Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 hr 10 min 14 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

诺章伍金教授按照《西藏王臣记》讲解塔波噶举派创始人玛尔巴、米拉日巴、塔波拉杰师徒三人的事迹。尤其在塔波拉杰时期兴盛的噶举派方面讲述的更为详细。 诺章伍金教授根据朗氏家族为依据讲述嗒波噶举派的历史及文化背景等。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལགས་སོ། ལགས་སོ།
  lags so/_lags so/
 • ད་འདི་ད་ལྟ་འདི་ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་སྐོར་རེད་པ། བྱས་ནས་ད། བོད་དེ་རུ་དཔལ་ཕག་མོ་ཨེ། དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་དཔལ་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཟེར་མཁན་དེ། དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཟེར་མཁན་དེ་ནི།
  da 'di da lta 'di phag mo grub pa'i skor red pa/_byas nas da/_bod de ru dpal phag mo e/_dpal phag mo grub pa'i dpal dwags po bka' brgyud kyi bstan pa zer mkhan de/_dwags po dkar brgyud zer mkhan de ni/
 • བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ནང་ནས་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཟེར་མཁན་ཆོས་ལུགས་གཅིག་རེད་པ། དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་དེ་ནི་དེ་རེད་ཟེར། གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། ཨོའོ་གཙོ་བོ་ཡིན་ན་གང་ནས་འབྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན།
  bod kyi chos lugs nang nas dwags po bka' brgyud zer mkhan chos lugs gcig red pa/_dwags po bka' brgyud kyi gtso bo de ni de red zer/_gang zer dgos red pas/_o'o gtso bo yin na gang nas 'byung ba red zer na/
 • དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཟེར་མཁན་དེ་ཡིན་ན། གཙོ་བོ་ནི་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ནས་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་གཙོ་བོ་ནི་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ནས་དེ་ནི། འགོ་བཙུགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ཟེར།
  dwags po bka' brgyud zer mkhan de yin na/_gtso bo ni phag mo grub pa rdo rje rgyal po nas dwags po bka' brgyud zer mkhan de ni gtso bo ni phag mo grub pa rdo rje rgyal po nas de ni/_mgo btsugs pa de 'dras gcig red/_zer/
 • དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། དེ་ཡིན་ནའི་དེ་ནས་མར་བྱས་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡིན་ན། མགོ་ཚུགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི། དེའི་མཇུག་ལ་ད་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ད་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དྭགས་་པོ་ཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱེད་པ་བླ་ན་མེད་པ་སྤེལ་ཡས་དེ་ནི། དེ་ནི་སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་ཏའི་སི་ཏུ་གོང་མ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི། རླངས་ཀྱི་དེ་ནི་གདུང་རབས་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར།
  dwags po bka' brgyud zer mkhan de 'dras red zer/_de yin na'i de nas mar byas dwags po bka' brgyud yin na/_mgo tshugs pa de 'dras yin na'i/_de'i mjug la da chos srid kyi da chos srid kyi dwags po ka' brgyud pa'i chos srid kyi byed pa bla na med pa spel yas de ni/_de ni spyan snga rin po che spyan snga grags pa 'byung gnas kyi thog nas byung ba dang /_da ga nang ltar ta'i si tu gong ma ta'i si tu byang chub rgyal mtshan la sogs pa de ni/_rlangs kyi de ni gdung rabs rim par byon pa rnams nas byung ba yin zer/
 • དེ་ནི་རླངས་ཀྱི་གདུང་རབས་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། ཟེར། དེ་ནི་རླངས་ཀྱི་པོ་ཏི་བསེ་རུའི་ནང་ལ་གང་ཟེར་ན། རླངས་ཀྱི་པོ་ཏི་བསེ་རུའི་ནང་དུ་རླངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའི་པུ་ཏི་བསེ་རུའི་ནང་ལ་ག་རེ་ཟེར་ན། ལར་སྐྱེས་པའི་མི་ལ་དེ་ནི་དེ་དགོས་ཟེར། རླངས་ཀྱི་པོ་ཏི་བསེ་རུའི་ནང་ལ་ལར་སྐྱེས་པའི་མིས་རང་གི་སྐྱེ་བརྒྱུད་མ་ཤེས་ན་ནགས་ཁུང་གི་སྤྲེའུ་དང་འདྲ། མི་རང་གི་ཆོ་འབྲང་མ་ཤེས་ན་གཡུ་འབྲུག་ཟོལ་མ་དང་འདྲ། ཡབ་མེས་ཀྱི་ཀྱི་ཆེ་གེའི་ཡིག་ཚང་མ་ཤེས་ན། མོན་ཕྲུག་ཡལ་བོར་དང་འདྲ། ཟེར་ནས།
  de ni rlangs kyi gdung rabs rim par byon pa rnams kyi nang nas byung ba yin/_zer/_de ni rlangs kyi po ti bse ru'i nang la gang zer na/_rlangs kyi po ti bse ru'i nang du rlangs kyi lo rgyus yod pa'i pu ti bse ru'i nang la ga re zer na/_lar skyes pa'i mi la de ni de dgos zer/_rlangs kyi po ti bse ru'i nang la lar skyes pa'i mis rang gi skye brgyud ma shes na nags khung gi spre'u dang 'dra/_mi rang gi cho 'brang ma shes na g.yu 'brug zol ma dang 'dra/_yab mes kyi kyi che ge'i yig tshang ma shes na/_mon phrug yal bor dang 'dra/_zer nas/
 • ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད་སོ་སོའི་གཅིག་གི་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད། ཨོང་སྐྱེས་པའི་མི་ལ་དེ་ནི་རང་གི་སྐྱེས་བརྒྱུད་དེ་མ་ཤེས་ན། དེ་ནི་ནགས་ཀྱི་སྤྲེའུ་ནང་ལྟར་འདྲ་བ་རེད། གསུངས་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་རང་གི་སྐྱེས་བརྒྱུད་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོ་འབྲང་དང་། དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཡབ་མེས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་གསལ་པོ་གསུངས་བྱས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  da de 'dras kyi dper na da so so'i gcig gi da gang zer dgos red/_ong skyes pa'i mi la de ni rang gi skyes brgyud de ma shes na/_de ni nags kyi spre'u nang ltar 'dra ba red/_gsungs yas la sogs pa de ni rang gi skyes brgyud dang da ga nang ltar de ni rang nyid kyi cho 'brang dang /_de ni de 'dras kyi dper na/_yab mes kyi yig tshang nges par du shes dgos yas kyi thog la yin na gsal po gsungs byas de ni de 'dras red/_zer/
 • ཨེ། དེ་ནི་ད་ག་་ནང་ལྟར་སྐྱེས་པའི་མི་ལ་གྲགས་པའི་གཏམ་དགོས། བྱས་པའི་ཆོས་ལ་གྲུབ་པའི་མཐའ་དགོས། ཆེ་བའི་མི་ལ་མཐོ་བའི་རྟགས་དགོས། ཟེར་ན། དེ་ནི་སྐྱེས་པའི་མི་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་དེ་ནི་ཡིན་ན་གྲགས་པའི་གཏམ་དགོས་ཀྱི་རེད། ཟེར།
  e/_de ni da ga nang ltar skyes pa'i mi la grags pa'i gtam dgos/_byas pa'i chos la grub pa'i mtha' dgos/_che ba'i mi la mtho ba'i rtags dgos/_zer na/_de ni skyes pa'i mi zer yas de la de ni yin na grags pa'i gtam dgos kyi red/_zer/
 • གཅིག་གི་ལས་ཀ་འཚམས་པོ་བྱས་པ་གྲགས་པའི་གཏམ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར། ཨེ་བྱས་པའི་ཆོས་ལ་གྲུབ་པའི་མཐའ། ཆོས་ཟེར་མཁན་དེ་བྱས་པའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་མཐའ། མཐའ་ལ་དེ་ནི་ལྟ་བ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་གྲུབ་མཐའ། གྲུབ་པའི་མཐའ་དེ་ནི་ལྟ་བ་ཡང་དག་པ་དེ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའ་དགོས་ཀྱི་རེད། ཟེར།
  gcig gi las ka 'tshams po byas pa grags pa'i gtam dgos kyi red zer/_e byas pa'i chos la grub pa'i mtha'/_chos zer mkhan de byas pa'i rjes la de ni mtha'/_mtha' la de ni lta ba sogs pa de 'dras kyi thog nas de ni grub mtha'/_grub pa'i mtha' de ni lta ba yang dag pa de ni grub pa'i mtha' dgos kyi red/_zer/
 • ཆེ་བའི་མི་ལ་དེ་ནི་མཐོ་བའི་རྟགས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ཟེར། བྱས་ནས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་ཨེ་བོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་དཔེར་ན་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད། ཨེ། གང་ཟེར་དགོས་རེད། དེ་ནི་རླངས་ཀྱི་པོ་ཏི་རུ་ལས་དེ་ནི། འབངས་ཀྱི་མི་རབས་ལས་དེ་ནི། ཐོག་མ་དེ་ནི་རླངས་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་དེ། རླངས་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་བྱུང་སྟངས་དེ། ཨེ་རིམ་པར་གསུངས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  che ba'i mi la de ni mtho ba'i rtags dgos kyi red ces gsungs pa dang /_zer/_byas nas de ni de 'dras kyi da e bod kyi nang la cha bzhag na dper na da gang zer dgos red/_e/_gang zer dgos red/_de ni rlangs kyi po ti ru las de ni/_'bangs kyi mi rabs las de ni/_thog ma de ni rlangs kyi gdung brgyud de/_rlangs kyi gdung brgyud byung stangs de/_e rim par gsungs byas de 'dras red/_zer/
 • འབངས་ཀྱི་མི་རབས་ལ། འབྱུང་བ་སྣ་ལྔའི་སྙིང་པོ་ལ། སྒོ་ང་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོངས་པ། ཕྱིའི་སྒོང་ཤུན་ལྷ་བྲག་དཀར་པོ་ཆགས། ནང་གི་སྒོ་ང་ལ་དུང་མཚོ་དཀར་མོ་འཁྱིལ། བར་གྱི་སྒོ་ངའི་དར་ཆ་ལ། རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་ཏུ་གྲོལ། སྒོ་ང་འཕྲུམ་གྱི་བཅོ་བརྒྱད་ཆགས། སྒོ་ང་བཅོ་བརྒྱད་འབྲིང་པོ་དེ། དུང་སྒོང་གཅིག་ཡར་ནས་བྱུང་། ཟེར། འདི་ད།
  'bangs kyi mi rabs la/_'byung ba sna lnga'i snying po la/_sgo nga chen po gcig yongs pa/_phyi'i sgong shun lha brag dkar po chags/_nang gi sgo nga la dung mtsho dkar mo 'khyil/_bar gyi sgo nga'i dar cha la/_rigs drug sems can kun tu grol/_sgo nga 'phrum gyi bco brgyad chags/_sgo nga bco brgyad 'bring po de/_dung sgong gcig yar nas byung /_zer/_'di da/
 • ཐོག་མའི་དེ་ནི་ད། གང་ཟེར་དགོས་རེད། གཅིག་གི་མིའི་འགྲོ་བ་ཆགས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི། ཐོག་མར་དེ་ནི་སྒོ་ང་ཆེན་པོ། འབྱུང་བ་སྣ་ལྔའི་སྙིང་པོར་བརྟེན་ནས། དེ་ནི་སྒོ་ང་ཆེན་པོ་གཅིག་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི། ད་གསུངས་ཚུལ་གཅིག་རེད། རེད་པཱ།
  thog ma'i de ni da/_gang zer dgos red/_gcig gi mi'i 'gro ba chags pa'i kha gtug la cha bzhag na de ni/_thog mar de ni sgo nga chen po/_'byung ba sna lnga'i snying por brten nas/_de ni sgo nga chen po gcig byung ba la sogs pa de ni/_da gsungs tshul gcig red/_red pA/
 • འོང་། དེ་ནི་དུང་གི་སྒོ་ང་ཆེན་པོ་དེ་ལ་དེ་ནི་དབང་པོ་ལྔ་དང་ཡན་ལག་རྣམས་སོ་སོར་དོད་དེ་མཚར་སྡུག་གི་དེ་ནི་ཁྱིའུ་ཡིད་ལ་སྨོན་པ་གཅིག ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ལས་དེའི་མིང་ལ། དེ་ནི་ཡེ་སྨོན་རྒྱལ་པོ་བྱུང་ཟེར་ཡས་གཅིག་དེ་བྱས། ཡེ་སྨོན་རྒྱལ་པོ་བྱས་དེའི་ཇོ་མོ་ལྕག་རྒྱལ་མོ་ལ། འཁྲུངས་སྲས་དབང་ལྡན་འཁྲུངས། ད་དེ་ནས་མར་བྱས་གཅིག་གི་རིམ་པས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས། རེད་པཱ།
  'ong /_de ni dung gi sgo nga chen po de la de ni dbang po lnga dang yan lag rnams so sor dod de mtshar sdug gi de ni khyi'u yid la smon pa gcig_lta bu byung ba las de'i ming la/_de ni ye smon rgyal po byung zer yas gcig de byas/_ye smon rgyal po byas de'i jo mo lcag rgyal mo la/_'khrungs sras dbang ldan 'khrungs/_da de nas mar byas gcig gi rim pas rim par brgyud nas/_red pA/
 • རིམ་པར་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་དེ་ནི། གང་ཟེར་དགོས་རེད་དེ་ནི་མཐའ་མ་མཐའ་མ་ཡིན་ན། ཨེ་མཐའ་མ་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་ན། སྲས་ལ་དཀར་ནག་གསུམ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་རིམ་པས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས། མཐའ་མ་དེ་གང་ཟེར་ན་དེའི།
  rim par rim par brgyud nas de ni/_gang zer dgos red de ni mtha' ma mtha' ma yin na/_e mtha' ma mtha' ma de yin na/_sras la dkar nag gsum la sogs pa/_de 'dras kyi rim pas rim par brgyud nas/_mtha' ma de gang zer na de'i/
 • ཨེ་སྲས་འབྲམ་རེ་ཤེལ་མིག དེའི་སྲས་ཨ་རྗེ་གཙུག་གསུམ། དེ་ལ། གནམ་ལྷ་མཆེད་བརྒྱད་ཀྱི་ལྔ་པས་སྲས་སུ་སྤྲུལ་པའི་མིང་མང་ལྡོམ་སྟག་བཙན། ཟེར་མཁན་གཅིག་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  e sras 'bram re shel mig_de'i sras a rje gtsug gsum/_de la/_gnam lha mched brgyad kyi lnga pas sras su sprul pa'i ming mang ldom stag btsan/_zer mkhan gcig byung yo'o red/_zer/
 • མང་ལྡོམ་སྟག་བཙན་ཟེར་ཡས་གཅིག་བྱུང་བྱས། དེའི་དེ་ནི་ཇོ་མོ་རོང་བཟའ་ཁྱེ་ལྕམ་ལ་སྲས་མ་བྱུང་བས་ཐུགས་མ་བདེ་བར་ལྷ་ཡུལ་དུ་བྱིན་ཏེ་རང་གི་གཅེན་པོ་དེ་གས་དེ་ལ་ལ་དྲིས་པ་རེད། ཟེར།
  mang ldom stag btsan zer yas gcig byung byas/_de'i de ni jo mo rong bza' khye lcam la sras ma byung bas thugs ma bde bar lha yul du byin te rang gi gcen po de gas de la la dris pa red/_zer/
 • རང་གི་གཅེན་པོ་དེ་གས་དེ་ལ་དྲིས་བྱས་དེ་ནི། རང་རེ་ལྷ་སྲས་མཆེད་བརྒྱད་ཀྱི། ཁྱེད་ནི་མི་ཡུལ་སྲས་སུ་སྤྲུལ། དྲིས་པའི་གཞུག་གུ་ལ་དེ་ནི་ང་རང་ཚོ་སྤུན་མཆེད་ཀྱི་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་དེ་ནི། མིའི་སྲས་ནང་ལ་སྤྲུལ་གྱི་རེད། ཟེར།
  rang gi gcen po de gas de la dris byas de ni/_rang re lha sras mched brgyad kyi/_khyed ni mi yul sras su sprul/_dris pa'i gzhug gu la de ni nga rang tsho spun mched kyi brgyad kyi nang nas de ni/_mi'i sras nang la sprul gyi red/_zer/
 • ཁྱེད་ལ་བུ་དང་སྲས་མེད་པས་དེ་ནི་ཐུགས་ཆད་ན། ཐུགས་མོས་པ་བྱུང་ན་དེ་ནི། ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་དེ་ནི་དེ་ནས། ཡིད་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་ཡིད་དམ་བསྒོམས་ལ་གསང་སྔགས་བགྲོངས། ཟེར། ལོ་གསར་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་ལ། ལྷ་རི་གཉན་པོ་ཅན་དུ་བྱོན། ལོ་གསར་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་ལ་ལྷ་རི་གཉན་པོ་ཅན་བྱོན་ཟེར། བསངས་དང་མཆོད་པ་གསོལ་བ་དེ་འདྲས་བྱས་སོང་ན། དེ་ནས་ལྷ་ཚངས་སྲས་མོ་འགྲུབ། ལྷ་སྲས་ཚངས་སྲས་མོ་འགྲུབ་སྟེ་འོང་། ཟེར།
  khyed la bu dang sras med pas de ni thugs chad na/_thugs mos pa byung na de ni/_zla ba bcu gsum gyi sgrub pa mdzad nas de ni de nas/_yid dam gyi lha la yid dam bsgoms la gsang sngags bgrongs/_zer/_lo gsar zla ba bcu gsum la/_lha ri gnyan po can du byon/_lo gsar zla ba bcu gsum la lha ri gnyan po can byon zer/_bsangs dang mchod pa gsol ba de 'dras byas song na/_de nas lha tshangs sras mo 'grub/_lha sras tshangs sras mo 'grub ste 'ong /_zer/
 • ལྷ་སྲས་ཚངས་མ་འགྲུབ་པ་ན། ལྷ་ཡི་སྲས་ལ་མི་ཡི་བརྒྱུད། རིགས་བརྒྱུད་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་འོང་། ལྷ་སམ་ལྷ་སྲས་མ་དེ་ཚངས་པའི་སྲས་མོ་དེ་འདྲས་གཅིག་དེ་ནི་ཁྱེད་རང་ལ་དེ་ནི་རྦད་དེ་གཉེན་དུ་འགྱུར་པ་ནི་དེ་ནི་རིགས་བརྒྱུད་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཡོང་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་གསུངས་བ་རེད། ཟེར།
  lha sras tshangs ma 'grub pa na/_lha yi sras la mi yi brgyud/_rigs brgyud khyad du 'phags pa 'ong /_lha sam lha sras ma de tshangs pa'i sras mo de 'dras gcig de ni khyed rang la de ni rbad de gnyen du 'gyur pa ni de ni rigs brgyud khyad du 'phags pa yong byas nas de 'dras gsungs ba red/_zer/
 • མི་རབས་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་པར། བླ་མ་མི་དཔོན་རྒྱུན་མི་ཆད། སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་འདྲེན་པ་དང་། དཔའ་བོས་རྒྱལ་ཁམས་འདུལ་བ་དང་། གྲགས་པས་ས་སྟེང་ཁེབས་པ་ཡོང་ཟེར། དེ་ནི་མི་རབས་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ལ་དེ་ནི་བླ་མ་དང་མི་དཔོན་དེ་ནི་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་འདྲེན་པ་དང་། དཔའ་བོས་དེ་ནི་རྒྱལ་ཁམས་འདུལ་བ་དང་། གྲགས་པས་ས་སྟེང་ཁེབས་ཡོང་གསུངས།
  mi rabs bdun cu rtsa gsum par/_bla ma mi dpon rgyun mi chad/_sems can kun gyi 'dren pa dang /_dpa' bos rgyal khams 'dul ba dang /_grags pas sa steng khebs pa yong zer/_de ni mi rabs bdun cu rtsa gsum pa la de ni bla ma dang mi dpon de ni rgyun mi chad pa dang /_sems can kun gyi 'dren pa dang /_dpa' bos de ni rgyal khams 'dul ba dang /_grags pas sa steng khebs yong gsungs/
 • ཡོང་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱིས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་མི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཁོང་གིས་དཔེར་ན། མང་ལྡོམ་སྟག་བཙན་གྱི་དེ་ནི་མི་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས། སྒྲུབ་པ་མཛད། དེ་ནི་ལ་གསར་གྱི་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ལྷ་རིའི་རྩེར་བྱོན་ཏེ་མཆོད་པ་མཛད་པས། ནམ་མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔ་པ་བྱུང་ཞིང་། བར་ལ་རོལ་མོའི་སྒྲ་སོགས་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བས། ཟེར།
  yong zer/_da de 'dras kyis/_zhes gsungs pa dang mthun par mi yul du byon te sgrub pa mdzad pa'i zer na/_de ni khong gis dper na/_mang ldom stag btsan gyi de ni mi yul la phebs nas sgrub pa mdzad nas/_sgrub pa mdzad/_de ni la gsar gyi zla ba gcig la lha ri'i rtser byon te mchod pa mdzad pas/_nam mkha' las 'ja' tshon sna lnga pa byung zhing /_bar la rol mo'i sgra sogs cho 'phrul sna tshogsbyung bas/_zer/
 • དེ་ནི་ཚངས་སྲས་ལྷ་མོ་འཁོར་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་བྱོན་པ་གཟིགས་ཏེ། ཆུང་མ་མཛད་པར་གསོལ་བ། དེ་ནི་བླ་མ་ལ་ངའི་ཆུང་མ་གནང་རོགས་གནང་ཟེར། གསོལ་བ་བཏབ་པ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། འཁོར་དེ་གས་དེ་ནི་འོད་དུ་ཡལ། ལྷ་མོ་ཁོང་རང་རང་གིས་དེ་ནི་རྦད་དེ་མང་ལྡོམ་སྟག་བཙན་གྱི་དེ་ནི་ཆུང་མ་མཛད་ཡས་ཐོག་ལ། ལྷ་མོས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་རེད། ཟེར།
  de ni tshangs sras lha mo 'khor brgyad dang bcas pa byon pa gzigs te/_chung ma mdzad par gsol ba/_de ni bla ma la nga'i chung ma gnang rogs gnang zer/_gsol ba btab pa byed dus tsam pa de ni/_'khor de gas de ni 'od du yal/_lha mo khong rang rang gis de ni rbad de mang ldom stag btsan gyi de ni chung ma mdzad yas thog la/_lha mos zhal gyis bzhes pa red/_zer/
 • ལྷ་མོས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་གཞུག་གུར། དེ་ནིརྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་ཁྲུས་ཆུས་ཇོ་མོའི་སྐུ་ལུས་བཀྲུས་ནས་དེ་ནི་ལྷ་ཡུལ་དུ་སླར་ཡང་། དེ་ནི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཟེར།  ཡང་ལྷ་ཡུལ་ལ་བྱོན་པ་རེད་ཟེར།
  lha mos zhal gyis mzhes pa'i gzhug gur/_de nirdo rje rnam 'joms kyi khrus chus jo mo'i sku lus bkrus nas de ni lha yul du slar yang /_de ni yul du byon zer/__yang lha yul la byon pa red zer/
 • ཡུན་རིང་དུ་སོང་ཀྱང་སྲས་མ་བྱུང་། སྐབས་ཤིག་ནམ་མཁའ་ནས་སྒྲ་ཞིག་ལ། མང་ལྡོམ་སྟག་བཙན་དམག་ལ་བྱོན། རྒྱ་དམག་བོད་དུ་ལྷགས་དོགས་ཡོད། རྒྱ་དམག་བོད་དུ་ལྷགས་པ་ན། ཁྱོད་མིན་གང་གིས་ཐུབ་མི་འགྱུར། ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ལུང་གཅིག་བསྟན་པ། ནམ་མཁའ་ནས་སྒྲ་ཞིག མང་ལྡོམ་སྟག་བཙན་དམག་ལ་བྱོན་ཟེར། དེ་ནི་རྒྱ་དམག་བོད་དུ་དེ་ནི་ལྷགས་དོགས། དེ་ནི་རྒྱ་དམག་བོད་དུ་ལྷགས་པ་ན། ཁྱོད་མིན་པ་གཞན་དག་སུ་ཞིག་གིས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་བྱས་ནས་དེ་ནི་བྱུང་ཡོང་དུས་ཙམ་པ།
  yun ring du song kyang sras ma byung /_skabs shig nam mkha' nas sgra zhig la/_mang ldom stag btsan dmag la byon/_rgya dmag bod du lhags dogs yod/_rgya dmag bod du lhags pa na/_khyod min gang gis thub mi 'gyur/_zer/_da de 'dras kyi dper na lung gcig bstan pa/_nam mkha' nas sgra zhig_mang ldom stag btsan dmag la byon zer/_de ni rgya dmag bod du de ni lhags dogs/_de ni rgya dmag bod du lhags pa na/_khyod min pa gzhan dag su zhig gis thub kyi ma red byas nas de ni byung yong dus tsam pa/
 • མང་ལྡོམ་གྱི་ཆིབས་ངང་དཀར་གཡུ་གཤོག་ལ་ཆིབས། དངུལ་དཀར་གྱི་དུང་ཁྲབ་དང་ཤེལ་དཀར་གྱི་རྨོག་དེ་གྱོན། འོད་འབར་གྱི་མཚོན་བཏགས་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་ལྷ་དམག་དང་ཆུ་རྒྱུད་ལ་ཀླུ་དམག་རྣམས་འགྲིམ་དུ་བཅུག་སྟེ་བྱོན་པས། རྒྱ་རྣམས་བྲོས་ཏེ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཟེར།
  mang ldom gyi chibs ngang dkar g.yu gshog la chibs/_dngul dkar gyi dung khrab dang shel dkar gyi rmog de gyon/_'od 'bar gyi mtshon btags nas/_nam mkha' la lha dmag dang chu rgyud la klu dmag rnams 'grim du bcug ste byon pas/_rgya rnams bros te g.yul las rgyal zer/
 • ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ལྷ་དམག་དང་ཀླུ་དམག་བྱས་ནས་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྒྱའི་དམག་དེ་གས་དེ་ཡིན་ནའི། ཞེད་སྣང་སྐྱེས་བྱས་བྲོས་པ་རེད། ཟེར།
  da de 'dras kyi dper na/_lha dmag dang klu dmag byas nas 'gro dus tsam pa de ni rgya'i dmag de gas de yin na'i/_zhed snang skyes byas bros pa red/_zer/
 • སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་སྨན་བཙུན་གྱིས་ལྷ་ཡུལ་ནས་ཁྲིད་པའི་དུང་གི་མཛོ་མོ་བྲོས་པ་མང་ལྡོམ་གྱིས་བཀག ལྷ་ཡུལ་ནས་དེ་ནི་སྨན་བཙུན་གྱིས་ཁྲིད་པའི་དེ་ནི་དུང་གི་མཛོ་མོ་དེ། དེ་ནི་དེ་ཕར་བྲོས་པ་དེ་གས་དེ་མང་ལྡོམ་གྱིས་བཀག་ཟེར།
  skabs de dus de ni sman btsun gyis lha yul nas khrid pa'i dung gi mdzo mo bros pa mang ldom gyis bkag_lha yul nas de ni sman btsun gyis khrid pa'i de ni dung gi mdzo mo de/_de ni de phar bros pa de gas de mang ldom gyis bkag zer/
 • སྨན་བཙུན་གྱིས་མཛོ་མོ་འཚོལ་དུ་འོངས་པ་གཟིགས་ནས། སྨན་བཙུན་གྱིས་དེ་ནི་མཛོ་མོ་དེ་འཚོལ་དུ་འོངས་བ་གཟིགས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། མཛོ་མོ་མི་འགྲོ་བའི་ཕྱག་རྒྱས་བཅིངས་ཏེ་མཛོ་མོ་དེ་དེ་ནི་ཕར་འགྲོ་ཡས་མེད་པ་ཕྱག་རྒྱས་བཅིངས། རང་ཉིད་དེ་ནི་ཕ་བོང་གུར་འདྲའི་ནང་དུ་བྱོན་ནས། དེ་ནི་སྒོ་བསྡམས་ཏེ་ཟུར་གཅིག་ནས་དེ་ནི་བལྟས་པ་རེད། ཟེར།
  sman btsun gyis mdzo mo 'tshol du 'ongs pa gzigs nas/_sman btsun gyis de ni mdzo mo de 'tshol du 'ongs ba gzigs dus tsam pa de ni/_mdzo mo mi 'gro ba'i phyag rgyas bcings te mdzo mo de de ni phar 'gro yas med pa phyag rgyas bcings/_rang nyid de ni pha bong gur 'dra'i nang du byon nas/_de ni sgo bsdams te zur gcig nas de ni bltas pa red/_zer/
 • བལྟ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་སྨན་བཙུན་གྱིས་མཛོ་མ་ལ་འོ་མ་བཞོས་པའི་ཕུད་ཀྱིས་དཀོན་ཅོག་དང་། དེ་ནི་སྨན་བཙུན་གྱིས་མཛོ་མོ་དེ་ལ་དེ་ནི་འོ་མ་བཞོས། འོ་མ་བཞོས་པའི་དེ་ནི་ཕུད་ཀྱིས་དཀོན་ཅོག་ལ། མང་ལྡོམ་གྱི་སྐྱབས་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ། ལྷག་མ་ཆུ་ལ་བླུགས་ནས། རིགས་བརྒྱུད་ཁྱད་འཕགས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་མང་ལྡོམ་མཉེས། ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱིས་དཔེར་ན་འོང་། གདོང་ལ་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་པ། ལྷག་མ་དེ་དེ་ནི་ཆུ་ལ་བླུག་ནས། རིགས་བརྒྱུད་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་འབྱུང་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་གསོལ་བ་བཏབ་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་མང་ལྡོམ་མཉེས་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  blta dus tsam pa de ni sman btsun gyis mdzo ma la 'o ma bzhos pa'i phud kyis dkon cog dang /_de ni sman btsun gyis mdzo mo de la de ni 'o ma bzhos/_'o ma bzhos pa'i de ni phud kyis dkon cog la/_mang ldom gyi skyabs lha la mchod pa phul/_lhag ma chu la blugs nas/_rigs brgyud khyad 'phags 'byung ba'i smon lam btab pas mang ldom mnyes/_zer/_da de 'dras kyis dper na 'ong /_gdong la lha la mchod pa phul pa/_lhag ma de de ni chu la blug nas/_rigs brgyud khyad du 'phags pa 'byung yas kyi thog nas de ni gsol ba btab dus tsam pa/_de ni mang ldom mnyes po byung ba red/_zer/
 • དུས་དེར་ནས། དུས་དེར་ནམ་མཁའ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་བརྒྱུད་སྤེལ་རན་པས། སང་ཕོད་དུས་ཀྱི་ད་ཙམ་ན། རིགས་སྲས་བུ་འཁྲུང་བར་འགྱུར། ཟེར། སྒྲ་བྱུང་བ་དང་ཟེར། ཨ་ནི་དེ་ནི་ནམ་མཁའ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་བརྒྱུད་སྤེལ་རན་པས། ད་དཔེར་ན་ཁྱེད་རང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་བརྒྱུད་སྤེལ་རན་པ་རེད། དེ་ནི་སང་ཕོད་དུས་ཀྱི་ད་ཚོད་ཙམ། དེ་ནི་རིགས་ཀྱི་སྲས་བུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཟེར། ཟེར་བའི་དེ་ནི་སྒྲ་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  dus der nas/_dus der nam mkha' nas sprul pa'i lha brgyud spel ran pas/_sang phod dus kyi da tsam na/_rigs sras bu 'khrung bar 'gyur/_zer/_sgra byung ba dang zer/_a ni de ni nam mkha' nas sprul pa'i lha brgyud spel ran pas/_da dper na khyed rang sprul pa'i lha brgyud spel ran pa red/_de ni sang phod dus kyi da tshod tsam/_de ni rigs kyi sras bu 'byung bar 'gyur zer/_zer ba'i de ni sgra byung ba red/_zer/
 • མང་ལྡོམ་གྱིས་སྨན་བཙུན་གྱི་རྩར་བྱོན་ནས་གཟིམས། ཐོ་རངས་མི་དཀར་རྟ་དཀར་དུ་སྤྲུལ་ནས། མཆེད་བདུན་ལ་གསུང་བ་བཞིན་བྱས་ཡོད། ཟེར། སྲས་ཇི་ལྟར་འཁྲུངས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། དེ་ནི་སྲས་གང་འདྲས་འཁྲུངས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས་ཙམ་པ། མི་བརྒྱུད་ལྷ་རབས་གསུམ་དུ་ཡོང་། གཅིག་གི་བླ་མའི་བརྒྱུད་པ་འཛིན། སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་འདྲེན་པ་བྱེད། གཅིག་གིས་བོད་ཁམས་དཔོན་དུ་འགྱུར། བོད་ཁམས་ཀུན་གྱི་རྗེ་བྱེད་ཅིང་། གཅིག་གིས་དཔའ་བའི་རིགས་སུ་ཡོང་། བྱས་ནས་དེ་ནི།
  mang ldom gyis sman btsun gyi rtsar byon nas gzims/_tho rangs mi dkar rta dkar du sprul nas/_mched bdun la gsung ba bzhin byas yod/_zer/_sras ji ltar 'khrungs zhus pa'i lan du/_de ni sras gang 'dras 'khrungs kyi red zer dus tsam pa/_mi brgyud lha rabs gsum du yong /_gcig gi bla ma'i brgyud pa 'dzin/_sems can kun gyi 'dren pa byed/_gcig gis bod khams dpon du 'gyur/_bod khams kun gyi rje byed cing /_gcig gis dpa' ba'i rigs su yong /_byas nas de ni/
 • དེ་ནི་མི་བརྒྱུད་དེ་མི་རབས་གསུམ་དུ་བྱུང་ནས་གསུམ་པོ་དེས་གཅིག་གིས་བླ་མའི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པ། གཅིག་གི་དེ་ནི་བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བོ་བྱས། གཅིག་གིས་དེ་ནི་དཔའ་བའི་ལས་སུ་འགྱུར་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་རེད་ཟེར་བྱས་ནས་གསུངས་པ་རེད། ཟེར།
  de ni mi brgyud de mi rabs gsum du byung nas gsum po des gcig gis bla ma'i brgyud pa 'dzin pa/_gcig gi de ni bod khams yongs kyi rje bo byas/_gcig gis de ni dpa' ba'i las su 'gyur pa de 'dras byung pa red zer byas nas gsungs pa red/_zer/
 • དེ་ནས་འོང་། དེ་ནས་ཟླ་བ་བདུན་རྫོགས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ། དེ་ནི་ཉམས་སད་པའི་ཕྱིར་དུ། དེ་ནི་སྨན་བཙུན་པས་ཁྱེད་རང་གིས་དེ་པར་ལ་སྲས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ནི། ངའི་སྲས་མ་རེད་ཟེར། གསུངས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ཨེ་དེ་ནི་སྨན་བཙུན་གྱི་སྔར་དེ་ནི་གཟིམས་ས་དེ་ལ་ཕྱིན། མནལ་ལམ་དུ་བྱོན་ནས་གཟིམས་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་མནལ་ལམ་དུ་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲས་པ་ལ། ཨེ་བང་རིམ་གྲངས་མེད་ཅིང་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་རིམ་བཞིན་བླ་མ། གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་གཅིག་བྱུང་། ཆེན་པོ་དེ་ལ་དེ་ནི་བང་རིམ་མང་པོ་ཡོད་བྱས། དེའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དེ་ནི་བང་རིམ་རེ་རེ་ལ་བླ་མ་དང་། ལྷའི་བུ་བུ་མོ་ལ་སོགས་པས་བསྒྲིགས་པ་ཞིག་པང་དུ་བྱུང་བ་རྨིས་པས།
  de nas 'ong /_de nas zla ba bdun rdzogs pa'i kha gtug la/_de ni nyams sad pa'i phyir du/_de ni sman btsun pas khyed rang gis de par la sras kyi yod pa de ni/_nga'i sras ma red zer/_gsungs dus tsam pa de ni/_e de ni sman btsun gyi sngar de ni gzims sa de la phyin/_mnal lam du byon nas gzims dus tsam pa/_de ni mnal lam du gser gyi mchod rten rin po ches spras pa la/_e bang rim grangs med cing thog mtha' bar gsum la rim bzhin bla ma/_gser gyi mchod rten chen po gcig byung /_chen po de la de ni bang rim mang po yod byas/_de'i thog mtha' bar gsum de ni bang rim re re la bla ma dang /_lha'i bu bu mo la sogs pas bsgrigs pa zhig pang du byung ba rmis pas/
