Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 28 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A local scholar gives a brief history of the Songtsen Temple on top of Songtsen Gampo's tomb in the Chongyé area.

ས་གནས་ཀྱི་རིག་གནས་པ་གཅིག་གིས་འཕྱོང་རྒྱས་ཁུལ་གྱི་སྲོང་བཙན་ལྷ་ཁང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འགྲེལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་བྱེད་པ།

该庙建在松赞墓上方,初建时是守墓人所住屋,后成为宁玛派的一座庙,它的主供佛是藏王松赞干布。 该片讲述了藏王墓中的一座小庙。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེ་དགེ་འདུན་ལགས་འདི་ཀྲོང་བཙན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཀྲོང་བཙན་གྱི་ཉེ་འཁོར་དང་གཡས་གཡོན་གྱི་དེ་གས་ལོ་རྒྱུས་རབ་ཙམ་ཅིག་གསུང་རོགས་གནང་།
  lags ze dge 'dun lags 'di krong btsan gyi lo rgyus dang krong btsan gyi nye 'khor dang g.yas g.yon gyi de gas lo rgyus rab tsam cig gsung rogs gnang /
 • དགེ་འདུན།
  ལགས་ཟེ། འདའི་ཨ་ནི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བང་སོའི་སྒང་ཡ་གའི་ཨ་ནི་ལྷ་ཁང་འདི་འདྲས་ཅིག་ཡོའོ་རེད་དེ་ལྷ་ཁང་དེའི་མིང་ལ་སྲོང་བཙན་ལྷ་ཁང་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། སྲོང་བཙན་ལྷ་ཁང་དེ་ཨ་ནི་ཐོག་མ་ཆ་བཞག་ན་བང་སོ་ཕྱག་བཏབ་པའི་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་ན་འདིའི་སྒང་ལ་ལྷ་ཁང་དེ་འདྲས་མེད་པ་འདྲ།
  lags ze/_'ad'i a ni rgyal po srong btsan sgam po'i bang so'i sgang ya ga'i a ni lha khang 'di 'dras cig yo'o red de lha khang de'i ming la srong btsan lha khang zer gyi yo'o red/_srong btsan lha khang de a ni thog ma cha bzhag na bang so phyag btab pa'i skabs la cha bzhag na 'di'i sgang la lha khang de 'dras med pa 'dra/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་འོང་།
  lags 'ong /
 • དགེ་འདུན།
  ཨ་ནི་གཙོ་བོ་ཨ་ནི་བང་སོ་དཀྲུང་མཁན་༼བསྲུང་མཁན་༽དེ་འདྲས་ཅིག་ཡོད་པ་བྱས་ཡིན་ནའི་ལའི་ཡང་དེབ་རྡེའུ་ཆོས་བྱུང་རེད་ཡའི་ད་གང་ལྟར་དེབ་ཐེར་གཅིག་ནང་ལ་ངས་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་དྲན་ཡས་བསྡད་མི་འདུག་དེའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཨ་ནི་ལྷ་ཁང་བང་སོ་འདིའི་སྒང་ལ་ཕྱོགས་བཞི་ལ་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཆུང་རེ་རེ་བཞེངས་པ་རེད་གསུང་གིས་ཡིན་ནའི་ལའི་དེ་ཨནི་ད་ལྟ་ཤུལ་ཙམ་ཅིག་ཡའི་མཐོང་ཡས་མི་འདུག།
  a ni gtso bo a ni bang so dkrung mkhan (bsrung mkhan )de 'dras cig yod pa byas yin na'i la'i yang deb rde'u chos byung red ya'i da gang ltar deb ther gcig nang la ngas gsal po zhe drag dran yas bsdad mi 'dug de'i nang la cha bzhag na a ni lha khang bang so 'di'i sgang la phyogs bzhi la lha khang chung chung re re bzhengs pa red gsung gis yin na'i la'i de ani da lta shul tsam cig ya'i mthong yas mi 'dug/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེ།
