན་
    སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པའི་སྐབས་ལ་ཨ་ནི་དེའི་རྒྱུད་དེའི་ཁང་པ་ཡོའོ་མ་རེད་ལགས།
    spyi tshogs rnying pa'i skabs la a ni de'i rgyud de'i khang pa yo'o ma red lags/
  • ཁང་པ་གཅིག་ཡའི་ཡོའོ་མ་རེད་པས།
    khang pa gcig ya'i yo'o ma red pas/
  • དགེ་འདུན་
    ཨོང་ཡོའོ་མ་རེད་ལགས། ཨ་ནི་ཡིན་ནའི་ཁ་ཐོར་བྱས། ཁ་ཐོར་བྱས་ཉུང་ཉུང་ལས་ཡོའོ་མ་རེད།ཁང་པ་ཉུང་ཉུང་ལས་ཡོའོ་མ་རེད། མང་པོ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད། འདུག་ཟེར་རེད།
    ong yo'o ma red lags/_a ni yin na'i kha thor byas/_kha thor byas nyung nyung las yo'o ma red/khang pa nyung nyung las yo'o ma red/_mang po de 'dras yo'o ma red/_'dug zer red/
  • ཨ་ནི་དེའི་ནང་ལ་མི་ཁག་གི་ནང་ལ་ཁོང་ཚོས་འདི་ས་ཆ་འདི་ལབ་དགོས་ན་ཁོང་ཚོས་ག་རེ་ལབ་ཀྱི་རེད། རྫོང་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་འདུག། ཤང་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་འདུག། དེ་ཚོ་ཁང་པ་གསར་པ་དེ་ཚོ། དཔེར་ན་ཁང་པ་དེ་ཚོ་རེད་པཱ་ལགས།
    a ni de'i nang la mi khag gi nang la khong tshos 'di sa cha 'di lab dgos na khong tshos ga re lab kyi red/_rdzong la 'gro dgos kyi 'dug/_shang la 'gro dgos kyi 'dug/_de tsho khang pa gsar pa de tsho/_dper na khang pa de tsho red pA lags/
  • དགེ་འདུན་
    ཨོའོ་རེད་ལགས། ད་དེ་ཚོརྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁང་པ་རེད། དེའི་དཀྱིལ་དེ། ཨ་ནི་གཡས་གཡོན་དེ་གས་དེ་མེ་སེར་གྱི་ཁང་པ་རེད། ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ།
    o'o red lags/_da de tshordzong mi dmangs srid gzhung gi khang pa red/_de'i dkyil de/_a ni g.yas g.yon de gas de me ser gyi khang pa red/_chung chung de tsho/
  • ཨ་ནི་དཔེར་ན་ཁ་སྐད་ཀྱི་ནང་ལ་ཨ་ནི་ང་ད་ལྟ་ཕ་གའི་ས་ཆར་འགྲོ་གི་རེད་པཱ། འདི་གང་འདྲས་ཟེར་གྱི་རེད། ང་ཞོལ་ལ་འགྲོ་གི་ཡིན་དང་རྫོང་ལ་འགྲོ་གི་ཡིན།
    a ni dper na kha skad kyi nang la a ni nga da lta pha ga'i sa char 'gro gi red pA/_'di gang 'dras zer gyi red/_nga zhol la 'gro gi yin dang rdzong la 'gro gi yin/
  • དགེ་འདུན་
    ཨོང་ང་ཨོང་འཕྱོངས་རྒྱས་ཞོལ་ལ་འགྲོ་གི་ཡིན་ཟེར་གྱི་རེད།
    ong nga ong 'phyongs rgyas zhol la 'gro gi yin zer gyi red/
  • འཕྱོངས་རྒྱས་ཞོལ་ལ་འགྲོ་གི་ཡིན།
    'phyongs rgyas zhol la 'gro gi yin/
  • དགེ་འདུན་
    ཨོང་འཕྱོངས་རྒྱས་ཞོལ་ལ།
    ong 'phyongs rgyas zhol la/
  • ཕ་གིའི་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ཁ་སྐད་ཐོགས་ནས་གང་འདྲས་ཟེར་ལབ་ཀྱི་རེད།
    pha gi'i phyin pa yin na kha skad thogs nas gang 'dras zer lab kyi red/
  • དགེ་འདུན་
    ད་ཁ་སྐད་ཐོགས་ནས་ཨ་ནི་ཤན་ནང་ཁུལ་ལ་འགྲོ་གི་ཡིན་ཟེར་གྱི་རེད། རྫོང་ནང་ཁུལ་ལ་འགྲོ་གི་ཡིན་ཟེར་གྱི་རེད།
    da kha skad thogs nas a ni shan nang khul la 'gro gi yin zer gyi red/_rdzong nang khul la 'gro gi yin zer gyi red/