 • འོང་། སང་སྲས་འཁྲུངས་པ་ལྷ་རིའི་རྩེར་ཁྱེར་ཏེ། དེ་ནས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་མནལ་ལམ་བྱུང་བ་དེ་ནི་སང་ཉིན་དེ། དེ་ནི་སྲས་འཁྲུངས། སྲས་འཁྲུངས་བ་དེ་དེ་ནི་ལྷ་རིའི་རྩེ་ལ་ཁྱེར་ནས། གཡམ་སྒྲོམ་གྱི་ནང་དུ་སྲས་བཞག་པ་རེད། ཟེར།
  'ong /_sang sras 'khrungs pa lha ri'i rtser khyer te/_de nas de ni de 'dras kyi mnal lam byung ba de ni sang nyin de/_de ni sras 'khrungs/_sras 'khrungs ba de de ni lha ri'i rtse la khyer nas/_g.yam sgrom gyi nang du sras bzhag pa red/_zer/
 • འོང་། ད་དེ་ནས་སྒྲོམ་བཞག་ནས་དེ་ནི་སོ་སོའི་བདེན་པ་དར་ཡས་ལ། དེ་ནི་མང་ལྡོམ་གྱི་སྲས་ཡིན་ན་མི་བརྒྱུད་ལྷ་ལས་སྲ་བ་དང་། མིན་ན་བྱ་དང་གཅན་གཟན་གྱིས་ཟ་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ། མིན་ན་དེ་ནི་བྱ་དང་གཅན་གཟན་གྱིས་ཟ་བའིསྨོན་ལམ་བཏབ་ཟེར།
  'ong /_da de nas sgrom bzhag nas de ni so so'i bden pa dar yas la/_de ni mang ldom gyi sras yin na mi brgyud lha las sra ba dang /_min na bya dang gcan gzan gyis za ba'i smon lam btab/_min na de ni bya dang gcan gzan gyis za ba'ismon lam btab zer/
 • མིའིདྲི་མ་ཕོག་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ལྷ་གནས་སུ་མ་ཐོན་པར་ཡུལ་དུ་ལོག དེར་མང་ལྡོམ་ལ་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་བཤད་པས། དེ་ནས་དེ་ནི་མིའི་དྲི་མ་ཕོག་པའི་སྟབས་ཀྱིས་དེ་ནས་ལྷ་གནས་སུ། ལྷའི་གནས་སུ་མ་འཕོས་པ་བྱས་བྱས། དེ་ནི་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་མང་ལྡོམ་ལ་དེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་གསུངས་པས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ནི་མང་ལྡོམ་དང་སྨན་བཙུན་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ནི། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ལྷ་རིའི་རྩེ་ལ་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ། ཁྱེའུ་དེ་དེ་ནི་གང་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  mi'idri ma phog pa'i stabs kyis lha gnas su ma thon par yul du log_der mang ldom la rgyu mtshan rnams bshad pas/_de nas de ni mi'i dri ma phog pa'i stabs kyis de nas lha gnas su/_lha'i gnas su ma 'phos pa byas byas/_de ni yul du log nas mang ldom la de ni rgyu mtshan rnams zhib tu gsungs pas/_de ma thag tu de ni mang ldom dang sman btsun gnyis kyis de ni/_yab yum gnyis kyi lha ri'i rtse la 'gro dus tsam pa/_khye'u de de ni gang 'dras gcig yo'o red zer na/
 • གཡུའི་ཟུར་ཕུད་ཅན་སྤྱི་གཙུག་ན་རླང་དཀར་པོ་ཡོད་པ་གཅིག གཡུ་འབྲུག་གིས་ངར་ཆུ་བླུད། དེ་ནི་ཁྱེའུ་སྙིང་རྗེ་པོ་གཅིག་རེད་པ། དེ་ནི་སྤྱི་གཙུག་ནས་རླང་པ་དཀར་པོ་ཡོད་པ་གཅིག་ལ། དེ་ནི་གཡུ་འབྲུག་གིས་ངར་ཆུ་བླུད། སེང་གེས་ནུ་ཞོ་བསྣུན། རྒོད་ཀྱིས་གཤོག་པས་བཀབ་ནས། གཅན་གཟན་རི་དྭགས་ཀྱིས་སྐོར་བ་བྱེད། ཟེར།
  g.yu'i zur phud can spyi gtsug na rlang dkar po yod pa gcig_g.yu 'brug gis ngar chu blud/_de ni khye'u snying rje po gcig red pa/_de ni spyi gtsug nas rlang pa dkar po yod pa gcig la/_de ni g.yu 'brug gis ngar chu blud/_seng ges nu zho bsnun/_rgod kyis gshog pas bkab nas/_gcan gzan ri dwags kyis skor ba byed/_zer/
 • ཨེ་རྒོད་ཀྱིས་གཤོག་པས་བཀབ། ད་ག་ནང་ལྟར་འཁྱགས་ཀྱིས་དོགས་པས་གོས་བྱས། གཅན་གཟན་རི་དྭགས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱིས་སྐོར་བ་བྱེད་པ་དང་། ཨེ་འཇའ་ཚོན་གྱི་གུར་ཕུབ་པ་འདུག་པ་ཞིག་གཟིགས་པས། ཡབ་དགྱེས་ཏེ། རླངས་སོ་རླངས་སོ། ལན་གསུམ་རླངས། གསུངས་པས། དེ་ནི་རླངས་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་ཟེར་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ལ་རླངས་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་ཟེར། འབྱུང་ཡས་ཀྱི་ཐོག་མའི་བརྒྱུད་པ་དེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  e rgod kyis gshog pas bkab/_da ga nang ltar 'khyags kyis dogs pas gos byas/_gcan gzan ri dwags la sogs pa de 'dras kyis skor ba byed pa dang /_e 'ja' tshon gyi gur phub pa 'dug pa zhig gzigs pas/_yab dgyes te/_rlangs so rlangs so/_lan gsum rlangs/_gsungs pas/_de ni rlangs kyi gdung brgyud zer phag mo gru pa la rlangs kyi gdung brgyud zer/_'byung yas kyi thog ma'i brgyud pa de/_rgyu mtshan de de 'dras yin zer/
 • དེ་ནས་འགའ་ཞིག་ཏུ་རླངས་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་ཟེར་བྱས་ནས། བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས་ད་དེ་རེད། འོང་། ཨེ། ཐོག་མའི་འབྱུང་སྟངས་ཁོ་དེ་འདྲས་རེད།
  de nas 'ga' zhig tu rlangs kyi gdung brgyud zer byas nas/_byung ba yin zer byas nas da de red/_'ong /_e/_thog ma'i 'byung stangs kho de 'dras red/
 • ཨེ། ད་དེ་ནས་འདིའི་མཇུག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི། ད་དེའི་རིམ་པས་རིམ་པས་བརྒྱུད་པས་ལས་སྒང་བཟའ་ལྷོ་མོ་ལ། དེ་ནས་བྱུ་རུ་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་བྱས། དེ་ནས་མི་ཐོག་མང་པོའི་རིང་ལ་གྲུབ་ཐོབ་སེང་ཨེ་རབ་གནས་སུ་གདན་དྲངས་པའི་ཚེ། ད་དེ་ཟེར་མཁན་གཅིག་ཡོའོ་རེད། དེའི་སྲས་་་སྲས་པོ་ཆེ་དར་དཔལ། དེ་དང་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོའི་སྟེང་དུ། ཟེར། དེ་ནི་སྲས་ཀྱི་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་དེ་ནི་སྲས་པོ་ཆེ་དར་དཔལ། མ་ཕམ་གཡུ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་གསེར་གྱི་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་བཞེངས།
  e/_da de nas 'di'i mjug la cha bzhag na de ni/_da de'i rim pas rim pas brgyud pas las sgang bza' lho mo la/_de nas byu ru bkra shis 'od 'bar byas/_de nas mi thog mang po'i ring la grub thob seng e rab gnas su gdan drangs pa'i tshe/_da de zer mkhan gcig yo'o red/_de'i sras sras po che dar dpal/_de dang ma pham g.yu mtsho'i steng du/_zer/_de ni sras kyi rim par brgyud pa'i de ni sras po che dar dpal/_ma pham g.yu mtsho'i 'gram du gser gyi shAky mu ni bzhengs/
 • ཨེ། གཡུ་སྣང་བ་འོད་ལྡན་ཡོན་དུ་ཕུལ། བྱུ་རུ་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་གྱི་མཆོད་རྗས་བྱས་ནས། གྲུབ་ཐོབ་སེང་གེ་རབ་གནས་སུ་གདན་དྲངས་པའི་ཚེ།  སྒང་བཟའ་ལྷ་མོ་ལ་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་པས། སྒང་བཟའ་ལྷ་མོ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་བ་དེ་རེད་པཱ། སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱིས་མཚོ་ནི་བཟང་ཞིང་སྲས་འདི་ལྷའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་པ་ཞིག་བྱུང་བས། མཚོ་བཟང་ལྷ་གཟིགས་སུ་ཐོགས། གསུངས།
  e/_g.yu snang ba 'od ldan yon du phul/_byu ru bkra shis 'od 'bar gyi mchod rjas byas nas/_grub thob seng ge rab gnas su gdan drangs pa'i tshe/__sgang bza' lha mo la sras gcig 'khrungs pas/_sgang bza' lha mo zer mkhan de la sras gcig 'khrungs ba de red pA/_sras gcig 'khrungs dus tsam pa de ni grub thob kyis mtsho ni bzang zhing sras 'di lha'i spyan gyis gzigs pa zhig byung bas/_mtsho bzang lha gzigs su thogs/_gsungs/
 • དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་རླངས་ལྷ་གཟིགས་སུ་གྲགས། ཟེར་བྱས་ནས་ད། དེ་ནས་རྦད་དེ་རླངས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྟག་པོ་ཆེ་དར་དཔལ་དང་སྒང་བཟའ་ལྷ་མོ་འདུས་པ་ལ། ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་མཚོ་བཟང་ལྷ་གཟིགས་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་དེ་ནས་བྱས་རླངས་ཀྱི་ནང་ལ་རླངས་ལྷ་གཟིགས་སུ་གྲགས་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར། 
  de nas bzung ste rlangs lha gzigs su grags/_zer byas nas da/_de nas rbad de rlangs kyi brgyud pa la cha bzhag na stag po che dar dpal dang sgang bza' lha mo 'dus pa la/_cha bzhag na de ni mtsho bzang lha gzigs zer mkhan de ni de nas byas rlangs kyi nang la rlangs lha gzigs su grags pa de 'dras byung ba yin zer/_
 • ད་དེ་ནས་རླངས་ལྷ་གཟིགས་དེའི་སྲས་ཨ་མི་བྱང་ཆུབ་འདྲེ་འཁོལ་ཏེ། ད་དེའི་ནང་ནས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། ད་སྲས་ཀྱི་ནང་ནས་ཨ་མེས་བྱང་ཆུབ་འདྲེ་འཁོལ་ཟེར་ཡས་དེ་འཁྲུངས་བྱས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ལ་ཨོ་རྒྱན་དུ་བྱོན་པ་དང་རྒྱ་གར་ལ་བྱོན་པ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་སྲིན་པོ་བཏུལ་ནས་ཕྱིར་བྱོན་པའི་ཚེ། ཡི་དམ་གྱི་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་པ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་གེ་སར་ཡིན་ནའི་གླིང་ཡུལ་དུ་ལན་གཉིས་གདན་དྲངས་པའི་དེ་ནི་ཕྱི་མའི་ཚེ། ཕྱི་མའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཕ་བོང་གྲ་བ་རྟ་འདྲ་བ་ལ་ཆིབས་ནས་ཕྱོགས་བཞིར་གདོན་ཆེན་པོ་བཞི་བཏུལ་བ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་ནི་མཐའ་ཡས་ཤིང་། གེ་སར་མཐའ་མ་གདན་ཞུས་པའི་མཐའ་མ་དེ་ལ། ཕ་བོང་གྲ་པ་རྟ་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་ཆིབས་ནས་ཕྱོགས་བཞིར་གདོན་ཆེན་པོ་མང་པོ་དེ་འདྲས་བཞི་བཏུལ། རྫུ་འཕྲུལ་ཡིན་ན་ད་ཞེ་དྲག་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  da de nas rlangs lha gzigs de'i sras a mi byang chub 'dre 'khol te/_da de'i nang nas byed dus tsam pa/_da sras kyi nang nas a mes byang chub 'dre 'khol zer yas de 'khrungs byas/_dgung lo brgyad la o rgyan du byon pa dang rgya gar la byon pa dang /_da ga nang ltar gyi srin po btul nas phyir byon pa'i tshe/_yi dam gyi lha'i zhal gzigs pa dang /_da ga nang ltar ge sar yin na'i gling yul du lan gnyis gdan drangs pa'i de ni phyi ma'i tshe/_phyi ma'i kha gtug la pha bong gra ba rta 'dra ba la chibs nas phyogs bzhir gdon chen po bzhi btul ba sogs rdzu 'phrul ni mtha' yas shing /_ge sar mtha' ma gdan zhus pa'i mtha' ma de la/_pha bong gra pa rta 'dra ba zhig la chibs nas phyogs bzhir gdon chen po mang po de 'dras bzhi btul/_rdzu 'phrul yin na da zhe drag chen po de 'dras byung yo'o red/_zer/
 • སྔར་དེ་ནི་མཚན་ལ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ཟེར། མཚན་ལ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ཟེར་ཡང་། ཕྱིས་ལྷ་སྲིན་བྲན་དུ་འཁོལ་བས་འདྲེ་འཁོལ་དུ་མཚན་ཆགས། བྱང་ཆུབ་བྲན་འཁོལ་ཟེར་ཡས་དེ་ཆགས་ཟེར། དེ་ལ་ཡིན་ན་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཡིན་ནའི། བྱང་དང་ཆུབ་ཅེས་བྱ་བ་ཡི། མི་བུ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་འོང་། དེ་ནི་ང་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། ཟེར་གསུངས།
  sngar de ni mtshan la byang chub rdo rje zer/_mtshan la de ni byang chub rdo rje zer yang /_phyis lha srin bran du 'khol bas 'dre 'khol du mtshan chags/_byang chub bran 'khol zer yas de chags zer/_de la yin na slob dpon pad ma 'byung gnas kyis yin na'i/_byang dang chub ces bya ba yi/_mi bu khyad du 'phags pa 'ong /_de ni nga yi thugs kyi sras/_zer gsungs/
 • ཨོའོ་དེ་ད་ག་ནང་ལྟར་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ཀྱིས་ཡིན་ནའི། བྱང་དང་ཆུབ་ཅེས་བྱ་བ་ཡི། མི་བུ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཡོང་། དེ་ནི་ང་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། ཡིན་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་གསུངས་ཡོའོ་རེད།ཟེར། བྱང་ཆུབ་འདྲེ་འཁོལ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་དུ་ཡང་། བྱས་ནས། ད་ནི་ནས་མི་རབས་བཅུ་གསུམ་ན། བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོ་ཡོང་བྱས་ནས། ད་དེ་ནས་མི་རབས་གསུམ་ནས། མི་རབས་བཅུ་གསུམ་ནས་བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོ་ཡོང་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱིས་གསུངས་བ་ཡིན་ཟེར།
  o'o de da ga nang ltar slob dpon rin po che kyis yin na'i/_byang dang chub ces bya ba yi/_mi bu khyad du 'phags pa yong /_de ni nga yi thugs kyi sras/_yin byas nas de 'dras gsungs yo'o red/zer/_byang chub 'dre 'khol nyid kyi gsung du yang /_byas nas/_da ni nas mi rabs bcu gsum na/_bod khams yongs kyi bdag po yong byas nas/_da de nas mi rabs gsum nas/_mi rabs bcu gsum nas bod khams yongs kyi bdag po yong byas nas de 'dras kyis gsungs ba yin zer/
 • ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་དང་། འཇམ་དབྱངས་གོང་མ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ཚུན་གྱི་མཆོག་དམན་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་གི་མིག་དང་རྣ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་འགྱུར་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་ལ། ཟེར། དེའི་ཇོ་་མོ་སྐལ་ལྡན་མ་ལ་སྲས་དཔལ་གྱི་སེང་གེ གཉན་ཐོག་ཨ་ཁྲོམ། སྟག་ཚབ་གསུམ་ལས། འབྲིང་པོ་གཉན་ཐོག་ཨ་ཁྲོམ་གྱི་སྲས་གཉན་པོ་ཉ་མོག་ཁྲི། དེའི་སྲས་རླངས་སྟོན་བྱ་ཞུ་ནག་པོ། དེ་ནི་ཡིན་ན་རླངས་ཀྱི་ནང་ནས་སྐད་གྲགས་ཆེ་བ་གཅིག་རེད། རླངས་སྟོན་བྱ་ཞུ་ནག་པོ།
  zhes lung bstan pa dang /_'jam dbyangs gong ma rgyal po'i pho brang tshun gyi mchog dman skye bo mtha' dag gi mig dang rna ba'i spyod yul du 'gyur pa de ltar yin la/_zer/_de'i jo mo skal ldan ma la sras dpal gyi seng ge_gnyan thog a khrom/_stag tshab gsum las/_'bring po gnyan thog a khrom gyi sras gnyan po nya mog khri/_de'i sras rlangs ston bya zhu nag po/_de ni yin na rlangs kyi nang nas skad grags che ba gcig red/_rlangs ston bya zhu nag po/
 • དེའི་སྲས་ཨ་སེང་། དེའི་སྲས་ཨ་སེར། དེའི་སྲས་སྐྱབས་བདུན་དཔལ་དང་བརྒྱད། བཙན་དང་དགུ་ཞེས་པའི་ཆེ་བ་ཡོན་ཆེན་རྒྱལ་བ་སྐྱབས་ཡིན་ལ། རྒྱལ་བ་སྐྱབས་ཟེར་མཁན་དེ། བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར། ད་ཨེནི་ཡོན་ཆེན་རྒྱལ་བ་སྐྱབས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རླངས་སྟོད་ཐོ་ཡི་སྤྱི་དཔོན་མཛད། ཟེར།
  de'i sras a seng /_de'i sras a ser/_de'i sras skyabs bdun dpal dang brgyad/_btsan dang dgu zhes pa'i che ba yon chen rgyal ba skyabs yin la/_rgyal ba skyabs zer mkhan de/_byung ba yin zer/_da eni yon chen rgyal ba skyabs yin la/_de yang rlangs stod tho yi spyi dpon mdzad/_zer/
 • མགོ་རུམ་སེང་གེས་རྒྱ་བཅོམ། རྩེ་འཐོན་གྱི་དྲག་པོ་སྤུན་བཞི་བཏུལ། ལྡོང་སྲས་ཀྱིས་འདན་ཡུལ་དབང་དུ་བསྡུས་པ་སོགས་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ནས་མངོན་པར་མཐོ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། ཟེར། དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ནས། དེ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡིན་ནའི། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་འདྲེ་འཁོལ་ནི་གོང་དུ་སྨོས་ཟིན་པ་དང་།  དེའི་སྲས་གསུམ་གྱིས་དཔག་པར་དཀའ་བའི་སྤྲུལ་སྒྱུར་མཛད་པ་དང་། རླངས་ཁམས་དེའི་ནང་ནས་རླངས་ཁམས་པ་གོ་ཆས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རེད། དེ་ནས་བྱས་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། གཅིག་དགུ་དེའི་ཁ་གཏུག་ལ། ཨོའོ། གཅིག་དགུ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། འོང་གཅིག་དགུ ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཁ་གཏུག་ལ་དེ་ནི་བོད་ལ་དེ་ནི་སད་མི་མི་བདུན་གྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ།
  mgo rum seng ges rgya bcom/_rtse 'thon gyi drag po spun bzhi btul/_ldong sras kyis 'dan yul dbang du bsdus pa sogs 'jig rten mi chos nas mngon par mtho ba shin tu mang zhing /_zer/_dam pa'i lha chos kyi sgo nas/_de ni dam pa'i chos kyi sgo nas yin na'i/_de ni byang chub 'dre 'khol ni gong du smos zin pa dang /__de'i sras gsum gyis dpag par dka' ba'i sprul sgyur mdzad pa dang /_rlangs khams de'i nang nas rlangs khams pa go chas rab tu byung ba'i red/_de nas byas ga re zer dgos red/_gcig dgu de'i kha gtug la/_o'o/_gcig dgu ga re zer dgos red/_'ong gcig dgu_khri srong lde'u btsan kha gtug la de ni bod la de ni sad mi mi bdun gyi rab tu byung ba/
 • སད་མི་བདུན་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་བར་པ་ལ་ཡིན་ན་རླངས་ཁམས་པ་གོ་ཆས་ཟེར་མཁན་དེ་སད་མི་བདུན་གྱི་བར་ལ་ཡིན་ན། རེད། རླངས་དཔལ་གྱི་སེང་གེས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི། རླངས་དཔལ་ཀྱི་སེང་གེ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྲས་དེ་ནི་གྲུབ་པ་བརྙེས། རྗེས་མ་རླངས་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྲས་མཛད་ནས་གྲུབ་པ་བརྙེས། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཉི་མ་ལྟོང་ལ་མནན། ཡེ་ཤེས་སེང་གེས་དཔལ་ཐང་དུ་ཇག་པ་བཏུལ། དཔལ་གྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ལྷ་འདྲེ་དམ་ལ་བཏགས། དར་མ་སེང་གེས་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་དུ་བྱོན། དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེས་ཉི་ཟེར་ལ་ཆོས་གོས་བཀལ་བ་སོགས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་མཐུ་སྟོབས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཤ་སྟག་མང་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར།
  sad mi bdun zer mkhan de ni bar pa la yin na rlangs khams pa go chas zer mkhan de sad mi bdun gyi bar la yin na/_red/_rlangs dpal gyi seng ges slob dpon chen po'i thugs sras kyi/_rlangs dpal kyi seng ge zer mkhan de ni slob dpon chen po'i thugs sras de ni grub pa brnyes/_rjes ma rlangs dpal gyi seng ge zer mkhan de ni slob dpon chen po'i thugs sras mdzad nas grub pa brnyes/_ye shes rdo rjes nyi ma ltong la mnan/_ye shes seng ges dpal thang du jag pa btul/_dpal gyi 'byung gnas kyis lha 'dre dam la btags/_dar ma seng ges dur khrod bsil ba tshal du byon/_dpal gyi rdo rjes nyi zer la chos gos bkal ba sogs grub pa brnyes pa'i mthu stobs dang rdzu 'phrul dpag par dka' ba sha stag mang po de 'dras byung ba yin zer/
 • ད་དེ་ནས་མར་བྱས་ནས། དེ་ནས་མར་དེ་ཡང་ཡོན་ཆེན་རྒྱལ་བ་སྐྱབས་ལ་ཇོ་མོ་འབྲོ་ལྡོག་བཟའ་དང་། དེ་གུ་མ། འབྲོ་བཟའ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་དང་། གསུམ་ལས། དང་པོའི་སྲས་རྗེ་སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱབས། དཔོན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་གཉིས་པའི་སྲས་དཔོན་མགོན་པོ་རྒྱལ་མཚན། གསུམ་པའི་སྲས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། བཅུ་གཉིས་པ་གཏེར་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ལས། ཟེར།
  da de nas mar byas nas/_de nas mar de yang yon chen rgyal ba skyabs la jo mo 'bro ldog bza' dang /_de gu ma/_'bro bza' ye shes mtsho dang /_gsum las/_dang po'i sras rje spyan snga rin po che dpon sangs rgyas bskyabs/_dpon shes rab rgyal gnyis pa'i sras dpon mgon po rgyal mtshan/_gsum pa'i sras rgyal ba rin po che/_bcu gnyis pa gter rgyal ba rin chen rdo rje rnams las/_zer/
 • རྗེ་སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ནི་དེ་ནི་ཡབ་མེས་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་གཙོ་བོ་མཛད། ཡབ་མེས་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མཛད། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མཛད། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་ཐོས་བསམ་ལྷུར་བླངས་པས། དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་དེ་ནི་ཐོས་བསམ་གནང་། ཐོས་བསམ་ལྷུར་བླངས་པས། སྒྲུབ་རིས་ཡོངས་ཀྱི་དེ་ནི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་འགྱུར་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  rje spyan snga rin po che ni spyan snga grags pa 'byung gnas ni de ni yab mes kyi bka' brgyud kyi chos gtso bo mdzad/_yab mes kyi bka' brgyud kyi chos kyi gtso bo mdzad/_bka' brgyud kyi chos kyi gtso bo mdzad/_rgyal ba'i gsung rab rgya mtsho lta bu la thos bsam lhur blangs pas/_de ni rgyal ba'i gsung rab rgya mtsho lta bu la de ni thos bsam gnang /_thos bsam lhur blangs pas/_sgrub ris yongs kyi de ni bstan pa'i bdag por 'gyur pa de 'dras red/_zer/
 • དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ཤར་རྒྱལ་པོའི་ལུང་གིས་མཐོང་ཚད་བསད་ན་ཐོས་ཚད་སྐྲག་པའི་ལས་རྔམ་པོ་ཆེ་གསོག་པའི་་བྱེད་པོ་དོ་ཐག་ནག་པོ་བོད་ལ་སླེབས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ནའི། ཁོང་གིས་དཔེར་ནསྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དེ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འདུལ་བར་མཛད་པས། དེ་ནི་བོད་ལ་ཡིན་ན་ཁོང་ཡིན་ན་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཟེར།
  de ni skabs de dus shar rgyal po'i lung gis mthong tshad bsad na thos tshad skrag pa'i las rngam po che gsog pa'i byed po do thag nag po bod la slebs pa'i kha gtug la cha bzhag na'i/_khong gis dper naspyana snga grags pa 'byung gnas kyi de ni rdzu 'phrul gyis 'dul bar mdzad pas/_de ni bod la yin na khong yin na bka' drin shin tu chen po yin zer/
 • དེའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ལ་གྲགས་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཟེར། དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་རྗེ་སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་འཁྲུངས་ཟེར།
  de'i rjes la de ni rgyal ba rin po che rab tu byung ba'i mtshan la grags pa brtson 'grus zhu gyi yod zer/_dbus su phebs nas rje spyan snga rin po ches byin gyis brlabs pas chos thams cad mnyam pa nyid kyi rtogs pa 'khrungs zer/
 • མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར། ནམ་མཁའ་ལས་ཐོག་བས་པ་སྐུ་ཆོས་སུ་གཏུམས་པས་རྒྱས་སྲས་ཐོག་རྡུགས་ཞེས་ནུས་མཐུའི་སྙན་པ་ཆེ། ད་རྒྱལ་བ་ཐོག་རྡུགས་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་སྤྱན་སྔའི་ནང་ནས། རྒྱལ་བ་ཐོག་རྡུགས་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བ་གཅིག་རེད། 
  mkhas grub kyi yon tan phul du byung ba de 'dras byung ba red/_zer/_nam mkha' las thog bas pa sku chos su gtums pas rgyas sras thog rdugs zhes nus mthu'i snyan pa che/_da rgyal ba thog rdugs pa zer mkhan de ni spyan snga'i nang nas/_rgyal ba thog rdugs pa zer mkhan de ni skad grags che ba gcig red/_
 • རྒྱལ་བ་ཐོག་རྡུགས་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་དེ་དུས་སྙན་པ་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། གདན་སར་ཕེབས་ནས་སིང་གྷ་གླིང་ཏི་ར་ཧུ་ཏི་ཡ་རྩེ་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུ་ལ་འགྲན་པར་ནུས་པའི་མཁོ་དགུའི་ཡོ་བྱད་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་ཕུལ་ཞིང་། དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་གདན་སར་ཕེབས་པའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་ནི་སིང་གྷ་གླིང་ཏི་ར་ཧུ་ཏི་ཡ་རྩེ་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོས་ཡིན་ནའི། དེ་ནི་འབུལ་བ་ཡིན་ན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་ཕུལ། ཁྱད་པར་དུ་དེ་ནི་སོག་པོ་རྦད་འགྱེལ་དུ་གྲགས་པའི་ནོར་བུ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། སྐབས་དེ་དུས་འོང་།
  rgyal ba thog rdugs pa zer mkhan de ni de dus snyan pa yin na chen po byung pa red zer/_gdan sar phebs nas sing g+ha gling ti ra hu ti ya rtse rgyal po rnams kyis rnam thos kyi bu la 'gran par nus pa'i mkho dgu'i yo byad bsam gyi mi khyab pa phul zhing /_de ni de 'dras kyi dper na gdan sar phebs pa'i mjug gu la de ni sing g+ha gling ti ra hu ti ya rtse rgyal po la sogs pa de tshos yin na'i/_de ni 'bul ba yin na rgya chen po de 'dras phul/_khyad par du de ni sog po rbad 'gyel du grags pa'i nor bu la sogs pa de 'dras yin dus tsam pa/_skabs de dus 'ong /
 • འོང་། ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་ནོར་སྣའི་རིགས་ཀྱི་མཆོད་རྗས་བོད་ཡུལ་དུ་གདན་ས་ཐེལ་བཟང་བ་གྲགས་པ་དེ་ཡང་འདིའི་དུས་བྱུང་། ད་ནི་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་ནོར་བུ་སོགས། དེ་ནི་ནོར་སྣའི་རིགས་ཀྱི་དེ་ནི་མཆོད་རྗས་ཡིན་ན་ཕོན་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། སྐབས་དེ་དུས་བོད་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་གདན་ས་ཐེལ་ཟེར་མཁན་དེ། དེ་ནི་རྦད་དེ་ནོར་བུའི་རིགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོང་བ་དེ་ནི་གྲགས་པ་ཡིན་ནའི་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  'ong /_phebs dus tsam pa nor sna'i rigs kyi mchod rjas bod yul du gdan sa thel bzang ba grags pa de yang 'di'i dus byung /_da ni phebs dus tsam pa nor bu sogs/_de ni nor sna'i rigs kyi de ni mchod rjas yin na phon chen po yin dus tsam pa/_skabs de dus bod la cha bzhag na de ni gdan sa thel zer mkhan de/_de ni rbad de nor bu'i rigs bsam gyis mi khyab pa yong ba de ni grags pa yin na'i byung ba red/_zer/
 • སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཡན་ཆད་དུ་གོང་མའི་འཇའ་ས་སོགས་མེད་ན་ཡང་། དེ་ཉིད་ཀྱི་དུས་ལ་ཧུ་ལ་ཧུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གོང་མའི་ལུང་གི་འཇའ་ས་དང་བཅས་ལྡན་མ་སྒོམ་བརྩོན་གྱིས་སྤྱི་དཔོན་བྱས་ནའང་ད་དེ་ནི། སྤྱན་སྔ་ད་ལྟ་དེ་རེད། འོང་གྲགས་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཁ་གཏུག་ལ། ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་ཨེ། སྒོམ་བརྩོན་ལྡན་མ་སྒོམ་བརྩོན་གྱིས་དེ་བྱས་པ་རེད་དའི་དེ་ཡིན་ནའི་དེ། ལྡན་མ་སྒོམ་བརྩོན་གྱིས་བྱས་པ་ཡིན་ནའི་དེ། དེས་སྤྱི་དཔོན་བྱས་ནས་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དེ། དེ་ནི་ཡག་པོ་དེ་འདྲས་རང་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད། ཟེར།
  spyan snga rin po che de yan chad du gong ma'i 'ja' sa sogs med na yang /_de nyid kyi dus la hu la hu gtogs pa rnams kyi gong ma'i lung gi 'ja' sa dang bcas ldan ma sgom brtson gyis spyi dpon byas na'ang da de ni/_spyan snga da lta de red/_'ong grags pa brtson 'grus kha gtug la/_cha bzhag na de ni e/_sgom brtson ldan ma sgom brtson gyis de byas pa red da'i de yin na'i de/_ldan ma sgom brtson gyis byas pa yin na'i de/_des spyi dpon byas nas lugs dang mthun pa de/_de ni yag po de 'dras rang byung yo'o ma red/_zer/
 • དེའི་རྗེས་ལ་ད་ཨེནི་དཔོན་རྡོ་རྗེ་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་དཔལ་རྐང་བཞིའི་དཔོན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་ནི། དེ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཚུར་བཀུག་ནས་ཁྲི་དཔོན་དུ་བརྐོས། དེ་ནི་གོང་སར་ལན་གསུམ་བྱོན་ནས། ད་ག་ནང་ལྟར་ཕོ་བྲང་སྒང་དང་། ཚོང་འདུས་བྲག་ཁ། སྣེའུ་གདོང་དང་། སྣ་མོ་དང་ཧ་ལ་སྒང་། ཐང་པོ་ཆེ་གླིང་སྨད། འཕྱོས་གཞི་ཀ མོན་མཁར་བཀྲ་ཤིས་གདོང་། རྒྱལ་ཐང་། ལྕགས་རྩེ་གྲི་ཁུ། མཆོད་རྟེན་གླིང་། ཆད་དཀར་ཏེ་ཁོང་གིས་ཡིན་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་ཨེ། རྡོ་རྗེ་དཔལ་གྱིས་ཡིན་ན་དེ་ནི་གཞིན་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ན། གཞི་ཀ་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་བརྩེགས་བྱས་དེ་ནི་ད། ཕག་མོ་གྲུ་པ་ལ་མངའ་ཐང་ཡིན་ན་ད། ཤིན་ཏུ་མཐོ་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་རེད། ཟེར།
  de'i rjes la da eni dpon rdo rje pa zer mkhan de ni dpal rkang bzhi'i dpon byed kyin yod pa ni/_de ni rgyal ba rin po ches tshur bkug nas khri dpon du brkos/_de ni gong sar lan gsum byon nas/_da ga nang ltar pho brang sgang dang /_tshong 'dus brag kha/_sne'u gdong dang /_sna mo dang ha la sgang /_thang po che gling smad/_'phyos gzhi ka_mon mkhar bkra shis gdong /_rgyal thang /_lcags rtse gri khu/_mchod rten gling /_chad dkar te khong gis yin na/_de ni rbad de e/_rdo rje dpal gyis yin na de ni gzhin chen bcu gnyis yin na/_gzhi ka bcu gnyis yin na de 'dras brtsegs byas de ni da/_phag mo gru pa la mnga' thang yin na da/_shin tu mtho po de 'dras byung pa red/_zer/
