Skip to main content Skip to search
10 Sep 2016
5 min 37 sec
Video Overview
Creators: 
Jamyang Gyamtso

གླུ་དབྱངས་འདིའི་ནང་དུ་གླུ་དབྱངས་གཞན་དག་དང་མ་འདྲ་བར་དཔེ་གཅིག་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་འདུག་བརྗོད་བྱ་ནི་སྟག་ཤར་ཞིག་ལ་དགོས་པའི་གལ་གནད་མང་པོ་བཤད་འདུག

གླུ་དབྱངས་འདིའི་ནང་དུ་བརྗོད་བྱ་མང་པོ་ཞིག་འདུས་ཡོད་དེ། དེ་ནི་གླུ་དབྱངས་གཞན་པ་དག་དང་མི་འདྲ་བར་གླུ་ཚིག་སྔ་མ་གཅིག་ཁོ་ན་དཔེ་དང་ཕྱི་མ་རྣམས་དོན་ཡིན་ལ། ཚིག་རྐང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱིས་གཏན་འཁེལ་གྱི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་རེ་གསལ་བོར་བརྗོད་འདུག། དེ་དག་ནི་འབྲོག་པའི་སྐྱེས་པ་ཕོ་ཞིག་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་དོན་གནད་མང་པོ་ཞིག་བཤད་འདུག། དཔེར་ན་ཁྱིམ་ན་འདུག་སྐབས་སུ་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་དང་སྲིང་མོ་དག་གིས་བསྐྲུན་པའི་ཟས་གོས་གནས་མལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཁོ་ལ། ཕྱི་རུ་འགྲོ་སྐབས་རྟ་དང་བོའུ་ཕྱིང་དཀར་༼ཆར་ལྭ༽གསུམ་ཀྱང་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་བཤད་འདུག

This song is different from other songs; it has one example and two exemplified.

这首民歌不同于其他歌曲,它有一个喻体和两个本体。歌曲主要讲述了一个成年男人的众多需求。

这首民歌有着较为丰富的主题。这首歌不同于其他歌曲的特点在于,它只有第一句是喻体,而后都是本体。最后一行完整地表达了整个意义,即一个游牧家庭成年男人的需求。比如:食物、衣物及父母和兄妹在家的支持等在家里很重要;而马、枪和雨衣在外出尤为重要。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0