Skip to main content Skip to search
14 Dec 2016
2 min 40 sec
Video Overview
Creators: 
Dönkho, Jamyang Gyatso

An account of a fight  between Ngaba Meu Tsang and Gyelrong Trochu.

འདི་ནི་འདས་པའི་དུས་སུ་རྔ་ཡུལ་གྱི་མ་བློན་རྨེའུ་ཚང་དང་རྒྱལ་རོང་ཁྲོ་ཆུ་གཉིས་བར་དམག་འཁྲུག་བྱུང་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་པ་ཞིག་རེད།

བླང་རབས་འདི་ནི་རྔ་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ངག་ཐོག་རྩོམ་ཡིག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ངག་རྩོམ་འདིའི་ནང་དུ་རྔ་ཡུལ་གྱི་དཔོན་པོ་རྨེའུ་རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་རོང་ཁྲོ་ཆུ་གཉིས་ཀྱིས་འཐབ་འཁྲུག་བྱེད་སྐབས་སུ།རྨེའུ་ཚང་གི་དམག་དཔོན་གཉིས་ལ་རྨེའུ་རུ་མའི་མིང་དུ་གྲག་པའི་གླུ་བ་ཆོས་པ་རྒྱ་ཞར་གྱིས་རྟེན་འབྲེལ་དང་ཁ་ཏའི་ཚུལ་དུ་བླངས་པ་ཞིག་རེད། ངག་རྩོམ་འདི་ལས་བོད་ཀྱི་ལྷ་སྲུང་རིག་གནས་དེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་བོ་མཐོང་ཐུབ་ལ། སྐབས་ཐོག་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཟབ་མོ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད། 

这是一首动人的民歌,讲述了马匹痛苦的一生,因此称之为马的哀歌。

这是一首动人的民歌,讲述了马匹痛苦的一生,因此称之为马的哀歌。这首歌表现了马作为牲畜所面临可怜的生活状况,并提倡好好照顾家畜。

这首民歌的内容讲述了当那马匹年轻的时候,主人对它很好,但是当它变老了,再也没有力气干活的时候,主人就把它送给了别人家当作一只牦牛的赔付的故事。故事表现了这家人对待这匹老马的恶劣态度。歌者借助这首民歌来讲述老马艰难的一生,并为其祈祷愿来生投胎为人。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0