 • ཁོང་རང་དེ་ནི་ཁོང་རང་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ནི་རྦད་དེ་དཔོན་མགོ་ལ་སྒོམ་ཞྭ་དང་། ལུས་ལ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གྱོན་ནས། བཙུན་ཚུགས་མ་དོར་བས་ལུགས་གཉིས་ཐད་ནས་དེ་ནི་ཀུན་གྱི་མཐོ་བཟོས་ཆེ་བ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་ཁོང་གིས་རྦད་དེ་ཁོང་གི་བློན་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་གཤམ་གྱི་གཡོག་པོ་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དཔེར་ན་གཅིག་གི་རྦད་དེ་འོང་འཆུན་ཆེ་བཅུན་མཁས་པོ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་དྲག་གཞན་མཐའ་དག་གི་དཔོན་གྱིས་གཟིགས་སར་སུ་ཡིན་ནའི། དེ་ནི་ཁཽང་རང་གི་རྦད་དེ་གཟིགས་སར་བག་ཡངས་སྤྱོད་པ་བྱེད་མི་ནུས་པ་བྱུང་བ་རེད། ཟེར་དེ་འདྲས། འཆུན་བདེ་བ་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་རེད། ཟེར།
  khong rang de ni khong rang yin na yang de ni rbad de dpon mgo la sgom zhwa dang /_lus la chos gos rnam gsum gyon nas/_btsun tshugs ma dor bas lugs gnyis thad nas de ni kun gyi mtho bzos che ba dang /_da ga nang ltar khong gis rbad de khong gi blon po la sogs pa de ni gsham gyi g.yog po de tsho la cha bzhag na/_dper na gcig gi rbad de 'ong 'chun che bcun mkhas po byed dus tsam pa/_de ni drag gzhan mtha' dag gi dpon gyis gzigs sar su yin na'i/_de ni khaung rang gi rbad de gzigs sar bag yangs spyod pa byed mi nus pa byung ba red/_zer de 'dras/_'chun bde ba zhe drag yag po de 'dras byung pa red/_zer/
 • ད་དེ་ནས་མར་བྱས་ནས་གང་ཟེར་དགོས་རེད། འགྲོ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་པ་བཅུ་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རིམ་པ་དེ་འདྲས་མར་བརྒྱུད་པ་རེད། ཟེར།
  da de nas mar byas nas gang zer dgos red/_'gro mgon rin po che'i sprul pa bcu gnyis rin po che la sogs pa de 'dras kyi rim pa de 'dras mar brgyud pa red/_zer/
 • རིམ་པར་བརྒྱུད་བྱས་མཐའ་མ་བ་ག་པར་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་དཔོན་རིན་ཆེན་སྐྱབས་ལ་ཇོ་མོ་ཞང་ལྕམ་མ་དང་། ཁྲ་སྨོན་འབུམ་སྐྱིད་གཉིས་ལས། དེ་ནི་དང་པོའི་སྲས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་དང་། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། གྲགས་པ་བཟང་པོ་གསུམ་དང་། འབུམ་སྐྱིད་ཀྱི་སྲས་གོང་མ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན། གྲགས་པ་ཤེས་རབ། བསོད་ནམས་བཟང་པོ་སྟེ། དེ་ནི་ཡུམ་མི་གཅིག་པའི་སྐུ་མཆེད་དྲུག་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  rim par brgyud byas mtha' ma ba ga par byung ba red zer na/_de ni rim par brgyud pa'i dpon rin chen skyabs la jo mo zhang lcam ma dang /_khra smon 'bum skyid gnyis las/_de ni dang po'i sras rgyal mtshan dpal bzang dang /_grags pa rgyal mtshan/_grags pa bzang po gsum dang /_'bum skyid kyi sras gong ma ta'i si tu byang chub rgyal mtshan/_grags pa shes rab/_bsod nams bzang po ste/_de ni yum mi gcig pa'i sku mched drug byung ba red/_zer/
 • གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་མང་དུ་མཛད་ཅིང་། ཁྱད་པར་དེ་ནི་མགོན་པོའི་བཀའ་བབས་བྱུང་ཞིང་གདན་ས་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་གདན་ས་ཐེལ་ཡིན་ནའི་ཁྲི་པ་ཡིན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  grags pa rgyal mtshan gyi thos bsam sgom pa mang du mdzad cing /_khyad par de ni mgon po'i bka' babs byung zhing gdan sa yin na'i de ni gdan sa thel yin na'i khri pa yin na yun ring du gnas pa de 'dras red/_zer/
 • དེའི་དུས་སུ་སློབ་དཔོན་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པོས་གོང་མའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། ལུང་དང་ལག་རྟགས་སྦྲེལ་ནས་ཁྲི་དཔོན་བྱས་ནའང་། དེའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། སློབ་དཔོན་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པོས་དེ་ནི། གོང་མའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ལུང་དང་ལག་རྟགས་སྦྲེལ་ནས་ཁྲི་དཔོན་བྱས་ནའང་། བག་ཡངས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་ནས་དེ་ནི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འཛིན་བཀོད་དེ་དེ་ནི་ཡག་པོ་རང་བྱུང་ཡོའ་མ་རེད། ཟེར།
  de'i dus su slob dpon rgyal mtshan bzang pos gong ma'i drung du phyin te/_lung dang lag rtags sbrel nas khri dpon byas na'ang /_de'i kha gtug la cha bzhag na/_slob dpon rgyal mtshan bzang pos de ni/_gong ma'i drung du phyin nas lung dang lag rtags sbrel nas khri dpon byas na'ang /_bag yangs kyi dbang du song nas de ni lugs gnyis kyi/_lugs gnyis kyi 'dzin bkod de de ni yag po rang byung yo' ma red/_zer/
 • དེའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་རྒྱལ་མཚན་སྐྱབས་ཀྱིས་ཁྲི་དཔོན་གྱི་གོ་སར་བསྡད་ཀྱང་། ཁོང་རང་ཡིན་ན་ཁོང་གི་འཁོས་ཀ་ཆུང་བ་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཀུན་གྱིས་བརྙས་པ་བྱས་ཏེ། ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་འཛིན་ཚུགས་ལ་དེ་ནི་ཉག་ཕྲ་བ་ཡག་པོ་རང་དེ་འདྲས་རང་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  de'i rjes la de ni rgyal mtshan skyabs kyis khri dpon gyi go sar bsdad kyang /_khong rang yin na khong gi 'khos ka chung ba dang de 'dras kyi kun gyis brnyas pa byas te/_phag mo grub pa'i sde srid kyi 'dzin tshugs la de ni nyag phra ba yag po rang de 'dras rang byung yo'o ma red zer/
 • ད་དེའི་རྗེས་ལ་ད་ནི་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དེ་ནི་ཁྲི་དཔོན་གྱི་གོ་སར་ཕེབས་ཡིན། ཟེར། འདི་ཉིད་ནི་ཟེར། དེ་ནི་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ཐང་ཡིག་ལས། ཡར་ཀླུངས་མཐིལ་ནས་རྣམ་སྨིན་བསྐྱེད་རྒྱལ་འབྱུང་། ཕག་གིས་ས་རློག་དབུས་ཁམས་ས་ཧོར་ཟ། བཙན་རྫོང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཕྱོགས་སུ་འབྱུང་། ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་ཐོག་དུ་བབས་པ་སྟེ།
  da de'i rjes la da ni ta'i si tu byang chub rgyal mtshan de ni khri dpon gyi go sar phebs yin/_zer/_'di nyid ni zer/_de ni ta'i si tu byang chub rgyal mtshan ni gang 'dras red zer na/_thang yig las/_yar klungs mthil nas rnam smin bskyed rgyal 'byung /_phag gis sa rlog dbbus khams sa hor za/_btsan rdzong brgya dang rtsa brgyad phyogs su 'byung /_zhes pa'i lung bstan thog du babs pa ste/
 • འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱེད་པོ། དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་ཁོང་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ལུང་གིས་ཟིན་པ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན། ཁོང་ཡིན་ན། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་གསེར་མངལ་ཅན་གྱིས་གནམ་ཀ་བ་མེད་པའི་སྒོ་ཕྱེ་ནས། འོང་ད་རྦད་དེ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱེད་པོ་གསེར་མངལ་ཅན་གྱི་དེ་ནི་གནམ་གྱི་ཀ་བ་མེད་པའི་སྒོ་ཕྱེ་ནས། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྱི་གདོང་ལྔའི་དབང་པོ་གད་རྒྱངས་ཟད་མི་ཤེས་པར་སྒྲོགས་པའི། ཁྲི་ཆེན་པོར་སྙིང་སྟོབས་དཔའ་རྟགས་ཀྱི་ལུས་སྟོབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ས་སྲུང་དབང་པོའི་སྣར་རིགས་པ་དང་། མི་རིགས་པའི་སྡེ་བཞིའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་རྨོངས་པའི་དྲ་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པའི། ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤུ་གྲི་རྣོན་པོ་རང་བྱན་དུ་འཁོར་ཡང་། 
  'jig rten thams cad kyi byed po/_de 'dras kyi rbad de khong yin na rbad de lung gis zin pa dang da ga nang ltar dper na/_khong yin na/_'jig rten thams cad gser mngal can gyis gnam ka ba med pa'i sgo phye nas/_'ong da rbad de 'jig rten thams cad kyi byed po gser mngal can gyi de ni gnam gyi ka ba med pa'i sgo phye nas/_rin po che sna bdun du 'gro ba can gyi gdong lnga'i dbang po gad rgyangs zad mi shes par sgrogs pa'i/_khri chen por snying stobs dpa' rtags kyi lus stobs yongs su rdzogs pa'i sa srung dbang po'i snar rigs pa dang /_mi rigs pa'i sde bzhi'i spyod tshul la rmongs pa'i dra ba mtha' dag gcod pa'i/_shes rab kyi spu gri rnon po rang byan du 'khor yang /_
 • ངོ་ཚ་དང་ཁྲེལ་གཞུང་སོགས་ཡ་རབས་དམ་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་འཛམ་བུ་ཆུ་བོའི་གསེར་གྱི་རྒྱན་བཟང་པོས་རྒྱན་པར་འགྱུར་པས་ཟེར། ད་ཁོང་རྦད་དེ་གཅིག་ཡིན་ན། ད་ཁོང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་དེ་ལ་རྦད་དེ་བསྟོད་བསྔགས་ཡིན་ན་ཞེ་པོ་གནང་བྱས། ཁོང་ཡིན་ན་ད་སྔ་མོའི་སྲིད་ཆོས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ནང་ལྟར་དེ་འདྲས་རྦད་དེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  ngo tsha dang khrel gzhung sogs ya rabs dam pa'i spyod tshul 'dzam bu chu bo'i gser gyi rgyan bzang pos rgyan par 'gyur pas zer/_da khong rbad de gcig yin na/_da khong lnga pa chen pos de la rbad de bstod bsngags yin na zhe po gnang byas/_khong yin na da snga mo'i srid chos 'khor los bsgyur ba'i rgyal po nang ltar de 'dras rbad de byung ba red zer/
 • སྐྱེ་རྒུ་མཐའ་དག་གི་རལ་པའི་ཅོད་པན་གྱི་རྩེ་མོར་འགྱིང་པ་ལ་སྐྱེ་བས་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་མཆོག་གི་ལེགས་བྱས་ཀྱི་ཞགས་པ་རིང་པོ་སྟེང་། སྤྱི་ཕུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐིག་དྲང་པོར་འདེབས་པའི་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་མཐོ་རིས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། དེ་ནི་མཐོ་རིས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་ད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྦད་དེ་གསེར་གྱིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། སྙན་གྲགས་དང་མཛད་པ་ཡིན་ན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  skye rgu mtha' dag gi ral pa'i cod pan gyi rtse mor 'gying pa la skye bas thob pa'i skal ba mchog gi legs byas kyi zhags pa ring po steng /_spyi phud kyi rgyal khams su khrims kyi thig drang por 'debs pa'i sa la spyod pa'i mtho ris kyi rgyal po/_de ni mtho ris kyi rgyal po ta'i si tu byang chub rgyal mtshan zer yas de yin na/_de ni rbad de da bsam gyis mi khyab pa rbad de gser gyis 'khor los bsgyur ba nang ltar gyi thog nas de 'dras kyi dper na/_snyan grags dang mdzad pa yin na bsam gyis mi khyab pa de 'dras byung ba red/_zer/
 • ཁོང་དེ་ནི་ཆུ་ཕོ་སྟག་གི་ལོ་ལ། འཁྲུངས་ཡས་དེ་ག་ལ་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཆིག་སྟོང་གསུམ་བརྒྱ་བཅུ་མེད་གཉིས་ལོ་ལ་སྐུ་བལྟམས་པ་རེད། ཟེར། དགུང་ལོ་གསུམ་ལ་དེ་ནི་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་མཁྱེན་པ་དང་། དྲུག་ལ་ཆོས་སྐྱོང་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་གྱི་རྗེས་གནང་གསན་པས་ཤིན་ཏུ་འགོ་བ་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  khong de ni chu pho stag gi lo la/_'khrungs yas de ga la 'khrungs pa red zer na/_chig stong gsum brgya bcu med gnyis lo la sku bltams pa red/_zer/_dgung lo gsum la de ni yi ge 'bri klog mkhyen pa dang /_drug la chos skyong bya rog gdong can gyi rjes gnang gsan pas shin tu 'go ba byung ba red/_zer/
 • དགུང་ལོ་བདུན་པ་ལ་སྤྱན་སྔ་ཆོས་བཞི་པའི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས། ཆོས་བཞི་པའི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་པའི་སྡོམ་པ་བཞེས་ནས་མཚན་ལ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དེ་འདྲས་ཞུས་པ་རེད། ཟེར། དགུ་པ་ལ་མཁན་ཆེན་ཚུལ་དར་བ་དང་། སློབ་དཔོན་པུ་རངས་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་། བདེ་མགོན་གྱི་བསྙེན་པ་མཛད་པས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་མ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་འདྲས་བརྙེས་པ་རེད། ཟེར།
  dgung lo bdun pa la spyan snga chos bzhi pa'i drung du dge bsnyen gyi sdom pa mnos/_chos bzhi pa'i drung du dge bsnyen pa'i sdom pa bzhes nas mtshan la de ni byang chub rgyal mtshan de 'dras zhus pa red/_zer/_dgu pa la mkhan chen tshul dar ba dang /_slob dpon pu rangs pa la rab tu byung /_bde mgon gyi bsnyen pa mdzad pas dngos grub kyi mtshan ma khyad par can de 'dras brnyes pa red/_zer/
 • དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་ལོན་པའི་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཆེས་བཅུ་བདུན་ལ་ས་སྐྱར་བྱོན་པའི་གྲབས་མཛད་ཟེར། ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཟླ་སྟོད་ལ་སྣེའུ་གདོང་ནས་ཐོན་ཏེ་གླུར་བཞུགས་པའི་དགོངས་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས། འོང་། དེ་ནས་དེ་ནི་བདེ་མཆོག་དང་མགོན་པོའི་བསྙེན་པ་མཛད། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་མ་ཁྱད་པར་བརྙེས།ཟེར།
  dgung lo bcu bzhi lon pa'i nag pa zla ba'i ches bcu bdun la sa skyar byon pa'i grabs mdzad zer/_zla ba bzhi pa'i zla stod la sne'u gdong nas thon te glur bzhugs pa'i dgongs 'khor rnams kyis/_'ong /_de nas de ni bde mchog dang mgon po'i bsnyen pa mdzad/_dngos grub kyi mtshan ma khyad par brnyes/zer/
 • དགུང་ལོ་བཅུ་བཞིར་ལོན་པའི་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ལ་ས་སྐྱར་འབྱོན་པའི་གྲབས་མཛད་ཟེར། དེ་ནི་དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་ལ་ལོན་པའི་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ས་སྐྱ་ལ་ཕེབས་ཡས་ཀྱི་གྲབས་གནང་བ་རེད། ཟེར།
  dgung lo bcu bzhir lon pa'i nag pa zla ba'i tshes bcu bdun la sa skyar 'byon pa'i grabs mdzad zer/_de ni dgung lo bcu bzhi la lon pa'i zla ba gsum pa'i nang la sa skya la phebs yas kyi grabs gnang ba red/_zer/
 • ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཟླ་སྟོད་ལ་སྣེའུ་གདོང་ནས་ཐོན་ཏེ་གླུར་བཞུགས་པའི་དགོངས་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས། ཟེར་ན་དེ་ནི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་ལ་དེ་ནི། སྣེའུ་གདོང་ནས་ཟླ་སྟོད་ལ་སྣེའུ་གདོང་ནས་ཡར་ས་སྐྱ་ལ་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྦད། གྲུ་ལ་བཞུགས་ནས་ཕེབས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ནའི། ཁོང་གིས་དེ་ནི་འཁོར་གཡོག་པ་ཞབས་ཕྱི་དེ་ཚོས་དེ་ནི་ཆང་མང་དུ་བླངས་ཏེ་བག་མེད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བྱེད་པར་བརྩམས་པས། 
  zla ba bzhi pa'i zla stod la sne'u gdong nas thon te glur bzhugs pa'i dgongs 'khor rnams kyis/_zer na de ni zla ba bzhi pa'i nang la de ni/_sne'u gdong nas zla stod la sne'u gdong nas yar sa skya la phebs dus tsam pa de ni rbad/_gru la bzhugs nas phebs pa'i kha gtug la cha bzhag na'i/_khong gis de ni 'khor g.yog pa zhabs phyi de tshos de ni chang mang du blangs te bag med kyi spyod pa byed par brtsams pas/_
 • ཨེ་དེ་ནི་རྦད་དེ་གཡོག་པོ་དེ་གས་དེ་ཁོང་གིས་ཞབས་ཕྱི་དེ་གས་ཆང་བཏུང་བས་དེ་འདྲས་བག་མེད་སྤྱོད་པ་བྱས་པ་དེ་ཚོར། དེ་ནི་ཁོང་དེ་ལ་མཉེས་པོ་མ་བྱུང་བ་བྱས་ནས། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་པོ་ཆེར་འབུལ་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་རྟ་གཅིག་དེ་ནས་ཁྲིད་པ་གནང་། དེ་ལ་དེ་ནི་མ་བཞུགས་པར་དེ་ནི་ཁོང་རང་ཡིན་ནའི་སྐུ་རྐྱང་མར་དེ་འདྲས་ཕེབས་པ་རེད། ཟེར།
  e de ni rbad de g.yog po de gas de khong gis zhabs phyi de gas chang btung bas de 'dras bag med spyod pa byas pa de tshor/_de ni khong de la mnyes po ma byung ba byas nas/_skabs de dus de ni sa skya bdag chen po cher 'bul yas kyi de ni rta gcig de nas khrid pa gnang /_de la de ni ma bzhugs par de ni khong rang yin na'i sku rkyang mar de 'dras phebs pa red/_zer/
 • ཁོང་རང་དེ་ནི་སྐུ་རྐྱང་མར་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། གཞན་དག་ཞབས་ཕྱི་དེ་གཡུག་ནའི་ཕེབས་རྗེས་ལ་ཡོང་དགོས་ཡས་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  khong rang de ni sku rkyang mar phebs dus tsam pa de ni/_ga re byas pa red zer na/_gzhan dag zhabs phyi de g.yug na'i phebs rjes la yong dgos yas de 'dras byung ba red/_zer/
 • ཨོའོ། དེ་ནི་སྐབས་འགར་གུང་གི། སྐབས་འགར་ལ་དེ་ནི་ཉི་མའི་གསོལ་ཚིགས་དེ། དེ་ནི་འཕྱིས་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་ཡང་། མ་བཞེས་པ་བྱས། ཉིན་མའི་གསོལ་ཚིགས་ཟེར་ཡས་དེ་ད། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཟེར་ཡས་དེ་དངོས་སུ་བྱས་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི། དེ་རེད། ཕྱི་དྲོའི་ཁ་ཟས་སྤོངས་བ་ཟེར་ཡས་ཟེར་བྱས་ནས། ཉིན་དགུང་ཡོལ་སོང་ན། ཁ་ཟས་མཆོད་ཆོག་གི་ཡོའོ་མ་རེད།
  o'o/_de ni skabs 'gar gung gi/_skabs 'gar la de ni nyi ma'i gsol tshigs de/_de ni 'phyis pa de 'dras byung pa yang /_ma bzhes pa byas/_nyin ma'i gsol tshigs zer yas de da/_rab tu byung ba zer yas de dngos su byas pa yin na de ni/_de red/_phyi dro'i kha zas spongs ba zer yas zer byas nas/_nyin dgung yol song na/_kha zas mchod chog gi yo'o ma red/
 • ཁ་ཟས་མཆོད་ཆོག་གི་ཡོའོ་མ་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ཉིན་དགུང་ཡོལ་ནས་ཁ་ཟས་མ་མཆོད་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི། དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བླ་མར་ཁས་འཆེ་བ་འགའ་ཞིག་ལས་འདི་ཉིད་བསླབ་པ་ལ་གུས་ཤིང་། འདི་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། ཁས་འཆེ་བའི་དེ་ནི་བླ་མ་འགའ་ཞིག་ལས་ཁོང་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ནི་དེ་ནི་བསླབ་པ་ལ་གུས་ཤིང་། བསླབ་པ་ལ་གུས་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད། ཟེར།
  kha zas mchod chog gi yo'o ma red/_byas tsang /_de 'dras yin dus tsam pa/_nyin dgung yol nas kha zas ma mchod la sogs pa de ni/_de ni rab tu byung ba'i bla mar khas 'che ba 'ga' zhig las 'di nyid bslab pa la gus shing /_'di 'dras kyi dper na rab tu byung ba/_khas 'che ba'i de ni bla ma 'ga' zhig las khong yin na'i de ni ta'i si tu byang chub rgyal mtshan ni de ni bslab pa la gus shing /_bslab pa la gus pa de 'dras cig red/_zer/
 • ད་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་གོང་དཀར་ཡོལ་ས་སྐྱ་ལ་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ། གོང་དཀར་བས་དེ་ནི་ཁོང་གིས་མི་དང་ཁལ་ལ་གནོད་པ་བྱས་རུང་། དེ་ནི་ཁོང་གིས་ད་ཁྱེད་རང་ཚོ་རྦད་དེ་ཁོང་རང་གིས། ངོས་ཀྱིས་བྱོན་ཏེ་ཟེར།
  da skabs de dus de ni gong dkar yol sa skya la phebs dus tsam pa/_gong dkar bas de ni khong gis mi dang khal la gnod pa byas rung /_de ni khong gis da khyed rang tsho rbad de khong rang gis/_ngos kyis byon te zer/
 • བཅྭ་ཧུ་བསྟན་ནས། བཅྭ་ཧུ་ཟེར་ན་སྐབས་དེ་དུས་ད་བསྟན་འཛིན་བཟོ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པ། དེ་བབསྟན་ནས། ངའི་འགོ་ཁག་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཡོད་དོ། ཞེས་སོགས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན།  དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ནའི་གསུང་དེ་ནི་ནན་པོ་དེ་འདྲས་གསུངས་བྱས། མི་རྦད་དེ་ཚང་མ་ཞེད་དགོས་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  bcwa hu bstan nas/_bcwa hu zer na skabs de dus da bstan 'dzin bzo 'dras yo'o red pa/_de babastana nas/_nga'i 'go khag khyed rnams la yod do/_zhes sogs de 'dras kyi dper na/__dgung lo chung chung yin na'i gsung de ni nan po de 'dras gsungs byas/_mi rbad de tshang ma zhed dgos yas de 'dras kyi gnas tshul de 'dras byung ba red/_zer/
 • བྱུང་དུས་ཙམ་པ། ཁོང་ཚོས་ཡིན་ནའི་རྦད་དེ། དེ་ནི་དགོངས་པ་ཁྱོན་ནས་མ་འཚོམས་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། བཟོད་གསོལ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། གན་པ་ཕུར་ལྕང་གོང་གི་རྒྱལ་པོས་བར་ཆད་བརྩམ་པ། ལྕང་གོང་རྒྱལ་པོས། ལྕང་གོང་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ཡས་དེས་དེ་ནི་བར་ཆད་བརྩམས་ནས། རེད་པ། དེ་ནི་འབུད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར། ཆུ་འཕྲུལ་འདྲ་པོ་བསྟན་ནས། ཡིན་ནའི་དེ་ཚོ་ལ་ཁོང་རང་གིས་བསྒོམ་བཟླས་མཛད་པས། ཨེ་བར་ཆད་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་བཟློག་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  byung dus tsam pa/_khong tshos yin na'i rbad de/_de ni dgongs pa khyon nas ma 'tshoms zer yas de 'dras kyi dper na/_bzod gsol de 'dras yin na'i byung ba red zer/_gan pa phur lcang gong gi rgyal pos bar chad brtsam pa/_lcang gong rgyal pos/_lcang gong rgyal po zer yas des de ni bar chad brtsams nas/_red pa/_de ni 'bud pa la sogs pa de 'dras kyi rnam 'gyur/_chu 'phrul 'dra po bstan nas/_yin na'i de tsho la khong rang gis bsgom bzlas mdzad pas/_e bar chad de tsho yin na'i bzlog thub pa de 'dras byung yo'o red/_zer/
 • དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ས་སྐྱར་ཕེབས་ཏེ། དེ་ནས་རིམ་པར་བྱས་ཏེ་ས་སྐྱར་ཕེབས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ས་སྐྱར་ཕེབས་ནས་དཔོན་ཆེན་འོད་ཟེར་སེང་གེས་བན་རྩ་བྱས་ནས་ཟེར་ན། དཔོན་ཆེན་ས་སྐྱའི་དཔོན་ཆེན་འོད་ཟེར་སེང་གེ་ཟེར་མཁན་དེ་རུ་བཞུགས་བྱས། བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་། དེ་རུ་བཞུགས་བྱས་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དེ་ནི་ཕག་གྲུ་དཔོན་པོ་དེས་སློབ་གཉེར་བྱུང་ན་རབ། དེ་ནི་མ་བྱུང་ན་བཞི་ཐོག་པའི་དྲུང་འཁོར་ལས་ཚན་ཞིག་ཞུས་འདུག་པ་ལྟར་དམ་གཉེར་ལ་བསྐོས་ནས། ཟེར།
  de nas rim bzhin sa skyar phebs te/_de nas rim par byas te sa skyar phebs byas de 'dras red/_sa skyar phebs nas dpon chen 'od zer seng ges ban rtsa byas nas zer na/_dpon chen sa skya'i dpon chen 'od zer seng ge zer mkhan de ru bzhugs byas/_bdag chen rin po cher /_de ru bzhugs byas bdag chen rin po che la de ni phag gru dpon po des slob gnyer byung na rab/_de ni ma byung na bzhi thog pa'i drung 'khor las tshan zhig zhus 'dug pa ltar dam gnyer la bskos nas/_zer/
 • ད་སྐབས་དེ་དུས་བྱས་ནས་ཕག་གྲུའི་དཔོན་པོ་དེ་བྱུང་ན། སློབ་གཉེར་ལ་བྱུང་ན་རབ་རེད། ཟེར། མཐའ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའི་ཨ་ནི་རྦད་དེ་བཞི་ཐོག་པའི་དྲུང་འཁོར་ལས་ཚན་ཞིག ལས་ཚན་ཞིག བཞི་ཐོག་པའི་དྲུང་འཁོར་ལས་ཚན་ཞིག་ཞུ་གི་འདུག་ན་དེ་འདྲས་གཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཟེར།
  da skabs de dus byas nas phag gru'i dpon po de byung na/_slob gnyer la byung na rab red/_zer/_mtha' ma byung ba yin na'i a ni rbad de bzhi thog pa'i drung 'khor las tshan zhig_las tshan zhig_bzhi thog pa'i drung 'khor las tshan zhig zhu gi 'dug na de 'dras gcig gnang rogs gnang zer/
 • ཨེ་ཞུས་པ་རེད། ཟེར། ཞུས་པ་ནས་བྱས་ནས་དེ་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ནི་བཞི་ཐོག་བ་དམ་གཉེར་ལ་བསྐོས་པ་རེད། ཟེར།
  e zhus pa red/_zer/_zhus pa nas byas nas de nas khong gis de ni bzhi thog ba dam gnyer la bskos pa red/_zer/
 • བདག་ཆེན་པའི་ཐུགས་གཏུམ་པས་གསོལ་གཟིམས་དམ་གཉེར་སོགས་ལ་བཀའ་བཀྱོན་འཕྲལ་འཕྲལ་ཡོང་བ་ཞིག་འདུག་པས། དེ་ནི་དབག་ཆེན་དེ་ཐུགས་གཏུམ་པོ་བྱས་བྱས་དེ་ནི་གསོལ་གཟིམས་དང་ད་ནང་ལྟར་དམ་གཉེར་དང་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན། རྟག་པར་ཡིན་ན་དེ་ནི་བཀའ་བཀྱོན་མང་པོ་གནང་གི་ཡོའོ་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཁོང་གིས་དེ་ནི་རྦད་དེ། ཨོའོ། ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དེ་ནི་དེ་གས་དེ་རྦད་དེ་ཐུགས་ལ་དེ་མ་བྱས་པ་བྱས་ནས། དགོངས་པ་ཞུས་ནས་དེ་ནི་རང་བཞིན་གྱི་ལས་ཚན་ལ་བཞུག་པ་རེད་ཟེར།
  bdag chen pa'i thugs gtum pas gsol gzims dam gnyer sogs la bka' bkyon 'phral 'phral yong ba zhig 'dug pas/_de ni dbag chen de thugs gtum po byas byas de ni gsol gzims dang da nang ltar dam gnyer dang la sogs pa de tsho la yin na/_rtag par yin na de ni bka' bkyon mang po gnang gi yo'o red/_byas tsang /_de 'dras yin dus tsam pa khong gis de ni rbad de/_o'o/_ta'i si tu byang chub rgyal mtshan gyi de ni de gas de rbad de thugs la de ma byas pa byas nas/_dgongs pa zhus nas de ni rang bzhin gyi las tshan la bzhug pa red zer/
 • ཨོའོ། སྦྲུལ་ལོའི་དཔྱིད་ཆོས་ལ་ཆུ་མིག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་ཞབས་ཕྱིར་མཚན་ཉིད་ཀྱི་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་དང་། དེ་ནི་སྦྲུལ་ལོའི་དཔྱིད་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལ་དེ་ནི་ཆུ་མིག་ལ་ཕེབས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་དེ་ནི་ཞབས་ཕྱིར་ལ་དེ་ནི། བདག་ཆེན་རིན་པོའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་དང་། སྔགས་ཀྱི་བླ་མ་ཀུན་དབང་སོགས་ཨེ་དེ་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རིམ་པ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ། སང་ཡེ་དཔོན་པོ། བ་དེ་ལུང་པའི་དཔོན་པོ། སྟག་ལུང་དཔོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྡེབས་ཁར། སི་ཏུ་ཡང་ཕེབས་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  o'o/_sbrul lo'i dpyid chos la chu mig tu phebs skabs zhabs phyir mtshan nyid kyi bla ma 'jam dpal dang /_de ni sbrul lo'i dpyid chos kyi kha thug la de ni chu mig la phebs pa'i kha gtug la de ni zhabs phyir la de ni/_bdag chen rin po'i mtshan nyid kyi bla ma 'jam dpal dang /_sngags kyi bla ma kun dbang sogs e de ni dge ba'i bshes gnyen gyi rim pa dang /_da ga nang ltar de ni dpon chen dbang phyug dpal/_sang ye dpon po/_ba de lung pa'i dpon po/_stag lung dpon po rnams kyi sdebs khar/_si tu yang phebs yo'o red/_zer/
 • སི་ཏུ་ལ་དེ་ནི་སྐུ་སྟོད་ལ་གཞན་དག་མཚན་ག་རེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ཕག་གྲུ་དཔོན་པོ་ཡིན་ནའི་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།ཟེར།
  si tu la de ni sku stod la gzhan dag mtshan ga re zhus kyi yo'o red zer na/_phag gru dpon po yin na'i zer gyi yo'o red/zer/
 • དཔོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡིན་ནའི་དེ་ནི། སྐབས་དེ་དུས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་དེ་ནི་མཐོང་བཟོས་ཆེ་བར་མཛད་ཅིང་། དེ་ནི་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ན་ནི། ཡིན་ནའི་དེ་ནི་དཔོན་པོ་གཞན་དག་ནང་ལས་དེ་ནི་ཏའི་སི་ཏུ་ལ་མཐོང་བཟོས་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་མཛད་པ་རེད། ཟེར།
  dpon po rnams kyi yin na'i de ni/_skabs de dus rnams kyi nang nas de ni mthong bzos che bar mdzad cing /_de ni bdag chen rin po che yin na ni/_yin na'i de ni dpon po gzhan dag nang las de ni ta'i si tu la mthong bzos yin na chen po mdzad pa red/_zer/
 • ཆག་ཆག་ལ་ཁར་ཟེར་མཁན་དེ་ཡིན་ན། ས་སྐྱ་ལ་ཕེབས་སའི་ལ་དེ་རུ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ཆིབས་བཤོལ་སྐབས། བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ན་ཆིབས་བཤོལ་སྐབས་དེ་ནི་དེ། སི་ཏུའི་ཆིབས་འཛིན་པ་སྔོན་ལ་སོང་ནས་མེད་པས། དེ་ནི་སྐབས་དེར་བདག་ཆེན་པའི་ཆིབས་བཤོལ་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་སི་ཏུ་ཡིན་ནའི་ཆིབས་ནས་བཤོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  chag chag la khar zer mkhan de yin na/_sa skya la phebs sa'i la de ru bdag chen rin po ches chibs bshol skabs/_bdag chen rin po che yin na chibs bshol skabs de ni de/_si tu'i chibs 'dzin pa sngon la song nas med pas/_de ni skabs der bdag chen pa'i chibs bshol dus tsam pa/_de ni si tu yin na'i chibs nas bshol dgos kyi yo'o red pa/