  • ཕ་གིའི་དེ་ཚོ་ཁང་པ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱས་སོང་ངས།
    pha gi'i de tsho khang pa de ngos 'dzin byas song ngas/
  • དགེ་འདུན་
    འདི། འདི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བང་སོའི་ལྷོ་ལ། ཨོང་ནུབ་ལ་ཡོའོ་རེད། འདི་ཁོང་ཚོ་ཨོང་རྫོང་གི་ད་སློབ་གྲྭ་དེ་འདྲས་རེད། སློབ་གྲྭ་ཁང་འདི། རྫོང་སློབ་གྲྭ་ཁང་དེ་རེད།
    'di/_'di srong btsan sgam po'i bang so'i lho la/_ong nub la yo'o red/_'di khong tsho ong rdzong gi da slob grwa de 'dras red/_slob grwa khang 'di/_rdzong slob grwa khang de red/
  • སློབ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་ལོ་ག་ཚད་ད་ལོ་རིམ་ག་གའི།
    slob phrug de tsho lo ga tshad da lo rim ga ga'i/
  • དགེ་འདུན་
    ལོ་རིམ་ད་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་དྲུག་པ་བར་དུ་གི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ས། ཨོའོ་ད་ཨའོ་དེ་འདྲས་རེད།
    lo rim da slob grwa chung ba/_lo rim dang po nas drug pa bar du gi slob sbyong byed sa/_o'o da a'o de 'dras red/
  • ཨ་ནི་བདུན་པ་སླེབས་ནས་སྤུ་གུ་དེ་ཚོ་ག་པར་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་པས།
    a ni bdun pa slebs nas spu gu de tsho ga par 'gro gi yo'o red pas/
  • དགེ་འདུན་
    ཨ་ནི། ཨོང་། མེ་གའི་རྫོང་གི་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་བ་དང་ད་དུང་ཨ་ནི་ས་གནས་ཀྱི། ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་བ་དེའི་ནང་ལ་འགྲོ་གི་རེད།
    a ni/_ong /_me ga'i rdzong gi slob grwa 'bring ba dang da dung a ni sa gnas kyi/_lho kha sa khul gyi slob grwa 'bring ba de'i nang la 'gro gi red/
  • ཨ་ནི་དེ་ཚོ་ད་བང་སོ་གི་བར་ཞིང་། ཞིང་མང་པོ་འདུག། རེད་པཱ། ཞིང་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་དེ་ལོ་ཏོག་ག་རེ་སྐྱེས་ཀྱི་འདུག།
    a ni de tsho da bang so gi bar zhing /_zhing mang po 'dug/_red pA/_zhing de tsho mang che de lo tog ga re skyes kyi 'dug/
  • དགེ་འདུན་
    ཨོང་། མང་ཆེ་ཨའེ་ནས་དང་། གྲོ། ཀྲན་མ། ཨ་ནི་ད་དུང་སེར་པོ་དེ་ཚོ་པེ་ཙེ། པད་ཁ། པད་མ་རེད་པཱ། པད་ཁ་ཨོའོ་དེ་ཚོ་བཏབ་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། གྲོ་ནས་ཀྲན་གསུམ་གཙོ་བོ་རེད། ཨོའོ་འདི། བང་སོ་ཨོའོ་ཕ་གི། གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གྱི་བང་སོ། ཨོའོ་འདི་རེད། གནམ་རི་སྲོང་བཙན། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཡབ་ཀྱི་བང་སོ་ཨོའོ་འདི་རེད།
    ong /_mang che a'e nas dang /_gro/_kran ma/_a ni da dung ser po de tsho pe tse/_pad kha/_pad ma red pA/_pad kha o'o de tsho btab kyi yo'o red/_gro nas kran gsum gtso bo red/_o'o 'di/_bang so o'o pha gi/_gnam ri srong btsan gyi bang so/_o'o 'di red/_gnam ri srong btsan/_srong btsan sgam po'i yab kyi bang so o'o 'di red/