Skip to main content Skip to search
09 Nov 2017
3 min 10 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Drolma

ཕ་མ་རྒས་རྒྱུ་ཡོད་པས་ང་ཚོས་ཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་འདུག་པའི་དུས་ཚོད་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་དགོས་པ་བསྟན་ཡོད།

This song is about importance of accompanying one's parents as they get older.

这首“则柔”民歌的歌词表达了作为儿女的我们应该趁父母还未老去,而我们也有能力之时尽己所能侍奉父母,以此报答他们的养育之恩的思想。

ཕ་མ་རྒས་རྒྱུ་ཡོད་པས་ང་ཚོས་ཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་འདུག་པའི་དུས་ཚོད་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་དགོས་པ་བསྟན་ཡོད། བོད་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ན་ཕ་མའི་དྲིན་ལན་ལ་བརྩི་འཇོག་དང་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཕ་མའི་དྲིན་ལན་འཇལ་ཐབས་བྱེད། དེ་བས་ཕ་མ་མ་རྒས་སྔོན་ལ་ཕ་མ་ལ་གོས་ཡག་པོ་བསྐོན་པ་དང་ཟས་ཞིམ་པོ་སྟེར་བ། ད་དུང་ལྟད་མོ་ཡག་པོ་སྟོན་པ་བཅས་བྱེད། རྩེད་རིག་འདིའི་ནང་དུ་རི་བོ་ལ་རྒས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་ཆུ་བོ་ལ་ཡང་རྒས་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་ཕ་མ་ལ་ཡང་རྒས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནན་དུ་བསྟན་ཡོད།

This song urges the listener to be a good child and source of support to one's parents as they age. By providing new clothes and tasty food to your parents, you are returning the favors they have shown you throughout your life. The song also mentions that like mountains and water, which seem permanent, parents will also age.

这首“则柔”的歌词中将秋天万物变黄、冬天水面结冰比拟成山水已老,以此告诉人们我们的父母双鬓变白也在老去,同时在警示我们,父母终有老去的一天,作为儿女的我们应该趁父母还未老,而我们也有能力之时尽自己的所能侍奉父母以此报答他们的养育之恩。