 • དེ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་དེ་སི་ཏུའི་ཆིབས་འཛིན་པ་དེ་སྔོན་ལ་ཕྱིན་པས། ཆིབས་འབྲོགས་ཏེ་ཆིབས་འབྲོགས་ནས་དེ་ནི་རྒྱང་རིང་པོར་ཁྱེར་བས། དེ་ནི་རྒྱང་རིང་པོ་དེ་ནི་ཆིབས་པ་དེ་འཁྱེར་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་རྒྱལ་ཚ་རིན་དབང་གི་རྟ་ནས་བབས་ཏེ་རོགས་བྱས་འདུག་པར། ཟེར།
  de byed dus tsam pa/_de ni de si tu'i chibs 'dzin pa de sngon la phyin pas/_chibs 'brogs te chibs 'brogs nas de ni rgyang ring por khyer bas/_de ni rgyang ring po de ni chibs pa de 'khyer dus tsam pa/_de ni rgyal tsha rin dbang gi rta nas babs te rogs byas 'dug par/_zer/
 • སྐབས་དེར་རྒྱལ་ཚ་རིན་དབང་ཟེར་མཁན་དེས་དེ་ནི། ཨེ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ལ་རོགས་པ་ཞུས་བྱས། དེ་ནི་རྦད་དེ་རྟ་དེ་ནས་འབྲོགས་པ་དེ་ནས་ཟིན་བྱས། དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ཡིན་ན། ཡར་ཀླུངས་པའི་ཞེན་ཡིན་འདུག་ཅིང་། གསུངས།
  skabs der rgyal tsha rin dbang zer mkhan des de ni/_e ta'i si tu byang chub rgyal mtshan la rogs pa zhus byas/_de ni rbad de rta de nas 'brogs pa de nas zin byas/_de 'dras byung ba red/_de yin dus tsam pa de yin na/_yar klungs pa'i zhen yin 'dug cing /_gsungs/
 • བཀའ་ཆེམས་སུ། དེ་ནི་ཏའི་སི་ཏུའི་བཀའ་ཆེམས་སུ་གང་འདྲས་གཅིག་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ང་རྟ་ཐོག་ནས་མ་ལྷུངས་པ་ཁོའི་དྲིན་ཡིན། སྐབས་དེ་དུས་ང་རྟ་ཐོག་ནས་མ་ལྷུངས་པ་དེ་ནི་ཁོའི་དྲིན་ཡིན་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་གསུངས་པ་རེད་ཟེར།
  bka' chems su/_de ni ta'i si tu'i bka' chems su gang 'dras gcig gsungs yo'o red zer na/_nga rta thog nas ma lhungs pa kho'i drin yin/_skabs de dus nga rta thog nas ma lhungs pa de ni kho'i drin yin byas nas de 'dras gsungs pa red zer/
 • ས་སྐྱར་ཕེབས་སྐབས་དྲུང་འཁོར་རྣམས་ཆང་གི་དགའ་སྟོན་བྱེད་པར། འོང་། ས་སྐྱར་ཕེབས་སྐབས་དྲུང་འཁོར་རྣམས་ཆང་གི་དགའ་སྟོན་བྱེད་པར། བྲང་ཁང་ཤར་ན་སི་ཏུ་བད་ཡོད་པར། བདག་ཆེན་པའི་སྐུ་གཞོགས་ནས་འབོད་མཁན་བསྟུད་མར་གནང་བྱུང་བ་ལ་བྱོན་པས་ཟེར།
  sa skyar phebs skabs drung 'khor rnams chang gi dga' ston byed par/_'ong /_sa skyar phebs skabs drung 'khor rnams chang gi dga' ston byed par/_brang khang shar na si tu bad yod par/_bdag chen pa'i sku gzhogs nas 'bod mkhan bstud mar gnang byung ba la byon pas zer/
 • བཏང་བྱུང་བ་ལ་བྱོན་པས། གསོལ་རས་གསེར་གྱི་ཐེབ་རྩེའི་ནང་དུ་ཟེར་ན། ད་དུང་ཨེ། བྲག་ཁང་ཤར་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ཁ་ཐུག་ལ་བྱས་ནས་དེ་ནི་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས། གསོལ་རས་གསེར་གྱི་ཐེབ་རྩེའི་ནང་དུ་གནང་ཆེས་མེད་པར་ཕྱག་རྗེན་པས་བཟུང་ཆོག་པའི་ད་གཞན་དག་ལས་དམིགས་བསལ་ཡིན་ན། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་བདག་ཆེན་རིན་་པོས་གསོལ་རས་གནང་ང་དེ་གས་དེ་ཡིན་ན། གོས་དང་རས་ལ་སོགས་གང་ཟེར་དགོས་རེད། ཨེ་གསོལ་རས་ཞུ་དུས་ཙམ་པ། གང་བཟུང་ལག་པ་ཐད་ཀར་ལ་མ་ཡིན་པའི་གཅིག་གི་ད་་་་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་དའི། ཡིན་ནའི་ད་དེ་ཚོ་མ་བརྗེད་པ་བྱས་ནས་དེ་ནི་གསོལ་རས་སོ་སོའི་ལག་པ་ལ་བླངས་ཆོག་ཆོག་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  btang byung ba la byon pas/_gsol ras gser gyi theb rtse'i nang du zer na/_da dung e/_brag khang shar nas gdan 'dren zhu ba'i kha thug la byas nas de ni bdag chen rin po ches/_gsol ras gser gyi theb rtse'i nang du gnang ches med par phyag rjen pas bzung chog pa'i da gzhan dag las dmigs bsal yin na/_skabs de dus de ni bdag chen rin pos gsol ras gnang nga de gas de yin na/_gos dang ras la sogs gang zer dgos red/_e gsol ras zhu dus tsam pa/_gang bzung lag pa thad kar la ma yin pa'i gcig gi da zhu dgos kyi yo'o red da'i/_yin na'i da de tsho ma brjed pa byas nas de ni gsol ras so so'i lag pa la blangs chog chog de 'dras yin na byung ba red/_zer/
 • བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མངོན་མཁྱེན་ཐོགས་མེད་མངའ་བས། སི་ཏུ་ལ། ཁྱེད་ལ་ཁྲི་དཔོན་ཡོང་གཡུ་རྒྱལ་སློབས། ཟེར། དེ་ནི་ཕྱིན་བྱས་ཡིན་ན་ཁྱེད་ལ་ཁྲི་དཔོན་དེ་འདྲས་ཡོང་གི་རེད། ཟེར།
  bdag chen rin po che mngon mkhyen thogs med mnga' bas/_si tu la/_khyed la khri dpon yong g.yu rgyal slobs/_zer/_de ni phyin byas yin na khyed la khri dpon de 'dras yong gi red/_zer/
 • གཡུ་རྒྱལ་སློབས་ཟེར། གསུངས་པ་སོགས་མ་འོངས་པ་མཁྱེན་པའི་གསུང་མང་དུ་མཛད། མཇུག་མ་ཕྱིན་བྱས་མ་འོངས་པའི་གསུངས་མང་པོ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་མཛད་པ་རེད། ཟེར།
  g.yu rgyal slobs zer/_gsungs pa sogs ma 'ongs pa mkhyen pa'i gsung mang du mdzad/_mjug ma phyin byas ma 'ongs pa'i gsungs mang po de 'dras yin na'i mdzad pa red/_zer/
 • དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བཀའ་ཆེམས་སུ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་ནི་བཀའ་ཆེམས་སུ་ཟེར། སི་ཏུའི་བཀའ་ཆེམས་སུ་གང་འདྲ་རེད། ཟེར་ན། བླ་མ་བདག་ཆེན་པའི་དྲུང་དུ་ཐུགས་ལ་དཔེ་མེད་བཏགས་པ་དེ་ངའི་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་འདི་མཁྱེན་པར་འདུག་བསམ་པའི་དག་སྣང་དང་། མོས་གུས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད། གསུངས།
  de'i rgyu mtshan gyis bka' chems su/_de'i rgyu mtshan gyis de ni bka' chems su zer/_si tu'i bka' chems su gang 'dra red/_zer na/_bla ma bdag chen pa'i drung du thugs la dpe med btags pa de nga'i bsod nams chen po yod pa 'di mkhyen par 'dug bsam pa'i dag snang dang /_mos gus bsam gyis mi khyab pa yod/_gsungs/
 • བླ་མ་བདག་ཆེན་པའི་དྲུང་དུ་དེ་ནི། ཐུགས་ལ་དཔེ་མེད་བཏགས་པ་དེ། ངའི་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་གིས་དེ་ནི་མཁྱེན་པར་འདུག་བསམ་པའི་དེ་ནི་བདག་སྣང་དང་། མོས་གུས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད། གསུངས། ཡོད་བྱས་ནས་གསུང་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་འཁོད་ཡོད། ཟེར།
  bla ma bdag chen pa'i drung du de ni/_thugs la dpe med btags pa de/_nga'i bsod nams chen po yod pa de khong gis de ni mkhyen par 'dug bsam pa'i de ni bdag snang dang /_mos gus bsam gyis mi khyab pa yod/_gsungs/_yod byas nas gsung ba de 'dras yin na 'khod yod/_zer/
 • སྟོན་ཆོས་ཐོག་ལ་བླ་མ་མཉམ་མེད་པའི་དྲུང་དུ་བརྟག་གཉིས་ཀྱི་གསན་སྦྱོང་མཛད་སྐབས། བརྟག་གཉིས་ཀྱི་གསན་སྦྱོང་མཛད། སློབ་དཔོན་ནམ་བློ་དང་མ་འཆམ་པའི་ཚིག་རྩོད་ཀྱི་གཏམ་བླ་མས་གསན་པས། ཟེར་ན། སློབ་དཔོན་ནམ་བློ་ཟེར་མཁན་དེ་དེ་ནི་བརྟག་གཉིས་ཀྱི་དེ་ནི་གསན་སྦྱོངས་མཛད་པའི་ཁ་ཐུག་ལ་དེ་ནི། སློབ་དཔོན་ནམ་བླ་ཟེར་མཁན་དེ་དང་དེ་ནི་སི་ཏུ་གཉིས་མ་འཆམ་པའི་ཁ་ཐུག་ལ་ཚིག་གི་རྩོད་པ་གནང་བའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་བླ་མས་གསན་དུས་ཙམ་པ་།
  ston chos thog la bla ma mnyam med pa'i drung du brtag gnyis kyi gsan sbyong mdzad skabs/_brtag gnyis kyi gsan sbyong mdzad/_slob sdpon nam blo dang ma 'cham pa'i tshig rtsod kyi gtam bla mas gsan pas/_zer na/_slob dpon nam blo zer mkhan de de ni brtag gnyis kyi de ni gsan sbyongs mdzad pa'i kha thug la de ni/_slob dpon nam bla zer mkhan de dang de ni si tu gnyis ma 'cham pa'i kha thug la tshig gi rtsod pa gnang ba'i kha gtug la cha bzhag na/_de ni bla mas gsan dus tsam pa /
 • དེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་རླུང་གིས་བདས་བྱེ་རི་ཡིན། བྱེ་རི་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་གའི་ཡོའོ་མ་པཱ། ལྷག་པ་བརྒྱབ་སོང་ན་རྦད་དེ་བྱེ་རི་ཡིན་འཁྱེར་འགྲོ་ཡས་དེ་འདྲས་རེད་པ། ཕག་གྲུ་དཔོན་པོ་ནི་སྲིད་པས་བསྐོས་པའི་གངས་རི་ཡིན། ཕག་གྲུའི་དཔོན་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་ཡིན་ན། དེ་ནི་སྲིད་པས་བསྐོས་པའི་གངས་རི་རེད། དེ་ལ་ཡིན་ན་སུས་ཡང་འགྲན་ཟླ་ཡོའོ་མ་རེད་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་གསུངས་པ་རེད། ཟེར།
  de khyed rang tsho rlung gis bdas bye ri yin/_bye ri zer mkhan de la ga'i yo'o ma pA/_lhag pa brgyab song na rbad de bye ri yin 'khyer 'gro yas de 'dras red pa/_phag gru dpon po ni srid pas bskos pa'i gangs ri yin/_phag gru'i dpon po zer mkhan de yin na/_de ni srid pas bskos pa'i gangs ri red/_de la yin na sus yang 'gran zla yo'o ma red byas nas de 'dras yin na gsungs pa red/_zer/
 • དེ་འདྲས་གསུངས་བ་རེད་ཟེར། དེ་ནས་འོང་། དེ་ནས་རྟ་ལོའི་ལོ་གསར་ལ་རིན་ཆེན་སྒང་དུ་དཔོན་ཆེན་རིན་ཆེན་སེང་གེའི་རྩར་བྱོན་པས། འབྲུམ་པས་བསྙུང་དེ། རིན་ཆེན་སེང་གེའི་རྩར་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་འབྲུམ་པས་སྙུང་། འབྲུམ་པས་སྙུང་བ་དེ་གྲག་པ་དང་། རྗེས་སུ་ཟླ་བ་གསུམ་བཞི་ཅིག་བཞུགས་པ་རེད། ཟེར།
  de 'dras gsungs ba red zer/_de nas 'ong /_de nas rta lo'i lo gsar la rin chen sgang du dpon chen rin chen seng ge'i rtsar byon pas/_'brum pas bsnyung de/_rin chen seng ge'i rtsar phebs dus tsam pa/_de ni 'brum pas snyung /_'brum pas snyung ba de grag pa dang /_rjes su zla ba gsum bzhi cig bzhugs pa red/_zer/
 • དེ་ནས་འོང་། དེ་ནས་དབུས་སུ་ད་མར། ས་སྐྱ་ནས་མར་ད་དབུས་སུ་འབྱོན་ཁར་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་ཕྱག་འབུལ་ལ་བྱོན་པས། ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་བླ་མས། མཁས་བཙུན་པ་དང་། སི་ཏུ་གཉིས་ཕྱག་སྦྲེལ་ནས། ཨེ་ད་ཨེནི་སྐབས་དེ་དུས་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བླ་མ་མཁས་བཙུན་པ་དང་སི་ཏུ་གཉིས་ཕྱག་སྦྲེལ་ནས། མཁས་བཙུན་པས་སི་ཏུ་བའི་མགོ་གཉེར་དང་། མཁས་བཙུན་པས་ཡིན་ན་སི་ཏུ་པའི་མགོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de nas 'ong /_de nas dbus su da mar/_sa skya nas mar da dbus su 'byon khar bdag chen rin po che'i drung du phyag 'bul la byon pas/_phebs dus tsam pa de ni bla mas/_mkhas btsun pa dang /_si tu gnyis phyag sbrel nas/_e da eni skabs de dus bdag chen rin po che bla ma mkhas btsun pa dang si tu gnyis phyag sbrel nas/_mkhas btsun pas si tu ba'i mgo gnyer dang /_mkhas btsun pas yin na si tu pa'i mgo byed dgos kyi yo'o red zer/
 • སི་ཏུས་ཡིན་ན་མཁས་བཙུན་པའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་འགྱུར་བ་བྱེད་དགོས་པའི་དེ་ནི་གསུང་ནན་ཆེ་བ། གསུང་ནན་པོ་དེ་འདྲས་བྱོན་པ་རེད། ཟེར།
  si tus yin na mkhas btsun pa'i zhabs tog tu 'gyur ba byed dgos pa'i de ni gsung nan che ba/_gsung nan po de 'dras byon pa red/_zer/
 • དེ་ནས་དབུས་སུ་བྱོན་ཏེ་དེ་ནས་དབུས་སུ་བྱོན་ཏེ་མི་རིང་བར་གོང་མ་རྒྱལ་པོས་སྟག་མགོ་ནོར་བུ་གསུམ་པ་དང་བཅས། དེ་ནས་དབུས་སུ་བྱོན་ཏེ། མི་རིང་བར་གོང་མ་རྒྱལ་པོས་སྟག་མགོ་ནོར་བུ་གསུམ་པ་དང་བཅས་ཁྲི་དཔོན་གྱི་ལས་ཀ། སྟག་མགོ་ནོར་བུ་གསུམ་པ་ཟེར་མཁན་དེ། དེ་ནི་སི་ཏུའི་ད་ལྟ་དེ་ཕག་གྲུའི་ད་ལྟ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཡས་ཀྱི་དེ་རྩིས་དེ་རེད་པ། སྟག་མགོ་ནོར་བུ་དང་བཅས་དེ་ནི་ཁྲི་དཔོན་ལས་ཀ་གནང་ཟེར།
  de nas dbus su byon te de nas dbus su byon te mi ring bar gong ma rgyal pos stag mgo nor bu gsum pa dang bcas/_de nas dbus su byon te/_mi ring bar gong ma rgyal pos stag mgo nor bu gsum pa dang bcas khri dpon gyi las ka/_stag mgo nor bu gsum pa zer mkhan de/_de ni si tu'i da lta de phag gru'i da lta dbang bsgyur byed yas kyi de rtsis de red pa/_stag mgo nor bu dang bcas de ni khri dpon las ka gnang zer/
 • ཁྱི་ལོ་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ནང་ཚུན་དུ་རྒྱལ་མཚན་སྐྱབས་ཀྱིས་ཁྲི་དཔོན་བྱས་ནའང་། འོང་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་པ་མཐུ་དམན་ཞིང་ཁྱད་པར་ཁོང་རང་གིས་ལས་ཀ་ལེན་པར་གོང་མའི་གསེར་ཞལ་ལན་གསུམ་མཐོང་བའི་རྒྱལ་དཔལ་སྒྲོལ་མ། ཨེ་ཁྱེད་རང་མཐུ་དམན་ཞིང་ཁྱད་པར་ཁོང་རང་གི་ལས་ཀ་ལེན་པར་གོང་མའི་གསེར་ཞལ་ལན་གསུམ་མཐོང་བས་རྒྱལ་དཔལ་སྒྲོལ་མ་སྐྱིད་འཕྲོག་པའི། འཕྲོག་འདོད་པའི་ཆེད་དུ་བསད་ཅིང་། སི་ཏུ་ལ་ཚིག་ངན་བསྐུར་བ་སོགས་ཀྱིས།
  khyi lo zla ba brgyad pa'i nang tshun du rgyal mtshan skyabs kyis khri dpon byas na'ang /_'ong lugs gnyis kyi byed pa mthu dman zhing khyad par khong rang gis las ka len par gong ma'i gser zhal lan gsum mthong ba'i rgyal dpal sgrol ma/_e khyed rang mthu dman zhing khyad par khong rang gi las ka len par gong ma'i gser zhal lan gsum mthong bas rgyal dpal sgrol ma skyid 'phrog pa'i/_'phrog 'dod pa'i ched du bsad cing /_si tu la tshig ngan bskur ba sogs kyis/
 • དེ་ནི་སི་ཏུས་བླ་ཆེན་ཀུན་བློ་གོང་མའི་གམ་ནས་ས་སྐྱར་བསྙེན་རྫོགས་ལ་བྱོན་པའི་སྡེབས་ཀར་སི་ཏུ་རིན་ཆེན་གྲགས། དཔལ་ལྡན་ཇུ་དབེན་ཧུན་དཔོན་གྱི་དམ་ཁ་ཁྲིམས་ར་དང་བཅས་འབྱོར་འདུག་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ནི་གཏུག་གཤེར་གནང་ང་རེད། ཟེར།
  de ni si tus bla chen kun blo gong ma'i gam nas sa skyar bsnyen rdzogs la byon pa'i sdebs kar si tu rin chen grags/_dpal ldan ju dben hun dpon gyi dam kha khrims ra dang bcas 'byor 'dug pa'i skabs su de ni gtug gsher gnang nga red/_zer/
 • གཏུག་གཤེར་གནང་བྱས་དེ་ནི་རྒྱལ་མཚན་སྐྱབས་ལས་ཀ་ནས་ཕབ། ཁྱི་ལོ་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་དགུའི་ཉིན་བཀའ་ཤོག་བཅྭ་ཧུ་རྣམས་བསྒྲགས། བཅུ་བཞི་ལ་དེ་ནི་སྣེའུ་གདོང་རྩིས་བཞེས་པ་རེད། ཟེར།
  gtug gsher gnang byas de ni rgyal mtshan skyabs las ka nas phab/_khyi lo zla ba dgu pa'i tshes dgu'i nyin bka' shog bcwa hu rnams bsgrags/_bcu bzhi la de ni sne'u gdong rtsis bzhes pa red/_zer/
 • རྩིས་བཞེས་ནས་དེ་ནི་གཞོན་ནུ་འོད་ཟེར་མཁན་དེ་གཉེར་པ་ལ་བསྐོས་ཀྱང་། དེ་ནི་ཕྱི་ནང་གི་ལས་ཀ་ཞིབ་ཚགས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་མ་བྱུང་ཙམ་པ། ཨེ་ཞིབ་ཚགས་པ་མ་བྱུང་ཙམ་པར། གཉེར་པ་དེ་རྩིས་ལེན་པ་ཙམ་ལས། དེ་ནི་གཞན་དག་གི་དཔེར་ན། གཅིག་གི་ད་དེ་ནི་བདག་འདེགས་འདྲ་པོ་རྒྱུན་ནས་གནང་ཡོའོ་མ་རེད། ཟེར།
  rtsis bzhes nas de ni gzhon nu 'od zer mkhan de gnyer pa la bskos kyang /_de ni phyi nang gi las ka zhib tshags tshul dang mthun pa ma byung tsam pa/_e zhib tshags pa ma byung tsam par/_gnyer pa de rtsis len pa tsam las/_de ni gzhan dag gi dper na/_gcig gi da de ni bdag 'degs 'dra po rgyun nas gnang yo'o ma red/_zer/
 • འབྲུག་ལོ་ལ་ཨ་ཏུ་ལ་ཡར་ཀླུངས་སུ་བྱོན། ཡུན་རིང་བཞུགས། འབྲུག་ལོ་ཨ་ཏུ་ལ་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲས་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དཔོན་པོ་གཅིག་རེད་ཤག དེ་ཡར་ཀླུངས་ལ་ཕྱིན་པའི་ཁ་གཏུག་ལ། ཉིན་གཅིག་དེ་ནི་ཨ་ཏུ་ལས་སི་ཏུ་རྟ་རར་ཁྲིད་ནས། རྟ་བྲེས་ཀྱི་རྟ་ར་ལ་ཁྲིད་བྱས། རྟ་རར་ཁྲིད་ནས་དེ་ནི་རྟ་རའི་དེ་ནི་ཤིང་གི་བྲེས་ཀ་དེ་གས་དེ་གོག་ལ་ཁད་ཅིག་འདུག་པ་དེ་བསྟན་ནས། ཁྲི་དཔོན་ཟེར་མཁན་དེ་དེ་ནི་བློ་ཞིབ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར།
  'brug lo la a tu la yar klungs su byon/_yun ring bzhugs/_'brug lo a tu la zer mkhan de 'dras de ni skabs de dus dpon po gcig red shag_de yar klungs la phyin pa'i kha gtug la/_nyin gcig de ni a tu las si tu rta rar khrid nas/_rta bres kyi rta ra la khrid byas/_rta rar khrid nas de ni rta ra'i de ni shing gi bres ka de gas de gog la khad cig 'dug pa de bstan nas/_khri dpon zer mkhan de de ni blo zhib dgos kyi red zer/
 • དེ་ལ་དེ་ནི་འདི་ལས་ཕག་གསུམ་བཞག་ན་འགྲིག་གི་རེད་པཱ། ཟེར། ད་ད་དེ་ནི་མུ་མཐུད་ནས་ཨེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད། ཨེ་བྲེས་ར་དེ་ནི་ལོག་རོ་དེ་འདྲས་ཆག་སོང་ན། དེ་ནི་རྟ་ལ་གཅིག་གི་སྐྱོན་བྱུང་སོང་ན། དེ་ནི་རྟ་ལ་དཔེར་ན་རབ་རྟ་རབ་རེ་ལ་དངུལ་བྲེ་རེ། དངུལ་བྲེ་དོ་ཡིན་ན་སྤྲད་དགོས་རེད། ཟེར། གསེར་སྲང་བརྒྱད་ཡིན་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་རེད་པ།
  de la de ni 'di las phag gsum bzhag na 'grig gi red pA/_zer/_da da de ni mu mthud nas e gang zer dgos red/_e bres ra de ni log ro de 'dras chag song na/_de ni rta la gcig gi skyon byung song na/_de ni rta la dper na rab rta rab re la dngul bre re/_dngul bre do yin na sprad dgos red/_zer/_gser srang brgyad yin byas nas de 'dras red pa/
 • རེད་པཱ། ཟེར་བྱས་ནས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི། ཨ་ཏུ་ལས་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ལ་དགོས་པའི་བསླབ་བྱ་དེ་འདྲས་ཆེ་ཕྲ་དུ་མ་ཡིན་ན་གནང་བྱུང་གསུངས་བ་རེད། ཟེར། གནང་ང་རེད་ཟེར།
  red pA/_zer byas nas de ni de 'dras kyi skabs de dus de ni/_a tu las 'jig rten mi chos la dgos pa'i bslab bya de 'dras che phra du ma yin na gnang byung gsungs ba red/_zer/_gnang nga red zer/
 • དེ་ནས་་་་དེ་ནས། སྦྲུལ་ལོ་སི་ཏུའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཁན་པོ་ཚུལ་དར་བའི་དབོན་པོ་འཕྱོང་རྒྱས་པ་ཧོར་གཞོན་ནུ་བཟང་པོ་གཉེར་དུ་བསྐོས་ཟེར།
  de nas de nas/_sbrul lo si tu'i rab tu byung ba'i mkhan po tshul dar ba'i dbon po 'phyong rgyas pa hor gzhon nu bzang po gnyer du bskos zer/
 • དེ་ནས་རྦད་དེ་འཕྱོང་རྒྱས་པ་དེ་ནི་ཚུལ་དར་བའི་དབོན་པོ་འཕྱོང་རྒྱས་པ་ཧོར་གཞོན་ནུ་བཟང་པོ་གཉེར་དུ་བསྐོས་ཟེར། དེ་རྗེས་གཞིས་ཀ་རྣམས་ཀྱི་གསོ་ཕྲན་དང་། ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར་སྐྱེ་ཤིང་འཛུགས་པ། གཤམ་ཆུ་ལ་ཟམ་མོ་ཆེ་འཛུགས་པ། སྣེའུ་གདོང་རྩེའི་ཕོ་བྲང་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ཁང་བཟང་ས་ལ་འཕོས་པ་ལྟ་བུ་མཛད། ད་ད་ལྟ་ཕོ་བྲང་གི་ཡིན་ན་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ཧོར་གཞོན་ནུ་བཟང་པོས་ཡིན་ན་། དེ་ནི་རྦད་དེ་དེ་ནི་གཞི་ཀ་རྣམས་ཀྱི་གསོ་ཕྲན་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོར་སྐྱེ་ཤིང་འཛུགས་ཡས་དང་། གཤམ་ཆུ་ལ་ཟམ་པ་བཙུགས་ཡས་དང་། ད་ག་ནང་བཞིན་པའི་དེ་ནི་སྣེའུ་གདོང་གི་ཕོ་བྲང་དེ་ནི་ཡིན་ན་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། མང་པོ་བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  de nas rbad de 'phyong rgyas pa de ni tshul dar ba'i dbon po 'phyong rgyas pa hor gzhon nu bzang po gnyer du bskos zer/_de rjes gzhis ka rnams kyi gso phran dang /_yul gru so sor skye shing 'dzugs pa/_gsham chu la zam mo che 'dzugs pa/_sne'u gdong rtse'i pho brang rgya bskyed de rnam par bkra ba'i khang bzang sa la 'phos pa lta bu mdzad/_da da lta pho brang gi yin na byed dus tsam pa de ni/_hor gzhon nu bzang pos yin na /_de ni rbad de de ni gzhi ka rnams kyi gso phran dang /_da ga nang ltar yul gru so sor skye shing 'dzugs yas dang /_gsham chu la zam pa btsugs yas dang /_da ga nang bzhin pa'i de ni sne'u gdong gi pho brang de ni yin na rgya bskyed byed yas la sogs pa de 'dras yin na/_mang po byas pa red zer/
 • དེ་ནས་མི་རིང་བར་དེ་ནི་གཡའ་བཟང་པ་དང་དེ་ནི་གཡའ་བཟང་ཁྲི་དཔོན་དང་དེ་ནི་ཕག་གྲུ་གཉིས་བར་ལ་དེ་ནི། ཨེ་དེ་མང་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ག་རེ་ཟེར། ཨེ་ཁ་མཆུ་མང་དུ་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  de nas mi ring bar de ni g.ya' bzang pa dang de ni g.ya' bzang khri dpon dang de ni phag gru gnyis bar la de ni/_e de mang po de 'dras byung yo'o red zer/_ga re zer/_e kha mchu mang du byung ba red/_zer/
 • གཡའ་བཟང་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ཆོས་ཕྱོགས་ནས་ཕག་གྲུའི་སློབ་བརྒྱུད་དང་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་རེད། ཟེར། ཨེ་རླངས་ཡིན་ནའི་ཕག་གྲུའི་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སློབ་བུ་རེད། གཡའ་བཟང་དེ་ཕག་གྲུའི་སློབ་བརྒྱུད་རེད། ཟེར།
  g.ya' bzang pa zer yas de chos phyogs nas phag gru'i slob brgyud dang gcig pa gcig rkyang red/_zer/_e rlangs yin na'i phag gru'i phag mo gru pa'i slob bu red/_g.ya' bzang de phag gru'i slob brgyud red/_zer/
 • འཇིག་རྟེན་ནས་ཧུ་ལ་ཧུར་གཏོགས་པའི་ཕག་གྲུའི་འོག་ཏུ་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕྱོགས་ནས་བྱས་ནའི་ཧུ་ལ་ཧུ་གཏོགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་འོག་ཏུ་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཡང་ཟེར། ལས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱི་བདས་པ་ན། བློ་ཆེན་ལོག་པའི་ལམ་ལ་འགྲོ། ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་ཨེ། མི་སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་སྟོན་པ་མཆོག དབང་ཕྱུག་སྨྱོན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན། ཟེར།ཞེས་དེ་ནི་ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ནང་ལ་གསུངས་བ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས། དེ་ནི་དཔེར་ལྟར་གཡའ་བཟང་པས་ཕག་མོ་གྲུ་པཔའི་སྟེང་དུ་དེ་ནི་དམག་གི་ཚུར་འགེབས་དེ་འདྲས་ལན་ཁ་ཤས་བྱས་པ་རེད། ཟེར།
  'jig rten nas hu la hur gtogs pa'i phag gru'i 'og tu yong dgos rgyu yin na'ang /_'jig rten gyi phyogs nas byas na'i hu la hu gtogs pa'i rkyen gyis de ni phag gru'i 'og tu yong dgos rgyu yin na yang zer/_las kyi shugs kyi bdas pa na/_blo chen log pa'i lam la 'gro/_zer/_zhes gsungs pa nang ltar gyi thog nas e/_mi stegs byed kyi ston pa mchog_dbang phyug smyon pa'i brtul zhugs 'dzin/_zer/zhes de ni sa skya legs bshad nang la gsungs ba nang ltar gyi thog nas/_de ni dper ltar g.ya' bzang pas phag mo gru papa'i steng du de ni dmag gi tshur 'gebs de 'dras lan kha shas byas pa red/_zer/
 • བྱས་པ་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན། བྱས་པ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན་བྱས་ཤིང་ཚལ་པ་དེ། གཡའ་བཟང་པའི་རྒྱབ་ལ་ཚལ་པ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔོན་ཆེན་རྣམས་ཀྱང་། དེ་ནི་ས་སྐྱའི་དཔོན་ཆེན་རྣམས་ཀྱང་དེ་ནི་རྦད་དེ་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་མེད་པའི་ཐོག་ནས། ཁ་མཆུ་ཡང་གཡའ་བཟང་པ་རྒྱལ་བ་འགའ་རེ་བྱུང་ནའི། དེ་ནི་ས་སྐྱར་ཁྲིམས་ལ་ཐུག་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་ཁ་མཆུ་ཡིན་ནའི་གཡའ་བཟང་པ་ལ་རྒྱལ་བ་ཚར་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  byas pa yin na'i dper na/_byas pa dang da ga nang ltar dper na byas shing tshal pa de/_g.ya' bzang pa'i rgyab la tshal pa yod pa la sogs pa/_de 'dras kyi dpon chen rnams kyang /_de ni sa skya'i dpon chen rnams kyang de ni rbad de drang po drang bzhag med pa'i thog nas/_kha mchu yang g.ya' bzang pa rgyal ba 'ga' re byung na'i/_de ni sa skyar khrims la thug dus tsam pa yin na'i de ni kha mchu yin na'i g.ya' bzang pa la rgyal ba tshar kha shas byung ba red/_zer/
 • ཡིན་ན་ཡང་། ཁ་མཆུའི་རྩ་བ་མ་ཆོད་པས་གཡའ་ཕག་བར་ཐང་དུ་གཡུལ་འཁྲུགས་པས་ཕག་གྲུ་ཕམ་སྟེ། ད་དུང་གཅིག་གི་རྩ་བ་དེ་མ་ཆོད་པ་བྱས་བྱས་དེ་ནི་གཡའ་བཟང་ཕག་བར་ལ་དེ་ནི་དམག་དེ་འདྲས་བརྒྱབ་བྱས། གནས་སྐབས་དེ་ལ་བྱས་བྱས་དེ་ནི་ཕག་གྲུ་ཕམ་ནས། སྟོན་པ་གཞོན་འོད་ཀྱིས་འགོ་བས་མི་གཅེས་བཅུ་གསུམ་ཙམ་བསད། ཟེར།
  yin na yang /_kha mchu'i rtsa ba ma chod pas g.ya' phag bar thang du g.yul 'khrugs pas phag gru pham ste/_da dung gcig gi rtsa ba de ma chod pa byas byas de ni g.ya' bzang phag bar la de ni dmag de 'dras brgyab byas/_gnas skabs de la byas byas de ni phag gru pham nas/_ston pa gzhon 'od kyis 'go bas mi gces bcu gsum tsam bsad/_zer/
 • དེ་ནི་སྟོན་པ་གཞོན་ནུ་འོད་ཟེར་མཁན་དེ་འགོ་བྱས་མི་གཅེས་བཅུ་གསུམ་ཙམ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་ཕག་གྲུའི་མི་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་བསད་པ་རེད་ཟེར། གཡའ་བཟང་བས། སི་ཏུ་དང་མཉམ་དུ་གཞོན་ནུ་བཟང་པོས་འགོ་བྱས་མི་བཅོ་ལྔ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེར་བྲོས། དེ་ནི་སི་ཏུ་དང་མཉམ་དུ་དམག་རྒྱག་པའི་ཁ་གཏུག་ལ། སི་ཏུ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་མཉམ་དུ་དེ་ནི་གཞོན་ནུ་བཟང་པོ་མ་གཏོགས་དེ་ནི་འགོ་བྱས་མི་བཅོ་ལྔ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཨ་ནི་ཕལ་ཆེ་བྲོས་དགོས་ཡས་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  de ni ston pa gzhon nu 'od zer mkhan de 'go byas mi gces bcu gsum tsam de 'dras yin na'i phag gru'i mi de 'dras yin na'i bsad pa red zer/_g.ya' bzang bas/_si tu dang mnyam du gzhon nu bzang pos 'go byas mi bco lnga tsam ma gtogs phal cher bros/_de ni si tu dang mnyam du dmag rgyag pa'i kha gtug la/_si tu ta'i si tu byang chub rgyal mtshan dang mnyam du de ni gzhon nu bzang po ma gtogs de ni 'go byas mi bco lnga tsam ma gtogs a ni phal che bros dgos yas de 'dras yin na/_gnas tshul byung ba red zer/
 • ཨེ། དེ་ནས་དེའི་མཇུག་ལ་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་པའི་དྲུང་དུ་དེ་ནི་གཡའ་ཕག་གིས། གཡའ་བཟང་པ་དང་ཕག་གྲུ་གཉིས་གཏུག་བཤེར་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ཕག་མོ་གྲུ་པ་བདེན་པ་ཡིན་ན་ཆེ་ཙམ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  e/_de nas de'i mjug la de ni dpon chen dbang phyug dpal pa'i drung du de ni g.ya' phag gis/_g.ya' bzang pa dang phag gru gnyis gtug bsher byas pa'i thog nas phag mo gru pa bden pa yin na che tsam de 'dras byung ba red zer/
 • ཡིན་ནའི་དེ་ས་སྐྱའི་དཔོན་ཀུན་རྡོར་གྱིས་ད་ནི། ད་ཁྲིམས་གྱོག་བཏང་པ་ལ་དེ་ནི་གཡའ་བཟང་པ་ལ་དེ་ནི་རྒྱལ་ཁ་དེ་འདྲས་ཐོབ་པ་རེད། ཟེར།
  yin na'i de sa skya'i dpon kun rdor gyis da ni/_da khrims gyog btang pa la de ni g.ya' bzang pa la de ni rgyal kha de 'dras thob pa red/_zer/
 • དེ་ནས་མི་རིང་བར་དཔོན་ཆེན་དབང་བརྩོན་གྱི་དོག་ལུམ་པར་སི་ཏུ་སྟོན་མོ་ལ་བོས་ཐོག དེ་ནི་དེ་ནས་མི་རིང་བར་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་དབང་བརྩོན་གྱི་དོག་ལུམ་པར་དེ་ནི་སི་ཏུ་སྟོན་མོ་ལ་བོས་ནས། ལབ་བསླུས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྟག་མགོ་གཏོང་དགོས་པའི་དེ་ནི་ཚ་འཇམ་ཅི་ཡང་བྱས། ཚ་འཇམ་དེ་འདྲས་མང་པོ་བྱས་ཟེར། བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  de nas mi ring bar dpon chen dbang brtson gyi dog lum par si tu ston mo la bos thog_de ni de nas mi ring bar de ni dpon chen dbang brtson gyi dog lum par de ni si tu ston mo la bos nas/_lab bslus kyi rnam par stag mgo gtong dgos pa'i de ni tsha 'jam ci yang byas/_tsha 'jam de 'dras mang po byas zer/_byas pa red zer/
 • ཞག་བཅུ་དགུ་ཙམ་གྱི་རིང་ཞག་བཅུ་དགུ་ཙམ་གྱི་རིང་གུང་ཐང་དུ་བཙོན་དུ་བཅུག་པ་སོགས་བྱས། ཞག་བཅུ་དགུ་ཙམ་གྱི་རིང་དེ་ནི་སི་ཏུ་དང་ཁོང་ཚོ་གུང་ཐང་དུ་བཙོན་ལ་འཇུག་པ་སོགས་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་བྱས་པ་རེད། ཟེར།
  zhag bcu dgu tsam gyi ring zhag bcu dgu tsam gyi ring gung thang du btson du bcug pa sogs byas/_zhag bcu dgu tsam gyi ring de ni si tu dang khong tsho gung thang du btson la 'jug pa sogs de 'dras yin na'i byas pa red/_zer/
 • ཡིན་ནའི་ཤེས་རབ་ལྡན་པ་མགོ་བསྐོར་ཡང་། བྱ་བའི་ཆ་ལ་རྨོངས་མི་འགྱུར། སྲོག་ཆགས་གྲོག་མོ་མིག་མེད་ཀྱང་། མིག་ལྡན་གཞན་ལས་ལྷག་པར་མགྱོགས། ཞེས། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ནས་གསུང་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་མཁྱེན་རབ་དང་སྙིང་སྟོབས་དེ་ནི་སི་ཏུ་དེ་ནི།མཁྱེན་རབ་དང་སྙིང་སྟོབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། དཔོན་ཆེན་གྱིས་གླགས་མ་རྙེད་པར་ཕྱིར་ཕེབས། ཟེར།
  yin na'i shes rab ldan pa mgo bskor yang /_bya ba'i cha la rmongs mi 'gyur/_srog chags grog mo mig med kyang /_mig ldan gzhan las lhag par mgyogs/_zhes/_sa skya legs bshad nas gsung pa nang ltar gyi thog nas mkhyen rab dang snying stobs de ni si tu de ni/mkhyen rab dang snying stobs phul du byung ba la brten nas/_dpon chen gyis glags ma rnyed par phyir phebs/_zer/