  lags ze/
 • དགེ་འདུན།
  འདིའི་སྒང་ལ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་དེ་ཨ་ནི་དས་རབས་བཅུ་གསུམ་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་མངའ་བདག་མྱང་གི་རྒྱུད་པ་དེ་འདྲས་ད་དེ་འདྲས་ཅིག་གི་བླ་མ་དེ་འདྲས་གས་ད་གཞུག་ལ་ལྷ་ཁང་དེ་འདྲས་བཞེངས་པ་རེད་ཟ།ས
  'di'i sgang la yod pa'i lha khang de a ni das rabs bcu gsum nang la cha bzhag na mnga' bdag myang gi rgyud pa de 'dras da de 'dras cig gi bla ma de 'dras gas da gzhug la lha khang de 'dras bzhengs pa red za/sa
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེ
  lags ze
 • དགེ་འདུན།
  སྔོན་མག་མི་དཀྲུང་ས་ཡོའོ་རེད་པ་མི་དཀྲུང་ཡན་བསྡོད་ཡན་བསྡད་ས་རེད་ཟ་རེད་པ་ལ་ད་བང་སོ་དཀྲུང་ཡན་བསྡད་ས་ད་གཞུག་ལ་དཀྲུང་ཡན་དེ་བསྡད་ས་དེའི་སྒང་དའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་རྒྱབ་ལྷ་ཁང་དེའི་སྒང་དའི་ཨ་ནི་གཙོ་བོ་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་ཨ་ནི་ཨ་ཆེ་རྒྱ་བཟའ་བལ་བཟའ་དེ་མིན་གྱི་བློན་པོ་མགར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཨ་ནི་བོད་ཀྱི་ད་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་ད་བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཚོ་འདིའི་ཨ་ནི་འཇིམ་སྐུ་དེ་འདྲས་བཞེངས་བྱས་འདུག་ཟེར་བཞུགས་ཡོའོ་རེད་གསུང་གིས།
  sngon mag mi dkrung sa yo'o red pa mi dkrung yan bsdod yan bsdad sa red za red pa la da bang so dkrung yan bsdad sa da gzhug la dkrung yan de bsdad sa de'i sgang da'i lha khang cig rgyab lha khang de'i sgang da'i a ni gtso bo rgyal po srong btsan sgam po dang a ni a che rgya bza' bal bza' de min gyi blon po mgar ba la sogs pa'i a ni bod kyi da lo rgyus thog la da btsan po'i skabs kyi skad grags yod pa'i mi rnams tsho 'di'i a ni 'jim sku de 'dras bzhengs byas 'dug zer bzhugs yo'o red gsung gis/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེ་ལགས་ཟེ། ལགས་ལགས། ཨ་ནི་འདི་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་འདྲ་བུ་གང་རེ་ཡིན་ན།
  lags ze lags ze/_lags lags/_a ni 'di chos lugs grub mtha' 'dra bu gang re yin na/
 • དགེ་འདུན།
  ད་འདི་རྙིང་མ་རང་རེད། མངའ་བདག་མྱང་གི་ཨ་ནི་རྒྱུད་མྱང་ཉི་མ་འོད་གསལ་གྱི་རྒྱུད་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་རྒྱུད་པ་རྒྱུད་རྩར་བྱས་དེང་སང་ད་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་རྙིང་མ་རེད་སྔོན་མག་འདིའི་དཔལ་རི་དགོན་པ་ཟེར་ཡས་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པ་ད་བོད་ལ་ཆ་སོང་ན་མདོ་གླིང་དཔལ་གསུམ་ཟེར་སྔན་མག་དགོན་པ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་གསུམ་ཡོའོ་རེད་པ་མདོ་གླིང་དཔལ་གསུམ་ཟེར་དེའི་ནང་ནས་དཔལ་རི་ཟེར་ཡས་དེ་འདིའི་སྦུག་དའི་ཡོའོ་རེད་མཆུ་མགོའི་སྦུག་དའི། འོང་དགོན་པ་འདིའི་དང་ཁོ་རྣམས་ཚོ་ད་གྲུབ་མཐའ་གཅིག་བྱས་དགོན་ལྷག་དེ་འདྲས་རེད་ད་སྔོན་མག་ཆ་ཚོན་ན་དཔལ་རི་དགོན་པའི་དགོན་ལྷག་རེད་ད།
