Skip to main content Skip to search
28 Jan 2016
4 min 23 sec
Video Overview
Creators: 
Dawa Tshering

The song “Hoisting a Tent” speaks of the necessary items to pitch a tent, and the techniques involved in doing it. It states that a white tent should be hoisted on the lotus plains of India. The rope to hold the tent should be made from an Indian native plant. The song also refers to the manner one should hold a sword to cut down trees for poles, and how to fetch water holding vase to quench thirst. The reference to India in the song could indicate a connection with the way Bhutanese pilgrims used tents in the past while on pilgrimage travel to India.

༉ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ གུར་གཅིག་དཀར་པོ་མི་སྤུབས། །གུར་གཅིག་དཀར་པོ་སྤུབས་ན། །རྒྱ་ཡུལ་པདྨའི་ཐང་ལུ་སྤུབ་གེ་ཟེར་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ འཛོམས་སྦ་སྦིས་ལས་ དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས་འཐེན་ནི་འདུག འ་ནི་བཟུམ་གྱི་གླུ་གཞས་རྙིངམ་ གདངས་དབྱངས་འབད་རུང་ཧན་ཏོང་ཏོ་ ཚིག་འབད་རུང་ཧན་ཏོང་ཏོ་ ཙང་ཙ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ རིག་གསར་བཟུམ་སྦེ་ གོ་དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཧ་གོ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་མི་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ མ་འོངས་པ་ལུ་ ཉམས་ནི་གི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་སྦེ་ར་ཡོད་པ་གིས་མ་ཚད་ ད་ལྟོ་ཡང་ འཐེན་ཤེས་མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་མ་གཏོགས་མེདཔ་ལས་ འདི་བཟུམ་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་ ཉམས་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་དཀར་པོ་མི་སྤུབས། །གུར་གཅིག་དཀར་པོ་མི་སྤུབས། །
  I wouldn't hoist a white tent, But if I would hoist it.
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་དཀར་པོ་སྤུབས་ན། །རྒྱ་ཡི་པད་མིའི་ཐང་ལུ། །
  I would hoist it in the Pemathang.
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་དཀར་པོ་སྤུབས་ན། །རྒྱ་ཡི་པད་མིའི་ཐང་ལུ། །
  I would hoist the white tent in Pemathang.
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་ཐག་པ་མི་སྐྱེལ། །གུར་གཅིག་ཐག་པ་མི་སྐྱེལ། །
  I wouldn't rope the white tent.
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་ཐག་པ་སྐྱེལ་ན། །རྒྱ་ཡི་དང་སྐྱེད་དུང་སྐྱེད། །
  If I did, I would rope the white tent in Dangked Dungked in India.
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་ཐག་པ་སྐྱེལ་ན། །རྒྱ་ཡི་དང་སྐྱེད་དུང་སྐྱེད། །
  If I did, I would rope the white tent in Dangked Dungked in India.
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་དཀར་པོ་མི་སྤུབས། །གུར་གཅིག་དཀར་པོ་མི་སྤུབས། །
  I wouldn't hoist a white tent.
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་དཀར་པོ་སྤུབས་ན། །དམར་པོའི་མེ་གཅིག་ཕུར། །
  If I am to hoist a white tent, I would light a fire.
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་དཀར་པོ་སྤུབས་ན། །དམར་པོའི་མེ་གཅིག་ཕུར། །
  If I am to hoist it, I shall light a fire.
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་དཀར་པོ་མི་སྤུབས། །གུར་གཅིག་དཀར་པོ་མི་སྤུབས། །
  I wouldn't hoist a white tent, But if I were to hoist it,
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  ཕྱག་ལ་རལ་གྲི་བསྣམས་ཟེར། །སྐམ་པའི་ཤིང་གཅིག་སྤོག །
  I would hold a sword and cut a dry tree.
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  ཕྱག་ལ་རལ་གྲི་བསྣམས་ཟེར། །སྐམ་པའི་ཤིང་གཅིག་སྤོག །
  I would hold a sword and cut a dry tree.
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་དཀར་པོ་མི་སྤུབས། །གུར་གཅིག་དཀར་པོ་མི་སྤུབས། །
  I wouldn't hoist a white tent,
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་དཀར་པོ་སྤུབས་ན། །སྐོམ་པའི་ཆུ་གཅིག་དབོགས། །
  If I am to hoist a white tent, I would scoop water
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་དཀར་པོ་སྤུབས་ན། །སྐོམ་པའི་ཆུ་གཅིག་དབོགས། །
  If I am to hoist a white tent, I would scoop water
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  གུར་གཅིག་དཀར་པོ་སྤུབས་ན། །གུར་གཅིག་དཀར་པོ་སྤུབས་ན། །
  If I am to hoist a white tent,
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  ཕྱག་ལ་གཱ་ཀྲ་བསྣམས་ཟེར། །སྐོམ་པའི་ཆུ་གཅིག་དབོགས། །
  Will hold a ladle, and scoop water
 • དབྱངས་འཛོམས། Yangzom
  ཕྱག་ལ་གཱ་ཀྲ་བསནམས་ཟེར། །སྐོམ་པའི་ཆུ་གཅིག་དབོགས། །
  Will hold a ladle, and scoop water