 • དེ་ནི་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་དེ་ནི་དེར་གང་ཟེར། དབང་བརྩོན་གྱིས་གླགས་མ་ཁྱེར་པ་བྱས་བྱས། དེ་ནི་རྦད་དེ་ས་སྐྱ་ལ་ཡར་ཕྱིར་ཕེབས་དགོས་་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། དེ་ནས་སི་ཏུ་དར་མ་རྒྱལ་མཚན། མངའ་རིས་ཕྱིན་གྱི་འཇགས་བྱེད་པ་དང་། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཕྱེ་གསལ་བྱེད་པར་བྱོན་དུས། འདམ་དང་ཚོང་འདུས་འགུར་མོ་གཉིས་གཏུག་གཤེར་བྱེད་མི་ཐུབ་ཀྱང་ཟེར།
  de ni de ni dpon chen de ni der gang zer/_dbang brtson gyis glags ma khyer pa byas byas/_de ni rbad de sa skya la yar phyir phebs dgos byung ba red zer/_de nas si tu dar ma rgyal mtshan/_mnga' ris phyin gyi 'jags byed pa dang /_bod chol kha gsum gyi phye gsal byed par byon dus/_'dam dang tshong 'dus 'gur mo gnyis gtug gsher byed mi thub kyang zer/
 • དེའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་ནི་སི་ཏུ་དར་མ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མཁན་དེ་ད་མངའ་རིས་ལ་ཕྱིན། དར་མ་རྒྱལ་མཚན་མངའ་རིས་ཕྱིན་གྱི་འཇགས་བྱེད་པ་དང་། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཕྱེ་གསལ་བྱེད་ཕེབས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ། འདམ་དང་ཚོང་འདུས་འགུར་མོ་གཉིས་སུ་དེ་ནི་གཡའ་ཕག་གཉིས་གཏུག་གཤེར་བྱེད་མི་ཐུབ་ཀྱང་ཟེར།
  de'i mjug gu la de ni si tu dar ma rgyal mtshan zer mkhan de da mnga' ris la phyin/_dar ma rgyal mtshan mnga' ris phyin gyi 'jags byed pa dang /_bod chol kha gsum gyi phye gsal byed phebs pa'i kha gtug la/_'dam dang tshong 'dus 'gur mo gnyis su de ni g.ya' phag gnyis gtug gsher byed mi thub kyang zer/
 • མངའ་རིས་འཁོར་ནས་ཡར་ཀླུངས་སུ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་འཇའ་ས་དེ་ནི་མངའ་རིས་འཁོར་ནས་ཡར་ཀླུངས་སུ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་གཏུག་གཤེར་བྱེད་ཅིང་། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་འཇའ་ས་སྭ་ལི་ཇི་བཅུ་ཧུ་སོགས་ཡིག་རིས་རྣམས་བསྟན་པས་སི་ཏུ་དར་རྒྱལ་བ་ཧ་ལས། སི་ཏུ་དར་རྒྱལ་བ་ད་དེ་ནི་ཁྱེད་རང་རྦད་དེ་ད་ཞེ་པོ་གཅིག་རེད་ཟེར་བྱས་ནས། ཧ་ལས་པ་རེད། ཟེར།
  mnga' ris 'khor nas yar klungs su se chen rgyal po'i 'ja' sa de ni mnga' ris 'khor nas yar klungs su phebs nas de ni gtug gsher byed cing /_skabs de dus de ni phag gru'i se chen rgyal po'i 'ja' sa swa li ji bcu hu sogs yig ris rnams bstan pas si tu dar rgyal ba ha las/_si tu dar rgyal ba da de ni khyed rang rbad de da zhe po gcig red zer byas nas/_ha las pa red/_zer/
 • དེ་ནི་གཡའ་ཕག་ཁ་མཆུའི་བཅད་མཚམས་ལེགས་པ་བྱས་ནའང་། གཡའ་བཟང་དང་ཕག་གྲུའི་བར་གྱི་དེ་ནི་ཁ་མཆུ་བཅད་མཚམས་ཡིན་ནའི་ཡག་པོ་དེ་འདྲས་བྱས་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  de ni g.ya' phag kha mchu'i bcad mtshams legs pa byas na'ang /_g.ya' bzang dang phag gru'i bar gyi de ni kha mchu bcad mtshams yin na'i yag po de 'dras byas yo'o red/_zer/
 • ཡིན་ན་ཡང་དེ་ནི་གཡའ་བཟང་རྦད་དེ་ཚུལ་འབུམ་འོད་ཀྱིས། ཨེ་གཉལ་གྱི་དམག་རྣམས་བསྐུལ་ཏེ་རྡོག་པོ་རྒྱུད་དུ་འཁྲུགས་པས་ཕག་གྲུ་རྒྱལ་ཏེ་ཟེར། ཡིན་ན་ཡང་དེ་ནི་ཨེ་ཁ་མཆུའི་ཐོག་ནས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དཔེར་ན། གཡའ་ཕག་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ཨེ། དེ་རྒྱལ་པ་རེད་ཟེར།
  yin na yang de ni g.ya' bzang rbad de tshul 'bum 'od kyis/_e gnyal gyi dmag rnams bskul te rdog po rgyud du 'khrugs pas phag gru rgyal te zer/_yin na yang de ni e kha mchu'i thog nas byed dus tsam pa dper na/_g.ya' phag gnyis kyi thog la byed dus tsam pa e/_de rgyal pa red zer/
 • འོང་། ཕག་གྲུ་རྒྱལ་པ་རེད་དའི་ཡིན་ནའི་གཡའ་བཟང་བས་དེ་ནི་དེ་ལ་ལན་མ་ཁྱབ་པ་བྱས་ནས། གཡའ་བཟང་པ་ཚུལ་འབུམ་འོད་ཀྱི་དེ་ནི་ཨེ་དང་གཉལ་གྱི་དམག་རྣམས་བསྐུལ་ཏེ་དེ་ནི་དོག་པོ་རྒྱུད་དུ་འཁྲུགས་པས་དེ་ནི་ཕག་གྲུ་ལས་རྒྱལ་ཏེ། འཁྲུགས་པས་ཕག་གྲུ་རྒྱལ་ཏེ་ཟེར། ཨེ་དེ་ནི་ཕག་གྲུ་གཡའ་བཟང་པ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནས། མ་དགའ་དགྲ་དགས། དེར་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། གཡའ་བཟང་མ་དགའ་དགྲ་གས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་ཁོ་མི་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཅིག་བསད་པ་རེད་ཟེར།
  'ong /_phag gru rgyal pa red da'i yin na'i g.ya' bzang bas de ni de la lan ma khyab pa byas nas/_g.ya' bzang pa tshul 'bum 'od kyi de ni e dang gnyal gyi dmag rnams bskul te de ni dog po rgyud du 'khrugs pas de ni phag gru las rgyal te/_'khrugs pas phag gru rgyal te zer/_e de ni phag gru g.ya' bzang pa las rnam par rgyal nas/_ma dga' dgra dgas/_der gang zer dgos red pas/_g.ya' bzang ma dga' dgra gas gtso bo byas pa'i kho mi nyi shu tsam cig bsad pa red zer/
 • དེའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཡང་གཡའ་བཟང་པས་འབྲས་མོའི་ནང་དུ་གཞོན་ནུ་དཔོན་གཡོག་སྟེང་དུ་དེ་ནི་བཀབ་ནས་དེ་ནི། སི་ཏུ་དཔོན་གཡོག་གིས་འགོ་དམངས་འབྱོར་ཏེ། གཡའ་བཟང་པའི་དམག་རྣམས་ཕྱིར་བྲོས། ཟེར། གཡའ་བཟང་དགོན་པ་དང་གཞིས་ཀ་རྣམས་རྩིས་བླངས་ཟེར། ཨེ་གཡའ་བཟང་དགོན་པ་དང་གཞིས་ཀ་རྣམས་བརྩིས་བླངས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de'i kha gtug la yang g.ya' bzang pas 'bras mo'i nang du gzhon nu dpon g.yog steng du de ni bkab nas de ni/_si tu dpon g.yog gis 'go dmangs 'byor te/_g.ya' bzang pa'i dmag rnams phyir bros/_zer/_g.ya' bzang dgon pa dang gzhis ka rnams rtsis blangs zer/_e g.ya' bzang dgon pa dang gzhis ka rnams brtsis blangs de 'dras red/_zer/
 • ད་དེའི་མཇུག་ལ་ས་སྐྱ་ལ་དེ་ནི་ད་དེའི་མཇུག་གུ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་ས་སྐྱར་དེ་ནི་བླ་མ་ཀུན་སྤངས་དང་། དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་གཉིས་ཀྱིས། རྒྱལ་བཟང་བ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱབ་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  da de'i mjug la sa skya la de ni da de'i mjug gu la cha bzhag na'i sa skyar de ni bla ma kun spangs dang /_dpon chen rgyal ba bzang po gnyis kyis/_rgyal bzang ba gnyis kyis rgyab nas ga re byas pa red zer na/
 • ཨོའོ། སི་ཏུ་གསོད་ཟེར། སྣེའུ་གདོང་རྩིལ་ལེན་པའི་གྲོས་ངན་བཤམས་པ་རིམ་གྱིས་མཆེན་ནའང་། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། སི་ཏུ་བསད། སྣེའུ་གདོང་རྩིས་ལེན་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་གྲོས་ངན་བཤམས་པ་རིམ་གྱིས་དེ་ནི། ཁོང་གིས་གསན་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  o'o/_si tu gsod zer/_sne'u gdong rtsil len pa'i gros ngan bshams pa rim gyis mchen na'ang /_da de 'dras kyi dper na/_si tu bsad/_sne'u gdong rtsis len yas kyi de ni gros ngan bshams pa rim gyis de ni/_khong gis gsan pa de 'dras red/_zer/
 • གསན་ན་ཡང་། སྔ་ནས་དེ་ནི་ས་སྐྱ་དང་ཕག་གྲུ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གཟབ་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དེ་ནི་སི་ཏུ་རང་ཉིད་བདག་ཆེན་པོ་བཟང་པོ་དཔལ་བའི་དྲུང་འཁོར་ཡིན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། དེ་ནི་སི་ཏུ་རང་ཉིད་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བཟང་པོ་དཔལ་གྱི་དྲུང་འཁོར་ཡིན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་ལ་དགྲ་དཔང་མཆོངས་བྱེད་པའི་རྩིས་ཡོད་སྐབས། དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་ལ་དགྲ་དཔང་མཆོངས་ཟེར་ན། དཔོན་ཆེན་དེ་ནི་མི་ཆེན་མི་སྟོབས་བྱེད་ཡས་ཡོད་པའི་སྐབས་ཟེར།
  gsan na yang /_snga nas de ni sa skya dang phag gru gnyis kyi 'brel ba gzab pa dang /_khyad par du de ni si tu rang nyid bdag chen po bzang po dpal ba'i drung 'khor yin pa'i stobs kyis/_de ni si tu rang nyid bdag nyid chen po bzang po dpal gyi drung 'khor yin pa'i stobs kyis/_de ni dpon chen la dgra dpang mchongs byed pa'i rtsis yod skabs/_de ni dpon chen la dgra dpang mchongs zer na/_dpon chen de ni mi chen mi stobs byed yas yod pa'i skabs zer/
 • དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བཟང་པ་དབུས་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་ཏེ་དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་རིམ་གྱིས་དེ་ནི་དབུས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ། རིམ་གྱིས་དབུས་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ཟེར། སང་གཡའ་ཕག་གཉིས་གཏུག་གཤེར་བྱེད་རྒྱུའི་ཉིན། སི་ཏུ་བས་གཞོན་ནུ་བཟང་པོས་འགོས་བྱས་བློན་པོ་རྣམས་ལ། དེ་དུས་དེ་ནི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དེ་ནི་གཞོན་ནུས་གཙོ་བོ་བྱས། ཨེ་གཞོན་ནུ་བཟང་པོས་རེད་པ།
  dpon chen rgyal bzang pa dbus phyogs su byon te dpon chen rgyal ba bzang po zer yas de rim gyis de ni dbus phyogs su phebs te/_rim gyis dbus la phebs pa red/_zer/_sang g.ya' phag gnyis gtug gsher byed rgyu'i nyin/_si tu bas gzhon nu bzang pos 'gos byas blon po rnams la/_de dus de ni si tu byang chub rgyal mtshan gyi de ni gzhon nus gtso bo byas/_e gzhon nu bzang pos red pa/
 • གཞོན་ནུ་བཟང་པོས་འགོ་བྱས་པས་དེ་ནི་བློན་པོ་རྣམས་ལ་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་བློན་པོ་རྣམས་ལ། ད་སང་ང་དང་གཡའ་བཟང་པ་གཉིས་དེ་ནི་ཁྲི་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་གཏུག་གཤེར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཟེར།
  gzhon nu bzang pos 'go byas pas de ni blon po rnams la de ni phag gru'i blon po rnams la/_da sang nga dang g.ya' bzang pa gnyis de ni khri dpon gyi mdun du gtug gsher byed rgyu yin pas zer/
 • ད་གལ་སྲིད་ཡང་མ་ངེས་པའི་དཔོན་ཆེན་གྱིས་ངེད་བཟུང་བ་དེ་འདྲས་བྱུང་སོང་ན། ངེད་ཀྱི་དེ་ནི་འཛིན་བཟུང་བྱས་ན་དེ་ནི་ངའི་ལྤགས་པ་དམར་བཤུས་བྱེད་ཀྱིན་འདུག་ཟེར་ན་ཡང་། ཟེར་ན་ཡང་ཁྱེད་རང་གིས་དེ་ནི་སྣེའུ་གདོང་། སྣེའུ་གདོང་དེ་ཁྱེད་རང་གཏོང་རྒྱུ་ཡོའོ་མ་རེད། ཟེར།
  da gal srid yang ma nges pa'i dpon chen gyis nged bzung ba de 'dras byung song na/_nged kyi de ni 'dzin bzung byas na de ni nga'i lpags pa dmar bshus byed kyin 'dug zer na yang /_zer na yang khyed rang gis de ni sne'u gdong /_sne'u gdong de khyed rang gtong rgyu yo'o ma red/_zer/
 • དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་སྣེའུ་གདོང་དེ་ཕྲ་ཏག་ཏག་ཟིན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་བསླབ་དོན་གནང་བྱས། བསླབ་དོན་གནང་བྱས་དེ་ནི་བསླབ་དོན་གནང་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de 'dras kyi dper na sne'u gdong de phra tag tag zin dgos kyi red zer byas nas de 'dras kyi bslab don gnang byas/_bslab don gnang byas de ni bslab don gnang ba de 'dras red/_zer/
 • ད་སང་ཉིན་དཔོན་ཆེན་གྱིས་སི་ཏུ་བཟུང་ཀྱང་ཐེལ་ཙེ་མི་ལ་བསྲེགས་པས་ཡི་གེ་ལེན་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ད་སང་ཉིན་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བ་བཟང་པོས་དངོས་གནས་བྱས་ན། དེ་ནི་སི་ཏུ་བཟུང་བྱས་ད་དེ་ནས་རྦད་དེ་དེ་ནི་མགོ་དགུར་ཡས་ཀྱི་ཡི་གེ་དེ་ལེན་ཡས་རེད་དའི་ཡིན་ནའི། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་སི་ཏུ་གང་གནང་། དེ་གསུངས་པ་རེད། གང་ཟེར་དགོས་རེད། དབུ་སྙུང་གིས་གསུངས་ནས། བཙོན་ལ་བཞུགས་ནས། བཙོན་བཟུང་ཚོ་ལ། དེ་བྱེད་རོགས་བྱེད། མི་གཅིག་ཁྱེར་ཡོང་རོགས་བྱེད། ད་ང་རླུང་དུག་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་བདུག་གི་ཡིན་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་གསུངས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། རླུང་དུག་བདུག་གི་ཡིན་བྱས་མེ་དེ་ཕུལ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་དེའི་ནང་ལ་སྟག་མགོ་དེ་འདྲས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་སི་ཏུ་ལ་ཡི་གེ་དེ་འདྲས་ལེན་ཡས་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད།
  da sang nyin dpon chen gyis si tu bzung kyang thel tse mi la bsregs pas yi ge len rgyu ma byung /_da sang nyin de ni dpon chen rgyal ba bzang pos dngos gnas byas na/_de ni si tu bzung byas da de nas rbad de de ni mgo dgur yas kyi yi ge de len yas red da'i yin na'i/_skabs de dus de ni si tu gang gnang /_de gsungs pa red/_gang zer dgos red/_dbu snyung gis gsungs nas/_btson la bzhugs nas/_btson bzung tsho la/_de byed rogs byed/_mi gcig khyer yong rogs byed/_da nga rlung dug 'dra po de 'dras bdug gi yin byas nas de 'dras gsungs byas de 'dras red/_rlung dug bdug gi yin byas me de phul dus tsam pa de ni de'i nang la stag mgo de 'dras yod dus tsam pa de ni si tu la yi ge de 'dras len yas byung yo'o ma red/
 • ཨེ། ཡིན་ནའི་ཡི་གེ་ལེན་ཡས་མ་བྱུང་བ་ད་དུང་དཔོན་ཆེན་གྱི་དེ་ནི་རྦད་དེ་དེ་འདྲས་པོ་མ་བྱས་འདོད་པ་མ་ཚེམས་བྱས་སྣེའུ་གདོང་ལ། ཕར་དམག་བརྒྱབ་བྱས། དེ་ནི་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་ལ་སོགས་པ་ཨེ། གཞོན་ནུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ད་དཔོན་ཆེན་ལ་དེ་ནི་དེ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཟེར།
  e/_yin na'i yi ge len yas ma byung ba da dung dpon chen gyi de ni rbad de de 'dras po ma byas 'dod pa ma tshems byas sne'u gdong la/_phar dmag brgyab byas/_de ni blon po rnams kyis de ni gzhon nu nor bzang la sogs pa e/_gzhon nu bzang po la sogs pa de tsho yin na da dpon chen la de ni de byed kyi red/_zer/
 • དེ་དུས་གང་ཟེར་ན། དེ་ནི་རྩ་བ་ནས་མ་སྤྲད་པ་རེད། ཟེར། བྱས་ནས་དེ་ནི་སྣེའུ་གདོང་ཁྱོན་ནས་ལེན་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར། དེ་ནས་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བཟང་གིས་སི་ཏུ་ལ་ཀོ་ཤ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་བརྒྱབ། ད་ག་ནང་ལྟར་ཞྭ་རྔ་མ་གཅིག་དབུ་ལ་བསྐོན་ནས་དེ་ནི་བཙོན་ཆས་ཀྱི་རྣམ་པས་ཡར་ཁྲིད་ནས་དེ་ནི་སྐྱིད་ནག་བར་དུ་དེ་ནི་ཚལ་པའི་དམག་གིས་བསྐྱལ་བས་ཁ་ངན་གཏོང་བ་དང་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་བཙོན་ཆས་ཀྱིས་ཁྲིད་པ་རེད། ཟེར།
  de dus gang zer na/_de ni rtsa ba nas ma sprad pa red/_zer/_byas nas de ni sne'u gdong khyon nas len ma thub pa de 'dras red/_zer/_de nas de ni dpon chen rgyal bzang gis si tu la ko sha brgya dang sum cu rtsa lnga tsam brgyab/_da ga nang ltar zhwa rnga ma gcig dbu la bskon nas de ni btson chas kyi rnam pas yar khrid nas de ni skyid nag bar du de ni tshal pa'i dmag gis bskyal bas kha ngan gtong ba dang zer/_da de 'dras kyi dper na btson chas kyis khrid pa red/_zer/
 • འོང་། དེ་ལྟར་ཟེར། ཆེན་་པོ་རེ་ཞིག་གུད་གྱུར་ཀྱང་། དེ་ལ་གདུང་བ་སྐྱེ་མི་དགོས། ཟླ་བ་རེ་ཞིག་གཟས་ཟིན་ཀྱང་། དེ་མ་ཐག་ཏུ་གྲོལ་བ་འགྱུར། བྱས་ནས་དེ། གང་ཟེར་དགོས་རེད། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་བ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས། དེ་ནི་ཉུག་ཆོས་རྫོང་དུ་ཟླ་བ་ཕྱེད་གཉིས་ཙམ་དང་། ཀོ་སྦྲེལ་དུ་ཟླ་བ་གཅིག་དེ་ནི་བཞུགས་དགོས་ཡས་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  'ong /_de ltar zer/_chen po re zhig gud gyur kyang /_de la gdung ba skye mi dgos/_zla ba re zhig gzas zin kyang /_de ma thag tu grol ba 'gyur/_byas nas de/_gang zer dgos red/_sa skya legs bshad kyi thog nas gsung ba nang ltar gyi thog nas/_de ni nyug chos rdzong du zla ba phyed gnyis tsam dang /_ko sbrel du zla ba gcig de ni bzhugs dgos yas de 'dras byung ba red/_zer/
 • ཨེ། ད་དེ་ནས་དེ་ནི་དེ་ནས་བོ་དོང་དུ་དཔང་ལག་གི་ཐོག་ནས་དཔོན་ཆེན་དབང་བརྩོན་པའི་འཇའ་ས་དང་བཅས་མཐོང་སྨོན་དུ་སླེབས་པ་དང་། དཔོན་ཆེན་དབང་བརྩོན་ཟེར་མཁན་དེ་ཡིན་ན་སླེབས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བཟང་པས་ད་ཕྱིན་ཆད་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་དབང་བརྩོན་དང་རྒྱལ་བཟང་གཉིས་ཁོང་རང་གཉིས་དེ་འགལ་བ་ཡོད་བྱས་འགལ་བ་འདྲ་ཡོད་བྱས་དེ་འདྲས་རེད།
  e/_da de nas de ni de nas bo dong du dpang lag gi thog nas dpon chen dbang brtson pa'i 'ja' sa dang bcas mthong smon du slebs pa dang /_dpon chen dbang brtson zer mkhan de yin na slebs dus tsam pa de ni/_dpon chen rgyal bzang pas da phyin chad de ni dpon chen dbang brtson dang rgyal bzang gnyis khong rang gnyis de 'gal ba yod byas 'gal ba 'dra yod byas de 'dras red/
 • དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དཔོན་ཆེན་དབང་བརྩོན་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་ཁོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་དེ་ནི་ད་དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བ་ཟང་པོས་ད་ང་། རྦད་དེ་འཐོབ་རྩོད་དེའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ་དེ་ལ་མ་བརྟེན་ན། སི་ཏུ་ལ་མ་བརྟེན་ན་དེ་ནི་ཡོང་བ་མི་འདུག་བསམ་ནས་དེ་ནི་སླར་ཡང་། དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བཟང་གིས་སི་ཏུ་ལ་སྔར་ནང་ལྟར་དེ་ནི་དམ་སྦྲགས་མ་བྱས་པ་བྱས། དེ་ནི་སི་ཏུ་མར་དབུས་སུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད།
  de yin dus tsam pa dpon chen dbang brtson zer mkhan de la kho la rgyal kha 'thob pa'i kha gtug la de ni da dpon chen rgyal ba zang pos da nga /_rbad de 'thob rtsod de'i thog la yin na nges par du de la ma brten na/_si tu la ma brten na de ni yong ba mi 'dug bsam nas de ni slar yang /_de ni dpon chen rgyal bzang gis si tu la sngar nang ltar de ni dam sbrags ma byas pa byas/_de ni si tu mar dbus su phebs thub pa de 'dra byung ba red/
 • དེ་ནི་སྣེའུ་གདོང་དུ་མར་ཕེབས་བྱས་གང་ཟེར་ན། གཞོན་ནུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའི་བློན་པོ་རྣམས་ལ་ད་དེ་ནས། ཁ་མཆུ་དེའི་དབྱེ་གསལ་མ་བྱུང་བར་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོས་སུ་གཅུག་གིས་ཡིན་ནའི། དཔེར་ན་ཆོས་བྱས་ཟེར་ཡས་དེ། དེ་ནི་ཆོས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་ཁ་ནས་བཤད་ཆོག་མ་ཡོང་། ཨོའོ་ཁ་ནས་བཤད་མི་ཆོག་གི་དེ་འདྲས་ཀྱི་བཀའ་ལན་བསྐུར། དེ་ནས་དཔོན་ཆེན། ཁས་ལེན་བསྐོར། དེ་ནས་དཔོན་ཆེན་དབང་བརྩོན་གྱིས་ཁྲི་དམག་རྣམས་བསྡུས་ཏེ། དོག་ལུང་པར་བྱུང་བ་དང་། སི་ཏུས་ཀྱང་རྫོང་རྣམས་འཛིན།
  de ni sne'u gdong du mar phebs byas gang zer na/_gzhon nu bzang po la sogs pa'i blon po rnams la da de nas/_kha mchu de'i dbye gsal ma byung bar la khyed rang tshos su gcug gis yin na'i/_dper na chos byas zer yas de/_de ni chos byed kyi yin zer yas de ni kha nas bshad chog ma yong /_o'o kha nas bshad mi chog gi de 'dras kyi bka' lan bskur/_de nas dpon chen/_khas len bskor/_de nas dpon chen dbang brtson gyis khri dmag rnams bsdus te/_dog plung par byung ba dang /_si tus kyang rdzong rnams 'dzin/
 • ད་དེ་ནས། དེ་ནནས་མར་སླར་ཡང་དཔོན་ཆེན་དབང་བརྩོན་གྱིས་ཁྲི་དམག་རྣམས་བསྡུས་ནས་དེ་ནི་དོག་ལུང་པར་བྱུང་བ་དང་། སི་ཏུས་ཀྱང་དེ་ནི་རྫོང་རྣམས་ཀྱི་འཛིན་ཆ་དང་དཔུང་གི་བསྡུ་གསོག་མཛད། བྱང་གི་ལ་ཁར་ཁྲོམ་པོ་ལྷ་བཙུན་དཔོན་གཡོག་བརྒྱ་སྐོར་དང་། དཔོན་ཆེན་གྱིས་དམག་རྣམས་ཐུག་པ་ལྷ་བཙུན་པས་དཔངས་ལག་མཐོ་བར། དེ་ནི་ལྷ་བཙུན་པས་དཔངས་ལག་མཐོ་བར་བྱུང་ནས། དེ་ནི་དེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  da de nas/_de nans mar slar yang dpon chen dbang brtson gyis khri dmag rnams bsdus nas de ni dog lung par byung ba dang /_si tus kyang de ni rdzong rnams kyi 'dzin cha dang dpung gi bsdu gsog mdzad/_byang gi la khar khrom po lha btsun dpon g.yog brgya skor dang /_dpon chen gyis dmag rnams thug pa lha btsun pas dpangs lag mtho bar/_de ni lha btsun pas dpangs lag mtho bar byung nas/_de ni de byas pa red zer/
 • དཔོན་ཆེན་གྱི་དམག་དེ་ཕམ་པ་རེད། ཟེར། དེ་འདྲ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏམ་སྙན་པོ་སླེབས་པ་མཛད། སང་་་་དེའི་སང་ཉིན་དེ་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་གཞོན་ནུ་བཟང་པོས་དམག་དཔོན་བྱས་ནས། དེ་ནི་ཕག་གྲུ་ཁྲི་སྐོར་གྱི་དམག་རྣམས་བཏེག་ལྷུམ་སྟེང་དུ་དྲོ་ལ་སླེབ། ཟེར།
  dpon chen gyi dmag de pham pa red/_zer/_de 'dra kyi thog nas gtam snyan po slebs pa mdzad/_sang de'i sang nyin de de ni dpon chen gzhon nu bzang pos dmag dpon byas nas/_de ni phag gru khri skor gyi dmag rnams bteg lhum steng du dro la sleb/_zer/
 • དེར་དེ་ནི་རྟ་རྣམས་ཀྱིས་སྒུགས་ཁ་སླངས། ད་ཕར་ཚུར་དམག་བརྒྱབ་བྱས་རེད་པ། བབ་ཅོལ་དུ་སྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པར་དེ་ནི་དེ་ལ་གཅིག་གི་དམག་རྒྱག་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་དཔའ་བོ། དམག་ལ་ཆས་པ་སྟག་ལྟར་མཆོང་བ་ལ་མེད་མི་རུང་བའི་དེ་ནི་མི་བཞི་ཟེར་ཡས་དེ། གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ཐུག་དཀར་བས་ལྷ་གསོལ། གཡུལ་རྒྱལ་བས་ལྟོ་བསྒྱུར། དུས་ཚོད་རྩིས་དང་བསྟུན་ནས་དཔུང་རྣམས་འགྲིམས། དཔོན་ཆེན་གྱི་ཁྲི་དམག་་་་་་དེ་འདྲས་བྱས་ནས། ཨེ་མི་དུ་མུ་རུང་བ་མི་བཞིའི་ནང་གི་ཐུག་དཀར་བས་དེ་གས་དེ་བྱས་ནས་རེད་པཱ། དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་གྱི་ཁྲི་དམག་མོན་མཁར་མདའ་རུ་དེ་ནི་རུ་བསྒྲིགས་པའི་སྟེང་དུ་བཀབ་ནས་འཁྲུགས་པས། ས་སྐྱ་བས་དེ་ནི་དབུས་གཙང་གི་ཁྲི་དམག་མཐའ་དག་དེ་ནི་རྩ་མེད་བཟོས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  der de ni rta rnams kyis sgugs kha slangs/_da phar tshur dmag brgyab byas red pa/_bab col du spyod pa ma yin par de ni de la gcig gi dmag rgyag pa'i kha gtug la dpa' bo/_dmag la chas pa stag ltar mchong ba la med mi rung ba'i de ni mi bzhi zer yas de/_gang 'dras red zer na/_thug dkar bas lha gsol/_g.yul rgyal bas lto bsgyur/_dus tshod rtsis dang bstun nas dpung rnams 'grims/_dpon chen gyi khri dmag de 'dras byas nas/_e mi du mu rung ba mi bzhi'i nang gi thug dkar bas de gas de byas nas red pA/_de ni dpon chen gyi khri dmag mon mkhar mda' ru de ni ru bsgrigs pa'i steng du bkab nas 'khrugs pas/_sa skya bas de ni dbus gtsang gi khri dmag mtha' dag de ni rtsa med bzos pa de 'dras red/_zer/
 • ཕག་གྲུ་པའི་ཇུས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དེ་ནི་རུ་མཚོན་སྲིད་རྩེའི་བར་དུ་བསྒྲེང་ནས། དེ་ནི་ཕག་གྲུ་བའི་སྲིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  phag gru pa'i jus rnam par rgyal ba de ni ru mtshon srid rtse'i bar du bsgreng nas/_de ni phag gru ba'i srid rnam par rgyal pa de 'dras byung ba red zer/
 • ཨེ། ད་ག་ནང་ལྟར་དགྲ་མགོ་རུ་དར། ད་ག་ནང་ལྟར་དགྲའི་མགོ་ལར་དང་རུ་དར་དང་བཅས་པ་དེ་ནི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་སྣེའུ་གདོང་རྩེར་ལག་རྟགས་སུ་བསྐུར་བས། ལག་རྟགས་སུ་བསྐུར་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  e/_da ga nang ltar dgra mgo ru dar/_da ga nang ltar dgra'i mgo lar dang ru dar dang bcas pa de ni pho brang chen po sne'u gdong rtser lag rtags su bskur bas/_lag rtags su bskur byas de 'dras red/_zer/
 • ཨོའོ། ལག་རྟགས་སུ་བསྐུར་བས་ཀུན་གསལ་སྒེག་མོ་རླུང་གི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གོས་གྱོན་པ་ལྟར་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་དར་གྱི་ལྷབ་ལྷུབ་དང་། གྲགས་སྙན་་རྫ་རྔའི་སྒྲ་ཆེན་པོས་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་ཡང་སྐྲག་ནས་གླིང་བཞི་བསྐོར་བའི་ཟོལ་གྱིས་རྒྱུ་བར་བྱས་སོ། འོ་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་། འོང་སྒྲ་སྙན་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། གཏམ་སྙན་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ཕག་གྲུ་ནམ་མཁར་ཡིན་ནའི་དར་ཆེན་ལྷུབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། ཨེ་སྒྲ་སྙན་གྱི་རྫ་རྔ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་བསྒྲགས་པ་རེད། ཟེར།
  o'o/_lag rtags su bskur bas kun gsal sgeg mo rlung gi rgyal mtshan gyi gos gyon pa ltar rnam par bkra ba'i dar gyi lhab lhub dang /_grags snyan rdza rnga'i sgra chen pos nam mkha'i nor bu yang skrag nas gling bzhi bskor ba'i zol gyis rgyu bar byas so/_'o da de 'dras kyi rbad de /_'ong sgra snyan de 'dras yin na/_gtam snyan 'dra po de 'dras yong dus tsam pa/_de ni phag gru nam mkhar yin na'i dar chen lhub lhub tu g.yo ba la sogs pa de 'dras yin na/_e sgra snyan gyi rdza rnga de 'dras yin na chen po de 'dras bsgrags pa red/_zer/
 • དེ་འདྲས་བསྒྲགས་དུས་ཙམ་པ་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་ཉི་མ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི། སྐྲག་ནས་དེ་ནི་གླིང་བཞི་ལ་དེ་ནི་བསྐོར་བའི་ཟོལ་གྱི་དེ་ནི་འགྲོ་དགོས་ཡས་ཡིན་ནའི་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  de 'dras bsgrags dus tsam pa nam mkha'i nor bu nyi ma yin na'i de ni/_skrag nas de ni gling bzhi la de ni bskor ba'i zol gyi de ni 'gro dgos yas yin na'i byung ba red/_zer/
 • ད་དེ་ནས། སྔར་དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བཟང་གིས་སི་ཏུ་བཟུང་བའི་སྐབས་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་འཁྲ་ཕུར་ཚུགས་ཤིང་། ཉེ་ལམ་དབང་བརྩོན་གྱི་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་གྱི་དཔུང་བཤམས་པ་བཏུལ་བ་སོགས་དེ་ནི་གཞན་སྡེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་དགྲ་ཐབས་ཀྱིས། ཕག་མོ་གྲུ་པའི་བསྟན་ཇུས་ཚུགས་པའི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཧོར་གཞོན་ནུ་བཟང་པོ་ཡིན་པས། ཟེར།
  da de nas/_sngar dpon chen rgyal bzang gis si tu bzung ba'i skabs pho brang chen por 'khra phur tshugs shing /_nye lam dbang brtson gyi khri skor bcu gsum gyi dpung bshams pa btul ba sogs de ni gzhan sde rnam par 'joms pa'i dgra thabs kyis/_phag mo gru pa'i bstan jus tshugs pa'i rtsa ba lta bu hor gzhon nu bzang po yin pas/_zer/
 • ཧོར་གཞོན་ནུ་བཟང་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་བསྟན་ཇུས་ཀྱི་དེ་ནི་རྩ་བ་ཚུགས་པའི་དེ་ནི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། དེ་ནི་བཀའ་ཆེམས་སུ། སྣེའུ་གདོང་དགྲ་ལག་ཏུ་མ་ཤོར་བ་བྱུང་བས། ངའི་་་་། དགྲ་ལག་ཏུ་མ་ཤོར་བ་བྱུང་ནས། ངའི་སྲོག་མགོ་ཐོན། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་སྡེ་འདི་ཟུག་ཆགས་བྱུང་བས། ཁོ་དྲིན་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་དོན་དེ་ཡིན་ཞིང་།
  hor gzhon nu bzang po zer mkhan de ni rbad de phag mo gru pa'i sde srid kyi bstan jus kyi de ni rtsa ba tshugs pa'i de ni rtsa ba lta bu de 'dras yin na/_de ni bka' chems su/_sne'u gdong dgra lag tu ma shor ba byung bas/_nga'i /_dgra lag tu ma shor ba byung nas/_nga'i srog mgo thon/_de la brten nas de sde 'di zug chags byung bas/_kho drin che ba yod pa'i don de yin zhing /
 • དེ་ནི་གཞོན་ནུ་བཟང་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི། དེ་ནི་རྦད་དེ་སྣེའུ་གདོང་དེ་དགྲ་ལག་མ་ཤོར་བ་བྱུང་བས་དེ་ནི་ངའི་སྲོག་མགོ་ཐོན་པ་རེད་ཟེར།
  de ni gzhon nu bzang po zer mkhan de ni/_de ni rbad de sne'u gdong de dgra lag ma shor ba byung bas de ni nga'i srog mgo thon pa red zer/
 • དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་སྣེའུ་གདོང་གི་སྡེ་སྲིད་དེ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ཁོང་ཡིན་ན་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་བྱས་དེ་འདྲས་གསུང་བ་རེད། ཟེར།
  de la brten nas de ni sne'u gdong gi sde srid de yin na da lta bar du gnas thub pa de 'dras byung ba red/_de 'dras yin dus tsam pa/_khong yin na bka' drin chen po yin byas de 'dras gsung ba red/_zer/
 • འོང་། ད་དུང་ཚུན་ཆད་དུ་ང་ལ་ཡང་སྔས་གཏོད་པ་འདི་ཡིན་པས། ཤི་གསོན་གང་བྱུང་ན་ཡང་ཚུན་ཆད་དེ་ནི་ང་ལ་དེ་ནི་རྦད་དེ་ང་ཡིན་ན་མགོ་ཐོན་ནས་བསྡད་ཡོའོ་རེད། ད་ཤི་གསོན་ག་རེ་འདྲ་གཅིག་བྱུང་པ་ཡིན་ནའི། ནང་ནས་བསྡུར་དགོས། ད་ལྟའང་གཞོན་ནི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འདི་ཡིན་པས། ཤོ་གསོན་གང་བྱུང་པ་ཡིན་ནའི་ནང་ནས་བསྡུར་དགོས་ཟེར།