  da 'di rnying ma rang red/_mnga' bdag myang gi a ni rgyud myang nyi ma 'od gsal gyi rgyud de 'dras cig red rgyud pa rgyud rtsar byas deng sang da chos lugs kyi grub mtha' rnying ma red sngon mag 'di'i dpal ri dgon pa zer yas cig yo'o red pa da bod la cha song na mdo gling dpal gsum zer sngan mag dgon pa gtso che shos gsum yo'o red pa mdo gling dpal gsum zer de'i nang nas dpal ri zer yas de 'di'i sbug da'i yo'o red mchu mgo'i sbug da'i/_'ong dgon pa 'di'i dang kho rnams tsho da grub mtha' gcig byas dgon lhag de 'dras red da sngon mag cha tshon na dpal ri dgon pa'i dgon lhag red da/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེ་ལགས་ཟེ་ལགས་ཟེ།
  lags ze lags ze lags ze/
 • དགེ་འདུན།
  དེང་སང་ཡིན་ནའི་དཔལ་རི་དགོན་པ་ནས་སྐུ་ཞབས་དེ་འདྲས་འདུག་ཟེར་གཏང་གནང་བྱས་འདིའི་དཀོན་གཉེར་ལགས་གནང་གི་ཡོའོ་རེད་ད།
  deng sang yin na'i dpal ri dgon pa nas sku zhabs de 'dras 'dug zer gtang gnang byas 'di'i dkon gnyer lags gnang gi yo'o red da/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེ་ལགས་ཟེ། ད་ལྟ་དགོན་པ་འདི་ཡི་རྟེན་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ན་རྟེན་གཙོ་དེ།
  lags ze lags ze/_da lta dgon pa 'di yi rten gtso bo de ga re yin na rten gtso de/
 • དགེ་འདུན།
  ད་རྟེན་གཙོ་བོ། ད་རྟེན་གཙོ་ཞུས་ནའི་འདྲ་གཙོ་བོ་འདྲ་དི་ཨ་ནི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ།
  da rten gtso bo/_da rten gtso zhus na'i 'dra gtso bo 'dra di a ni rgyal po srong btsan sgam po/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ།
  srong btsan sgam po/
 • དགེ་འདུན།
  འོང་། བང་སོ་ཁོ་ར་ད་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སོང་ཙང་།
  'ong /_bang so kho ra da rgyal po srong btsan sgam po'i song tsang /
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་རེད།
  lags red/
 • དགེ་འདུན།
  ཨ་ནི་ལྷ་ཁང་ནང་ལའི་གཞུག་གཞུག་དའི་གཙོ་བོ་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་རེད།
  a ni lha khang nang la'i gzhug gzhug da'i gtso bo rgyal po srong btsan sgam po red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེ་ལགས་ཟེ།
  lags ze lags ze/
 • དགེ་འདུན།
  ཨ་ནི་དེའི་མིང་ལ་ཀྲོང་བཙན་ལྷ་ཁང་ཡའི་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་ཡང་སྲོང་བཙན་ལྷ་ཁང་ཡའི་ཟེར་གྱི་རེད་འོང་གང་ལྟར་དོན་དག་གཅིག་པ་རེད།
  a ni de'i ming la krong btsan lha khang ya'i zer gyi yo'o yang srong btsan lha khang ya'i zer gyi red 'ong gang ltar don dag gcig pa red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེ་ལགས་ཟེ། ལགས་ལགས། ཨོའོ་ཡག།
  lags ze lags ze/_lags lags/_o'o yag/