  'ong /_da dung tshun chad du nga la yang sngas gtod pa 'di yin pas/_shi gson gang byung na yang tshun chad de ni nga la de ni rbad de nga yin na mgo thon nas bsdad yo'o red/_da shi gson ga re 'dra gcig byung pa yin na'i/_nang nas bsdur dgos/_da lta'ang gzhon ni rgyal mtshan gyis 'di yin pas/_sho gson gang byung pa yin na'i nang nas bsdur dgos zer/
 • དེ་ནི་ཁོང་ལ་ཤི་གསོན་ག་རེ་བྱུང་ནའི་ང་རང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཁོང་ལ་དེ་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར། མགོན་སྐྱབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར།
  de ni khong la shi gson ga re byung na'i nga rang tshos nges par du khong la de byed dgos red zer/_mgon skyabs byed dgos kyi red zer/
 • ད་ལྟ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་འགོ་བྱས། སྤུན་སྐྱ་སེར་ཀུན་ལ་བློ་ཐུབ་པ་དང་། ནང་མི་འཆེལ་བའི་དོན་དེ་ཡིན་གསུངས། ད་ལྟ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་དེའི་བཟང་པོའི་མཇུག་ལ་དེ་ནི་རྒྱལ་མཚན་བཟང་ཁོང་ཚོའི་སྤུན་ཀྱག་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ། ད་ལྟ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་འགོ་བྱས། སྐྱ་སེར་ཀུན་ལ་བློ་ཐུབ་དང་། ནང་མི་འཆེལ་བའི་དོན་དེ་ཡིན་ནའི་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  da lta gzhon nu rgyal mtshan gyi 'go byas/_spun skya ser kun la blo thub pa dang /_nang mi 'chel ba'i don de yin gsungs/_da lta gzhon nu rgyal mtshan de'i bzang po'i mjug la de ni rgyal mtshan bzang khong tsho'i spun kyag gcig yo'o red pa/_da lta rgyal mtshan gyi 'go byas/_skya ser kun la blo thub dang /_nang mi 'chel ba'i don de yin na'i de 'dras yin zer/
 • དེ་ཡིན་གསུང་ལ་ཟེར། དེ་ནས་སི་ཏུ་རང་ཡང་དཔུང་ཐོག་ཏུ་ཕེབས། གྲ་ཕྱི་འཕྱོང་རྒྱས་སོགས་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཆ་རྫོང་གཞིས་ཕལ་ཆེར་བླངས། འཐབ་རྩོད་སྔ་ཕྱིར་བྱུང་ཡང་། གཞན་དག་རྣམས་རྨེག་མེད་པར་བཅོམ། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་དམག་རིམ་པ་བརྒྱབ་བྱས། དེ་ནི་ས་སྐྱ་ལ་ཡར་ཕེབས་བྱས། བླ་མ་དམ་པའི་དེ་ནི་འོང་། དེ་ནས་དཔོན་ཆེན་དབང་བརྩོན་གྱི་དམག་བསགས་པར་བླ་མ་དམ་པས་བཀའ་ཕེབས་དང་། དེ་རྗེས་ཁ་མཆུ་བསྡུམ་མཁན་མང་དུ་བྱུང་ཡང་། དཔོན་ཆེན་གཞན་གྱིས་བསྐྱོད་སྟབས་སུ་སོང་བས་མ་འགྲིག་པའི་ཟིར་བུན་གྱི་ངང་ལ། སི་ཏུས་གོང་དཀར་བླངས།
  de yin gsung la zer/_de nas si tu rang yang dpung thog tu phebs/_gra phyi 'phyong rgyas sogs lho rgyud kyi sa cha rdzong gzhis phal cher blangs/_'thab rtsod snga phyir byung yang /_gzhan dag rnams rmeg med par bcom/_da de 'dras kyi dper na dmag rim pa brgyab byas/_de ni sa skya la yar phebs byas/_bla ma dam pa'i de ni 'ong /_de nas dpon chen dbang brtson gyi dmag bsags par bla ma dam pas bka' phebs dang /_de rjes khmchu bsdum mkhan mang du byung yang /_dpon chen gzhan gyis bskyod stabs su song bas ma 'grig pa'i zir bun gyi ngang la/_si tus gong dkar blangs/
 • ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་བླ་མ་དམ་པས་ས་སྐྱའི་བླ་མ་དམ་པས་ཡིན་ན། ཕན་ཚུན་བཀའ་བསྡུམ་དེ་འདྲས་གནང་བྱས་ཡིན་ན། ཨེ་དེ་ནི་དེ་འམ་བྱས་པ་རེད། ཟེར།
  da de 'dras kyi dper na bla ma dam pas sa skya'i bla ma dam pas yin na/_phan tshun bka' bsdum de 'dras gnang byas yin na/_e de ni de 'am byas pa red/_zer/
 • གོང་དཀར་བླངས། དེ་ལ་དཔོན་ཆེན་གྱི་དཔུང་བཅུག་པར་བསད་བཟུང་ཚུལ་ལྕི་བ་སོགས་མང་དུ་བྱུང་ནས་སི་ཏུ་བ་རྒྱལ་ཏེ། འོང་ས་སྐྱ་དེ་ནི་ཕག་གྲུས་དམག་མང་པོ་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ནི་ཕག་གྲུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱས། ཁ་རག་ཕྱིན་གཙང་ལ་ཡར་གཏོགས་ལྷ་འབྲུག་རྣམས་རྟ་རྨིག་འོག་ནས་དེ་ནི། ཁ་རག་ལ་ཡར་གཏོགས་པའི་དེ་ནི་ལྷ་འབྲུག་རྣམས་དེགས་དེ་ཡིན་ན་རྟའི་རྨིག་པའི་འོག་ནས་བླངས་བ་ཡིན་ཟེར།
  gong dkar blangs/_de la dpon chen gyi dpung bcug par bsad bzung tshul lci ba sogs mang du byung nas si tu ba rgyal te/_'ong sa skya de ni phag grus dmag mang po brgyab pa la brten nas/_de ni phag gru rnam par rgyal byas/_kha rag phyin gtsang la yar gtogs lha 'brug rnams rta rmig 'og nas de ni/_kha rag la yar gtogs pa'i de ni lha 'brug rnams degs de yin na rta'i rmig pa'i 'og nas blangs ba yin zer/
 • རྟ་རྨིག་འོག་ནས་བླངས་པ་ཡིན་ཟེར། དབེན་པ་དང་མཇལ་ཏེ་གོང་མའི་དྲུང་དུ་ཁྱེད་རང་འགྲོའམ་མི་འགྲོ། མི་གཏོང་བ་སོགས་གང་རིས་འཐད་གསུངས་པ་བཞིན་དབང་ཕྱུག་དང་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། དེ་ནི་དབེན་པ་དང་མཇལ་ནས་གོང་མའི་དྲུང་དུ་དེ་ནི་ཁྱེད་རང་ཕེབས་གམ། ཡང་མིན་ན་མི་གཞན་དག་བཏང་གས་བྱས་དེ་འདྲས་གསུངས་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་དབང་ཕྱུག་དང་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི། བཏང་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་ཉེས་མེད་བྱས་ནས་དེ་ནི་ཁྲི་བསྐོར་ལ་དགོས་པའི་དངུལ་གྱི་དམ་ཁ་དང་བཅྭ་ཧུ་སོགས་བསྒྲུབ་པ་རེད། ཟེར།
  rta rmig 'og nas blangs pa yin zer/_dben pa dang mjal te gong ma'i drung du khyed rang 'gro'am mi 'gro/_mi gtong ba sogs gang ris 'thad gsungs pa bzhin dbang phyug dang shes rab rdo rje/_de ni dben pa dang mjal nas gong ma'i drung du de ni khyed rang phebs gam/_yang min na mi gzhan dag btang gas byas de 'dras gsungs dus tsam pa/_de ni dbang phyug dang shes rab rdo rje zer mkhan de ni/_btang nas khong tsho la nyes med byas nas de ni khri bskor la dgos pa'i dngul gyi dam kha dang bcwa hu sogs bsgrub pa red/_zer/
 • དེ་ནས་འབྲི་གུང་སྒོམ་པ་ཀུན་རྡོར་གྱིས། དེའི་མཇུག་ལ་དེ་ནི་འབྲི་གུང་དང་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད། ཨེ་ཕག་གྲུའི། འབྲི་གུང་དང་ཕག་གྲུ། འབྲི་གུང་དང་ཕག་གྲུ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའི་འགལ་བ་དེ་འདྲས་བྱུང་བྱས། བྱུང་པ་ཡིན་ཙང་དམག་དེ་འདྲས་བརྒྱབ། ད་ག་ནང་ལྟར་འབྲི་གུང་དང་པ་དང་། ནམགྲགས་པ། གཡའ་བཟང་པ་གསུམ་གྱིས་གྲོས་བཤམས་ནས། ཕག་གྲུའི་སྟེང་དུ་བཀབ་པ་དེ་ནི་གཞོན་ནུ་བཟང་པོས་འགོ་བྱས། ཡར་སྟོད་ཀྱི་དམག་རོགས་འབྲས་མོ། ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་འབྲི་གུང་དང་། ནམ་གྲགས་པ་དང་གཡའ་བཟང་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཕག་གྲུའི་ད་ལྟ་དམག་དེ་བྱུང་པ་རེད་དའི་ཡིན་ན་ཡང་།
  de nas 'bri gung sgom pa kun rdor gyis/_de'i mjug la de ni 'bri gung dang de tsho la cha bzhag pa yin na da gang zer dgos red/_e phag gru'i/_'bri gung dang phag gru/_'bri gung dang phag gru gnyis kyi thog la yin na'i 'gal ba de 'dras byung byas/_byung pa yin tsang dmag de 'dras brgyab/_da ga nang ltar 'bri gung dang pa dang /_namagragasa pa/_g.ya' bzang pa gsum gyis gros bshams nas/_phag gru'i steng du bkab pa de ni gzhon nu bzang pos 'go byas/_yar stod kyi dmag rogs 'bras mo/_da ga nang ltar de ni 'bri gung dang /_nam grags pa dang g.ya' bzang pa la sogs pa de 'dras kyi dper na/_phag gru'i da lta dmag de byung pa red da'i yin na yang /
 • ཨ་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། གཞོན་ནུ་བཟང་པོས་འགོ་བྱས་ཨ་ནི་སི་ཏུ་རང་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་དེ་ནི་དཔུང་ཆེན་སྟེང་ནས་དེ་ནི། བྱང་ཁར་བཏོན་ནས་དེ་ནི་འབྲི་གུང་པ་ལ་ཇུས་ཉེས་བཏང་། གཡའ་བཟང་པ་ཡང་ཕྱིར་བྲོས། ཚལ་པ་དང་། ནམ་གྲགས་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲོན་པ་རི་དང་གཡུ་རྩེ་བྲག་ལ་རྫོང་རྩིག་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་པར་བརྟེན་ནས། ཕག་གྲུའི་དམག་རྣམས་གསང་མདར་ཡོངས་ཐོག གཡའ་བཟང་པ་འབུམ་ཕྲག་འོད་ཀྱིས་གཉལ་དམག་རྣམས་ཁྲིད་ནས་ལྷུན་པོ་རྩེར་སླེབ་པའི་འཕྲོད་བྱུང་བ་དང་། ཕྱིར་ལོག་སྟེ་འཁྲུགས་པས་འབུམ་ཕྲག་གི་འོད་ཀྱིས་འགོ་བྱས། དགུ་བརྒྱ་ཙམ་ལྷུན་པོ་རྩེའི་ནང་ལ་བཅུར་ཟེར།
  a ni de tsho la cha bzhag na/_gzhon nu bzang pos 'go byas a ni si tu rang gis gtso byas pa'i de ni dpung chen steng nas de ni/_byang khar bton nas de ni 'bri gung pa la jus nyes btang /_g.ya' bzang pa yang phyir bros/_tshal pa dang /_nam grags pa gnyis kyi khron pa ri dang g.yu rtse brag la rdzong rtsig pa sogs kyi byed par brten nas/_phag gru'i dmag rnams gsang mdar yongs thog_g.ya' bzang pa 'bum phrag 'od kyis gnyal dmag rnams khrid nas lhun po rtser sleb pa'i 'phrod byung ba dang /_phyir log ste 'khrugs pas 'bum phrag gi 'od kyis 'go byas/_dgu brgya tsam lhun po rtse'i nang la bcur zer/
 • དེ་རྗེས་གཉལ་དམག་ཡོངས་པ་རྣམས། གཉལ་དམག་ཡོངས་པ་རྣམས་ཀྱང་མང་དུ་བསད་ཅིང་གོ་མཚོན་རྣམས་ཐོབ། གཉལ་དམག་མང་པོ་ཡོངས་པ་དེ་གས་དེ་ཡིན་ནའི་བསད་ནས་དེ་ནི་གོ་མཚོན་རྣམས་ཕང་གྲུ་ལ་ཐོབ་པ་རེད། ཟེར། འབུམ་གྲགས་འོད་དཔོན་གཡོག་རྣམས་ཀྱིས་འབབ་ཁ་བླངས། ཟེར
  de rjes gnyal dmag yongs pa rnams/_gnyal dmag yongs pa rnams kyang mang du bsad cing go mtshon rnams thob/_gnyal dmag mang po yongs pa de gas de yin na'i bsad nas de ni go mtshon rnams phang gru la thob pa red/_zer/_'bum grags 'od dpon g.yog rnams kyis 'bab kha blangs/_zer
 • ཨེ་མགོ་རྟགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བླངས་ཟེར། གཉལ་ཤེལ་མཁར་སོགས་གཞིས་ཀ་རྣམས་སུ་རྫོང་དཔོན་བཏང་ཞིང་ཟུག་པ་བཙུགས་ཟེར། དེ་ནས་སྐབས་གཅིག་ལ་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པས་བར་མཛད་ནས། དེ་ནི་སི་ཏུ་དང་དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་གོང་དཀར་དུ་མཇལ་འཕྲད་མཛད། དཔོན་ཆེན་གྱི་དེ་ནི་སི་ཏུ་ལ་བཟོད་གསོལ་བྱས་ནས་དེ་ནི་སྔར་ཡིན་ནའི་ང་རང་གིས་རྦད་དེ་གང་མིན་ཚད་ཀྱི་ཁྱེད་རང་ལ། བཙོན་ལ་བཅུག་ཡས་ཉེས་བརྡུངས་གཏོང་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་གང་མིན་ཚད། བྱུང་སོང་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཟེར་བྱས་པ་རེད། ཟེར།
  e mgo rtags pa de 'dras yin na blangs zer/_gnyal shel mkhar sogs gzhis ka rnams su rdzong dpon btang zhing zug pa btsugs zer/_de nas skabs gcig la chos rje bla ma dam pas bar mdzad nas/_de ni si tu dang dpon chen rgyal ba bzang po gong dkar du mjal 'phrad mdzad/_dpon chen gyi de ni si tu la bzod gsol byas nas de ni sngar yin na'i nga rang gis rbad de gang min tshad kyi khyed rang la/_btson la bcug yas nyes brdungs gtong yas la sogs pa de tsho gang min tshad/_byung song byas nas de 'dras zer byas pa red/_zer/
 • མཐུན་སྐབས་གསོལ་བཟོད་བྱས་ནས་མཐུན་སྐབས་དེ་ནི། དེ་ནི་ནམ་གྲགས་ཟེར་མཁན་དེ་ཡིན་ན་ཤངས་མཐོང་སྨོན་ལ་བརྒྱབ་པས། དཔོན་ཆེན་གྱི་རོགས་སུ་ཕག་གྲུའི་དམག་རྣམས་ཆེན་པོས་འགོ་བྱས་ཕྱིན་པ་ཤབ་ཤུའི་ལྷོ་ཁར་འཁྲུགས་ཏེ། ནང་པའི་དཔུང་གནང་ཟེར། ད་ཨེ་ནི་ནང་པའི་དཔུང་བཅོམ་པ་རེད། ཟེར།
  mthun skabs gsol bzod byas nas mthun skabs de ni/_de ni nam grags zer mkhan de yin na shangs mthong smon la brgyab pas/_dpon chen gyi rogs su phag gru'i dmag rnams chen pos 'go byas phyin pa shab shu'i lho khar 'khrugs te/_nang pa'i dpung gnang zer/_da e ni nang pa'i dpung bcom pa red/_zer/
 • དེ་ནས་དེ་ནས་ས་སྐྱའི་དམག་རྣམས་ས་སྐྱར་འགྲོ་བ་ཐག་བཅད་ཀྱང་། དཔོན་ཆེན་གཞན་གྱིས། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ས་སྐྱ་ལ་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་དམག་དེ་རྣམས་ས་སྐྱར་འཐོབ་ཁ་འགྲོ་ཡས་དེ་འདྲས་རེད་དའི། ཡིན་ནའི་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་གཞན་གྱིས་དེ་ནི་མགོ་བསྐོར་གྱི་དབང་དུ་སོང་ནས། དེ་འདྲས་བྱས་བྱས་རེད་པཱ། འོང་མ་ཕྱིན་པ་བྱས་བྱས། མ་ཕེབས་པ་བྱས་བྱས་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་ས་སྐྱར་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ས་སྐྱའི་བླ་མ་ཏི་ཤྲིའི་སྲས་པོ་གཉིས་ཀྱིས་བཙོན་དུ་བཅུག་པས། དེ་ནི་སི་ཏུས་གཙང་དུ་དེ་ནི་བཙོན་དུ་བཅུག་པ་རེད་ཟེར།
  de nas de nas sa skya'i dmag rnams sa skyar 'gro ba thag bcad kyang /_dpon chen gzhan gyis/_de ni skabs de dus sa skya la de ni phag gru'i dmag de rnams sa skyar 'thob kha 'gro yas de 'dras red da'i/_yin na'i de ni dpon chen gzhan gyis de ni mgo bskor gyi dbang du song nas/_de 'dras byas byas red pA/_'ong ma phyin pa byas byas/_ma phebs pa byas byas de ni dpon chen rgyal ba bzang po sa skyar phebs dus tsam pa de ni/_sa skya'i bla ma ti shri'i sras po gnyis kyis btson du bcug pas/_de ni si tus gtsang du de ni btson du bcug pa red zer/
 • བཙོན་དུ་བཅུག་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་སི་ཏུས་ཡིན་ན་སླར་ཡང་གཙང་དུ་བཏེགས། ཞི་དྲག་གི་ཐབས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་བཙོན་ནས་བཏོན་ཡས་དང་། གཙང་གི་ས་ཆ་ཕལ་ཆེར་ཆབ་འོག་དུ་བཅུག་ཟེར།
  btson du bcug dus tsam pa de ni si tus yin na slar yang gtsang du btegs/_zhi drag gi thabs du ma'i sgo nas de ni dpon chen rgyal ba bzang po btson nas bton yas dang /_gtsang gi sa cha phal cher chab 'og du bcug zer/
 • ཕྱིར་བྱོན་པའི་ལམ་ཞོར་དུ་གཞིས་ཀ་རིན་སྤུངས་རྩིག་པའི་ཞལ་བཀོད་མཛད། དེ་ནི་དེ་གས་དེ་དཔེར་ན་གནད་དོན་དེ་གས་དེ་ཐག་གཅོད་གྲུབ་པའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་ནི་ཕྱིར་ཕེབས་པའི་ལམ་ཞོར་ལ་དེ་ནི་གཞི་ཀ་རིན་སྤུངས་རྩེག་པའི་ཞལ་བཀོད་དེ་འདྲས་གནང་། ཟེར།
  phyir byon pa'i lam zhor du gzhis ka rin spungs rtsig pa'i zhal bkod mdzad/_de ni de gas de dper na gnad don de gas de thag gcod grub pa'i mjug gu la de ni phyir phebs pa'i lam zhor la de ni gzhi ka rin spungs rtseg pa'i zhal bkod de 'dras gnang /_zer/
 • དེ་ནས་དེ་ཡང་སྐབས་འདི་དག་ཏུ་ས་སྐྱ་པ་ཞལ་ངོ་མང་བས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ས་སྐྱ་པ་ལ་བར་སྐབས་གཅིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ས་སྐྱ་པ་ལ་ཞལ་ངོ་ཡིན་ན་མང་པོ་ཡོད་པ་བླ་བྲང་ཕྱོགས་བཞིར་གྱེས་ཡས་དང་། ནང་མི་མཐུན་པ་མང་པོ་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཇུས་མཐའ་དག་ཕག་གྲུ་པའི་འོག་ཏུ་ཤོར་བ་ནི་ཟེར།
  de nas de yang skabs 'di dag tu sa skya pa zhal ngo mang bas da de 'dras kyi dper na/_sa skya pa la bar skabs gcig la cha bzhag na/_sa skya pa la zhal ngo yin na mang po yod pa bla brang phyogs bzhir gyes yas dang /_nang mi mthun pa mang po byung ba sogs kyis bstan jus mtha' dag phag gru pa'i 'og tu shor ba ni zer/
 • ས་ནང་གྲུམས་ནས་ཕག་གིས་ས་རློག་འཇིག ཡར་ཀླུངས་ནང་ནས་ཕྱག་རྡོར་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་། ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་སྔ་མའི་ཨེ་ལུང་བསྟན་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་གོང་མ་ཏའི་སི་ཏུ་འདི་ཉིད་ནི་དེ་ནི་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བཀའི་བསྡུ་བ་པོ་དེ་ནི་རྗེ་བཙུན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཟློས་གར་ཡིན་ཟེར།
  sa nang grums nas phag gis sa rlog 'jig_yar klungs nang nas phyag rdor sprul pa 'byung /_zer/_da de 'dras kyi dper na snga ma'i e lung bstan nang la yod pa de dang mthun pa'i thog nas de ni gong ma ta'i ssi tu 'di nyid ni de ni gsang chen rdo rje theg pa'i bka'i bsdu ba po de ni rje btsun phyag na rdo rje'i gsang ba gsum gyi rmad du byung ba'i zlos gar yin zer/
 • ཆོས་ཀྱི་་་་དེ་ནི་ཡིན་ན་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མེས་དབོན་གསུམ་གྱི་མཛད་པའི་སྣང་བརྙན་དྲི་མས་ཅུང་ཟད་སྦགས་པ་བསལ་བའི་སླད་དུ་དེ་ནུ་དབུས་གཙང་རུ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་དེ་ནི་སྟོབས་ཀྱིས་མངའ་སྒྱུར་བར་གནམ་གྱིས། ཨོའོ། གནམ་གྱིས། རུ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་སྟོབས་ཀྱིས་མངའ་སྒྱུར་བར་གནམ་གྱི་ལུང་གིས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་གོར་མ་ཆག་ཟེར།
  chos kyi de ni yin na gang 'dras red zer na/_chos kyi rgyal po mes dbon gsum gyi mdzad pa'i snang brnyan dri mas cung zad sbags pa bsal ba'i slad du de nu dbus gtsang ru bzhi'i rgyal khams la de ni stobs kyis mnga' sgyur bar gnam gyis/_o'o/_gnam gyis/_ru bzhi'i rgyal khams la stobs kyis mnga' sgyur bar gnam gyi lung gis spyi bo nas dbang bskur ba gor ma chag zer/
 • དེ་ནས་གོང་མ་རྒྱལ་པོས། ད་ར་ཁ་ཆེ་སོགས་གསེར་ཡིག་པ་མངགས་པ་ཏེ་ཏའི་སི་ཏུའི་མིང་དང་དམ་ཁ་གནང་། ཟེར། བྱས་ནས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་གོང་མས་ཏའི་སི་ཏུའི་མིང་དང་དམ་ཁ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་གནང་བ་རེད། ཟེར།
  de nas gong ma rgyal pos/_da ra kha che sogs gser yig pa mngags pa te ta'i si tu'i ming dang dam kha gnang /_zer/_byas nas de ni de 'dras kyi de ni gong mas ta'i si tu'i ming dang dam kha sogs pa de 'dras gnang ba red/_zer/
 • དེ་ནས་དེའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་ནི་འབྲི་གུང་པས་ཕག་གྲུའི་སྟེང་དུ་དམག་རྒྱག་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི། མང་པོ་འདྲ་པོ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  de nas de'i mjug gu la de ni 'bri gung pas phag gru'i steng du dmag rgyag yas la sogs pa de 'dras kyi de ni/_mang po 'dra po byung ba red zer/
 • མང་པོ་འདྲ་པོ་བྱུང་བྱས་མཐའ་མ་ཁོ་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨེ། འབྲི་གུང་པས་དམག་ཚན་ཆེར་བསགས་པར་བརྟེན། སི་ཏུས་གོང་དཀར་གྱི་དམག་རྣམས་བཏང་སྟེ་བྲག་དཀར་ཕབ། དེ་ནས་ས་སྐྱའི་བླ་མ་ཀུན་སྤངས་པ་བཀྲོངས་པ་སོགས། ས་སྐྱར་དེ་ནི་བླ་མ་ཀུན་སྤངས་པ་བཀྲོངས་པ་ལ་སོགས་པ་ནང་འཁྲུག་བྱུང་བས། དེ་ནི་ཁ་མཆུ་ལབ་པར་སི་ཏུ་གཙང་དུ་བྱོན། ཟེར།
  mang po 'dra po byung byas mtha' ma kho ga re byas pa red zer na/_e/_'bri gung pas dmag tshan cher bsags par brten/_si tus gong dkar gyi dmag rnams btang ste brag dkar phab/_de nas sa skya'i bla ma kun spangs pa bkrongs pa sogs/_sa skyar de ni bla ma kun spangs pa bkrongs pa la sogs pa nang 'khrug byung bas/_de ni kha mchu lab par si tu gtsang du byon/_zer/
 • ཨེ་སི་ཏུ་ཡིན་ན་གཙང་ལ་བྱོན་པ་རེད།ཟེར། དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བཟང་འབོད་པར་གཏང་བ་དང་། ཁོང་ལྷ་རྩེར་བཀའ་གྲོས་ལ་བྱོན་ཐོག་དཔོན་ཆེན་དབང་བརྩོན་དང་མཁན་པོ་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དུག་བཏང་ཡང་ཟེར། དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་ལ་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་དབང་བརྩོན་དང་མཁན་པོ་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་དུག་བཏང་པ་ཡང་ཡིན་ཟེར།
  e si tu yin na gtsang la byon pa red/zer/_dpon chen rgyal bzang 'bod par gtang ba dang /_khong lha rtser bka' gros la byon thog dpon chen dbang brtson dang mkhan po nam mkha' ye shes kyis dug btang yang zer/_dpon chen rgyal ba bzang po la de ni dpon chen dbang brtson dang mkhan po nam mkha' ye shes gnyis kyi dug btang pa yang yin zer/
 • ཡང་ཁོང་རང་གིས་ཨ་རག་འཐུང་མང་བའི་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། གང་ལྟར་དཔོན་ཆེན་ཡིན་ན་གྲོངས་པ་རེད་ཟེར། དེ་ནས་སི་ཏུས་ས་སྐྱར་ལ་ཕེབས་བྱས་རེད་པཱ། ཆེ་གཉན་རྣམས་ཀྱི་བཅྭ་ཚེ་བླངས་མཇུག་བསྡོམས་ད་གཅིག་གི་མཐའ་མཇུག་གི་མཇུག་བསྡོམས་དེ་གས་གནང་ནས། བཅྭ་ཚེའི་ནང་དང་འགལ་བ་བྱུང་ན་རྩ་ར་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་བསྒྲགས་དེ་ནི། བཅྭ་ཚེ་ཁྲིམས་བསྒྲགས་པ་དེ་ལས་ཁྲིམས་སྲོལ་བཟོས་པ་དེ་ལས། དེ་ནི་འགལ་བ་བྱུང་སོང་ན།  དེ་ནི་དེ་ཚོ་ལ་རྦད་དེ་བརྡུངས་འདེགས་བཏང་གི་ཡིན་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་བསྒྲགས་པ་རེད། ཟེར།
  yang khong rang gis a rag 'thung mang ba'i zer gyi yo'o red/_gang ltar dpon chen yin na grongs pa red zer/_de nas si tus sa skyar la phebs byas red pA/_che gnyan rnams kyi bcwa tshe blangs mjug bsdoms da gcig gi mtha' mjug gi mjug bsdoms de gas gnang nas/_bcwa tshe'i nang dang 'gal ba byung na rtsa ra gtong ba'i khrims bsgrags de ni/_bcwa tshe khrims bsgrags pa de las khrims srol bzos pa de las/_de ni 'gal ba byung song na/__de ni de tsho la rbad de brdungs 'degs btang gi yin byas nas de 'dras bsgrags pa red/_zer/
 • ས་སྐྱ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོར་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱིས་འགོ་བྱས་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་ཟུག་པར་བཞག ས་སྐྱའི་ལོ་རྒྱུས་ན་དེ་སྐབས་རྫོང་ཆུང་པ་གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བས་སི་ཏུ་ལ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་མཛད་པས་མཚན་མ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་སྐད། དེའི་ཁ་གཏུག་ལ་དེ་ནི་རྫོང་པ་ས་སྐྱའི་རྫོང་ཆུང་པ་ཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ་ཟེར་ཡས་དེས། སི་ཏུ་ལ་དེ་ནི་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་མཛད་པས་དེ་ནི་མཚན་མ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་བ་རེད། ཟེར་བྱས་ནས་བཤད་སྲོལ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  sa skya lha khang chen mor rin chen 'od kyis 'go byas brgya skor zhig zug par bzhag_sa skya'i lo rgyus na de skabs rdzong chung pa gzungs kyi dpal bas si tu la mngon spyod kyi las mdzad pas mtshan ma khyad par can byung skad/_de'i kha gtug la de ni rdzong pa sa skya'i rdzong chung pa zungs kyi dpal ba zer yas des/_si tu la de ni mngon spyod kyi las mdzad pas de ni mtshan ma khyad par can byung ba red/_zer byas nas bshad srol de 'dras yo'o red zer/
 • དེ་ནས་སི་ཏུ་དབུས་སུ་བྱོན་རྗེས། ལྷ་རྩེ་པ་དང་བྱང་པ་འཁྲུགས། དེ་ལ་བཅྭ་ཚེ་དང་མཐུན་པའི་རྩ་ར་གཏོང་བར་ཆེན་པོས་གཙོས་པའི་དེ་ནི་དེའི་མཇུག་གུ་ལ་ལྷ་རྩེ་དང་བྱང་པ་གཉིས་འཁྲུགས། འཁྲུགས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་དེ་ལ་ཁྲིམས་བཟོ་བཅྭ་ཚེ་དང་མཐུན་པས་རྩ་ར་གཏོང་བར་ཆེན་པོས་གཙོས་པའི་དེ་ནི་སི་ཏུའི་དཔོན་པོ་ཆེན་པོས་གཙོས་པའི་དམག་བརྫངས་པ་སྙི་ཚར་སླེབས་དུས། ལྷ་རྩེ་ནས་དཔོན་ཆེན་དབང་བརྩོན་གྱི་དཔུང་གིས་ས་སྐྱ་ལྷ་ཁང་། ལྷ་རྩེ་ལ་སླེབས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཨ་ནི་དཔོན་ཆེན་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་དཔུང་གིས་ས་སྐྱ་ཆེན་མོར་བསྐོར་བ་ཐོས་པས་དེ་ནི་དཔུང་རྣམས་སྙི་ཚར་ནས་ས་སྐྱ་ལ་ཕྱིན་ཏེ། ཨེ་དེ་ནི་ལྷ་རྩེ་ལ་མར་མ་ཕྱིན་པར་ས་སྐྱ་ལ་ཡར་ཕྱིན་ནས་འཁྲུགས་པས་མང་དུ་བསད།
  de nas si tu dbus su byon rjes/_lha rtse pa dang byang pa 'khrugs/_de la bcwa tshe dang mthun pa'i rtsa ra gtong bar chen pos gtsos pa'i de ni de'i mjug gu la lha rtse dang byang pa gnyis 'khrugs/_'khrugs dus tsam pa de ni de la khrims bzo bcwa tshe dang mthun pas rtsa ra gtong bar chen pos gtsos pa'i de ni si tu'i dpon po chen pos gtsos pa'i dmag brdzangs pa snyi tshar slebs dus/_lha rtse nas dpon chen dbang brtson gyi dpung gis sa skya lha khang /_lha rtse la slebs pa'i kha gtug la a ni dpon chen dbang phyug brtson 'grus kyi dpung gis sa skya chen mor bskor ba thos pas de ni dpung rnams snyi tshar nas sa skya la phyin te/_e de ni lha rtse la mar ma phyin par sa skya la yar phyin nas 'khrugs pas mang du bsad/
 • དཔོན་ཆེན་བཟུང་། བཞི་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་བྱས། ད་ད་ག་ནང་ལྟར་དཔོན་ཆེན་དབང་བརྩོན་ཁོང་རང་རང་ཟིན། བཞི་བརྒྱ་མི་བཞི་བརྒྱ་སྐོར་ལ་དེ་ནི་ཁྲིམས་ལུགས་བྱས། དེ་ནི་ཏི་ཤྲི་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་། སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས། གཡའ་བཟང་ཁྲི་དཔོན། ཚལ་པ་ཁྲི་དཔོན་སོགས་ཀྱིས་གོང་མར། སི་ཏུས་ས་སྐྱ་དམག་གིས་བཅོམ། ཁྲི་དཔོན་གཞན་རྣམས་ལ་མཐར་འདེད་བྱས་སོགས་ཀྱི་ཞུ་ལོག་རིམ་པར་ཕུལ་བར་བརྟེན། དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་གོང་མ་ལ་ཡིན་ནའི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་དེ་གཅིག་བསྐུར། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས། གཡའ་བཟང་ཁྲི་དཔོན་དང་ཚལ་པ་ཁྲི་དཔོན་སོགས་ཀྱིས་དེ་ནི་གོང་མར་ཞུ་ལོག་དེ་འདྲས་ཕུལ་པ་རེད། ཟེར།
  dpon chen bzung /_bzhi brgya skor la khrims lugs byas/_da da ga nang ltar dpon chen dbang brtson khong rang rang zin/_bzhi brgya mi bzhi brgya skor la de ni khrims lugs byas/_de ni ti shri kun dga' rgyal mtshan dang /_slob dpon bsod nams blo gros/_g.ya' bzang khri dpon/_tshal pa khri dpon sogs kyis gong mar/_si tus sa skya dmag gis bcom/_khri dpon gzhan rnams la mthar 'ded byas sogs kyi zhu log rim par phul bar brten/_de 'dras kyi de ni gong ma la yin na'i de 'dras kyi dper na de gcig bskur/_kun dga' rgyal mtshan dang slob dpon bsod nams blo gros/_g.ya' bzang khri dpon dang tshal pa khri dpon sogs kyis de ni gong mar zhu log de 'dras phul pa red/_zer/
 • ཡིན་ནའི་ད་གོང་མ་དེ་ནི་གོང་མ་ཐུགས་ཚོམ་པ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ། དྲུང་ཆེན་ཤེས་རབ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་སེང་གེ་དཀར་མོའི་པགས་པ་སྡེར་བཞི་མ་ཉམས་པ་ས་གཙོས་པའི་འབུལ་བ་དང་བཅས་དེ་ནི་གོང་མའི་སར་ཡར་བཏང་བ་རེད། ཟེར།
  yin na'i da gong ma de ni gong ma thugs tshom pa sel ba'i ched du/_drung chen shes rab bkra shis kyis seng ge dkar mo'i pags pa sder bzhi ma nyams pa sa gtsos pa'i 'bul ba dang bcas de ni gong ma'i sar yar btang ba red/_zer/
 • ཨེ། གདུང་རབས། བཏང་པ་ཡིན་ནའི་ད་བཏང་བའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་གདུང་རབས་ནས་གདུང་རབས་སུ་ཕན་པའི་འཇའ་ས་དང་ལུང་བཟང་པོ་འགྲུབ་པ་རེད། ཟེར།
  e/_gdung rabs/_btang pa yin na'i da btang ba'i rjes la de ni gdung rabs nas gdung rabs su phan pa'i 'ja' sa dang lung bzang po 'grub pa red/_zer/
 • ཨོའོ་དྲུང་ཆེན་ཤེས་རབ་བཀྲ་ཤིས་དེ་ནི་གོང་མའི་ལུང་བཟང་པོ་རག་པ་རེད་ཟེར།  དེ་ལྟར་འབྲི་ཚལ་གཡའ་བཟང་ས་སྐྱའི་དཔོན་ཆེན་སོགས་སྟོབས་སྦྱོར་དྲེགས་པས་མྱོས་པའི་རྒོལ་བའི་ཀླན་ཀ་ཅན་རྣམས་ལ། ཅེ་སྤྱང་དུས་མིན་དུ་ང་རོའི་སྐད་འབྱིན་པར། གདོང་ལྔའི་དབང་པོ་དགྲ་ཟླར་མི་སེམས་པའི་ངང་ཚུལ་བཞིན་མཛད་ཀྱང་། ཟེར།
  o'o drung chen shes rab bkra shis de ni gong ma'i lung bzang po rag pa red zer/__de ltar 'bri tshal g.ya' bzang sa skya'i dpon chen sogs stobs sbyor dregs pas myos pa'i rgol ba'i klan ka can rnams la/_ce spyang dus min du nga ro'i skad 'byin par/_gdong lnga'i dbang po dgra zlar mi sems pa'i ngang tshul bzhin mdzad kyang /_zer/
 • དེ་འདྲས་མང་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་དང་། དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཡིན་ནའི་སྡུག་བསྔལ་འགྲན་ཟླར་མ་མཆིས་པའི་ངང་ཚུལ་བཞིན་མཛད་ཀྱང་ཟེར། ཚུར་འགེབས་ཀྱི་བྱེད་པ་དུག་སྦྲུལ་སྒོང་འཁྱེར་གྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས། ཟེར། དེ་ནི་ཚུར་ཚུར་འགེབས་ཀྱི་དེ་ནི་ཚུར་བྱེད་པ་དུག་སྦྲུལ་སྒོང་འཁྱེར་གྱི་ཟེར་ན། དུག་སྦྲུལ་ཟེར་མཁན་དེ་རྦད་དེ་ཚུར་མི་ལ་དུག་གཏོང་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ནའི་ཁོ་རའི་མགོ་ཁོ་ལ་དེ་ཡོའོ་རེད། གང་ཟེར།
  de 'dras mang po de 'dras byung ba dang /_de tsho la cha bzhag na yin na'i sdug bsngal 'gran zlar ma mchis pa'i ngang tshul bzhin mdzad kyang zer/_tshur 'gebs kyi byed pa dug sbrul sgong 'khyer gyi snang tshul la brten nas/_zer/_de ni tshur tshur 'gebs kyi de ni tshur byed pa dug sbrul sgong 'khyer gyi zer na/_dug sbrul zer mkhan de rbad de tshur mi la dug gtong dus tsam pa yin na'i kho ra'i mgo kho la de yo'o red/_gang zer/
 • ནོར་བུ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། གཞན་སྡེའི་མངའ་ཐང་ཐམས་ཅད་དཔུང་ཤེད་ཀྱིས་བཅད་ནས་ཟེར། དེ་ནི་ཚུར་འགེབས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། དུག་སྦྲུལ་གྱི་སྒོང་འཁྱེར་བ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་གཞན་སྡེའི་མངའ་ཐང་ཐམས་ཅད་དེ་མཐའ་མ་དེ་ནི་ཕུང་བྱེད་ཀྱི་རྦད་དེ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་ཕྱག་ལ་སོན་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  nor bu yod pa yin dus/_gzhan sde'i mnga' thang thams cad dpung shed kyis bcad nas zer/_de ni tshur 'gebs byed dus tsam pa/_dug sbrul gyi sgong 'khyer ba nang ltar gyi thog nas de ni gzhan sde'i mnga' thang thams cad de mtha' ma de ni phung byed kyi rbad de phag mo gru pa'i phyag la son thub pa de 'dras byung ba red/_zer/
 • བཅད་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ཆུ་ལྷའི་མཐར་ཐུག་བར་དུ་བཀའ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཙན་པོས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ལྟ་བུར་ལྕི་བའི་རྒྱལ་ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་ཏུ་བཅུག དེ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆུ་ལྷའི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་ལ་དེ་ནི་བཀའ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཙན་པོས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ལྟ་བུར་ལྕི་བའི་རྒྱལ་ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་ཏུ་བཅུག་ནས། ཉི་འོག་གི་རྒྱལ་ཕྲན་མཐའ་དག་གིས་ཡུལ་སྲོལ་དང་མཐུན་པའི་ནོར་གྱི་དཔྱ་འབུལ་བ་སོགས། བྱས་ནས་ད་ཉི་འོག་གི་དཔེར་ན་ད་རྒྱལ་ཕྲན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་དང་མཐུན་པའི་ནོར་གྱི་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་བ་ལ་སོགས་པ། མདོར་ན་བསིལ་ལྡན་གངས་རིས། གངས་ཀྱི་རི་བོ་དར་དཀར་གྱི་ཡོལ་བ་བྲེས་པའི་ཁོངས་སུ་འཁོད་སྐྱེ་རྒུ་མཐའ་དག་མི་བདེ་བའི་རྩ་རྐྱེན་བྱེད་པོ།
  bcad nas nub phyogs chu lha'i mthar thug bar du bka' rtags kyi phyag rgya btsan pos gser gyi gnya' shing lta bur lci ba'i rgyal khrims kyi 'og tu bcug_de ni nub phyogs kyi chu lha'i mthar thug pa'i bar du la de ni bka' rtags kyi phyag rgya btsan pos gser gyi gnya' shing lta bur lci ba'i rgyal khrims kyi 'og tu bcug nas/_nyi 'og gi rgyal phran mtha' dag gis yul srol dang mthun pa'i nor gyi dpya 'bul ba sogs/_byas nas da nyi 'og gi dper na da rgyal phran thams cad kyi yul srol dang mthun pa'i nor gyi dpya khral 'bul ba la sogs pa/_mdor na bsil ldan gangs ris/_gangs kyi ri bo dar dkar gyi yol ba bres pa'i khongs su 'khod skye rgu mtha' dag mi bde ba'i rtsa rkyen byed po/
 • ང་རྒྱལ་བའི་གདོང་པ་མད་ནས་གཏིང་སེལ་གཙང་བར་ཚར་བཅད། གོང་དཀར། ད་ག་ནང་ལྟར་བྲག་དཀར། སྣེའུ། འོལ་ཁ་སྟག་རྩེ། བསམ་གྲུབ་རྩེ། ལྷུན་གྲུབ་རྩེ། རིན་སྤུངས་སོགས་དབུས་གཙང་འཛིན་མའི་ལྟེ་བའི་ས་མདུད་རྣམས་ལ་རྫོང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་བརྩིགས། ཟེར། དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་ནི་ས་སྐྱར་དེ་ནི་ཕག་གྲུས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའི་མཇུག་གུ་ལ། དེ་ནི་ད་ག་ནང་ལྟར་གོང་དཀར་དང་བྲག་དཀར་དང་། སྣེའུ། སྟག་རྩེ། བསམ་གྲུབ་རྩེ། ལྷུན་གྲུབ་རྩེ། རིན་སྤུངས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དབུས་གཙང་འཛིན་མའི་ལྟེ་བའི་ས་མདུད་རྣམས་རྫོང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་བརྩིགས་ནས།
  nga rgyal ba'i gdong pa mad nas gting sel gtsang bar tshar bcad/_gong dkar/_da ga nang ltar brag dkar/_sne'u/_'ol kha stag rtse/_bsam grub rtse/_lhun grub rtse/_rin spungs sogs dbus gtsang 'dzin ma'i lte ba'i sa mdud rnams la rdzong chen bcu gsum brtsigs/_zer/_de ni de 'dras kyi de'i mjug gu la de ni sa skyar de ni phag grus dbang sgyur byas pa'i mjug gu la/_de ni da ga nang ltar gong dkar dang brag dkar dang /_sne'u/_stag rtse/_bsam grub rtse/_lhun grub rtse/_rin spungs la sogs pa de 'dras kyi dbus gtsang 'dzin ma'i lte ba'i sa mdud rnams rdzong chen bcu gsum brtsigs nas/
 • འོང་ད་ག་ནང་ལྟར་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་སྣེའུ་གདོང་གི་རྒྱལ་སྒོ་ཕྱི་ནང་གསུམ་དུ་ཆ་བཞག་ནའི་སྣེའུ་གདོང་ད་སྐབས་དེ་དུས་རྒྱལ་ས་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་རེད་པ། རྒྱལ་སྒོ་ཕྱི་ནང་གསུམ་དུ་རྒྱལ་སྒོ་ནང་མ་ལ་དེ་ནི། ནག་ཆང་གི་ཁྲིམས་བསྡམས་ཤིང་། ནག་མོ་དང་ཆང་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཁྲིམས་བསྡམས་ཤིང་ཟེར།
  'ong da ga nang ltar pho brang chen po sne'u gdong gi rgyal sgo phyi nang gsum du cha bzhag na'i sne'u gdong da skabs de dus rgyal sa 'dra po de 'dras red pa/_rgyal sgo phyi nang gsum du rgyal sgo nang ma la de ni/_nag chang gi khrims bsdams shing /_nag mo dang chang de 'dras kyi khrims bsdams shing zer/
 • སི་ཏུ་རང་ཉིད་རང་ནས་ཆང་དང་དེ་ནི་ཕྱི་དྲོའི་ཁ་ཟས་སྤོང་བ་སོགས་ཨ་ནི་ཕྱི་དྲོའི་ཁ་ལག་མི་བཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་རབ་བྱུང་ཆོས་ལ་ཚུལ་ལ་གནས་པའི་ལྷ་སྡེ་དང་མི་སྡེ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་བོར་ཅོད་པན་དུ་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པ་ལྟར་བསྟན། ཨེ། ནོར་བུ་དབང་གིས་རྒྱལ་པོ་བཀུར་བ་དང་། དེ་ནི་ད་ཁོང་རང་ཡིན་ནའི་ལྷ་སྡེ་དང་མི་སྡེ་ཀུན་གྱི་དེ་ནི་སྤྱི་བོའི་ཅོད་པན་དུ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་དེ་ནི་བཙན་པོའི་དབང་སྒྲུར་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  si tu rang nyid rang nas chang dang de ni phyi dro'i kha zas spong ba sogs a ni phyi dro'i kha lag mi bzhes pa la sogs pa de 'dras kyi de ni rab byung chos la tshul la gnas pa'i lha sde dang mi sde kun gyi spyi bor cod pan du nor bu dbang gi rgyal pa ltar bstan/_e/_nor bu dbang gis rgyal po bkur ba dang /_de ni da khong rang yin na'i lha sde dang mi sde kun gyi de ni spyi bo'i cod pan du gtsug gi nor bu lta bur de ni btsan po'i dbang sgrur thub pa de 'dras byung ba red/_zer/
 • ད་དེ་ནས་བྱས་ནས་སྔར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པས་བོད་ཙམ་མ་ཟད་བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་མངའ་སྒྱུར་ནའང་། གདུང་བརྒྱུད་ཀྱི་ད། སྔ་མ་ཡིན་ན་ད་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པས་བོད་ཙམ་མ་ཟད་བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་མངའ་སྒྱུར་ནའང་། དེ་ནི་གདུང་བརྒྱུད་གཅིག་གི་ཞལ་ངོ་རྣམས་ཐུགས་འདོད་ཀྱི་འཐེན་ཕྱོགས་སོ་སོར་སོང་ནས། དཔོན་ཆེན་རྣམས་ཀྱང་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་ཏིག་མི་ཆགས་པར་བརྟེན་ནས། ཨོའོ་སྤོ་ལེན་མང་བ་དང་། གོང་མའི་ཁྲིམས་ཀྱང་དེ་ནི་ཧོར་གྱི་ཤན་ཤོར་བའི་ཧང་ཟོམ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས།
  da de nas byas nas sngar dpal ldan sa skya pas bod tsam ma zad bod chen po'i rgyal khams la mnga' sgyur na'ang /_gdung brgyud kyi da/_snga ma yin na da dpal ldan sa skya pas bod tsam ma zad bod chen po'i rgyal khams la mnga' sgyur na'ang /_de ni gdung brgyud gcig gi zhal ngo rnams thugs 'dod kyi 'then phyogs so sor song nas/_dpon chen rnams kyang de ni de 'dras kyi rbad de tig mi chags par brten nas/_o'o spo len mang ba dang /_gong ma'i khrims kyang de ni hor gyi shan shor ba'i hang zom sogs la brten nas/
 • ཐང་ལྷོད་དང་ཡང་ན་མཐོ་དམན་ཅི་རིགས་དང་། ད་དུང་ཁྱད་པར་དུ་ཧོར་ཁྲིམས་ལ་མི་བསད་ན་སྲོག་ཚབ་ཏུ་སྲོག་གཏོང་བས་མཚོན་ཁྲིམས་རྣམས་སྡིག་པའི་ལས་ཤས་ཆེ་བར་བརྟེན། ཁྲིམས་རྣམས་དེ་ནི་ཁྲིམས་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་སྡིག་པའི་ལས་ཤས་ཆེ་བར་བརྟེན། བོད་ཆོས་རྒྱལ་གོང་མའི་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་དགེ་བ་བཅུས་ཁྲིམས་བྱུང་བ་དེ། སྔར་དེ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་གསར་གཏོད་གནང་བ་དེ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་དགེ་བ་བཅུའི་ཁྲིམས་བཟོས་པ་དེ། དེ་ཉིད་དེ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས། གཞི་ནས་གང་ཟེར། ཏའི་སི་ཏུས་གཙོ་བོར་མཛད་པ་བཞེད་དེ།
  thang lhod dang yang na mtho dman ci rigs dang /_da dung khyad par du hor khrims la mi bsad na srog tshab tu srog gtong bas mtshon khrims rnams sdig pa'i las shas che bar brten/_khrims rnams de ni khrims de tsho yin na sdig pa'i las shas che bar brten/_bod chos rgyal gong ma'i lugs srol bzang po dge ba bcus khrims byung ba de/_sngar de ni srong btsan sgam pos gsar gtod gnang ba de ni chos rgyal chen po'i dge ba bcu'i khrims bzos pa de/_de nyid de gtso bor bzung nas/_gzhi nas gang zer/_ta'i si tus gtso bor mdzad pa bzhed de/
 • ཚུལ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལས་ཁས་ཞན་རྣམས་ཡལ་བར་དོར་ཞིང་། དྲེགས་པོ་རེངས་སུ་བཅུག་པ་མ་ཡིན་པའི་བདེན་རྫུན་ཐང་མར་བརྡལ་ནས། དེ་ནི་རྦད་དེ་ཁས་ཞན་པ་རྣམས་ཡལ་བར་དོར་ཞིང་། ད་ག་ནང་ལྟར་དྲེགས་པ་རྣམས་རེངས་སུ་བཅུག་པ་མ་ཡིན་པའི་དེ་ནི་བདེན་པ་དང་རྫུན་མ་ཐང་མར་དེ་ནི་བདེན་པ་བདེན་པ། རྫུན་མ་རྫུན་མ་ཐང་མར་བརྡལ་བའི་དཀར་ནག་ཤན་འབྱེད་པ་ཁྲིམས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁམས་རྒན་མོ་གསེར་ཁུར་ལྟ་བུར་བདེ་བའི་ཆེད་དུ། ཟེར།
  tshul de nyid sgrub par byed pa las khas zhan rnams yal bar dor zhing /_dregs po rengs su bcug pa ma yin pa'i bden rdzun thang mar brdal nas/_de ni rbad de khas zhan pa rnams yal bar dor zhing /_da ga nang ltar dregs pa rnams rengs su bcug pa ma yin pa'i de ni bden pa dang rdzun ma thang mar de ni bden pa bden pa/_rdzun ma rdzun ma thang mar brdal ba'i dkar nag shan 'byed pa khrims kyis rgyal khams rgan mo gser khur lta bur bde ba'i ched du/_zer/
 • ད་ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན། ཁྲིམས་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་དཔེར་ན། གཙང་མ་བཟོས་བྱས་རེད་པ། རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་མོ་གསེར་ཁུར་ཟེར་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་རྒན་མོ་གསེར་ཁུར་མཁན་དེ་ཚོ་རྦད་དེ་བཅོམ་མཁན་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་བདེ་འཇགས་ཡིན་ན་བཟང་པོ་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་ཆེད་དུ། དེ་ནི་དཔའ་བོ་སྟག་གི་ཞལ་ལྕེ། སྡར་མ་ཝའི་ཞལ་ལྕེ། སྣེ་མོ་ལས་འཛིན་གྱི་ཞལ་ལྕེ། ཞུ་བཞེས་བདེན་རྫུན་གྱི་ཞལ་ལྕེ་གསུམ། བཟུངས་བཀྱིགས་ཁྲིམས་རའི་ཞལ་ལྕེ། ནག་ཅན་ཁྲག་བཅོར་གྱི་ཞལ་ལྕེ། དྲན་འཛིན་ཆད་ལས་ཀྱི་ཞལ་ལྕེ། ཧོར་འདྲ་ཟ་རྐང་གི་ཞལ་ལྕེ། བསད་པ་སྟོང་གི་ཞལ་ལྕེ། རྨས་པ་ཁྲག་གི་ཞལ་ལྕེ། སྨྱོན་ཧམ་མནའ་དག་གི་ཞལ་ལྕེ། བརྐུས་པ་འཇལ་གྱི་ཞལ་ལྕེ། ཉེ་འབྲེལ་འབྲལ་བཟླུམས་ཀྱི་ཞལ་ལྕེ། བྱི་བྱས་བྱི་རིན་གྱི་ཞལ་ལྕེ། ནམ་བར་ཚུར་གྱི་ཞལ་ལྕེ།ཁྲིསྨ་ཡིག་ཞལ་ལྕེ་བཅོ་ལྔ་ཟེར་ཡས་དེ། དེ་དུས་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་ཁྲིམས་ཡིག་ཞལ་ལྕེ་བཅོ་ལྔ་ཟེར་ཡས་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད། ཟེར། 
  da da ga nang ltar dper na/_khrims de 'dras yin na dper na/_gtsang ma bzos byas red pa/_rgyal khams thams cad rgyal mo gser khur zer na/_de ni rbad de rgan mo gser khur mkhan de tsho rbad de bcom mkhan med pa la sogs pa de 'dras kyi dper na bde 'jags yin na bzang po de 'dras gcig gi ched du/_de ni dpa' bo stag gi zhal lce/_sdar ma wa'i zhal lce/_sne mo las 'dzin gyi zhal lce/_zhu bzhes bden rdzun gyi zhal lce gsum/_bzungs bkyigs khrims ra'i zhal lce/_nag can khrag bcor gyi zhal lce/_dran 'dzin chad las kyi zhal lce/_hor 'dra za rkang gi zhal lce/_bsad pa stong gi zhal lce/_rmas pa khrag gi zhal lce/_smyon ham mna' dag gi zhal lce/_brkus pa 'jal gyi zhal lce/_nye 'brel 'bral bzlums kyi zhal lce/_byi byas byi rin gyi zhal lce/_nam bar tshur gyi zhal lce/khrism yig zhal lce bco lnga zer yas de/_de dus kha gtug la cha bzhag na de ni khrims yig zhal lce bco lnga zer yas de gtan la phab pa red/_zer/_
 • དེ་ནི། ད་དེ་ནས། དེ་ཡང་མི་བསྲུན་ལོག་པར་འཁུ་བའི་དགྲ་སྡེ་རྣམས་ཚར་བཅད་ནས། མི་བསྲུན་ལོག་པར་འཁུ་བའི་དེ་ནི་དགྲ་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། དེ་ནི་རང་གི་བཞེད་དོན་ཡིན་ན་དུས་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་བའི་ཐབས་སུ་དྲག་པོ་དཔུང་གི་སྦྱོར་བ་བཤམས་ཚུལ། ཚུར་འགེབས་ལ་བཙན་པོའི་རྫོང་ལ་འཁྲ་འཕུར་བྱེད་ཚུལ། ད་ཡིན་ན་ཚུར་གྱི་རེད་པ། དགྲ་བོས་ཚུར་འགེབས་བྱེད་ཚུལ་ལ་དེ་ནི་བཙན་པོའི་རྫོང་ལ་འཁྲ་འཕུར་བྱེད་ཚུལ་དང་། སྣེ་མོར་མངགས་སླེབ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་དཀར་གྱི་ལས་ལ་སྤྱོད་ཅིང་ཉེ་འགྱངས་སྤངས་པའི་གཞུང་དོན་གཙོ་བོར་བྱེད་ཚུལ། ད་ག་ནང་ལྟར་སྣེ་མོར་མངགས་སླེབ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་རྣམ་དཀར་གྱི་ལས་ལ་སྤྱོད་ཅིང་། དེ་ནི་ཉེ་འགྱངས་སྤངས་པས་གཞུང་དོན་གཙོ་བོར་བྱེད་ཚུལ། མི་བསད་ལ་་་་ལན་འཇལ་གྱི་གཉིས་ཕུང་སྡིག་ལས་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པར་སྟོང་སྤྲོད་ལེན་་སོགས། ད་མི་བསད་པ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི།
  de ni/_da de nas/_de yang mi bsrun log par 'khu ba'i dgra sde rnams tshar bcad nas/_mi bsrun log par 'khu ba'i de ni dgra sde thams cad tshar bcad/_de ni rang gi bzhed don yin na dus thog tu 'khyol ba'i thabs su drag po dpung gi sbyor ba bshams tshul/_tshur 'gebs la btsan po'i rdzong la 'khra 'phur byed tshul/_da yin na tshur gyi red pa/_dgra bos tshur 'gebs byed tshul la de ni btsan po'i rdzong la 'khra 'phur byed tshul dang /_sne mor mngags sleb rnams kyis rnam dkar gyi las la spyod cing nye 'gyangs spangs pa'i gzhung don gtso bor byed tshul/_da ga nang ltar sne mor mngags sleb ba rnams kyis de ni rnam dkar gyi las la spyod cing /_de ni nye 'gyangs spangs pas gzhung don gtso bor byed tshul/_mi bsad la lan 'jal gyi gnyis phung sdig las byed du mi 'jug par stong sprod len sogs/_da mi bsad pa la cha bzhag na'i/
 • མི་བསད་པ་ལ་མིའི་དེ་ནི་བསད་མི་དགོས་པ་དེ་བསད་པ་ལ་དེ་ནི་སྟོང་སྤྲོད་ལེན་སོགས་འཇལ་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྲ་ཞིབ་མཛངས་པའི་བློ་ཁྲིམས་ཀྱི་ད་ག་ནང་ལྟར་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དེ་ནི་གང་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཡོངས་ལ་དེ་ནི་ཁྲིམས་ལྟར། ཁྲིམས་ཀྱི་འཇམ་དར་ཡུག་གཅིག་བརྐྱངས་པའི་འཛུམ་གྱིས་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི། ཁྲིམས་གཅིག་ཏུ་ཡུག་གཅིག་ཏུ་བརྐྱངས་པའི་དེ་ནི་འཛུམ་དཀར་གྱིས། དེ་ནི་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་མགྲོན་རིང་ནས་འགུགས་པར་མཛད་དོ། ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཕག་གྲུས་ཡིན་ནའི་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་མགྲོན་པོ་དེ་ནི་རིང་དུ་འགུགས་པར་མཛད་དོ་ཟེར་བྱས་ནས། ད་དེ་རྦད་དེ་སྔར་ནང་ལྟར་སྐལ་པ་བཟང་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་སོང་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས། ད་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  mi bsad pa la mi'i de ni bsad mi dgos pa de bsad pa la de ni stong sprod len sogs 'jal dgos pa la sogs pa phra zhib mdzangs pa'i blo khrims kyi da ga nang ltar khrims lugs kyi thog nas/_de ni gang gnang ba red zer na/_bod yongs la de ni khrims ltar/_khrims kyi 'jam dar yug gcig brkyangs pa'i 'dzum gyis rdzogs ldan gsar pa'i/_khrims gcig tu yug gcig tu brkyangs pa'i de ni 'dzum dkar gyis/_de ni rdzogs ldan gsar pa'i mgron ring nas 'gugs par mdzad do/_zer/_da de 'dras kyi dper na/_phag grus yin na'i rdzogs ldan gsar pa'i mgron po de ni ring du 'gugs par mdzad do zer byas nas/_da de rbad de sngar nang ltar skal pa bzang po de 'dras byung song zer yas de 'dras/_da de 'dras gcig red/
 • གོང་དུ་བཞུས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཨེ་ཕག་གྲུའི་ཐོག་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཞལ་ལྕེ་བཅོ་ལྔ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་ད་གཏན་ལ་ཕབ་གནང་ང་རེད་པ། 
  gong du bzhus pa red/_da lta e phag gru'i thog la khrims lugs zhal lce bco lnga zer yas de 'dras gcig da gtan la phab gnang nga red pa/_
 • ད་དེ་ལ་གསལ་པོ་འདྲས་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དང་པོ་དེ་དཔའ་བོ་སྟག་གི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད། ཟེར་ན།
  da de la gsal po 'dras gcig zhus pa yin na/_dang po de dpa' bo stag gi zhal lce zer yas de gang 'dras red/_zer na/
 • དེ་ནི་དགྲ་བོ་འདུལ་བའི་ཁ་གཏུག་ལ་བྱས་ན། དགྲ་བོ་འདུལ་བའི་གཡུལ་འགྱེད་བྱེད་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། བྱས་རྗེས་ཡོད་པའི་མི་ལ་ཡིན་ན། དཔའ་བོ་སྟག་གི་མིང་གིས་གཟེངས་བསྟོད་དགོས་པ་ས་སོགས་པའི་སྐོར་གྱི་ཞལ་ལྕེ་དེ་ཡིན་ཟེར། དེ་ནི་དཔའ་བོ་དེ་ཚོ་ལ་སྟག་སློག་གྱོན་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མི་ལ་དཔའ་བོ་སྟག་གི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  de ni dgra bo 'dul ba'i kha gtug la byas na/_dgra bo 'dul ba'i g.yul 'gyed byed pa'i kha gtug la cha bzhag na/_byas rjes yod pa'i mi la yin na/_dpa' bo stag gi ming gis gzengs bstod dgos pa sa sogs pa'i skor gyi zhal lce de yin zer/_de ni dpa' bo de tsho la stag slog gyon dgos pa la sogs pa o'o de 'dras kyi thog nas mi la dpa' bo stag gi zhal lce zer yas de yin zer gyi yo'o red/
 • གཉིས་པ་དེ། སྡར་མ་ཝའི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི། གཡུལ་འགྱེད་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་བྱ་བའི་ནང་དགྲ་བོར་མགོ་བཏགས་པ་སོགས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ནང་རུལ་པ་འདོན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དགྲ་བོ་ལ་མགོ་བཏགས་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ། སྡར་མ་ཝའི་མིང་གིས་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཝའི་ཞྭ་མོ་དེ་འདྲས། གཞུག་གུ་དེ་འདྲས་དེ་ནི་མགོ་ལ་གཡོགས་ཡས་ལ་སོགས་པ། ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྡར་མ་ཝའི་མིང་གིས་དེ་ནི་དམའ་འབེབས་དགོས་པའི་དེ་ནི་ཞལ་ལྕེ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  gnyis pa de/_sdar ma wa'i zhal lce zer mkhan de ni/_g.yul 'gyed pa'i kha gtug la bya ba'i nang dgra bor mgo btags pa sogs da de 'dras kyi dper na nang rul pa 'don pa la sogs pa de 'dras kyi dgra bo la mgo btags byed mkhan de tsho la/_sdar ma wa'i ming gis zer na/_de ni wa'i zhwa mo de 'dras/_gzhug gu de 'dras de ni mgo la g.yogs yas la sogs pa/_o'o de 'dras kyi thog nas sdar ma wa'i ming gis de ni dma' 'bebs dgos pa'i de ni zhal lce de 'dras yin zer/
 • མཐོ་བ་དེ་ལ་གཟེགས་བསྟོད་དགོས་ཡས་དང་དམའ་བ་དེ་ལ་དམའ་འབེབས་དགོས་ཡས།
  mtho ba de la gzegs bstod dgos yas dang dma' ba de la dma' 'bebs dgos yas/
 • གསུམ་པ་ནི། སྣེ་མོ་ལས་འཛིན་གྱི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི། དེ་ནི་སྣེ་མོ་ལས་འཛིན་ཟེར་ན་དེ་ནི་རྫོང་གཞིས་དང་ད་ག་ནང་བཞིན་མི་ཟེར་གྱི་འགོ་དཔོན་ལ་སོགས་པ། དེ་ནི་འགོ་ཁྲིད་དེ་གས་དེ་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་ཐོག་ལ་རང་དོན་སྤངས་ནས་རེད་པ། གཞུང་བསམ་རྨ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་དཀོན་མཆོག་ལ་བཀུར་བསྟི་དང་། ཆབ་འབངས་མི་སེར་ལ་སྐྱོང་ཐབས་སྐོར་གྱི་ཞལ་ལྕེ་དེ་འདྲས་ཡིན། ཟེར།
  gsum pa ni/_sne mo las 'dzin gyi zhal lce zer yas de ni/_de ni sne mo las 'dzin zer na de ni rdzong gzhis dang da ga nang bzhin mi zer gyi 'go dpon la sogs pa/_de ni 'go khrid de gas de las ka byed pa'i thog la rang don spangs nas red pa/_gzhung bsam rma med pa'i sgo nas dkon mchog la bkur bsti dang /_chab 'bangs mi ser la skyong thabs skor gyi zhal lce de 'dras yin/_zer/
 • བཞི་པ་དེ། ཞུ་བཞེས་བདེན་འཛིན་གྱི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་མཁན་འདི་ནི། དེ་ནི་འགྱོད་ཁ་མཆུའི་སྐོར་དེ་འདྲས་ཐུག་པ་ཡིན་ན། ཐོག་མར་ལ་དེ་ནི་མི་དོད་སྙམ་དགོས་ཟེར་བ་ནི། ཨེ་མི་དོད་སྙམ་དགོས་ཟེར་བ་ནི། དེ་ནི་ཁྲིམས་ལུགས་མདུན་དུ་མི་རྣམས་འདྲ་མཉམ་གྱི་དཔེ་བཞིན། དེ་ནི་ཁྲིམས་ལུགས་མདུན་དུ་མི་ཚང་མ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་ཟེར། དཔེ་བཞིན་དེ་ནི་གྱོད་ཡ་གཉིས་པོའི་གནས་བབས་མཐོ་དམར་མི་བལྟ་བར་ལ། དེ་ནི་བདེན་རྫུན་ཞུ་བཤེར་གྱི་སྒོ་ནས་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཡས་དེ་ནི་སུ་ལ་བདེན་པ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་སུ་ལ་རྫུན་ཡོད། དེ་ནི་ཞུ་བཤེར་གྱི་སྒོ་ནས་ཁྲིསྨ་ཐག་གཅོད་དགོས་ཡས་ཞལ་ལྕེ་ཡིན། ཟེར།
  bzhi pa de/_zhu bzhes bden 'dzin gyi zhal lce zer mkhan 'di ni/_de ni 'gyod kha mchu'i skor de 'dras thug pa yin na/_thog mar la de ni mi dod snyam dgos zer ba ni/_e mi dod snyam dgos zer ba ni/_de ni khrims lugs mdun du mi rnams 'dra mnyam gyi dpe bzhin/_de ni khrims lugs mdun du mi tshang ma 'dra mnyam yin zer/_dpe bzhin de ni gyod ya gnyis po'i gnas babs mtho dmar mi blta bar la/_de ni bden rdzun zhu bsher gyi sgo nas khrims thag gcod dgos yas de ni su la bden pa yod pa dang /_de ni su la rdzun yod/_de ni zhu bsher gyi sgo nas khrism thag gcod dgos yas zhal lce yin/_zer/
 • ལྔ་པ། བཟུང་བཀྱིགས་ཁྲིམས་རའི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་ན། ཉེས་ཅན་པ་ཐོག་བཟུང་བཀྱིགས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ནི་ཉེས་ཅན་པ། ཐོག་མར་དེ་ནི་བཟུང་བཀྱིགས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་ཉེས་བབས་ལ་གཞིགས་པའི་དེ་ནི་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་ཁྲིམས་གཅོད་དགོས་པའི་དེ་ནི་ཞལ་ལྕེ་དེ་འདྲས་ཡིན། ཟེར།
  lnga pa/_bzung bkyigs khrims ra'i zhal lce zer na/_nyes can pa thog bzung bkyigs ji ltar byed dgos pa dang /_de ni nyes can pa/_thog mar de ni bzung bkyigs ji ltar byed dgos kyi yod pa dang /_de nas nyes babs la gzhigs pa'i de ni skabs thob kyi khrims gcod dgos pa'i de ni zhal lce de 'dras yin/_zer/
 • དྲུག་པ། ནག་ཅན་ཁྲག་བཅོར་གྱི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི། མཚམས་མེད་ལྔའི་ལས་བྱས་པ་དང་། དུག་སྦྱོར་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་འབངས་གྱེན་ལྡོག་སོགས་བྱས་པ། དེ་ནི་ཉེས་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར། ཆེན་པོ་བྱས་པ་དེ་ཚོ་ལ་དེ་ནི་ཁྲག་གི་སྦྱོར་བ་དང་། སྦྱོར་བ་ཟེར་་མཁན་དེ་ནི། དེ་ནི་དབང་པོ་གཅོད་འབྲེག་ལ་སོགས་པ་ཁྲིམས་གཅོད་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གྱི་ཞལ་ལྕེ་དེ་འདྲས་ཡིན། ཟེར།
  drug pa/_nag can khrag bcor gyi zhal lce zer mkhan de ni/_mtshams med lnga'i las byas pa dang /_dug sbyor dang /_da ga nang ltar 'bangs gyen ldog sogs byas pa/_de ni nyes tshabs shin tu che bar/_chen po byas pa de tsho la de ni khrag gi sbyor ba dang /_sbyor ba zer mkhan de ni/_de ni dbang po gcod 'breg la sogs pa khrims gcod byed stangs skor gyi zhal lce de 'dras yin/_zer/
 • བདུན་པ། དྲན་འཛིན་ཆད་ལས་ཀྱི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་མཁན་འདི་ནི། ལུས་སྟེང་དུ་ཆད་གཅོད་མི་ཐོབ་པ་སྤྱིར་བཏང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་མི་ལ་སྔར། ཨོའོ་ལུས་སྟེང་དུ་ཆད་གཅོད་མི་དགོས་པ་སྤྱིར་བཏང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་རིགས་ལ། དེ་ནི་སྔར་འགྱོད་ཕྱིས་བསྡོམས་བྱེད་དགོས་ཡས་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་དངོས་པོའི་ཉེས་ཆད་གཅོད་སྟངས་སྐོར་གྱི་ཞལ་ལྕེ་དེ་འདྲས་ཡིན། ཟེར།
  bdun pa/_dran 'dzin chad las kyi zhal lce zer mkhan 'di ni/_lus steng du chad gcod mi thob pa spyir btang khrims 'gal gyi mi la sngar/_o'o lus steng du chad gcod mi dgos pa spyir btang khrims 'gal gyi rigs la/_de ni sngar 'gyod phyis bsdoms byed dgos yas dang /_da ga nang ltar dngos po'i nyes chad gcod stangs skor gyi zhal lce de 'dras yin/_zer/
 • བརྒྱད་པ། ཧོར་འདྲ་ཟ་རྐང་གི་ཞལ་ལྕེ། ཟེར་ན། རང་རང་དཔོན་ཁུངས་ཀྱི་མི་སྣར་བརྩི་འཇོག་དགོས་པ་དང་ཟེར། གཞུང་དོན་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བ་དང་དྲོ་ཆས་དང་། རྐང་གླ་འོས་འཚམས་སྤྲོད་དགོས་པའི་སྐོར་གྱི་ཞལ་ལྕེ། དེ་ནི་རང་རང་དཔོན་ཁུངས་མི་སྣར་བརྩི་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ནི་གཞུང་དོན་ཐོག་ལ་གཞུང་གི་དོན་དག་ཐོག་ཕྱོགས་་ལ་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན། དྲོ་ཆས་དང་རྐང་གླ་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོ་དེ་ནི་འོས་འཚམས་སྤྲད་དགོས་ཡས་ཁོ། སྤྲོད་དགོས་པ་ཁོ་བྱ་བྱེད་དེ་འདྲས་ཡིན། ཟེར།
  brgyad pa/_hor 'dra za rkang gi zhal lce/_zer na/_rang rang dpon khungs kyi mi snar brtsi 'jog dgos pa dang zer/_gzhung don phyogs su 'gro ba dang dro chas dang /_rkang gla 'os 'tshams sprod dgos pa'i skor gyi zhal lce/_de ni rang rang dpon khungs mi snar brtsi 'jog byed dgos pa dang /_de ni gzhung don thog la gzhung gi don dag thog phyogs la 'gro dus tsam pa de tsho yin na/_dro chas dang rkang gla zer mkhan de tsho de ni 'os 'tshams sprad dgos yas kho/_sprod dgos pa kho bya byed de 'dras yin/_zer/
 • དགུ་པ་ནི། བསད་པ་སྟོང་གི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་མཁན་འདི་ནི། མི་གསོད་བྱུང་བར་དེ་ནི་སྲོག་ཚབ་ལ་སྲོག་གཏོང་མ་དགོས་པ་གཤིན་པོའི་ནང་མིར་སྟོང་ཐོབ་དང་། འདས་མཆོད་སོགས། ད་ད་ག་ནང་ལྟར་མི་བསད་པ་ལ་དེ་ནི་མི་བསད་པ་ལ་མི་བསད་ཡས་དེ་འདྲས་མི་ཡིན་པ་རེད་པ། ད་བར་སྐབས་ཡིན་ནའི་ས་སྐྱའི་དུས་སྐབས་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོད་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་མ་ཡིན་པ་བསད་པ་སྟོང་གི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི། མི་བསད་པ་བྱུང་ན་སྲོག་ཚབ་ལ་སྲོག་གཏོང་མི་དགོས་པ་དེ་ནི་གཤིན་པོའི་ནང་མིར་སྟོང་ཐོབ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་འདས་མཆོད་སོགས་གཤིན་པོའི་མི་རབ་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་གང་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྒྲུབ་སྤྲོད་དགོས་པའི་སྐོར་གྱི་ཞལ་ལྕེ་དེ་འདྲས་ཡིན། ཟེར།
  dgu pa ni/_bsad pa stong gi zhal lce zer mkhan 'di ni/_mi gsod byung bar de ni srog tshab la srog gtong ma dgos pa gshin po'i nang mir stong thob dang /_'das mchod sogs/_da da ga nang ltar mi bsad pa la de ni mi bsad pa la mi bsad yas de 'dras mi yin pa red pa/_da bar skabs yin na'i sa skya'i dus skabs de 'dras byung yod zer/_da de 'dras ma yin pa bsad pa stong gi zhal lce zer yas de ni/_mi bsad pa byung na srog tshab la srog gtong mi dgos pa de ni gshin po'i nang mir stong thob dang /_da ga nang ltar 'das mchod sogs gshin po'i mi rab 'bring mtha' gsum gang yin pa la brten nas/_sgrub sprod dgos pa'i skor gyi zhal lce de 'dras yin/_zer/
 • བཅུ་པ། རྨས་པ་ཁྲག་གི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་ན། ཕན་ཚུན་རྩོད་འཛིངས་སྐབས་གྱི་མཚོན་གྱི་རྨས་པ་ལ་སོགས་རྨ་གསོས་དང་། ཕན་ཚུན་རྩོད་འཛིངས་བྱེད་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་དེ་ནི་མཚོན་གྱིས་རྨས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྨ་གསོས་དང་། ཁྲག་ཤོར་ཆེ་ཆུང་གི་བབས་ལ་གཞིགས་པའི་དེ་ནི་ནད་གསོས་སྨན་ཡོན་གང་འདྲས་སྤྲོད་དགོས་མིན་དེ་འདྲས་ཐོག་ལ་ཞལ་ལྕེ་ཡིན། ཟེར།
  bcu pa/_rmas pa khrag gi zhal lce zer na/_phan tshun rtsod 'dzings skabs gyi mtshon gyi rmas pa la sogs rma gsos dang /_phan tshun rtsod 'dzings byed pa'i kha gtug la de ni mtshon gyis rmas pa la sogs pa la rma gsos dang /_khrag shor che chung gi babs la gzhigs pa'i de ni nad gsos sman yon gang 'dras sprod dgos min de 'dras thog la zhal lce yin/_zer/
 • བཅུ་གཅིག་པ། སྨྱོན་ཧམ་མནའ་དག་གི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་མཁན་འདི་ནི། ཉེས་དོན་ཡིན་མིན་ཤ་ཆོད་མ་བྱུང་བའི་རིགས་ལ། ད་ཉེས་དོན་དེ་ཡིན་དང་མིན་གྱི་དེ་ནི་ཤ་ཆོད་པ་མ་བྱུང་བ་དེ་ནི་གང་དང་དེ་ནི་དབྱེ་གསལ་མ་བྱུང་བའི་རིགས་ལ་དེ་ནི། ལྷ་སྲུང་དཔང་པོར་ལ་བཞག་ནས། བདེན་པར་བདར་ཏེ་མནའ་སྐྱེལ་བའི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི། ཉེས་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གྱི་ཞལ་ལྕེ་དེ་འདྲས་ཡིན། ཟེར།
  bcu gcig pa/_smyon ham mna' dag gi zhal lce zer mkhan 'di ni/_nyes don yin min sha chod ma byung ba'i rigs la/_da nyes don de yin dang min gyi de ni sha chod pa ma byung ba de ni gang dang de ni dbye gsal ma byung ba'i rigs la de ni/_lha srung dpang por la bzhag nas/_bden par bdar te mna' skyel ba'i thabs la brten nas de ni/_nyes don thag gcod byed stangs skor gyi zhal lce de 'dras yin/_zer/
 • བཅུ་གཉིས་པ། བརྐུས་པ་འཇལ་གྱི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་ན། རྐུན་མ་རྐུ་ཡུལ་གྱི་གནས་བབས་མཐོ་དམར་གཞིགས་ནས་ཟེར། དེ་ནི་རྐུན་མ་རྐུ་ཡུལ་གྱི་གནས་བབས་མཐོ་དམར་ལ་གཞིགས་པའི་དེ་ནི། བརྐུས་འཇལ་ཆེ་ཆུང་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་དགོས་པའི་སྐོར་གྱི་ཞལ་ལྕེ་ཡིན། ཟེར།
  bcu gnyis pa/_brkus pa 'jal gyi zhal lce zer na/_rkun ma rku yul gyi gnas babs mtho dmar gzhigs nas zer/_de ni rkun ma rku yul gyi gnas babs mtho dmar la gzhigs pa'i de ni/_brkus 'jal che chung ji ltar sprod dgos pa'i skor gyi zhal lce yin/_zer/
 • བཅུ་གསུམ་པ། ཉེ་འབྲེལ་འབྲལ་བཟླུམས་ཀྱི་ཞལ་ལྕེ་ཟེར་ན། དེ་ནི་བཟའ་ཚང་གྱེས་བསྡུམ་སྐབས་ཕོ་མོ་སུས། དེ་ནི་མོས་སྐྱུར་འདུག་ཟེར། དེ་ནི་ཕོས་སྐྱུར་འདུག་ཟེར། དེ་འདྲས་རེད་པ། དེའི་ལན་དེ་ག་ལ་ཆགས་འདུག་གམ། དེའི་དབྱེ་བ་དང་། རིགས་རུས་ཀྱི་ཁྱད་པར། ད་ག་ནང་ལྟར་གཅིག་གི་དེ་ནི་སྔ་མའི་གཉེན་ཡིག་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་དན་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་གཞིགས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྟངས་སྐོར་གྱི་དེ་ནི་ཞལ་ལྕེ་དེ་འདྲས་ཡིན། ཟེར།
  bcu gsum pa/_nye 'brel 'bral bzlums kyi zhal lce zer na/_de ni bza' tshang gyes bsdum skabs pho mo sus/_de ni mos skyur 'dug zer/_de ni phos skyur 'dug zer/_de 'dras red pa/_de'i lan de ga la chags 'dug gam/_de'i dbye ba dang /_rigs rus kyi khyad par/_da ga nang ltar gcig gi de ni snga ma'i gnyen yig la sogs pa'i yig dan yod med sogs la gzhigs pa'i thag gcod byed stangs skor gyi de ni zhal lce de 'dras yin/_zer/
 • བཅུ་བཞི་པ། བྱི་བྱས་བྱི་རིན་གྱི་ཞལ་ལྕེ་ནི། ལོག་པར་གཡེམ་པའི་གནད་དོན་དེར། ཨཱ་དེ་ནི་ལོག་པར་གཡེམ་པའི་གནད་དོན་དེར། དེ་ནི་དེ་ལ་བདག་པོ་ཡོད་དམ་མེད། ཕོ་མོ་སུ་ལ་དེ་ནི་ཕོ་མོ་དེ་ནི་ལེ་སུར་འཁྲི་བཅས་ལ་གཞིགས་པའི་དེ་ནི་ཉེས་ཆད་གཅོད་སྟངས་སྐོར་གྱི་ཞལ་ལྕེ་ཡིན་ཟེར།
  bcu bzhi pa/_byi byas byi rin gyi zhal lce ni/_log par g.yem pa'i gnad don der/_A de ni log par g.yem pa'i gnad don der/_de ni de la bdag po yod dam med/_pho mo su la de ni pho mo de ni le sur 'khri bcas la gzhigs pa'i de ni nyes chad gcod stangs skor gyi zhal lce yin zer/
 • བཅུ་ལྔ་པ། ནམ་ཕར་ཚུར་གྱི་ཞལ་ལྕེ་ནི། ཟེར། སེམས་ཅན་རྟ་དྲེལ་མཛོ་གཡག་སོགས་གཡར་བའི་བདག་པོར་འཕྲོད་མིན་བྱུང་རིགས་དང་། སེམས་རྟ་དང་དྲེལ་དང་མཛོ་དང་གཡག་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་བདག་པོར་འཕྲོད་བདག་མིན་དེ་འདྲས་བྱུང་སོང་ན། དེ་ནི་ད་ག་ནང་ལྟར་སྒལ་རྨ་སོགས་བྱུང་བ་ལས། དེ་ནི་སྤྲོད་པའི་དུས་ནམ་ཕར་ཚུར་ལྟ་བུ་དེ་ནི་སྤྲོད་དུས་ཀྱི་ནམ་ཕར་ཚུར་ལྟ་བུ། དུས་ཚོད་གང་འདྲས་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་ཚོའི་ཐད་ལ་དུས་ཚོད་གང་ཡིན་ཐད་ནས་དེ་ནི། རྩ་བ་ཟིན་དགོས་ཡས་གང་ཡིན་དང་། མ་འཕྲོད་པའི་འགན་དེ་དེ་ནི། འགན་དེ་གཡར་མཁན་དང་དེ་ནི་གཡར་ཡུལ་སུས་འཁྱེར་དགོས་པར་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ལ་གཞིགས་ནས་དེ་ནི། སྐྱིན་པ་དང་། གུན་གསབ་སྤྲོད་དགོས་པའི་ཞལ་ལྕེ་ཡིན་བྱས་ནས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི། ཞལ་ལྕེ་བཅོ་ལྔའི་སྒོ་ནས་ཁྲིམས་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སོགས། དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  bcu lnga pa/_nam phar tshur gyi zhal lce ni/_zer/_sems can rta drel mdzo g.yag sogs g.yar ba'i bdag por 'phrod min byung rigs dang /_sems rta dang drel dang mdzo dang g.yag la sogs pa de 'dras bdag por 'phrod bdag min de 'dras byung song na/_de ni da ga nang ltar sgal rma sogs byung ba las/_de ni sprod pa'i dus nam phar tshur lta bu de ni sprod dus kyi nam phar tshur lta bu/_dus tshod gang 'dras yin pa de ni de tsho'i thad la dus tshod gang yin thad nas de ni/_rtsa ba zin dgos yas gang yin dang /_ma 'phrod pa'i 'gan de de ni/_'gan de g.yar mkhan dang de ni g.yar yul sus 'khyer dgos par sogs pa de 'dras la gzhigs nas de ni/_skyin pa dang /_gun gsab sprod dgos pa'i zhal lce yin byas nas de ni de 'dras kyi de ni/_zhal lce bco lnga'i sgo nas khrims la gtan la phab pa sogs/_de 'dras red/_zer/
 • དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ཁྱོན་ནས་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་ཁ་གཏུག་ལ། ཨ་ནི་ཕག་གྲུས་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་བོད་མི་དམངས་ལ་ཕན་པའི་བྱ་བ་ཡིན་ན་བཟང་པོ་གནང་ཡོད། དེ་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ལ་ཡིན་ན་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཞེ་དྲག་གི་དཔེར་ན། བདེན་འཇོག་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད།
  de 'dras kyi thog nas da khyon nas phag mo gru pa'i kha gtug la/_a ni phag grus ta'i si tu byang chub rgyal mtshan gyi thog la cha bzhag na/_de ni rbad de bod mi dmangs la phan pa'i bya ba yin na bzang po gnang yod/_de ni de tsho la la yin na lnga pa chen pos zhe drag gi dper na/_bden 'jog yin na chen po gnang byas de 'dras red/
 • དེ་ནི་དེའི་མཇུག་སྡོམས་ལ་ཆ་བཞག་ན། འཇིགས་བྲལ་སྲ་བརྟན་གཡུལ་ངོར་དཔའ་བའི་རུ་མཚོན་རྩེ་ལ་དགྲ་སྡེའི་སྲོག་དབུགས་བླངས་པ་ན༎ གསེར་ལྡན་རུས་དཀར་ཁྱབ་པའི་མདངས་ཀྱིས་ཟླ་གཞོན་སྐྲག་སྟེ་བྱང་གླིང་ངོས་ཀྱི་མཁའ་ལ་བྲོས༎    ཁྲག་གི་རྦ་རླབས་འཕྱུར་བའི་འོད་དམར་གཟི་ཡིས་རྒོད་མ་ཁ་དེ་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཡིབས༎  རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྫ་རྔ་ལྡིར་བས་སུན་རྩེན་བདག་པོ་འདུད་པར་གྲོས་པའི་ཅ་ཅོ་གླིང་༎ ཟེར་མཁན་དེ།
  de ni de'i mjug sdoms la cha bzhag na/_'jigs bral sra brtan g.yul ngor dpa' ba'i ru mtshon rtse la dgra sde'i srog dbugs blangs pa na//_gser ldan rus dkar khyab pa'i mdangs kyis zla gzhon skrag ste byang gling ngos kyi mkha' la bros//____khrag gi rba rlabs 'phyur ba'i 'od dmar gzi yis rgod ma kha de rgya mtsho'i 'gram du yibs//__rnam par rgyal ba'i rdza rnga ldir bas sun rtsen bdag po 'dud par gros pa'i ca co gling //_zer mkhan de/
 • དེ་ནི་སྙན་ངག་གི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་རེད། དེ་ཡིན་ན་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  de ni snyan ngag gi tshigs bcad gcig red/_de yin na gang 'dras red zer na/
 • འོང་། དཱ། གཅིག་འཇིགས་བྲལ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བ་རེད་པ། འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བ་ཟེར་ཡས་དེ། འོང་། ཨེ་ད་ག་ནང་ལྟར། འཇིགས་པ་བྲལ་བ་ཟེར་ཡས་དེ་དེའི་ནང་ལ། འཇིགས་པ་བྲལ་བ་ཟེར་ན་དེ་ནི་ཞེད་སྣང་དང་སྐྲག་པ་སོགས་དེ་ནི་རང་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བ་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཡས། དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  'ong /_dA/_gcig 'jigs bral zer yas de ni 'jigs pa dang bral ba red pa/_'jigs pa dang bral ba zer yas de/_'ong /_e da ga nang ltar/_'jigs pa bral ba zer yas de de'i nang la/_'jigs pa bral ba zer na de ni zhed snang dang skrag pa sogs de ni rang la gnod cing 'tshe ba ldan pa zhig la go dgos yas/_de 'dras yin zer/
 • དཔེར་ན་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་ཡིན་ནའི་གསུང་ཡོའོ་རེད། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་བསྟོད་པ་ལེགས་བྲིས་མར་ལ་ཨ་ནི། འཇིགས་ཆེན་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་དང་འབྱུང་པོའི་གདོན༎ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིག་པས་འཇིགས་པ་རྣམས༎ ཁྱོད་ཞབས་དྲན་པའི་མོད་ལ་སྐྱོབས་མཛད་མ༎ ནུས་པ་མཐར་ཕྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༎ ཟེར།
  dper na rje dge 'dun grub pas yin na'i gsung yo'o red/_rje btsun sgrol ma'i bstod pa legs bris mar la a ni/_'jigs chen sdug bsngal brgyad dang 'byung po'i gdon//_nyon mongs shes bya'i sgrig pas 'jigs pa rnams//_khyod zhabs dran pa'i mod la skyobs mdzad ma//_nus pa mthar phyin ma la phyag 'tshal lo//_zer/
 • སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི། འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་གསུངས་ཡས་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་རེད་པཱ། བྱས་ནས་སྐབས་དེ་དུས་ད། ཨེ་སྐབས་འདིའི་འཇིགས་པ་ཟེར་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  sogs pa de 'dras kyi de ni/_'jigs pa chen po brgyad yod pa gsungs yas de 'dras yin na'i red pA/_byas nas skabs de dus da/_e skabs 'di'i 'jigs pa zer yas de gang 'dras red zer na/
 • དེ་ནི་འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བ་ཟེར་ཡས་དེ་སྐབས་དེར་འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི། གཞན་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་བཟོད་པ། ཕ་རོལ་ཁྱད་དུ་གསོད་པ། ཕྲག་དོག་དང་ང་རྒྱལ་གྱི་ཀུན་ནས་བསླངས་པ་གཡའ་བཟང་པ་སོགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ངན་པ་ཇི་མི་སྙམ་ཞིང་། ཟེར། 
  de ni 'jigs pa dang bral ba zer yas de skabs der 'jigs pa dang bral ba zer yas de ni/_gzhan 'byor phun tshogs la mi bzod pa/_pha rol khyad du gsod pa/_phrag dog dang nga rgyal gyi kun nas bslangs pa g.ya' bzang pa sogs kyi rgol ba ngan pa ji mi snyam zhing /_zer/_
 • སྲ་བ་སྟེ་གཞན་གྱི་མཚོན་རྣོན་པས་འབིག་པར་མི་ནུས་པ་རང་ཉིད་བརྟན་པོར་གནས་ཐུབ་པའི་གོ་ཆ་ཁྲབ་རྨོག་སོགས་བགོས་པའི་དེ་ནི་དྲག་པོའི་གཡུལ་གྱི་མདུན་པའམ། གཡུལ་ངོར་དཔའ་བའི་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་དཔུང་གུ་རུ་དར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་མཚོན་ན་རྣོ་དབལ། ད་དེ་ནི་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་རྦད་དེ་ས་ཕག་ཡིན་ནའི་རེད། དེ་ནས་ཨེ་གཡའ་བཟང་པ་དང་། དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་དམག་ཐོབ་ནང་བཞུགས་ནས་དེ་ནི་གཡུལ་ངོར་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་དཔུང་གི་རུ་དར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་མཚོན་ཆ་རྣོ་དབལ་ཅན་གྱི་རྩེ་ལ་རང་གི་དགྲ་བོར་གྱུར་པ་གཡའ་བཟང་པ་དང་། དེ་ནི་ས་སྐྱ་པ་སོགས་དེ་ནི་དཔུང་སྡེའི་སྲོག་དབུགས་བླངས་པ་དེའི་ཚེ་ན།
  sra ba ste gzhan gyi mtshon rnon pas 'big par mi nus pa rang nyid brtan por gnas thub pa'i go cha khrab rmog sogs bgos pa'i de ni drag po'i g.yul gyi mdun pa'am/_g.yul ngor dpa' ba'i phag mo gru pa'i dpung gu ru dar sngon du 'gro ba'i mtshon na rno dbal/_da de ni phag mo gru pa'i rbad de sa phag yin na'i red/_de nas e g.ya' bzang pa dang /_de 'dras kyi de ni dmag thob nang bzhugs nas de ni g.yul ngor phag mo gru pa'i dpung gi ru dar sngon du 'gro ba'i mtshon cha rno dbal can gyi rtse la rang gi dgra bor gyur pa g.ya' bzang pa dang /_de ni sa skya pa sogs de ni dpung sde'i srog dbugs blangs pa de'i tshe na/
 • གསེར་ལྡན་ནམ་གཡུལ་གྱི་དོ་རར་གྱུར་པའི་ས་གཞི། གསེར་ལྡན་ནམ་ཟེར་ན་དེ་ནི་གཡུལ་ས་ལ་ཡོད་པའི་ས་གཞི་དེའི་ནང་ལ་དེ་ནི། ཀུན་ཏུ་ཁྱོན་ཀུན་ཏུ་དེ་ནི་དགྲ་བོ། དེ་ནི་བསད་པའི་དེ་ནི་རུས་པ་ཡིན་ན་དཀར་པོ་དེ་འདྲས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། དེའི་དཀར་མདངས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་ན་ཤིན་ཏུ་དཀར་བའི་དཔེ་རུ་འདྲེན་པ་དེ།
  gser ldan nam g.yul gyi do rar gyur pa'i sa gzhi/_gser ldan nam zer na de ni g.yul sa la yod pa'i sa gzhi de'i nang la de ni/_kun tu khyon kun tu de ni dgra bo/_de ni bsad pa'i de ni rus pa yin na dkar po de 'dras yongs su khyab pa de 'dras yin dus tsam pa/_de'i dkar mdangs kyis 'jig rten na shin tu dkar ba'i dpe ru 'dren pa de/
 • དེ་ནི་ཟླ་བ་གཞོན་ནུ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ནི་རང་གི་ཁ་དོག་དང་མཐུན་པ་དེ་ནི་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཡང་དེ་ནི་རྦད་དེ་དཀར་པོ་དེས་འཇོམས་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའི་དེ་ནི་ཉེ་བར་མཐོང་ནས་སྐྲག་སྟེ། ལྷོ་ཕྱོགས་འཛམ་བུའི་གླིང་གླིང་འདིར་སྡོད་མ་བཟོད་པ་དེ་ནི། ཨེ་དེ་ནི་དེའི་ལྡོག་ཟླ། དེ་ནི་བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་གླིང་ངོས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་བྲོས་ཤིང་། ཟེར།
  de ni zla ba gzhon nu yin na yang /_de ni rang gi kha dog dang mthun pa de ni sa gzhi thams cad la khyab yod pa yin dus tsam pa de ni rang nyid yang de ni rbad de dkar po des 'joms mi yong ngam bsam pa'i de ni nye bar mthong nas skrag ste/_lho phyogs 'dzam bu'i gling gling 'dir sdod ma bzod pa de ni/_e de ni de'i ldog zla/_de ni byang sgra mi snyan gyi gling ngos kyi nam mkha' la bros shing /_zer/
 • དཱ། འོང་། ནམ་མཁའ་ཡིན་ན་ད་དེ་རབ་བཏགས་ཐོག་ནས་གསུང་པ་རེད་པ། དེ་ནི་རུས་པ་དཀར་པོ་དེགས་དེ་མཐཽང་དུས་ཙམ་པ། ད་ང་ལས་དཀར་ར་ནང་ལྟར། ད་དུང་རུས་པ་དཀར་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་ང་ཡང་མཇུག་མ་དེ་ནི་ད་ང་ཡང་ཕག་གྲུས་བཅོམ་མ་ཡོང་བསམ་པའི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི། ལྷོ་ཕྱོགས་འཛམ་བུའི་གླིང་ལ་མི་སྡོད་པ་དེ་མ་ཉིད་དུ་དེ་ནི་བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་གླིང་ལ་བྲོས་པ་རེད། ཟེར།
  dA/_'ong /_nam mkha' yin na da de rab btags thog nas gsung pa red pa/_de ni rus pa dkar po degs de mthaung dus tsam pa/_da nga las dkar ra nang ltar/_da dung rus pa dkar pa yin dus tsam pa da nga yang mjug ma de ni da nga yang phag grus bcom ma yong bsam pa'i de 'dras kyi thog nas de ni/_lho phyogs 'dzam bu'i gling la mi sdod pa de ma nyid du de ni byang sgra mi snyan gyi gling la bros pa red/_zer/
 • དགྲ་བོའི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་བཅད་པ་དང་། ལྟོ་བ་འབིག་པ་ལས་བྱུང་བ་མིའི་ཁྲག་གི་མཚོ་ཆེན་འཁྱིལ་བ། དེ་ནི་དགྲ་བོའི་མགོ་དང་རྐང་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འ་དྲས་མང་པོ་བཅད་པ། དེ་འདྲས་དཔེར་ན་ལྟོ་བ་འབིག་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་དཔེར་ན། དེ་འདྲས་བྱུང་མིའི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲག་ཆེན་འཁྱིལ་བ་དེ་ནི་དམར་ཀློང་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། དམར་འཕྲོ་བའི་གཟི་བརྔམ་དེ་རྒོད་མ་ཁ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི། བསྐལ་བའི་མེ་ཕུང་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ།
  dgra bo'i yan lag dang nying lag bcad pa dang /_lto ba 'big pa las byung ba mi'i khrag gi mtsho chen 'khyil ba/_de ni dgra bo'i mgo dang rkang pa la sogs pa de 'a dras mang po bcad pa/_de 'dras dper na lto ba 'big la sogs pa de 'dras dper na/_de 'dras byung mi'i tshogs kyi khrag chen 'khyil ba de ni dmar klong ba de 'dras yin dus tsam pa de ni/_dmar 'phro ba'i gzi brngam de rgod ma kha zer yas kyi de ni/_bskal ba'i me phung gcig yo'o red pa/
 • མེ་དེའི་མེ། ཨོའོ་སྟག་དོང་མེ་ཟེར་འབོད་པ་དེ་ནི་བསྐལ་པའི་མེ་ཕུང་དེ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཡོད་པ་དེ། དེ་ཡང་དེ་ནི་སྡོད་མ་བདེ་པ་བྱས་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ལ་དེ་ནི་ཡིབས་དགོས་པ། ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ལ་དེ་ནི་འགྲན་ཟླ་མ་ཕོད་པ་དེ་ནི་ཡིབས་དགོས་པ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་བལྟ་བས་མི་བཟོད་པ་གཡའ་བཟང་སོགས་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་དེ་ནི་བལྟ་བས་མི་བཟོད་པ་གཡའ་བཟང་པ་སྒོས་དང་། སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པ་གཡུལ་གྱི་སྦྱོར་བ་བཤམས་པ་ལས། ཕག་མོ་གྲུ་པའི་་་་་་དེ་ནི་དཔུང་ཕྱོགས་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྫ་རྔ་དེ་ནི་འོང་། ཕག་མོ་གྲུ་པས་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྫ་རྔ་དེ་ནི་མིའི་འཇིག་རྟེན་འདིར་ལྡིར་བས་སུམ་རྩེན་བདག་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ཡང་། འདུད་པར་འོས་པའི་ཡང་སུམ་རྩེན་བདག་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ཡང་འདུད་པར་དགོས་པའི། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཕག་མོ་གྲུ་པར་འདུད་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་རྦད་དེ། གྲོས་དེ་འདྲས་བཤམས་པ་རེད་བྱས་ནས། དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་རྦད་དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། གཡའ་བཟང་པ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་ཕག་མོ་གྲུ་པས་གཡུལ་བསྲེ་པའི་སྐབས་ལ། ཕག་གྲུའི་དཔུང་ཁག་དེ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དེ་ལ་རྦད་དེ་འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་ལ་བརྟེན་ནས། ཉམས་དང་རིང་འབྲས་འདྲེས་པའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ཟེར།
  me de'i me/_o'o stag dong me zer 'bod pa de ni bskal pa'i me phung de 'dzam bu gling gi lho phyogs rgya mtsho'i 'gram du yod pa de/_de yang de ni sdod ma bde pa byas nas lho phyogs rgya mtsho'i 'gram la de ni yibs dgos pa/_lho phyogs rgya mtsho'i 'gram la de ni 'gran zla ma phod pa de ni yibs dgos pa dang de lta bu'i blta bas mi bzod pa g.ya' bzang sogs dang /_de lta bu'i de ni blta bas mi bzod pa g.ya' bzang pa sgos dang /_sde srid phag mo gru pa g.yul gyi sbyor ba bshams pa las/_phag mo gru pa'i de ni dpung phyogs kun las rnam par rgyal ba'i rdza rnga de ni 'ong /_phag mo gru pas kun las rnam par rgyal ba'i rdza rnga de ni mi'i 'jig rten 'dir ldir bas sum rtsen bdag po brgya byin yang /_'dud par 'os pa'i yang sum rtsen bdag po brgya byin yang 'dud par dgos pa'i/_dngos gnas drang gnas phag mo gru par 'dud yas kyi de ni rbad de/_gros de 'dras bshams pa red byas nas/_de 'dras kyi da rbad de gang zer dgos red pas/_g.ya' bzang pa dang da ga nang ltar phag mo gru pas g.yul bsre pa'i skabs la/_phag gru'i dpung khag de kun las rnam par rgyal ba de la rbad de 'jigs rung gi nyams la brten nas/_nyams dang ring 'bras 'dres pa'i sgo nas bstod pa de 'dras gcig red/_zer/
 • ཨེ་མ་རྩོད་པའི་དུས་འདིར་སུ་ཝ་རྞའི། འཁོར་ལོ་ནམ་མཁར་འཕགས་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ཀྱིས། གྲགས་སྙན་དུ་ཀླུ་ལ་ཡི་བ་དན་དཀར། སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་ཁྱབ་ཅེས་ལྷ་རྣམས་སྒྲོག ཟེར།
  e ma rtsod pa'i dus 'dir su wr+NI/_'khor lo nam mkhar 'phags pa'i rgyal thabs kyis/_grags snyan du kA la yi ba dan kar/_srid pa'i rtse mor khyab ces lha rnams sgrog_zer/
 • ཨེ་མ་ཧོ་བྱས་ནས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཚིག་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། རྩོད་པའི་དུས་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་ཟེར། ད་རྩོད་དུས་ལྟ་བུ་འདིར་ཡང་བྱུང་མི་སྲིད་པ་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  e ma ho byas nas ngo mtshar che ba'i tshig sngon du btang nas/_rtsod pa'i dus lta bu la yang zer/_da rtsod dus lta bu 'dir yang byung mi srid pa de gang 'dras red zer na/
 • རྩོད་པའི་དུས་དེར་དེ་ནི་སྲིད་ཀྱིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་རྒྱལ་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་མི་སྲིད་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  rtsod pa'i dus der de ni srid kyis 'khor los bsgyur ba rgyal po de 'dras byung mi srid pa de 'dras red/_zer/
 • རེད་དའི་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ནས་གསེར་གྱིས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་འདྲ་བ་གཅིག་དེ་ནི་ཕག་མི་དྲུག་པའི་སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་དེ་ན་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས་བའི་ཐབས་ལས། རབ་ཏུ་དཔའ་བ་དང་། མཁས་མཛངས་ཀྱིས་བོད་ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མཐའ་དག་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་གྲགས་སྙན་དུ་ཀཱ་ལའི་བ་དན་དཀར་པོ་དེ་ནི་དཀར་པོ་དེ་ཡིན་ན། སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་རྩེ་མོ་ལྷ་ཡི་གནས་སུ་མངོན་པར་ཁྱབ་ཅེས། སྲིད་གསུམ་གྱི་དེ་ནི་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ལྷའི་རྩེ་མོའི་ནང་ནས་དེ་ནི་མངོན་པར་ཁྱབ་ཅེས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ནི་མངོན་པར་སྒྲོག་གསུང་ཟེར། ད་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ད་དེ་ཞེ་དྲག་དེ་ནི་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་ད་དེ་ནི། མཛད་རྗེས་དེ་ལ་ལྷ་ཡིན་ནའི་བསྟོད་བསྔགས་དེ་འདྲས་བཏང་གི་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  red da'i yin na yang /_de nas gser gyis 'khor los sgyur ba'i rgyal po dang 'dra ba gcig de ni phag mi drug pa'i sde srid kyis de na rgyal srid skyongs ba'i thabs las/_rab tu dpa' ba dang /_mkhas mdzangs kyis bod khams skye rgu mtha' dag bde bar skyong ba'i grags snyan du kA la'i ba dan dkar po de ni dkar po de yin na/_srid pa gsum gyi rtse mo lha yi gnas su mngon par khyab ces/_srid gsum gyi de ni srid pa gsum gyi lha'i rtse mo'i nang nas de ni mngon par khyab ces lha rnams kyis kyang de ni mngon par sgrog gsung zer/_da lha rnams kyis da de zhe drag de ni phag mo gru pa'i da de ni/_mdzad rjes de la lha yin na'i bstod bsngags de 'dras btang gi yo'o red/_zer/
 • ཡིན་ནའི་གང་ཟེར་ན་མིའི་ཡུལ་དུ་སྒྲོག་པ་ནི་སྨོས་ཅི་འཚལ་ཞེས། ཨ་ནི་ལྷ་ཡུལ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་ཨ་ནི་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པས་བོད་ཁམས་སྐྱོང་བར་ཆེད་དུ་ཨ་ནི་བསྔགས་བརྗོད་དེ་འདྲས་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  yin na'i gang zer na mi'i yul du sgrog pa ni smos ci 'tshal zhes/_a ni lha yul la cha bzhag na'i a ni phag mo gru pa'i sde srid phag mo gru pas bod khams skyong bar ched du a ni bsngags brjod de 'dras byed kyi yo'o red/_zer/
 • གོང་མའི་ལུང་གིས་གཙུག་ན་ཟླ་བའི་མཆོག ། ཐོབ་པས་སྟོབས་ལྡན་འགྲོ་སྐྱབས་གསེར་ཅན་འགའ༎ དཔའ་མཛངས་སེང་གེའི་སྡེར་མོས་བསད་པ་ན༎ པད་དཀར་མིག་གཅིག་གཉིས་པ་ས་འདིར་སྣང་༎ ཟེར།
  gong ma'i lung gis gtsug na zla ba'i mchog_/_thob pas stobs ldan 'gro skyabs gser can 'ga'//_dpa' mdzangs seng ge'i sder mos bsad pa na//_pad dkar mig gcig gnyis pa sa 'dir snang //_zer/
 • ཞེས་གསུངས་པ་ནི་དེ་ནི་ཡོན་གོང་མས། ཏའི་སུ་ཏུའི་ཨེ། ཏའི་སུ་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ལ་དེ་ནི་སི་ཏུའི་གནས་ལ་དབང་བསྐིར་བ་སྒོས་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་གདུང་རབས་ནས་གདུང་རབས་སུ་ཕན་པའི་དེ་ནི་འཇའ་ས་ལུང་གིས་གཙུག་ལ་ཟླ་བ་འཛིན་པ་ཟེར་ན། གཙུག་ན་ཟླ་བ་འཛིན་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ཚངས་པ་ལྷ་ཆེན་རེད་པ།
  zhes gsungs pa ni de ni yon gong mas/_ta'i su tu'i e/_ta'i su tu byang chub rgyal mtshan la de ni si tu'i gnas la dbang bskir ba sgos phag mo gru pa'i gdung rabs nas gdung rabs su phan pa'i de ni 'ja' sa lung gis gtsug la zla ba 'dzin pa zer na/_gtsug na zla ba 'dzin pa zer mkhan de tshangs pa lha chen red pa/
 • ཨེ། དེ་ནི་གོང་མའི་དེ་ནི་གཙུག་ན་ཟླ་བ་འཛིན་པ། ཚངས་པ་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་མཆོག་ཡིན་ནའི་རེད། ཨེ་དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད། ཨེ་དེ་ནི་གོང་མའི་དེ་ནི་ཨེ་འཇའ་ས་དེ་དེ་ནི་རྦད་དེ་དྲག་པོ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་དེ་ནི། སོ་སོས་བསྐུལ་ནས་རེད་པཱ། དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཁྱབ་འཇུག་སྟེ། ཁྱབ་འཇུག་དེ་ལ་དེ་བཀོད། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་དབང་ཕྱུག་གི་མཆོག་ཐོབ་པ་དེ་ཡིན་ན།
  e/_de ni gong ma'i de ni gtsug na zla ba 'dzin pa/_tshangs pa lha chen dbang phyug gi mchog yin na'i red/_e de ni gang zer dgos red/_e de ni gong ma'i de ni e 'ja' sa de de ni rbad de drag po chen dbang phyug gi de ni/_so sos bskul nas red pA/_dngos grub thob pa khyab 'jug ste/_khyab 'jug de la de bkod/_de 'dras yin dus tsam pa de ni/_da de lo rgyus thog la byas pa yin na dbang phyug gi mchog thob pa de yin na/
 • དེ་ནི་སྟོབས་ལྡན་འགྲོ་སྐྱབས། ལྷ་མིན་སྟོབས་ལྡན་འགྲོ་སྐྱབས་གསེར་ཅན་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ། དེ་ནི་འགྲོ་སྐྱབས་དང་གསེར་ཅན་ཟེར་ཡས་དེ་ཚོ་ཡིན་ན། དེ་ནི་གཞན་འགའ་ཞིག་གཞན་ལྟ་སྨོས་ཅི། འཇིག་རྟེན་ཨེ། གཞན་ལྟ་སྨོས་ཅི་དཱ། འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལས་འདས་པ། རང་གི་བུ་གསོད་པ་སོགས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས། དཔའ་མཛངས་ལྡན་པ་སྟེ་ཟེར།
  de ni stobs ldan 'gro skyabs/_lha min stobs ldan 'gro skyabs gser can zer yas kyi de/_de ni 'gro skyabs dang gser can zer yas de tsho yin na/_de ni gzhan 'ga' zhig gzhan lta smos ci/_'jig rten e/_gzhan lta smos ci dA/_'jig rten mi chos kyi khrims las 'das pa/_rang gi bu gsod pa sogs tshul bzhin ma yin pa'i rgyu rkyen las/_dpa' mdzangs ldan pa ste zer/
 • ཏའི་སི་ཏུ་མི་ཡི་སེང་གེས་དེ་ནི་རྦད་དེ་སྡེར་མོ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པས་དེ་ནི་དུས་ལ་བབས་པའི་ཚེ། བསད་པ་ན་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ནི་པད་དཀར་མིག་གཅིག་ཁྱབ་འཇུག་གཉིས་པ་སྟེ། པད་དཀར་མིག་གཅིག་གཉིས་པ་ཟེར་ན། ཁྱབ་འཇུག་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་དེ་ནི་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་ས་གཞི་ཆེན་པོ་འདིར་ལ་མངོན་པར་སྣང་ངོ་བྱས་ནས། རབ་སྤེལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཕག་གྲུས་ཁྲི་དཔོན་གཞན་རྣམས་ཆམས་ལ་ཕབ་པར་བསྟོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  ta'i si tu mi yi seng ges de ni rbad de sder mo lcags las grub pas de ni dus la babs pa'i tshe/_bsad pa na ta'i si tu byang chub rgyal mtshan ni pad dkar mig gcig khyab 'jug gnyis pa ste/_pad dkar mig gcig gnyis pa zer na/_khyab 'jug gnyis pa lta bu de ni gangs ljongs kyi sa gzhi chen po 'dir la mngon par snang ngo byas nas/_rab spel gyi sgo nas phag grus khri dpon gzhan rnams chams la phab par bstod pa de 'dras gcig red zer/
 • ཨེ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། ཟེར། དེ་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་བྱས་ནས། ད་དེ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་དུས་སྐབས་དེའི་ནང་ལ་མཇུག་སྡོམས་གསུངས་བཤད་དེ་འདྲས་གཅིག་ཚར་སོང་།
  e/_zhes bya ba ni bar skabs tshigs su bcad pa'o/_zer/_de ni zhes bya ba ni bar skabs tshigs su bcad pa de 'dras yin byas nas/_da de phag mo gru pa'i dus skabs de'i nang la mjug sdoms gsungs bshad de 'dras gcig tshar song /